Pemetrexed Fresenius Kabi

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

pemetrexed

Dostupné z:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

ATC kód:

L01BA04

INN (Medzinárodný Name):

pemetrexed

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma

Terapeutické indikácie:

Malígny pleurálna mesotheliomaPemetrexed Fresenius Kabi v kombinácii s cisplatin je indikovaný na liečbu chemoterapiou insitného pacientov s unresectable malígny pleurálna mesothelioma. Non-small cell lung cancerPemetrexed Fresenius Kabi v kombinácii s cisplatin je uvedené v prvej línii liečby pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým non-small cell lung cancer iné ako prevažne dlaždicových buniek histology. Pemetrexed Fresenius Kabi je označené ako monotherapy pre udržiavaciu liečbu lokálne pokročilým alebo metastatickým non-small cell lung cancer iné ako prevažne dlaždicových buniek histology u pacientov, ktorých ochorenie nie postupoval bezprostredne po platinum-založené chemoterapia. Pemetrexed Fresenius Kabi je označené ako monotherapy pre druhú líniu liečby pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým non-small cell lung cancer iné ako prevažne dlaždicových buniek histology.

Prehľad produktov:

Revision: 13

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2016-07-22

Príbalový leták

                71
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
72
Písomná informácia pre používateľa
Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg prášok na infúzny koncentrát
Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg prášok na infúzny koncentrát
pemetrexed
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek,
pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je Pemetrexed Fresenius Kabi a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Pemetrexed Fresenius Kabi
3.
Ako používať Pemetrexed Fresenius Kabi
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Pemetrexed Fresenius Kabi
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Pemetrexed Fresenius Kabi a na čo sa používa
Pemetrexed Fresenius Kabi je liek určený na liečbu zhubných nádorov.
Pemetrexed Fresenius Kabi sa podáva v kombinácii s cisplatinou, ďalším protirakovinovým liekom,
na liečbu malígneho mezoteliómu pleury, typu rakoviny, ktorý postihuje výstelku pľúc, pacientom,
ktorí predtým nedostávali chemoterapiu.
Pemetrexed Fresenius Kabi sa tiež podáva v kombinácii s cisplatinou na počiatočnú liečbu pacientov
s pokročilým štádiom rakoviny pľúc.
Pemetrexed Fresenius Kabi vám môžu predpísať aj ak máte rakovinu pľúc v pokročilom štádiu a
vaše ochorenie reagovalo na liečbu alebo ostalo po počiatočnej chemoterapii prevažne nezmenené.
Pemetrexed Fresenius Kabi je tiež určený na liečbu pacientov s pokročilým štádiom rakoviny pľúc,
u ktorých dôjde ku zhoršeniu ochorenia po tom, čo bola 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg prášok na infúzny koncentrát
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jedna injekčná liekovka s práškom obsahuje 100 mg pemetrexedu (ako disodnú soľ pemetrexedu).
Po rekonštitúcii (pozri časť 6.6) obsahuje každá liekovka 25 mg/ml pemetrexedu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok na infúzny koncentrát
Biely až takmer biely lyofilizovaný prášok alebo pevná látka.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Malígny mezotelióm pleury
Pemetrexed Fresenius Kabi v kombinácii s cisplatinou je indikovaný na liečbu pacientov bez
predchádzajúcej chemoterapie s neresekovateľným malígnym mezoteliómom pleury.
Nemalobunkový karcinóm pľúc
Pemetrexed Fresenius Kabi v kombinácii s cisplatinou je indikovaný ako liečba prvej línie pacientov
s lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc, inej ako prevažne
skvamóznej bunkovej histológie (pozri časť 5.1).
Pemetrexed Fresenius Kabi je indikovaný v monoterapii na udržiavaciu liečbu lokálne pokročilého
alebo metastatického nemalobunkového karcinómu pľúc, inej ako prevažne skvamóznej bunkovej
histológie u pacientov, u ktorých po chemoterapii založenej na platine nedošlo k bezprostrednej
progresii ochorenia (pozri časť 5.1).
Pemetrexed Fresenius Kabi je indikovaný v monoterapii ako liečba druhej línie u pacientov s lokálne
pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc, inej ako prevažne skvamóznej
bunkovej histológie (pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Pemetrexed Fresenius Kabi sa musí podávať len pod dohľadom lekára s kvalifikáciou pre používanie
protinádorovej chemoterapie.
Dávkovanie
Pemetrexed Fresenius Kabi v kombinácii s cisplatinou
Odporúčaná dávka Pemetrexedu Fresenius Kabi je 500 mg/m
2 telesného povrchu (body surface area,
BSA) podávaná ako intravenózna inf
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 26-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 27-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 27-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 27-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 27-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 26-07-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom