Noxafil

Страна: Европейский союз

Язык: болгарский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

позаконазол

Доступна с:

Merck Sharp and Dohme B.V

код АТС:

J02AC04

ИНН (Международная Имя):

posaconazole

Терапевтическая группа:

Антимикотици за системна употреба

Терапевтические области:

Candidiasis; Mycoses; Coccidioidomycosis; Aspergillosis

Терапевтические показания :

Noxafil gastro-resistant tablets are indicated for use in the treatment of the following fungal infections in adults (see sections 4. 2 и 5. 1):- Invasive aspergillosisNoxafil gastro-resistant tablets are indicated for use in the treatment of the following fungal infections in paediatric patients from 2 years of age weighing more than 40 kg and adults (see sections  4. 2 и 5. 1):- Invasive aspergillosis in patients with disease that is refractory to amphotericin B or itraconazole or in patients who are intolerant of these medicinal products;- Fusariosis in patients with disease that is refractory to amphotericin B or in patients who are intolerant of amphotericin B;- Chromoblastomycosis and mycetoma in patients with disease that is refractory to itraconazole or in patients who are intolerant of itraconazole;- Coccidioidomycosis in patients with disease that is refractory to amphotericin B, itraconazole or fluconazole or in patients who are intolerant of these medicinal products. Огнеупорность се определя като прогресията на инфекция или липса на подобрение след минимум 7 дни преди терапевтични дози ефективна терапия противогрибковой. Noxafil gastro-resistant tablets are also indicated for prophylaxis of invasive fungal infections in the following paediatric patients from 2 years of age weighing more than 40 kg and adults (see sections 4. 2 и 5. 1):- Patients receiving remission-induction chemotherapy for acute myelogenous leukaemia (AML) or myelodysplastic syndromes (MDS) expected to result in prolonged neutropenia and who are at high risk of developing invasive fungal infections;- Hematopoietic stem cell transplant (HSCT) recipients who are undergoing high-dose immunosuppressive therapy for graft versus host disease and who are at high risk of developing invasive fungal infections. Please refer to the Summary of Product Characteristics of Noxafil oral suspension for use in oropharyngeal candidiasis.  Noxafil concentrate for solution for infusion is indicated for use in the treatment of the following fungal infections in adults (see sections 4. 2 и 5. 1):- Invasive aspergillosisNoxafil concentrate for solution for infusion is indicated for use in the treatment of the following fungal infections in adult and paediatric patients from 2 years of age (see sections 4. 2 и 5. 1):- Invasive aspergillosis in patients with disease that is refractory to amphotericin B or itraconazole or in patients who are intolerant of these medicinal products;- Fusariosis in patients with disease that is refractory to amphotericin B or in patients who are intolerant of amphotericin B;- Chromoblastomycosis and mycetoma in patients with disease that is refractory to itraconazole or in patients who are intolerant of itraconazole;- Coccidioidomycosis in patients with disease that is refractory to amphotericin B, itraconazole or fluconazole or in patients who are intolerant of these medicinal products. Огнеупорность се определя като прогресията на инфекция или липса на подобрение след минимум 7 дни преди терапевтични дози ефективна терапия противогрибковой. Noxafil concentrate for solution for infusion is also indicated for prophylaxis of invasive fungal infections in the following adult and paediatric patients from 2 years of age (see sections 4. 2 и 5. 1):- Patients receiving remission-induction chemotherapy for acute myelogenous leukaemia (AML) or myelodysplastic syndromes (MDS) expected to result in prolonged neutropenia and who are at high risk of developing invasive fungal infections;- Hematopoietic stem cell transplant (HSCT) recipients who are undergoing high-dose immunosuppressive therapy for graft versus host disease (GVHD) and who are at high risk of developing invasive fungal infections. Please refer to the Summary of Product Characteristics of Noxafil oral suspension for use in oropharyngeal candidiasis.  Noxafil gastro resistant powder and solvent for oral suspension is indicated for use in the treatment of the following fungal infections in paediatric patients from 2 years of age (see sections 4. 2 и 5. 1):- Invasive aspergillosis in patients with disease that is refractory to amphotericin B or itraconazole or in patients who are intolerant of these medicinal products;- Fusariosis in patients with disease that is refractory to amphotericin B or in patients who are intolerant of amphotericin B;- Chromoblastomycosis and mycetoma in patients with disease that is refractory to itraconazole or in patients who are intolerant of itraconazole;- Coccidioidomycosis in patients with disease that is refractory to amphotericin B, itraconazole or fluconazole or in patients who are intolerant of these medicinal products. Огнеупорность се определя като прогресията на инфекция или липса на подобрение след минимум 7 дни преди терапевтични дози ефективна терапия противогрибковой. Noxafil gastro-resistant powder and solvent for oral suspension is indicated for prophylaxis of invasive fungal infections in the following paediatric patients from 2  years of age:- Patients receiving remission-induction chemotherapy for acute myelogenous leukaemia (AML) or myelodysplastic syndromes (MDS) expected to result in prolonged neutropenia and who are at high  risk of developing invasive fungal infections;- Haematopoietic stem cell transplant (HSCT) recipients who are undergoing high-dose immunosuppressive therapy for graft versus host disease and who are at high  risk of developing invasive fungal infections. Please refer to the Summary of Product Characteristics of Noxafil concentrate for solution for infusion and the gastro-resistant tablets for use in primary treatment of invasive aspergillosis. Please refer to the Summary of Product Characteristics of Noxafil oral suspension for use in oropharyngeal candidiasis.  Noxafil oral suspension is indicated for use in the treatment of the following fungal infections in adults (see section 5. 1):- инвазивна аспергилоза при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину В или итраконазолу, или при пациенти с непоносимост към тези лекарства;- fusarium при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину В или при пациенти, които имат непоносимост амфотерицин В;- Chromoblastomycosis и мицетома при пациенти с болестта, рефрактерного до итраконазолу или при пациенти с непоносимост итраконазола;- Кокцидиоидомикоз при пациенти с болестта, продължителна към амфотерицину, итраконазолу или флуконазолу, или при пациенти с непоносимост към тези лекарства;- Орофарингеальный кандидоза: като първа линия терапия при пациенти, страдащи от тежки заболявания или са имунно-компрометирани, в които отговор на актуални терапия, както се очаква, ще бъде лошо. Огнеупорность се определя като прогресията на инфекция или липса на подобрение след минимум 7 дни преди терапевтични дози ефективна терапия противогрибковой. Noxafil oral suspension is also indicated for prophylaxis of invasive fungal infections in the following patients:- Patients receiving remission-induction chemotherapy for acute myelogenous leukaemia (AML) or myelodysplastic syndromes (MDS) expected to result in prolonged neutropenia and who are at high risk of developing invasive fungal infections;- Hematopoietic stem cell transplant (HSCT) recipients who are undergoing high-dose immunosuppressive therapy for graft versus host disease and who are at high risk of developing invasive fungal infections. Please refer to the Summary of Product Characteristics of Noxafil concentrate for solution for infusion and the gastro-resistant tablets for use in primary treatment of invasive aspergillosis.

Обзор продуктов:

Revision: 37

Статус Авторизация:

упълномощен

Дата Авторизация:

2005-10-25

тонкая брошюра

                96
ДАННИ, КОИТО
ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА ОПАКОВКА
1.
ИМЕ
НА
ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Noxafil 40 mg/m
l перорална
суспензия
позаконазол
2.
ОБЯВЯВАНЕ
НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО
Всеки
ml
от
пероралната суспензия съдържа 40
mg позаконазол.
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Съдържа също течна глюкоза
,
натриев бензоат
(E211),
бензилов алкохол
,
пропиленгликол
(E1520).
За допълнителна информация вижте
листовката
.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО
В ЕДНА ОПАКОВКА
Една бутилка от 105
ml с перорална
суспензия
.
Мерителна лъжичка
5.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ
Разклатете добре
преди употреба.
Преди употреба прочетете листовката.
Пероралнo
пpилoж
e
ниe
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,
ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО
ДАЛЕЧЕ
ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА
НА ДЕЦА
Да се съхранява
на място, недостъпно за
деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО
Е НЕОБХОДИМО
NOXAFIL
перорална
суспензия
и таблетки НЕ са взаимозаменяеми
.
8.
ДАТА
НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Гoдeн дo
:
Неизползван продукт, останал
4
седмици
след отваряне
на
бутилката, трябва да бъде
изхвърлен.
Дата на отваряне
: ________
97
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА
СЪХРА
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Noxafil 40
mg/ml перорална суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от пероралната суспензия
съдържа 40
mg позаконазол (posaconazole).
Помощно(и)
вещество(а)
с известно действие
Този лекарствен продукт съдържа
приблизително 1,75
g глюкоза на 5
ml от суспензията.
Този лекарствен продукт съдържа
10 mg
натриев бензоат
(E211)
на
5 ml
от суспензията
.
Този лекарствен продукт съдържа
до
1,25 mg
бензилов алкохол
на
5 ml
от суспензията
.
Този лекарствен продукт съдържа
до
24,75 mg
пропиленгликол
(E1520)
на
5 ml
от суспензията
.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Перорална суспензия
Бяла суспензия
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
Noxafil перорална суспензия e показан за
лечение на следните гъбични инфекции
при
възрастни (вж. точка
5.1):
-
Инвазивна аспергилоза при пациенти,
рефрактерни на лечение с амфотерицин
Б или
итраконазол, или при пациенти, които
имат непоносимост към тези
лекарствени
продукти;
-
Фузариоза при пациенти, рефрактерни
на лечение с амфотерицин
Б или пациенти, които
имат непоносимост към амфотерицин
Б;
-
Х
                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра датский 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 20-06-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 26-01-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 20-06-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 26-01-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 20-06-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 26-01-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 20-06-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 26-01-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 20-06-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 26-01-2022
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра финский 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 20-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 20-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 20-06-2023

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов