Porcilis ColiClos

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Clostridium perfringens typu C / Escherichia coli F4ab / E. coli F4ac / E. coli F5 / E. coli F6 / E. coli LT

Dostupné z:

Intervet International BV

ATC kód:

QI09AB08

INN (Medzinárodný Name):

vaccine to provide passive immunity to the progeny against Escherichia coli and Clostridium perfringens in pigs

Terapeutické skupiny:

ošípané

Terapeutické oblasti:

imunologické

Terapeutické indikácie:

Na pasívnej imunizácie o potomstvo prostredníctvom aktívnej imunizácie z prasníc a prasničiek na zníženie úmrtnosti a klinické príznaky počas prvých dní života, spôsobené tých, Escherichia coli kmeňov, ktoré vyjadrujú adhesins F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) alebo F6 (987P) a zapríčinená Clostridium perfringens typu C.

Prehľad produktov:

Revision: 5

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2012-06-14

Príbalový leták

                16
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
17
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Porcilis ColiClos
injekčná suspenzia pre prasatá
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holandsko
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holandsko
MSD Animal Health UK Ltd
Walton Manor, Walton, Milton Keynes
Buckinghamshire, MK7 7AJ, UK
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Porcilis ColiClos injekčná suspenzia pre prasatá
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Každá 2 ml dávka obsahuje:
Účinné látky:
Komponenty Escherichia coli
:
- fimbriálny adhezín F4ab
 9.7 log
2 Ab titer
1
- fimbriálny adhezín F4ac
 8.1 log
2 Ab titer
1
- fimbriálny adhezín F5
 8.4 log
2 Ab titer
1
- fimbriálny adhezín F6
 7.8 log
2 Ab titer
1
- LT toxoid
 10.9 log
2 Ab titer
1
Komponenty Clostridium perfringens
:
- beta toxoid typu C (kmeň 578)
≥20 IU
2
1
Priemerný titer protilátok (Ab) dosiahnutý po vakcinácii myší s 1/20 alebo 1/40 dávky pre prasatá
2
Medzinárodné jednotky beta antitoxínu podľa Ph.Eur.
Adjuvans:
dl-

-tokoferol acetát
150 mg
Vodná biela až temer biela injekčná suspenzia.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Pasívna imunizácia potomstva dosiahnutá aktívnou imunizáciou prasníc a prasničiek za účelom
18
zníženia úhynov a klinických príznakov počas prvých dní života, spôsobených kmeňmi
E.coli,
vykazujúcimi adhezíny F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) alebo F6 (987P), a spôsobených
C .perfringens typu C.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Žiadne.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Počas laboratórnych štúdií a terénnych pokusov:
V deň vakcinácie bolo veľmi často pozorované zvýšenie telesnej teploty až o 2°C. Často sa objavila
v deň vakcinácie znížená aktivita a nechutenstvo a/alebo niek
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Porcilis ColiClos injekčná suspenzia pre prasatá
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá 2 ml dávka obsahuje:
Účinné látky:
Komponenty Escherichia coli
:
- fimbriálny adhezín F4ab
 9.7 log
2 Ab titer
1
- fimbriálny adhezín F4ac
 8.1 log
2 Ab titer
1
- fimbriálny adhezín F5
 8.4 log
2 Ab titer
1
- fimbriálny adhezín F6
 7.8 log
2 Ab titer
1
- LT toxoid
 10.9 log
2 Ab titer
1
Komponenty Clostridium perfringens
:
- beta toxoid typu C (kmeň 578)
≥20 IU
2
1
Priemerný titer protilátok (Ab) dosiahnutý po vakcinácii myší s 1/20 alebo 1/40 dávky pre prasatá
2
Medzinárodné jednotky beta antitoxínu podľa Ph.Eur.
Adjuvans:
dl-

-tokoferol acetát
150 mg
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčná suspenzia.
Biela až temer biela vodná suspenzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Prasatá (prasnice a prasničky)
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Pasívna imunizácia potomstva dosiahnutá aktívnou imunizáciou prasníc a prasničiek za účelom
zníženia úhynov a klinických príznakov počas prvých dní života, spôsobených kmeňmi
E.coli,
vykazujúcimi adhezíny F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) alebo F6 (987P), a spôsobených
C .perfringens typu C.
4.3
Kontraindikácie
Nie sú.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Vakcinovať len zdravé zvieratá.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
3
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Ochrana prasiatok je dosiahnutá príjmom mledziva. Je preto potrebné zabezpečiť pre každé prasiatko
príjem dostatočného množstva mledziva.
Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám
V prípade náhodného samoinjikovania vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu
pre používateľov alebo obal lekárovi.
4.6
Nežiaduce účinky
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 26-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 26-06-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 26-06-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 26-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 26-06-2020

Zobraziť históriu dokumentov