Plavix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

клопидогрел хидрогенсулфат

Предлага се от:

Sanofi Winthrop Industrie

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Atrial Fibrillation; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Терапевтични показания:

Secondary prevention of atherothrombotic eventsClopidogrel is indicated in:adult patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days), ischaemic stroke (from seven days until less than six months) or established peripheral arterial disease;adult patients suffering from acute coronary syndrome:non-ST-segment-elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction), including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (ASA);ST-segment-elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent replacement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. In patients with moderate to high-risk Transient Ischemic Attack (TIA) or minor Ischemic Stroke (IS)Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на витамин К-антагонисти и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.

Каталог на резюме:

Revision: 50

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-07-15

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
Листовка: информация за потребителя
Plavix 75 mg филмирани таблетки
клопидогрел (сlopidogrel)
Прочетете внимателно цялата листовка
преди да започнете да приемате това
лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
Какво съдържа тази листовка:
1.
Какво представлява Plavix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Plavix
3.
Как да приемате Plavix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Plavix
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява Plavix и за какво се
използва
Plavix съдържа клопидогрел и принадлежи
към група лекарства, наречени
антиагрегантни
лекарствени продук
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Plavix 75 mg филмирани таблетки
Plavix 300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Plavix 75 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel) (като
хидрогенсулфат).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 3 mg
лактоза и 3,3 mg хидрогенирано рициново
масло.
Plavix 300 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg
клопидогрел (clopidogrel) (като
хидрогенсулфат).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 12 mg
лактоза и 13,2 mg хидрогенирано рициново
масло.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Plavix 75 mg филмирани таблетки
Розови, кръгли, двойноизпъкнали, с
надпис “75“ на едната страна и “1171”
на другата страна.
Plavix 300 mg филмирани таблетки
Розови, продълговати с гравиран
надпис “300“ на едната страна и “1332”
на другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти
Клопидогрел е показан при:

Възрастни пациенти с анамнеза за
миокарден инф
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-07-2023
Листовка Листовка чешки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-07-2023
Листовка Листовка датски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-07-2023
Листовка Листовка немски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-07-2023
Листовка Листовка естонски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-07-2023
Листовка Листовка гръцки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-07-2023
Листовка Листовка английски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-02-2023
Листовка Листовка френски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-07-2023
Листовка Листовка италиански 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-02-2023
Листовка Листовка латвийски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-02-2023
Листовка Листовка литовски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-07-2023
Листовка Листовка унгарски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-07-2023
Листовка Листовка малтийски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-02-2023
Листовка Листовка нидерландски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-02-2023
Листовка Листовка полски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-07-2023
Листовка Листовка португалски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-02-2023
Листовка Листовка румънски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-07-2023
Листовка Листовка словашки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-07-2023
Листовка Листовка словенски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-02-2023
Листовка Листовка фински 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-07-2023
Листовка Листовка шведски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-07-2023
Листовка Листовка норвежки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-07-2023
Листовка Листовка исландски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-07-2023
Листовка Листовка хърватски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-02-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите