OXYGUARD BRIGHT BETA E

País: Dinamarca

Idioma: danés

Fuente: Ecolab

Cómpralo ahora

Disponible desde:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ficha de datos de seguridad

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr.
1907/2006
OXYGUARD BRIGHT BETA E
116329E
1 / 16
PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktnavn
:
OxyGuard Bright Beta E
UFI
:
6Y0A-5911-5A0W-0K2V
Produktkode
:
116329E
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
Blegemiddel
Stoftype
:
Blanding
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.
Information om fortyndning
:
Ingen information om fortyndning angivet.
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
Identificerede anvendelser
:
Hjælpestof (Oxyderende). Automatisk proces
Anbefalede begrænsninger i
brugen
:
Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma
:
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85
dk-customerservice@ecolab.com
1.4 NØDTELEFON
Nødtelefon
:
+4578746855
+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk
Giftinformationen tlf. nr.
:
82 12 12 12
Udstedelse-/revisionsdato
:
22.01.2021
Udgave
:
5.0
PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFICERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Metalætsende, Kategori 1
H290
Akut toksicitet, Kategori 4
H302
Hudætsning, Kategori 1
H314
Alvorlig øjenskade, Kategori 1
H318
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3,
Åndedrætssystem
H335
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2
H411
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
OXYGUARD BRIGHT BETA E
116329E
2 / 16
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
ETIKETTERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Farepiktogrammer
:
Signalord
:
Fare
Faresætninger
:
H290
Kan ætse metaller.
H302
Farlig ved indtagelse.
H314
Forårsager svære ætsninger af huden og
øjenskader.
H411
Giftig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger.
Supplerende faresætninger
:
EUH071
Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætninger
:
FOREBYGGELSE:
P261
Undgå indånding af tåge eller damp.
P273
Undgå udledning til miljøet.
P2
                
                Leer el documento completo
                
              

Documentos en otros idiomas

Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad búlgaro 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad español 24-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad checo 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad alemán 16-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad estonio 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad griego 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad inglés 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad francés 26-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad italiano 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad letón 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad lituano 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad húngaro 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad neerlandés 26-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad polaco 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad portugués 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad rumano 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad eslovaco 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad esloveno 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad finés 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad sueco 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad ruso 19-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad noruego 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad ucraniano 30-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad croata 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad serbio 29-04-2022

Buscar alertas relacionadas con este producto