OXYGUARD BRIGHT BETA E

Pays: Danemark

Langue: danois

Source: Ecolab

Achète-le

Disponible depuis:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Fiche de données de sécurité

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr.
1907/2006
OXYGUARD BRIGHT BETA E
116329E
1 / 16
PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktnavn
:
OxyGuard Bright Beta E
UFI
:
6Y0A-5911-5A0W-0K2V
Produktkode
:
116329E
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
Blegemiddel
Stoftype
:
Blanding
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.
Information om fortyndning
:
Ingen information om fortyndning angivet.
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
Identificerede anvendelser
:
Hjælpestof (Oxyderende). Automatisk proces
Anbefalede begrænsninger i
brugen
:
Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma
:
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85
dk-customerservice@ecolab.com
1.4 NØDTELEFON
Nødtelefon
:
+4578746855
+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk
Giftinformationen tlf. nr.
:
82 12 12 12
Udstedelse-/revisionsdato
:
22.01.2021
Udgave
:
5.0
PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFICERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Metalætsende, Kategori 1
H290
Akut toksicitet, Kategori 4
H302
Hudætsning, Kategori 1
H314
Alvorlig øjenskade, Kategori 1
H318
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3,
Åndedrætssystem
H335
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2
H411
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
OXYGUARD BRIGHT BETA E
116329E
2 / 16
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
ETIKETTERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Farepiktogrammer
:
Signalord
:
Fare
Faresætninger
:
H290
Kan ætse metaller.
H302
Farlig ved indtagelse.
H314
Forårsager svære ætsninger af huden og
øjenskader.
H411
Giftig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger.
Supplerende faresætninger
:
EUH071
Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætninger
:
FOREBYGGELSE:
P261
Undgå indånding af tåge eller damp.
P273
Undgå udledning til miljøet.
P2
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité bulgare 27-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité espagnol 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité tchèque 27-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité allemand 16-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité estonien 27-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité anglais 28-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité français 26-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité italien 28-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité lituanien 28-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité hongrois 28-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité néerlandais 26-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité polonais 29-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité portugais 29-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité roumain 29-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovaque 29-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovène 29-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité finnois 27-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité suédois 27-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité norvégien 28-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité ukrainien 30-04-2022

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents