Incresync

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

alogliptin, pioglitazone

Dostupné z:

Takeda Pharma A/S

ATC kód:

A10BD09

INN (Medzinárodný Name):

alogliptin, pioglitazone

Terapeutické skupiny:

Drugs used in diabetes, Combinations of oral blood glucose lowering drugs

Terapeutické oblasti:

Diabetes mellitus, typ 2

Terapeutické indikácie:

Incresync is indicated as a second- or third-line treatment in adult patients aged 18 years and older with type-2 diabetes mellitus: , as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adult patients (particularly overweight patients) inadequately controlled on pioglitazone alone, and for whom metformin is inappropriate due to contraindications or intolerance;, in combination with metformin (i. triple kombinovaná liečba) ako doplnok stravy a cvičenia na zlepšenie glykemický kontroly u dospelých pacientov (najmä pacientov s nadváhou) nedostatočne kontrolované na ich maximálna tolerovaná dávka metformín a pioglitazone. Okrem toho, Incresync môže byť použitý na nahradenie samostatných tabliet alogliptin a pioglitazone v tých dospelých pacientov vo veku 18 rokov a starších s typu 2 diabetes mellitus už liečená táto kombinácia. Po začatí liečby s Incresync, pacienti by mali byť preskúmané po troch až šiestich mesiacov na posúdenie primeranosti odpoveď na liečbu (e. zníženie HbA1c). U pacientov,

Prehľad produktov:

Revision: 13

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2013-09-19

Príbalový leták

                42
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
43
Písomná informácia pre používateľa
Incresync 12,5 mg/30 mg filmom obalené tablety
Incresync 25 mg/30 mg filmom obalené tablety
Incresync 25 mg/45 mg filmom obalené tablety
alogliptín/pioglitazón
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Incresync a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Incresync
3.
Ako užívať Incresync
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Incresync
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Incresync a na čo sa používa
Čo je Incresync
Incresync obsahuje v jednej tablete dve rôzne liečivá s názvom alogliptín a pioglitazón:
-
Alogliptín patrí do skupiny liečiv nazývaných inhibítory DPP-4 (inhibítory
dipeptidylpeptidázy-4). Účinkom alogliptínu je zvýšenie hladiny inzulínu v tele po jedle
a zníženie množstva cukru v tele.
-
Pioglitazón patrí do skupiny liečiv nazývaných tiazolidíndióny. Pomáha vášmu telu lepšie
využívať inzulín, ktorý produkuje.
Obe tieto skupiny liečiv sú „perorálne antidiabetiká“.
Na čo sa Incresync používa
Incresync sa používa na znižovanie hladiny cukru v krvi u dospelých pacientov s diabetom 2. typu.
Diabetes 2. typu sa tiež nazýva diabetes mellitus nezávislý od inzulínu alebo NIDDM.
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Incresync 12,5 mg/30 mg filmom obalené tablety
Incresync 25 mg/30 mg filmom obalené tablety
Incresync 25 mg/45 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Incresync 12,5 mg/30 mg filmom obalené tablety
Každá tableta obsahuje alogliptín benzoát a pioglitazón hydrochlorid zodpovedajúci 12,5 mg
alogliptínu a 30 mg pioglitazónu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá tableta obsahuje 121 mg laktózy (ako monohydrát).
Incresync 25 mg/30 mg filmom obalené tablety
Každá tableta obsahuje alogliptín benzoát a pioglitazón hydrochlorid zodpovedajúci 25 mg alogliptínu
a 30 mg pioglitazónu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá tableta obsahuje 121 mg laktózy (ako monohydrát).
Incresync 25 mg/45 mg filmom obalené tablety
Každá tableta obsahuje alogliptín benzoát a pioglitazón hydrochlorid zodpovedajúci 25 mg alogliptínu
a 45 mg pioglitazónu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá tableta obsahuje 105 mg laktózy (ako monohydrát).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta).
Incresync 12,5 mg/30 mg filmom obalené tablety
Bledobroskyňové, okrúhle (s priemerom približne 8,7 mm), bikonvexné, filmom obalené tablety
s označením „A/P“ a „12.5/30“ vytlačeným v červenej farbe na jednej strane.
Incresync 25 mg/30 mg filmom obalené tablet
Broskyňová farba, okrúhle (s priemerom približne 8,7 mm), bikonvexné, filmom obalené tablety
s označením „A/P“ a „25/30“ vytlačeným v sivej farbe na jednej strane.
Incresync 25 mg/45 mg filmom obalené tablety
Červené, okrúhle (s priemerom približne 8,7 mm), bikonvexné, filmom obalené tablety s označením
„A/P“ a „25/45“ vytlačeným v sivej farbe na jednej strane.
3
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Incresync je indikovaný ako liečba druhej alebo tretej voľby u dospelých vo veku 18 a viac rokov
s ochorením diabetes me
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 04-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 04-10-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov