Nexium Control

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Nexium Control
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Nexium Control
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • eistneska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Prootonpumba inhibiitorid
 • Lækningarsvæði:
 • Gastroösofageaalne refluks
 • Ábendingar:
 • Nexium Control on näidustatud tagasijooksu sümptomite lühiajaliseks raviks (nt. kõrvetised ja hapniku regurgitatsioon) täiskasvanutel.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 12

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Volitatud
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/002618
 • Leyfisdagur:
 • 26-08-2013
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/002618
 • Síðasta uppfærsla:
 • 11-05-2020

Opinber matsskýrsla

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/410916/2013

EMEA/H/C/002618

Kokkuvõte üldsusele

Nexium Control

esomeprasool

See on ravimi Nexium Control Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas

amet hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi.

Hindamisaruandes ei anta Nexium Controli kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Nexium Controli kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma

arsti või apteekri poole.

Mis on Nexium Control ja milleks seda kasutatakse

Nexium Control on ravim, mis sisaldab toimeainena esomeprasooli. Seda kasutatakse reflukshaiguse

(mõnikord nimetatakse ka happe tagasivooluks), näiteks kõrvetiste ja maohappe tagasivoolu

sümptomite lühiajaliseks raviks täiskasvanutel.

Nexium Control on sarnane sama toimeainet sisaldava võrdlusravimiga Nexium, millel juba on Euroopa

Liidus müügiluba. Võrdlusravimit turustatakse üksnes retseptiravimina, kuid Nexium Control on ette

nähtud lühiajaliseks kasutamiseks käsimüügiravimina.

Kuidas Nexium Controli kasutatakse?

Nexium Control on käsimüügiravim. Seda turustatakse tablettidena (20 mg), mis on gastroresistentsed

(tablett läbib mao ja selle sisu ei lagune enne, kui tablett jõuab soolestikku). Soovitatav annus on üks

tablett ööpäevas kuni kahe nädala vältel, kuni sümptomid on leevendunud. Kui sümptomid püsivad

pärast kahte nädalat, peab patsient pöörduma arsti poole. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Nexium Control toimib?

Nexium Controli toimeaine esomeprasool on prootonpumba inhibiitor. Ravimi toimemehhanismiks on

prootonipumpade (makku hapet „pumpavate” mao parietaalrakkudes leiduvate rakkude valkude)

Nexium Control

EMA/410916/2013

Lk 2/3

blokeerimine. Prootonipumpade blokeerimisega vähendab Esomeprasool happe teket ning leevendab

seeläbi happe tagasivoolu sümptomeid.

Milles seisneb uuringute põhjal Nexium Controli kasulikkus?

Nexium Controli võrreldi platseeboga (näiva ravimiga) kahes põhiuuringus, kuhu oli kaasatud

reflekshaiguse sümptomitega (sealhulgas kõrvetistega) 718 täiskasvanud patsienti. Patsiente raviti neli

nädalat. Mõlemas uuringus oli efektiivsuse põhinäitaja nende patsientide osakaal, kelle kõrvetised olid

uuringu lõpuks täielikult taandunud.

Esimeses uuringus taandusid kõrvetised ligikaudu 34 protsendil patsientidest (41 patsiendil 121st), kes

võtsid Nexium Controli annuses 20 mg, võrreldes platseebot saanud ligikaudu 14 protsendiga

patsientidest (17 patsienti 124st). Teises uuringus taandusid kõrvetised ligikaudu 42 protsendil Nexium

Controli võtnud patsientidest (47 patsienti 113st), võrreldes platseebot saanud ligikaudu 12

protsendiga patsientidest (14 patsienti 118st). Enamikul patsientidest, kelle sümptomid taandusid

täielikult, saavutati see efektiivsusnäitaja mõlemas uuringus juba esimese kahe nädala jooksul, ning

neist patsientidest, kelle sümptomid ei taandunud kahe nädala jooksul täielikult, täheldati ravi

jätkamisel mõningast täiendavat seisundi paranemist.

Mis riskid Nexium Controliga kaasnevad?

Nexium Controli kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda 1 patsiendil 10st) on peavalu,

kõhuvalu, kõhulahtisus ja iiveldus. Nexium Controli kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on

pakendi infolehel.

Nexium Controli ei tohi kasutada koos ravimiga nelfinaviir (kasutatakse HIV-nakkuse ravis). Piirangute

täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Nexium Control heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Nexium Controli kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid,

ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. Inimravimite komitee oli seisukohal, et ravimi

toime on juba hästi tõendatud, sest esomeprasooli sisaldavatel ravimitel on müügiluba Euroopa Liidu

riikides alates 2000. aastast, ning selle lühiajalist kasulikkust on tõendatud uuringutes, kus enamiku

patsientide sümptomid taandusid kahe nädala jooksul. Komitee järeldas, et patsiendid võivad ravimit

ohutult võtta kuni kaks nädalat.

Mis meetmed võetakse, et tagada Nexium Controli ohutu ja efektiivne

kasutamine?

Töötati välja riskijuhtimisstrateegia, et tagada Nexium Controli võimalikult ohutu kasutamine.

Strateegiast lähtudes lisati ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele Nexium Controli

ohutusteave, kus on ka tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavate ettevaatusmeetmete teave.

Muu teave Nexium Controli kohta

Euroopa Komisjon andis Nexium Controli müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil,

26. augustil 2013.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Nexium Controli kohta on ameti veebilehel:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Kui vajate

Nexium Control

EMA/410916/2013

Lk 3/3

Nexium Controliga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti

Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 08-2013.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nexium Control, 20 mg gastroresistentsed tabletid

esomeprasool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu apteeker on teile

selgitanud.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma apteekriga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate

võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Nexium Control ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Nexium Controli kasutamist

Kuidas Nexium Controli kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Nexium Controli säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

- Muu kasulik teave

1.

Mis ravim on Nexium Control ja milleks seda kasutatakse

Nexium Controli toimeaine on esomeprasool. Esomeprasool kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse

prootonpumba inhibiitoriteks. See vähendab maos happe tootmist.

Seda ravimit kasutatakse reflukshaiguse vaevuste (kõrvetised ja maohappe tagasivoolusümptomid)

lühiajaliseks raviks täiskasvanutel.

Refluksiks nimetatakse maosisaldise tagasivoolu maost söögitorusse, mille tõttu söögitoru võib

muutuda põletikuliseks ja valulikuks. See võib tekitada selliseid sümptomeid nagu valulik kõrvetav

tunne rinnus, mis levib edasi kurku (kõrvetised) ning hapu maitse suus (maohappe tagasivool).

Nexium Control ei ole mõeldud kiireks leevenduseks. Seisundi paranemiseks võib olla vaja võtta

tablette 2.3 järjestikusel päeval. Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete

end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2.

Mida on vaja teada enne Nexium Controli kasutamist

Ärge kasutage Nexium Controli

kui olete esomeprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline;

kui olete teiste prootonpumba inhibiitorite (nt pantoprasool, lansoprasool, rabeprasool või

omeprasool) suhtes allergiline;

kui te kasutate ravimit, mis sisaldab nelfinaviiri (kasutatakse HIV infektsiooni raviks).

Ärge kasutage seda ravimit, kui midagi loetelust kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, pidage nõu

oma arsti või apteekriga enne selle ravimi kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nexium Controli kasutamist rääkige oma arstile, kui:

teil on varem esinenud maohaavandit või teie magu on opereeritud;

te olete refluksi või kõrvetiste tõttu pidevat ravi kasutanud juba üle 4 nädala;

teil on nahakollasus (ikterus) või tõsine maksahaigus;

teil on tõsine neeruhaigus;

te olete üle 55-aastane ja teie refluksi sümptomid on hiljuti tekkinud või muutunud või te

kasutate käsimüügis olevaid seedimist parandavaid või kõrvetisi leevendavaid ravimeid iga

päev;

kui teil on kunagi tekkinud nahareaktsioonid pärast ravi Nexium Controli sarnase ravimiga, mis

vähendab maohappesust;

teil on lähiajal plaanis endoskoopiline uuring või väljahingatava õhu uurea test;

teil on lähiajal plaanis spetsiaalne vereanalüüs (kromograniin A määramine).

Rääkige kohe oma arstile, kui enne või sellel ajal, kui hakkasite seda ravimit kasutama, on tekkinud

mõni allpool loetletud sümptomitest, kuna need võivad olla mõne teise, tõsisema haiguse nähud:

te olete kaotanud ilma põhjuseta palju oma kehakaalust;

teil esineb neelamisraskusi või valu neelamisel;

teil esineb kõhuvalu või seedimishäireid, nagu iiveldust, kõhu ületäitumise tunnet, kõhupuhitust

eriti pärast söömist;

te oksendate toitu või verd, mis oksemassides sarnaneb mustjale kohvipurule;

teie väljaheide on musta värvi (veri väljaheites);

teil on tõsine või püsiv kõhulahtisus – esomeprasooli on seostatud nakkusliku kõhulahtisuse

kergelt tõusnud riskiga;

kui teil tekib nahalööve, eelkõige päikese eest katmata piirkondades, teatage võimalikult kiiresti

oma arstile, sest võib juhtuda, et peate ravi Nexium Controliga katkestama. Kindlasti mainige

ka kõiki teisi kõrvaltoimeid, nt liigesevalu.

Pidage viivitamatult nõu meditsiinitöötajaga, kui teil esineb rindkerevalu koos peapööritusega,

higistamist, pearinglust või õlavalu koos õhupuudusega. See võib olla tõsise südamehäire sümptomiks.

Kui midagi nimetatust kehtib teie kohta (või te ei ole kindel), rääkige sellest kohe oma arstiga.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi kasutada lapsed ja alla 18-aastased noorukid.

Muud ravimid ja Nexium Control

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada

mis tahes muid ravimeid. See on vajalik seetõttu, et need võivad mõjutada selle ravimi toimet ning see

ravim võib mõjutada teiste ravimite toimet.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te kasutate ka nelfinaviiri sisaldavat ravimit (kasutatakse HIV

infektsiooni raviks).

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te kasutate klopidogreeli (trombide vastane ravim).

Ärge kasutage seda ravimit koos teiste ravimitega, mis takistavad maohappe teket, nagu

prootonpumba inhibiitorid (nt pantoprasool, lansoprasool, rabeprasool või omeprasool) või

-antagonistid (nt ranitidiin või famotidiin).

Vajadusel võite te kasutada seda ravimit koos antatsiididega (nt magaldraat, algiinhape,

naatriumbikarbonaat, alumiiniumhüdroksiid, magneesiumkarbonaat või nende kombinatsioonid).

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate ükskõik millist järgmistest ravimitest:

ketokonasool ja itrakonasool (kasutatakse seennakkuste raviks);

vorikonasool (kasutatakse seennakkuste raviks) ja klaritromütsiin (kasutatakse nakkuste raviks).

Teie arst võib teie Nexium Controli annust vähendada, kui teil on ka tõsised maksahäired ning

ravi kestab pikemat aega;

erlotiniib (vähivastane ravim);

metotreksaat (kasutatakse vähktõve ja reumaatiliste haiguste raviks);

digoksiin (südamehäirete ravim);

atasanaviir, sakvinaviir (kasutatakse HIV ravis);

tsitalopraam, imipramiin või klomipramiin (kasutatakse depressiooni ravis);

diasepaam (kasutatakse ärevuse raviks, müorelaksandina (lõdvestab lihaseid) või epilepsia

raviks);

fenütoiin (kasutatakse epilepsia raviks);

ravimid, mida kasutatakse vere hüübivuse vähendamiseks, nagu varfariin. Teie arst peab teid

jälgima, kui te alustate või lõpetate Nexium Controli kasutamise;

tsilostasool (kasutatakse vahelduva lonkamise ravis - vereringehäirete tõttu tekkinud jalavalu

puhul, mille korral on raskendatud käimine);

tsisapriid (kasutatakse seedehäirete ja kõrvetiste raviks);

rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi raviks);

takroliimus (elundite siirdamisel kasutatav ravim);

naistepuna-ürt (Hypericum perforatum) (kasutatakse kerge depressiooni ravis).

Rasedus ja imetamine

Ettevaatusena on parem vältida Nexium Controli kasutamist raseduse ajal. Seda ravimit ei tohi

kasutada imetamise ajal.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

On väike tõenäosus, et Nexiun Control mõjutab autojuhtimist ja masinate käsitsemise võimet.

Aeg-ajalt võivad esineda teatud kõrvaltoimed, nagu pearinglus või nägemishäired (vt lõik 4).

Kõrvaltoimete tekkimisel ei tohi te autot juhtida ega masinaid käsitseda.

Nexium Control sisaldab sahharoosi

Nexium Control sisaldab suhkrusfääre, mis sisaldavad sahharoosi ehk teatud liiki suhkrut. Kui arst on

teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.

Kuidas Nexium Controli kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski

kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju kasutada

Soovitatav annus on üks tablett ööpäevas.

Ärge kasutage rohkem kui soovitatud annus – 1 tablett (20 mg) ööpäevas, isegi kui te ei tunne

koheselt seisundi paranemist.

Te peate seda ravimit kasutama 2.3 päeva järjest, enne kui teie refluksi sümptomid (näiteks

kõrvetised ja maohappe tagasivoolusümptomid) vähenevad.

Ravi kestab kuni 14 päeva.

Kui teie sümptomid on kadunud, lõpetage selle ravimi kasutamine.

Kui teie refluksi sümptomid süvenevad või ei parane pärast selle ravimi kasutamist 14 päeva

jooksul, rääkige arstiga.

Kui teie sümptomid püsivad või ilmuvad jälle kohe pärast ravi lõppu selle ravimiga, võtke ühendust

oma arstiga.

Selle ravimi kasutamine

Tabletti võib võtta sõltumata päeva ajast ja söögiga või tühja kõhuga.

Neelake tablett tervena koos poole klaasitäie veega. Ärge närige ega purustage tabletti. See on

vajalik seetõttu, et tablett sisaldab kaetud pelleteid, mis takistavad ravimi toime kadumist

maohappe mõjul. Oluline on pelleteid mitte kahjustada.

Teine võimalus selle ravimi kasutamiseks

Pange tablett klaasi, mis on täis gaseerimata vett. Ärge kasutage teisi vedelikke.

Segage vett, kuni tablett on täielikult lahustunud (tekkinud lahus on hägune), seejärel võib juua

kohe või kuni 30 minuti jooksul pärast valmistamist. Enne joomist tuleb lahust alati segada.

Tagamaks, et sisse on võetud kogu toimeaine, kasutage klaasi loputamiseks pool klaasi vett ning

jooge ka see ära. Vees lahustumatuid ravimi osi ei tohi närida ega purustada.

Kui te kasutate Nexium Controli rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate Nexium Controli rohkem kui ette nähtud, rääkige sellest kohe oma arstile või

apteekrile. Te võite kogeda järgmisi sümptomeid nagu kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, iiveldus,

oksendamine ja nõrkus.

Kui te unustate Nexium Controli kasutada

Kui te unustate annuse võtmata, tehke seda niipea, kui see meenub sama päeva jooksul. Ärge võtke

kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Nexium Controli võtmine ja pöörduge viivitamatult oma arsti poole, kui märkate

ükskõik millist järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest:

äkki tekkinud vilistav hingamine, huulte, keele ja kurgu turse, nahalööve, minestamine või

neelamisraskused (raske allergiline reaktsioon, tekib harva);

nahapunetus koos villide tekkega või naha koorumisega. Raskekujulised villid ja veritsus võivad

tekkida ka huultele, silmadele, suhu, ninna ja suguelunditele. See võib olla Stevensi-Johnsoni

sündroom või toksiline epidermaalne nekrolüüs, mõlemad tekivad väga harva;

naha kollasus, tumedat värvi uriin ja väsimus, mis võivad osutuda maksahäirete sümptomiteks,

tekivad harva.

Rääkige esimesel võimalusel oma arstiga, kui teil tekib midagi järgnevast:

See ravim võib väga harvadel juhtudel mõjutada vere valgeliblesid nii, et tekib immuunpuudulikkus.

Kui teil on infektsioon, millega kaasnevad sellised sümptomid nagu palavik koos tugevalt halvenenud

üldseisundiga või palavik koos paikse infektsiooni sümptomitega, nagu valu kaelas, kurgus või suus,

või urineerimisraskused, peate võimalikult kiiresti pöörduma oma arsti poole, et vereanalüüsi alusel

välistada vere valgeliblede puudulikkus (agranulotsütoos). On oluline, et te räägiksite arstile

ravimitest, mida kasutate.

Teisteks kõrvaltoimeteks on:

Sageli esinevad (esinevad kuni ühel kasutajal 10st)

peavalu;

toimed mao või soolestiku poolt: kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhupuhitus (gaasid);

iiveldus või oksendamine;

healoomulised maopolüübid.

Aeg-ajalt esinevad (esinevad kuni ühel kasutajal 100st)

jalgade ja pahkluude turse;

unehäired, unisus;

pearinglus, „torkimistunne“ nahal;

peapööritus (vertiigo);

suukuivus;

maksaensüümide aktiivsuse tõusu avaldumine vereanalüüsides, mis näitavad maksafunktsiooni;

nahalööve, nõgeslööve, nahasügelus nahk.

Harva esinevad (esinevad kuni ühel kasutajal 1000st)

muutused veres, nagu vähenenud valgeliblede või vereliistakute arv. See võib põhjustada

nõrkust, verevalumeid või muuta vastuvõtlikuks infektsioonide suhtes;

madal naatriumi tase veres. See võib põhjustada nõrkust, oksendamist ja krampe;

ärevus, segasus või depressioon;

maitsehäired;

nägemise häired, nagu hägune nägemine;

äkki tekkiv vilistav hingamine või hingeldus (bronhospasm);

suulimaskestapõletik;

seennakkus „soor“, mis võib haarata soolestikku;

juuste väljalangemine (alopeetsia);

nahalööve ülitundlikkuse tõttu valgusele;

liigesevalud või lihasvalud;

üldine halb enesetunne ja energiapuudus;

suurenenud higistamine.

Väga harva esinevad (esinevad kuni ühel kasutajal 10000st)

punaliblede, valgeliblede ja vereliistakute hulga vähenemine veres (pantsütopeenia);

agressiivsus;

olematute asjade nägemine, tundmine või kuulmine (hallutsinatsioonid);

tõsised maksafunktsiooni häired, mis tekitavad maksapuudulikkust ja ajupõletikku;

lihasnõrkus;

tõsised neeruhäired;

rindade suurenemine meestel.

Teadmata sagedusega (ei saa määrata olemasolevate andmete põhjal)

magneesiumi taseme langus veres. See tekitab nõrkust, iiveldust, krampe, värisemist või

muutusi südamerütmis (arütmiat). Magneesiumi madal tase võib põhjustada ka kaltsiumi ja/või

kaaliumi taseme langust veres;

soolepõletik (tekitab kõhulahtisust).

lööve, millega võib kaasneda liigesevalu.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

5.

Kuidas Nexium Controli säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik

kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nexium Control sisaldab

Toimeaine on esomeprasool. Üks gastroresistentne tablett sisaldab 20 mg esomeprasooli

(magneesiumtrihüdraadina).

Teised koostisosad on glütseroolmonostearaat 40-55, hüdroksüpropüültselluloos, hüpromelloos,

punakaspruun raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172), magneesiumstearaat,

metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeeri (1:1) 30%-ne dispersioon, mikrokristalliline

tselluloos, sünteetiline parafiin, makrogool 6000, polüsorbaat 80, krospovidoon (A tüüp),

naatriumstearüülfumaraat, suhkruterad (sahharoos ja maisitärklis), talk, titaandioksiid (E171) ja

trietüültsitraat (vt lõik 2 „Nexium Control sisaldab sahharoosi“).

Kuidas Nexium Control välja näeb ja pakendi sisu

Nexium Control 20 mg gastroresistentsed tabletid on heleroosad, piklikud, kaksikkumerad, õhukese

polümeerikattega, mõõtmetega 14 mmx 7 mm, mille ühel küljel on graveering ’20 mG’ ja teisel küljel

’A/EH’.

Nexium Control on saadaval 7 ja 14 gastroresistentset tabletti sisaldavates pakendites (blistrites).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Pfizer Healthcare Ireland, 9 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24,

D24 NT20.

Tootja

Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l., Via Nettunense, 90, 04011, Aprilia (LT), Itaalia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s.r.o.

Tel: + 420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Consumer Healthcare

Tel.: +36 1 488 37 00

Danmark, Norge, Ísland, Suomi/Finland,

Sverige

Pfizer ApS, Consumer Healthcare

(Danmark/Danmörk/Tanska)

Tlf: +45 4420 1100

Nederland, België/Belgique/Belgien,

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer bv (Pays-Bas/Nederland/Niederlande)

Tel: +31 (0)10 4064 200

Deutschland

Pfizer Consumer Healthcare GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-01

Österreich, Eesti, Hrvatska, Latvija, Lietuva,

Slovenija, България

Pfizer Corporation Austria GmbH

(Austria/Austrija/Avstrija/Австрия)

Consumer Healthcare

Tel.: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska

Pfizer Trading Polska Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.L.

Tel: + 34 91 490 99 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal

Lda.

Tel: + 351 214 235 500

France

Pfizer Santé Familiale

Tél: + 33 (0) 1 58 07 39 81

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland, Malta

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +353 (0)1467 6627

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Tel: +421 (0)2 3355 5500

Italia

Pfizer Italia S.r.l. – Divisione Consumer

Healthcare

Tel: (+ 39) 06 33 18 21

United Kingdom

Pfizer Consumer Healthcare Ltd (UK)

Tel: +44 (0) 333 555 2526

Κύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Pharmaceutical

Organization Ltd.)

Τηλ: +357 22 863100

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUU KASULIK TEAVE

Mis on kõrvetiste sümptomid?

Refluksi tavalised sümptomid on valulik tunne rinnus, mis levib edasi kurku (kõrvetised), ja hapu

maitse suus (maohappe tagasivool).

Miks need sümptomid tekivad?

Kõrvetised võivad tekkida ülesöömisest, suure rasvasisaldusega toidu söömisest, liiga kiiresti

söömisest ja suurte alkoholikoguste joomisest. Võite täheldada ka seda, et kõrvetised ägenevad siis,

kui heidate pikali. Kõrvetiste tekkimise tõenäosust suurendavad ülekaalulisus või suitsetamine.

Mis aitab sümptomeid leevendada?

Toituge tervislikumalt ning püüdke vältida nii vürtsikaid ja rasvaseid toite kui ka suurte

portsjonite söömist õhtul enne magamaminekut.

Vältige gaseeritud jooke, kohvi, šokolaadi ja alkoholi.

Sööge aeglaselt ja väiksemaid portsjoneid.

Püüdke langetada kehakaalu.

Loobuge suitsetamisest.

Millal tuleb küsida nõu või otsida abi?

Pidage viivitamatult nõu meditsiinitöötajaga, kui teil esineb rindkerevalu koos peapööritusega,

higistamist, pearinglust või õlavalu koos õhupuudusega.

Kui teil esineb selle infolehe lõigus 2 kirjeldatud mis tahes sümptomeid, mille korral tuleb

pidada nõu arsti või apteekriga.

Kui teil esineb lõigus 4 kirjeldatud mis tahes kõrvaltoimeid, mille tekkimisel tuleb otsida

arstiabi.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nexium Control, 20 mg gastroresistentsed kõvakapslid

esomeprasool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu apteeker on teile

selgitanud.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma apteekriga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate

võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Nexium Control ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Nexium Controli kasutamist

Kuidas Nexium Controli kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Nexium Controli säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

- Muu kasulik teave

1.

Mis ravim on Nexium Control ja milleks seda kasutatakse

Nexium Controli toimeaine on esomeprasool. Esomeprasool kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse

prootonpumba inhibiitoriteks. See vähendab maos happe tootmist.

Seda ravimit kasutatakse reflukshaiguse vaevuste (kõrvetised ja maohappe tagasivoolusümptomid)

lühiajaliseks raviks täiskasvanutel.

Refluksiks nimetatakse maosisaldise tagasivoolu maost söögitorusse, mille tõttu söögitoru võib

muutuda põletikuliseks ja valulikuks. See võib tekitada selliseid sümptomeid nagu valulik kõrvetav

tunne rinnus, mis levib edasi kurku (kõrvetised) ning hapu maitse suus (maohappe tagasivool).

Nexium Control ei ole mõeldud kiireks leevenduseks. Seisundi paranemiseks võib olla vaja võtta

kapsleid 2.3 järjestikusel päeval. Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete

end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2.

Mida on vaja teada enne Nexium Controli kasutamist

Ärge kasutage Nexium Controli,

kui olete esomeprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline;

kui olete teiste prootonpumba inhibiitorite (nt pantoprasool, lansoprasool, rabeprasool või

omeprasool) suhtes allergiline;

kui te kasutate ravimit, mis sisaldab nelfinaviiri (kasutatakse HIV infektsiooni raviks).

Ärge kasutage seda ravimit, kui midagi loetelust kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, pidage nõu

oma arsti või apteekriga enne selle ravimi kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nexium Controli kasutamist rääkige oma arstile, kui:

teil on varem esinenud maohaavandit või teie magu on opereeritud;

te olete refluksi või kõrvetiste tõttu pidevat ravi kasutanud juba üle 4 nädala;

teil on nahakollasus (ikterus) või tõsine maksahaigus;

teil on tõsine neeruhaigus;

te olete üle 55-aastane ja teie refluksi sümptomid on hiljuti tekkinud või muutunud või te

kasutate käsimüügis olevaid seedimist parandavaid või kõrvetisi leevendavaid ravimeid iga

päev;

kui teil on kunagi tekkinud nahareaktsioonid pärast ravi Nexium Controli sarnase ravimiga, mis

vähendab maohappesust;

teil on lähiajal plaanis endoskoopiline uuring või väljahingatava õhu uurea test;

teil on lähiajal plaanis spetsiaalne vereanalüüs (kromograniin A määramine).

Rääkige kohe oma arstile, kui enne või sellel ajal, kui hakkasite seda ravimit kasutama, on tekkinud

mõni allpool loetletud sümptomitest, kuna need võivad olla mõne teise, tõsisema haiguse nähud:

te olete kaotanud ilma põhjuseta palju oma kehakaalust;

teil esineb neelamisraskusi või valu neelamisel;

teil esineb kõhuvalu või seedimishäireid, nagu iiveldust, kõhu ületäitumise tunnet, kõhupuhitust

eriti pärast söömist;

te oksendate toitu või verd, mis oksemassides sarnaneb mustjale kohvipurule;

teie väljaheide on musta värvi (veri väljaheites);

teil on tõsine või püsiv kõhulahtisus – esomeprasooli on seostatud nakkusliku kõhulahtisuse

kergelt tõusnud riskiga;

kui teil tekib nahalööve, eelkõige päikese eest katmata piirkondades, teatage võimalikult kiiresti

oma arstile, sest võib juhtuda, et peate ravi Nexium Controliga katkestama. Kindlasti mainige

ka kõiki teisi kõrvaltoimeid, nt liigesevalu.

Pidage viivitamatult nõu meditsiinitöötajaga, kui teil esineb rindkerevalu koos peapööritusega,

higistamist, pearinglust või õlavalu koos õhupuudusega. See võib olla tõsise südamehäire sümptomiks.

Kui midagi nimetatust kehtib teie kohta (või te ei ole kindel), rääkige sellest kohe oma arstiga.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi kasutada lapsed ja alla 18-aastased noorukid.

Muud ravimid ja Nexium Control

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada

mis tahes muid ravimeid. See on vajalik seetõttu, et need võivad mõjutada selle ravimi toimet ning see

ravim võib mõjutada teiste ravimite toimet.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te kasutate ka nelfinaviiri sisaldavat ravimit (kasutatakse HIV

infektsiooni raviks).

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te kasutate klopidogreeli (trombide vastane ravim).

Ärge kasutage seda ravimit koos teiste ravimitega, mis takistavad maohappe teket, nagu

prootonpumba inhibiitorid (nt pantoprasool, lansoprasool, rabeprasool või omeprasool) või

-antagonistid (nt ranitidiin või famotidiin).

Vajadusel võite te kasutada seda ravimit koos antatsiididega (nt magaldraat, algiinhape,

naatriumbikarbonaat, alumiiniumhüdroksiid, magneesiumkarbonaat või nende kombinatsioonid).

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate ükskõik millist järgmistest ravimitest:

ketokonasool ja itrakonasool (kasutatakse seennakkuste raviks);

vorikonasool (kasutatakse seennakkuste raviks) ja klaritromütsiin (kasutatakse nakkuste raviks).

Teie arst võib teie Nexium Controli annust vähendada, kui teil on ka tõsised maksahäired ning

ravi kestab pikemat aega;

erlotiniib (vähivastane ravim);

metotreksaat (kasutatakse vähktõve ja reumaatiliste haiguste raviks);

digoksiin (südamehäirete ravim);

atasanaviir, sakvinaviir (kasutatakse HIV infektsiooni ravis);

tsitalopraam, imipramiin või klomipramiin (kasutatakse depressiooni ravis);

diasepaam (kasutatakse ärevuse raviks, müorelaksandina (lõdvestab lihaseid) või epilepsia

raviks);

fenütoiin (kasutatakse epilepsia raviks);

ravimid, mida kasutatakse vere hüübivuse vähendamiseks, nagu varfariin. Teie arst peab teid

jälgima, kui te alustate või lõpetate Nexium Controli kasutamise;

tsilostasool (kasutatakse vahelduva lonkamise ravis - vereringehäirete tõttu tekkinud jalavalu

puhul, mille korral on raskendatud käimine);

tsisapriid (kasutatakse seedehäirete ja kõrvetiste raviks);

rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi raviks);

takroliimus (elundite siirdamisel kasutatav ravim);

naistepuna-ürt (Hypericum perforatum) (kasutatakse kerge depressiooni ravis).

Rasedus ja imetamine

Ettevaatusena on parem vältida Nexium Controli kasutamist raseduse ajal. Seda ravimit ei tohi

kasutada imetamise ajal.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

On väike tõenäosus, et Nexium Control mõjutab autojuhtimist ja masinate käsitsemise võimet.

Aeg-ajalt võivad esineda teatud kõrvaltoimed, nagu pearinglus või nägemishäired (vt lõik 4).

Kõrvaltoimete tekkimisel ei tohi te autot juhtida ega masinaid käsitseda.

Nexium Control sisaldab sahharoosi

Nexium Control sisaldab suhkrusfääre, mis sisaldavad sahharoosi ehk teatud liiki suhkrut. Kui arst on

teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.

Kuidas Nexium Controli kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski

kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju kasutada

Soovitatav annus on üks kapsel ööpäevas.

Ärge kasutage rohkem kui soovitatud annus – 1 kapsel (20 mg) ööpäevas, isegi kui te ei tunne

koheselt seisundi paranemist.

Te peate seda ravimit kasutama 2.3 päeva järjest, enne kui teie refluksi sümptomid (näiteks

kõrvetised ja maohappe tagasivoolusümptomid) vähenevad.

Ravi kestab kuni 14 päeva.

Kui teie sümptomid on kadunud, lõpetage selle ravimi kasutamine.

Kui teie refluksi sümptomid süvenevad või ei parane pärast selle ravimi kasutamist 14 päeva

jooksul, rääkige arstiga.

Kui teie sümptomid püsivad või ilmuvad jälle kohe pärast ravi lõppu selle ravimiga, võtke ühendust

oma arstiga.

Selle ravimi kasutamine

Kapslit võib võtta sõltumata päeva ajast ja söögiga või tühja kõhuga.

Neelake kapsel tervena koos poole klaasitäie veega. Ärge närige, purustage ega avage kapslit. See

on vajalik seetõttu, et kapsel sisaldab kaetud pelleteid, mis takistavad ravimi toime kadumist

maohappe mõjul. Oluline on pelleteid mitte kahjustada.

Kui te kasutate Nexium Controli rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate Nexium Controli rohkem kui ette nähtud, rääkige sellest kohe oma arstile või

apteekrile. Te võite kogeda järgmisi sümptomeid nagu kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, iiveldus,

oksendamine ja nõrkus.

Kui te unustate Nexium Controli kasutada

Kui te unustate annuse võtmata, tehke seda niipea, kui see meenub sama päeva jooksul. Ärge võtke

kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Nexium Controli võtmine ja pöörduge viivitamatult oma arsti poole, kui märkate

ükskõik millist järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest:

äkki tekkinud vilistav hingamine, huulte, keele ja kurgu turse, nahalööve, minestamine või

neelamisraskused (raske allergiline reaktsioon, tekib harva);

nahapunetus koos villide tekkega või naha koorumisega. Raskekujulised villid ja veritsus võivad

tekkida ka huultele, silmadele, suhu, ninna ja suguelunditele. See võib olla Stevensi-Johnsoni

sündroom või toksiline epidermaalne nekrolüüs, mõlemad tekivad väga harva;

naha kollasus, tumedat värvi uriin ja väsimus, mis võivad osutuda maksahäirete sümptomiteks,

tekivad harva.

Rääkige esimesel võimalusel oma arstiga, kui teil tekib midagi järgnevast:

See ravim võib väga harvadel juhtudel mõjutada vere valgeliblesid nii, et tekib immuunpuudulikkus.

Kui teil on infektsioon, millega kaasnevad sellised sümptomid nagu palavik koos tugevalt halvenenud

üldseisundiga või palavik koos paikse infektsiooni sümptomitega, nagu valu kaelas, kurgus või suus,

või urineerimisraskused, peate võimalikult kiiresti pöörduma oma arsti poole, et vereanalüüsi alusel

välistada vere valgeliblede puudulikkus (agranulotsütoos). On oluline, et te räägiksite arstile

ravimitest, mida kasutate.

Teisteks kõrvaltoimeteks on:

Sageli esinevad (esinevad kuni ühel kasutajal 10st)

peavalu;

toimed mao või soolestiku poolt: kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhupuhitus (gaasid);

iiveldus või oksendamine;

healoomulised maopolüübid.

Aeg-ajalt esinevad (esinevad kuni ühel kasutajal 100st)

jalgade ja pahkluude turse;

unehäired, unisus;

pearinglus, „torkimistunne“ nahal;

peapööritus (vertiigo);

suukuivus;

maksaensüümide aktiivsuse tõusu avaldumine vereanalüüsides, mis näitavad maksafunktsiooni;

nahalööve, nõgeslöve, nahasügelus.

Harva esinevad (esinevad kuni ühel kasutajal 1000st)

muutused veres, nagu vähenenud valgeliblede või vereliistakute arv. See võib põhjustada

nõrkust, verevalumeid või muuta vastuvõtlikuks infektsioonide suhtes;

madal naatriumi tase veres. See võib põhjustada nõrkust, oksendamist ja krampe;

ärevus, segasus või depressioon;

maitsehäired;

nägemise häired, nagu hägune nägemine;

äkki tekkiv vilistav hingamine või hingeldus (bronhospasm);

suulimaskestapõletik;

seennakkus „soor“, mis võib haarata soolestikku;

juuste väljalangemine (alopeetsia);

nahalööve ülitundlikkuse tõttu valgusele;

liigesevalud või lihasvalud;

üldine halb enesetunne ja energiapuudus;

suurenenud higistamine.

Väga harva esinevad (esinevad kuni ühel kasutajal 10000st)

punaliblede, valgeliblede ja vereliistakute hulga vähenemine veres (pantsütopeenia);

agressiivsus;

olematute asjade nägemine, tundmine või kuulmine (hallutsinatsioonid);

tõsised maksafunktsiooni häired, mis tekitavad maksapuudulikkust ja ajupõletikku;

lihasnõrkus;

tõsised neeruhäired;

rindade suurenemine meestel.

Teadmata sagedusega (ei saa määrata olemasolevate andmete põhjal)

magneesiumi taseme langus veres. See tekitab nõrkust, iiveldust, krampe, värisemist või

muutusi südamerütmis (arütmiat). Magneesiumi madal tase võib põhjustada ka kaltsiumi ja/või

kaaliumi taseme langust veres;

soolepõletik (tekitab kõhulahtisust).

lööve, millega võib kaasneda liigesevalu.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

5.

Kuidas Nexium Controli säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast „Kõlblik

kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nexium Control sisaldab

Toimeaine on esomeprasool. Üks gastroresistentne kapsel sisaldab 20 mg esomeprasooli

(magneesiumtrihüdraadina).

Teised koostisosad on:

glütseroolmonostearaat 40-55, hüdroksüpropüültselluloos, hüpromelloos, magneesiumstearaat,

metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeeri (1:1) 30%-ne dispersioon, polüsorbaat 80,

suhkrusfäärid (sahharoos ja maisitärklis), talk, trietüültsitraat, karmiin (E120), indigokarmiin

(E132), titaandioksiid (E171) kollane raudoksiid (E172), erütrosiin (E127), võlupunane AC

(E129), povidoon K-17, propüleenglükool, šellak, naatriumhüdroksiid ja želatiin (vt lõik 2

„Nexium Control sisaldab sahharoosi”).

Kuidas Nexium Control välja näeb ja pakendi sisu

Nexium Control 20 mg on läbipaistva kehaga kapslid on ligikaudu 11 x 5 mm suurusega kõvakapslid,

mille ametüsti värvi kaanel on valges kirjas märgistus „NEXIUM 20 MG“. Kapsli keskosa on

märgistatud kollase ribaga ning see sisaldab kollaseid ja purpurpunaseid enterokattega pelleteid.

Nexium Control on saadaval 14 gastroresistentset kõvakapslit sisaldavates kõrgtihedusega

polüetüleenist (HDPE), isoleerkihi ning lastekindla sulguriga pudelites. Pudelisse on lisatud ka

silikageelkuivatusainet sisaldav suletud pakend.

Müügiloa hoidja

Pfizer Healthcare Ireland, 9 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24,

D24 NT20.

Tootja

Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l., Via Nettunense, 90, 04011, Aprilia (LT), Itaalia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s.r.o.

Tel: + 420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Consumer Healthcare

Tel.: +36 1 488 37 00

Danmark, Norge, Ísland, Suomi/Finland,

Sverige

Pfizer ApS, Consumer Healthcare

(Danmark/Danmörk/Tanska)

Tlf: +45 4420 1100

Nederland, België/Belgique/Belgien,

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer bv (Pays-Bas/Nederland/Niederlande)

Tel: +31 (0)10 4064 200

Deutschland

Pfizer Consumer Healthcare GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-01

Österreich, Eesti, Hrvatska, Latvija, Lietuva,

Slovenija, България

Pfizer Corporation Austria GmbH

(Austria/Austrija/Avstrija/Австрия)

Consumer Healthcare

Tel.: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska

Pfizer Trading Polska Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.L.

Tel: + 34 91 490 99 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal

Lda.

Tel: + 351 214 235 500

France

Pfizer Santé Familiale

Tél: + 33 (0) 1 58 07 39 81

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland, Malta

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +353 (0)1467 6627

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Tel: +421 (0)2 3355 5500

Italia

Pfizer Italia S.r.l. – Divisione Consumer

Healthcare

Tel: (+ 39) 06 33 18 21

United Kingdom

Pfizer Consumer Healthcare Ltd (UK)

Tel: +44 (0) 333 555 2526

Κύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Pharmaceutical

Organization Ltd.)

Τηλ: +357 22 863100

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUU KASULIK TEAVE

Mis on kõrvetiste sümptomid?

Refluksi tavalised sümptomid on valulik tunne rinnus, mis levib edasi kurku (kõrvetised), ja hapu

maitse suus (maohappe tagasivool).

Miks need sümptomid tekivad?

Kõrvetised võivad tekkida ülesöömisest, suure rasvasisaldusega toidu söömisest, liiga kiiresti

söömisest ja suurte alkoholikoguste joomisest. Võite täheldada ka seda, et kõrvetised ägenevad siis,

kui heidate pikali. Kõrvetiste tekkimise tõenäosust suurendavad ülekaalulisus või suitsetamine.

Mis aitab sümptomeid leevendada?

Toituge tervislikumalt ning püüdke vältida nii vürtsikaid ja rasvaseid toite kui ka suurte

portsjonite söömist õhtul enne magamaminekut.

Vältige gaseeritud jooke, kohvi, šokolaadi ja alkoholi.

Sööge aeglaselt ja väiksemaid portsjoneid.

Püüdke langetada kehakaalu.

Loobuge suitsetamisest.

Millal tuleb küsida nõu või otsida abi?

Pidage viivitamatult nõu meditsiinitöötajaga, kui teil esineb rindkerevalu koos peapööritusega,

higistamist, pearinglust või õlavalu koos õhupuudusega.

Kui teil esineb selle infolehe lõigus 2 kirjeldatud mis tahes sümptomeid, mille korral tuleb

pidada nõu arsti või apteekriga.

Kui teil esineb lõigus 4 kirjeldatud mis tahes kõrvaltoimeid, mille tekkimisel tuleb otsida

arstiabi.