Nuwiq

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

simoctocog alfa

Dostupné z:

Octapharma AB

ATC kód:

B02BD02

INN (Medzinárodný Name):

simoctocog alfa

Terapeutické skupiny:

Krvné faktory koagulácie

Terapeutické oblasti:

Hemofília A

Terapeutické indikácie:

Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodená deficiencia faktora VIII). Nuwiq môžu byť použité pre všetky vekové skupiny.

Prehľad produktov:

Revision: 12

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2014-07-22

Príbalový leták

                
46
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
47
Písomná informácia pre používateľa
Nuwiq 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Nuwiq 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Nuwiq 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Nuwiq 1500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Nuwiq 2000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Nuwiq 2500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Nuwiq 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Nuwiq 4000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
simoktokog alfa (rekombinantný ľudský koagulačný faktor VIII)
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj
akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Nuwiq a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nuwiq
3.
Ako používať Nuwiq
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Nuwiq
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Nuwiq a na čo sa používa
Nuwiq obsahuje liečivo ľudský rekombinantný koagulačný faktor VIII (simoktokog alfa). Faktor VIII
je potrebný na tvorbu krvných zrazenín a zastavenie krvácania. U pacientov s hemofíliou typu A
(vrodený nedostatok faktora VIII) chýba alebo dobre nefunguje faktor VIII.
Nuwiq nahrádza chýbajúci faktor VIII a používa sa na liečbu a prevenciu krvácania u pacientov
s hemofíliou typu A a môže sa
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Nuwiq 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Nuwiq 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Nuwiq 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Nuwiq 1500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Nuwiq 2000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Nuwiq 2500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Nuwiq 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Nuwiq 4000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Nuwiq 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Každá injekčná liekovka obsahuje nominálne 250 IU ľudského koagulačného faktora VIII (rDNA),
simoktokog alfa.
Po rekonštitúcii Nuwiq 250 IU obsahuje približne 100 IU/ml ľudského koagulačného faktora VIII
(rDNA), simoktokog alfa.
Nuwiq 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Každá injekčná liekovka obsahuje nominálne 500 IU ľudského koagulačného faktora VIII (rDNA),
simoktokog alfa.
Po rekonštitúcii Nuwiq 500 IU obsahuje približne 200 IU/ml ľudského koagulačného faktora VIII
(rDNA), simoktokog alfa.
Nuwiq 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Každá injekčná liekovka obsahuje nominálne 1000 IU ľudského koagulačného faktora VIII (rDNA),
simoktokog alfa.
Po rekonštitúcii Nuwiq 1000 IU obsahuje približne 400 IU/ml ľudského koagulačného faktora VIII
(rDNA), simoktokog alfa.
Nuwiq 1500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Každá injekčná liekovka obsahuje nominálne 1500 IU ľudského koagulačného faktora VIII (rDNA),
simoktokog alfa.
Po rekonštitúcii Nuwiq 1500 IU obsahuje približne 600 IU/ml ľudského koagulačného faktora VIII
(rDNA), simoktokog alfa.
Nuwiq 2000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Každá injekčná liekovka obsahuje nominálne 2000 IU ľudského koagulačného faktora VIII (rDNA),
simoktokog alfa.
Po rekonštitúcii Nuwiq 2000 IU o
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 17-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 07-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 07-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 07-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 07-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 17-01-2018

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov