OXYGUARD BRIGHT BETA E

Country: Դանիա

language: դանիերեն

source: Ecolab

buyitnow

SDS SDS (SDS)
17-09-2021

MAH:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

SDS

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr.
1907/2006
OXYGUARD BRIGHT BETA E
116329E
1 / 16
PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktnavn
:
OxyGuard Bright Beta E
UFI
:
6Y0A-5911-5A0W-0K2V
Produktkode
:
116329E
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
Blegemiddel
Stoftype
:
Blanding
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.
Information om fortyndning
:
Ingen information om fortyndning angivet.
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
Identificerede anvendelser
:
Hjælpestof (Oxyderende). Automatisk proces
Anbefalede begrænsninger i
brugen
:
Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma
:
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85
dk-customerservice@ecolab.com
1.4 NØDTELEFON
Nødtelefon
:
+4578746855
+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk
Giftinformationen tlf. nr.
:
82 12 12 12
Udstedelse-/revisionsdato
:
22.01.2021
Udgave
:
5.0
PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFICERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Metalætsende, Kategori 1
H290
Akut toksicitet, Kategori 4
H302
Hudætsning, Kategori 1
H314
Alvorlig øjenskade, Kategori 1
H318
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3,
Åndedrætssystem
H335
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2
H411
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
OXYGUARD BRIGHT BETA E
116329E
2 / 16
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
ETIKETTERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Farepiktogrammer
:
Signalord
:
Fare
Faresætninger
:
H290
Kan ætse metaller.
H302
Farlig ved indtagelse.
H314
Forårsager svære ætsninger af huden og
øjenskader.
H411
Giftig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger.
Supplerende faresætninger
:
EUH071
Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætninger
:
FOREBYGGELSE:
P261
Undgå indånding af tåge eller damp.
P273
Undgå udledning til miljøet.
P2
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

SDS SDS բուլղարերեն 27-04-2022
SDS SDS իսպաներեն 24-11-2017
SDS SDS չեխերեն 27-04-2022
SDS SDS գերմաներեն 16-09-2021
SDS SDS էստոներեն 27-04-2022
SDS SDS հունարեն 28-04-2022
SDS SDS անգլերեն 28-04-2022
SDS SDS ֆրանսերեն 26-04-2022
SDS SDS իտալերեն 28-04-2022
SDS SDS լատվիերեն 28-04-2022
SDS SDS լիտվերեն 28-04-2022
SDS SDS հունգարերեն 28-04-2022
SDS SDS հոլանդերեն 26-04-2022
SDS SDS լեհերեն 29-04-2022
SDS SDS պորտուգալերեն 29-04-2022
SDS SDS ռումիներեն 29-04-2022
SDS SDS սլովակերեն 29-04-2022
SDS SDS սլովեներեն 29-04-2022
SDS SDS ֆիններեն 27-04-2022
SDS SDS շվեդերեն 27-04-2022
SDS SDS ռուսերեն 19-09-2021
SDS SDS Նորվեգերեն 28-04-2022
SDS SDS ուկրաիներեն 30-04-2022
SDS SDS խորվաթերեն 27-04-2022
SDS SDS սերբերեն 29-04-2022