Peyona (previously Nymusa)

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Peyona (previously Nymusa)
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Peyona (previously Nymusa)
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Psychoanaleptics,
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Bezdech
 • Wskazania:
 • Leczenie pierwotnego bezdech wcześniaków.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 9

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/001014
 • Data autoryzacji:
 • 02-07-2009
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/001014
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 23-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/239231/2015

EMEA/H/C/001014

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Peyona

cytrynian kofeiny

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Peyona. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi

(CHMP) ocenił lek w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano pozwolenie na dopuszczenie

produktu Peyona do obrotu, oraz zaleceń w sprawie warunków stosowania leku.

Co to jest Peyona?

Lek Peyona to roztwór do wlewu dożylnego zawierający substancję czynną cytrynian kofeiny

(20 mg/ml). Roztwór można również podawać doustnie.

W jakim celu stosuje się produkt Peyona?

Lek Peyona stosuje się w leczeniu bezdechu pierwotnego u wcześniaków. Bezdech u wcześniaków to

przerwa w oddychaniu trwająca ponad 20 sekund. Pojęcie „pierwotny” oznacza, że bezdech nie ma

wyraźnej przyczyny.

Ze względu na małą liczbę pacjentów z bezdechem pierwotnym wcześniaków choroba ta jest uważana

za rzadko występującą, zatem w dniu 17 lutego 2003 r. lek Peyona uznano za lek sierocy (lek

stosowany w rzadkich chorobach).

Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.

Jak stosować produkt Peyona?

Leczenie produktem Peyona należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w

intensywnej opiece nad noworodkami. Lek należy stosować wyłącznie na oddziale intensywnej opieki

nad noworodkami, w którym znajdują się odpowiednie urządzenia do monitorowania stanu

niemowlęcia.

Lek dotychczas znany pod nazwą Nymusa.

Peyona0F

EMA/178481/2015

Strona 2/3

Leczenie rozpoczyna się od dawki 20 mg na kilogram masy ciała podawanej jednorazowo podczas

wolnego wlewu przez 30 minut. Po 24-godzinnej przerwie można kontynuować podawanie leku

w dawce podtrzymującej 5 mg na kilogram masy ciała, codziennie, podczas wolnego wlewu trwającego

10 minut lub doustnie za pomocą sondy nosowo-żołądkowej (sonda zakładana przez nos do żołądka).

Jeśli jest to konieczne, lekarz może monitorować stężenie kofeiny we krwi niemowlęcia i na tej

podstawie dostosować dawkę. Lekarz przerwie leczenie produktem Peyona, jeśli przez pięć do siedmiu

kolejnych dni u dziecka nie będą występowały napady bezdechu.

Jak działa produkt Peyona?

U wcześniaków bezdech jest wynikiem niedorozwoju ośrodka oddechowego w mózgu. Substancja

czynna leku Peyona, cytrynian kofeiny, jest stymulatorem ośrodkowego układu nerwowego. Cytrynian

kofeiny jest antagonistą adenozyny – substancji, która blokuje aktywność niektórych części mózgu

włącznie z częścią odpowiedzialną za kontrolę oddychania. W bezdechu cytrynian kofeiny działa

poprzez blokowanie receptorów, z którymi łączy się adenozyna. Zmniejsza to wpływ adenozyny i

pobudza mózg do wznowienia oddychania.

Jak badano produkt Peyona?

Ponieważ cytrynian kofeiny jest stosowany u wcześniaków od długiego czasu, firma przedstawiła

informacje z literatury naukowej. W opublikowanym badaniu z udziałem 85 wcześniaków, u których

występowały częste epizody bezdechu, przeprowadzono porównanie cytrynianu kofeiny z placebo

(leczenie pozorowane). Głównym kryterium oceny skuteczności było zmniejszenie dziennej liczby

epizodów bezdechu co najmniej o połowę w ciągu 10 dni.

W dużym opublikowanym badaniu cytrynian kofeiny porównywano z placebo w leczeniu

2006 wcześniaków z bezdechem. W badaniu oceniano czas przeżycia dzieci i występowanie deficytów

neurologicznych po 18 miesiącach.

W opublikowanym przeglądzie pięciu badań porównano kofeinę i teofilinę (inny stymulator) z placebo u

192 wcześniaków z bezdechem. Głównym kryterium oceny skuteczności w tym przeglądzie była liczba

pacjentów, u których nie doszło do niepowodzenia leczenia. Za niepowodzenie leczenia uznawano: brak

zmniejszenia liczby epizodów bezdechu o połowę, konieczność stosowania aparatury wspomagającej

oddychanie lub zgon dziecka.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Peyona zaobserwowano w

badaniach?

Cytrynian kofeiny był skuteczniejszy od placebo w leczeniu bezdechu u wcześniaków. W sześciu

z dziesięciu badań cytrynian kofeiny był skuteczniejszy od placebo w zmniejszaniu liczby epizodów

bezdechów co najmniej o połowę. Ponadto w grupie wcześniaków leczonych cytrynianem kofeiny

u większej liczby dzieci bezdechy ustąpiły na co najmniej 8 dni: 22% niemowląt, którym podawano

cytrynian kofeiny, w porównaniu z 0% niemowląt z grupy placebo.

W dużym opublikowanym badaniu 46% dzieci otrzymujących placebo (431 z 932) zmarło lub miało

deficyty neurologiczne, w porównaniu z 40% dzieci leczonych cytrynianem kofeiny (377 z 937).

W analizowanych pięciu badaniach do niepowodzenia leczenia doszło u mniejszej liczby niemowląt

leczonych cytrynianem kofeiny lub teofiliną w porównaniu z placebo.

Peyona0F

EMA/178481/2015

Strona 3/3

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Peyona?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem cytrynianu kofeiny (obserwowane u 1 do

10 na 100 pacjentów) to: hiperglikemia (wysoki poziom cukru we krwi), tachykardia (szybkie bicie

serca), zapalenie żył i stan zapalny w miejscu wlewu. Pełny wykaz działań niepożądanych związanych

ze stosowaniem leku Peyona znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Peyona?

CHMP uznał, że korzyści ze stosowania leku Peyona przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie

pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania produktu Peyona?

W celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego stosowania produktu Peyona opracowano plan

zarządzania ryzykiem. W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla

pacjenta dotyczących produktu Peyona zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym

odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i pacjentów.

Firma wytwarzająca produkt Peyona opracuje w porozumieniu z państwami członkowskimi kartę, która

będzie znajdować się na oddziałach intensywnej opieki medycznej, na których lek będzie stosowany. W

karcie znajdą się informacje dotyczące sposobu podawania leku Peyona z podaniem dawek, sposobu

monitorowania stężeń kofeiny w osoczu i działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas

leczenia.

Inne informacje dotyczące produktu Peyona:

W dniu 2 lipca 2009 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Nymusa do

obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. W dniu 24 listopada 2010 r. nazwę leku zmieniono na Peyona.

Streszczenie opinii Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych dotyczącej produktu Peyona

znajduje się na stronie internetowej Agencji ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare

disease designations.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Peyona znajduje się na stronie internetowej Agencji pod

adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W

celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Peyona należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: 03.2015.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

Peyona, 20

mg/ml, roztwór do infuzji i roztwór doustny

cytrynian kofeiny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla noworodka,

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza opiekującego się dzieckiem.

Jeśli u noworodka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi opiekującemu się

dzieckiem. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Peyona i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Peyona u noworodka

Jak stosować lek Peyona

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Peyona

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Peyona i w jakim celu się go stosuje

Lek Peyona jako substancję czynną zawiera cytrynian kofeiny, który jest stymulatorem ośrodkowego

układu nerwowego, należącym do grupy leków nazywanych metyloksantynami.

Lek Peyona jest stosowany w leczeniu zaburzeń oddychania u wcześniaków (bezdech pierwotny

wcześniaków).

Takie krótkie okresy zatrzymania oddechu u wcześniaków wynikają z niepełnego rozwoju ośrodków

oddychania.

Wykazano, że lek ten zmniejsza liczbę epizodów zatrzymania oddechu u noworodków urodzonych

przedwcześnie.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Peyona u noworodka

Kiedy nie stosować leku Peyona:

Jeśli u noworodka występuje uczulenie na cytrynian kofeiny lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Peyona u noworodka, należy omówić to z lekarzem opiekującym

się dzieckiem.

Przed rozpoczęciem leczenia bezdechu wcześniaków lekiem Peyona lekarz opiekujący się dzieckiem

powinien wykluczyć lub odpowiednio leczyć inne przyczyny bezdechu.

Lek Peyona należy stosować ostrożnie. Należy poinformować lekarza leczącego niemowlę:

Jeśli u noworodka występują napady drgawkowe

Jeśli u noworodka występuje choroba serca

Jeśli u noworodka występuje choroba wątroby lub nerek

Jeśli u noworodka często występuje zwracanie pokarmu

Jeśli zwiększyła się ilość moczu wydalanego przez noworodka

Jeśli zmniejszył się przyrost masy ciała lub spożycie pokarmu przez noworodka

Jeśli matka dziecka spożywała duże ilości kawy przed porodem

Peyona a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi opiekującemu się dzieckiem o wszystkich lekach stosowanych

u noworodka obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planuje się stosować.

Należy powiedzieć lekarzowi opiekującemu się dzieckiem, jeśli noworodek był wcześniej leczony

teofiliną.

Nie wolno stosować poniższych leków podczas leczenia lekiem Peyona bez wcześniejszej konsultacji

z lekarzem opiekującym się dzieckiem. Lekarz może zdecydować o zmianie dawki lub zastąpić jeden

z leków innym lekiem:

- teofilina (stosowania w leczeniu zaburzeń oddychania)

- doksapram (stosowany w leczeniu zaburzeń oddychania)

- cymetydyna (stosowana w leczeniu choroby żołądka)

- ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)

- fenobarbital (stosowana w leczeniu padaczki)

- fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki)

Ten lek może zwiększać ryzyko poważnej choroby jelit z krwawymi stolcami (martwiczego zapalenia

jelit) po podaniu jednocześnie z lekami stosowanymi w leczeniu choroby żołądka (takimi jak

antyhistaminowe inhibitory receptora H2 i inhibitory pompy protonowej, które zmniejszają

wydzielanie kwasu żołądkowego).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli matka noworodka karmi dziecko piersią podczas leczenia go lekiem Peyona, nie wolno jej

spożywać kawy ani żadnych produktów zawierających duże ilości kofeiny, ponieważ kofeina przenika

do mleka kobiecego.

Peyona zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3.

Jak stosować lek Peyona

Lek Peyona należy stosować wyłącznie na oddziale intensywnej opieki noworodków, w którym

znajdują się odpowiednie urządzenia do nadzoru i monitorowania pacjentów. Leczenie należy

rozpoczynać pod nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w intensywnej opiece

noworodków.

Dawka

Lekarz opiekujący się dzieckiem przepisze odpowiednią dawkę leku Peyona na podstawie masy ciała

dziecka.

Dawka początkowa wynosi 20 mg na kg masy ciała (odpowiada to 1 ml na kg masy ciała).

Dawka podtrzymująca wynosi 5 mg na kg masy ciała (odpowiada to 0,25 ml na kg masy ciała) co 24

godziny.

Droga i sposób podawania

Lek Peyona będzie podawany dożylnie za pomocą kontrolowanej infuzji dożylnej przy użyciu pompy

infuzyjnej strzykawkowej lub innego urządzenia do podawania infuzji z możliwością pomiaru. Taka

metoda jest powszechnie znana pod nazwą kroplówki.

Niektóre dawki (dawki podtrzymujące) mogą być podawane doustnie.

Podczas leczenia może być konieczne okresowe sprawdzanie stężenia kofeiny we krwi dziecka w celu

uniknięcia toksyczności.

Czas trwania leczenia

Lekarz opiekujący się dzieckiem zdecyduje jak długo ma trwać leczenie lekiem Peyona.

Jeśli od 5-7 dni u dziecka nie ma ataków bezdechu, lekarz przerwie stosowanie leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Peyona

W przypadku podania dziecku większej niż zalecana dawki cytrynianu kofeiny u noworodka może

pojawić się gorączka, szybki oddech, drgawki, drżenie mięśni, wymioty, wysokie stężenie cukru we

krwi (hiperglikemia), niskie stężenie potasu we krwi (hipokaliemia), wysokie stężenie we krwi

określonych substancji chemicznych (mocznik), zwiększona liczba określonych komórek (leukocyty)

we krwi i napady drgawkowe.

W przypadku takiej sytuacji należy natychmiast przerwać leczenie lekiem Peyona, a lekarz opiekujący

się dzieckiem powinien leczyć przedawkowanie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego produktu leczniczego

należy się zwrócić do lekarza opiekującego się dzieckiem.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niemniej jednak trudno odróżnić je od częstych powikłań występujących u wcześniaków i powikłań

związanych z chorobą.

Podczas leczenia lekiem Peyona u noworodka mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Ciężkie działania niepożądane

Działania niepożądane

, których częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

- poważna choroba jelit z krwistymi stolcami (martwicze zapalenie jelit)

Lekarz opiekujący się dzieckiem może również uznać wymienione poniżej działania niepożądane za

ciężkie, zależnie od ogólnej oceny klinicznej.

Inne działania niepożądane

Często

zgłaszane działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

- miejscowe reakcje zapalne w miejscu podania infuzji

- zaburzenia pracy serca, takie jak szybkie bicie serca (częstoskurcz),

- zmiany stężenia cukru we krwi lub surowicy (hiperglikemia).

Niezbyt często

zgłaszane

działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)

- stymulacja ośrodkowego układu nerwowego, objawiająca się np. jako drgawki,

- zaburzenia pracy serca, takie jak nieregularne bicie serca (arytmia).

Rzadko

zgłaszane działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów)

- reakcje uczuleniowe

Działania niepożądane

, których częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

- zakażenie krwi(posocznica)

- zmiany stężenia cukru we krwi lub surowicy (hipoglikemia), brak prawidłowego wzrostu,

nietolerancja pokarmowa

- stymulacja ośrodkowego układu nerwowego m. in. rozdrażnienie, nerwowość, niepokój,

uszkodzenie mózgu

- głuchota

- zwracanie pokarmu, zwiększenie objętości aspiratu z żołądka,

- zwiększenie wydalania moczu, zwiększenie stężenia niektórych składników moczu (sód i wapń)

- zmiany w zakresie badań krwi (zmniejszenie stężenia hemoglobiny po długotrwałym leczeniu i

zmniejszenie stężenia hormonu tarczycy na początku leczenia)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli u noworodka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi opiekującemu się dzieckiem. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do„krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w

załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji

na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Peyona

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca

Niniejszy produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Przed podaniem wszystkie roztwory podawane pozajelitowo należy kontrolować wzrokowo pod kątem

obecności cząstek materii. Po otwarciu ampułek produkt leczniczy należy natychmiast zużyć.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Peyona

Substancją czynną leku jest cytrynian kofeiny. Jeden ml zawiera 20 mg cytrynianu kofeiny (co

odpowiada 10 mg/ml kofeiny).

Jedna ampułka o objętości 1 ml zawiera 20 mg cytrynianu kofeiny (co odpowiada 10 mg kofeiny).

Jedna ampułka o objętości 3 ml zawiera 60 mg cytrynianu kofeiny (co odpowiada 30 mg kofeiny).

Inne składniki to kwas cytrynowy, cytrynian sodu i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Peyona i co zawiera opakowanie

Lek Peyona jest roztworem do infuzji i roztworem doustnym.

Lek Peyona jest klarownym, bezbarwnym roztworem dostarczanym w szklanych ampułkach. Jeden

kartonik zawiera 10 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny

Chiesi Farmaceutici S.p.A,

Via Palermo 26/A,

43122 Parma,

Włochy

Wytwórca (zwalnianie serii)

Alfasigma S.p.A.,

Via Enrico Fermi 1,

Alanno (PE)

Włochy

Chiesi Pharmaceuticals GmbH,

Gonzagagasse 16/16,

A-1010 Wiedeń

Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

България

Chiesi Bulgaria EOOD

Тел.: +359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: + 420 261221745

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.:++36-1-429 1060

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 88 501 64 00

Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: + 30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

España

Chiesi España, S.A.U.

Tel: + 34 93 494 8000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel.: +48 22 620 1421

France

Chiesi S.A.S

Tél: + 33 1 47688899

Portugal

Angelini Farmacêutica, Lda

Tel: + 351 214 148 300

Hrvatska

Providens d.o.o.

Tel.: +385 (1) 48 74 500

România

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 40 212023642

Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: ++386-1-43 00 901

Ísland

Chiesi Pharma AB

Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika

Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel: ++421 259300060

Italia

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tηλ: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB

Tel: +46 8 753 35 20

Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

United Kingdom

Chiesi Ltd

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji ds.

Produktów Leczniczych http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z załączoną Charakterystyką

Produktu Leczniczego Peyona.