Avonex

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

interferón beta-1a

Dostupné z:

Biogen Netherlands B.V. 

ATC kód:

L03AB07

INN (Medzinárodný Name):

interferon beta-1a

Terapeutické skupiny:

Immunostimulants,

Terapeutické oblasti:

Roztrúsená skleróza

Terapeutické indikácie:

Avonex je indikovaný na liečbu:pacienti s diagnózou recidivujúcich roztrúsená skleróza (MS). V klinických skúšaniach, to bola charakteristická dve alebo viac akútna exacerbations (relapsami) v predchádzajúcich troch rokov bez dôkazov kontinuálneho postup medzi recidív; Avonex spomaľuje progresiu postihnutia a znižuje frekvenciu recidív;pacientov s jediným demyelinizačné udalosť s aktívnym zápalový proces, ak je dostatočne závažná na to, aby sa zaručujete, zaobchádzanie s intravenózne kortikosteroidy, ak alternatívne diagnózy boli vylúčení, a ak sú určené na vysoké riziko rozvoja klinicky definitívne MS. Avonex by mali byť ukončené v pacienti, ktorí rozvíjať progresívne MS.

Prehľad produktov:

Revision: 36

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1997-03-13

Príbalový leták

                
42
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
43 Písomná informácia pre používateľa
AVONEX 30 mikrogramov/0,5 ml injekčný roztok
interferón beta-1a
Naplnená injekčná striekačka
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať
tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
I keď ste Avonex používali už predtým, niektorá z informácií sa mohla zmeniť.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
(Informácie k poznámkam)
Táto písomná informácia sa občas mení.
Vždy, keď dostanete ďalší recept, skontrolujte, či nebola písomná informácia aktualizovaná.
Ak si nie ste s niečím istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je AVONEX a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete AVONEX
3.
Ako používať AVONEX
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať AVONEX
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
7.
Ako podať injekciu AVONEXU
1.
Čo je AVONEX a na čo sa používa
Čo je AVONEX
Liečivom v Avonexe je proteín nazývaný
interferón beta-1a
. Interferóny sú prirodzené látky
vytvárané vo vašom tele, ktoré pomáhajú chrániť vás pred infekciami a chorobami. Proteín v Avonexe
je vyrobený presne z rovnakých zložiek ako interferón beta, ktorý sa nachádza v ľudskom tele.
Na čo sa AVONEX používa
Avonex sa používa na liečbu roztrúsenej sklerózy (sclerosis multiplex, SM). Liečba Avonexom
môže z
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
AVONEX 30 mikrogramov/0,5 ml injekčný roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá naplnená injekčná striekačka s objemom 0,5 ml obsahuje 30 mikrogramov (6 miliónov IU)
interferónu beta-1a.
Koncentrácia je 30 mikrogramov v 0,5 ml.
Podľa Medzinárodného štandardu pre interferón Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
30 mikrogramov AVONEXU obsahuje 6 miliónov IU antivírusovej aktivity. Aktivita podľa iných
štandardov nie je známa.
Pomocná látka/Pomocné látky so známym účinkom
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok.
Číry a bezfarebný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
AVONEX je indikovaný na liečbu
•
dospelých pacientov s diagnózou recidivujúcej roztrúsenej sklerózy (sclerosis multiplex, SM).
V klinických skúškach bola charakterizovaná dvoma alebo viacerými akútnymi exacerbáciami
(relapsmi) počas predchádzajúcich troch rokov bez dôkazu pokračujúcej progresie medzi
relapsmi. AVONEX spomaľuje progresiu zneschopnenia a znižuje frekvenciu relapsov.
•
dospelých pacientov s izolovanou demyelinizačnou príhodou s aktívnym zápalovým procesom,
ak je dostatočne závažná na oprávnenie liečby intravenóznymi kortikosteroidmi, ak boli
vylúčené alternatívne diagnózy a ak sa zistilo, že majú vysoké riziko rozvoja klinicky dokázanej
roztrúsenej sklerózy (pozri časť 5.1).
Používanie AVONEXU sa má prerušiť u pacientov, u ktorých sa vyvinie progresívna SM.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečba sa má začať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou tejto choroby.
Dávkovanie
Dospelí: Odporúčaná dávka pri liečbe recidivujúcej SM je 30 mikrogramov (0,5 ml roztoku),
podávaná intramuskulárnou (i. m.) injekciou raz za týždeň (pozri
časť 6.6). Nepreukázal sa žiadny
dodatočný prínos pri podávaní vyššej dávky (60 mikrogramov) raz týždenne.
Titrác
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták čeština 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták poľština 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 19-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 17-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 17-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 17-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 17-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 19-12-2019

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov