Plavix

Krajina: Európska únia

Jazyk: bulharčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

клопидогрел хидрогенсулфат

Dostupné z:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC kód:

B01AC04

INN (Medzinárodný Name):

clopidogrel

Terapeutické skupiny:

Антитромботични агенти

Terapeutické oblasti:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Terapeutické indikácie:

Secondary prevention of atherothrombotic eventsClopidogrel is indicated in:adult patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days), ischaemic stroke (from seven days until less than six months) or established peripheral arterial disease;adult patients suffering from acute coronary syndrome:non-ST-segment-elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction), including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (ASA);ST-segment-elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent replacement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на витамин К-антагонисти и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.

Prehľad produktov:

Revision: 50

Stav Autorizácia:

упълномощен

Dátum Autorizácia:

1998-07-15

Príbalový leták

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
Листовка: информация за потребителя
Plavix 75 mg филмирани таблетки
клопидогрел (сlopidogrel)
Прочетете внимателно цялата листовка
преди да започнете да приемате това
лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
Какво съдържа тази листовка:
1.
Какво представлява Plavix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Plavix
3.
Как да приемате Plavix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Plavix
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява Plavix и за какво се
използва
Plavix съдържа клопидогрел и принадлежи
към група лекарства, наречени
антиагрегантни
лекарствени продук
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Plavix 75 mg филмирани таблетки
Plavix 300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Plavix 75 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel) (като
хидрогенсулфат).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 3 mg
лактоза и 3,3 mg хидрогенирано рициново
масло.
Plavix 300 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg
клопидогрел (clopidogrel) (като
хидрогенсулфат).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 12 mg
лактоза и 13,2 mg хидрогенирано рициново
масло.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Plavix 75 mg филмирани таблетки
Розови, кръгли, двойноизпъкнали, с
надпис “75“ на едната страна и “1171”
на другата страна.
Plavix 300 mg филмирани таблетки
Розови, продълговати с гравиран
надпис “300“ на едната страна и “1332”
на другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти
Клопидогрел е показан при:

Възрастни пациенти с анамнеза за
миокарден инф
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták španielčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták čeština 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták poľština 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 15-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 07-07-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 07-07-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 07-07-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 07-07-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 15-02-2023

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov