Lamivudine Teva

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

lamivudín

Dostupné z:

Teva B.V.

ATC kód:

J05AF05

INN (Medzinárodný Name):

lamivudine

Terapeutické skupiny:

Antivirotiká na systémové použitie

Terapeutické oblasti:

Hepatitída B, chronická

Terapeutické indikácie:

Lamivudine Teva je indikovaný na liečbu chronickej hepatitídy B u dospelých pacientov s:kompenzované ochorenie pečene s dôkazmi o aktívne vírusovej replikácie, vytrvalo zvýšené sérové alanín aminotransferase (ALT) úrovne a histologický dôkaz aktívny zápal pečene a / alebo fibrózy. Začatie lamivudine liečby by sa malo zvažovať len vtedy, keď je používanie alternatívneho protivírusové agent s vyššou genetickou bariérou nie je k dispozícii alebo vhodné (pozri v oddiele 5.

Prehľad produktov:

Revision: 13

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2009-10-23

Príbalový leták

                
26
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
27
Písomná informácia pre používateľa
Lamivudin
Teva 100 mg filmom obalené tablety
lamivudín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je Lamivudin Teva a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lamivudin Teva
3.
Ako užívať Lamivudin Teva
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Lamivudin Teva
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Lamivudin Teva a na čo sa používa
Liečivo v Lamivudine Teva je lamivudín.
Lamivudin Teva sa používa na liečbu dlhodobo trvajúcej (chronickej) infekcie vyvolanej
vírusom hepatitídy B u dospelých.
Lamivudin Teva je protivírusový liek, ktorý potláča aktivitu vírusu hepatitídy B a patrí do skupiny
liekov nazývaných
nukleozidové analógy inhibítorov reverznej transkriptázy (NRTI)
.
Hepatitída B je vírus, ktorý infikuje pečeň, spôsobuje dlhodobo trvajúcu (chronickú) infekciu a môže
viesť k poškodeniu pečene. Lamivudin Teva sa môže používať u ľudí, ktorých pečeň je poškodená, ale
stále normálne funguje (
kompenzované ochorenie pečene
) a v kombinácii s inými liekmi u ľudí,
ktorých pečeň je poškodená a normálne nefunguje (dekompenzované ochorenie pečene).
Liečba Lamivudinom Teva môže znížiť množstvo
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Lamivudin Teva 100 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg lamivudínu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta
Oranžová, podlhovastá, bikonvexná, filmom obalená tableta - s označením „L 100“ na jednej strane
a bez označenia na druhej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Lamivudin Teva je indikovaný na liečbu chronickej hepatitídy B u dospelých:
•
s kompenzovaným ochorením pečene s dôkazmi o aktívnej vírusovej replikácii, trvale
zvýšených sérových hladinách alanínaminotransferázy (ALT) a histologickými dôkazmi
o aktívnom zápale pečene a / alebo fibrózy. O začatí liečby s lamivudínom sa má uvažovať iba v
prípade ak použitie alternatívneho antivirotika s vyššou genetickou bariérou k rezistencii nie je
dostupné alebo vhodné (pozri časť 5.1).
•
s dekompenzovaným ochorením pečene v kombinácii s druhým liečivom bez skríženej
rezistencie na lamivudín (pozri časť 4.2).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu Lamivudinom Teva má začať lekár so skúsenosťami v liečení chronickej hepatitídy B.
Dávkovanie
Dospelí
Odporučená dávka Lamivudinu Teva je 100 mg jedenkrát denne.
U pacientov s dekompenzovaným ochorením pečene sa má lamivudín vždy použiť v kombinácii
s druhým liečivom, bez skríženej rezistencie na lamivudín, na zníženie rizika rezistencie a na
dosiahnutie rýchlej vírusovej supresie.
Dĺžka trvania liečby
Optimálna dĺžka trvania liečby nie je známa.
•
U pacientov s HBeAg pozitívnou chronickou hepatitídou B (CHB) bez cirhózy
sa liečba má podávať počas najmenej 6 - 12 mesiacov po potvrdení sérokonverzie HBeAg
(strata HBeAg a HBV DNA spolu s detekciou HBeAb), aby sa obmedzilo riziko virologického
relapsu, alebo až do sérokonverzie HBsAg alebo pokým nedôjde k strate ú
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták čeština 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták poľština 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 17-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 29-05-2012
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 17-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 17-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 17-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 17-11-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov