Vimizim

Evrópusambandið - norskt bókmál - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Virkt innihaldsefni:
rekombinant human n-acetylgalaktosamin-6-sulfatase (rhgalns)
Fáanlegur frá:
BioMarin International Limited
ATC númer:
A16AB12
INN (Alþjóðlegt nafn):
elosulfase alfa
Meðferðarhópur:
Andre alimentary tract and metabolism products,
Lækningarsvæði:
Mukopolysakkaridose IV
Ábendingar:
Vimizim er indisert for behandling av mukopolysakkaridose, type IVA (Morquio A Syndrome, MPS IVA) hos pasienter i alle aldre.
Vörulýsing:
Revision: 11
Leyfisstaða:
autorisert
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/002779
Leyfisdagur:
2014-04-27
EMEA númer:
EMEA/H/C/002779

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - eistneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - maltneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvakíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - króatíska

B. PAKNINGSVEDLEGG

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Vimizim 1 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

elosulfase alfa

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt

som mulig. Du kan bidra ved å melde fra om enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon

om hvordan du melder bivirkninger.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt

i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Vimizim er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du bruker Vimizim

Hvordan du bruker Vimizim

Mulige bivirkninger

Hvordan du oppbevarer Vimizim

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.

Hva Vimizim er og hva det brukes mot

Vimizim inneholder et enzym som heter elosulfase alfa, som hører til legemiddelgruppen som kalles

enzymerstatningsterapier. Det brukes til å behandle voksne og barn med MPS IVA

(mukopolysakkaridose type IVA, også kjent som Morquio A-syndrom).

Personer med MPS IVA har enten for lite av eller mangler fullstendig et enzym som heter N-

acetylgalaktosamin-6-sulfatase Det er et enzym som bryter ned spesifikke stoffer i kroppen, f.eks.

keratansulfat, som finnes i flere vevstyper i kroppen, blant annet ben og brusk. Dette resulterer i at

disse stoffene ikke brytes ned og bearbeides som de skal. Stoffene hoper seg opp i ulike vev og

forstyrrer de naturlige prosessene i kroppen. Dette forårsaker symptomene på MPS IVA, som

problemer med å gå og puste, kortvoksthet og hårtap.

Hvordan Vimizim virker

Dette legemidlet erstatter det naturlige enzymet N-acetylgalaktosamin-6-sulfatase som MPS IVA-

pasienter ikke har. Det viser seg at behandlingen kan forbedre evnen til å gå og å redusere mengden

keratansulfat i kroppen. Dette legemidlet kan forbedre symptomene på MPS IVA.

2.

Hva du må vite før du bruker Vimizim

Bruk ikke Vimizim

dersom du har hatt livstruende allergiske reaksjoner overfor elosulfase alfa eller noen av de andre

innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Dersom du blir behandlet med Vimizim kan du få infusjonsreaksjoner. En infusjonsreaksjon er

enhver bivirkning, inkludert allergiske reaksjoner. som opptrer i løpet av infusjonen eller innen en

dag etter infusjonen (se avsnitt 4). Hvis du får en slik reaksjon

skal du ta kontakt med legen

umiddelbart.

Dersom du får en allergisk reaksjon under infusjonen kan legen redusere infusjonens hastighet,

eller stoppe den helt. Legen kan også gi deg andre legemidler til behandling av eventuelle

allergiske reaksjoner (f.eks. antihistaminer og/eller kortikosteroider).

Hvis du får ryggsmerter, nummenhet i armer eller ben, eller mister kontrollen over urin eller

avføring

skal du ta kontakt med legen umiddelbart

Dette er problemer som kan være en del av

sykdommen og kan være forårsaket av trykk på ryggmargen.

Andre legemidler og Vimizim

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre

legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Du skal ikke motta Vimizim under graviditet hvis ikke helt nødvendig. Det er ikke kjent om Vimizim

skilles ut i morsmelk. Snakk med legen om fordelene av behandling med Vimizim er større enn

mulige risikoer for barnet ved amming. Det er ikke kjent om Vimizim påvirker fertiliteten hos

mennesker. Det ble ikke observert påvirkning av fertiliteten hos dyr.

Kjøring og bruk av maskiner

Svimmelhet har blitt rapportert hos noen pasienter under infusjonen av Vimizim. Fortell legen din hvis

du føler deg svimmel etter infusjonen din med Vimizim, spesielt før du kjører bil eller bruker

maskiner der det kan være farlig å være svimmel.

Vimizim inneholder natrium og sorbitol (E420)

Dette legemidlet inneholder 8 mg natrium (finnes i bordsalt) i hvert hetteglass på 5 ml. Dette tilsvarer

0,4 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

Dette legemidlet inneholder 100 mg sorbitol i hvert hetteglass på 5 ml. Dette tilsvarer 40 mg/kg.

Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis du (eller barnet ditt) har medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden,

arvelig sykdom, skal du (eller barnet ditt) ikke bruke dette legemidlet med mindre du har drøftet det

med legen din. Pasienter med medfødt fruktoseintoleranse kan ikke bryte ned fruktose og dette kan

føre til alvorlige bivirkninger.

Før dette legemidlet gis til deg (eller barnet ditt) må du informerer legen din, dersom du (eller barnet

ditt) har medfødt fruktoseintoleranse eller hvis barnet ditt ikke lenger kan innta søt mat eller drikke

fordi de føler seg dårlige, kaster opp eller opplever ubehag slik som oppblåst mage, magekramper og

diaré.

3.

Hvordan du bruker Vimizim

Legen din eller sykepleieren vil gi deg Vimizim som infusjon i en vene (blodåre).

Dette legemidlet må fortynnes før det gis. Legen eller sykepleieren vil gi deg noen legemidler før

behandlingen for å redusere risikoen for at du får allergiske reaksjoner. Du kan også bli gitt legemidler

mot feber.

Dose

Dosen du får er avhengig av kroppsvekten. Den anbefalte dosen for voksne og barn er 2 mg/kg

kroppsvekt, og gis én gang ukentlig via et drypp i en vene (intravenøs infusjon) og er den samme for

voksne og barn. Hver infusjon tar omtrent 4 timer. Behandling med Vimizim kan igangsettes ved så

ung alder som mulig og er beregnet på langvarig bruk.

Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Bivirkninger ble hovedsakelig sett mens pasientene fikk legemidlet eller kort tid etterpå

(”infusjonsreaksjoner”). De alvorligste bivirkningene var alvorlige allergiske reaksjoner (hyppighet

mindre vanlig – kan opptre hos opptil 1 av 100 pasienter) og lett til moderat oppkast (hyppighet svært

vanlig – kan opptre hos flere enn 1 av 10 pasienter). Symptomer på en allergisk reaksjon er blant annet

hudutslett, kløe eller elveblest (hyppighet vanlig – kan opptre hos opptil 1 av 10 pasienter).

Hvis du

opplever problemer med å svelge, snakke, alvorlig andpustenhet, hvesing, hevelse i ansiktet eller

leppene, svimmelhet eller svak puls, kan dette være symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon,

og du må

fortelle legen om dette umiddelbart

. Basert på bivirkningens alvorlighetsgrad kommer

legen til å redusere eller midlertidig avbryte infusjonen og/eller gi deg andre legemidler for å redusere

effekten av en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks. antihistaminer og/eller kortikosteroider) eller for å

senke feber (antipyretika).

Svært vanlige bivirkninger er blant annet symptomer på infusjonsreaksjoner som hodepine, kvalme,

feber, frysninger og magesmerter. Andre svært vanlige bivirkninger var diaré, smerter i munn og

svelg, svimmelhet og pustebesvær.

Vanlige bivirkninger som ble observert, var muskelsmerter.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke

er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale

meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.

Hvordan du oppbevarer Vimizim

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på forpakningen og hetteglasset etter EXP.

Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Uåpnede hetteglass:

Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Bruk ikke Vimizim hvis oppløsningen er misfarget eller du oppdager synlige partikler.

Etter fortynning:

Legemidlet skal brukes umiddelbart etter fortynning. Dersom det ikke brukes umiddelbart er

oppbevaringstiden og -betingelsene brukerens ansvar, og bør vanligvis ikke overskride 24 timer ved

2 °C – 8 °C etterfulgt av opptil 24 timer ved 23 °C – 27 °C under bruk.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket

hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Vimizim

Virkestoff er elosulfase alfa. Hver ml konsentrat inneholder 1 mg elosulfase alfa.

Et hetteglass med 5 ml konsentrat inneholder 5 mg elosulfase alfa.

Andre innholdsstoffer er natriumacetat (trihydrat), natriumdihydrogenfosfatmonohydrat,

argininhydroklorid, sorbitol, polysorbat 20 og vann til injeksjonsvæsker (se ”Vimizim

inneholder natrium og sorbitol (E420)” under pkt. 2).

Hvordan Vimizim ser ut og innholdet i pakningen

Vimizim leveres som konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning (sterilt konsentrat). Konsentratet, som

er klart til svakt halvgjennomskinnelig og fargeløst til svakt gult, skal ikke inneholde synlige partikler.

Pakningsstørrelser: 1 hetteglass på 5 ml.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Irland

Tilvirker

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Irland

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert MM/ÅÅÅÅ

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/. Der kan du også

finne lenker til andre nettsteder med informasjon om sjeldne sykdommer og behandlingsregimer.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Vimizim må ikke blandes med andre legemidler i samme infusjonspose enn de som er angitt nedenfor.

Hvert Vimizim-hetteglass er kun til engangsbruk. Vimizim skal fortynnes med natriumklorid 9 mg/ml

(0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning ved hjelp av aseptisk teknikk. Fortynnet Vimizim-oppløsning

administreres ved hjelp av et infusjonssett. Et infusjonssett utstyrt med et 0,2 mikrom in-line filter kan

benyttes.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Klargjøring av Vimizim-infusjon (ved bruk av aseptisk teknikk)

Beregn antall hetteglass som skal fortynnes basert på pasientens kroppsvekt, og ta disse på forhånd

ut av kjøleskapet for temperering til 23 °C – 27 °C. Hetteglass skal ikke varmes opp eller settes i

mikrobølgeovn. Den anbefalte dosen er 2 mg/kg kroppsvekt, og gis én gang ukentlig via et drypp i

en vene (intravenøs infusjon). Hver infusjon tar omtrent 4 timer.

Pasientens vekt (kg) ganger 2 (mg/kg) = dosen som skal gis pasienten (mg)

Dosen som skal gis pasienten (mg) delt på 1 (mg/ml konsentrasjon av Vimizim) = totalt

antall ml Vimizim

Total mengde (ml) Vimizim delt på 5 ml per hetteglass = totalt antall hetteglass

Beregnet antall hetteglass rundes av oppover til nærmeste hele hetteglass.

Det trengs en infusjonspose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning, som

er egnet til intravenøs administrering. Det totale infusjonsvolumet er avhengig av pasientens

kroppsvekt.

Pasienter som veier mindre enn 25 kg skal få et totalt volum på 100 ml.

Pasienter som veier 25 kg eller mer skal få et totalt volum på 250 ml.

Før fortynning skal hvert hetteglass kontrolleres for partikler og misfarging. Oppløsningen, som er

klar til svakt opaliserende og fargeløs til svakt gul, skal ikke inneholde synlige partikler.

Hetteglass skal ikke ristes.

Et volum av infusjonsvæsken med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %), tilsvarende det totale volumet

Vimizim-konsentrat som skal tilføres, skal trekkes opp av en 100 eller 250 ml infusjonspose og

kastes.

Det beregnede volumet Vimizim fra det nødvendige antall hetteglass trekkes sakte og forsiktig

opp slik at det ikke rister for mye.

Vimizim-volumet skal tilsettes sakte i natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning.

Når Vimizim fortynnes i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning

, er

starthastigheten 3 ml/time. Infusjonshastigheten økes hvert 15. minutt som følger: først økes

hastigheten til 6 ml/time, deretter økes hastigheten hvert 15. minutt med 6 ml/time per gang til en

maksimal hastighet på 36 ml/time.

Når Vimizim fortynnes i 250 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning

, er

starthastigheten 6 ml/time. Infusjonshastigheten økes hvert 15. minutt som følger: først økes

hastigheten til 12 ml/time, deretter økes hastigheten hvert 15. minutt med 12 ml/time per gang til en

maksimal hastighet på 72 ml/time.

Pasientens

vekt (kg)

Totalt

infusjons-

volum

(ml)

Trinn 1

Første

infusjons-

hastighet

0-15 min.

(ml/t)

Trinn 2

15-30

min.

(ml/t)

Trinn 3

30-45

min.

(ml/t)

Trinn 4

45-60

min.

(ml/t)

Trinn 5

60-75

min.

(ml/t)

Trinn 6

75-90

min.

(ml/t)

Trinn 7

90+ min.

(ml/t)

< 25

≥ 25

Infusjonshastigheten kan økes dersom det tåles av pasienten.

Den fortynnede oppløsningen skal blandes forsiktig før infusjon.

Den fortynnede oppløsningen skal kontrolleres visuelt for partikler før bruk. Oppløsningen skal

ikke brukes dersom den er misfarget eller inneholder partikler.

Den fortynnede oppløsningen skal brukes umiddelbart. Dersom den ikke brukes umiddelbart er

oppbevaringstiden og -betingelsene under bruk brukerens ansvar, og bør vanligvis ikke overskride

24 timer ved 2 °C – 8 °C etterfulgt av opptil 24 timer ved 23 °C – 27 °C under administrering.

VEDLEGG I

PREPARATOMTALE

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt

som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for

informasjon om bivirkningsrapportering.

1.

LEGEMIDLETS NAVN

Vimizim 1 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ml oppløsning inneholder 1 mg elosulfase alfa*. Hvert hetteglass på 5 ml inneholder 5 mg

elosulfase alfa.

*Elosulfase alfa er en rekombinant form av humant N-acetylgalaktosamin-6-sulfatase (rhGALNS) og

produseres ved rekombinant DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

Hvert hetteglass på 5 ml inneholder 8 mg natrium og 100 mg sorbitol (E420).

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.

LEGEMIDDELFORM

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning (sterilt konsentrat).

Oppløsningen er klar til svakt opaliserende, og fargeløs til svakt gul.

4.

KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1

Indikasjoner

Vimizim er indisert til behandling av mukopolysakkaridose type IVA (Morquio A-syndrom, MPS

IVA) hos pasienter i alle aldre.

4.2

Dosering og administrasjonsmåte

Behandling bør overvåkes av en lege som har erfaring med behandling av pasienter med MPS IVA

eller andre arvelige stoffskiftesykdommer. Administrasjon av Vimizim bør utføres av helsepersonell

med riktig opplæring og som kan håndtere medisinske akuttsituasjoner. Administrasjon hjemme hos

pasienten under tilsyn av helsepersonell med relevant opplæring kan vurderes for pasienter som tåler

infusjonene godt.

Dosering

Den anbefalte dosen elosulfase alfa er 2 mg/kg kroppsvekt administrert én gang ukentlig. Det totale

infusjonsvolumet skal administreres i løpet av omtrent 4 timer (se tabell 1).

På grunn av muligheten for overfølsomhetsreaksjoner på elosulfase alfa bør pasienter 30 til

60 minutter før infusjonsstart få antihistaminer med eller uten antipyretika (se pkt. 4.4).

Spesielle populasjoner

Eldre pasienter (≥ 65 år)

Sikkerhet og effekt av Vimizim hos pasienter over 65 år har ikke blitt fastslått, og ingen alternative

behandlingsanbefalinger kan gis for disse pasientene. Det er ikke kjent om eldre pasienter reagerer

annerledes enn yngre pasienter.

Pediatrisk populasjon

Doseringen i den pediatriske populasjonen er den samme som hos voksne. For tiden tilgjengelige data

er beskrevet i pkt. 4.8 og pkt. 5.1.

Administrasjonsmåte

Kun til intravenøs infusjon.

Pasienter som veier mindre enn 25 kg skal få et totalt volum på 100 ml. Når det fortynnes i 100 ml

skal infusjonshastigheten være 3 ml/time. Infusjonshastigheten kan økes hvert 15. minutt hvis det

tåles: først økes hastigheten til 6 ml/time, deretter økes hastigheten hvert 15. minutt med 6 ml/time per

gang til en maksimal hastighet på 36 ml/time.

Pasienter som veier 25 kg eller mer skal få et totalt volum på 250 ml. Når det fortynnes i 250 ml skal

infusjonshastigheten være 6 ml/time. Infusjonshastigheten kan økes hvert 15. minutt hvis det tåles:

først økes hastigheten til 12 ml/time, deretter økes hastigheten hvert 15. minutt med 12 ml/time per

gang til en maksimal hastighet på 72 ml/time.

Tabell 1: Anbefalt infusjonsvolum og hastighet

*

Pasientens

vekt (kg)

Totalt

infusjons-

volum

(ml)

Trinn 1

Første

infusjons-

hastighet

0-15 min.

(ml/t)

Trinn 2

15-30

min.

(ml/t)

Trinn 3

30-45

min.

(ml/t)

Trinn 4

45-60

min.

(ml/t)

Trinn 5

60-75

min.

(ml/t)

Trinn 6

75-90

min.

(ml/t)

Trinn 7

90+ min.

(ml/t)

< 25

≥ 25

Infusjonshastighet kan økes dersom det tåles av pasienten.

For instruksjoner vedrørende fortynning av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikasjoner

Livstruende overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon) overfor virkestoffet eller overfor noen av

hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 (se pkt. 4.4).

4.4

Advarsler og forsiktighetsregler

Anafylaksi og alvorlige allergiske reaksjoner

Anafylaksi og alvorlige allergiske reaksjoner er blitt rapportert i kliniske studier. Derfor skal passende

medisinsk hjelp være lett tilgjengelig når elosulfase alfa administreres. Dersom slike reaksjoner

opptrer, skal infusjonen stoppes og passende medisinsk behandling igangsettes umiddelbart. Gjeldende

medisinske standarder for akuttbehandling skal følges. Hos pasienter som tidligere har fått allergiske

reaksjoner under infusjonen, bør det forsiktighet utvises ved ny administrering.

Infusjonsreaksjoner

Infusjonsreaksjoner var de vanligste bivirkninger som ble observert i kliniske studier.

Infusjonsreaksjoner kan også omfatte allergiske reaksjoner

.

Pasienter bør før infusjonen få

antihistaminer med eller uten antipyretika (se pkt. 4.2). Behandling av infusjonsreaksjoner skal være

basert på reaksjonens alvorlighetsgrad og kan være nedsatt hastighet eller midlertidig avbrytelse av

infusjonen, og/eller administrasjon av ytterligere antihistaminer, antipyretika og/eller kortikosteroider.

Dersom alvorlige infusjonsreaksjoner opptrer, skal infusjonen stoppes og passende medisinsk

behandling igangsettes umiddelbart. Ny administrering etter en alvorlig reaksjon bør utføres med

forsiktighet og under nøye overvåking av den behandlende legen.

Ryggmargskompresjon

Ryggmargskompresjon (”spinal/cervical cord compression”, SCC) ble i kliniske studier sett både hos

pasienter som fikk Vimizim og pasienter som fikk placebo. Pasienter bør kontrolleres med tanke på

tegn og symptomer på ryggmargskompresjon (bl.a. ryggsmerter, lammelse av lemmer nedenfor

kompresjonsnivået, urin- og avføringsinkontinens) og behandles deretter.

Kosthold med lavt natriuminnhold

Dette legemidlet inneholder 8 mg natrium per hetteglass. Dette tilsvarer 0,4 % av WHOs anbefalte

maksimale daglige inntak av natrium på 2 g for en voksen person og administreres i en infusjonsvæske

med 9 mg/mg (0,9 %) natriumklorid (se pkt. 6.6).

Sorbitol (E420)

Dette legemidlet inneholder 100 mg sorbitol i hvert hetteglass. Dette tilsvarer 40 mg/kg. Pasienter med

medfødt fruktoseintoleranse skal ikke gis dette legemidlet uten at det er strengt nødvendig.

Babyer og barn (under 2 år) har kanskje ennå ikke fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse.

Legemidler (som inneholder sorbitol/fruktose) gitt intravenøst, kan være livstruende. Behandlingens

fordel for barnet sammenlignet med de assosierte risikoene må evalueres grundig før behandling.

En detaljert sykdomshistorie med symptomer på medfødt fruktoseintoleranse skal registreres for hver

enkelt pasient før legemidlet gis til pasienten.

4.5

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er blitt utført.

4.6

Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det er ingen data tilgjengelig på bruk av Vimizim hos gravide kvinner.

Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter når det gjelder graviditet eller

utvikling av embryo eller foster (se pkt. 5.3). Disse studiene har imidlertid begrenset relevans. Som et

forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk av Vimizim under graviditet hvis ikke helt nødvendig.

Amming

Tilgjengelige data vedrørende reproduksjon hos dyr har vist utskillelse av elosulfase alfa i morsmelk.

Det er ikke kjent om elosulfase alfa skilles ut i morsmelk hos mennesker, men systemisk eksponering

via morsmelk forventes ikke. På grunn av mangel på data hos mennesker bør Vimizim kun

administreres til ammende kvinner dersom den mulige fordelen anses å oppveie den mulige risikoen

for barnet.

Fertilitet

Det er ikke observert nedsatt fertilitet i ikke-kliniske studier med elosulfase alfa (se pkt. 5.3).

4.7

Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Vimizim har liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Svimmelhet er rapportert som

en infusjonsrelatert reaksjon, men hvis svimmelhet oppstår etter infusjonen kan det påvirke evnen til å

kjøre bil og bruke maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

Vurderingen av bivirkninger er basert på eksponeringen av 176 pasienter med MPS IVA i alderen 5 til

57 år for 2 mg/kg elosulfase alfa én gang ukentlig (n=58), 2 mg/kg elosulfase alfa én gang annenhver

uke (n=59) eller placebo (n=59) i en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie.

Majoriteten av bivirkningene i kliniske studier var infusjonsreaksjoner, definert som reaksjoner etter

initiering av infusjonen frem til slutten av dagen etter infusjonen. Det ble observert alvorlige

infusjonsreaksjoner i kliniske studier, blant annet anafylaksi, overfølsomhet og oppkast. De vanligste

symptomene av infusjonsreaksjoner (opptrer hos ≥ 10 % av pasientene som behandles med Vimizim

og ytterligere ≥ 5 % sammenlignet med placebo) var hodepine, kvalme, oppkast, pyreksi, frysninger

og magesmerte. Infusjonsreaksjoner var som regel milde eller moderate, og hyppigheten var større i de

første 12 behandlingsukene og viste en tendens til å bli mindre etter hvert.

Bivirkningstabell

Dataene i tabell 2 beskriver bivirkninger hos pasienter behandlet med Vimizim i kliniske utprøvinger.

Frekvenser er definert som: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige

(≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (< 1/10 000), ikke kjent (kan

ikke anslås ut ifra tilgjengelige data). Innen hver frekvensgruppe er bivirkningene listet opp etter

avtagende alvorlighetsgrad.

Tabell 2: Bivirkninger hos pasienter behandlet med Vimizim

MedDRA-

organklassesystem

Foretrukket term

ifølge MedDRA

Frekvens

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaksi

Mindre vanlige

Overfølsomhet

Vanlige

Nevrologiske sykdommer

Hodepine

Svært vanlige

Svimmelhet

Svært vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax

og mediastinum

Dyspné

Svært vanlige

Gastrointestinale sykdommer

Diaré, oppkast, orofaryngeale, smerter,

smerter i øvre abdomen, smerter i

abdomen, kvalme

Svært vanlige

Sykdommer i muskler, bindevev og

skjelett

Myalgi

Vanlige

Frysninger

Svært vanlige

Generelle lidelser og reaksjoner på

administrasjonsstedet

Pyreksi

Svært vanlige

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Immunogenitet

Alle pasientene i kliniske utprøvinger produserte antistoffer mot elosulfase alfa. Omtrent 80 % av

pasientene produserte nøytraliserende antistoffer som kan hindre at elosulfase alfa binder seg til den

kation-uavhengige mannose-6-fosfatreseptoren. Vedvarende forbedringer i effektmål og redusert

konsentrasjon av keratansulfat (KS) i urin ble observert over tid i alle utprøvinger, til tross for forekomst

av antistoffer mot elosulfase alfa. Det ble ikke funnet sammenheng mellom høyere antistofftiter eller

positivt resultat for nøytraliserende antistoff og reduksjoner i effektmål eller opptreden av anafylaksi

eller andre overfølsomhetsreaksjoner. IgE-antistoffer mot elosulfase alfa ble detektert hos ≤ 10 % av

behandlede pasienter og har, men ikke alltid, blitt relatert til anafylaksi eller andre

overfølsomhetsreaksjoner og/eller seponering av behandling.

Pediatrisk populasjon

Hos pasienter < 5 år var den generelle sikkerhetsprofilen til Vimizim ved 2 mg/kg/uke konsistent med

sikkerhetsprofilen til Vimizim observert hos eldre barn.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å

overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å

melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i

Appendix V.

4.9

Overdosering

Elosulfase alfa ble i kliniske studier undersøkt i doser opptil 4 mg/kg per uke, og ingen spesifikke tegn

eller symptomer ble identifisert i etterkant av de høyere dosene. Ingen forskjeller i sikkerhetsprofilen

ble observert (Se pkt. 4.4 og 4.8 for behandling av bivirkninger).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Andre produkter/enzymer for fordøyelseskanal og metabolisme ATC-

kode: A16AB12.

Virkningsmekanisme

Mukopolysakkaridoser bidrar til en gruppe lysosomale avleiringssykdommer som forårsakes av mangelen

på spesifikke lysosomale enzymer som kreves for metaboliseringen av glykosaminoglykaner (GAG). MPS

IVA er kjennetegnet av fravær eller markert reduksjon av

N

-acetylgalaktosamine-6-sulfatase-aktivitet. Den

reduserte sulfataseaktiviteten fører til en akkumulering av GAG-substrater, KS og kondroitin-6-sulfat

(K6S) i den lysosomale delen av celler i hele kroppen. Akkumuleringen resulterer i utstrakt forstyrrelse av

celle-, vevs- og organfunksjoner. Elosulfase alfa skal sørge for tilførsel av det eksogene enzymet N-

acetylgalaktosamin-6-sulfatase som blir tatt opp i lysosomene og øker kataboliseringen av GAG-er, KS og

K6S. Cellenes enzymopptak i lysosomer medieres av kation-uavhengig mannose-6-fosfatreseptorer og

fører til gjenopptatt GALNS-aktivitet og clearance av KS og K6S.

Klinisk effekt og sikkerhet

Kliniske studier av Vimizim vurderte virkningen av behandlingen på de systemiske utslagene av MPS

IVA på flere felt, blant annet utholdenhet, respiratorisk funksjon, veksthastighet og mobilitet, samt

KS-konsentrasjon i urin.

I seks kliniske studier ble til sammen 235 pasienter med MPS IVA registrert og behandlet med

Vimizim.

Sikkerhet og effekt av Vimizim ble vurdert i en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert, klinisk

fase III-studie med 176 pasienter med MPS IVA i alderen 5 til 57 år. Flertallet av pasientene var korte

av vekst, hadde nedsatt utholdenhet og symptomer i muskler og skjelett. Pasienter som kunne gå mer

enn 30 meter (m), men mindre enn 325 m i en 6 minutters gangtest (6MWT, 6 Minute Walk Test) ved

baselinje ble inkludert i studien.

Pasientene ble behandlet med elosulfase alfa 2 mg/kg én gang per uke (n=58) eller 2 mg/kg annenhver

uke (n=59), eller placebo (n=59) i totalt 24 uker. Alle pasientene fikk antihistaminer før hver infusjon.

Primært endepunkt var endring i forhold til baselinje i 6MWT-avstand sammenlignet med placebo i

uke 24. Sekundære endepunkter var endring i forhold til baselinje i 3 minutters trappegåing (3MSCT,

3 Minute Stair Climb Test) og KS-konsentrasjon i urin i uke 24. Deretter ble 173 pasienter inkludert i

en forlengelsesstudie der pasientene fikk 2 mg/kg elosulfase alfa ukentlig eller 2 mg/kg annenhver

uke, og når resultatene fra uke 24 ble kjent ble alle satt på 2 mg/kg ukentlig.

De primære og sekundære endepunktene ble evaluert i uke 24 (se tabell 3). Den modellerte

behandlingseffekten på 6MWT-avstand, sammenlignet med placebo, var 22,5 m (KI

, 4,0, 40,9;

p = 0,0174) for behandlingsskjemaet 2 mg/kg per uke. Den modellerte behandlingseffekten på antall

trapper per minutt, sammenlignet med placebo, var 1,1 trapper/minutt (KI

, -2,1, 4,4; p = 0,4935) for

behandlingsskjemaet 2 mg/kg per uke. Den modellerte behandlingseffekten på endring (i prosent) i

KS-konsentrasjon i urin, sammenlignet med placebo, var -40,7 % (KI

, -49,0, -32,4; p < 0,0001) for

behandlingsskjemaet 2 mg/kg per uke. Forskjellen var størst mellom placebo-gruppen og gruppen med

ukentlige behandlinger for alle endepunkter. Resultatene fra behandlingsskjemaet annenhver uke for

6MWT-avstand eller antall trapper per minutt var sammenlignbare med placebo.

Tabell 3: Resultater fra placebo-kontrollert klinisk studie med 2 mg/kg/uke

Vimizim

Placebo

Vimizim kontra

placebo

Baselinje

Uke 24

Endring

Baselinje

Uke 24

Endring

Endringsforskjell

6-minutters gangtest (meter)

Gjennomsnitt

± SD

203,9

± 76,32

243,3

± 83,53

36,5

± 58,49

211,9

± 69,88

225,4

± 83,22

13,5

± 50,63

Modellbasert

gjennomsnitt

(95 % KI)

p-verdi

22,5

, 4,0, 40,9)

(p = 0,0174)

3-minutters trappegåing (trapper/minutt)

Gjennomsnitt

± SD

29,6

± 16,44

34,9

± 18,39

± 8,06

30,0

± 14,05

33,6

± 18,36

± 8,51

Modellbasert

gjennomsnitt

(95 % KI)

p-verdi

, -2,1, 4,4)

(p = 0,4935)

* Én pasient i Vimizim-gruppen stoppet etter 1 infusjon

Modellbasert gjennomsnitt av Vimizim kontra placebo, justert for baselinje

Ytterligere forlengelsesstudier hvor pasienter fikk elosulfase alfa 2 mg/kg ukentlig, viste at den første

forbedringen i utholdenhet og vedvarende reduksjon i KS-konsentrasjon i urin holdt seg i opptil

156 uker.

Pediatrisk populasjon

Det er viktig å initiere behandling så tidlig som mulig.

Flertallet av pasientene som i kliniske studier ble behandlet med Vimizim var barn eller ungdom

(5-17 år). I en åpen studie fikk 15 pediatriske pasienter med MPS IVA under 5 år (9 måneder til

< 5 år) 2 mg/kg Vimizim én gang i uken i 52 uker. Pasientene fortsatte med en oppfølgende langtids-,

observasjonstudie på minst 52 uker, totalt 104 uker. Resultatene vedrørende sikkerheten og

farmakodynamikken for disse pasientene er konsistent med resultatene som ble observert hos

pasienter de første 52 ukene (se pkt. 4.8). Gjennomsnittet ved baselinje (±SD) for normalisert stående

høyde z-score var -1,6 (±1,61). Etter de første 52 ukene med behandling var den normaliserte stående

høyde z-score -1,9 (±1,62). Ved uke 104 var gjennomsnittet (±SD) til den normaliserte stående høyde

z-score -3,1 (±1,13).

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å

presentere resultater fra studier med Vimizim i en eller flere undergrupper av den pediatriske

populasjonen ved MPS IVA. Se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk.

5.2

Farmakokinetiske egenskaper

De farmakokinetiske parametrene for elosulfase alfa ble evaluert hos 23 pasienter med MPS IVA som

i 22 uker fikk ukentlige intravenøse infusjoner med 2 mg/kg elosulfase alfa i omtrent 4 timer, og

parametrene for uke 0 og uke 22 ble sammenlignet. I uke 22 økte gjennomsnittlig AUC

og C

maks

henholdsvis 181 % og 192 % sammenlignet med uke 0.

Tabell 4: Farmakokinetiske egenskaper

Farmakokinetisk parameter

Uke 0

Gjennomsnitt (SD)

Uke 22

Gjennomsnitt (SD)

, minutt µg/ml

238 (100)

577 (416)

maks

, µg/ml

1,49 (0,534)

4,04 (3,24)

CL, ml/minutt/kg

10,0 (3,73)

7,08 (13,0)

, minutt

7,52 (5,48)

35,9 (21,5)

maks

, minutt

172 (75,3)

202 (90,8)

, areal under kurven plasmakonsentrasjon/tid fra tidspunkt null til tidspunkt for siste målbare

konsentrasjon;

maks

, maksimal observert plasmakonsentrasjon;

CL, total clearance av elosulfase alfa etter intravenøs administrasjon;

, eliminasjonshalveringstid;

maks,

tid fra null til maksimal plasmakonsentrasjon

Biotransformasjon

Elosulfase alfa er et protein og det forventes at det metaboliseres ved hjelp av hydrolyse av peptider.

Det forventes derfor ikke at en forverring av leverfunksjonen påvirker de farmakokinetiske

egenskapene til elosulfase alfa.

Eliminasjon

Renal eliminasjon av elosulfase alfa er antatt å være en mindre viktig utskillelsesvei. Gjennomsnittlig

halveringstid (t

) økte fra 7,52 minutter i uke 0 til 35,9 minutter i uke 22. Mannlige og kvinnelige

pasienter hadde sammenlignbar elosulfase alfa-clearance, og clearance i uke 22 hadde ingen

korrelasjon med alder eller vekt. Innvirkningen av antistoffer på de farmakokinetiske egenskapene til

elosulfase alfa ble evaluert. Det var ingen åpenbar forbindelse mellom total antistofftiter og elosulfase-

clearance. Pasienter med positivt resultat for nøytraliserende antistoffer hadde imidlertid reduserte

totale clearance (CL)-verdier og forlenget t

. Til tross for endringen i farmakokinetisk profil hadde

forekomsten av nøytraliserende antistoffer ingen påvirkning på farmakodynamikk, effekt eller

sikkerhet hos pasientene som ble behandlet med elosulfase alfa. Det var ingen tegn på akkumulering

av elosulfase alfa i plasma etter ukentlig administrering.

5.3

Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av

sikkerhetsfarmakologi der man vurderte sentralnervesystemet, respirasjonssystemet og det

kardiovaskulære systemet, toksisitetstester ved enkel og gjentatt dosering hos rotter og aper, eller

fertilitet og utviklingen av embryo eller foster hos rotter eller kaniner. Evalueringen av studien av peri-

og postnatal utvikling hos rotter er forstyrret på grunn av etterfølgende administrering av DPH, og har

derfor begrenset relevans.

Langvarige dyrestudier for evaluering av karsinogent potensial eller studier for evaluering av mutagent

potensial er ikke blitt utført med elosulfase alfa. Reproduksjonsstudier er blitt utført med rotter ved

doser opptil 10 ganger dosen som brukes hos mennesker, uten tegn på nedsatt fertilitet eller

reproduksjonsevne.

6.

FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjelpestoffer

Natriumacetat, trihydrat

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

Argininhydroklorid

Sorbitol (E420)

Polysorbat 20

Vann til injeksjonsvæsker

6.2

Uforlikeligheter

Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt. 6.6.

6.3

Holdbarhet

3 år

Etter fortynning

Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er dokumentert i opptil 24 timer ved 2 °C – 8 °C etterfulgt av

opptil 24 timer ved 23 °C – 27 °C.

Av mikrobiologiske hensyn bør det fortynnede produktet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes

umiddelbart er oppbevaringstiden og -betingelsene under bruk brukerens ansvar, og bør vanligvis ikke

overskride 24 timer ved 2 °C – 8 °C etterfulgt av opptil 24 timer ved 23 °C – 27 °C under

administrering.

6.4

Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C). Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter fortynning av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballasje (type og innhold)

Klart hetteglass av glass (type I) med butylgummipropp og en flip-off-forsegling (aluminium) med

plasthette.

Pakningsstørrelser: 1 hetteglass.

6.6

Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Hvert Vimizim-hetteglass er kun til engangsbruk. Vimizim skal fortynnes med natriumklorid 9 mg/ml

(0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning ved hjelp av aseptisk teknikk. Den fortynnede oppløsningen

administreres ved hjelp av et infusjonssett. Et infusjonssett med 0,2 μm in-line filter er egnet.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Klargjøring av Vimizim-infusjonen

Det skal brukes aseptiske teknikker.

Vimizim skal fortynnes før administrering.

Antall hetteglass som skal fortynnes er avhengig av pasientens vekt. Den anbefalte dosen er 2 mg per kg.

Antall hetteglass som skal fortynnes beregnes med grunnlag i pasientens vekt og den anbefalte

dosen av 2 mg/kg som følger:

Pasientens vekt (kg) ganger 2 (mg/kg) = dosen som skal gis pasienten (mg)

Dosen som skal gis pasienten (mg) delt på 1 (mg/ml konsentrasjon av Vimizim) = totalt

antall ml Vimizim

Total mengde (ml) Vimizim delt på 5 ml per hetteglass = totalt antall hetteglass

Beregnet antall hetteglass rundes av oppover til nærmeste hele hetteglass. Rett antall

hetteglass tas ut av kjøleskapet. Hetteglass skal ikke varmes opp eller settes i mikrobølgeovn.

Hetteglass skal ikke ristes.

Det trengs en infusjonspose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning,

som er egnet til intravenøs administrering. Det totale infusjonsvolumet er avhengig av

pasientens kroppsvekt.

Pasienter som veier mindre enn 25 kg skal få et totalt volum på 100 ml.

Pasienter som veier 25 kg eller mer skal få et totalt volum på 250 ml.

Før Vimizim trekkes opp skal hvert hetteglass kontrolleres visuelt for partikler og misfarging.

Ettersom dette er en proteinløsning kan noe flokkulering (tynne, gjennomskinnelige fibre)

forekomme. Vimizim-oppløsningen skal være klar til svakt opaliserende, og fargeløs til svakt

gul. Oppløsningen skal ikke brukes dersom den er misfarget eller inneholder partikler.

Et volum av infusjonsvæsken med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %), tilsvarende volumet

Vimizim-konsentrat som skal tilføres, skal trekkes opp av infusjonsposen og kastes.

Det beregnede volumet Vimizim fra det nødvendige antall hetteglass trekkes sakte og forsiktig

opp slik at det ikke rister for mye.

Vimizim tilsettes sakte i infusjonsposen, forsiktig slik at risting unngås.

Infusjonsposen roteres forsiktig slik at Vimizim blir godt fordelt. Oppløsningen skal ikke

ristes.

Den fortynnede oppløsningen administreres ved hjelp av et infusjonssett. Et infusjonssett

utstyrt med 0,2 mikrom in-line filter kan benyttes.

7.

INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/914/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 28. april 2014

Dato for siste fornyelse:

10.

OPPDATERINGSDATO

MM/ÅÅÅÅ

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information