Atazanavir Krka

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

01-01-1970

Aktiva substanser:
atazanavir (as sulfate)
Tillgänglig från:
Krka, d.d., Novo mesto
ATC-kod:
J05AE08
INN (International namn):
atazanavir
Terapeutisk grupp:
Antivirala medel för systemiskt bruk,
Terapiområde:
HIV-infektioner
Terapeutiska indikationer:
Atazanavir Krka kapslar, samförvaltas med låg dos ritonavir, är indicerat för behandling av HIV-1 infekterade vuxna och pediatriska patienter 6 år och äldre i kombination med andra antiretrovirala läkemedel. Baserat på tillgängliga virologiska och kliniska data från vuxna patienter, ingen nytta förväntas hos patienter med virusstammar som är resistenta mot flera proteashämmare (≥ 4 PI mutationer). Valet av Atazanavir Krka i behandling erfarna vuxna och pediatriska patienter skall baseras på individuella viral resistens testning och patientens behandling historia.
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004859
Tillstånd datum:
2019-03-25
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004859

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - danska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - franska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - polska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - finska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - norska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

01-01-1970

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

01-01-1970

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

01-01-1970

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Atazanavir Krka 150 mg hårda kapslar

Atazanavir Krka 200 mg hårda kapslar

Atazanavir Krka 300 mg hårda kapslar

atazanavir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Atazanavir Krka är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Atazanavir Krka

Hur du tar Atazanavir Krka

Eventuella biverkningar

Hur Atazanavir Krka ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Atazanavir Krka är och vad det används för

Atazanavir Krka är en antiviral (eller antiretroviral) medicin.

Den tillhör en grupp som kallas

proteashämmare

, som kontrollerar humant immunbristvirus (hiv)-infektionen genom att blockera ett

protein som hiv-viruset behöver för att föröka sig. De verkar genom att minska antalet hiv-virus i

blodet och detta i sin tur stärker ditt immunsystem. På detta sätt minskar Atazanavir Krka risken för att

sjukdomar, som är förknippade med hiv, ska utvecklas.

Atazanavir Krka

kapslar kan användas av vuxna och barn från 6 år och äldre. Din läkare har

ordinerat Atazanavir Krka åt dig eftersom du infekterats av hiv som kan orsaka förvärvat

immunbristsyndrom (AIDS). Den ordineras vanligtvis tillsammans med andra anti-hiv-mediciner. Din

läkare kommer att diskutera med dig vilka kombinationer av dessa mediciner som tillsammans med

Atazanavir Krka är bäst för dig.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Atazanavir Krka

Ta inte Atazanavir Krka:

om du är allergisk

(överkänslig) mot atazanavir eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har måttliga till svåra leverproblem

. Din läkare kommer att bedöma hur allvarlig din

leversjukdom är innan beslut tas om du kan ta Atazanavir Krka.

om du tar några av dessa mediciner

: se även

Användning av andra läkemedel med Atazanavir

Krka

rifampicin, (ett antibiotikum som används för att behandla tuberkulos)

astemizol eller terfenadin (används ofta för att behandla allergiska symtom, dessa

mediciner kan vara receptfria); cisaprid (används för att behandla sura uppstötningar

(halsbränna)); pimozid (används för att behandla schizofreni); kinidin eller bepridil

(används för att korrigera hjärtrytmen); ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin,

metylergonovin (används för att behandla huvudvärk) och alfuzosin (används för att

behandla prostataförstoring)

quetiapin (används för att behandla schizofreni, bipolär sjukdom och svår depression);

lurasidon (används för att behandla schizofreni)

mediciner som innehåller Johannesört (

Hypericum perforatum

, ett naturläkemedel)

triazolam och oralt (tas via munnen) midazolam (används som sömnmedel och/eller för

att minska oro).

simvastatin och lovastatin (används för att sänka kolesterolnivån i blodet)

produkter som innehåller grazoprevir, inklusive fast doskombination av elbasvir och

grazoprevir, samt fast doskombination av glecaprevir och pibrentasvir (används för att

behandla kronisk hepatit C-infektion)

Ta inte sildenafil med Atazanavir Krka när sildenafil används för att behandla pulmonell arteriell

hypertension. Sildenafil används också för att behandla erektil dysfunktion. Tala om för din läkare om

du använder sildenafil för behandling av erektil dysfunktion.

Tala genast om för din läkare om detta gäller dig.

Varningar och försiktighet

Atazanavir Krka är inte något botemedel mot hiv-infektion.

Du kan fortsätta att utveckla

infektioner eller sjukdomar som är förknippade med hiv. Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du

tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare

nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

För vissa människor kan speciell hänsyn behöva tas innan eller när man tar Atazanavir Krka. Tala med

läkare eller apotekspersonal innan du tar Atazanavir Krka och se till att din läkare känner till följande:

om du har hepatit B eller C

om du utvecklar tecken eller symtom på gallsten (smärta på höger sida av din mage)

om du har blödarsjuka A eller B

om du behöver hemodialys

Atazanavir Krka kan påverka hur väl dina njurar fungerar.

Njursten har rapporterats hos patienter som tar atazanavir. Informera din läkare omedelbart om du

utvecklar tecken och symtom på njursten (smärta i sidan, blod i urinen, smärta när du kissar).

Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska

infektioner (infektioner som uppträder på grund av att immunförsvaret är nedsatt), kan tecken och

symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa kort tid efter att behandlingen mot hiv

påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring i kroppens immunsvar, vilken gör det

möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har funnits utan några tydliga symtom.

Informera din läkare omedelbart om du märker några symtom på infektion. Förutom opportunistiska

infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad)

också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din hiv- infektion. Autoimmuna

störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom

på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som

flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart

för att få nödvändig behandling.

Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan utveckla en bensjukdom som heter

osteonekros (benvävnad dör beroende på förlorad blodtillförsel till benet). Några av de många

riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling,

användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre

kroppsmasseindex. Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och

axlar) och svårighet att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Ökad mängd av gallfärgämne i blodet (hyperbilirubinemi) har inträffat hos patienter som får

atazanavir. Tecken på detta kan vara en mild gulfärgning av hud eller ögon. Tala om för din läkare om

du upplever några av dessa symtom.

Allvarliga hudutslag inklusive Stevens-Johnson syndrom har rapporterats hos patienter som tar

atazanavir. Informera din läkare omedelbart om du utvecklar hudutslag.

Om du upplever att ditt hjärta slår annorlunda (förändringar i hjärtrytmen), tala om det för din läkare.

Barn som får Atazanavir Krka kan behöva få sitt hjärta övervakat. Detta bestäms av ditt barns läkare.

Barn

Ge inte detta läkemedel till barn

som är yngre än 3 månader och som väger mindre än 5 kg.

Användning av Atazanavir Krka hos barn yngre än 3 månader och som väger mindre än 5 kg har inte

studerats på grund av risken för allvarliga komplikationer.

Andra läkemedel och Atazanavir Krka

Du får inte ta Atazanavir Krka tillsammans med vissa mediciner.

Dessa står listade under ”Ta inte

Atazanavir Krka”, vid början av avsnitt 2.

Det finns andra mediciner som kanske inte bör tas tillsammans med Atazanavir Krka. Tala om för din

läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är

speciellt viktigt att nämna dessa:

andra mediciner för att behandla hiv-infektion (t.ex. indinavir, nevirapin och efavirenz).

boceprevir och sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (används för att behandla hepatit C)

sildenafil, vardenafil eller tadalafil (används av män för att behandla impotens (erektil

dysfunktion))

om du tar preventivmedel (

p-piller

) med Atazanavir Krka för att förhindra graviditet ska du ta

det exakt enligt de instruktioner du får av din läkare och inte missa någon dos

mediciner som används för behandling av sjukdomar som har samband med syran i magsäcken

(t.ex. syraneutraliserande medel som ska tas 1 timme innan eller två timmar efter administrering

av Atazanavir Krka, H

-blockerare som t.ex. famotidin och protonpumpshämmare som t.ex.

omeprazol)

mediciner som sänker blodtrycket, minskar hjärtfrekvensen eller påverkar hjärtrytmen

(amiodaron, diltiazem, systemiskt lidokain, verapamil)

atorvastatin, pravastatin och fluvastatin (används för att sänka kolesterolnivån i blodet)

salmeterol (används för att behandla astma)

cyklosporin, takrolimus, och sirolimus (mediciner som minskar effekter av kroppens

immunsystem)

vissa antibiotika (rifabutin, klaritromycin)

ketokonazol, itrakonazol och vorikonazol (svampmedel)

warfarin (antikoagulantia, används för att förhindra uppkomsten av blodproppar)

karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, lamotrigin (används för att behandla epilepsi)

irinotekan (används för att behandla cancer)

lugnande medel (t.ex. midazolam givet som injektion)

buprenorfin (används för att behandla opioidmissbruk och smärta).

Vissa mediciner kan påverkas av ritonavir, en medicin som tas tillsammans med Atazanavir Krka. Det

är viktigt att tala om för din läkare om du tar flutikason eller budesonid (ges via näsan eller inhaleras

för att behandla allergiska symtom eller astma).

Atazanavir Krka med mat och dryck

Det är viktigt att du tar Atazanavir Krka med mat (en måltid eller ett rejält mellanmål) då detta

hjälper kroppen att ta upp medicinen.

Graviditet och amning

Om du är gravid, ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare

innan du använder detta läkemedel. Atazanavir, den aktiva substansen i Atazanavir Krka, utsöndras i

bröstmjölk. Patienter ska inte amma när de tar Atazanavir Krka. Kvinnor som infekterats av hiv

rekommenderas att inte amma eftersom viruset kan överföras genom bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Framför ej fordon och använd ej maskiner om du känner dig yr eller svimfärdig och kontakta din

läkare omedelbart.

Atazanavir Krka innehåller laktosmonohydrat

Om du har fått veta att du är överkänslig mot vissa sockerarter (t.ex. laktos) bör du kontakta din läkare

innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Atazanavir Krka

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker. På så sätt kan du vara säker på att du får full effekt av din medicin och minskar risken för att

viruset utvecklar resistens mot behandlingen.

Rekommenderad dos för vuxna av Atazanavir Krka är 300 mg en gång dagligen tillsammans

med 100 mg ritonavir och tillsammans med föda

och i kombination med andra anti-hiv-mediciner.

Läkaren kan justera dosen av Atazanavir Krka beroende på den anti-hiv-behandling du har.

För barn (från 6 till mindre än 18 år) avgör ditt barns läkare dosen baserat på ditt barns vikt.

Dosen Atazanavir Krka kapslar för barn beräknas utifrån kroppsvikten och tas en gång per dag

tillsammans med föda och 100 mg ritonavir som visas nedan:

Kroppsvikt

(kg)

Atazanavir Krka

dos en gång per dag

(mg)

Ritonavir dos* en gång per dag

(mg)

15- mindre än 35

Minst 35

*Ritonavir kapslar, tabletter eller oral lösning kan användas.

Andra beredningsformer av detta läkemedel kan också finnas tillgängligt för användning hos barn som

är minst 3 månader gamla och väger minst 5 kg (se relevant produktresumé). Byte till kapslar från

andra beredningsformer uppmuntras så fort patienten är benägen att svälja kapslar.

En dosändring kan vara nödvändig vid byte mellan oralt pulver och kapslar. Din läkare avgör den rätta

dosen baserat på ditt barns vikt.

Ta Atazanavir Krka kapslar med mat

(en måltid eller ett rejält mellanmål). Svälj kapslarna hela.

Öppna inte kapslarna.

Om du har tagit för stor mängd av Atazanavir Krka

Gulfärgning av huden och/eller ögonen (gulsot) och oregelbunden hjärtrytm (QTc-förlängning) kan

inträffa om du eller ditt barn tar för mycket Atazanavir Krka.

Om du av misstag råkar ta fler Atazanavir Krka kapslar än rekommenderat, kontakta omedelbart din

hiv-läkare eller kontakta närmaste sjukhus för råd.

Om du har glömt att ta Atazanavir Krka

Om du glömmer att ta en dos skall du ta den så snart som möjligt tillsammans med mat och sedan ta

nästa dos på vanlig tid. Om det nästan är dags för din nästa dos, ta inte den glömda dosen. Vänta och

tag nästa dos på vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Atazanavir Krka

Sluta ej att ta Atazanavir Krka innan du talat med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Vid behandling av hiv-infektion är det svårt att veta vilka biverkningar som orsakas av

Atazanavir Krka, av de andra mediciner du tar eller av själva hiv-infektionen. Tala om för din läkare

om du märker någonting ovanligt med din hälsa.

Under hiv behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med hiv läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana

förändringar.

Tala omedelbart med din läkare om du utvecklar någon av följande allvarliga biverkningar:

Hudutslag, klåda som ibland kan vara svår har rapporterats. Utslagen försvinner oftast inom 2

veckor utan någon ändring i din atazanavirbehandling. Svåra utslag kan utvecklas tillsammans

med andra symtom som kan vara allvarliga. Sluta ta Atazanavir Krka och tala med din läkare

omedelbart om du får svåra utslag eller utslag med influensaliknande sjukdomssymptom, blåsor,

feber, munsår, muskel- eller ledvärk, svullnad i ansiktet, inflammation i ögat som orsakar

rodnad (konjunktivit), smärtsamma, varma, eller röda knölar (noduli).

Gulfärgning av huden eller den vita delen av dina ögon som orsakas av höga nivåer av bilirubin

i blodet har rapporterats som vanligt förekommande. Denna biverkning är oftast inte farlig hos

vuxna och barn äldre än 3 månader; men skulle kunna vara ett symptom på ett allvarligt

problem. Om din hud eller den vita delen av dina ögon blir gul, tala med din läkare omedelbart.

Förändringar i hur ditt hjärta slår (förändringar i hjärtrytm) kan ibland ske. Tala med din läkare

omedelbart om du blir yr, eller om du plötsligt svimmar. Dessa kan vara symtom på ett allvarligt

hjärtproblem.

Leverproblem är mindre vanligt. Din läkare bör göra blodtester innan du börjar Atazanavir Krka

och under behandlingen. Om du har leverproblem inklusive hepatit - eller C-infektion, kan du

uppleva en försämring av dina leverbesvär. Tala med din läkare omedelbart om du får mörk

(tefärgad) urin, klåda, gulfärgning av huden eller den vita delen av dina ögon, smärta runt

magen, blekfärgad avföring eller illamående.

Problem med gallblåsan är mindre vanligt hos personer som tar atazanavir. Symtom på problem

med gallblåsan kan omfatta smärta i högra eller i mitten av övre delen av magen, illamående,

kräkningar, feber eller gulfärgning av huden eller den vita delen av ögonen.

Atazanavir Krka kan påverka hur väl dina njurar fungerar.

Njursten är mindre vanligt hos personer som tar atazanavir. Tala med din läkare omedelbart om

du får symtom på njursten som kan omfatta smärta i nedre delen av ryggen eller nedre delen av

magen, blod i urinen eller smärta när du kissar.

Övriga rapporterade biverkningar hos patienter behandlade med atazanavir:

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare):

huvudvärk

kräkningar, diarré, magont, illamående, dyspepsi (dålig matsmältning)

extrem trötthet

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare):

perifer neuropati (domningar, kraftlöshet, stickningar eller värk i armar och ben)

överkänslighet (allergisk reaktion)

asteni (ovanlig trötthet eller kraftlöshet)

viktminskning, viktökning, anorexi (aptitlöshet), aptitökning

depression, oro, sömnstörningar

desorientering, minnesförlust, yrsel, sömnighet, onormala drömmar

synkope (svimning), hypertension (högt blodtryck)

dyspné (andnöd)

pankreatit (bukspottkörtelinflammation), gastrit (magkatarr), aftös stomatit (munsår och

förkylningsutslag), dysgeusi (förändring av smakkänsla), flatulens (väderspänningar),

muntorrhet, utspänd buk

angioödem (allvarlig svullnad av huden och andra vävnader oftast läpparna eller ögonen)

alopeci (håravfall), klåda

muskelatrofi (muskelförtvining), artralgi (ledvärk), myalgi (muskelsmärta)

interstitiell nefrit (njurinflammation), hematuri (blod i urinen), proteinuri (ökad proteinmängd i

urinen), pollakisuri (ökad urinering)

gynekomasti (bröstförstoring hos män)

bröstkorgssmärtor, sjukdomskänsla, feber

sömnlöshet

Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1 000 användare):

onormal gång

ödem (svullnad)

hepatosplenomegali (förstoring av levern och mjälten)

myopati (muskelsmärtor, muskelsvaghet, icke orsakat av motion)

njursmärtor

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Atazanavir Krka ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Hållbarhet efter öppnande: 2 månader vid förvaring vid högst 25°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är atazanavir.

Atazanavir Krka 150 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 150 mg atazanavir (som sulfat).

Atazanavir Krka 200 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 200 mg atazanavir (som sulfat).

Atazanavir Krka 300 mg hard hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 300 mg atazanavir (som sulfat).

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll: laktosmonohydrat, krospovidon (typ A) och magnesiumstearat. Se avsnitt 2

”Atazanavir Krka innehåller laktosmonohydrat”.

Kapselskal för Atazanavir Krka 150 mg hårda kapslar:

Kapselkropp:

titandioxid (E171) och gelatin

Kapselhuvud:

titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), gelatin samt bläck

(shellack, svart järnoxid (E172), kaliumhydroxid)

Kapselskal för Atazanavir Krka 200 mg hårda kapslar:

Kapselkropp:

titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172) och gelatin

Kapselhuvud:

titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), gelatin samt bläck

(shellack, svart järnoxid (E172), kaliumhydroxid)

Kapselskal för Atazanavir Krka 300 mg hårda kapslar:

Kapselkropp:

titandioxid (E171) och gelatin

Kapselhuvud:

titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), svart järnoxid

(E172), gelatin samt bläck (shellack, titandioxid (E171), kaliumhydroxid)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atazanavir Krka 150 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel (kapsel), storlek nr. 1. Kapselkroppen är vit till nästan vit, kapselhuvudet är

brunorange. Kapselhuvudet är märkt med svart märkning A150. Innehållet i kapseln är ett

ljusgulaktigt till ljusgult pulver.

Atazanavir Krka 200 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel (kapsel), storlek nr. 0. Kapselkroppen och kapselhuvudet är brunorangea.

Kapselhuvudet är märkt med svart märkning A200. Innehållet i kapseln är ett ljusgulaktigt till ljusgult

pulver.

Atazanavir Krka 300 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel (kapsel), storlek nr. 00. Kapselkroppen är vit till nästan vit, kapselhuvudet är

mörkbrunt. Kapselhuvudet är märkt med vit märkning A300. Innehållet i kapseln är ett ljusgulaktigt

till ljusgult pulver.

Atazanavir Krka

150 mg och 200 mg hårda kapslar finns tillgängliga i burkar innehållande 60 hårda

kapslar; i en kartong.

Atazanavir Krka

300 mg hårda kapslar finns tillgängliga i burkar innehållande 30 hårda kapslar eller

90 (3 x 30) hårda kapslar; i en kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: + 30 210 6256177

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: + 358 20 754 5330

Κύπρος

Kipa Pharmacal Ltd.

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 44 (0)203 751 1888

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Atazanavir Krka 150 mg hårda kapslar

Atazanavir Krka 200 mg hårda kapslar

Atazanavir Krka 300 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Atazanavir Krka 150 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 150 mg atazanavir (som sulfat).

Hjälpämne med känd effekt

Varje hård kapsel innehåller 79,43 mg laktosmonohydrat.

Atazanavir Krka 200 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 200 mg atazanavir (som sulfat).

Hjälpämne med känd effekt

Varje hård kapsel innehåller 105,91 mg laktosmonohydrat.

Atazanavir Krka 300 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 300 mg atazanavir (som sulfat).

Hjälpämne med känd effekt

Varje hård kapsel innehåller 158,86 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel (kapsel)

Atazanavir Krka 150 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel, storlek nr. 1. Kapselkroppen är vit till nästan vit, kapselhuvudet är brunorange.

Kapselhuvudet är märkt med svart märkning A150. Innehållet i kapseln är ett ljusgulaktigt till ljusgult

pulver.

Atazanavir Krka 200 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel, storlek nr. 0. Kapselkroppen och kapselhuvudet är brunorangea. Kapselhuvudet är

märkt med svart märkning A200. Innehållet i kapseln är ett ljusgulaktigt till ljusgult pulver.

Atazanavir Krka 300 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel, storlek nr. 00. Kapselkroppen är vit till nästan vit, kapselhuvudet är mörkbrunt.

Kapselhuvudet är märkt med vit märkning A300. Innehållet i kapseln är ett ljusgulaktigt till ljusgult

pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Atazanavir Krka kapslar tillsammans med låg dos ritonavir används för behandling av hiv-

1 infekterade vuxna och pediatriska patienter från 6 år och äldre i kombination med andra

antiretrovirala läkemedel (se avsnitt 4.2).

Baserat på tillgängliga virologiska och kliniska data från vuxna patienter förväntas ingen nytta av

behandlingen hos patienter med virusstammar som är resistenta mot flera proteashämmare (≥ 4 PI

mutationer).

Valet av Atazanavir Krka för behandlingserfarna vuxna och pediatriska patienter skall baseras på

resistenstestning och behandlingshistorik (se avsnitt 4.4 och 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen skall initieras av läkare med erfarenhet av hantering av hiv-infektioner.

Dosering

Vuxna

Den rekommenderade dosen av Atazanavir Krka kapslar är 300 mg en gång per dag som tas

tillsammans med ritonavir 100 mg en gång per dag och tillsammans med föda. Ritonavir används som

förstärkning (booster) av atazanavirs farmakokinetik (se avsnitt 4.5 och 5.1). (Se även avsnitt 4.4

Utsättning av ritonavir endast under restriktiva villkor).

Pediatriska patienter (från 6 år till < 18 år och som väger minst 15 kg)

Dosen atazanavir kapslar för pediatriska patienter baseras på kroppsvikt som visas i tabell 1 och ska

inte överstiga den rekommenderade dosen för vuxna. Atazanavir Krka kapslar måste tas tillsammans

med ritonavir, och intaget skall ske i anslutning till föda (ej fastande).

Tabell 1.

Doser för Atazanavir Krka kapslar med ritonavir för pediatriska patienter (från

6 år till < 18 år och som väger minst 15 kg)

Kroppsvikt (kg)

Atazanavir Krka dos, en gång

dagligen

ritonavir dos, en gång

dagligen

a

15 till < 35

200 mg

100 mg

≥ 35

300 mg

100 mg

Ritonavir kapslar, tabletter eller oral lösning.

Pediatriska patienter (minst 3 månader gamla och som väger minst 5 kg):

Andra beredningsformer av

detta läkemedel kan finnas tillgängligt för pediatriska patienter som är minst 3 månader gamla och

som väger minst 5 kg. (Se relevant produktresumé). Byte till kapslar från andra beredningsformer

uppmuntras så fort patienter är benägna att svälja kapslar.

Vid byte mellan beredningsformer kan en dosändring behövas. Stäm av med doseringstabellen för den

specifika beredningsformen (se relevant produktresumé för beredningsformen).

Speciella populationer

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs. Atazanavir Krka med ritonavir rekommenderas inte till patienter som får

hemodialys (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Atazanavir med ritonavir har inte studerats för patienter med nedsatt leverfunktion. Atazanavir Krka

med ritonavir skall användas med försiktighet till patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion.

Atazanavir Krka med ritonavir får inte användas till patienter med måttligt till svårt nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2).

Om ritonavir sätts ut från den initialt rekommenderade ritonavir-boostrade behandlingsregimen

(se avsnitt 4.4), kan oboostrat Atazanavir Krka ges till patienter med lätt nedsatt leverfunktion vid en

dos på 400 mg och till patienter med måttligt nedsatt leverfunktion med en reducerad dos på 300 mg

en gång dagligen tillsammans med föda (se avsnitt 5.2). Oboostrat Atazanavir Krka får inte användas

av patienter med svårt nedsatt njurfunktion.

Graviditet och postpartum

Under andra och tredje trimestern av graviditeten:

Atazanavir Krka 300 mg med ritonavir 100 mg kan ge otillräcklig exponering av atazanavir, särskilt

när aktiviteten av atazanavir eller hela behandlingen kan äventyras av läkemedelsresistens. Eftersom

det finns begränsat med data och då det skiljer mellan patienter under graviditeten kan terapeutisk

läkemedelsövervakning (TDM) övervägas för att säkerställa tillräcklig exponering.

Risken för ytterligare nedsättning av atazanavir exponering förväntas när atazanavir ges tillsammans

med andra läkemedel som är kända för att minska dess exponering (t.ex. tenofovirdisoproxil eller H

receptor antagonister).

Om tenofovirdisoproxil eller en H

-receptor antagonist behövs, bör en dosökning till Atazanavir

Krka 400 mg med ritonavir 100 mg med terapeutisk läkemedelsövervakning övervägas

(se avsnitt 4.6 och 5.2).

Användning av Atazanavir Krka med ritonavir rekommenderas ej hos gravida patienter som får

både tenofovirdisoproxil och en H

-receptor antagonist.

(Se även avsnitt 4.4 Utsättning av ritonavir endast under restriktiva villkor).

Under postpartum:

Efter en möjlig minskning av atazanavir exponeringen under andra och tredje trimestern, kan

atazanavir exponeringen öka under de två första månaderna efter födseln (se avsnitt 5.2). Därför ska

postpartum patienter noga övervakas för biverkningar.

Under denna tid ska postpartum patienter följa samma dosrekommendation som för icke-

gravida patienter, inklusive rekommendationerna för samtidig administrering av läkemedel som

är kända att påverka atazanavir exponeringen (se avsnitt 4.5).

Pediatriska patienter (yngre än 3 månader)

Atazanavir Krka ska inte användas av barn yngre än 3 månader på grund av säkerhetsskäl framförallt

med tanke på den potentiella risken för kärnikterus.

Administreringssätt

För oral användning. Kapslarna skall sväljas hela.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Atazanavir Krka är kontraindicerad hos patienter med svår leverinsufficiens (se avsnitt 4.2, 4.4

och 5.2). Atazanavir Krka med ritonavir är kontraindicerad hos patienter med måttlig leverinsufficiens

(se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.2).

Samtidig administrering med simvastatin eller lovastatin (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering med rifampicin (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering med PDE5-hämmaren sildenafil när den används för behandling av enbart

pulmonell arteriell hypertension (PAH) (se avsnitt 4.5). Vid samtidig administrering av sildenafil för

behandling av erektil dysfunktion se avsnitt 4.4 och 4.5.

Samtidig administrering med läkemedel som är substrat för CYP3A4-isoformen av cytokrom P450

och som har liten terapeutisk bredd (t.ex. quetiapin, lurasidon, afluzosin, astemizol, terfenadin,

cisaprid, pimozid, kinidin, bepridil, triazolam, midazolam för oral administrering (försiktighet

gällande parenteral administrering av midazolam, se avsnitt 4.5) och mjöldrygealkaloider, särskilt

ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin, metylergonovin) (se avsnitt 4.5).

Samtidig användning med produkter som innehåller grazoprevir, inklusive fast doskombination av

elbasvir och grazoprevir (se avsnitt 4.5).

Samtidig användning med

fast doskombination av glecaprevir och pibrentasvir (se avsnitt 4.5)

Samtidig administrering med produkter innehållande johannesört (

Hypericum perforatum

(se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visat sig minska risken för sexuellt

överförd smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att

förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Samtidig administrering av atazanavir med ritonavir i doser större än 100 mg en gång per dag har inte

utvärderats kliniskt. Användning av högre ritonavirdoser kan förändra säkerhetsprofilen för atazanavir

(effekter på hjärta, hyperbilirubinemi) och rekommenderas därför inte. Endast när atazanavir med

ritonavir ges tillsammans med efavirenz, kan en ökad dos av ritonavir till 200 mg en gång dagligen

övervägas. I detta fall är noggrann klinisk uppföljning berättigat (se Interaktioner med andra

läkemedel nedan).

Patienter med annan samtidig sjukdom

Nedsatt leverfunktion: Atazanavir metaboliseras huvudsakligen i levern och ökade

plasmakoncentrationer observerades hos patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2 och 4.3).

Säkerhet och effekt av atazanavir har inte fastställts hos patienter med betydande underliggande

leversjukdomar. Patienter med kronisk hepatit B eller C som behandlas med antiretroviral

kombinationsbehandling är utsatta för en ökad risk för allvarliga och potentiellt livshotande

leverbiverkningar. Om samtidig antiviral terapi mot hepatit B eller C pågår, se även den relevanta

produktresumén för dessa läkemedel (se avsnitt 4.8).

Patienter med nedsatt leverfunktion, inklusive kronisk aktiv hepatit, har vid antiretroviral

kombinationsbehandling en ökad frekvens av abnormal leverfunktion och bör övervakas enligt

gällande praxis. Om det finns belägg för en försämrad leversjukdom hos dessa patienter måste man

överväga om behandlingen ska avbrytas eller avslutas.

Nedsatt njurfunktion: Ingen dosjustering behövs för patienter med nedsatt njurfunktion. Atazanavir

Krka rekommenderas dock inte till patienter som får hemodialys (se avsnitt 4.2 och 5.2).

QT-prolongering: Dosrelaterade asymptomatiska förlängningar i PR-intervallet har observerats i

kliniska studier med atazanavir. Försiktighet bör iakttas med läkemedel som är kända för att inducera

PR-förlängningar. Hos patienter med överledningsproblem (av andra gradens eller högre

atrioventrikulärt eller komplext grenblock), bör Atazanavir Krka användas med försiktighet och endast

om fördelarna överstiger risken (se avsnitt 5.1). Särskild försiktighet bör iakttas när Atazanavir Krka

förskrivs tillsammans med läkemedel som har potential att öka QT-intervallet och/eller hos patienter

med tidigare existerande riskfaktorer (bradykardi, medfött långt QT, elektrolytobalans (se avsnitt 4.8

och 5.3).

Hemofilipatienter: Det har förekommit rapporter om ökad blödning, inklusive spontana hudblödningar

och hemartroser, hos patienter med hemofili typ A och B som behandlats med proteashämmare. Till

vissa patienter gavs ytterligare faktor VIII. I mer än hälften av de rapporterade fallen fortsattes

behandlingen med proteashämmare eller återinsattes igen om behandlingen hade avbrutits. Ett

orsakssamband har föreslagits även om verkningsmekanismen inte har klarlagts. Hemofilipatienter bör

därför uppmärksammas på risk för ökad blödningsbenägenhet.

Vikt och metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med sjukdomskontroll och livsstil. Vad gäller

lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt medan det inte finns några starka belägg

för ett samband mellan viktökning och någon viss behandling. Beträffande övervakning av lipider och

glukos i blodet hänvisas till etablerade riktlinjer för hiv-behandling. Lipidrubbningar ska behandlas på

ett kliniskt lämpligt sätt.

I kliniska studier har atazanavir (med eller utan ritonavir) visat lägre frekvens dyslipidemi än de

läkemedel som använts som jämförelsesubstanser.

Hyperbilirubinemi

Reversibel höjning av indirekt (okonjugerat) bilirubin relaterat till hämning av UDP-

glukuronosyltransferas (UGT) har inträffat hos patienter som får atazanavir (se avsnitt 4.8).

Levertransaminasförhöjningar som inträffar tillsammans med förhöjt bilirubin hos patienter som får

atazanavir bör utvärderas för alternativa orsakssamband. Alternativ antiretroviral behandling till

Atazanavir Krka kan övervägas om gulsot eller skleral gulsot är oacceptabelt för patienten.

Dosreduktion av atazanavir rekommenderas inte eftersom det kan resultera i förlust av terapeutisk

effekt och utveckling av resistens.

Indinavir är också associerat med indirekt (okonjugerad) hyperbilirubinemi på grund av hämning av

UGT. Kombinationer med atazanavir och indinavir har inte studerats och samtidig administrering av

dessa läkemedel rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Utsättning av ritonavir endast under restriktiva villkor

Den rekommenderade standardbehandlingen är Atazanavir Krka boostrad med ritonavir, vilket

garanterar optimala farmakokinetiska parametrar och graden av virologisk suppression.

Utsättandet av ritonavir från den boostrade behandlingsregimen av Atazanavir Krka rekommenderas

inte, men kan övervägas hos vuxna patienter med en dos på 400 mg en gång dagligen med föda endast

under följande kombinerade restriktiva villkor:

frånvaro av tidigare virologisk svikt

omätbar virusmängd under de senaste 6 månaderna enligt gällande regim

virusstammar som inte innehåller hiv-resistensassocierade mutationer (RAM) mot nuvarande

regim.

Atazanavir Krka som ges utan ritonavir ska inte övervägas hos patienter som behandlats med en

ryggradsregim innehållande tenofovirdisoproxil och med annan samtidig medicinering som minskar

atazanavirs biotillgänglighet (se avsnitt 4.5 Om ritonavir sätts ut från den rekommenderade atazanavir

boostrade behandlingsregimen) eller i händelse av märkbart utmanande följsamhet.

Atazanavir Krka som ges utan ritonavir ska inte användas av gravida patienter med tanke på att det

kan leda till suboptimal exponering, av särskild risk för infektion hos modern och vertikal överföring.

Kolelitiasis

Kolelitiasis har rapporterats hos patienter som fått atazanavir (se avsnitt 4.8). Vissa patienter behövde

sjukhusvård för ytterligare behandling och några drabbades av komplikationer. Om tecken eller

symtom på kolelitiasis inträffar bör det övervägas om behandlingen tillfälligt eller helt ska avbrytas.

Kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom hos hiv-infekterade patienter som behandlats med atazanavir, med eller utan

ritonavir, har rapporterats efter det att läkemedlet kommit ut på marknaden. En stor prospektiv

observationsstudie har visat ett samband mellan en ökad förekomst av kronisk njursjukdom och

kumulativ exponering för atazanavir/ritonavir-innehållande regimer hos hiv-infekterade patienter med

en initialt normal eGFR. Detta samband observerades oberoende av exponering för

tenofovirdisoproxil. Regelbunden övervakning av njurfunktionen hos patienter bör bibehållas under

hela behandlingsperioden (se avsnitt 4.8).

Nefrolitiasis

Nefrolitiasis har rapporterats hos patienter som fått atazanavir (se avsnitt 4.8). Vissa patienter behövde

sjukhusvård för ytterligare behandling och några drabbades av komplikationer. I vissa fall har

nefrolitiasis associerats med akut njursvikt eller njurinsufficiens. Om tecken eller symtom på

nefrolitiasis inträffar bör det övervägas om behandlingen tillfälligt eller helt ska avbrytas.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av antiretroviral

kombinationsterapi, kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande

opportunistiska patogener uppstå och orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärrande av symptom.

Vanligtvis har sådana reaktioner observerats inom de första veckorna eller månaderna efter insättande

av antiretroviral kombinationsterapi. Relevanta exempel är cytomegalovirus-retinit, generella och/eller

fokala mykobakteriella infektioner och

Pneumocystis jirovecii

pneumoni. Varje symptom på

inflammation skall utredas och behandling påbörjas vid behov. Autoimmuna tillstånd (som Graves

sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats vid immunreaktivering; dock har tid till

tillslag varierat och dessa händelser kan inträffa flera månader efter behandlingsstart.

Osteonekros

Även om etiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive kortikosteroid-användning,

alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre kroppsmasseindex), så har fall av osteonekros

rapporteras, främst hos patienter med framskriden hiv-sjukdom och/eller långvarig exponering för

antiretroviral kombinationsbehandling (CART). Patienter ska rådas att söka läkare ifall de får ledvärk,

stelhet i lederna eller svårighet att röra sig.

Hudutslag och relaterade syndrom

Utslagen är vanligtvis milda till måttliga makulopapulösa hudutslag som uppträder inom de 3 första

veckorna efter att behandling med atazanavir inletts.

Stevens-Johnson syndrom (SJS), erythema multiforme, toxiska hudutslag och DRESS syndrom

(läkemedelsutslag med eosinofili och systemiska symptom) har rapporterats hos patienter som får

atazanavir. Patienterna skall uppmärksammas på tecken eller symtom på hudreaktioner och följas

noggrant för eventuella hudreaktioner. Om allvarliga hudutslag utvecklas skall behandlingen med

Atazanavir Krka avbrytas.

Tidig diagnos och omedelbar utsättning av misstänkta läkemedel ger bäst resultat vid hanteringen av

dessa reaktioner. Atazanavir Krka skall inte återinsättas om patienten har utvecklat SJS eller DRESS i

samband med Atazanavir Krka -behandling.

Interaktioner med andra läkemedel

Kombination av Atazanavir Krka och atorvastatin rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av Atazanavir Krka och nevirapin eller efavirenz rekommenderas inte

(se avsnitt 4.5). Om samtidig användning av Atazanavir Krka och en NNRTI är nödvändig kan

dosökning övervägas för både Atazanavir Krka och ritonavir till 400 mg respektive 200 mg, i

kombination med efavirenz tillsammans med noggrann klinisk övervakning.

Atazanavir metaboliseras huvudsakligen av CYP3A4. Samtidig administrering av Atazanavir Krka

och läkemedel som inducerar CYP3A4 rekommenderas inte (se avsnitt 4.3 och 4.5).

PDE5-hämmare för behandling av erektil dysfunktion: särskild försiktighet ska iakttas vid

förskrivning av PDE5-hämmare (sildenafil, tadalafil eller vardenafil) för behandling av erektil

dysfunktion hos patienter som får Atazanavir Krka. Samtidig administrering av Atazanavir Krka med

dessa läkemedel förväntas väsentligt öka deras koncentrationer och kan resultera i PDE5-associerade

biverkningar såsom hypotension, synförändringar och priapism (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av vorikonazol och Atazanavir Krka med ritonavir rekommenderas inte

såvida inte en nytta/risk bedömning motiverar användandet av vorikonazol.

Hos majoriteten av patienterna förväntas en minskad exponering av både vorikonazol och atazanavir.

Hos en liten andel patienter utan funktionell CYP2C19-allel, förväntas signifikant ökad

vorikonazolexponering (se avsnitt 4.5).

Samtidig användning av Atazanavir Krka/ritonavir och flutikason eller andra glukokortikoider som

metaboliseras via CYP3A4 rekommenderas inte såvida inte nyttan av behandlingen uppväger riskerna

försystemeffekter av kortikosteroider, inklusive Cushing's syndrom och binjurebarksuppression

(se avsnitt 4.5)

Samtidig användning av salmeterol och Atazanavir Krka kan resultera i en ökning av kardiovaskulära

biverkningar associerade med salmeterol. Samtidig administrering av salmeterol och Atazanavir Krka

rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Absorptionen av atazanavir kan minskas i situationer där pH i magsäcken ökas, oavsett orsak.

Samtidig administrering av Atazanavir Krka och protonpumpshämmare rekommenderas inte

(se avsnitt 4.5). Om kombinationen av Atazanavir Krka och en protonpumpshämmare bedöms

oundviklig, rekommenderas noggrann övervakning i kombination med en ökad dos av Atazanavir

Krka till 400 mg med 100 mg ritonavir; doser av protonpumpshämmare jämförbara med 20 mg

omeprazol ska inte överskridas.

Samtidig administrering av Atazanavir Krka med andra hormonella preventivmedel eller

preventivmedel innehållande progestogener förutom norgestimat eller noretisteron har inte studerats

och bör därför undvikas (se avsnitt 4.5).

Pediatrisk population

Säkerhet

Asymtomatisk förlängning av PR-intervallet var mer frekvent hos pediatriska patienter än hos vuxna.

Asymtomatisk AV-blockering av första och andra graden har rapporterats hos pediatriska patienter

(se avsnitt 4.8).

Försiktighet bör iakttas med läkemedel som är kända för att inducera PR-förlängningar. Hos

pediatriska patienter med överledningsproblem (av andra gradens eller högre atrioventrikulärt eller

komplext grenblock), bör Atazanavir Krka användas med försiktighet och endast om fördelarna

överstiger riskerna. Övervakning av hjärtat rekommenderas vilket baseras på kliniska fynd (t.ex.

bradykardi).

Effekt

Atazanavir/ritonavir är inte effektivt i virala stammar som bär på multipla resistensmutationer.

Hjälpämnen

Laktos

Patienter med något av följande sällsynt ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist, eller glukos-galaktos-malabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Vid samtidig administrering av Atazanavir Krka och ritonavir kan läkemedelsinteraktionen för

ritonavir dominera vid metabolismen eftersom ritonavir är en mer potent CYP3A4-hämmare än

atazanavir. Produktresumé för ritonavir ska läsas innan behandling med Atazanavir Krka och ritonavir

inleds.

Atazanavir metaboliseras i levern via CYP3A4. Det hämmar CYP3A4. Atazanavir Krka är därför

kontraindicerat i kombination med läkemedel som är substrat för CYP3A4 och har ett smalt

terapeutiskt index: quetiapin, lurasidon, alfuzosin, astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, kinidin,

bepridil, triazolam, oralt administrerat midazolam och ergotalkaloider, särskilt ergotamin och

dihydroergotamin (se avsnitt 4.3).

Samtidig administrering av atazanavir med produkter som innehåller grazoprevir, inklusive fast

doskombination av elbasvir och grazoprevir är kontraindicerat på grund av ökade

plasmakoncentrationer av grazoprevir och elbasvir samt potentiellt ökad risk för ALAT-stegring i

samband med ökade grazoprevirkoncentrationer (se avsnitt 4.3). Samtidig administrering av atazanavir

med fast doskombination av glecaprevir och pibrentasvir är kontraindicerad på grund av en potentiellt

ökad risk för ALAT-stegring i samband med signifikant ökade plasmakoncentrationer av glecaprevir

och pibrentasvir (se avsnitt 4.3).

Övriga interaktioner

Interaktioner mellan atazanavir och andra läkemedel är listade i tabellen nedan (ökning indikeras som

”↑”, minskning som ”↓”, ingen ändring som ”↔”). Om tillgängligt, visas 90% konfidensintervall (CI)

inom parenteser. Studierna som presenteras i tabell 2 utfördes på friska frivilliga om inget annat anges.

Viktigt att betona är att många studier genomfördes med oboostrat atazanavir som inte är den

rekommenderade behandlingsregimen för atazanavir (se avsnitt 4.4).

Om utsättande av ritonavir är medicinskt motiverat under restriktiva villkor (se avsnitt 4.4), bör

särskild uppmärksamhet ägnas åt atazanavir interaktioner som kan skilja sig i frånvaro av ritonavir (se

information nedan i tabell 2).

Tabell 2: Interaktioner mellan atazanavir och andra läkemedel

Läkemedel efter terapiområde

Interaktion

Rekommendationer rörande

samtidig administrering

MEDEL MOT HEPATIT C

Grazoprevir 200 mg QD

(atazanavir 300 mg/ritonavir

100 mg QD)

Atazanavir AUC ↑43% (↑30% ↑57%)

Atazanavir C

↑12% (↑1% ↑24%)

Atazanavir C

↑23% (↑13% ↑134%)

Grazoprevir AUC: ↑958% (↑678%

↑1339%)

Grazoprevir C

: ↑524% (↑342% ↑781%)

Grazoprevir C

: ↑1064% (↑696%

↑1602%)

Grazoprevirkoncentrationerna ökade

kraftigt vid samtidig administrering med

atazanavir/ritonavir.

Samtidig administrering av

atazanavir och elbasvir/grazoprevir

är kontraindicerat på grund av den

signifikanta ökningen av

plasmakoncentrationerna av

grazoprevir och den potentiellt

associerade riskökningen för

ALAT-stegringar (se avsnitt 4.3).

Elbasvir 50 mg QD

(atazanavir 300 mg/ritonavir

100 mg QD)

Atazanavir AUC ↑7% (↓2% ↑17%)

Atazanavir C

↑2% (↓4% ↑8%)

Atazanavir C

↑15% (↑2% ↑29%)

Elbasvir AUC: ↑376% (↑307% ↑456%)

Elbasvir C

: ↑315% (↑246% ↑397%)

Elbasvir C

: ↑545% (↑451% ↑654%)

Elbasvirkoncentrationerna ökade vid

samtidig administrering med

atazanavir/ritonavir.

Sofosbuvir 400 mg/velpatasvir

100 mg/voxilaprevir 100 mg

endos

(atazanavir 300 mg/ritonavir

100 mg QD)

Sofosbuvir AUC: ↑40% (↑25% ↑57%)

Sofosbuvir C

:↑29% (↑9% ↑52%)

Velpatasvir AUC: ↑93% (↑58% ↑136%)

Velpatasvir C

: ↑29% (↑7% ↑56%)

Voxilaprevir AUC: ↑331% (↑276%

↑393%)

Voxilaprevir C

: ↑342% (↑265%

↑435%)

*Ingen farmakokinetisk interaktion i

intervallet 70-143%

Effekten av atazanavir och ritonavir

exponering har inte studerats.

Förväntat:

↔ Atazanavir

↔ Ritonavir

Interaktionsmekanismen mellan

atazanavir/ritonavir och

sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir är

hämning av OATP1B, P-gp, och CYP3A.

Samtidig administrering av

atazanavir med produkter som

innehåller voxilaprevir förväntas

öka koncentrationen av

voxilaprevir. Samtidig

administrering av atazanavir med

regimer som innehåller voxilaprevir

rekommenderas inte.

Glecaprevir 300 mg/pibrentasvir

120 mg QD

(atazanavir 300 mg/ritonavir

100 mg QD)

Glecaprevir AUC: ↑553% (↑424% ↑714%)

Glecaprevir C

: ↑306% (↑215% ↑423%)

Glecaprevir C

: ↑1330% (↑885%

↑1970%)

Pibrentasvir AUC: ↑64% (↑48% ↑82%)

Pibrentasvir C

: ↑29% (↑15% ↑45%)

Pibrentasvir C

: ↑129% (↑95% ↑168%)

* Effekter på atazanavir och ritonavir efter

första dosen av glecaprevir och

pibrentasvir har rapporterats.

Samtidig administrering av

atazanavir med fast doskombination

av glecaprevir och pibrentasvir är

kontraindicerad på grund av en

potentiellt ökad risk för ALAT-

stegring i samband med signifikant

ökade plasmakoncentrationer av

glecaprevir och pibrentasvir

(se avsnitt 4.3).

ANTIRETROVIRALA MEDEL

Proteashämmare:

Samtidig administrering av atazanavir/ritonavir och andra proteashämmare har inte studerats, men

kan förväntas öka exponeringen för andra proteashämmare. Sådan kombinationsbehandling rekommenderas därför inte.

Ritonavir 100 mg QD

(atazanavir 300 mg QD)

Studier genomförda på hiv-

infekterade patienter

Atazanavir AUC: ↑250% (↑144%

↑403%)*

Atazanavir C

: ↑120% (↑56% ↑211%)*

Atazanavir C

: ↑713% (↑359%

↑1339%)*

* I en kombinerad analys jämfördes

atazanavir 300 mg och ritonavir 100 mg

(n=33) med atazanavir 400 mg utan

ritonavir (n=28).

Interaktionsmekanismen mellan atazanavir

och ritonavir är CYP3A4 hämning

Ritonavir 100 mg en gång per dag

används som booster av atazanavirs

farmakokinetik.

Indinavir

Indinavir är associerat med indirekt

okonjugerad hyperbilirubinemi på grund

av hämning av UGT.

Samtidig administrering av

atazanavir och indinavir

rekommenderas inte (se

avsnitt 4.4).

Nukleosid/nukleotid omvänt transkriptashämmare (NRTI:er)

Lamivudin 150 mg BID +

zidovudin 300 mg BID

(atazanavir 400 mg QD)

Ingen signifikant effekt på lamivudin- och

zidovudinkoncentrationen observerades.

Baserat på dessa data och eftersom

ritonavir inte förväntas ha en

signifikant påverkan på NRTI:ernas

farmakokinetik, förväntas samtidig

administrering av dessa läkemedel

och atazanavir inte signifikant

ändra exponeringen av de samtidigt

administrerade läkemedlen.

Abakavir

Samtidig administrering av abakavir och

atazanavir förväntas inte att signifikant

ändra exponeringen av abakavir.

Didanosin (buffrade tabletter)

200 mg/stavudin 40 mg, båda

endos

(atazanavir 400 mg endos)

Atazanavir, samtidig administrering med

ddI+d4T (fastande)

Atazanavir AUC ↓87% (↓92% ↓79%)

Atazanavir C

↓89% (↓94% ↓82%)

Atazanavir C

↓84% (↓90% ↓73%)

Atazanavir, doserat 1 h efter ddI+d4T

(fastande)

Atazanavir AUC ↔3% (↓36% ↑67%)

Atazanavir C

↑12% (↓33% ↑18%)

Atazanavir C

↔3% (↓39% ↑73%)

Atazanavirkoncentrationen minskade

kraftigt vid samtidig administrering med

didanosin (buffrade tabletter) och stavudin.

Interaktionsmekanismen är reducerad

löslighet av atazanavir med ökat pH som

beror på närvaron av antisyramedel hos

didanosin buffrade tabletter.

Ingen signifikant effekt på didanosin- och

stavudinkoncentrationen observerades.

Didanosin bör tas på fastande mage

2 timmar efter atazanavir taget med

föda. Den samtidiga

administreringen av stavudin med

atazanavir förväntas inte att

signifikant ändra exponeringen av

stavudin.

Didanosin (enterokapslar)

400 mg endos

(atazanavir 300 mg QD med

ritonavir 100 mg QD)

Didanosin (med föda)

Didanosin AUC ↓34% (↓41% ↓27%)

Didanosin C

↓38% (↓48% ↓26%)

Didanosin C

↑25% (↓8% ↑69%)

Ingen signifikant effekt på

atazanavirkoncentrationen observerades

vid samtidig administrering med didanosin

enterokapslar, men administrering med

föda minskade didanosinkoncentrationen.

Tenofovirdisoproxilfumarat

300 mg QD

(atazanavir 300 mg QD med

ritonavir 100 mg QD)

300 mg tenofovirdisoproxilfumarat

motsvarar 245 mg

tenofovirdisoproxil.

Studier genomförda på hiv-

infekterade patienter

Atazanavir AUC ↓22% (↓35% ↓6%) *

Atazanavir C

↓16% (↓30% ↔0%) *

Atazanavir C

↓23% (↓43% ↑2%) *

* I en kombinerad analys från ett flertal

kliniska studier jämfördes

atazanavir/ritonavir 300/100 mg,

administrerat tillsammans med

tenofovirdisoproxilfumarat 300 mg

(n=39), med atazanavir/ritonavir

300/100 mg (n=33).

Effekten av atazanavir/ritonavir i

kombination med

tenofovirdisoproxilfumarat till

behandlingserfarna patienter har visats i

klinisk studie 045 och för

behandlingsnaiva patienter i studie 138

(se avsnitt 4.8 och 5.1).

Interaktionsmekanismen mellan atazanavir

och tenofovirdisoproxilfumarat är okänd.

Vid samtidig administrering med

tenofovirdisoproxilfumarat,

rekommenderas att atazanavir

300 mg ges tillsammans med

ritonavir 100 mg och

tenofovirdisoproxilfumarat 300 mg

(alla som engångsdos tillsammans

med föda).

Tenofovirdisoproxilfumarat

300 mg QD

(atazanavir 300 mg QD med

ritonavir 100 mg QD)

300 mg tenofovirdisoproxilfumarat

motsvarar 245 mg

tenofovirdisoproxil.

Tenofovirdisoproxilfumarat AUC ↑37%

(↑30% ↑45%)

Tenofovirdisoproxilfumarat C

↑34%

(↑20% ↑51%)

Tenofovirdisoproxilfumarat C

↑29%

(↑21% ↑36%)

Patienter bör övervakas noggrant

för tenofovirdisoproxilfumarat-

associerade biverkningar, inklusive

störningar i njurfunktionen.

Icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTI:er)

Efavirenz 600 mg QD

(atazanavir 400 mg QD med

ritonavir 100 mg QD)

Atazanavir (eftermiddag): alla

administrerade med föda

Atazanavir AUC ↔0%(↓9% ↑10%)*

Atazanavir C

↑17%(↑8% ↑27%)*

Atazanavir C

↓42%(↓51% ↓31%)*

Samtidig administrering av

efavirenz och atazanavir

rekommenderas inte (se avsnitt 4.4)

Efavirenz 600 mg QD

(atazanavir 400 mg QD med

ritonavir 200 mg QD)

Atazanavir (eftermiddag): alla

administrerade med föda

Atazanavir AUC ↔6% (↓10% ↑26%) */**

Atazanavir C

↔9% (↓5% ↑26%) */**

Atazanavir C

↔12% (↓16% ↑49%) */**

* Vid jämförelse med atazanavir

300 mg/ritonavir 100 mg en gång per dag

till kvällen utan efavirenz. Denna

minskning av atazanavir C

kan påverka

effekten av atazanavir negativt.

Interaktionsmekanismen mellan

efavirenz/atazanavir är CYP3A4

induktion.

** baserat på historisk jämförelse.

Nevirapin 200 mg BID

(atazanavir 400 mg QD med

ritonavir 100 mg QD)

Studie genomförd på hiv-

infekterade patienter

Nevirapin AUC ↑26% (↑17% ↑36%)

Nevirapin C

↑21% (↑11% ↑32%)

Nevirapin C

↑35% (↑25% ↑47%)

Atazanavir AUC ↓19% (↓35% ↑2%) *

Atazanavir C

↔2% (↓15% ↑24%) *

Atazanavir C

↓59% (↓73% ↓40%) *

* Vid jämförelse med atazanavir 300 mg

och ritonavir 100 mg utan nevirapin.

Denna minskning av atazanavir C

påverka effekten av atazanavir negativt.

Interaktionsmekanismen av

nevirapin/atazanavir är CYP3A4

induktion.

Samtidig administrering av

nevirapin och atazanavir

rekommenderas inte (se avsnitt 4.4)

Integrashämmare

Raltegravir 400 mg BID

(atazanavir/ritonavir)

Raltegravir AUC ↑41%

Raltegravir C

↑24%

Raltegravir C

12hr

↑77%

Mekanismen är hämning av UGT1A1.

Ingen dosjustering krävs för

raltegravir.

HCV-proteashämmare

Boceprevir 800 mg TID

(atazanavir 300 mg/ritonavir

100 mg OD)

boceprevir AUC ↔5%

boceprevir C

↔7%

boceprevir C

↔18%

atazanavir AUC ↓ 35%

atazanavir C

↓ 25%

atazanavir C

↓ 49%

ritonavir AUC ↓ 36%

ritonavir C

↓ 27%

ritonavir C

↓ 45%

Samtidig administrering av

atazanavir/ritonavir med boceprevir

resulterade i minskad exponering av

atazanavir vilket kan vara förenad

med minskad effekt och försämrad

Hiv-kontroll. Samtidig

administrering kan övervägas från

fall till fall om det bedöms som

nödvändigt hos patienter med

nedtryckt hiv-virusmängd och med

hiv-virusstammar utan någon

misstänkt resistens mot hiv-

behandlingen. Ökad klinisk och

laboratoriemässig övervakning av

nedtryckt hiv är berättigad.

ANTIBIOTIKA

Klaritromycin 500 mg BID

(atazanavir 400 mg QD)

Klaritromycin AUC ↑94% (↑75% ↑116%)

Klaritromycin C

↑50% (↑32% ↑71%)

Klaritromycin C

↑160% (↑135%

↑188%)

14-OH klaritromycin

14-OH klaritromycin AUC ↓70% (↓74%

↓66%)

14-OH klaritromycin C

↓72% (↓76%

↓67%)

14-OH klaritromycin C

↓62% (↓66%

↓58%)

Atazanavir AUC ↑28% (↑16% ↑43%)

Atazanavir C

↔6% (↓7% ↑20%)

Atazanavir C

↑91% (↑66% ↑121%)

En dosreduktion av klaritromycin kan

resultera i subterapeutiska koncentrationer

av 14-OH klaritromycin.

Interaktionsmekanismen mellan

klaritromycin/atazanavir är CYP3A4

hämning.

Ingen rekommendation beträffande

dosreduktion kan ges; försiktighet

bör därför iakttas om atazanavir

kombineras med klaritromycin.

ANTIMYKOTIKA

Ketokonazol 200 mg QD

(atazanavir 400 mg QD)

Ingen signifikant effekt på

atazanavirkoncentrationen observerades.

Ketokonazol och itrakonazol ska

användas med försiktighet med

atazanavir/ ritonavir, höga doser av

ketokonazol och itrakonazol

(>200 mg/dag) rekommenderas

inte.

Itrakonazol

Itrakonazol är liksom ketokonazol både en

potent hämmare och ett substrat av

CYP3A4.

Baserat på data från andra boostrade

proteashämmare och ketokonazol, där

ketokonazol AUC visade 3-faldig ökning,

förväntas atazanavir/ritonavir öka

ketokonazol- eller

itrakonazolkoncentrationen.

Vorikonazol 200 mg BID

(atazanavir 300 mg/ritonavir

100 mg QD)

Personer med minst en funktionell

CYP2C19-allel.

Vorikonazol AUC ↓33% (↓42% ↓22%)

Vorikonazol C

↓10% (↓22% ↓4%)

Vorikonazol C

↓39% (↓49% ↓28%)

Atazanavir AUC ↓12% (↓18% ↓5%)

Atazanavir C

↓13% (↓20% ↓4%)

Atazanavir C

↓ 20 % (↓28 % ↓10%)

Ritonavir AUC ↓12% (↓17% ↓7%)

Ritonavir C

↓9% (↓17% ↔0%)

Ritonavir C

↓25% (↓35% ↓14%)

Hos majoriteten av patienterna med minst

en funktionell CYP2C19-allel, förväntas

en minskad exponering av både

vorikonazol och atazanavir.

Samtidig administrering av

vorikonazol och atazanavir med

ritonavir rekommenderas inte,

såvida inte en bedömning av

patientens nytta/risk motiverar

användandet av vorikonazol (se

avsnitt 4.4).

När vorikonazolbehandling är

nödvändig bör, om möjligt,

patientens CYP2C19- genotyp

bestämmas.

Därför, om kombinationen är

oundviklig, rekommenderas

följande baserat på CYP2C19

status:

- hos patienter med minst en

funktionell CYP2C19-allel

rekommenderas noggrann klinisk

övervakning av minskad effekt

både för vorikonazol (kliniska

tecken) och atazanavir (virologiskt

svar).

- hos patienter utan en funktionell

CYP2C19 -allel rekommenderas

noggrann klinisk och laboratorisk

övervakning av

vorikonazolassocierade

biverkningar.

Om genotypning inte är möjlig bör

komplett övervakning av säkerhet

och effekt utföras.

Vorikonazol 50 mg BID

(atazanavir 300 mg/ritonavir

100 mg QD)

Personer utan funktionell

CYP2C19-allel.

Vorikonazol AUC ↑561% (↑451% ↑699%)

Vorikonazol C

↑438% (↑355% ↑539%)

Vorikonazol C

↑765% (↑571%

↑1020%)

Atazanavir AUC ↓20% (↓35% ↓3%)

Atazanavir C

↓19% (↓34% ↔0,2%)

Atazanavir C

↓ 31 % (↓46 % ↓13%)

Ritonavir AUC ↓11% (↓20% ↓1%)

Ritonavir C

↓11% (↓24% ↑4%)

Ritonavir C

↓19% (↓35% ↑1%)

Hos en liten andel patienter utan

funktionell CYP2C19-allel, förväntas

signifikant ökad vorikonazolexponering.

Flukonazol 200 mg QD

(atazanavir 300 mg och ritonavir

100 mg QD)

Atazanavir- och

flukonazolkoncentrationerna ändrades inte

signifikant när atazanavir/ritonavir

administrerades samtidigt som flukonazol.

Ingen dosjustering är nödvändig för

flukonazol och atazanavir.

ANTIMYCOBAKTERIELLA MEDEL

Rifabutin 150 mg två gånger per

vecka

(atazanavir 300 mg och ritonavir

100 mg QD)

Rifabutin AUC ↑48% (↑19% ↑84%) **

Rifabutin C

↑149% (↑103% ↑206%) **

Rifabutin C

↑40% (↑5% ↑87%) **

25-O-desacetyl-rifabutin AUC ↑990%

(↑714% ↑1361%) **

25-O-desacetyl-rifabutin C

↑677%

(↑513% ↑883%) **

25-O-desacetyl-rifabutin C

↑1045%

(↑715% ↑1510%) **

** I jämförelse med enbart rifabutin

150 mg QD. Total rifabutin och 25-O-

desacetyl-rifabutin AUC ↑119% (↑78%

↑169%).

I tidigare studier påverkades inte

atazanavirs farmakokinetik av rifabutin.

Vid samtidig administrering med

atazanavir är den rekommenderade

dosen rifabutin 150 mg 3 gånger

per vecka på bestämda dagar

(exempelvis måndag-onsdag-

fredag). Ökad uppföljning av

rifabutin-associerade biverkningar,

inklusive neutropeni och uveit är

berättigat på grund av en förväntad

ökning av exponeringen för

rifabutin. Ytterligare dosreduktion

av rifabutin till 150 mg två gånger i

veckan på bestämda dagar

rekommenderas för patienter där

150 mg 3 gånger per vecka inte

tolereras. Man bör ha i åtanke att

doseringen 150 mg två gånger i

veckan eventuellt inte ger en

optimal exponering för rifabutin

vilket föranleder risk för

rifamycinresistens och

behandlingssvikt. Ingen

dosjustering är nödvändig för

atazanavir.

Rifampicin

Rifampicin är en stark CYP3A4-

inducerare och har visats orsaka en

minskning av AUC för atazanavir med

72% vilket kan leda till virologisk svikt

och resistensutveckling. Vid försök att

kompensera den minskade exponeringen,

genom att öka dosen av atazanavir eller

andra proteashämmare med ritonavir, har

en hög frekvens av leverpåverkan

observerats.

Kombinationen rifampicin och

atazanavir är kontraindicerad (se

avsnitt 4.3).

ANTIPSYKOTIKA

Quetiapin

På grund av CYP3A4 hämning av

atazanavir förväntas

quetiapinkoncentrationer öka.

Samtidig administrering av

quetiapin med atazanavir är

kontraindicerat då atazanavir kan

öka quetiapinrelaterad toxicitet.

Ökade plasmakoncentrationer av

quetiapin kan leda till koma (se

avsnitt 4.3).

Lurasidon

atazanavir förväntas öka plasmanivåerna

av lurasidon på grund av CYP3A4-

hämning.

Samtidig administrering av

lurasidon med atazanavir är

kontraindicerat då det kan öka

lurasidonrelaterad toxicitet

(se avsnitt 4.3).

SYRAREDUCERANDE MEDEL

H

2

-Receptorantagonister

Utan Tenofovirdisoproxil

Hos hiv-infekterade patienter som behandlas med atazanavir/ritonavir i den

rekommenderade dosen på 300/100 mg QD

För patienter som inte behandlas

med tenofovirdisoproxil,

atazanavir 300 mg med ritonavir

100 mg administreras i kombination

med H

-receptorantagonister, bör

dosen av H

-receptorantagonister

inte överskrida en dos jämförbar

med famotidin 20 mg BID. Om en

högre dos av H

-receptorantagonist

krävs (t.ex. famotidin 40 mg BID

Famotidin 20 mg BID

Atazanavir AUC ↓18% (↓25% ↑1%)

Atazanavir C

↓20% (↓32% ↓7%)

Atazanavir C

↔1% (↓16% ↑18%)

Famotidin 40 mg BID

Atazanavir AUC ↓23% (↓32% ↓14%)

Atazanavir C

↓23% (↓33% ↓12%)

Atazanavir C

↓20% (↓31% ↓8%)

Hos friska frivilliga som behandlas med atazanavir/ritonavir i en ökad dos på

400/100 mg QD

Famotidin 40 mg BID

Atazanavir AUC ↔3% (↓14% ↑22%)

Atazanavir C

↔2% (↓13% ↑8%)

Atazanavir C

↓14% (↓32% ↑8%)

eller motsvarande), kan en ökning

av en dos från 300/100 mg till

400/100 mg av atazanavir/ ritonavir

övervägas.

Med Tenofovirdisoproxilfumarat 300 mg QD (motsvarande 245 mg tenofovirdisoproxil)

Hos hiv-infekterade patienter som behandlas med atazanavir/ritonavir i den

rekommenderade dosen på 300/100 mg QD

För patienter som behandlas med

tenofovirdisoproxil,

atazanavir/ ritonavir administreras

samtidigt som både

tenofovirdisoproxil och en H

receptorantagonist, rekommenderas

ökning av dosen av atazanavir till

400 mg med 100 mg ritonavir.

Dosering motsvarande famotidin

40 mg BID bör inte överskridas.

Famotidin 20 mg BID

Atazanavir AUC ↓21% (↓34% ↓4%) *

Atazanavir C

↓21% (↓36% ↓4%) *

Atazanavir C

↓19% (↓37% ↑5%) *

Famotidin 40 mg BID

Atazanavir AUC ↓24% (↓36% ↓11%) *

Atazanavir C

↓23% (↓36% ↓8%) *

Atazanavir C

↓25% (↓47% ↑7%) *

Hos hiv-infekterade patienter som behandlas med atazanavir/ritonavir i den

förhöjda dosen på 400/100 mg QD

Famotidin 20 mg BID

Atazanavir AUC ↑18% (↑6,5% ↑30%)*

Atazanavir C

↑18% (↑6,7% ↑31%)*

Atazanavir C

↑24 % (↑10% ↑39%)*

Famotidin 40 mg BID

Atazanavir AUC ↔ 2,3% (↓13% ↑10%)*

Atazanavir C

↔ 5% (↓17% ↑8,4%)*

Atazanavir C

↔ 1,3% (↓10% ↑15%)*

* I jämförelse med atazanavir 300 mg QD

med ritonavir 100 mg QD och

tenofovirdisoproxilfumarat 300 mg, allt

givet som en engångsdos med föda. I

jämförelse med atazanavir 300 mg med

ritonavir 100 mg

utan tenofovirdisoproxil

förväntas koncentrationerna av atazanavir

att minska ytterligare med 20%.

Interaktionsmekanismen är minskad

löslighet av atazanavir eftersom

magsäckens pH ökar med H

-blockerare.

Protonpumpshämmare

Omeprazol 40 mg QD

(atazanavir 400 mg QD med

ritonavir 100 mg QD)

Atazanavir (förmiddag): 2 h efter

omeprazol

Atazanavir AUC ↓61% (↓65% ↓55%)

Atazanavir C

↓66% (↓62% ↓49%)

Atazanavir C

↓65% (↓71% ↓59%)

Samtidig administrering atazanavir

med ritonavir och

protonpumphämmare

rekommenderas inte. Om

kombinationen bedöms oundviklig,

rekommenderas noggrann

Omeprazol 20 mg QD

(atazanavir 400 mg QD med

ritonavir 100 mg QD)

Atazanavir (förmiddag): 1 h efter

omeprazol

Atazanavir AUC ↓30% (↓43% ↓14%) *

Atazanavir C

↓31% (↓42% ↓17%) *

Atazanavir C

↓31% (↓46% ↓12%) *

* Vid jämförelse med atazanavir 300 mg

QD med ritonavir 100 mg QD.

Sänkningen av AUC, C

, och C

minskade inte när en ökad dos av

atazanavir/ritonavir (400/100 mg en gång

dagligen) tillfälligt gavs skilt från

omeprazol med 12 timmars intervall. Även

om det inte studerats, är liknande resultat

att förvänta med andra

protonpumpshämmare. Denna sänkning av

atazanavirexponering kan ha en negativ

påverkan på atazanvirs effekt.

Interaktionsmekanismen är minskad

löslighet av atazanavir eftersom

magsäckens pH ökar med

protonpumpshämmare.

övervakning i kombination med en

ökad dos av atazanavir till 400 mg

med 100 mg ritonavir; doser av

protonpumpshämmare jämförbara

med 20 mg omeprazol ska inte

överskridas (se avsnitt 4.4).

Antacida

Antacida och läkemedel som

innehåller buffert

Minskad plasmakoncentration av

atazanavir kan bli följden av ökat pH i

magsäcken om antacida, inklusive

buffrade läkemedel, administreras

tillsammans med atazanavir.

Atazanavir bör administreras

2 timmar före eller 1 timme efter

buffrade läkemedel.

ALFA 1-ADRENORECEPTORANTAGONIST

Alfuzosin

Potentiell risk för förhöjda koncentrationer

av alfuzosin som kan resultera i

hypotension. Interaktionsmekanismen är

CYP3A4-hämning av atazanavir och/eller

ritonavir.

Samtidig administrering av

alfuzosin med atazanavir är

kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

ANTIKOAGULANTIA

Warfarin

Samtidig administrering med atazanavir

kan tänkas öka eller minska

koncentrationerna av warfarin.

Det rekommenderas att

International Normalised Ratio

(INR) övervakas noggrant under

behandling med atazanavir, särskilt

vid behandlingens början.

ANTIEPILEPTIKA

Karbamazepin

Atazanavir kan öka plasmanivåerna av

karbamazepin på grund av CYP3A4-

hämning.

På grund av karbamazepin inducerande

effekt, kan en minskning av atazanavir

exponering inte uteslutas.

Karbamazepin ska användas med

försiktighet i kombination med

atazanavir. Om nödvändigt,

övervaka serumkoncentrationerna

av karbamazepin och justera dosen

därefter. Noggrann övervakning av

patientens virologiska svar bör

iakttas.

Fenytoin, fenobarbital

Ritonavir kan minska plasmanivåerna av

fenytoin och/eller fenobarbital på grund av

CYP2C9- och CYP2C19- induktion.

På grund av fenytoin/fenobarbital

inducerande effekt, kan en minskning av

atazanavir exponering inte uteslutas

Fenobarbital och fenytoin bör

användas med försiktighet i

kombination med

atazanavir/ritonavir.

När atazanavir/ritonavir ges

samtidigt med antingen fenytoin

eller fenobarbital, kan en

dosjustering av fenytoin eller

fenobarbital krävas.

Noggrann övervakning av

patientens virologiska svar bör

iakttas.

Lamotrigin

Samtidig administrering av lamotrigin och

atazanavir/ritonavir kan minska

plasmakoncentrationer av lamotrigin på

grund av UGT1A4-induktion.

Lamotrigin bör användas med

försiktighet i kombination med

atazanavir/ritonavir.

Om nödvändigt, övervaka

lamotriginkoncentrationerna och

justera dosen därefter.

ANTINEOPLASTIKUM OCH IMMUNSUPPRESSIVA MEDEL

Antineoplastikum

Irinotekan

Atazanavir hämmar UGT och kan störa

metabolismen av irinotekan, vilket kan

resultera i ökad irinotekantoxicitet.

Om atazanavir administreras

samtidigt med irinotekan bör

patienterna noggrant övervakas för

biverkningar relaterade till

irinotekan.

Immunsuppressiva medel

Cyklosporin

Takrolimus

Sirolimus

Koncentrationer av dessa

immunsuppressiva läkemedel kan ökas vid

samtidig administrering med atazanavir på

grund av CYP3A4 hämning.

Mer frekvent bestämning av

läkemedels-koncentrationer av

dessa läkemedel rekommenderas

tills plasmanivåerna har

stabiliserats.

HJÄRT-OCH KÄRLMEDEL

Anti-arytmiska medel

Amiodaron,

systemisk lidokain,

kinidin

Koncentrationerna av dessa anti-arytmiska

medel kan öka när de administreras

samtidigt med atazanavir.

Interaktionsmekanismen hos amiodaron

eller systemisk lidokain/atazanavir är

CYP3A hämning. Kinidin har ett smalt

terapeutiskt fönster och är kontraindicerat

på grund av potentiell CYP3A hämning av

atazanavir.

Försiktighet bör iakttas och

terapeutisk bestämning av

koncentrationen rekommenderas

vid tillgänglighet. Samtidig

användning av kinidin är

kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Kalciumkanalblockerare

Bepridil

Atazanavir bör inte användas i

kombination med läkemedel som är

CYP3A4 substrat och har ett smalt

terapeutiskt index.

Samtidig administrering med

bepridil är kontraindicerat (se

avsnitt 4.3).

Diltiazem 180 mg QD

(atazanavir 400 mg QD)

Diltiazem AUC ↑125% (↑109% ↑141%)

Diltiazem C

↑98% (↑78% ↑119%)

Diltiazem C

↑142% (↑114% ↑173%)

Desacetyl-diltiazem AUC ↑165% (↑145%

↑187%)

Desacetyl-diltiazem C

↑172% (↑144%

↑203%)

Desacetyl-diltiazem C

↑121% (↑102%

↑142%)

Ingen signifikant effekt på

atazanavirkoncentrationen observerades.

En ökning av det maximala PR-intervallet

sågs jämfört med enbart atazanavir.

Samtidig administrering av diltiazem och

atazanavir/ritonavir har inte studerats.

Interaktionsmekanismen mellan

diltiazem/atazanavir är CYP3A4 hämning.

En initial dosminskning av

diltiazem med 50%

rekommenderas, med efterföljande

titrering vid behov och EKG-

övervakning.

Verapamil

Verapamils serumkoncentration kan ökas

av atazanavir på grund av CYP3A4

hämning.

Försiktighet bör iakttas när

verapamil kombineras med

atazanavir.

KORTIKOSTEROIDER

Flutikasonpropionat intranasalt

50 µg 4 gånger dagligen under

7 dagar

(ritonavir 100 mg kapslar BID)

Plasmanivåerna för flutikason-propionat

ökade signifikant, medan nivåerna på det

egna kortisolet sänktes med ungefär 86%

(90% konfidens intervall 82 − 89%).

Större effekter kan förväntas då flutikason-

propionat inhaleras. Systemeffekter av

kortikosteroider, inklusive Cushing's

syndrom och binjurebarksuppression har

rapporterats hos patienter som fått

ritonavir samtidigt med inhalerat eller

intranasalt administrerat flutikason-

propionat; detta kan också inträffa med

andra kortikosteroider som metaboliseras

via cytokrom P450 3A t.ex. budesonid.

Hur plasmanivån av ritonavir påverkas av

en hög systemisk flutikasonexponering är

ännu inte känt. Interaktionsmekanismen är

CYP3A4 hämning.

Samtidig administrering av

atazanavir/ritonavir och dessa

glukokortikoider rekommenderas

inte såvida inte nyttan överväger

riskerna för systemeffekter av

kortikosteroiderna (se avsnitt 4.4).

En dosreducering av

glukokortikoiden skall övervägas

med noggrann övervakning av

lokal- och systemeffekter eller byte

till en glukokortikoid, vilken inte är

ett substrat för CYP3A4 (t.ex.

beklometason). Dessutom, om

utsättning av glukokortikoider skall

ske, kan det behöva ske successivt

under en längre period.

EREKTIL DYSFUNKTION

PDE-hämmare

Sildenafil, tadalafil, vardenafil

Sildenafil, tadalafil och vardenafil

metaboliseras av CYP3A4. Samtidig

administrering med atazanavir kan

resultera i ökade koncentrationer av PDE5-

hämmaren och en ökning av PDE5-

associerade biverkningar, inklusive

hypotension, synförändringar och

priapism. Interaktionsmekanismen är

CYP3A4-hämning.

Patienter bör varnas för dessa

möjliga biverkningar vid

användning av PDE5-hämmare för

erektil dysfunktion med atazanavir

(se avsnitt 4.4).

Se även PULMONELL

ARTERIELL HYPERTENSION i

denna tabell för ytterligare

information om samtidig

administrering av atazanavir med

sildenafil.

ÖRTPREPARAT

Johannesört (Hypericum

perforatum)

Samtidig administrering av johannesört

med atazanavir kan förväntas resultera i en

signifikant minskning av plasmanivåerna

för atazanavir. Denna effekt kan bero på

induktion av CYP3A4. Det föreligger risk

för förlust av behandlingseffekt och

utveckling av resistens (se avsnitt 4.3).

Samtidig administrering av

atazanavir med produkter som

innehåller johannesört är

kontraindicerat.

HORMONELLA PREVENTIVMEDEL

Etinylestradiol 25 μg +

norgestimat

(atazanavir 300 mg QD med

ritonavir 100 mg QD)

Etinylestradiol AUC ↓19% (↓25% ↓13%)

Etinylestradiol C

↓16% (↓26% ↓5%)

Etinylestradiol C

↓37% (↓45% ↓29%)

Norgestimat AUC ↑85% (↑67% ↑105%)

Norgestimat C

↑68% (↑51% ↑88%)

Norgestimat C

↑102% (↑77% ↑131%)

Medan koncentrationen av etinylestradiol

ökade med samtidig administrering av

enbart atazanavir, på grund av att både

UGT och CYP3A4 hämmas av atazanavir,

blir nettoeffekten av atazanavir/ritonavir

en minskning av

etinylestradiolkoncentrationen på grund av

den inducerande effekten av ritonavir.

Ökningen av progestin-exponeringen kan

leda till relaterade biverkningar (t.ex.

insulinresistens, dyslipidemi, akne och

spotting), vilket eventuellt kan påverka

följsamheten till behandlingen.

Om perorala preventivmedel

administreras samtidigt med

atazanavir/ritonavir,

rekommenderas att preventivmedlet

innehåller minst 30 μg av

etinylestradiol och att patienten blir

uppmanad att iaktta strikt

följsamhet med detta

preventivmedels dosering. Samtidig

administrering av

atazanavir/ritonavir med andra

hormonella preventivmedel eller

preventivmedel innehållande

progestogener förutom norgestimat

har inte studerats och bör därför

undvikas. En alternativ säker

preventivmetod rekommenderas.

Etinylestradiol 35 μg +

noretisteron

(atazanavir 400 mg QD)

Etinylestradiol AUC ↑48% (↑31% ↑68%)

Etinylestradiol C

↑15% (↓1% ↑32%)

Etinylestradiol C

↑91% (↑57% ↑133%

Noretisteron AUC ↑110% (↑68% ↑162%)

Noretisteron C

↑67% (↑42% ↑196%

Noretisteron C

↑262% (↑157% ↑409%)

Ökningen av progestin-exponeringen kan

leda till relaterade biverkningar (t.ex.

insulinresistens, dyslipidemi, akne och

spotting), vilket eventuellt kan påverka

följsamheten till behandlingen.

LIPIDSÄNKANDE MEDEL

HMG-CoA reduktashämmare

Simvastatin

Lovastatin

Simvastatin och lovastatin är synnerligen

beroende av CYP3A4 för sin metabolism

och samtidig administrering med

atazanavir kan resultera i ökade

koncentrationer.

Samtidig administrering av

simvastatin eller lovastatin med

atazanavir är kontraindicerad på

grund av en ökad risk för myopati

inklusive rabdomyolys

(se avsnitt 4.3).

Atorvastatin

Risken för myopati inklusive rabdomyolys

kan också öka med atorvastatin som också

metaboliseras av CYP3A4.

Samtidig administrering av

atorvastatin och atazanavir

rekommenderas inte. Om

användning av atorvastatin bedöms

absolut nödvändig ska lägsta

möjliga dos av atorvastatin

användas under noggrann

säkerhetsövervakning

(se avsnitt 4.4).

Pravastatin

Fluvastatin

Även om inte studerat så föreligger en

potentiell risk för ökad exponering av

pravastatin eller fluvastatin vid samtidig

administrering med proteashämmare.

Pravastatin metaboliseras inte av

CYP3A4. Fluvastatin metaboliseras delvis

av CYP2C9.

Försiktighet bör iakttas.

INHALERADE BETA-AGONISTER

Salmeterol

Samtidig administrering med atazanavir

kan resultera i förhöjda koncentrationer av

salmeterol och en ökning av salmeterol-

associerade biverkningar.

Interaktionsmekanismen är CYP3A4-

hämning av atazanavir och/eller ritonavir.

Samtidig administrering av

salmeterol med atazanavir

rekommenderas inte (se

avsnitt 4.4).

OPIOIDER

Buprenorfin, QD, stabil

underhållsdos

(atazanavir 300 mg QD med

ritonavir 100 mg QD)

Buprenorfin AUC ↑67%

Buprenorfin C

↑37%

Buprenorfin C

↑69%

Norbuprenorfin AUC ↑105%

Norbuprenorfin C

↑61%

Norbuprenorfin C

↑101%

Interaktionsmekanismen är CYP3A4 och

UGT1A1 hämning.

Atazanavirkoncentrationen (när det ges

tillsammans med ritonavir) blev inte

signifikant påverkad.

Samtidig administrering med

atazanavir tillsammans med

ritonavir kräver klinisk övervakning

av sedation och kognitiva effekter.

En dosreduktion av buprenorfin kan

övervägas.

Metadon, stabil underhållsdos

(atazanavir 400 mg QD)

Ingen signifikant effekt på

metadonkoncentrationen observerades.

Med tanke på att låg dos av ritonavir

(100 mg två gånger dagligen) inte har haft

någon signifikant effekt på

metadonkoncentrationen förväntas ingen

interaktion om metadon administreras

samtidigt med atazanavir.

Ingen dosjustering är nödvändig om

metadon administreras samtidigt

med atazanavir.

PULMONELL ARTERIELL HYPERTENSION

PDE5-hämmare

Sildenafil

Samtidig administrering med atazanavir

kan resultera i förhöjda koncentrationer av

PDE5-hämmaren och en ökning av

biverkningar associerade med PDE5-

hämmare.

Interaktionsmekanismen är CYP3A4-

hämning av atazanavir och/eller ritonavir.

En säker och effektiv dos för

sildenafil i kombination med

atazanavir har inte fastställts vid

behandling av pulmonell arteriell

hyptertension. Sildenafil är

kontraindicerat för behandling av

pulmonell arteriell hypertension

(se avsnitt 4.3).

LUGNANDE MEDEL

Bensodiazepiner

Midazolam

Triazolam

Midazolam och triazolam metaboliseras

huvudsakligen via CYP3A4. Samtidig

administrering med atazanavir kan orsaka

en stor koncentrationsökning av dessa

bensodiazepiner. Ingen interaktionsstudie

has genomförts av samtidig administrering

av atazanavir med bensodiazepiner.

Baserat på data från andra CYP3A4-

hämmare förväntas plasmakoncentrationen

av midazolam bli signifikant högre när

midazolam administreras oralt. Data från

samtidig användning av andra

proteashämmare tyder på en möjlig 3-4

faldig ökning av midazolams

plasmanivåer.

Samtidig administrering av

atazanavir med triazolam eller

midazolam som ges oralt är

kontraindicerad (se avsnitt 4.3),

medan försiktighet bör iakttas vid

samtidig administrering av

atazanavir och midazolam givet

parenteralt. Om atazanavir

administreras samtidigt med

parenteralt midazolam bör det ske

på en intensivvårdsavdelning (IVA)

eller en liknande miljö som

garanterar noggrann klinisk

övervakning och lämplig medicinsk

behandling vid eventuell

andningsdepression och/ eller

förlängd sedering. Dosjustering för

midazolam bör övervägas, speciellt

om mer än en engångsdos av

midazolam ges.

Om ritonavir sätts ut från den rekommenderade atazanavir boostrade behandlingsregimen (se

avsnitt 4.4)

Samma rekommendationer kring läkemedelsinteraktioner gäller förutom att:

samtidig administrering rekommenderas inte med tenofovir, boceprevir, karbamazepin,

fenytoin, fenobarbital, protonpumpshämmare och buprenorfin.

samtidig administrering med famotidin rekommenderas inte, men om så krävs, bör atazanavir

utan ritonavir administreras antingen 2 timmar efter famotidin eller 12 timmar före. Ingen

enskild dos av famotidin bör överstiga 20 mg, och den totala dagliga dosen av famotidin bör

inte överstiga 40 mg.

behovet av att överväga att

samtidig administrering av vorikonazol och atazanavir utan ritonavir kan påverka

atazanavirkoncentrationen

samtidig administrering av flutikason och atazanavir utan ritonavir kan öka flutikason-

koncentrationerna i förhållande till om flutikason ges ensamt

om ett oralt p-piller administreras med atazanavir utan ritonavir, rekommenderas det att

det orala p-pillret innehåller högst 30 mikrogram av etinylestradiol

ingen dosjustering av lamotrigin krävs

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

En måttlig mängd data från gravida kvinnor (mellan 300- 1000 graviditeter) tyder inte på någon

missbildningstoxicitet av atazanavir. Djurstudier tyder inte på reproduktionstoxikologiska effekter

(se avsnitt 5.3). Användning av Atazanavir Krka med ritonavir kan övervägas under graviditet om de

potentiella fördelarna uppväger den potentiella risken.

I kliniska studien AI424-182 administrerades atazanavir/ritonavir (300/100 mg eller 400/100 mg) i

kombination med zidovudin/lamivudin till 41 gravida kvinnor i andra eller tredje trimestern. Sex av

20 (30%) kvinnor som fick atazanavir /ritonavir 300/100 mg och 13 av 21 (62%) som fick

atazanavir/ritonavir 400/100 mg fick hyperbilirubinemi av grad 3- 4. Det observerades inga fall av

laktacidos i kliniska studien AI424-182.

Studien utvärderade 40 spädbarn som fick antiretroviral profylaktisk behandling (som inte inkluderade

atazanavir) och var negativa för hiv-1 DNA vid förlossningstillfället och/eller under de första

6 månaderna efter förlossningen. Tre av 20 spädbarn (15%) födda av kvinnor som behandlats med

atazanavir /ritonavir 300/100 mg och 4 av 20 (20%) födda av kvinnor som behandlats med

atazanavir/ritonavir 400/100 mg fick bilirubin av grad 3- 4). Det sågs inga tecken på patologisk gulsot

och 6 av 40 spädbarn i denna studie fick ljusterapi i maximalt 4 dagar. Det förekom inga rapporter av

kärnikterus hos spädbarn.

För doseringsrekommendation, se avsnitt 4.2 och för farmakokinetiska data, se avsnitt 5.2.

Det är inte känt om atazanavir med ritonavir administrerat till modern under graviditeten kommer att

förvärra fysiologisk hyperbilirubinemi och leda till kärnikterus hos nyfödda och spädbarn. Under

perioden före förlossningen bör ytterligare övervakning övervägas.

Amning

Atazanavir har påvisats i bröstmjölk. Som allmän regel rekommenderas att hiv-infekterade mödrar inte

ammar sina barn, för att undvika överföring av hiv.

Fertilitet

I en preklinisk fertilitets- och tidig embryonal utvecklingsstudie i råtta, förändrades brunstcykleln utan

någon effekt på parning eller fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Patienter bör informeras om att yrsel har rapporterats vid behandling med regimer som innehåller

atazanavir (se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Sammanfattad säkerhetsprofil

Atazanavir har utvärderats beträffande säkerhetsprofilen i kombinationsbehandling med andra

antiretrovirala läkemedel i kontrollerade studier på 1806 vuxna patienter som fick atazanavir 400 mg

en gång per dag (1151 patienter med en medianduration av 52 veckor och en maximalduration av

152 veckor) eller atazanavir 300 mg med ritonavir 100 mg en gång per dag (655 patienter med en

medianduration av 96 veckor och en maximalduration av 108 veckor).

Biverkningar överensstämde mellan patienter som fick atazanavir 400 mg en gång per dag och

patienter som fick atazanavir 300 mg med ritonavir 100 mg en gång per dag, bortsett från att gulsot

och förhöjda bilirubinnivåer rapporterades oftare med atazanavir plus ritonavir.

Bland patienter som fick atazanavir 400 mg en gång per dag eller atazanavir 300 mg med ritonavir

100 mg en gång per dag rapporterades som mycket vanliga biverkningar med åtminstone ett möjligt

samband med kombinationer innehållande atazanavir och en eller fler NRTI:er illamående (20%),

diarré (10%) och gulsot (13%). Bland patienter som fick atazanavir 300 mg med ritonavir 100 mg var

gulsotsfrekvensen 19%. I majoriteten av fallen rapporterades gulsot inom ett par dagar till några

månader efter initiering av behandlingen (se avsnitt 4.4).

Kronisk njursjukdom hos hiv-infekterade patienter som behandlats med atazanavir, med eller utan

ritonavir, har rapporterats efter det att läkemedlet kommit ut på marknaden. En stor prospektiv

observationsstudie har visat ett samband mellan en ökad förekomst av kronisk njursjukdom och

kumulativ exponering för atazanavir/ritonavir-innehållande regimer hos hiv-infekterade patienter med

en initialt normal eGFR. Detta samband observerades oberoende av exponering för

tenofovirdisoproxil. Regelbunden övervakning av njurfunktionen hos patienter bör bibehållas under

hela behandlingsperioden (se avsnitt 4.4).

Tabulerad lista med biverkningar

Bedömningen av biverkningar för atazanavir är baserad på säkerhetsdata från kliniska studier och

erfarenheter efter marknadsföring. Frekvensen definieras med följande grupperingar: mycket vanliga

(≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000,

< 1/1000), mycket sällsynta (< 1/10 000). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter

fallande allvarlighetsgrad.

Immunsystemet:

mindre vanliga: överkänslighet

Metabolism och nutrition:

mindre vanliga: viktminskning, viktökning, anorexi,

aptitökning

Psykiska störningar:

mindre vanliga: depression, desorientering, oro, sömnlöshet,

sömnstörningar, onormala drömmar

Centrala och perifera nervsystemet:

vanliga: huvudvärk;

mindre vanliga: perifer neuropati, synkope, minnesförlust,

yrsel, sömnighet, dysgeusi

Ögon:

vanliga: okulär gulsot

Hjärtat:

mindre vanliga: torsades de pointes

sällsynta: QTc förlängning

, ödem, palpitation

Blodkärl:

mindre vanliga: hypertension

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum:

mindre vanliga: dyspné

Magtarmkanalen:

vanliga: kräkningar, diarré, magont, illamående, dyspepsi;

mindre vanliga: pankreatit, gastrit, abdominal utspändhet aftös

stomatit, flatulens, muntorrhet

Lever och gallvägar:

vanliga: gulsot;

mindre vanliga: hepatit, kolelitiasis

, kolestas

sällsynta: hepatosplenomegali, kolecystit

Hud- och subkutan vävnad:

vanliga: hudutslag;

mindre vanliga: erythema multiforme

, toxiska hudutslag

DRESS syndrom (läkemedelsutslag med eosinofili och

systemiska symptom)

, angioödem

, nässelutslag, alopeci,

klåda;

sällsynta: Stevens-Johnson syndrom

, vesikubullösa utslag,

eksem, kärlutvidgning

Muskuloskeletala systemet och

bindväv:

mindre vanliga: muskelatrofi, artralgi, myalgi;

sällsynta: myopati

Njurar och urinvägar:

mindre vanliga: nefrolitiasis

, hematuri, proteinuri, pollakisuri,

interstitiell nefrit, kronisk njursjukdom

sällsynta: njursmärtor

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel:

mindre vanliga: gynekomasti

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället:

vanliga: trötthet;

mindre vanliga: bröstkorgssmärtor, sjukdomskänsla, pyrexi,

asteni;

sällsynta: gångrubbning

Dessa biverkningar identifierades efter det att läkemedlet kommit ut på marknaden, dock har frekvenserna uppskattats från

en statistisk uträkning baserad på totala antalet patienter som behandlats med atazanavir i kontrollerade, randomiserade och

andra tillgängliga kliniska prövningar (n= 2321).

Se beskrivning av utvalda biverkningar för ytterligare upplysningar.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av antiretroviral

kombinationsterapi, kan en inflammatorisk reaktion mot asymtomatiska eller kvarvarande

opportunistiska infektioner uppstå. Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom och autoimmun

hepatit) har också rapporterats, dock har tid till tillslag varierat, och dessa händelser kan inträffa flera

månader efter behandlingsstart (se avsnitt 4.4).

Fall av osteonekros har rapporterats, speciellt hos patienter med kända riskfaktorer, framskriden hiv-

sjukdom eller långvarig exponering för antiretroviral kombinationsbehandling (CART). Frekvensen av

detta är okänd (se avsnitt 4.4).

Metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling (se avsnitt 4.4).

Hudutslag och relaterade syndrom

Utslagen är vanligen milda till måttliga makulopapulösa hudutslag som uppträder inom de 3 första

veckorna efter att behandling med atazanavir inletts.

Stevens-Johnson syndrom (SJS), erythema multiforme, toxiska hudutslag och DRESS syndrom

(läkemedelsutslag med eosinofili och systemiska symptom) har rapporterats vid användning av

atazanavir (se avsnitt 4.4).

Avvikelser i laboratorievärden

Den vanligaste rapporterade avvikelsen i laboratorievärden hos patienter som gavs kombinationer

innehållande atazanavir och en eller fler NRTI:er var förhöjt totalbilirubin huvudsakligen rapporterade

som förhöjt indirekt [okonjugerat] bilirubin (87%, grad 1, 2, 3 eller 4). Förhöjning av totalbilirubin av

grad 3 eller 4 noterades hos 37% ( 6% grad 4). Bland behandlingserfarna patienter behandlade med

atazanavir 300 mg en gång per dag med 100 mg ritonavir en gång per dag, med en medianduration av

95 veckor, hade 53% totalbilirubinstegring av grad 3-4 . Bland behandlingsnaiva patienter behandlade

med atazanavir 300 mg en gång per dag och med 100 mg ritonavir en gång per dag med en

medianduration av 96 veckor, hade 48% totalbilirubinstegring av grad 3-4 (se avsnitt 4.4).

Andra betydande kliniska avvikelser i laboratorievärden (grad 3 eller 4) som rapporterades för ≥ 2%

av de patienter som fick kombinationer innehållande atazanavir och en eller flera NRTI:er

inkluderade: förhöjt kreatinkinas (7%), förhöjt ALAT (5%), lågt antal neutrofiler (5%), förhöjt ASAT

(3%) och förhöjt lipas (3%).

Två procent av patienterna behandlade med atazanavir uppvisade samtidig ALAT/ASAT-stegring av

grad 3-4 och förhöjning av totalbilirubin av grad 3-4 .

Pediatrisk population

I en klinisk studie AI424-020 med pediatriska patienter från 3 månader till < 18 års ålder som fick

antingen det orala pulvret eller kapselformuleringen av atazanavir så var den genomsnittliga

behandlingstiden 115 veckor. Säkerhetsprofilen i denna studie var totalt sett jämförbar med vad som

setts hos vuxna. Asymtomatisk atrioventrikulär blockering av både första (23%) och andra

graden (1%) rapporterades för pediatriska patienter. Den mest frekvent rapporterade avvikelsen i

laboratorievärden hos pediatriska patienter som fått atazanavir var förhöjda värden total bilirubin

(≥ 2,6 gånger ULN, grad 3-4), vilket återfanns hos 45% av patienterna.

I kliniska studierna AI424-397 och AI424-451, med pediatriska patienter mellan 3 månader och < 11

års ålder var den genomsnittliga behandlingstiden med atazanavir oralt pulver 80 veckor. Inga dödsfall

rapporterades. Säkerhetsprofilen i dessa studier var sammantaget jämförbar med tidigare pediatriska

och vuxenstudier. Den mest frekvent rapporterade avvikelsen i laboratorievärden hos de pediatriska

patienter som behandlades med atazanavir oralt pulver var förhöjda värden total bilirubin

(≥ 2,6 gånger övre normalgränsen, grad 3-4 ; 16%) och förhöjt amylas (grad 3-4 ; 33%), generellt inte

pankreasproducerat. I de här kliniska studierna rapporterades förhöjning av ALAT oftare hos

pediatriska patienter än hos vuxna.

Andra speciella populationer

Patienter med samtidig infektion med hepatit B och/eller hepatit C virus

Bland 1151 patienter som fick atazanavir 400 mg en gång per dag, hade 177 patienter också samtidig

kronisk hepatit B eller C-infektion och bland 655 patienter som fick atazanavir 300 mg en gång per

dag med ritonavir 100 mg en gång per dag hade 97 patienter också kronisk hepatit B eller C-infektion.

Patienter med annan samtidig infektion hade större sannolikhet att få förhöjningar av initiala

levertransaminasnivåer än de utan kronisk viral hepatit. Inga skillnader i frekvensen av

bilirubinförhöjningar observerades mellan dessa patienter och de utan viral hepatit. Frekvensen hepatit

som uppkom under behandlingen eller transaminasförhöjningar hos patienter med annan samtidig

infektion var jämförbar mellan atazanavir och jämförelsebehandlingarna (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Erfarenhet av akut överdosering med atazanavir hos människa är begränsad. Enstaka doser på upp till

1200 mg har tagits av friska frivilliga utan symtomatiska obehag. Vid höga doser som leder till hög

läkemedelsexponering kan gulsot på grund av indirekt (okonjugerad) hyperbilirubinemi (utan

förändrade värden i leverfunktionstest) eller PR-intervallförlängningar observeras (se avsnitt 4.4

och 4.8).

Behandling av överdos med Atazanavir Krka bör bestå av allmänt understödjande åtgärder, inklusive

övervakning av vitala funktioner och elektrokardiogram (EKG) och observationer av patientens

kliniska status. Om befogat bör eliminering av oabsorberad atazanavir uppnås med emes eller

magpumpning. Administrering av aktivt kol kan också användas för att hjälpa till att avlägsna

oabsorberat läkemedel. Det finns ingen specifik antidot mot överdos av Atazanavir Krka. Eftersom

atazanavir huvudsakligen metaboliseras av levern och är höggradigt proteinbundet är det inte troligt att

dialys hjälper för att få bort signifikanta mängder av detta läkemedel.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antivirala medel för systemiskt bruk, proteashämmare, ATC-kod: J05AE08

Verkningsmekanism

Atazanavir är en azapeptid som hämmar hiv-1 proteas (PI). Substansen hämmar selektivt den

virusspecifika bearbetningen av virala gag-polproteiner i hiv-1-infekterade celler och hindrar därmed

bildande av mogna virioner och infektion av andra celler.

Virushämmande aktivitet in vitro:

atazanavir uppvisar hämmande aktivitet mot hiv-1 (inklusive alla

testade subtyper) och hiv-2 i cellodlingar.

Resistens

Antiretroviralt behandlingsnaiva vuxna patienter

I kliniska prövningar med antiretroviralt behandlingsnaiva patienter som behandlades med icke-

boostrat atazanavir är I50L-substitution, ibland i kombination med förändring av A71V, den

kännetecknande resistenssubstitutionen för atazanavir. Resistens mot atazanavir var 3,5- till 29-faldig

utan bevis på fenotypisk korsresistens mot andra PI (proteashämmare). I kliniska prövningar med

antiretroviralt behandlingsnaiva patienter som behandlades med boostrat atazanavir förekom inga

I50L-substitutioner hos någon av de patienter som saknade PI-substitutioner vid studiestart. I sällsynta

fall har N88S-substitutionen observerats hos atazanavirbehandlade patienter med virologisk svikt (med

eller utan ritonavir). Medan detta kan bidra till minskad känslighet för atazanavir när det inträffar med

andra proteassubstitutioner, har N88S i sig själv inte alltid lett till fenotypisk resistens mot atazanavir

eller haft någon bestående inverkan på klinisk effekt i kliniska studier.

Tabell 3. Nya substitutioner hos behandlingsnaiva patienter med terapisvikt på atazanavir +

ritonavir (Studie 138, 96 veckor)

Frekvens

Ny PI substitution (n=26)

a

>20%

inga

10-20%

inga

Antal patienter med parade genotyper som klassificerades som virologisk svikt (hiv RNA ≥ 400 kopior/ml).

M184I/V-substitutionen uppträdde hos 5/26 atazanavir/ritonavir respektive 7/26 lopinavir/ritonavir

patienter med virologisk svikt.

Antiretroviralt behandlingserfarna vuxna patienter

100 isolat från antiretroviralt behandlingserfarna patienter i studier 009, 043, och 045, som bedömdes

ha virologisk svikt när de behandlades med atazanavir, atazanavir + ritonavir eller atazanavir +

saquinavir visade sig ha utvecklat resistens mot atazanavir. Av de 60 isolat från patienter som fick

atazanavir eller atazanavir + ritonavir uttryckte 18 (30%) fenotypen I50L, som tidigare beskrivits hos

behandlingsnaiva patienter.

Tabell 4. Nya substitutioner hos behandlingserfarna patienter med terapisvikt på atazanavir +

ritonavir (Studie 045, 48 veckor)

Frekvens

Ny PI substitution (n=35)

a,b

>20%

M36, M46, I54, A71, V82

10-20%

L10, I15, K20, V32, E35, S37, F53, I62, G73, I84, L90

Antal patienter med parade genotyper som klassificerades som virologisk svikt (hiv RNA ≥ 400 kopior/ml).

Tio patienter hade fenotypisk resistens mot atazanavir + ritonavir vid studiestart (foldchange [FC]>5.2-faldig). FC-

känslighet i cellodlingar jämfört med vildtypsreferens analyserades med PhenoSense

(Monogram Biosciences, South San

Francisco, Kalifornien, USA)

Inga av de nya substitutionerna (se Tabell 4) är specifika för atazanavir och detta kan möjligen

avspegla återkomsten av arkiverad resistens på atazanavir + ritonavir i den behandlingserfarna

patientpopulationen i Studie 045.

Resistens hos antiretroviralt behandlingserfarna patienter uppstår huvudsakligen genom ackumulering

av de större och mindre substitutioner som är involverade i proteashämmarresistens enligt tidigare

beskrivningar.

Kliniska resultat

Hos antiretroviralt behandlingsnaiva vuxna patienter

Studie 138

är en internationell, randomiserad, öppen, prospektiv, multicenterprövning med

behandlingsnaiva patienter, där atazanavir/ritonavir (300 mg/100 mg en gång per dag) jämförs med

lopinavir/ritonavir (400 mg/100 mg två gånger dagligen). Var och en av de båda kombinationerna

administrerades med en fast dos av tenofovirdisoproxilfumarat/emtricitabin (300 mg/200 mg tabletter

en gång per dag). atazanavir/ritonavirgruppen visade liknande (inte sämre än) antiviral effekt jämfört

med lopinavir/ritonavirgruppen bedömt på andelen patienter med hiv RNA < 50 kopior/ ml vid

vecka 48 (Tabell 5).

Analyser av data efter 96 veckors behandling visade varaktig antiviral aktivitet. (Tabell 5).

Tabell 5:

Effektresultat i studie 138

a

Parameter

atazanavir/ritonavir

b

(300 mg/100 mg en gång per dag)

n=440

lopinavir/ritonavir

c

(400 mg/100 mg två gånger

dagligen)

n=443

Vecka 48

Vecka 96

Vecka 48

Vecka 96

hiv RNA <50 kopior/ml, %

Alla patienter

Uppskattad differens

[95% KI]

Vecka 48: 1,7% [-3,8%, 7,1%]

Vecka 96: 6,1% [0,3%, 12,0%]

Per protocol-analys

(n=392

(n=352)

(n=372)

(n=331)

Uppskattad differens

[95% KI]

Vecka 48: -3% [-7,6%, 1,5%]

Vecka 96: 2,2% [-2,3%, 6,7%]

hiv RNA <50 kopior/ml, % enligt utgångskarakteristika

hiv RNA

<100 000 kopior/ml

82 (n=217)

75 (n=217)

81 (n=218)

70 (n=218)

≥100 000 kopior/ml

74 (n=223)

74 (n=223)

72 (n=225)

66 (n=225)

CD4-tal

<50 celler/mm

78 (n=58)

78 (n=58)

63 (n=48)

58 (n=48)

50 till

<100 celler/mm

76 (n=45)

71 (n=45)

69 (n=29)

69 (n=29)

100 till

<200 celler/mm

75 (n=106)

71 (n=106)

78 (n=134)

70 (n=134)

≥ 200 celler/mm

80 (n=222)

76 (n=222)

80 (n=228)

69 (n=228)

hiv RNA medelförändring från utvångsvärdet, log

10

kopior/ml

Alla patienter

-3,09 (n=397)

-3,21 (n=360)

-3,13 (n=379)

-3,19 (n=340)

CD4 medelförändring från utgångsvärdet, celler/mm

3

Alla patienter

203 (n=370)

268 (n=336)

219 (n=363)

290 (n=317)

CD4 medelförändring från utgångsvärdet, celler/mm

enligt utgångskarakteristika

hiv RNA

<100 000 kopior/ml

179 (n=183)

243 (n=163)

194 (n=183)

267 (n=152)

≥100 000 kopior/ml

227 (n=187)

291 (n=173)

245 (n=180)

310 (n=165)

Utgångsmedelvärdet för antalet CD4-celler var 214 celler/mm

(intervall 2 - 810 celler/mm

) och utgångsmedelvärdet för

hiv-1 RNA i plasma var 4,94 log

kopior/ml (intervall 2,6 - 5,88 log

kopior/ml)

Atazanavir/RTV med tenofovirdisoproxilfumarat/emtricitabin (fast dos 300 mg/200 mg tabletter en gång dagligen),

Lopinavir/RTV med tenofovirdisoproxilfumarat/emtricitabin (fast dos 300 mg/200 mg tabletter en gång dagligen).

"Intent to treat"-analysen där saknade värden betraktas som misslyckanden..

e ”

Per protocol” -analys: här exkluderades patienter som inte genomförde studien samt patienter med större

protokollavvikelser.

Antal utvärderingsbara patienter.

Data kring utsättande av ritonavir från atazanavir boostrad behandlingsregim (se även avsnitt 4.4)

Studie 136 (INDUMA)

I en öppen, randomiserad, jämförande studie efter en 26- till 30-veckors induktionsfas med

atazanavir 300 mg + ritonavir 100 mg en gång dagligen och två NRTI, hade oboostrat atazanavir

400 mg en gång dagligen och två NRTI som administrerades under en 48-veckors underhållsfas

(n=87) en liknande antiviral effekt jämfört med atazanavir + ritonavir och två NRTI (n=85) hos hiv-

infekterade patienter med fullt undertryckt hiv-replikation, enligt bedömning av andelen patienter med

hiv-RNA <50 kopior/ml: 78% av patienterna på oboostrat atazanavir och två NRTI jämfört med 75%

på atazanavir + ritonavir och två NRTI.

Elva patienter (13%) i den oboostrade atazanavir-gruppen och 6 (7%) i atazanavir + ritonavir-gruppen

fick virologiskt återfall. Fyra patienter i den oboostrade atazanavir -gruppen och två i atazanavir +

ritonavir-gruppen hade hiv-RNA >500 kopior/ml under underhållsfasen. Ingen patient i någon av

grupperna visade framträdande resistensutveckling mot proteashämmare. M184V substitutionen i

omvänt transkriptas, som ger resistens mot lamivudin och emtricitabin, upptäcktes hos 2 patienter i

den oboostrade atazanavir- och 1 patient i atazanavir + ritonavir-gruppen.

Det var färre behandlingsavbrott i den oboostrade atazanavir gruppen (1 vs 4 patienter i atazanavir +

ritonavir-gruppen). Det var mindre hyperbilirubinemi och gulsot i den oboostrade atazanavir-gruppen

jämfört med atazanavir + ritonavir-gruppen (18 respektive 28 patienter).

Hos antiretroviralt behandlingserfarna vuxna patienter

Studie 045

är en randomiserad, multicenterprövning där atazanavir /ritonavir (300 mg/100 mg en

gång dagligen) och atazanavir/saquinavir (400 mg/1200 mg en gång dagligen) jämförs med lopinavir

+ ritonavir (400/100 mg fast doskombination två gånger dagligen). Var och en av de tre

kombinationerna administreras med tenofovirdisoproxil (se avsnitt 4.5 och 4.8) och en NRTI hos

patienter med virologisk svikt efter två eller fler tidigare regimer med minst en PI, NRTI och NNRTI.

För randomiserade patienter var medeldurationen för tidigare antiretroviral exponering 138 veckor för

PI, 281 veckor för NRTI och 85 veckor för NNRTI. Vid studiestarten behandlades 34% av patienterna

redan med en PI och 60% med en NNRTI. Femton av 120 patienter (13%) i behandlingsgruppen som

fick atazanavir + ritonavir och 17 av 123 patienter (14%) i gruppen som fick lopinavir + ritonavir hade

fyra eller fler av PI-substitutioner L10, M46, I54, V82, I84 och L90. Trettiotvå procent av patienterna i

studien hade en virusstam med färre än två NRTI-substitutioner.

Den primära effektparametern var den genomsnittliga förändringen i hiv RNA från utgångsvärdet

under 48 veckor (tabell 6).

Tabell 6:

Effektresultat vid vecka 48

a

och vid vecka 96 (Studie 045)

Parameter

ATV/RTV

b

(300 mg/

100 mg en gång dagligen)

n=120

LPV/RTV

c

(400 mg/

100 mg två gånger

dagligen)

n=123

medelskillnad med tiden

(”time-averaged

difference”) ATV/RTV-

LPV/RTV

[97,5% KI

d

]

Vecka 48

Vecka 96

Vecka 48

Vecka 96

Vecka 48

Vecka 96

hiv RNA medelförändring från utvångsvärdet, log

10

kopior/ml

Alla patienter

-1,93

(n=90

-2,29

(n=64)

-1,87

(n=99)

-2,08

(n=65)

0,13

[-0,12, 0,39]

0,14

[-0,13, 0,41]

Hiv RNA <50 kopior/ml, %

f

(svarande/utvärderbara)

Alla patienter

36 (43/120)

32 (38/120)

42 (52/123)

35 (41/118)

Hiv RNA <50 kopior/ml enligt utvalda PI substitutioner vid studiestart,

f, g

%

(svarande/utvärderbara)

44 (28/63)

41 (26/63)

56 (32/57)

48 (26/54)

18 (2/11)

9 (1/11)

38 (6/16)

33 (5/15)

≥4

27 (12/45)

24 (11/45)

28 (14/50)

20 (10/49)

CD4 medelförändring från utgångsvärdet, celler/mm

3

Alla patienter

110 (n=83)

122 (n=60)

121 (n=94)

154 (n=60)

Genomsnittligt utgångsvärde för antalet CD4-celler var 337 celler/mm

(intervall: 14 -1543 celler/mm

) och genomsnittligt

utgångsvärde för hiv-1 RNA i plasma var 4,4 log

kopior/ml (intervall: 2,6 - 5,88 log

kopior/ml).

ATV/RTV med tenofovirdisoproxilfumarat/emtricitabin (fast dosering 300 mg/200 mg tabletter en gång dagligen).

LPV/RTV med tenofovirdisoproxilfumarat/emtricitabin (fast dosering 300 mg/200 mg tabletter en gång dagligen).

Konfidensintervall.

Antal utvärderingsbara patienter.

"Intent to treat"-analysen där saknade värden betraktas som misslyckanden. Svarande patienter som stod på LPV/RTV som

avslutade behandlingen före vecka 96 exkluderades från vecka 96 analysen. Andelen patienter med hiv RNA < 400 kopior/ml

var 53% respektive 43% för ATV/RTV och 54% respektive 46% för LPV/RTV vid vecka 48 respektive vecka 96.

Utvalda substitutioner inkluderar alla förändringar vid positioner L10, K20, L24, V32, L33, M36, M46, G48, I50, I54, L63,

A71, G73, V82, I84, och L90 (0-2, 3, 4 eller fler) vid studiestart.

NA = icke tillämplig.

Efter 48 veckors behandling var medelförändringen från utgångsvärdet i hiv RNA-nivåer för

atazanavir + ritonavir och lopinavir + ritonavir likvärdig (inte sämre). Överensstämmande resultat

erhölls med metoden "last observation carried forward" ("time-averaged difference" (medelskillnad

med tiden) på 0,11, 97,5% konfidensintervall [-0,15, 0,36]). Med ”as treated”-analysen där saknade

värden exkluderades var andelen patienter med hiv RNA < 400 kopior/ml (< 50 kopior/ml) 55%

(40%) för atazanavir + ritonavir och 56% (46%) för lopinavir + ritonavir.

Efter 96 veckors behandling mötte medelförändringarna från utgångsvärdet i hiv RNA-nivåer för

atazanavir + ritonavir och lopinavir + ritonavir kriteriet för "non-inferiority" (inte sämre) baserat på

observerade fall. Överensstämmande resultat erhölls med analysmetoden "last observation carried

forward". Med ”as treated”-analysen där saknade värden exkluderades var andelen patienter med hiv

RNA < 400 kopior/ml (< 50 kopior/ml) 84% (72%) för atazanavir + ritonavir och 82% (72%) för

lopinavir + ritonavir. Det är viktigt att notera att totalt 48% av patienterna var kvar i studien vid

tidpunkten för 96-veckors analysen.

Kombinationen atazanavir + saquinavir visade sig vara underlägsen lopinavir + ritonavir.

Pediatrisk population

Bedömningen av ritonavir farmakokinetik, säkerhet, tolerabilitet och effekt baseras på data från den

öppna multicenter studien AI424-020 som genomfördes på patienter i åldrarna mellan 3 månader och

21 år. I denna studie fick totalt 182 pediatriska patienter (varav 81 antiretroviralnaiva och

101 antiretroviralerfarna) ritonavir (som kapsel eller oral formulering) en gång per dag, med eller utan

ritonavir, i kombination med två NRTI.

Kliniska data som erhölls från denna studie är otillräckliga för att stödja användningen av atazanavir

(med eller utan ritonavir) hos barn under 6 år.

Effektresultaten för de 41 pediatriska patienter från 6 år till < 18 år som gavs ritonavir kapslar med

ritonavir redovisas i tabell 7. För behandlingsnaiva pediatriska patienter var utgångsmedelvärdet för

antalet CD4-celler 344 celler/mm

(intervall 2-800 celler/mm

) medan utgångsmedelvärdet för hiv-1

RNA i plasma var 4,67 log

kopior/ml (intervall 3,70-5,00 log

kopior/ml). För behandlingserfarna

pediatriska patienter var utgångsmedelvärdet för antalet CD4-celler 522 celler/mm

(intervall 100-

1157 celler/mm

) medan utgångsmedelvärdet för hiv-1 RNA i plasma var 4,09 log

kopior/ml

(intervall 3,28-5,00 log

kopior/ml).

Tabell 7:

Effektresultat (pediatriska patienter från 6 års ålder till < 18 år) vid vecka 48 (studie

AI424-020)

Parameter

Behandlingsnaiva

ritonavir

Kapsel/ritonavir

(300 mg/100 mg en

gång dagligen) n=16

Behandlingserfarna

ritonavir

Kapslar/ritonavir

(300 mg/100 mg en

gång dagligen) n=25

Hiv RNA <50 kopior/ml, %

a

Alla patienter

81 (13/16)

24 (6/25)

Hiv RNA <400 kopior/ml, %

a

Alla patienter

88 (14/16)

32 (8/25)

CD4 medelförändring från utgångsvärdet, celler/mm

3

Alla patienter

293 (n=14

229 (n=14

Hiv RNA <50 kopior/ml enligt utvalda PI substitutioner vid studiestart,

c

%

(svarande/utvärderbara

d

)

27 (4/15)

≥4

0 (0/3)

"Intent to treat"-analysen där saknade värden betraktas som misslyckanden.

Antal utvärderingsbara patienter.

PI major L24I, D30N, V32I, L33F, M46IL, I47AV, G48V, I50LV, F53LY,I54ALMSTV, L76V, V82AFLST, I84V,

N88DS, L90M; PI minor: L10CFIRV, V11I, E35G, K43T, Q58E, A71ILTV, G73ACST, T74P, N83D, L89V.

Inkluderar patienter med resistensdata vid studiestart.

NA = icke tillämplig.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Atazanavirs farmakokinetik utvärderades hos friska frivilliga vuxna och hos hiv-infekterade patienter;

signifikanta skillnader observerades mellan de två grupperna. Farmakokinetiken för atazanavir

uppvisar en icke-linjär disposition.

Absorption

: hos hiv-infekterade patienter (n= 33, kombinerade studier), gav upprepade doser av

atazanavir 300 mg en gång per dag med ritonavir 100 mg en gång per dag med föda, ett geometriskt

genomsnittligt värde (CV%) av atazanavir C

på 4466 (42%) ng/ml, tid till C

cirka 2,5 timmar.

Det geometriskt genomsnittliga värdet (CV%) för atazanavir C

och AUC var 654 (76%) ng/ml

respektive 44185 (51%) ng/ml.

Hos hiv-infekterade patienter (n =13), gav upprepad dosering av atazanavir 400 mg (utan ritonavir) en

gång dagligen med föda ett geometriskt medelvärde (CV%) för atazanavir C

på 2298 (71) ng/ml,

med tid till C

på cirka 2,0 timmar. Det geometriska medelvärdet (CV%) för atazanavir C

AUC var 120 (109) ng/ml och 14874 (91) ng h/ml, respektive.

Effekt av föda: samtidig administrering av atazanavir och ritonavir med föda optimerar

biotillgängligheten av atazanavir. Samtidig administrering av atazanavir 300 mg och ritonavir 100 mg

som engångsdos med en lätt måltid resulterade i en 33% AUC ökning och en 40% ökning av både

och 24-timmars koncentrationen av atazanavir jämfört med fastande tillstånd. Samtidig

administrering med en måltid med hög fetthalt påverkade inte atazanavirs AUC jämfört med fastande

tillstånd och C

var inom 11% av fastevärdena. 24-timmars koncentrationen efter en måltid med hög

fetthalt ökade med ungefär 33% på grund av fördröjd absorption; medianen för T

ökade från 2,0 till

5,0 timmar. Administreringen av atazanavir med ritonavir med antingen en lätt måltid eller måltid med

hög fetthalt minskade variabiliteten hos AUC och C

med ungefär 25% jämfört med fastande

tillstånd. För att höja biotillgängligheten och minimera variabiliteten skall atazanavir tas med föda.

Distribution:

atazanavir var till cirka 86% bundet till humanserumproteiner över ett

koncentrationsintervall på 100 till 10000 ng/ml. Atazanavir binds till både alfa-1-syraglykoprotein

(AAG) och albumin i liknande omfattning (89% respektive 86% vid 1000 ng/ml). I en studie med

upprepad dosering till hiv-infekterade patienter som fick 400 mg atazanavir en gång per dag med en

lätt måltid i 12 veckor, kunde atazanavir detekteras i cerebrospinalvätska och semen.

Metabolism:

studier på människa och

in vitro

studier med humanlevermikrosomer har visat att

atazanavir huvudsakligen metaboliseras av CYP3A4 isozym till oxygenerade metaboliter.

Metaboliterna utsöndras sedan i gallan som antingen fria eller glukuroniderade metaboliter. Andra

mindre metabolismvägar består av N-dealkylering och hydrolys. Två atazanavirmetaboliter har

karakteriserats i plasma i relativt låga koncentrationer. Ingendera av metaboliterna uppvisade

in vitro

antiviral aktivitet.

Eliminering:

efter en engångsdos på 400 mg av

C-atazanavir, återfanns 79% respektive 13% av den

totala radioaktiviteten i avföring respektive urin. Oförändrat läkemedel bidrog med cirka 20%

respektive 7% av den administrerade dosen i avföring respektive urin. Genomsnittlig utsöndring i urin

av oförändrat läkemedel var 7% efter 2 veckors dosering med 800 mg en gång per dag. Hos hiv-

infekterade vuxna patienter (n= 33, kombinerade studier) var den genomsnittliga halveringstiden inom

doseringsintervallet för atazanavir 12 timmar vid steady state efter en dos på 300 mg en gång per dag

med ritonavir 100 mg en gång per dag intaget samtidigt med en lätt måltid.

Speciella populationer

Nedsatt njurfunktion

: hos friska personer var elimination via njurarna av oförändrat atazanavir cirka

7% av den administrerade dosen. Det finns inga farmakokinetiska data tillgängliga för atazanavir med

ritonavir hos patienter med njurinsufficiens. Atazanavir (utan ritonavir) har studerats hos vuxna

patienter med svårt nedsatt njurfunktion (n=20), inkluderande de patienter som får hemodialys, vid

multipla doser om 400 mg en gång dagligen. Trots att denna prövning har vissa begränsningar (t.ex.

har koncentrationer av obundet läkemedel inte studerats), visar resultaten att atazanavirs

farmakokinetiska parametrar minskade med 30% till 50% hos patienter som får hemodialys i

jämförelse med patienter med normal njurfunktion. Mekanismen för denna nedgång är okänd.

(Se avsnitt 4.2 och 4.4).

Nedsatt leverfunktion

: atazanavir metaboliseras och elimineras primärt av levern. Atazanavir (utan

ritonavir) har studerats hos vuxna patienter med måttlig till svår nedsatt leverfunktion (14 Child-Pugh

klass B och 2 Child-Pugh klass C-patienter) efter en engångsdos på 400 mg. Den genomsnittliga

AUC (

0-∞

) var 42% högre hos patienter med nedsatt leverfunktion än hos friska försökspersoner. Den

genomsnittliga halveringstiden för atazanavir hos patienter med nedsatt leverfunktion var 12,1 timmar

jämfört med 6,4 timmar hos friska försökspersoner. Effekterna av nedsatt leverfunktion på

farmakokinetiken för atazanavir efter en 300 mg dos med ritonavir har inte studerats.

Koncentrationerna av atazanavir med eller utan ritonavir väntas öka hos patienter med måttlig eller

allvarligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2, 4.3 och 4.4).

Ålder/kön:

en studie av farmakokinetiken för atazanavir utfördes på 59 friska män och kvinnor

(29 unga, 30 äldre). Det fanns inga kliniskt påtagliga farmakokinetiska skillnader baserat på ålder eller

kön.

Ras:

en populationsfarmakokinetisk analys från Fas II tydde inte på någon skillnad i farmakokinetiken

för atazanavir mellan olika raser.

Graviditet

Farmakokinetiska data från hiv-infekterade gravida kvinnor som får atazanavir kapslar med ritonavir

presenteras i Tabell 8.

Tabell 8:

Steady-state farmakokinetik, atazanavir med ritonavir i hiv-infekterade gravida

kvinnor efter födointag

atazanavir 300 mg med ritonavir 100 mg

Farmakokinetisk parameter

2a trimestern

(n=9)

3e trimestern

(n=20)

efter förlossning

a

(n=36)

ng/ml

Geometriskt medelvärde (CV%)

3729,09

(39)

3291,46

(48)

5649,10

(31)

AUC ngh/ml

Geometriskt medelvärde (CV%)

34399,1

(37)

34251,5

(43)

60532,7

(33)

ng/ml

Geometriskt medelvärde (CV%)

663,78

(36)

668,48

(50)

1420,64

(47)

Toppvärden för koncentration och AUC för atazanavir var ungefär 26-40% högre i perioden efter förlossning (4-

12 veckor) jämfört med det som observerats historiskt i hiv-infekterade icke-gravida patienter. Dalkoncentrationen i

plasma för atazanavir var ungefär 2 gånger högre i perioden efter förlossning jämfört med det som observerats historiskt

i hiv-infekterade icke-gravida patienter.

är koncentrationen 24 timmar efter doseringstillfället.

Pediatrisk population

Eliminationen i förhållande till kroppsvikt tenderar att vara högre hos yngre barn. Detta medför att

högre ”peak to trough”-ratio observeras, men med rekommenderade doser är den observerade

geometriska genomsnittliga exponeringen (C

och AUC) hos pediatriska patienter liknande de

som observerats hos vuxna patienter.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I toxicitetsstudier med upprepade doser, genomförda på mus, råtta och hund var atazanavirrelaterade

fynd i allmänhet begränsade till levern och inkluderade vanligen minimal till lätt förhöjning i

serumbilirubin och leverenzymer, hepatocellulär vakuolisering och hypertrofi och endast hos mus

(honor) noterades singelcellsnekros i lever. Systemisk exponering för atazanavir hos mus (hanar), råtta

och hund vid doser associerade med leverförändringar var åtminstone lika med värden observerade

hos människor som givits 400 mg en gång per dag. Hos mus (honor) var atazanavirexponeringen vid

den dos som gav singelcellsnekros 12 gånger exponeringen hos människor som ges 400 mg en gång

per dag. Serumkolesterol och glukos var minimalt till lätt förhöjt hos råtta, men inte hos mus eller

hund.

Under

in vitro

studier, hämmades den klonade humana hjärtkaliumkanalen, hERG, med 15% vid en

atazanavirkoncentration (30 μM) motsvarande 30 gånger den fria läkemedelskoncentrationen vid C

i människa. Liknande atazanavirkoncentrationer ökade aktionspotentialens duration (APD

) med 13%

i en Purkinjetrådsstudie på kanin. Elektrokardiografiska förändringar (sinus brakykardi, förlängning av

PR-intervallet, förlängning av QT-intervallet och förlängning av QRS-komplexet) observerades endast

i en initial 2-veckors toxicitetsstudie med oral tillförsel utförd på hund. Påföljande 9 månaders orala

toxicitetsstudier på hundar visade inga substansrelaterade elektrokardiografiska förändringar. Den

kliniska relevansen av dessa prekliniska data är okänd. Potentiella effekter på hjärtat hos människa

med denna produkt kan inte uteslutas (se avsnitt 4.4 och 4.8). Risken för PR-förlängning bör beaktas i

händelse av överdosering (se avsnitt 4.9).

I en studie på råtta med avseende på fertilitet och tidig fosterutveckling, påverkade atazanavir

östruscykeln utan några effekter på parning eller fertilitet. Inga teratogena effekter observerades hos

råtta eller kanin vid doser som var toxiska för moderdjuret. Hos dräktiga kaniner observerades synliga

skador i mage och tarmar i döda eller döende honor vid doser, givna till modern, som var 2 till

4 gånger den högsta dosen som administrerades i den definitiva embryoutvecklingsstudien. Vid

bedömning av pre- och postnatal utveckling på råtta såg en övergående minskning av kroppsvikten hos

avkomman vid en för modern toxisk dos av atazanavir. Systemisk exponering för atazanavir vid doser

som resulterade i toxicitet för modern var åtminstone lika med eller en aning högre än den som

observerades hos människor som fått 400 mg en gång per dag.

Atazanavir var negativt i en Ames ”reverse-mutation”-test men inducerade kromosomala avvikelser

in

vitro

både i frånvaro och närvaro av metabolisk aktivering. I

in vivo

studier på råttor inducerade

atazanavir inte mikrokärnor i benmärg, DNA-skada i duodenum (”comet”-test), eller

”unscheduledDNA repair” i levern vid plasma- och vävnadskoncentrationer överstigande de som var

klastogena

in vitro

I långtids carcinogenicitetsstudier med atazanavir på mus och råtta syntes en ökad förekomst av

benigna leveradenom endast hos mus av honkön. Den ökade förekomsten av benigna leveradenom hos

mus av honkön var troligen sekundär till cytotoxiska leverförändringar manifesterade som

singelcellsnekros och anses inte ha någon relevans för människa vid avsedd terapeutisk exponering.

Det förekom inga tumorogena fynd hos mus av hankön eller hos råttor.

Atazanavir ökade grumligheten i bovina hornhinnor i en

in vitro

okulär irritationsstudie, vilket kan

tolkas som att substansen kan vara irriterande vid direktkontakt med ögat.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll

laktosmonohydrat

krospovidon (typ A)

magnesiumstearat

Kapselskal Atazanavir Krka 150 mg hårda kapslar

Kapselkropp:

titandioxid (E171)

gelatin

Kapselhuvud:

titandioxid (E171)

gul järnoxid (E172)

röd järnoxid (E172)

gelatin

bläck:

shellack

svart järnoxid (E172)

kaliumhydroxid

Kapselskal Atazanavir Krka 200 mg hårda kapslar

Kapselkropp:

titandioxid (E171)

gul järnoxid (E172)

röd järnoxid (E172)

gelatin

Kapselhuvud:

titandioxid (E171)

gul järnoxid (E172)

röd järnoxid (E172)

gelatin

bläck:

shellack

svart järnoxid (E172)

kaliumhydroxid

Kapselskal Atazanavir Krka 300 mg hårda kapslar

Kapselkropp:

titandioxid (E171)

gelatin

Kapselhuvud:

titandioxid (E171)

gul järnoxid (E172)

röd järnoxid (E172)

svart järnoxid (E172)

gelatin

bläck:

shellack

titandioxid (E171)

kaliumhydroxid

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Hållbarhet efter öppnande: 2 månader vid förvaring vid högst 25

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Atazanavir Krka 150 mg och 200 mg hårda kapslar

HDPE-burk med barnskyddande säkerhetsförseglad polypropen(PP)-förslutning med integrerat

torkmedel: 60 hårda kapslar, i en kartong.

Atazanavir Krka 300 mg hårda kapslar

HDPE-burk med barnskyddande säkerhetsförseglad polypropen(PP)-förslutning med integrerat

torkmedel: 30 hårda kapslar och 90 (3 x 30) hårda kapslar, i en kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

150 mg hårda kapslar:

60 hårda kapslar: EU/1/19/1353/001

200 mg hårda kapslar:

60 hårda kapslar: EU/1/19/1353/002

300 mg hårda kapslar:

30 hårda kapslar: EU/1/19/1353/003

90 (3 x 30) hårda kapslar: EU/1/19/1353/004

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/107659/2019

EMEA/H/C/004859

Atazanavir Krka (atazanavir)

Sammanfattning av Atazanavir Krka och varför det är godkänt inom EU

Vad är Atazanavir Krka och vad används det för?

Atazanavir Krka är ett hivläkemedel som används för behandling av patienter som smittats med

humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1), ett virus som orsakar förvärvat immunbristsyndrom (aids). Det

ges tillsammans med ritonavir i låg dos och andra antivirala läkemedel för att behandla patienter som

är sex år eller äldre.

Läkare ska inte förskriva Atazanavir Krka förrän de har gått igenom vilka läkemedel patienten tagit och

genomfört tester för att fastställa om det är troligt att viruset svarar på Atazanavir Krka. Läkemedlet

förväntas inte ha effekt hos patienter som tagit ett antal andra läkemedel i samma klass som

Atazanavir Krka (proteashämmare) utan att dessa haft effekt.

Atazanavir Krka innehåller den aktiva substansen atazanavir och är ett generiskt läkemedel, vilket

innebär att Atazanavir Krka innehåller samma aktiva substans och verkar på samma sätt som ett

referensläkemedel som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är Reyataz. Mer information om

generiska läkemedel finns i dokumentet med frågor och svar här.

Hur används Atazanavir Krka?

Atazanavir Krka finns som kapslar (150 mg, 200 mg och 300 mg). Läkemedlet är receptbelagt och

behandling ska inledas och övervakas av en specialist med erfarenhet av behandling av hivinfektion.

För vuxna är den rekommenderade dosen 300 mg en gång om dagen. Hos yngre patienter beror dosen

av Atazanavir Krka på kroppsvikten. Varje dos måste tas tillsammans med föda.

För att dess effekt ska förstärkas ges Atazanavir Krka som regel tillsammans med ritonavir, men

läkaren kan under vissa specifika förutsättningar överväga att sätta ut ritonavir hos vuxna.

För att få mer information om hur du använder Atazanavir Krka, läs bipacksedeln eller tala med läkare

eller apotekspersonal.

Atazanavir Krka (atazanavir)

EMA/107659/2019

Sida 2/2

Hur verkar Atazanavir Krka?

Den aktiva substansen i Atazanavir Krka, atazanavir, är en proteashämmare. Den blockerar ett enzym

som kallas proteas, som krävs för att hivviruset ska kunna föröka sig. När enzymet blockeras kan inte

viruset föröka sig, vilket gör att infektionen sprids långsammare. En liten dos av ett annat läkemedel,

ritonavir, ges normalt samtidigt för att förstärka effekten. Ritonavir gör att atazanavir bryts ned

långsammare, vilket ökar atazanavirnivåerna i blodet. Det gör det möjligt att använda en lägre dos

atazanavir för samma antivirala effekt. I kombination med andra antivirala läkemedel minskar

Atazanavir Krka mängden hiv i blodet och håller den på en låg nivå. Atazanavir Krka botar inte

hivinfektion eller aids, men används i kombination med andra antivirala läkemedel för att motverka att

skador uppstår på immunsystemet och att infektioner och sjukdomar som förknippas med aids

utvecklas.

Hur har Atazanavir Krkas effekt undersökts?

Fördelar och risker för aktiv substans vid godkänd användning har redan studerats för

referensläkemedlet, Reyataz, och behöver inte studeras igen för Atazanavir Krka.

Liksom för alla läkemedel har företaget lagt fram kvalitetsdata för Atazanavir Krka. Företaget har

också visat i en studie att det är ”bioekvivalent” med referensläkemedlet. Två läkemedel är

bioekvivalenta när de bildar samma halter av den aktiva substansen i kroppen och förväntas därmed

ha samma effekt.

Vilka är fördelarna och riskerna med Atazanavir Krka?

Eftersom Atazanavir Krka är ett generiskt läkemedel och är bioekvivalent med referensläkemedlet

anses dess fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför är Atazanavir Krka godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att det styrkts att Atazanavir Krka i enlighet med EU:s

krav har likvärdig kvalitet och är bioekvivalent med Reyataz. EMA fann därför att fördelarna är större

än de konstaterade riskerna, liksom för Reyataz, och att Atazanavir Krka skulle godkännas för

användning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Atazanavir

Krka?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Atazanavir Krka har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Atazanavir Krka utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder

vidtas för att skydda patienterna.

Mer information om Atazanavir Krka

Mer information om Atazanavir Krka finns på EMA:s

webbplats ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/atazanavir-krka. Information om

referensläkemedlet finns också på EMA:s webbplats.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen