Busilvex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Busilvex
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Busilvex
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Środki agentów,
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Hematopoietic Stem Cell Transplantation
 • Wskazania:
 • Busilvex cyklofosfamidu (BuCy2) jest wskazana jako leczenie kondycjonujące przed przeszczepem komórek krwiotwórczych konwencjonalnych (HPCT) u dorosłych pacjentów, gdy połączenie jest uważany za najlepsze rozwiązanie. Busilvex po fludarabiny (FB) jest wskazany w leczeniu klimatyzacji przed krwiotwórczych komórek прогениторных komórki przeszczepienie (HPCT) u dorosłych pacjentów, którzy są kandydatami na zmniejszenie intensywności klimatyzacji (Rick) tryb. Busilvex następnie cyklofosfamid (BuCy4) lub melfalan (BuMel) jest wskazany w leczeniu klimatyzacji przed zwykłymi krwiotwórczych komórek прогениторных komórek do przeszczepienia mali pacjenci.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 16

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/000472
 • Data autoryzacji:
 • 09-07-2003
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/000472
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

EMA/500878/2014

EMEA/H/C/000472

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Busilvex

busulfan

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Busilvex

Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi

(CHMP) ocenił lek w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano pozwolenie na dopuszczenie

produktu Busilvex do obrotu, oraz zaleceń w sprawie warunków stosowania leku.

Co to jest Busilvex?

Produkt Busilvex ma postać koncentratu do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego (kroplówki).

Lek zawiera substancję czynną busulfan

W jakim celu stosuje się produkt Busilvex?

Lek Busilvex stosuje się u osób dorosłych i dzieci w leczeniu kondycjonującym (przygotowującym)

przed przeszczepem komórek macierzystych układu krwiotwórczego (komórki, z których powstają

komórki krwi). Ten typ przeszczepu stosuje się u pacjentów, którzy wymagają zastąpienia własnych

komórek wytwarzających krew, gdyż występuje u nich choroba krwi (np. rzadki typ niedokrwistości)

lub nowotwór krwi.

W tradycyjnym leczeniu kondycjonującym produkt Busilvex podaje się przed leczeniem drugim lekiem,

cyklofosfamidem, u osób dorosłych oraz cyklofosfamidem lub lekiem alternatywnym, melfalanem, u

dzieci. U dorosłych pacjentów, kwalifikujących się do leczenia kondycjonującego o ograniczonej

intensywności, produkt Busilvex podaje się zaraz po leczeniu innym lekiem, fludarabiną.

Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.

Jak stosować produkt Busilvex?

Leczenie produktem Busilvex powinien przepisywać lekarz mający doświadczenie w leczeniu

stosowanym przed przeszczepem.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Przy stosowaniu w skojarzeniu cyklofosfamidem lub melfalanem zalecana dawka leku Busilvex u osób

dorosłych wynosi 0,8 mg na kg masy ciała. U dzieci do 17 lat zalecana dawka leku Busilvex wynosi

między 0,8 a 1,2 mg na kg masy ciała w zależności od wagi dziecka. Lek Busilvex podaje się w

centralnym wlewie dożylnym (kroplówce podawanej do żyły centralnej w klatce piersiowej). Każdy

wlew dożylny trwa 2 godziny i jest podawany pacjentowi co 6 godzin przez 4 dni z rzędu przed

leczeniem cyklofosfamidem lub melfalanem i przeszczepem.

Przy podawaniu w skojarzeniu z fludarabiną zalecana dawka leku Busilvex wynosi 3,2 mg na kilogram

raz na dobę w postaci trzygodzinnego wlewu zaraz po fludarabinie, przez 2 lub 3 kolejne dni.

Przed podaniem leku Busilvex pacjenci otrzymują leki przeciwdrgawkowe (w celu zapobiegania

napadom padaczkowym) i leki przeciwwymiotne (w celu zapobiegania wymiotom).

Jak działa produkt Busilvex?

Substancja czynna leku Busilvex, busulfan, należy do grupy leków określanych jako środki alkilujące.

Substancje te są cytotoksyczne. Oznacza to, że zabijają one komórki, w szczególności komórki, które

szybko się rozwijają, takie jak komórki nowotworu lub komórki macierzyste, znane również jako

komórki pnia (komórki, które wytwarzają inne rodzaje komórek). Lek Busulfan stosuje się przed

przeszczepem w celu zniszczenia nieprawidłowych komórek i istniejących komórek macierzystych

układu krwiotwórczego pacjenta. Procedurę tę określa się jako „mieloablację”. Cyklofosfamid, melfalan

lub fludarabinę podaje się w celu wywołania immunosupresji, czyli osłabienia naturalnego systemu

odpornościowego organizmu. Pomaga to przeszczepionym komórkom „zagnieździć się” (gdy komórka

zaczyna się rozwijać i wytwarzać prawidłowe komórki krwi).

Jak badano produkt Busilvex?

Produkt Busilvex w skojarzeniu z cyklofosfamidem lub melfalanem badano u pacjentów, głównie z

nowotworami krwi, którzy wymagali przeszczepu komórek macierzystych układu krwiotwórczego.

Przeprowadzono dwa badania główne z udziałem 103 dorosłych osób oraz jedno badanie z udziałem

55 dzieci. Głównym kryterium oceny skuteczności była liczba pacjentów z mieloablacją i

„zagnieżdżeniem” (czas, w jakim dochodzi do wzrostu przeszczepionych komórek macierzystych i

ponownego uzyskania wyższej liczby białych krwinek).

Jako że lek Busilvex w skojarzeniu z fludarabiną stosuje się w praktyce klinicznej od wielu lat,

przedstawiono dane z 7 badań (z udziałem 731 pacjentów), w których oceniano skuteczność produktu

Busilvex i fludarabiny w leczeniu kondycjonującym o ograniczonej intensywności.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Busilvex zaobserwowano w

badaniach?

Przy podawaniu produktu Busilvex w skojarzeniu z cyklofosfamidem lub melfalanem, u wszystkich osób

dorosłych i dzieci uzyskano mieloablację. Zagnieżdżenie uzyskano w ciągu średnio 10 dni u osób

dorosłych i 11 dni u dzieci w przypadku autoprzeszczepu (gdy pacjent otrzymuje swoje własne

komórki, pobrane i przechowywane przed przeszczepem). Zagnieżdżenie uzyskano w ciągu średnio

13 dni u osób dorosłych i 21 dni u dzieci w przypadku alloprzeszczepu (gdy pacjent otrzymuje komórki

od innego dawcy).

Z danych z opublikowanych badań wynikało, że produkt Busilvex w skojarzeniu z fludarabiną jest

skuteczny jako leczenie kondycjonujące o ograniczonej intensywności, a całkowite zagnieżdżenie

uzyskano u 80 do 100% pacjentów.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Busilvex?

Oprócz zmniejszenia liczby krwinek, co jest zamierzonym działaniem leku, najpoważniejsze działania

niepożądane związane ze stosowaniem leku Busilvex to: zakażenia, zaburzenia czynności wątroby, w

tym zablokowanie żyły wątrobowej, choroba „przeszczep przeciwko gospodarzowi” (gdy przeszczepione

komórki atakują organizm) i zaburzenia oddychania (zaburzenia czynności płuc).

Leku Busilvex nie wolno stosować u kobiet w ciąży

Należy zaprzestać karmienia piersią, kiedy

rozpoczyna się leczenie produktem Busilvex. Lek Busilvex może mieć negatywny wpływ na płodność

zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Z tego powodu podczas leczenia produktem Busilvex oraz przez okres

do sześciu miesięcy po jego zakończeniu kobiety nie powinny zachodzić w ciążę, a mężczyźni nie

powinni płodzić dzieci.

Pełny wykaz działań niepożądanych oraz ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Busilvex znajduje

się w ulotce dla pacjenta.

Na jakiej podstawie zatwierdzono produkt Busilvex?

CHMP uznał, że wykazano skuteczność leku Busilvex w skojarzeniu z cyklofosfamidem lub melfalanem

w leczeniu kondycjonującym oraz z fludarabiną w leczeniu kondycjonującym o ograniczonej

intensywności. Lek Busilvex stanowi również alternatywę dla busulfanu w postaci tabletek, który ma

takie wady, jak np. konieczność przyjmowania dużych ilości tabletek.

Komitet uznał, że korzyści ze stosowania leku Busilvex przewyższają ryzyko w tych rodzajach leczenia,

i zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie leku Busilvex do obrotu.

Inne informacje dotyczące produktu Busilvex:

W dniu 9 lipca 2003 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Busilvex do

obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące leku Busilvex znajduje się na stronie internetowej Agencji pod

adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W

celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Busilvex należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: 09.2014.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Busilvex 6 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

busulfan

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

Co to jest Busilvex i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Busilvex

Jak stosować Busilvex

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek

Busilvex

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Busilvex i w jakim celu się go stosuje

Busilvex zawiera substancję czynną busulfan, który należy do grupy leków zwanych czynnikami

alkilującymi. Busilvex niszczy istniejący szpik kostny przed otrzymaniem przeszczepu.

Busilvex jest stosowany u dorosłych, noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży w

leczeniu przed

zabiegiem przeszczepienia.

U dorosłych Busilvex jest stosowany w skojarzeniu z cyklofosfamidem lub fludarabiną.

U noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży Busilvex jest stosowany w skojarzeniu z

cyklofosfamidem lub melfalanem.

Ten lek podaje się przed otrzymaniem przeszczepu szpiku kostnego lub komórek macierzystych

układu krwiotwórczego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Busilvex

Kiedy nie stosować leku Busilvex:

jeśli pacjent ma uczulenie na busulfan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6),

jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Busilvex jest silnym lekiem cytotoksycznym, który powoduje znaczne zmniejszenie liczby komórek

krwi. W dawce zalecanej jest to efekt pożądany. Dlatego pacjent podlega uważnej obserwacji. Istnieje

możliwość, że stosowanie leku Busilvex spowoduje wzrost ryzyka wystąpienia innej choroby

nowotworowej w przyszłości.

Należy poinformować lekarza:

jeśli występują choroby wątroby, nerek, serca i płuc,

jeśli w przeszłości występowały drgawki,

jeśli pacjent przyjmuje inne leki w chwili obecnej.

Po leczeniu busulfanem może nie być możliwe zajście w ciążę (bezpłodność). W przypadku obaw

dotyczących możliwości zajścia w ciążę, należy przedyskutować ten problem z lekarzem przed

leczeniem. Busilvex może także powodować wystąpienie objawów przekwitania, a u dziewczynek

przed pokwitaniem może hamować dojrzewanie.

Mężczyznom leczonym lekiem Busilvex zaleca się nieplanowanie ojcostwa podczas leczenia oraz 6

miesięcy po jego zakończeniu.

Przypadki powstawania zakrzepów w małych naczyniach krwionośnych mogą wystąpić po

przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (HCT) po zastosowaniu dużych dawek leczniczych w

skojarzeniu z innymi lekami.

Inne leki i Busilvex

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o

lekach, które pacjent planuje stosować w tym lekach wydawanych bez recepty. Busilvex może

wchodzić w interakcje z innymi lekami.

Szczególną ostrożność należy zachować w czasie równoczesnego stosowania itrakonazolu i

metronidazolu (stosowany w niektórych rodzajach zakażeń) lub ketobemidonu (stosowany w leczeniu

bólu), ponieważ może dojść do nasilenia objawów niepożądanych.

Ostrożnie należy stosować paracetamol w ciągu 72 godzin przed lub równocześnie z podaniem leku

Busilvex.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem leku Busilvex należy poradzić się lekarza. Kobietom nie wolno

zajść w ciążę podczas leczenia lekiem Busilvex oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Kobiety muszą przestać karmić piersią przed rozpoczęciem leczenia lekiem Busilvex.

Jeżeli którykolwiek z partnerów jest leczony lekiem Busilvex, należy stosować odpowiednie środki

antykoncepcyjne.

Po leczeniu busulfanem może nie być możliwe zajście w ciążę (bezpłodność). Jeżeli rozważa się

posiadanie potomstwa, należy omówić to z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia. Busilvex może

także wywoływać objawy przekwitania, a u dziewczynek przed pokwitaniem może hamować

dojrzewanie.

Mężczyznom leczonym lekiem Busilvex zaleca się nieplanowanie ojcostwa podczas leczenia oraz do

6 miesięcy po jego zakończeniu.

3.

Jak stosować Busilvex

Dawka i sposób podawania:

Dawkę oblicza się na podstawie masy ciała pacjenta.

Dorośli:

Busilvex w skojarzeniu z cyklofosfamidem

Zalecana dawka leku Busilvex wynosi 0,8 mg/kg masy ciała.

Każda infuzja będzie podawana przez 2 godziny.

Busilvex będzie podawany co 6 godzin w trakcie 4 kolejnych dni przed zabiegiem przeszczepienia.

Busilvex w skojarzeniu z fludarabiną

Zalecana dawka leku Busilvex wynosi 3,2 mg/kg masy ciała.

Każda infuzja będzie podawana przez 3 godziny.

Busilvex będzie podawany raz na dobę w trakcie 2 lub 3 kolejnych dni przed zabiegiem

przeszczepienia.

Noworodki, niemowlęta, dzieci i młodzież (0-17 lat):

Dawkę zalecaną leku Busilvex w połączeniu z cyklofosfamidem lub melfalanem oblicza się z

wykorzystaniem masy ciała; mieści się ona w granicach 0,8-1,2 mg/kg.

Podawanie:

Każda infuzja będzie podawana przez 2 godziny.

Busilvex jest podawany co 6 godzin przez 4 kolejne dni przed przeszczepieniem.

Leki podawane przed podaniem leku Busilvex:

Przed podaniem leku Busilvex, pacjent otrzymuje:

leki przeciwdrgawkowe w celu zapobiegania drgawkom (fenytoina lub benzodiazepiny) i

leki przeciwwymiotne w celu zapobiegania wymiotom.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane:

Najcięższe objawy niepożądane stosowania leku Busilvex lub samego zabiegu przeszczepienia mogą

obejmować zmniejszenie liczby krążących komórek krwi (zamierzony efekt działania leku w celu

przygotowania do przeszczepienia), zakażenie, zaburzenia ze strony wątroby, w tym blokada żył

wątrobowych, chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi (przeszczep atakuje organizm pacjenta)

oraz powikłania płucne. Lekarz będzie regularnie monitorował wyniki badań morfologii krwi i

enzymów wątrobowych w celu wykrycia i leczenia tych powikłań.

Inne działania niepożądane mogą obejmować:

Bardzo często ( mogą wystąpić u więcej niż u 1 na

10 osób):

Krew:

zmniejszenie liczby krążących komórek krwi (czerwonych i białych) oraz płytek krwi.

Zakażenia. Układ nerwowy:

bezsenność, lęk, zawroty głowy i depresja.

Stan odżywienia

: utrata

apetytu, zmniejszenie stężenia magnezu, wapnia, potasu, fosforanów i albumin we krwi oraz

zwiększenie stężenia cukru we krwi.

Serce

: przyspieszenie rytmu serca, wzrost lub spadek ciśnienia

krwi, rozszerzenie naczyń (zwiększenie średnicy naczyń krwionośnych) i skrzepy krwi.

Układ

oddechowy

: skrócenie oddechu, wydzielina z nosa (nieżyt), ból gardła, kaszel, czkawka, krwawienie z

nosa, nieprawidłowe odgłosy oddechowe.

Przewód pokarmowy

: nudności, zapalenie błony śluzowej

jamy ustnej, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaparcie, zgaga, dyskomfort w okolicy odbytu, płyn w

jamie brzusznej.

Wątroba

: powiększenie wątroby, żółtaczka, zatkanie żyły wątrobowej.

Skóra

wysypka, swędzenie, utrata włosów.

Mięśnie i kości

: bóle pleców, mięśni i stawów.

Nerki

zwiększenie wydalania kreatyniny, dyskomfort przy oddawaniu moczu, zmniejszenie ilości moczu i

krwisty mocz.

Ogólne

: gorączka, ból głowy, osłabienie, dreszcze, ból, reakcja alergiczna, obrzęk, ból

lub zapalenie w miejscu podania, ból w klatce piersiowej, zapalenie błon śluzowych.

Badania

dodatkowe

: podwyższony poziom enzymów wątrobowych i przyrost masy ciała.

Często (mogą wystąpić u do 1 na 10 osób):

Układ nerwowy

: splątanie, zaburzenia układu nerwowego.

Stan odżywienia

: niski poziom sodu we

krwi.

Serce

: zmiany i zaburzenia rytmu serca, obecność płynu w osierdziu lub stan zapalny osierdzia,

zmniejszony rzut serca.

Płuca

: wzrost częstości oddechów, niewydolność oddechowa, krwotoki

pęcherzykowe, astma, zapadnięcie niewielkich obszarów płuca, płyn w opłucnej.

Przewód

pokarmowy

: zapalenie błony śluzowej przełyku, porażenie jelit, wymioty krwią.

Skóra:

przebarwienia skóry, zaczerwienienie skóry, złuszczanie skóry.

Nerki

: zwiększenie stężenia

związków azotowych we krwi, umiarkowana niewydolność nerek, zaburzenia nerkowe.

Niezbyt często (mogą wystąpić u do 1 na 100 osób):

Układ nerwowy

: majaczenie, nerwowość, omamy, pobudzenie, zaburzenia czynności mózgu,

krwotok mózgowy i drgawki.

Serce

: zakrzepica tętnicy udowej, dodatkowe skurcze serca, zwolnienie

czynności serca, znacznego stopnia utrata płynu z naczyń włosowatych (małe naczynia krwionośne).

Płuca

: obniżenie zawartości tlenu we krwi.

Układ pokarmowy

: krwawienie z żołądka i (lub) jelita.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Dysfunkcja gruczołów płciowych.

Zaburzenia soczewki, w tym zmętnienie soczewki oka (zaćma) oraz niewyraźne widzenie (ścieńczenie

rogówki)

Objawy przekwitania oraz bezpłodność u kobiet

Ropień mózgu, zapalenie skóry, uogólnione zakażenie.

Zaburzenia wątroby.

Zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi.

Zwiększenie stężenia kwasu moczowego i mocznika we krwi.

Niepełny rozwój uzębienia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Busilvex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki i na pudełku

tekturowym po: „Termin ważności (EXP)”.

Zamknięte fiolki:

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

Roztwór rozcieńczony:

Stabilność chemiczną i fizyczną po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy lub w 9 mg/ml (0,9%)

roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań potwierdzono w okresie 8 godzin (w tym czas wlewu) po

rozcieńczeniu, pod warunkiem przechowywania w temperaturze 20°C ± 5°C lub w okresie 12 godzin

po rozcieńczeniu, pod warunkiem przechowywania w temperaturze 2°C – 8°C, a następnie w okresie

3 godzin przechowywania w temperaturze 20°C ± 5°C (w tym czas wlewu).

Nie zamrażać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Busilvex

Substancją czynną leku jest busulfan. Jeden ml koncentratu zawiera 6 mg busulfanu (60 mg w

fiolce). Po rozcieńczeniu: jeden ml roztworu zawiera około 0,5 mg busulfanu.

Pozostałe składniki to: dimetyloacetamid i makrogol 400.

Jak wygląda Busilvex i co zawiera opakowanie

Busilvex to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji i jest dostępny w bezbarwnych szklanych

fiolkach; każda fiolka zawiera 60 mg busulfanu.

Busilvex jest dostępny w opakowaniu zbiorczym zawierającym 2 opakowania, w każdym po 4 fiolki.

Po rozcieńczeniu, Busilvex jest przejrzystym, bezbarwnym roztworem.

Podmiot odpowiedzialny

Pierre Fabre Médicament

45 Place Abel Gance

F-92654 Boulogne - Billancourt Cedex

Francja

Wytwórca

Pierre Fabre Médicament Production, site Aquitaine Pharm International

Avenue du Béarn

F-64320 Idron

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków,

http://www.ema.europa.eu.

<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA ROZTWORU

Busilvex 6

mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Busulfan

Należy zapoznać się z treścią wytycznych przed przygotowaniem i podaniem leku Busilvex.

1.

OPIS

Busilvex jest dostępny w postaci przezroczystego, bezbarwnego roztworu w przezroczystych,

szklanych fiolkach po 10 ml (typ I). Busilvex należy rozcieńczyć przed podaniem.

2.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA LEKU DO STOSOWANIA

Należy przestrzegać procedur właściwego przygotowania i usuwania pozostałości

przeciwnowotworowych produktów leczniczych.

Wszystkie procedury przygotowawcze wymagają ścisłego przestrzegania technik aseptycznych,

najlepiej z zastosowaniem wyciągu z pionowym przepływem laminarnym.

Podobnie jak w przypadku innych związków cytotoksycznych, podczas stosowania i przygotowania

roztworu produktu Busilvex należy postępować ostrożnie:

zaleca się stosowanie rękawiczek i ubrań ochronnych,

w przypadku kontaktu roztworu Busilvex lub rozcieńczonego roztworu Busilvex ze skórą lub

błoną śluzową, należy cały obszar natychmiast dokładnie przemyć wodą.

Obliczanie ilości produktu Busilvex do rozcieńczenia i ilości rozpuszczalnika

Busilvex należy rozcieńczyć przed podaniem przy użyciu 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do

wstrzykiwań lub 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań.

Ilość rozpuszczalnika musi być 10-krotnie większa od objętości roztworu Busilvex, tak aby końcowe

stężenie busulfanu wynosiło około 0,5 mg/ml.

Ilość roztworu Busilvex i rozpuszczalnika należy policzyć w następujący sposób:

dla pacjenta o masie ciała Y kg:

Ilość roztworu Busilvex:

Y (kg) x D (mg/kg)

-------------------------- = A ml roztworu Busilvex do rozcieńczenia

6 (mg/ml)

Y: masa ciała pacjenta w kg

D: dawka produktu Busilvex (patrz ChPL punkt 4.2)

Ilość rozpuszczalnika:

(A ml Busilvex) x (10) = B ml rozpuszczalnika

W celu przygotowania ostatecznego roztworu do wlewu, dodać (A) ml roztworu Busilvex do (B) ml

rozpuszczalnika (0,9% (9 mg/ml) roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań lub 5% roztwór glukozy do

wstrzykiwań).

Przygotowanie roztworu do wlewu

Busilvex musi być przygotowywany przy użyciu sterylnego sprzętu przez fachowy personel

medyczny.

Używając niepoliwęglanowej strzykawki z igłą:

obliczona objętość roztworu Busilvex musi zostać pobrana z fiolki,

zawartość strzykawki musi zostać wstrzyknięta do worka infuzyjnego (lub strzykawki), który

już zawiera obliczoną objętość wybranego rozpuszczalnika. Roztwór produktu Busilvex zawsze

musi być dodawany do rozpuszczalnika, a nie rozpuszczalnik do roztworu Busilvex. Roztworu

Busilvex nie wolno wstrzykiwać do worka infuzyjnego, który nie zawiera 0,9% (9 mg/ml)

roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań lub 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań.

Roztwór po rozcieńczeniu musi zostać dokładnie wymieszany przez kilkakrotne odwrócenie.

Po rozcieńczeniu, 1 ml roztworu do wlewów zawiera 0,5 mg busulfanu.

Rozcieńczony Busilvex jest przejrzystym, bezbarwnym roztworem.

Instrukcje dotyczące stosowania

Przed i po każdym wlewie, przepłukać założony cewnik żylny przy użyciu około 5 ml 0,9% (9 mg/ml)

roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań lub 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań.

Produkt leczniczy zalegający w przewodach nie może zostać wypłukany, ponieważ nie badano

działania szybkiego wlewu roztworu Busilvex i w związku z tym nie zaleca się takiego sposobu

postępowania.

Całkowita przepisana dawka roztworu Busilvex powinna być podana w ciągu dwóch lub trzech

godzin, w zależności od schematu kondycjonującego.

Niewielkie objętości można podawać w ciągu 2 godzin wykorzystując elektryczne strzykawki. W tym

przypadku należy stosować zestawy do wlewów o minimalnej pojemności napełniania przed użyciem

(tzn. 0,3-0,6 ml), napełnione roztworem produktu leczniczego przed rozpoczęciem wlewu i następnie

przepłukane 0,9% roztworem chlorku sodu (9 mg/ml) do wstrzyknięć lub 5% roztworem glukozy do

wstrzyknięć.

Roztworu Busilvex nie wolno podawać równocześnie z innym roztworem dożylnym.

Nie stosować strzykawek poliwęglanowych do roztworu Busilvex.

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Stosować wyłącznie roztwór przejrzysty, bez zmętnień.

Warunki przechowywania

Zamknięte fiolki:

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

Roztwór rozcieńczony:

Stabilność chemiczną i fizyczną po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy lub w 9 mg/ml (0,9%)

roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań potwierdzono w okresie 8 godzin (w tym czas wlewu) po

rozcieńczeniu, pod warunkiem przechowywania w temperaturze 20°C ± 5°C lub w okresie 12 godzin

po rozcieńczeniu, pod warunkiem przechowywania w temperaturze 2°C – 8°C, a następnie w okresie

3 godzin przechowywania w temperaturze 20°C ± 5°C (w tym czas wlewu).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy użyć bezpośrednio po rozcieńczeniu.

3.

PROCEDURA USUWANIA POZOSTAŁOŚCI LEKU

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z

lokalnymi przepisami dla cytotoksycznych produktów leczniczych.

Aneks IV

Wnioski naukowe i podstawy do zmiany warunków pozwolenia

na dopuszczenie do obrotu

Wnioski naukowe

Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC dotyczący PSUR (-ów) busulfanu, naukowe wnioski

komitetu CHMP są następujące:

W obliczu danych zawartych w PSUR, komitet PRAC uznał, że zmiany w drukach informacyjnych

produktów leczniczych zawierających busulfan były uzasadnione.

Zostało wydanych łącznie siedem publikacji dotyczących zaburzeń stomatologicznych. W jednym z

artykułów wykazano wpływ busulfanu na nieprawidłowy rozwój korzeni u nieletnich szczurów;

odnotowano dwa przypadki zaburzeń odporności leczonych busulfanem i cyklofosfamidem, w których

zapewniono stomatologiczne zabiegi ortodontyczne; przedstawiono dodatkowe 2 przypadki hipoplazji

zarodków zębów stałych; jeden przegląd ocenił długoterminowe skutki terapii cytotoksycznej,

stwierdzając, że agenezja zębów była bardziej rozpowszechniona u pacjentów leczonych busulfanem i

cyklofosfamidem; w badaniu 81 pacjentów stwierdzono, że busulfan jest tak toksyczny, jak całkowite

napromieniowanie ciała, powoduje on zaburzenia w rozwoju uzębienia; wreszcie badanie lub czynniki

ryzyka powstania anomalii zębów w przypadku nowotworów pediatrycznych wykazały, że grupa

wysokiego ryzyka agenezji zębów była poddawana chemioterapii dużymi dawkami, w wieku poniżej

4 roku życia. Analiza tych artykułów potwierdza związek przyczynowo-skutkowy busulfanu w

rozwoju hipoplazji zębów. Z tego względu do informacji o produkcie dla obu form farmaceutycznych

należy dodać "hipoplazja zębów”.

Interakcje między busulfanem a metronidazolem zostały opisane w literaturze i dokumentacji po

wprowadzeniu do obrotu. Szczególnie interesujące jest badanie tej interakcji w trzech grupach

pacjentów, w których obserwowano większe stężenie busulfanu w osoczu w grupie otrzymującej

metronidazol w trakcie leczenia busulfanem, niż u pacjentów bez zastosowania metronidazolu. Z tego

względu interakcja ta powinna być zawarta w drukach informacyjnych w obu postaciach

farmaceutycznych.

Zgłoszenie dotyczące interakcji z deferazyroksem zostało obalone i może być uznane za zamknięte.

Zgłoszenie było rozpatrywane w oparciu o izolowany przypadek z literatury i nie zgłoszono żadnych

dodatkowych przypadków. Żadne wyjaśnienie farmakokinetyczne nie uzasadnia tej interakcji.

Sygnały dotyczące preparatów doustnych busulfanu i ryzyka choroby żylno-okluzyjnej wątroby u

pacjentów, u których przeprowadzono uprzednio leczenie radioterapią/chemioterapią/HSCT,

sterylizację i po przedawkowaniu mogą zostać zamknięte. Te czynniki ryzyka są oceniane w

odpowiednich procedurach narodowych.

Podmiot odpowiedzialny dla produktu Busilvex odpowiedział na pytanie o "mikroangiopatię

zakrzepową" (TMA) po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (HCT), w którym wystąpiono

o uzupełnienie informacji. Przeprowadzono skumulowany przegląd literatury i informacji dotyczących

bezpieczeństwa stosowania. Wystąpienie TMA jest wieloczynnikowe, a busulfan iv. sam w sobie nie

może być uważany za główny czynnik w rozwoju tego powikłania. Główne badania na podstawie

literatury wykazały, że duże dawki busulfanu iv. w skojarzeniu z innym leczeniem kondycjonującym

poprzedzającym HCT mogą stanowić istotną rolę w rozwoju TMA. W związku z tym busulfan może

być jednym z czynników ryzyka rozwoju TMA i ostrzeżenie to jest zawarte w punkcie 4.4

Charakterystyki Produktu Leczniczego dla produktu Busilvex.

Ostrzeżenie dotyczące ryzyka wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej (TMA) po przeszczepieniu

komórek krwiotwórczych (HCT) dotyczy tylko jednej postaci farmaceutycznej: dożylnej. Po

zapoznaniu się z literaturą i przypadkami zebranymi w bazie danych o bezpieczeństwie stosowania

firmy odnotowano występowanie przypadków TMA po dużych dawkach busulfanu iv. w skojarzeniu

z innym leczeniem kondycjonującym poprzedzającym HCT. Nie odnotowano żadnych przypadków z

busulfanem stosowanym doustnie.

Profil ryzyka produktu pozostaje korzystny w zatwierdzonych wskazaniach.

Komitet CHMP zgadza się z wnioskami naukowymi komitetu PRAC.

Podstawy do zmiany warunków pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Na podstawie naukowych konkluzji dla busulfanu CHMP uważa, że bilans ryzyka i korzyści produktu

leczniczego zawierającego busulfan pozostaje niezmieniony, z zastrzeżeniem proponowanych zmian

w drukach informacyjnych.

Komitet CHMP zaleca, aby warunki pozwoleń na dopuszczenie do obrotu zostały zmienione.

Komitet CHMP zgadza się z naukowymi wnioskami komitetu PRAC.

16-5-2018

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Active substance: busulfan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3005 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2806/T/8

Europe -DG Health and Food Safety