Latuda

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

lurasidone

Dostupné z:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.A.

ATC kód:

N05AE05

INN (Medzinárodný Name):

lurasidone

Terapeutické skupiny:

Psycholeptics,

Terapeutické oblasti:

schizofrénie

Terapeutické indikácie:

Liečba schizofrénie u dospelých vo veku 18 rokov a viac.

Prehľad produktov:

Revision: 25

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2014-03-21

Príbalový leták

                
37
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
38
Písomná informácia pre používateľa
Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety
Latuda 37 mg filmom obalené tablety
Latuda 74 mg filmom obalené tablety
lurazidón
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Latuda a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Latudu
3.
Ako užívať Latudu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Latudu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Latuda a na čo sa používa
Latuda obsahuje liečivo lurazidón a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Používa sa na
liečbu príznakov schizofrénie u dospelých (vo veku 18 rokov a starších) a u dospievajúcich vo veku
13 – 17 rokov. Lurazidón pôsobí tak, že zablokuje v mozgu receptory spojené s dopamínom
a serotonínom. Dopamín a serotonín sú neurotransmitery (látky umožňujúce nervovým bunkám medzi
sebou komunikovať), ktoré ovplyvňujú príznaky schizofrénie. Lurazidón pomáha blokovaním ich
receptorov znižovať príznaky schizofrénie a normalizovať mozgovú aktivitu.
Schizofrénia je porucha, ktorá sa prejavuje príznakmi ako sú počutie, videnie alebo vnímanie vecí,
ktoré neexistujú, nesprávne domnienky, nezvyčajná podozrievavosť, duševná neprítomnosť, nesúvis
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety
Latuda 37 mg filmom obalené tablety
Latuda 74 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje lurazidóniumchlorid, čo zodpovedá 18,6 mg lurazidónu.
Latuda 37 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje lurazidóniumchlorid, čo zodpovedá 37,2 mg lurazidónu.
Latuda 74 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje lurazidóniumchlorid, čo zodpovedá 74,5 mg lurazidónu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta).
Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety
Biele až sivobiele filmom obalené okrúhle 6 mm tablety s vyrazeným nápisom „LA“
Latuda 37 mg filmom obalené tablety
Biele až sivobiele filmom obalené okrúhle 8 mm tablety s vyrazeným nápisom „LB“
Latuda 74 mg filmom obalené tablety
Svetlozelené filmom obalené oválne tablety s rozmermi 12 mm x 7 mm s vyrazeným nápisom „LD“
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Latuda je indikovaná dospelým a dospievajúcim vo veku 13 rokov a starším na liečbu schizofrénie.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Dospelí
Odporúčaná úvodná dávka je 37 mg lurazidónu jedenkrát denne. Nie je potrebná začiatočná titrácia
dávky. Liek je účinný v dávkovom rozsahu 37 až 148 mg jedenkrát denne. Zvýšenie dávky má byť
založené na úsudku lekára a pozorovanej klinickej reakcii. Maximálna denná dávka nemá prekročiť
148 mg.
Pacienti, ktorí užívajú dávky vyššie ako 111 mg jedenkrát denne a prerušili svoju liečbu na dobu
dlhšiu ako 3 dni, musia byť opätovne nastavení na užívanie dávky 111 mg jedenkrát denne
a optimálna dávka musí byť u nich opätovne vytitrovaná. Pri všetkých ostatných dávkovaniach môžu
pacienti začať užívať ich predchádzajúcu dávku 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták čeština 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták poľština 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 14-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 17-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 17-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 17-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 17-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 14-09-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov