Ganfort

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

bimatoprost, timolol

Dostupné z:

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

ATC kód:

S01ED51

INN (Medzinárodný Name):

bimatoprost, timolol

Terapeutické skupiny:

oftalmologiká

Terapeutické oblasti:

Glaucoma, Open-Angle; Ocular Hypertension

Terapeutické indikácie:

Zníženie vnútroočného tlaku (IOP) u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo s očnou hypertenziou, ktorí nedostatočne reagujú na topické beta-blokátory alebo analógy prostaglandínu.

Prehľad produktov:

Revision: 23

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2006-05-19

Príbalový leták

                44
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
45
Písomná informácia pre používateľa
GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, očná roztoková instilácia
Bimatoprost/timolol
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je GANFORT a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete GANFORT
3.
Ako používať GANFORT
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať GANFORT
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je GANFORT a na čo sa používa
GANFORT obsahuje dve rôzne liečivé látky (bimatoprost a timolol), ktoré obidve znižujú tlak vo
vnútri oka. Bimatoprost patrí do skupiny liekov nazývaných prostamidy, čiže ide o analóg
prostaglandínu. Timolol patrí do skupiny liekov nazývaných betablokátory.
Vaše oko obsahuje priezračnú vodnatú tekutinu, ktorá vyživuje vnútro oka. Táto tekutina je stále
odvádzaná z oka a je nahradzovaná novou. Ak tekutina nemôže dostatočne rýchlo odtekať, zvyšuje sa
tlak vo vnútri oka, ktorý vám nakoniec môže poškodiť zrak (ochorenie nazývané glaukóm).
GANFORT pôsobí tak, že znižuje tvorbu tekutiny a zvyšuje množstvo odvádzanej tekutiny. Týmto
spôsobom sa znižuje tlak vo vnútri oka.
Očné kvapky GANFORT sa používajú na liečbu vysokého tlaku v oku u 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu a 5 mg timololu (ako timolol maleát 6,8 mg).
Pomocná látka so známym účinkom
Jeden ml roztoku obsahuje 0,05 mg benzalkóniumchloridu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1
3.
LIEKOVÁ FORMA
Očná roztoková instilácia.
Bezfarebný až svetložltý roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku (VOT) u dospelých pacientov s glaukómom s otvoreným
uhlom alebo vnútroočnou hypertenziou, ktorí nedostatočne reagujú na liečbu lokálnymi
betablokátormi alebo analógmi prostaglandínu.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Odporúčaná dávka pre dospelých (vrátane starších osôb)
Odporúčaná dávka je jedna kvapka GANFORTU do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne buď ráno
alebo večer. Dávka sa má podávať každý deň v rovnakom čase.
Z údajov o lieku GANFORT v existujúcej literatúre vyplýva, že večerná dávka dokáže
účinnejšie znižovať VOT ako raňajšia dávka. Pri voľbe raňajšieho alebo večerného dávkovania
však treba zohľadniť pravdepodobnosť dodržiavania liečby (pozri časť 5.1).
Ak sa vynechá jedna dávka, liečba musí pokračovať ďalšou plánovanou dávkou. Dávkovanie
jedenkrát denne do postihnutého oka (očí) sa nemá prekročiť.
Poškodenie funkcie obličiek alebo pečene
GANFORT sa neskúšal u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo obličiek. Preto sa má u týchto
pacientov používať so zvýšenou opatrnosťou.
Pediatrická populácia
Bezpečnosť a účinnosť GANFORTU u detí vo veku od 0 až 18 rokov neboli stanovené. K dispozícii
nie sú žiadne údaje.
Spôsob podávania
Ak sa používa viac ako jeden lokálny očný liek, každý z nich sa musí podať s časovým odstupom
najmenej 5 minút.
3
Systémová absorpcia klesá
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 21-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 21-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 20-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 20-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 29-09-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov