Miglustat Gen.Orph

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Miglustat Gen.Orph
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Miglustat Gen.Orph
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Inne przewodu pokarmowego i przemianę materii narzędzia,
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Choroba Gauchera
 • Wskazania:
 • Miglustat Gen. Orph jest wskazany do doustnego leczenia dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej chorobą Gauchera typu 1. Miglustat Gen. Orph może być stosowany wyłącznie w leczeniu pacjentów, u których nie jest odpowiednia terapia zastępcza enzymem (patrz punkty 4). 4 i 5.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 2

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/004366
 • Data autoryzacji:
 • 09-11-2017
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/004366
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 20-12-2018

Sprawozdanie z oceny publicznego

ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Miglustat Gen.Orph 100 mg kapsułki twarde

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 100 mg miglustatu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda.

Twarde kapsułki żelatynowe o rozmiarze 4 i długości około 14 mm, z białym, nieprzezroczystym

wieczkiem i korpusem.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Produkt Miglustat Gen.Orph jest wskazany do stosowania doustnego w leczeniu łagodnej

i umiarkowanej choroby Gauchera typu I u pacjentów dorosłych. Produkt Miglustat Gen.Orph może

być stosowany wyłącznie w leczeniu pacjentów, u których nie może być prowadzona enzymatyczna

terapia zastępcza (patrz punkty 4.4 i 5.1).

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno być prowadzone przez lekarzy mających doświadczenie w leczeniu choroby

Gauchera.

Dawkowanie

Dorośli

Zalecana dawka początkowa w leczeniu pacjentów dorosłych z chorobą Gauchera typu I wynosi

100 mg trzy razy na dobę.

U niektórych pacjentów, z powodu biegunki, konieczne może być tymczasowe zmniejszenie dawki do

100 mg raz lub dwa razy na dobę.

Szczególne populacje pacjentów

Dzieci i młodzież

Nie określono skuteczności produktu Miglustat Gen.Orph u dzieci i młodzieży z chorobą Gauchera

typu I w wieku od 0 do 17 lat. Brak dostępnych danych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma doświadczenia w stosowaniu produktu Miglustat Gen.Orph u pacjentów w wieku powyżej

70 lat.

Zaburzenia czynności nerek

Dane farmakokinetyczne wskazują na zwiększoną ogólnoustrojową ekspozycję na miglustat

u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. U pacjentów, u których klirens kreatyniny w przeliczeniu

na powierzchnię ciała wynosi 50–70 ml/min/1,73 m

pc., leczenie rozpoczyna się od podania dawki

100 mg dwa razy na dobę u pacjentów z chorobą Gauchera typu I.

U pacjentów, u których klirens kreatyniny w przeliczeniu na powierzchnię ciała wynosi 30–

50 ml/min/1,73 m

pc., leczenie rozpoczyna się od podania dawki 100 mg raz na dobę u pacjentów

z chorobą Gauchera typu I. Nie zaleca się stosowania u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności

nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min/1,73 m

pc.), (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzono oceny produktu Miglustat Gen.Orph u pacjentów z zaburzeniami czynności

wątroby.

Sposób podawania

Produkt Miglustat Gen.Orph można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną

w punkcie 6.1.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Drżenie

U około 37% pacjentów z chorobą Gauchera typu I uczestniczących w badaniach klinicznych

zanotowano drżenie w trakcie leczenia. Tego rodzaju drżenie opisano jako nadmierne drżenie

fizjologiczne rąk. Drżenie zazwyczaj rozpoczynało się w pierwszym miesiącu i w wielu przypadkach

ustępowało między 1. a 3. miesiącem leczenia. Zmniejszenie dawki może złagodzić drżenie zwykle

w ciągu kilku dni, lecz czasami konieczne może być przerwanie leczenia.

Zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego

Zdarzenia związane z przewodem pokarmowym, głównie biegunkę, obserwowano u ponad

80% pacjentów na początku leczenia lub okresowo w trakcie leczenia (patrz punkt 4.8). Etiologia

biegunki jest najprawdopodobniej związana z jelitowym hamowaniem aktywności disacharydaz,

takich jak sacharaza-izomaltaza w obrębie przewodu pokarmowego, prowadząc do zmniejszenia

wchłaniania disacharydów z pokarmu. Z praktyki klinicznej wynika, że wywołane przez miglustat

działania dotyczące układu pokarmowego ustępowały po indywidualnej zmianie diety (np.

zmniejszenie spożycia sacharozy, laktozy i innych węglowodanów), zażywaniu miglustatu pomiędzy

posiłkami i (lub) po podaniu leków przeciwbiegunkowych, np. loperamidu. U niektórych pacjentów

konieczne może być tymczasowe zmniejszenie dawki. U pacjentów z przewlekłą biegunką lub innego

rodzaju uporczywymi objawami ze strony przewodu pokarmowego, u których opisane postępowanie

nie przyniosło poprawy, należy przeprowadzić diagnostykę zgodnie z zasadami praktyki klinicznej.

Nie prowadzono badań miglustatu u pacjentów, u których w przeszłości występowała ciężka choroba

przewodu pokarmowego, w tym choroba zapalna jelita grubego.

Wpływ na spermatogenezę

Mężczyźni powinni stosować skuteczną antykoncepcję w czasie zażywania produktu Miglustat

Gen.Orph. Badania na szczurach wykazały, że miglustat wywiera szkodliwy wpływ na

spermatogenezę i parametry nasienia oraz zmniejsza płodność (patrz punkty 4.6 i 5.3). Do czasu

uzyskania dalszych informacji, partnerzy kobiet planujących ciążę powinni zaprzestać przyjmowania

produktu Miglustat Gen.Orph i stosować skuteczną antykoncepcję przez następne 3 miesiące.

Szczególne populacje pacjentów

Z powodu ograniczonego doświadczenia produkt Miglustat Gen.Orph należy stosować z

zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby. Istnieje ścisła

zależność między czynnością nerek, a klirensem miglustatu. Ekspozycja na miglustat znacznie

zwiększa się u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Niewystarczające obecnie doświadczenie kliniczne nie pozwala na określenie zalecanego dawkowania

dla tych pacjentów. Nie zaleca się stosowania produktu Miglustat Gen.Orph u pacjentów z ciężkimi

zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min/1,73 m

pc.).

Choroba Gauchera typu I

Mimo że nie przeprowadzono żadnych bezpośrednich porównań z enzymatyczną terapią zastępczą

(ETZ) w terapii nieleczonych wcześniej pacjentów z chorobą Gauchera typu I, nie ma dowodu na

przewagę tak skuteczności, jak i bezpieczeństwa stosowania miglustatu nad enzymatyczną terapią

zastępczą. Enzymatyczna terapia zastępcza to standardowy sposób opieki nad pacjentami, którzy

wymagają leczenia w chorobie Gauchera typu I (patrz punkt 5.1). Nie przeprowadzono konkretnych

badań skuteczności i bezpieczeństwa stosowania miglustatu u pacjentów z ciężką postacią choroby

Gauchera.

Zaleca się regularne monitorowanie stężenia witaminy B

w związku z często występującym

niedoborem witaminy B

u pacjentów z chorobą Gauchera typu I.

Zgłaszano przypadki neuropatii obwodowej u pacjentów leczonych miglustatem z równocześnie

występującymi stanami, takimi jak niedobór witaminy

i monoklonalna gammopatia lub bez takich

stanów. Neuropatia obwodowa wydaje się występować częściej u pacjentów z chorobą Gauchera

typu I w porównaniu do populacji ogólnej. U wszystkich pacjentów należy wykonać ocenę

neurologiczną przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie leczenia.

U pacjentów z chorobą Gauchera typu I zaleca się monitorowanie liczby płytek krwi. U pacjentów z

chorobą Gauchera typu I, u których zmieniono ETZ na leczenie miglustatem, zaobserwowano

niewielkie zmniejszenie liczby płytek krwi niezwiązane z występowaniem krwawień.

4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ograniczone dane sugerują, że jednoczesne podawanie miglustatu i imiglucerazy w ramach

enzymatycznej terapii zastępczej pacjentom z chorobą Gauchera typu I może powodować zmniejszoną

ekspozycję na miglustat (w czasie badania w małych grupach równoległych zaobserwowano

zmniejszenie wartości C

o około 22% i wartości AUC o około 14%).

To badanie wskazało również,

że miglustat nie wywiera żadnego wpływu lub wywiera ograniczony wpływ na farmakokinetykę

imiglucerazy.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania miglustatu u kobiet w ciąży. Badania na

zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję, w tym dystocję (patrz punkt 5.3). Potencjalne

zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Miglustat przenika przez barierę łożyskową i nie należy go

stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy miglustat przenika do mleka kobiecego. Produktu Miglustat Gen.Orph nie należy

przyjmować w czasie karmienia piersią.

Płodność

Badania na szczurach wykazują niekorzystne działania miglustatu na parametry nasienia (ruchliwość i

morfologię) prowadzące do zmniejszenia płodności (patrz punkty 4.4 i 5.3). Dopóki nie będą dostępne

dodatkowe informacje, zaleca się, aby mężczyźni planujący posiadanie potomstwa przerwali

przyjmowanie produktu Miglustat Gen.Orph i stosowali niezawodne metody antykoncepcyjne przez

kolejne 3 miesiące.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować środki antykoncepcyjne. Mężczyźni powinni

stosować skuteczne środki antykoncepcyjne podczas stosowania produktu Miglustat Gen.Orph (patrz

punkty 4.4 i 5.3).

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Miglustat Gen.Orph wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn. Często obserwowanym działaniem niepożądanym są zawroty głowy

i pacjenci, u których występują zawroty głowy, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać

maszyn.

4.8

Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi w badaniach klinicznych

miglustatu były: biegunka, wzdęcia, ból brzucha, zmniejszenie masy ciała i drgawki (patrz punkt 4.4).

Najczęściej zgłaszanym ciężkim działaniem niepożądanym podczas leczenia miglustatem w badaniach

klinicznych była neuropatia obwodowa (patrz punkt 4.4).

W 11 badaniach klinicznych w różnych wskazaniach 247 pacjentów było leczonych miglustatem

w dawkach 50–200 mg trzy razy na dobę, średnio przez okres 2,1 roku. Spośród tych pacjentów

132 miało chorobę Gauchera typu I. Działania niepożądane na ogół były nasilone w stopniu łagodnym

do umiarkowanego i występowały z podobną częstością w poszczególnych wskazaniach i badanych

dawkach.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu,

występujące u >1% pacjentów, są wymienione w poniższej tabeli zgodnie z klasyfikacją układów i

narządów i częstością występowania (bardzo często:

1/10, często:

1/100, <1/10, niezbyt często:

1/1 000 do <1/100, rzadko:

1/10 000 do <1/1 000, bardzo rzadko: <1/10 000). W obrębie każdej

grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze

zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

małopłytkowość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

zmniejszenie masy ciała, zmniejszenie apetytu

Zaburzenia psychiczne

Często

depresja, bezsenność, osłabienie libido

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

drżenie

Często

neuropatia obwodowa, ataksja, zanik pamięci, parestezje, niedoczulica, ból głowy,

zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

biegunka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, bóle brzucha

Często

nudności, wymioty, wzdęcia brzucha/dyskomfort, zaparcie, niestrawność

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

skurcze mięśni, osłabienie mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

zmęczenie, astenia, dreszcze i złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Często

nieprawidłowe wyniki badań przewodzenia nerwowego

Opis wybranych działań niepożądanych

U 55% pacjentów zgłaszano zmniejszenie masy ciała. Najczęściej było ono obserwowane między 6. i

12. miesiącem.

Miglustat badano we wskazaniach, w których niektóre zdarzenia zgłaszane jako działania

niepożądane, takie jak neurologiczne i neuropsychologiczne objawy przedmiotowe/podmiotowe,

zaburzenia czynności poznawczych i małopłytkowość, mogą być również spowodowane chorobą

podstawową.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania

wymienionego w załączniku V.

4.9

Przedawkowanie

Objawy

Nie zidentyfikowano ostrych objawów przedawkowania. W czasie badań klinicznych miglustat podawano

w dawkach do 3000 mg/dobę przez okres do sześciu miesięcy pacjentom zakażonym wirusem HIV.

Zaobserwowane działania niepożądane to: granulocytopenia, zawroty głowy oraz parestezja. Leukopenię

i neutropenię zaobserwowano także w podobnej grupie pacjentów, którym podawano dawkę 800 mg na

dobę lub większą.

Leczenie

W razie przedawkowania zaleca się ogólną opiekę medyczną.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne produkty lecznicze wpływające na układ pokarmowy i metabolizm.

Kod ATC: A16AX06

Choroba Gauchera typu I jest wrodzonym zaburzeniem metabolicznym, spowodowanym przez

niemożność rozkładu glukozyloceramidu, co powoduje jego odkładanie się w lizosomach i

wielonarządowe zmiany chorobowe. Miglustat jest inhibitorem syntazy glukozyloceramidu, enzymu

odpowiedzialnego za pierwszy etap syntezy większości glikolipidów.

In vitro

syntaza

glukozyloceramidu

jest hamowana przez miglustat z IC

wynoszącym 20-37 µM. Dodatkowo zostało

wykazane eksperymentalnie

in vitro

działanie hamujące nielizosomalną glikozyloceramidazę.

Działanie hamujące syntazę glukozyloceramidu jest podstawą terapii polegającej na redukcji

substratów w chorobie Gauchera.

Decydujące badanie miglustatu przeprowadzono u pacjentów, którzy nie byli w stanie lub poddawali

się niechętnie enzymatycznej terapii zastępczej. Powodem niepoddania się enzymatycznej terapii

zastępczej było obciążenie wlewami dożylnymi oraz trudności z dostępem do żył. W tym

12-miesięcznym, nieporównawczym badaniu wzięło udział dwudziestu ośmiu pacjentów z łagodną

lub umiarkowaną chorobą Gauchera typu I; badanie ukończyło 22 pacjentów. W 12. miesiącu

zaobserwowano średnie zmniejszenie objętości wątroby o 12,1% oraz średnie zmniejszenie objętości

śledziony o 19,0%. Zaobserwowano średnie zwiększenie stężenia hemoglobiny o 0,26 g/dl i średnie

zwiększenie liczby płytek krwi o 8,29

/l. Następnie osiemnastu pacjentów nadal przyjmowało

miglustat zgodnie z protokołem przewidzianym dla opcjonalnego rozszerzenia badania. Ocenę

korzyści klinicznych sporządzono w 24. i 36. miesiącu u 13 pacjentów. Po 3 latach nieprzerwanego

leczenia miglustatem średnie zmniejszenie objętości wątroby i śledziony wynosiło odpowiednio

17,5% oraz 29,6%. Zaobserwowano średnie zwiększenie liczby płytek krwi o 22,2

/l oraz średnie

zwiększenie stężenia hemoglobiny o 0,95 g/dl.

W drugim otwartym badaniu z grupą kontrolną 36 pacjentów, których poddawano trwającemu

minimum 2 lata leczeniu za pomocą enzymatycznej terapii zastępczej, przydzielono losowo do trzech

grup leczenia: kontynuacja za pomocą imiglucerazy, imigluceraza w skojarzeniu z miglustatem lub

zmiana na miglustat. To badanie przeprowadzano w randomizowanym 6-miesięcznym okresie

porównawczym, po którym nastąpiło 18-miesięczne rozszerzenie badania, w którym wszyscy pacjenci

otrzymywali miglustat w monoterapii. W trakcie pierwszych 6 miesięcy u pacjentów, którzy przeszli

na miglustat, objętość wątroby i śledziony oraz stężenia hemoglobiny pozostały bez zmian.

U niektórych pacjentów zaobserwowano zmniejszenie liczby płytek krwi oraz zwiększenie aktywności

chitotriozydazy, co wskazuje, że monoterapia miglustatem może nie zapewniać utrzymania takiej

samej kontroli aktywności choroby u wszystkich pacjentów. W badaniu rozszerzonym udział

kontynuowało 29 pacjentów. W porównaniu z danymi zgromadzonymi po 6 miesiącach kontrola

choroby pozostała bez zmian po 18 i 24 miesiącach monoterapii miglustatem (odpowiednio 20 i 6

pacjentów). U żadnego pacjenta nie nastąpiło gwałtowne pogorszenie się choroby Gauchera typu I po

zmianie na monoterapię miglustatem.

W dwóch wymienionych wyżej badaniach zastosowano całkowitą dawkę dobową 300 mg miglustatu,

podawaną w trzech dawkach podzielonych. U 18 pacjentów zastosowano dodatkową monoterapię z

całkowitą dawką dobową 150 mg, której wyniki wskazują na zmniejszoną skuteczność w porównaniu

do całkowitej dawki dobowej 300 mg.

Do otwartego, nieporównawczego, trwającego 2 lata badania włączono 42 pacjentów z chorobą

Gauchera typu I, którzy przez minimum 3 lata byli leczeni ETZ i spełniali kryteria stabilnej choroby

przez co najmniej 2 lata. U pacjentów zmieniono leczenie na monoterapię miglustatem w dawce

100 mg trzy razy na dobę. Objętość wątroby (podstawowa zmienna skuteczności) pozostawała

niezmieniona od pomiaru początkowego do zakończenia leczenia. U sześciu pacjentów przerwano

leczenie miglustatem przed terminem w związku z potencjalnym nasileniem choroby, jak określono w

badaniu. Trzynastu pacjentów przerwało leczenie w związku z działaniem niepożądanym. Niewielkie

zmniejszenie średniej wartości hemoglobiny [–0,95 g/dl (95% CI: –1,38, –0,53)] i liczby płytek [-44,1

× 10

/l (95% CI: –57,6, –30,7)] obserwowano pomiędzy pomiarem początkowym, a zakończeniem

badania. Dwudziestu jeden pacjentów ukończyło 24 miesiące leczenia miglustatem. 18 z nich w

pomiarze początkowym mieściło się w ustalonych celach terapeutycznych objętości wątroby i

śledziony, stężenia hemoglobiny i liczby płytek, a 16 pacjentów pozostawało w zakresie tych celów

terapeutycznych po 24 miesiącach.

Objawy dotyczące kości w chorobie Gauchera typu I oceniono w 3 otwartych badaniach klinicznych z

udziałem pacjentów leczonych miglustatem w dawce 100 mg 3 razy na dobę przez okres do 2 lat

(n = 72). W połączonej analizie niepoddanych kontroli danych wyniki Z-score gęstości mineralnej

kości dla kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej zwiększyły się o ponad 0,1 jednostki w

porównaniu z wartością początkową u 27 (57%) i 28 (65%) pacjentów, u których prowadzono przez

dłuższy czas pomiary gęstości mineralnej kości. W okresie leczenia nie wystąpiły kryzy kostne,

martwica wywołana brakiem unaczynienia ani złamania.

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne miglustatu poddano ocenie u zdrowych pacjentów, w małej grupie

pacjentów z chorobą Gauchera typu I, chorobą Fabry’ego, pacjentów zakażonych wirusem HIV oraz

pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci z chorobą Gauchera typu III.

Kinetyka miglustatu wydaje się być zależna liniowo od dawki i niezależna od czasu. Miglustat jest

szybko wchłaniany u zdrowych pacjentów. Maksymalne stężenie w osoczu występuje około 2 godziny

po zażyciu dawki. Nie określano bezwzględnej dostępności biologicznej. Jednoczesne podawanie

pokarmu zmniejsza szybkość wchłaniania (C

zmniejszyło się o 36%, a t

wydłużył się o

2 godziny), lecz nie ma statystycznie istotnego wpływu na stopień wchłaniania miglustatu (wartość

AUC zmniejszyła się o 14%).

Pozorna objętość dystrybucji miglustatu wynosi 83 l. Miglustat nie wiąże się z białkami osocza.

Miglustat jest głównie wydalany przez nerki z moczem zawierającym 70-80% dawki leku w

niezmienionej postaci.

Pozorny klirens (CL/F) po doustnym podaniu wynosi 230 ± 39 ml/min. Średni

okres półtrwania wynosi 6–7 godzin.

Po podaniu jednej dawki 100 mg

C-miglustatu zdrowym ochotnikom 83% radioaktywności zostało

wydalone z moczem i 12% z kałem. W moczu i kale zidentyfikowano kilka metabolitów. Najwięcej

w moczu było glukuronidu miglustatu - 5% dawki. Końcowy okres półtrwania znacznika

radioaktywnego w osoczu wynosił 150 godzin, co sugeruje obecność jednego lub więcej metabolitów

o bardzo długim okresie półtrwania. Nie zidentyfikowano tego metabolitu, lecz stwierdzono, że może

być gromadzony i osiągać stężenia przekraczające stężenie miglustatu w stanie stacjonarnym.

Dane farmakokinetyczne miglustatu są podobne u pacjentów z chorobą Gauchera typu I w porównaniu

do zdrowych pacjentów.

Dzieci i młodzież

Dane farmakokinetyczne uzyskano u dzieci i młodzieży w wieku 3–15 lat z chorobą Gauchera

typu III. W stanie stacjonarnym stężenie miglustatu w płynie mózgowo-rdzeniowym u sześciorga

pacjentów z chorobą Gauchera typu III wynosiło 31,4–67,2% stężenia w osoczu.

Ograniczone dane u pacjentów z chorobą Fabry’ego i zaburzeniami czynności nerek wskazują, że CL/F

zmniejsza się wraz ze zmniejszeniem czynności nerek. Chociaż liczba badanych pacjentów z łagodnymi

i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek była bardzo mała, dane sugerują przybliżone

zmniejszenie CL/F odpowiednio o 40% i 60%, w przypadku łagodnych i umiarkowanych zaburzeń

czynności nerek (patrz punkt 4.2). Dane dotyczące ciężkich zaburzeń czynności nerek są ograniczone do

dwóch pacjentów z klirensem kreatyniny w zakresie 18–29 ml/min i nie można zastosować ekstrapolacji

poniżej tego zakresu. Dane te sugerują zmniejszenie CL/F o co najmniej 70% u pacjentów z ciężkimi

zaburzeniami czynności nerek.

Poza zakresem dostępnych danych nie zanotowano znaczących zależności ani tendencji między

parametrami farmakokinetycznymi miglustatu a zmiennymi demograficznymi (wiekiem, wskaźnikiem

masy ciała, płcią czy rasą).

Nie ma dostępnych danych farmakokinetycznych u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby,

u dzieci lub młodzieży z chorobą Gauchera typu I oraz u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej

70 lat).

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Głównymi działaniami niepożądanymi wspólnymi dla wszystkich gatunków były: zmniejszenie masy

ciała i biegunka, a w większych dawkach, uszkodzenie błony śluzowej żołądka i jelit (nadżerki i

owrzodzenie). Dalszymi działaniami obserwowanymi u zwierząt, po dawkach powodujących

narażenie podobne lub umiarkowanie większe niż narażenie po zastosowaniu dawek klinicznych,

były: zmiany w narządach limfatycznych u wszystkich badanych gatunków, zmiany aktywności

aminotransferaz, wakuolizacja tarczycy i trzustki, zaćma, nefropatia i zmiany w mięśniu sercowym u

szczurów. Te zmiany potraktowano jako wtórne w stosunku do osłabienia.

Po zastosowaniu miglustatu wprowadzanego do żołądka przez zgłębnik u samców i samic szczurów

szczepu Sprague-Dawley przez okres 2 lat w dawkach 30, 60 i 180 mg/kg mc./dobę stwierdzono

zwiększenie częstości występowania hiperplazji komórek śródmiąższowych jądra (komórek Leydiga)

oraz gruczolaków u samców szczura. Ten efekt obserwowano we wszystkich grupach dawkowania.

Na podstawie wartości AUC

0-∞

ustalono, że ekspozycja układowa po podaniu najmniejszej dawki była

mniejsza lub porównywalna do ekspozycji u ludzi otrzymujących zalecaną dawkę. Nie ustalono

dawki, po której nie występuje działanie szkodliwe (ang.

No Observed Effect Level

, NOEL). Działanie

to nie było zależne od dawki. Nie stwierdzono związanego z leczeniem zwiększenia częstości

występowania nowotworów innych narządów u samców i samic szczurów. Badania mechanistyczne

wykazały mechanizm swoisty u szczurów uważany za mało istotny dla ludzi.

Po zastosowaniu miglustatu wprowadzanego do żołądka przez zgłębnik u samców i samic myszy

szczepu CD1 przez okres 2 lat w dawkach 210, 420 i 840/500 mg/kg mc./dobę (zmniejszenie dawki po

upływie pół roku) stwierdzono zwiększenie częstości występowania zmian zapalnych i

hiperplastycznych w obrębie jelita grubego u obu płci. Uwzględniając wartości w mg/kg/dobę

skorygowane względem różnic wydalania z kałem ustalono, że dawki były 8, 16 i 33/19 razy większe

od największej zalecanej dawki u ludzi (200 mg trzy razy na dobę). Nowotwory jelita grubego

sporadycznie występowały we wszystkich grupach dawkowania; statystycznie istotne zwiększenie

częstości występowania stwierdzono w grupie otrzymującej dużą dawkę. Nie można wykluczyć

znaczenia tego mechanizmu u ludzi. Nie stwierdzono związanego z lekiem zwiększenia częstości

występowania nowotworów innych narządów.

Miglustat nie wykazywał działania mutagennego ani klastogennego (powodującego pękanie

chromosomów) w standardowym zestawie testów badających genotoksyczność.

Badania toksyczności dawki wielokrotnej u szczurów wykazały działanie na nabłonek

plemnikotwórczy jąder. Inne badania wykazały zmiany we właściwościach nasienia (ruchliwość

i morfologia) zgodne z obserwowanym zmniejszeniem płodności. Te działania występowały

w przypadku narażenia podobnego do występującego u pacjentów, lecz wykazywały odwracalność.

Miglustat wpływał na przeżywalność zarodka/płodu u szczurów i królików, obserwowano dystocję;

zwiększyły się straty po implantacji oraz częściej występowały nieprawidłowości naczyniowe

u królików. Te działania można częściowo powiązać z toksycznością leku u samic.

W czasie rocznego badania zaobserwowano zmiany w laktacji u samic szczura. Mechanizm tego

działania jest nieznany.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Powidon (K30)

Magnezu stearynian

Otoczka kapsułki

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3

Okres ważności

2 lata.

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry poliamid/Aluminium/PVC/Aluminium dostarczane w pudełkach zawierających po 12 blistrów,

każdy blister zawiera 7 kapsułek, co daje łącznie 84 kapsułki.

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie

z lokalnymi przepisami.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Gen.Orph

100 Rue Louis Blanc

TSA/Bâtiment Copenhague

60160 Montataire

Francja

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/17/1232/001

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: {DD miesiąc RRRR}

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej

Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

ANEKS II

A.

WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII

B.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE

ZAOPATRZENIA I STO

OWANIA

C.

INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE

DOPUSZCZENIA DO OBROTU

D.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE

BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA

PRODUKTU LECZNICZEGO

A.

WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Francja

B.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA

Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania (patrz aneks I: Charakterystyka

Produktu Leczniczego, punkt 4.2).

C.

INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO OBROTU

Okresowy raport o bezpieczeństwie stosowania

Wymagania do przedłożenia okresowych raportów o bezpieczeństwie stosowania tego produktu są

określone w wykazie unijnych dat referencyjnych (wykaz EURD), o którym mowa w art. 107c ust. 7

dyrektywy 2001/83/WE i jego kolejnych aktualizacjach ogłaszanych na europejskiej stronie

internetowej dotyczącej leków

.

D.

WARUNKI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO

STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

Plan zarządzania ryzykiem (ang. Risk Management Plan, RMP)

Podmiot odpowiedzialny podejmie wymagane działania i interwencje z zakresu nadzoru nad

bezpieczeństwem farmakoterapii wyszczególnione w RMP, przedstawionym w module 1.8.2

dokumentacji do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, i wszelkich jego kolejnych aktualizacjach.

Uaktualniony RMP należy przedstawiać:

na żądanie Europejskiej Agencji Leków;

w razie zmiany systemu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w wyniku uzyskania nowych

informacji, które mogą istotnie wpłynąć na stosunek ryzyka do korzyści, lub w wyniku

uzyskania istotnych informacji, dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego

lub odnoszących się do minimalizacji ryzyka.

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Miglustat Gen.Orph 100 mg kapsułki twarde

miglustat

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda kapsułka zawiera 100 mg miglustatu.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kapsułka twarda

84 kapsułki

5.

SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Gen.Orph

100 Rue Louis Blanc

TSA/Bâtiment Copenhague

60160 Montataire

Francja

12.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/17/1232/001

13.

NUMER SERII

Nr serii

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAJLE’A

Miglustat Gen.Orph

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC: {numer}

SN: {numer}

NN: {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

FOLIOWYCH

BLISTRY

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Miglustat Gen.Orph 100 mg kapsułki twarde

miglustat

2.

NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Gen.Orph

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

4.

NUMER SERII

Nr serii

5.

INNE

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Miglustat Gen.Orph 100 mg kapsułki twarde

miglustat

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Miglustat Gen.Orph i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miglustat Gen.Orph

Jak stosować lek Miglustat Gen.Orph

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Miglustat Gen.Orph

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Miglustat Gen.Orph i w jakim celu się go stosuje

Lek Miglustat Gen.Orph zawiera substancję czynną zwaną miglustatem, który należy do grupy leków

wpływających na procesy metaboliczne. Stosuje się go w leczeniu choroby Gauchera typu I

o przebiegu łagodnym i umiarkowanym u dorosłych.

U osób z chorobą Gauchera typu I substancja zwana glukozyloceramidem nie jest usuwana

z organizmu, ale zaczyna się odkładać w pewnych komórkach układu immunologicznego. Prowadzi to

do powiększenia wątroby i śledziony, zmian we krwi oraz choroby kości.

Zwykle stosowanym leczeniem w chorobie Gauchera typu I jest enzymatyczna terapia zastępcza. Lek

Miglustat Gen.Orph stosuje się jedynie u pacjentów, u których leczenie za pomocą enzymatycznej

terapii zastępczej nie jest możliwe.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miglustat Gen.Orph

Kiedy nie stosować leku Miglustat Gen.Orph

jeśli pacjent ma uczulenie na miglustat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Miglustat Gen.Orph należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty:

jeśli u pacjenta występuje choroba nerek,

jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby.

Lekarz wykona następujące badania przed leczeniem oraz w czasie leczenia lekiem Miglustat

Gen.Orph:

badanie nerwów rąk i nóg,

oznaczenie stężenia witaminy B

kontrolowanie liczby płytek krwi.

Powodem, dla którego przeprowadza się te badania, są występujące u niektórych pacjentów mrowienie

lub drętwienie rąk i stóp lub zmniejszenie masy ciała w czasie zażywania leku Miglustat Gen.Orph.

Badania pomogą lekarzowi podjąć decyzję, czy te objawy są spowodowane chorobą lub innymi

istniejącymi schorzeniami, czy też są działaniami niepożądanymi leku Miglustat Gen.Orph (patrz

szczegóły w punkcie 4).

Jeżeli u pacjenta wystąpi biegunka, lekarz może zalecić zmianę diety w celu zmniejszenia spożycia

laktozy i innych węglowodanów, takich jak sacharoza (cukier), przyjmowanie leku Miglustat

Gen.Orph między posiłkami lub tymczasowe zmniejszenie dawki. W niektórych przypadkach lekarz

może przepisać lek przeciwbiegunkowy, np. loperamid. Jeżeli po zastosowaniu tych metod biegunka

nie zmniejszy się lub wystąpią inne dolegliwości brzuszne, należy poradzić się lekarza. W takim

przypadku lekarz może zlecić dalsze badania diagnostyczne.

Mężczyźni powinni stosować skuteczną antykoncepcję w czasie leczenia lekiem Miglustat Gen.Orph

oraz przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu.

Dzieci i młodzież

Nie stosować tego leku u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) z chorobą Gauchera typu I,

ponieważ nie wiadomo, czy lek jest skuteczny w leczeniu tej choroby.

Lek Miglustat Gen.Orph a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje leki zawierające imiglucerazę, które są czasami

stosowane równocześnie z lekiem Miglustat Gen.Orph. Takie leki mogą zmniejszać ilość leku

Miglustat Gen.Orph w organizmie pacjenta.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Pacjentka nie powinna przyjmować leku Miglustat Gen.Orph, jeśli jest w ciąży lub planuje ciążę.

Więcej informacji można uzyskać od lekarza. W czasie przyjmowania leku Miglustat Gen.Orph

należy stosować skuteczną antykoncepcję. W czasie przyjmowania leku Miglustat Gen.Orph nie

karmić piersią.

Mężczyźni powinni stosować skuteczną antykoncepcję w czasie zażywania leku Miglustat Gen.Orph i

przez 3 miesiące po zakończeniu leczenia.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Miglustat Gen.Orph może powodować zawroty głowy. Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać

żadnych maszyn ani posługiwać się narzędziami, jeśli występują zawroty głowy.

3.

Jak stosować lek Miglustat Gen.Orph

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W chorobie Gauchera typu I:

Zwykle stosowaną dawką u dorosłych jest jedna kapsułka (100 mg)

podawana trzy razy na dobę (rano, po południu i wieczorem). To oznacza, że maksymalna dawka

dobowa to trzy kapsułki (300 mg).

Jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, może on otrzymać mniejszą dawkę początkową. Lekarz

może zmniejszyć dawkę, np. do jednej kapsułki (100 mg) raz lub dwa razy na dobę, jeśli występuje

biegunka w czasie przyjmowania leku Miglustat Gen.Orph (patrz punkt 4). Lekarz poinformuje pacjenta

o czasie trwania leczenia.

Lek Miglustat Gen.Orph można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Kapsułkę należy połykać

w całości, popijając szklanką wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Miglustat Gen.Orph

W przypadku zażycia większej liczby kapsułek niż zalecana należy natychmiast powiadomić lekarza.

Miglustat stosowano w badaniach klinicznych w dawkach dziesięciokrotnie większych niż dawki

zalecane: powodowało to zmniejszenie liczby białych krwinek oraz inne działania niepożądane

podobne do opisanych w punkcie 4.

Pominięcie zastosowania leku Miglustat Gen.Orph

Następną kapsułkę należy zażyć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Miglustat Gen.Orph

Nie należy przerywać przyjmowania leku Miglustat Gen.Orph bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najcięższe działania niepożądane:

U niektórych pacjentów wystąpiło mrowienie lub drętwienie rąk i nóg (obserwowane często)

Mogły to być objawy neuropatii obwodowej, w związku z działaniami niepożądanymi leku Miglustat

Gen.Orph lub w związku z istniejącymi chorobami. Aby to ocenić, lekarz wykona niektóre badania

przed leczeniem oraz w czasie leczenia lekiem Miglustat Gen.Orph (patrz punkt 2).

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z takich działań niepożądanych, należy jak najszybciej

poinformować o tym lekarza

Jeśli u pacjenta wystąpi

lekkie drżenie, głównie drżenie rąk,

należy

jak najszybciej

poinformować

o tym lekarza

. Drżenie często ustępuje bez konieczności przerywania leczenia. Czasami może być

konieczne zmniejszenie dawki leku Miglustat Gen.Orph lub przerwanie leczenia tym lekiem, aby

powstrzymać drżenie.

Bardzo częste działania niepożądane

mogące wystąpić częściej niż u 1 pacjenta na 10.

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą: biegunka, wzdęcia z oddawaniem

wiatrów, bóle brzucha (żołądka), utrata masy ciała i zmniejszenie apetytu.

Po rozpoczęciu leczenia lekiem Miglustat Gen.Orph u pacjenta może wystąpić

niewielkie

zmniejszenie masy

ciała

. To działanie niepożądane zwykle ustępuje w miarę kontynuacji leczenia.

Częste działania niepożądane

mogące wystąpić maksymalnie u 1 pacjenta na 10.

Do często występujących działań niepożądanych wywołanych stosowaniem leku należą: ból głowy,

zawroty głowy, parestezje (mrowienie lub drętwienie), zaburzenia koordynacji, niedoczulica

(osłabione wrażenia dotykowe), niestrawność (zgaga), nudności (mdłości), zaparcie i wymioty,

wzdęcie brzucha lub dyskomfort w jamie brzusznej (żołądku) i małopłytkowość (zmniejszona liczba

płytek krwi). Objawy neurologiczne i małopłytkowość mogą być wywołane chorobą podstawową.

Inne możliwe działania niepożądane

to: skurcze mięśni lub osłabienie mięśni, zmęczenie, dreszcze i

złe samopoczucie, depresja, zaburzenia snu, niepamięć i zmniejszone libido.

U większości pacjentów jedno lub więcej tych działań niepożądanych występuje zazwyczaj

na początku leczenia lub w pewnych odstępach w trakcie leczenia. Większość przypadków jest

łagodna i dość szybko ustępuje. Jeśli którykolwiek z tych objawów niepożądanych powoduje

problemy, należy skontaktować się z lekarzem, który może zmniejszyć dawkę leku Miglustat

Gen.Orph lub zaleci inne leki, aby pomóc opanować działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane,

w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki

zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Miglustat Gen.Orph

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „EXP”. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Miglustat Gen.Orph

-

Substancją czynną leku jest miglustat 100 mg.

Pozostałe składniki leku to:

karboksymetyloskrobia sodowa (typ A),

powidon (K30),

magnezu stearynian,

żelatyna,

tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Miglustat Gen.Orph i co zawiera opakowanie

Lek Miglustat Gen.Orph 100 mg kapsułki twarde to twarde kapsułki żelatynowe o rozmiarze 4

i długości 14 mm, z białym, nieprzezroczystym wieczkiem i korpusem.

Pudełko zawiera 12 blistrów, z których każdy zawiera 7 kapsułek, co daje łącznie 84 kapsułki.

Podmiot odpowiedzialny

Gen.Orph

100 Rue Louis Blanc

TSA/Bâtiment Copenhague

60160 Montataire

Francja

Wytwórca

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o tym leku należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego:

Europa/Wszystkie kraje

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 70 46

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

miesiąc RRRR

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu. Znajdują się tam również linki do stron internetowych o rzadkich

chorobach i sposobach ich leczenia.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Miglustat Gen.Orph 100 mg kapsułki twarde

miglustat

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Miglustat Gen.Orph i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miglustat Gen.Orph

Jak stosować lek Miglustat Gen.Orph

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Miglustat Gen.Orph

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Miglustat Gen.Orph i w jakim celu się go stosuje

Lek Miglustat Gen.Orph zawiera substancję czynną zwaną miglustatem, który należy do grupy leków

wpływających na procesy metaboliczne. Stosuje się go w leczeniu choroby Gauchera typu I

o przebiegu łagodnym i umiarkowanym u dorosłych.

U osób z chorobą Gauchera typu I substancja zwana glukozyloceramidem nie jest usuwana

z organizmu, ale zaczyna się odkładać w pewnych komórkach układu immunologicznego. Prowadzi to

do powiększenia wątroby i śledziony, zmian we krwi oraz choroby kości.

Zwykle stosowanym leczeniem w chorobie Gauchera typu I jest enzymatyczna terapia zastępcza. Lek

Miglustat Gen.Orph stosuje się jedynie u pacjentów, u których leczenie za pomocą enzymatycznej

terapii zastępczej nie jest możliwe.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miglustat Gen.Orph

Kiedy nie stosować leku Miglustat Gen.Orph

jeśli pacjent ma uczulenie na miglustat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Miglustat Gen.Orph należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty:

jeśli u pacjenta występuje choroba nerek,

jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby.

Lekarz wykona następujące badania przed leczeniem oraz w czasie leczenia lekiem Miglustat

Gen.Orph:

badanie nerwów rąk i nóg,

oznaczenie stężenia witaminy B

kontrolowanie liczby płytek krwi.

Powodem, dla którego przeprowadza się te badania, są występujące u niektórych pacjentów mrowienie

lub drętwienie rąk i stóp lub zmniejszenie masy ciała w czasie zażywania leku Miglustat Gen.Orph.

Badania pomogą lekarzowi podjąć decyzję, czy te objawy są spowodowane chorobą lub innymi

istniejącymi schorzeniami, czy też są działaniami niepożądanymi leku Miglustat Gen.Orph (patrz

szczegóły w punkcie 4).

Jeżeli u pacjenta wystąpi biegunka, lekarz może zalecić zmianę diety w celu zmniejszenia spożycia

laktozy i innych węglowodanów, takich jak sacharoza (cukier), przyjmowanie leku Miglustat

Gen.Orph między posiłkami lub tymczasowe zmniejszenie dawki. W niektórych przypadkach lekarz

może przepisać lek przeciwbiegunkowy, np. loperamid. Jeżeli po zastosowaniu tych metod biegunka

nie zmniejszy się lub wystąpią inne dolegliwości brzuszne, należy poradzić się lekarza. W takim

przypadku lekarz może zlecić dalsze badania diagnostyczne.

Mężczyźni powinni stosować skuteczną antykoncepcję w czasie leczenia lekiem Miglustat Gen.Orph

oraz przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu.

Dzieci i młodzież

Nie stosować tego leku u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) z chorobą Gauchera typu I,

ponieważ nie wiadomo, czy lek jest skuteczny w leczeniu tej choroby.

Lek Miglustat Gen.Orph a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje leki zawierające imiglucerazę, które są czasami

stosowane równocześnie z lekiem Miglustat Gen.Orph. Takie leki mogą zmniejszać ilość leku

Miglustat Gen.Orph w organizmie pacjenta.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Pacjentka nie powinna przyjmować leku Miglustat Gen.Orph, jeśli jest w ciąży lub planuje ciążę.

Więcej informacji można uzyskać od lekarza. W czasie przyjmowania leku Miglustat Gen.Orph

należy stosować skuteczną antykoncepcję. W czasie przyjmowania leku Miglustat Gen.Orph nie

karmić piersią.

Mężczyźni powinni stosować skuteczną antykoncepcję w czasie zażywania leku Miglustat Gen.Orph i

przez 3 miesiące po zakończeniu leczenia.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Miglustat Gen.Orph może powodować zawroty głowy. Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać

żadnych maszyn ani posługiwać się narzędziami, jeśli występują zawroty głowy.

3.

Jak stosować lek Miglustat Gen.Orph

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W chorobie Gauchera typu I:

Zwykle stosowaną dawką u dorosłych jest jedna kapsułka (100 mg)

podawana trzy razy na dobę (rano, po południu i wieczorem). To oznacza, że maksymalna dawka

dobowa to trzy kapsułki (300 mg).

Jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, może on otrzymać mniejszą dawkę początkową. Lekarz

może zmniejszyć dawkę, np. do jednej kapsułki (100 mg) raz lub dwa razy na dobę, jeśli występuje

biegunka w czasie przyjmowania leku Miglustat Gen.Orph (patrz punkt 4). Lekarz poinformuje pacjenta

o czasie trwania leczenia.

Lek Miglustat Gen.Orph można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Kapsułkę należy połykać

w całości, popijając szklanką wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Miglustat Gen.Orph

W przypadku zażycia większej liczby kapsułek niż zalecana należy natychmiast powiadomić lekarza.

Miglustat stosowano w badaniach klinicznych w dawkach dziesięciokrotnie większych niż dawki

zalecane: powodowało to zmniejszenie liczby białych krwinek oraz inne działania niepożądane

podobne do opisanych w punkcie 4.

Pominięcie zastosowania leku Miglustat Gen.Orph

Następną kapsułkę należy zażyć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Miglustat Gen.Orph

Nie należy przerywać przyjmowania leku Miglustat Gen.Orph bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najcięższe działania niepożądane:

U niektórych pacjentów wystąpiło mrowienie lub drętwienie rąk i nóg (obserwowane często)

Mogły to być objawy neuropatii obwodowej, w związku z działaniami niepożądanymi leku Miglustat

Gen.Orph lub w związku z istniejącymi chorobami. Aby to ocenić, lekarz wykona niektóre badania

przed leczeniem oraz w czasie leczenia lekiem Miglustat Gen.Orph (patrz punkt 2).

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z takich działań niepożądanych, należy jak najszybciej

poinformować o tym lekarza

Jeśli u pacjenta wystąpi

lekkie drżenie, głównie drżenie rąk,

należy

jak najszybciej

poinformować

o tym lekarza

. Drżenie często ustępuje bez konieczności przerywania leczenia. Czasami może być

konieczne zmniejszenie dawki leku Miglustat Gen.Orph lub przerwanie leczenia tym lekiem, aby

powstrzymać drżenie.

Bardzo częste działania niepożądane

mogące wystąpić częściej niż u 1 pacjenta na 10.

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą: biegunka, wzdęcia z oddawaniem

wiatrów, bóle brzucha (żołądka), utrata masy ciała i zmniejszenie apetytu.

Po rozpoczęciu leczenia lekiem Miglustat Gen.Orph u pacjenta może wystąpić

niewielkie

zmniejszenie masy

ciała

. To działanie niepożądane zwykle ustępuje w miarę kontynuacji leczenia.

Częste działania niepożądane

mogące wystąpić maksymalnie u 1 pacjenta na 10.

Do często występujących działań niepożądanych wywołanych stosowaniem leku należą: ból głowy,

zawroty głowy, parestezje (mrowienie lub drętwienie), zaburzenia koordynacji, niedoczulica

(osłabione wrażenia dotykowe), niestrawność (zgaga), nudności (mdłości), zaparcie i wymioty,

wzdęcie brzucha lub dyskomfort w jamie brzusznej (żołądku) i małopłytkowość (zmniejszona liczba

płytek krwi). Objawy neurologiczne i małopłytkowość mogą być wywołane chorobą podstawową.

Inne możliwe działania niepożądane

to: skurcze mięśni lub osłabienie mięśni, zmęczenie, dreszcze i

złe samopoczucie, depresja, zaburzenia snu, niepamięć i zmniejszone libido.

U większości pacjentów jedno lub więcej tych działań niepożądanych występuje zazwyczaj

na początku leczenia lub w pewnych odstępach w trakcie leczenia. Większość przypadków jest

łagodna i dość szybko ustępuje. Jeśli którykolwiek z tych objawów niepożądanych powoduje

problemy, należy skontaktować się z lekarzem, który może zmniejszyć dawkę leku Miglustat

Gen.Orph lub zaleci inne leki, aby pomóc opanować działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane,

w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki

zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Miglustat Gen.Orph

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „EXP”. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Miglustat Gen.Orph

-

Substancją czynną leku jest miglustat 100 mg.

Pozostałe składniki leku to:

karboksymetyloskrobia sodowa (typ A),

powidon (K30),

magnezu stearynian,

żelatyna,

tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Miglustat Gen.Orph i co zawiera opakowanie

Lek Miglustat Gen.Orph 100 mg kapsułki twarde to twarde kapsułki żelatynowe o rozmiarze 4

i długości 14 mm, z białym, nieprzezroczystym wieczkiem i korpusem.

Pudełko zawiera 12 blistrów, z których każdy zawiera 7 kapsułek, co daje łącznie 84 kapsułki.

Podmiot odpowiedzialny

Gen.Orph

185 Bureaux de la Colline

92213 Saint Cloud Cedex

Francja

Wytwórca

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o tym leku należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

Gen.Orph

Tél/Tel: +46 (0) 8 551 088 30

e-mail: Genorph.BE@sofus.se

Lietuva

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail : contact@genorph.com

България

Gen. Orph

Teл: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@genorph.com

Luxembourg/Luxemburg

Gen. Orph

Tél/Tel.: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@genorph.com

Česká republika

Gen. Orph

Tel: +46 (0)8 551 088 32

email: Genorph.CZ@sofus.se

Magyarország

Gen.Orph

Tel.:+ +46 (0)8 551 088 31

e-mail: Genorph.HU@sofus.se

Danmark

Gen.Orph

Tlf: +46 (0)8 21 54 45

e-mail: pharmacovigilance@sofus.se

Malta

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail : contact@genorph.com

Deutschland

Gen. Orph

Tel: +46 (0)8 551 088 34

email: Genorph.DE@sofus.se

Nederland

Gen.Orph

Tel: +46 (0)8 551 088 37

e-mail : Genorph.NL@sofus.se

Eesti

Gen. Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@genorph.com

Norge

Gen.Orph

Tlf: +46 (0)8 21 54 45

e-mail : pharmacovigilance@sofus.se

Ελλάδα

Gen. Orph

Τηλ: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@genorph.com

Österreich

Gen.Orph

Tel : +46 (0)8 551 088 35

e-mail : Genorph.AT@sofus.se

España

Gen. Orph

Tel: +46 (0)8 551 088 41

email: Genorph.ES@sofus.se

Polska

Gen.Orph

Tel.: +46 (0)8 551 088 38

e-mail : Genorph.PL@sofus.se

France

Gen.Orph

Tél.: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail : contact@genorph.com

Portugal

Gen.Orph

Tel: +46 (0)8 551 088 40

e-mail : Genorph.PT@sofus.se

Hrvatska

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail : contact@genorph.com

România

Gen.Orph

Tel: +46 (0)8 551 088 39

e-mail : Genorph.RO@sofus.se

Ireland

Gen. Orph

Tel : +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@genorph.com

Slovenija

Gen. Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@genorph.com

Ísland

Gen.Orph

Sími: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail : contact@genorph.com

Slovenská republika

Gen.Orph

Tel: +46 (0)8 551 088 33

e-mail : Genorph.SK@sofus.se

Italia

Gen.Orph

Tel: +46 (0)8 551 088 36

e-mail : Genorph.IT@sofus.se

Suomi/Finland

Gen.Orph

Puh/Tel : +46 (0)8 21 54 45

e-mail : pharmacovigilance@sofus.se

Κύπρος

Gen. Orph

Τηλ: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@genorph.com

Sverige

Gen.Orph

Tel: +46 (0)8 21 54 45

e-mail : pharmacovigilance@sofus.se

Latvija

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail : contact@genorph.com

United Kingdom

Gen.Orph

Tel: +46 (0)8 551 088 42

e-mail : Genorph.UK@sofus.se

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

miesiąc RRRR

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu. Znajdują się tam również linki do stron internetowych o rzadkich

chorobach i sposobach ich leczenia.

21-2-2019

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on additional steps by the agency to support the development of safe and effective novel nicotine replacement therapies to help smokers quit cigarettes

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on additional steps by the agency to support the development of safe and effective novel nicotine replacement therapies to help smokers quit cigarettes

FDA releases the second of two draft guidances aimed at supporting the development of novel nicotine replacement therapies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2019

&quot;Alternative&quot; anti-scale processes: ANSES&#039;s recommendations

&quot;Alternative&quot; anti-scale processes: ANSES&#039;s recommendations

Today ANSES is publishing its opinion and report on so-called alternative anti-scale (Alt-AS) processes in drinking water distribution systems. The Agency stresses first of all that Alt-AS manufacturers and distributors have a responsibility to provide evidence of the safety and effectiveness of the processes and products they market, and expresses its disappointment at the limited data available in this regard.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

21-2-2019


Info day for micro, small and medium-sized enterprises (SMEs): regulatory toolbox for medicines and combined devices developers, European Medicines Agency, London, UK, from 26/10/2018 to 26/10/2018

Info day for micro, small and medium-sized enterprises (SMEs): regulatory toolbox for medicines and combined devices developers, European Medicines Agency, London, UK, from 26/10/2018 to 26/10/2018

Info day for micro, small and medium-sized enterprises (SMEs): regulatory toolbox for medicines and combined devices developers, European Medicines Agency, London, UK, from 26/10/2018 to 26/10/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP): 19-21 February 2019, European Medicines Agency, from 19/02/2019 to 21/02/2019

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP): 19-21 February 2019, European Medicines Agency, from 19/02/2019 to 21/02/2019

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP): 19-21 February 2019, European Medicines Agency, from 19/02/2019 to 21/02/2019

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-2-2019

Food allergies: improve information to prevent risks

Food allergies: improve information to prevent risks

With the constant changes in eating habits and the marketing of novel foods, food allergies continue to be a public health concern.  As a result of its expert assessment work, ANSES found that there was a lack of data on the prevalence of food allergies in France. The Agency therefore delivers a series of recommendations to ensure better monitoring of food allergies, and recommends providing better information to doctors as well as to consumers subject to food allergies.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

14-2-2019

Staatssecretaris Blokhuis: “Zorgen om normalisering xtc-gebruik”

Staatssecretaris Blokhuis: “Zorgen om normalisering xtc-gebruik”

Xtc blijft in Nederland de meest gebruikte uitgaansdrug. Daarnaast neemt de sterkte van xtc-pillen opnieuw toe. Negen op de tien pillen was naar maatstaven van het Trimbos-instituut hoog gedoseerd. Dat zijn enkele van de conclusies uit het jaarbericht 2018 van de Nationale Drug Monitor, het jaarlijks terugkerende onderzoek van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum voor Justitie en Veiligheid over middelengebruik in Nederland.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

21-2-2019


Orphan designation: Ciprofloxacin (inhalation use), Treatment of cystic fibrosis, 03/08/2007, Withdrawn

Orphan designation: Ciprofloxacin (inhalation use), Treatment of cystic fibrosis, 03/08/2007, Withdrawn

Orphan designation: Ciprofloxacin (inhalation use), Treatment of cystic fibrosis, 03/08/2007, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: Chimeric monoclonal antibody against GD2 (dinutuximab), Treatment of neuroblastoma, 21/06/2011, Withdrawn

Orphan designation: Chimeric monoclonal antibody against GD2 (dinutuximab), Treatment of neuroblastoma, 21/06/2011, Withdrawn

Orphan designation: Chimeric monoclonal antibody against GD2 (dinutuximab), Treatment of neuroblastoma, 21/06/2011, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: Celecoxib, Treatment of familial adenomatous polyposis (FAP), 21/11/2001, Withdrawn

Orphan designation: Celecoxib, Treatment of familial adenomatous polyposis (FAP), 21/11/2001, Withdrawn

Orphan designation: Celecoxib, Treatment of familial adenomatous polyposis (FAP), 21/11/2001, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: Rilonacept, Treatment of cryopirin-associated periodic syndromes, 10/07/2007, Withdrawn

Orphan designation: Rilonacept, Treatment of cryopirin-associated periodic syndromes, 10/07/2007, Withdrawn

Orphan designation: Rilonacept, Treatment of cryopirin-associated periodic syndromes, 10/07/2007, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: 2-Allyl-1-[6-(1-hydroxy-1-methylethyl)pyridin-2-yl]-6-{[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]amino}-1,2-dihydro-3H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-one, Treatment of ovarian cancer, 26/04/2012, Withdrawn

Orphan designation: 2-Allyl-1-[6-(1-hydroxy-1-methylethyl)pyridin-2-yl]-6-{[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]amino}-1,2-dihydro-3H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-one, Treatment of ovarian cancer, 26/04/2012, Withdrawn

Orphan designation: 2-Allyl-1-[6-(1-hydroxy-1-methylethyl)pyridin-2-yl]-6-{[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]amino}-1,2-dihydro-3H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-one, Treatment of ovarian cancer, 26/04/2012, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: Amphotericin B (for inhalation use), Prevention of pulmonary fungal infection in patients deemed at risk, 28/08/2006, Withdrawn

Orphan designation: Amphotericin B (for inhalation use), Prevention of pulmonary fungal infection in patients deemed at risk, 28/08/2006, Withdrawn

Orphan designation: Amphotericin B (for inhalation use), Prevention of pulmonary fungal infection in patients deemed at risk, 28/08/2006, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: Halofuginone hydrobromide, Treatment of Duchenne muscular dystrophy, 26/04/2012, Withdrawn

Orphan designation: Halofuginone hydrobromide, Treatment of Duchenne muscular dystrophy, 26/04/2012, Withdrawn

Orphan designation: Halofuginone hydrobromide, Treatment of Duchenne muscular dystrophy, 26/04/2012, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: riociguat, Treatment of systemic sclerosis, 29/07/2014, Withdrawn

Orphan designation: riociguat, Treatment of systemic sclerosis, 29/07/2014, Withdrawn

Orphan designation: riociguat, Treatment of systemic sclerosis, 29/07/2014, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: Recombinant human growth hormone modified by fusion with two hydrophilic polypeptide chains (somavaratan), Treatment of growth-hormone deficiency, 05/08/2013, Withdrawn

Orphan designation: Recombinant human growth hormone modified by fusion with two hydrophilic polypeptide chains (somavaratan), Treatment of growth-hormone deficiency, 05/08/2013, Withdrawn

Orphan designation: Recombinant human growth hormone modified by fusion with two hydrophilic polypeptide chains (somavaratan), Treatment of growth-hormone deficiency, 05/08/2013, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: Adeno-associated viral vector containing DNA encoding an RNAi targeting rhodopsin,adeno-associated viral vector containing a rhodopsin gene, Treatment of rhodopsin-linked retinitis pigmentosa, 17/12/2010, Withdrawn

Orphan designation: Adeno-associated viral vector containing DNA encoding an RNAi targeting rhodopsin,adeno-associated viral vector containing a rhodopsin gene, Treatment of rhodopsin-linked retinitis pigmentosa, 17/12/2010, Withdrawn

Orphan designation: Adeno-associated viral vector containing DNA encoding an RNAi targeting rhodopsin,adeno-associated viral vector containing a rhodopsin gene, Treatment of rhodopsin-linked retinitis pigmentosa, 17/12/2010, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: Becatecarin, Treatment of cancers of the biliary tree, 25/07/2006, Withdrawn

Orphan designation: Becatecarin, Treatment of cancers of the biliary tree, 25/07/2006, Withdrawn

Orphan designation: Becatecarin, Treatment of cancers of the biliary tree, 25/07/2006, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: N-[5-(3,5-difluorobenzyl)-1H-indazol-3-yl]-4-(4 methylpiperazin-1-yl)-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino) benzamide (entrectinib), Treatment of neuroblastoma, 11/11/2015, Withdrawn

Orphan designation: N-[5-(3,5-difluorobenzyl)-1H-indazol-3-yl]-4-(4 methylpiperazin-1-yl)-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino) benzamide (entrectinib), Treatment of neuroblastoma, 11/11/2015, Withdrawn

Orphan designation: N-[5-(3,5-difluorobenzyl)-1H-indazol-3-yl]-4-(4 methylpiperazin-1-yl)-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino) benzamide (entrectinib), Treatment of neuroblastoma, 11/11/2015, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: Covalently closed DNA plasmids coding for cytomegalovirus phosphoprotein 65 and glycoprotein B genes, Prevention of cytomegalovirus disease in patients with impaired cell-mediated immunity deemed at..., 09/08/2012, Withdrawn

Orphan designation: Covalently closed DNA plasmids coding for cytomegalovirus phosphoprotein 65 and glycoprotein B genes, Prevention of cytomegalovirus disease in patients with impaired cell-mediated immunity deemed at..., 09/08/2012, Withdrawn

Orphan designation: Covalently closed DNA plasmids coding for cytomegalovirus phosphoprotein 65 and glycoprotein B genes, Prevention of cytomegalovirus disease in patients with impaired cell-mediated immunity deemed at..., 09/08/2012, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: (3S)-3-{4-[7-(aminocarbonyl)-2H-indazol-2-yl] phenyl} piperidine tosylate monohydrate salt, Treatment of mantle-cell lymphoma, 01/10/2010, Withdrawn

Orphan designation: (3S)-3-{4-[7-(aminocarbonyl)-2H-indazol-2-yl] phenyl} piperidine tosylate monohydrate salt, Treatment of mantle-cell lymphoma, 01/10/2010, Withdrawn

Orphan designation: (3S)-3-{4-[7-(aminocarbonyl)-2H-indazol-2-yl] phenyl} piperidine tosylate monohydrate salt, Treatment of mantle-cell lymphoma, 01/10/2010, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: Trans-4-[4-[5-[[6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]amino]-2-pyridinyl]phenyl] cyclohexane acetic acid sodium salt, Treatment of familial chylomicronaemia syndrome (type-I hyperlipoproteinaemia), 14/09/2012, Withdrawn

Orphan designation: Trans-4-[4-[5-[[6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]amino]-2-pyridinyl]phenyl] cyclohexane acetic acid sodium salt, Treatment of familial chylomicronaemia syndrome (type-I hyperlipoproteinaemia), 14/09/2012, Withdrawn

Orphan designation: Trans-4-[4-[5-[[6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]amino]-2-pyridinyl]phenyl] cyclohexane acetic acid sodium salt, Treatment of familial chylomicronaemia syndrome (type-I hyperlipoproteinaemia), 14/09/2012, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: Tideglusib, Treatment of fragile X syndrome, 19/03/2015, Withdrawn

Orphan designation: Tideglusib, Treatment of fragile X syndrome, 19/03/2015, Withdrawn

Orphan designation: Tideglusib, Treatment of fragile X syndrome, 19/03/2015, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: Iodine (131I) chlorotoxin, Treatment of glioma, 22/10/2007, Withdrawn

Orphan designation: Iodine (131I) chlorotoxin, Treatment of glioma, 22/10/2007, Withdrawn

Orphan designation: Iodine (131I) chlorotoxin, Treatment of glioma, 22/10/2007, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: Isofagomine tartrate, Treatment of Gaucher disease, 23/10/2007, Withdrawn

Orphan designation: Isofagomine tartrate, Treatment of Gaucher disease, 23/10/2007, Withdrawn

Orphan designation: Isofagomine tartrate, Treatment of Gaucher disease, 23/10/2007, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Orphan designation: Obinutuzumab, Treatment of diffuse large B-cell lymphoma, 22/08/2014, Withdrawn

Orphan designation: Obinutuzumab, Treatment of diffuse large B-cell lymphoma, 22/08/2014, Withdrawn

Orphan designation: Obinutuzumab, Treatment of diffuse large B-cell lymphoma, 22/08/2014, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Orphan designation: Histamine dihydrochloride, Treatment of acute myeloid leukaemia, 11/04/2005, Expired

Orphan designation: Histamine dihydrochloride, Treatment of acute myeloid leukaemia, 11/04/2005, Expired

Orphan designation: Histamine dihydrochloride, Treatment of acute myeloid leukaemia, 11/04/2005, Expired

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Orphan designation: miglustat, Treatment of Niemann-Pick disease, type C, 16/02/2006, Expired

Orphan designation: miglustat, Treatment of Niemann-Pick disease, type C, 16/02/2006, Expired

Orphan designation: miglustat, Treatment of Niemann-Pick disease, type C, 16/02/2006, Expired

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Orphan designation: azacitidine, Treatment of myelodysplastic syndromes, 06/02/2002, Expired

Orphan designation: azacitidine, Treatment of myelodysplastic syndromes, 06/02/2002, Expired

Orphan designation: azacitidine, Treatment of myelodysplastic syndromes, 06/02/2002, Expired

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Orphan designation: azacitidine, Treatment of acute myeloid leukaemia, 29/11/2007, Expired

Orphan designation: azacitidine, Treatment of acute myeloid leukaemia, 29/11/2007, Expired

Orphan designation: azacitidine, Treatment of acute myeloid leukaemia, 29/11/2007, Expired

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Orphan designation: Rufinamide, Treatment of Lennox-Gastaut syndrome, 20/10/2004, Expired

Orphan designation: Rufinamide, Treatment of Lennox-Gastaut syndrome, 20/10/2004, Expired

Orphan designation: Rufinamide, Treatment of Lennox-Gastaut syndrome, 20/10/2004, Expired

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019

Rizmoic (Shionogi B.V.)

Rizmoic (Shionogi B.V.)

Rizmoic (Active substance: naldemedine) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2019)1520 of Wed, 20 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4256

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2019

Tobramycin PARI (PARI Pharma GmbH)

Tobramycin PARI (PARI Pharma GmbH)

Tobramycin PARI (Active substance: tobramycin) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2019)1504 of Wed, 20 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/5086

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2019

Miglustat Dipharma (Dipharma B.V.)

Miglustat Dipharma (Dipharma B.V.)

Miglustat Dipharma (Active substance: miglustat) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2019)1512 of Wed, 20 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004904/0000

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2019

Advagraf (Astellas Pharma Europe B.V.)

Advagraf (Astellas Pharma Europe B.V.)

Advagraf (Active substance: Tacrolimus) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2019)1513 of Wed, 20 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/00002839/201803

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2019

Lusutrombopag Shionogi (Shionogi B.V.)

Lusutrombopag Shionogi (Shionogi B.V.)

Lusutrombopag Shionogi (Active substance: lusutrombopag) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2019)1507 of Wed, 20 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4720

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2019

ATryn (Laboratoire franCais du Fractionnement et des Biotechnologies)

ATryn (Laboratoire franCais du Fractionnement et des Biotechnologies)

ATryn (Active substance: antithrombin alfa) - Centralised - Annual reassessment - Commission Decision (2019)1509 of Wed, 20 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/587/S/35

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2019

Pixuvri (CTI Life Sciences Deutschland GmbH)

Pixuvri (CTI Life Sciences Deutschland GmbH)

Pixuvri (Active substance: pixantrone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)1510 of Wed, 20 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002055/T/0045

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2019


Orphan designation: Recombinant megakaryopoiesis-stimulating protein, Treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura, 27/05/2005, Expired

Orphan designation: Recombinant megakaryopoiesis-stimulating protein, Treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura, 27/05/2005, Expired

Orphan designation: Recombinant megakaryopoiesis-stimulating protein, Treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura, 27/05/2005, Expired

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Orphan designation: autologous human adipose perivascular stromal cells genetically modified to secrete soluble tumour necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand, The treatment of pancreatic cancer, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: autologous human adipose perivascular stromal cells genetically modified to secrete soluble tumour necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand, The treatment of pancreatic cancer, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: autologous human adipose perivascular stromal cells genetically modified to secrete soluble tumour necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand, The treatment of pancreatic cancer, 19/11/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-2-2019


Orphan designation: Larotrectinib, Treatment of glioma, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: Larotrectinib, Treatment of glioma, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: Larotrectinib, Treatment of glioma, 19/11/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-2-2019


Orphan designation: fidanacogene elaparvovec, Treatment of haemophilia B, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: fidanacogene elaparvovec, Treatment of haemophilia B, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: fidanacogene elaparvovec, Treatment of haemophilia B, 19/11/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-2-2019


Orphan designation: apraglutide, Treatment of short bowel syndrome, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: apraglutide, Treatment of short bowel syndrome, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: apraglutide, Treatment of short bowel syndrome, 19/11/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-2-2019


Orphan designation: 4-[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]benzoic acid, Treatment of cystic fibrosis, 19/11/2014, Positive

Orphan designation: 4-[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]benzoic acid, Treatment of cystic fibrosis, 19/11/2014, Positive

Orphan designation: 4-[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]benzoic acid, Treatment of cystic fibrosis, 19/11/2014, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-2-2019


Orphan designation: human apotransferrin, Treatment of beta-thalassaemia intermedia and major, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: human apotransferrin, Treatment of beta-thalassaemia intermedia and major, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: human apotransferrin, Treatment of beta-thalassaemia intermedia and major, 19/11/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-2-2019


Orphan designation: Glucagon, Treatment of noninsulinoma pancreatogenous hypoglycaemia syndrome, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: Glucagon, Treatment of noninsulinoma pancreatogenous hypoglycaemia syndrome, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: Glucagon, Treatment of noninsulinoma pancreatogenous hypoglycaemia syndrome, 19/11/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-2-2019


Orphan designation: cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate, Treatment of cystic fibrosis, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate, Treatment of cystic fibrosis, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate, Treatment of cystic fibrosis, 19/11/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-2-2019


Orphan designation: propagermanium, Treatment of focal segmental glomerulosclerosis, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: propagermanium, Treatment of focal segmental glomerulosclerosis, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: propagermanium, Treatment of focal segmental glomerulosclerosis, 19/11/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-2-2019


Orphan designation: 3-(3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propoxy)-4-fluorobenzoic acid, Treatment of ATTR amyloidosis, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: 3-(3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propoxy)-4-fluorobenzoic acid, Treatment of ATTR amyloidosis, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: 3-(3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propoxy)-4-fluorobenzoic acid, Treatment of ATTR amyloidosis, 19/11/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-2-2019

Besremi (AOP Orphan Pharmaceuticals AG)

Besremi (AOP Orphan Pharmaceuticals AG)

Besremi (Active substance: ropeginterferon alfa-2b) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2019)1455 of Tue, 19 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4128/00

Europe -DG Health and Food Safety

19-2-2019

Efavirenz

Efavirenz

Efavirenz (Active substance: efavirenz) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2019) 1514 of Tue, 19 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C//PSUSA/00001200/201804

Europe -DG Health and Food Safety

19-2-2019


Orphan designation: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride, Treatment of Kabuki syndrome, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride, Treatment of Kabuki syndrome, 19/11/2018, Positive

Orphan designation: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride, Treatment of Kabuki syndrome, 19/11/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-2-2019


Orphan designation: Rucaparib, Treatment of ovarian cancer, 10/10/2012, Withdrawn

Orphan designation: Rucaparib, Treatment of ovarian cancer, 10/10/2012, Withdrawn

Orphan designation: Rucaparib, Treatment of ovarian cancer, 10/10/2012, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-2-2019


Orphan designation: Salmonella typhi Ty21a strain transfected with a plasmid vector encoding the human vascular endothelial growth factor receptor 2, Treatment of glioma, 23/08/2017, Positive

Orphan designation: Salmonella typhi Ty21a strain transfected with a plasmid vector encoding the human vascular endothelial growth factor receptor 2, Treatment of glioma, 23/08/2017, Positive

Orphan designation: Salmonella typhi Ty21a strain transfected with a plasmid vector encoding the human vascular endothelial growth factor receptor 2, Treatment of glioma, 23/08/2017, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-2-2019

EU/3/18/2116 (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

EU/3/18/2116 (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

EU/3/18/2116 (Active substance: Ivacaftor, N-(1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl)-6-[3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl]-2-[(4S)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridine-3-carboxamide, tezacaftor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)1362 of Mon, 18 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000003732

Europe -DG Health and Food Safety

18-2-2019

Jardiance (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Jardiance (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Jardiance (Active substance: Empagliflozin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2019)1427 of Mon, 18 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2677/R/40

Europe -DG Health and Food Safety

18-2-2019

Fotivda (EUSA Pharma (Netherlands) B.V.)

Fotivda (EUSA Pharma (Netherlands) B.V.)

Fotivda (Active substance: tivozanib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)1435 of Mon, 18 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4131/T/05

Europe -DG Health and Food Safety

18-2-2019

Modigraf (Astellas Pharma Europe B.V.)

Modigraf (Astellas Pharma Europe B.V.)

Modigraf (Active substance: Tacrolimus) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2019)1426 of Mon, 18 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/954/PSUSA/2839/201803

Europe -DG Health and Food Safety

18-2-2019

Zirabev (Pfizer Europe MA EEIG)

Zirabev (Pfizer Europe MA EEIG)

Zirabev (Active substance: bevacizumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2019)1424 of Mon, 18 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4697

Europe -DG Health and Food Safety

18-2-2019

Imatinib Accord (Accord Healthcare S.L.U.)

Imatinib Accord (Accord Healthcare S.L.U.)

Imatinib Accord (Active substance: Imatinib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)1434 of Mon, 18 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2681/T/25

Europe -DG Health and Food Safety

18-2-2019

Pioglitazone Accord (Accord Healthcare S.L.U.)

Pioglitazone Accord (Accord Healthcare S.L.U.)

Pioglitazone Accord (Active substance: pioglitazone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)1432 of Mon, 18 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2277/T/16

Europe -DG Health and Food Safety

15-2-2019

Circadin (RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL)

Circadin (RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL)

Circadin (Active substance: Melatonin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)1079 of Fri, 15 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/695/T/58

Europe -DG Health and Food Safety

15-2-2019

tacrolimus (systemic formulations)

tacrolimus (systemic formulations)

tacrolimus (systemic formulations) (Active substance: tacrolimus) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2019)1437 of Fri, 15 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/00002839/201803

Europe -DG Health and Food Safety

15-2-2019

Caspofungin Accord (Accord Healthcare S.L.U.)

Caspofungin Accord (Accord Healthcare S.L.U.)

Caspofungin Accord (Active substance: caspofungin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)1334 of Fri, 15 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4134/T/07

Europe -DG Health and Food Safety

14-2-2019

Yargesa (Piramal Critical Care B.V.)

Yargesa (Piramal Critical Care B.V.)

Yargesa (Active substance: miglustat) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)1329 of Thu, 14 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004016/T/0005

Europe -DG Health and Food Safety