Ciambra

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

pemetrexed disodný hemipentahydrát

Dostupné z:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

ATC kód:

L01BA04

INN (Medzinárodný Name):

pemetrexed

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma

Terapeutické indikácie:

Malignant pleural mesothelioma Ciambra in combination with cisplatin is indicated for the treatment of chemotherapy naïve patients with unresectable malignant pleural mesothelioma. Non-small cell lung cancer Ciambra in combination with cisplatin is indicated for the first line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology. Ciambra je označené ako monotherapy pre udržiavaciu liečbu lokálne pokročilým alebo metastatickým non-small cell lung cancer iné ako prevažne dlaždicových buniek histology u pacientov, ktorých ochorenie nie postupoval bezprostredne po platinum-založené chemoterapia. Ciambra je označené ako monotherapy pre druhú líniu liečby pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým non-small cell lung cancer iné ako prevažne dlaždicových buniek histology.

Prehľad produktov:

Revision: 6

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-12-02

Príbalový leták

                
50
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
51
Písomná informácia pre používateľa
CIAMBRA 100 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu
CIAMBRA 500 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu
pemetrexed
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
:
1.
Čo je CIAMBRA a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete CIAMBRU
3.
Ako používať CIAMBRU
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať CIAMBRU
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je CIAMBRA a na čo sa používa
CIAMBRA je liek určený na liečbu zhubných nádorov.
CIAMBRA sa podáva v kombinácii s cisplatinou, ďalším protirakovinovým liekom, na liečbu
malígneho mezoteliómu pleury, typu rakoviny, ktorý postihuje výstelku pľúc, pacientom, ktorí
predtým nedostávali chemoterapiu.
CIAMBRA sa tiež podáva v kombinácii s cisplatinou na počiatočnú liečbu pacientov s pokročilým
štádiom rakoviny pľúc.
CIAMBRU vám môžu predpísať aj ak máte rakovinu pľúc v pokročilom štádiu a vaše ochorenie
reagovalo na liečbu alebo ostalo po počiatočnej chemoterapii prevažne nezmenené.
CIAMBRA je tiež určená na liečbu pacientov s pokročilým štádiom rakoviny pľúc, u ktorých dôjde ku
zhoršeniu ochorenia po tom, čo bola použitá iná úvodná chemoterapia.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete CIAMBRU
Nepoužívajte CIAMBRU
-
ak ste alergický (hypersenzitívny) na pemetrexed alebo na ktor
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
CIAMBRA 100 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jedna injekčná liekovka s práškom obsahuje 100 mg pemetrexedu (ako hemipentahydrát disodnej soli
pemetrexedu).
Po rekonštitúcii (pozri časť 6.6) obsahuje každá injekčná liekovka 25 mg/ml pemetrexedu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá injekčná liekovka obsahuje približne 11 mg sodíka.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok na prípravu infúzneho koncentrátu.
Biely až takmer biely lyofilizovaný prášok.
pH rekonštituovaného roztoku je medzi 6,6 a 7,8.
Osmolalita rekonštituovaného roztoku je 230 - 270 mOsmol/kg.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Malígny mezotelióm pleury
CIAMBRA v kombinácii s cisplatinou je indikovaná na liečbu pacientov bez predchádzajúcej
chemoterapie s neresekovateľným malígnym mezoteliómom pleury.
Nemalobunkový karcinóm pľúc
CIAMBRA v kombinácii s cisplatinou je indikovaná ako liečba prvej línie pacientov s lokálne
pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc okrem prevažne skvamóznej
bunkovej histológie (pozri časť 5.1).
CIAMBRA je indikovaná v monoterapii na udržiavaciu liečbu lokálne pokročilého alebo
metastázujúceho nemalobunkového karcinómu pľúc, inej ako prevažne skvamóznej bunkovej
histológie u pacientov, u ktorých po chemoterapii založenej na platine nedošlo k bezprostrednej
progresii ochorenia (pozri časť 5.1).
CIAMBRA je indikovaná v monoterapii na liečbu druhej línie pacientov s lokálne pokročilým alebo
metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc okrem prevažne skvamóznej bunkovej histológie
(pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
CIAMBRA sa musí podávať len pod dohľadom lekára s kvalifikáciou pre používanie protinádorovej
chemoterapie.
Dávkovanie
CIAMBRA v kombinácii s cisplatinou
3
Odporúčaná dávka 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 03-05-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 17-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 17-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 17-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 17-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 03-05-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov