OXYGUARD BRIGHT BETA E

Country: Danmörk

Tungumál: danska

Heimild: Ecolab

Kauptu það núna

Download Öryggisblað (SDS)
17-09-2021

Fáanlegur frá:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Öryggisblað

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr.
1907/2006
OXYGUARD BRIGHT BETA E
116329E
1 / 16
PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktnavn
:
OxyGuard Bright Beta E
UFI
:
6Y0A-5911-5A0W-0K2V
Produktkode
:
116329E
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
Blegemiddel
Stoftype
:
Blanding
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.
Information om fortyndning
:
Ingen information om fortyndning angivet.
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
Identificerede anvendelser
:
Hjælpestof (Oxyderende). Automatisk proces
Anbefalede begrænsninger i
brugen
:
Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma
:
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85
dk-customerservice@ecolab.com
1.4 NØDTELEFON
Nødtelefon
:
+4578746855
+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk
Giftinformationen tlf. nr.
:
82 12 12 12
Udstedelse-/revisionsdato
:
22.01.2021
Udgave
:
5.0
PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFICERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Metalætsende, Kategori 1
H290
Akut toksicitet, Kategori 4
H302
Hudætsning, Kategori 1
H314
Alvorlig øjenskade, Kategori 1
H318
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3,
Åndedrætssystem
H335
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2
H411
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
OXYGUARD BRIGHT BETA E
116329E
2 / 16
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
ETIKETTERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Farepiktogrammer
:
Signalord
:
Fare
Faresætninger
:
H290
Kan ætse metaller.
H302
Farlig ved indtagelse.
H314
Forårsager svære ætsninger af huden og
øjenskader.
H411
Giftig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger.
Supplerende faresætninger
:
EUH071
Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætninger
:
FOREBYGGELSE:
P261
Undgå indånding af tåge eller damp.
P273
Undgå udledning til miljøet.
P2
                
                Lestu allt skjalið
                
              

Skjöl á öðrum tungumálum

Öryggisblað Öryggisblað búlgarska 27-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað spænska 24-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað tékkneska 27-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað þýska 16-09-2021
Öryggisblað Öryggisblað eistneska 27-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað gríska 28-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað enska 28-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað franska 26-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað ítalska 28-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað lettneska 28-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað litháíska 28-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað ungverska 28-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað hollenska 26-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað pólska 29-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað portúgalska 29-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað rúmenska 29-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað slóvakíska 29-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað slóvenska 29-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað finnska 27-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað sænska 27-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað rússneska 19-09-2021
Öryggisblað Öryggisblað norska 28-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað úkraínska 30-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað króatíska 27-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað serbneska 29-04-2022

Leitaðu viðvaranir sem tengjast þessari vöru