HatchPak IB H120

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Dzīvot infekcijas, bronhīts vīruss, celms 120
Pieejams no:
MERIAL S.A.S., Francija
ATĶ kods:
QI01AD07
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Live infectious bronchitis virus, strain 120
Zāļu forma:
sasaldēta suspensija izsmidzināšanai
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
MERIAL Laboratoire Porte des Alpes, Francija
Ārstniecības grupa:
cāļi
Autorizācija numurs:
V/DCP/08/1603

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/07/1704

Rilexine DC 375 mg/8 g suspensija ievadīšanai tesmenī govīm

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Virbac. S.A.

1ère avenue 2065 m - L.I.D.

06516 Carros

Francija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rilexine DC 375 mg/8 g suspensija ievadīšanai tesmenī govīm

Cephalexinum(benzathinum)

3.

AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Aktīvā viela:

8 g suspensijas (1 injektors) satur:

cefaleksīns (benzatīna veidā) 375 mg

Palīgvielas:

Alumīnija stearāts, cietais parafīns, šķidrais parafīns

4.

INDIKĀCIJAS

Pret cefaleksīnu jutīgu mikroorganismu izraisīta mastīta ārstēšanai govīm cietstāves periodā:

Staphylococcus aureus

Streptococcus dysgalactiae

Streptococcus agalactiae

Streptococcus uberis

Escherichia coli.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Govis cietstāves periodā.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ievadīšanai tesmenī.

Pēc pēdējās slaukšanas rūpīgi notīrīt un dezinficēt pupu.

Pēc pēdējās slaukšanas katrā pupā ievadīt viena injektora saturu.

Viegli pamasējiet tesmeni, lai paātrinātu suspensijas difūziju.

Ārstēšana jāveic aptuveni 2 mēnešus pirms plānotās atnešanās.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skatīt 8. punktu.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Pienam: nulle dienas, ja cietstāves periods ir garāks par 60 dienām.

Pienam: 5 dienas (10 slaukšanas reizes), ja cietstāves periods ilgst 60 dienas vai īsāku laika periodu.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Personām ar pastiprinātu jutību pret cefaleksīnu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām

zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā

ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

05/2015

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

OÜ Zoovetvaru Uusaru 5, Saue 76505 Igaunija.

Tālr.: +37256480207

E-pasta adrese: zoovet@zoovet.ee

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/07/1704

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rilexine DC 375 mg/8 g suspensija ievadīšanai tesmenī govīm

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Aktīvā viela:

8 g suspensijas (1 injektors) satur:

cefaleksīns (benzatīna veidā) 375 mg

Palīgvielas:

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Suspensija ievadīšanai tesmenī.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Govis cietstāves periodā.

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Pret cefaleksīnu jutīgu mikroorganismu izraisīta mastīta ārstēšanai govīm cietstāves periodā:

Staphylococcus aureus

Streptococcus dysgalactiae

Streptococcus agalactiae

Streptococcus uberis

Escherichia coli

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

4.4

Īpaši brīdinājumi

Nav.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Nav noteikti.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Personām ar pastiprinātu jutību pret cefaleksīnu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām

zālēm.

4.6

Iespējamās blakus parādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nelietot govīm laktācijas laikā.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9

Devas un lietošanas veids

Ievadīšanai tesmenī.

Pēc pēdējās slaukšanas rūpīgi notīrīt un dezinficēt pupu.

Pēc pēdējās slaukšanas katrā pupā ievadīt viena injektora saturu.

Viegli pamasējiet tesmeni, lai paātrinātu suspensijas difūziju.

Ārstēšana jāveic aptuveni 2 mēnešus pirms plānotās atnešanās.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Pienam: nulle dienas, ja cietstāves periods ir garāks par 60 dienām.

Pienam: 5 dienas (10 slaukšanas reizes), ja cietstāves periods ilgst 60 dienas vai īsāku laika periodu.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi beta-laktāma pretmikrobu līdzekļi ievadīšanai tesmenī, cefaleksīns.

ATĶ vet. kods: QJ51DB01.

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Rilexine DC ir suspensija ievadīšanai tesmenī, kas satur 4,6875% cefaleksīna (benzatīna veidā) kopā

ar palīgvielām, kas lēni atbrīvojas; zāles paredzētas mastīta ārstēšanai govīm cietstāves periodā.

Cefaleksīns ir baktericīda cefalosporīnu grupas antibiotika, kas atvasināta no

7-aminocefalosporāmskābes.

Kā pirmās paaudzes cefalosporīns cefaleksīns ir pietiekami aktīvs pret daudzām grampozitīvām

baktērijām, bet tikai mēreni aktīvs pret gramnegatīviem mikroorganismiem. Dažiem pret cefaleksīnu

jutīgiem mikroorganismiem minimālā inhibējošā koncentrācija ir šāda:

Staphylococcus aureus

1,6 µg/ml

Streptococcus agalactiae

0,4 µg/ml

Streptococcus dysgalactiae

0,2 µg/ml

Streptococcus uberis

0,4 µg/ml

Escherichia coli

2,8 līdz 12,5 µg/ml.

Cefaleksīns ir dabiski rezistents pret ß-laktamāzi, kas inaktivē penicilīnus, taču to var inaktivēt

cefalosporināzes.

Cefaleksīna darbības mehānisms līdzinās penicilīnu darbības mehānismiem: tas saistās ar penicilīnu

saistošajiem

proteīniem,

atrodas

mikroorganismu

šūnapvalka,

tādējādi

traucē

transpeptidāzes un citu šūnapvalkā esošu enzīmu darbību. Cefaleksīns darbojas baktericīdi visaktīvāk

mikroorganismu intensīvas augšanas fāzē.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Farmakokinētiskie dati liecina, ka zāles no tesmeņa asinsritē uzsūcas samērā nelielā apjomā.

Cietstāves periodā un 4 dienas pēc atnešanās cefaleksīns serumā nav konstatējams, kas norāda, ka

antibiotika paliek tesmenī.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Alumīnija stearāts

Cietais parafīns

Šķidrais parafīns

6.2

Nesaderība

Nav noteikta.

6.3

Derīguma termiņš

2 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

Gaismu necaurlaidīgi, stingri plastmasas injektori baltā krāsā, izgatavoti no zema blīvuma polietilēna

un noslēgti ar hermētisku uzgali; katrā injektorā 8 g suspensijas.

Kārbiņa ar 12 injektoriem.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Virbac. S.A.

1ère avenue 2065 m - L.I.D.

06516 Carros

Francija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/NRP/07/1704

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 20/12/2007

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 28/01/2013

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2015

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju