Cancidas (previously Caspofungin MSD)

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

caspofungin (as acetate)

Dostupné z:

Merck Sharp & Dohme B.V.

ATC kód:

J02AX04

INN (Medzinárodný Name):

caspofungin

Terapeutické skupiny:

Antimykotika na systémové použitie

Terapeutické oblasti:

Candidiasis; Aspergillosis

Terapeutické indikácie:

Treatment of invasive candidiasis in adult or paediatric patients;treatment of invasive aspergillosis in adult or paediatric patients who are refractory to or intolerant of amphotericin B, lipid formulations of amphotericin B and / or itraconazole. Refractoriness is defined as progression of infection or failure to improve after a minimum of seven days of prior therapeutic doses of effective antifungal therapy;empirical therapy for presumed fungal infections (such as Candida or Aspergillus) in febrile, neutropaenic adult or paediatric patients.

Prehľad produktov:

Revision: 30

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2001-10-23

Príbalový leták

                
32
P
ísomná informá
cia pre
používateľ
a
Cancidas 50
mg prášok na infúzny
koncentrát
Cancidas 70
mg prášok na infúzny koncentrát
kaspofungín
Pozorne si prečítajte ce
lú pí
somnú informáciu
predtým, ako
vám alebo vášmu dieťaťu podajú
tento liek
, pretože obsahuj
e p
re vás dôležit
é informácie
.

Túto písomnú
informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítal
i.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte
sa na
svojho lekára
, zdravotnú sestru
alebo lekárnika.

Ak sa u
vás vyskytne
akýkoľvek vedľajš
í ú
činok
,
obráťte
sa na svojho lekára, zdra
votnú sestru
alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov
,
ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej inform
ácii.
Pozri časť 4.
V tejt
o písomnej informácii
sa dozviete:
1.
Čo je
Cancidas a
na čo sa použ
íva
2.
Čo potrebujete vedieť
predtým, ako
vám podajú Cancidas
3.
Ako po
užívať
Cancidas
4.
Možné vedľajšie účinky
5
A
ko uchovávať
Cancidas
6.
Obsah balenia a
ď
al
šie i
nformácie
1.
Čo je C
ancidas a
na čo sa používa
Čo je Cancidas
Cancidas obsahuje lieči
vo nazývané kaspofungín. To patrí do skupiny lie
čiv
, ktoré sa nazývajú
antimykotiká.
Na čo sa Cancidas používa
Cancidas sa u
detí, dospievajúcich a dospelých
použ
íva n
a liečbu nasledujúcich infekcií:

závažné hubové infekcie vo vašich
tkanivách alebo orgán
och
(nazývané „in
vazívna
kandidóza
“). Táto
infekcia je spôsobená bunkami húb (kvasinie
k) nazývanými
Candida.
K osobám, ktoré
môžu dostať tento typ infekcie
, patria paci
enti, ktorí práve pods
túpili operáciu
alebo pacienti, ktorí
majú slabý
imunitný systém
. Hor
účka a zimnica
, ktoré neodpovedajú na
li
ečbu
antibiotikom
, sú n
ajčastejšími
prejav
mi tohto typu infekcie
.

hubové infekcie vo
vašom
nose, pri
nosových dut
inách alebo v
pľúc
ach
(nazývané „in
vazívna
aspergilóza
“),
ak i
né liečby antimykotik
ami
neúčinkov
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
CANCIDAS 50 mg
prášok na infúzny koncentrát
CANCIDAS 7
0
mg prášok na infúzny koncentrát
2.
KVALITATÍ
VNE A
KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
CANCIDAS 50
mg prášok na infúzny koncentrát
Každá injekčná liekovka obsahuje
50 mg kaspofungínu (vo forme acetátu).
CANCIDAS 70
mg prášok na
infúzny koncentrát
Každá injekčná liekovka obsahuje
70
mg kaspofungínu (
vo
forme acetátu).
Úplný zozn
am pomocných látok, pozri
časť 6.1.
3.
L
IEKOVÁ FORMA
Prášok na infúzny koncentrát.
Prášok je pred rekonštitúciou biely až
takmer biely
kompaktný prášok
.
4.
K
LINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie

Liečba invazívnej kan
didózy u dospelých alebo
pediatrických pacientov.

Liečba invazívnej aspe
rgilózy u dospelých alebo
pediatrických
pacientov, ktorí sú refraktérni
alebo intolerantní voči amfotericínu B, lipidovým formám amfotericínu B a/alebo itrakonazolu.
Refraktérnosť je d
efinovaná ako progresia infekcie alebo n
ezlepšenie stavu po minimálne
7
dňoch podávania terapeutických dávok úči
nnej antimykotickej
liečby
.

Empirická liečba predpokladaných mykotických infekcií (napr.
Candida alebo Aspergillus)
u
febrilných neutropenických dospelých alebo
pediatrických pacientov.
4.2
Dávkovanie a
spôsob podáv
ania
Liečbu
kaspofungínom
má začať leká
r, ktorý má sk
úsenosti s
liečbou invazívnych mykotických
infekcií.
Dávkovanie
Dospelí pacienti
V
1. deň sa má podať jednorazová nárazová dávka 70
mg, ďalej sa potom podáva 50 mg denne.
U pacientov s
hmotnosťou viac ako 80 kg s
a po úvodnej 70
-
mg nárazovej
dávke odporúča dávka
kaspofungínu 70
mg denne (pozri časť 5.2).
N
a základe pohlavia alebo rasy nie je potrebná
žiadna
úprava dávkovania (pozri
časť 5.2).
Pediatrickí pacienti
(12 mesiacov až 17 rokov)
U pediatrických pacientov (vo veku
12 mesiacov až 17 rokov) má byť dávkovanie založené na
pacientovej ploche povrchu tela (p
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 16-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 15-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 15-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 16-08-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom