Humalog

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Humalog
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Humalog
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Lijekovi koji se koriste kod šećerne bolesti,
 • Područje terapije:
 • Šećerna bolest
 • Terapijske indikacije:
 • Za liječenje odraslih i djece s dijabetesom koji zahtijevaju inzulin za održavanje normalne homeostaze glukoze. Humalog je također indiciran za početnu stabilizaciju šećerne bolesti.
 • Proizvod sažetak:
 • Revision: 29

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/000088
 • Datum autorizacije:
 • 29-04-1996
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/000088
 • Zadnje ažuriranje:
 • 27-03-2019

Izvješće o ocjeni javnog

EMA/640661/2014

EMEA/H/C/000088

EPAR, sažetak za javnost

Humalog

inzulin lispro

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije (EPAR) za Humalog. Pojašnjava

kako je Odbor za lijekove za humanu uporabu (CHMP) ocijenio lijek da bi donio svoje mišljenje u korist

izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i svoje preporuke u vezi s uvjetima za uporabu za

lijek Humalog.

Što je Humalog?

Humalog obuhvaća raspon otopina i suspenzija za injekciju koje sadrže djelatnu tvar inzulin lispro i

isporučuju se u bočicama, ulošcima i napunjenim brizgalicama (Humalog KwikPen). Raspon proizvoda

lijeka Humalog sastoji se od brzodjelujućih otopina inzulina (Humalog), dugodjelujućih suspenzija

inzulina (Humalog Basal) i kombinacija jednog i drugog u različitim omjerima (Humalog Mix):

Humalog: otopina inzulina lispro, dostupna u standardnoj ili snažnijoj jačini (100 ili 200

jedinica/ml);

Humalog Basal: suspenzija inzulina lispro protamina;

Humalog Mix25: 25% otopina inzulina lispro i 75% suspenzija inzulina lispro protamina;

Humalog Mix50: 50% otopina inzulina lispro i 50% suspenzija inzulina lispro protamina.

Za što se Humalog koristi?

Humalog se koristi za liječenje bolesnika sa šećernom bolešću kojima je za održavanje normalne

homeostaze glukoze (šećera) potreban inzulin, uključujući i bolesnike kojima je tek dijagnosticirana

šećerna bolest.

Lijek se izdaje samo na liječnički recept.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kako se Humalog koristi?

Humalog, Humalog Basal i Humalog Mix mogu se primijeniti supkutanom injekcijom u nadlakticu,

bedro, stražnjicu ili abdomen (trbuh). Humalog 100 jedinica/ml može se primjenjivati kontinuiranom

infuzijom primjenom inzulinske pumpe ili u venu. Humalog 200 jedinica/ml smije se ubrizgavati samo

supkutano primjenom uređaja KwikPen, u kojem se isporučuje.

Humalog i Humalog Mix se normalno primjenjuju neposredno prije obroka, no mogu se primijeniti i

neposredno nakon obroka, ukoliko je to potrebno. Humalog se može koristiti s dugodjelujućim

inzulinom ili sa sulfonilurejima (grupom lijekova za šećernu bolest koji se uzimaju peroralno).

Bolesnici si mogu sami injicirati lijek ako su prošli odgovarajuću obuku.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

Kako djeluje Humalog?

Šećerna bolest je bolest u slučaju koje tijelo ne proizvodi dovoljnu količinu inzulina za kontrolu razina

glukoze u krvi ili u slučaju kada tijelo ne može učinkovito iskoristiti inzulin. Humalog je zamjenski

inzulin koji je vrlo sličan inzulinu kojeg proizvodi tijelo.

Djelatna tvar lijeka Humalog, inzulin lispro, proizvodi se metodom poznatom pod nazivom „tehnologija

rekombinatne DNK“: proizvode ga bakterije u koje je umetnut gen (DNK), zbog kojeg proizvode inzulin

lispro.

Inzulin lispro se neznatno razlikuje od ljudskog inzulina. Razlika je u tome da tijelo brže apsorbira

inzulin lispro u odnosu na normalan ljudski inzulin te stoga ovaj inzulin može brže djelovati. Inzulin

lispro dostupan je kao Humalog u topivom obliku, koji djeluje više ili manje neposredno nakon

ubrizgavanja, te kao Humalog Basal u obliku „suspenzije protamina“, koji se apsorbira mnogo sporije

tako da dulje djeluje. Humalog Mix je kombinacija ove dvije formulacije.

Zamjenski inzulin djeluje na isti način kao i inzulin koji se prirodno proizvodi i pomaže glukozi da uđe u

stanice iz krvi. Kontrolirajući razine glukoze u krvi smanjuju se simptomi i komplikacije šećerne bolesti.

Kako je Humalog ispitivan?

Humalog je prvotno ispitan u osam kliničkih ispitivanja koja su obuhvatila 2951 bolesnika sa šećernom

bolesti tipa 1 (kada tijelo ne može proizvoditi inzulin) ili šećernom bolesti tipa 2 (kada tijelo ne može

učinkovito proizvoditi inzulin). Djelotvornost lijeka Humalog uspoređena je s djelotvornošću lijeka

Humulin R (topivim humanim inzulinom rekombinantne DNK) prilikom dodavanja dugodjelujućih

inzulina jednom ili dva puta na dan. Ispitivanja su izmjerila razine tvari u krvi naziva glikozilirani

hemoglobin (HbA1c), koji ukazuju na stupanj kontrole glukoze u krvi i razine glukoze u krvi natašte

(izmjereno u trenutku kada bolesnik nije jeo najmanje osam sati). Ispitivanja su također istražila

primjenu lijeka Humalog u 542 bolesnika u dobi između dvije i 19 godina, te primjenu lijeka u

kombinaciji sa sulfonilurejima.

Koje su koristi lijeka Humalog utvrđene u ispitivanjima?

Na temelju mjerenja HbA1c i razina glukoze u krvi utvrđeno je da su Humalog i Humulin R imali sličan

učinak u kontroli šećerne bolesti.

Humalog

EMA/640661/2014

Stranica 2/3

Koji su rizici povezani s lijekom Humalog?

Humalog može uzrokovati hipoglikemiju (niske razine glukoze u krvi) te se ne smije primjenjivati u

bolesnika čije su razine glukoze u krvi već niske. Postoji mogućnost potrebe za prilagodbom doze lijeka

Humalog u slučaju primjene s ostalim lijekovima koji mogu imati učinak na razine glukoze u krvi.

Humalog Mix, Humalog Basal i Humalog 200 jedinica/ml ne smiju se nikada primjenjivati u venu.

Potpuni popis nuspojava i ograničenja zabilježenih pri primjeni lijeka Humalog potražite u uputi o

lijeku.

Zašto je Humalog odobren?

Odbor za lijekove za humanu uporabu (CHMP) pri Agenciji odlučio je da koristi od lijeka Humalog

nadmašuju s njim povezane rizike u slučaju liječenja bolesnika sa šećernom bolešću kojima je za

održavanje normalne homeostaze glukoze potreban inzulin i za početnu stabilizaciju šećerne bolesti.

Odbor je preporučio izdavanje odobrenja za stavljanje u promet lijeka Humalog.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Humalog?

Pripremljen je plan upravljanja rizikom kako bi se osigurala što sigurnija primjena lijeka Humalog. Na

temelju tog plana, u sažetku opisa svojstava lijeka kao i u uputi o lijeku za lijek Humalog nalaze se

sigurnosne informacije, uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se zdravstveni djelatnici i bolesnici

trebaju pridržavati.

Nadalje, proizvođač lijeka Humalog dostavio je informacije bolesnicima i zdravstvenim djelatnicima

kako bi ih podsjetio da postoje dvije jačine lijeka Humalog, te savjete o sigurnoj primjeni kako bi se

izbjegle pogreške prilikom primjene lijeka.

Ostale informacije o lijeku Humalog

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za lijek Humalog na snazi u

Europskoj uniji od 30. travnja 1996.

Cjeloviti EPAR kao i sažetak plana upravljanja rizikom za lijek Humalog nalaze se na internetskim

stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. Više informacija o terapiji lijekom Humalog pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a), ili

se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj sažetak je posljednji put ažuriran: 08. 2014.

Humalog

EMA/640661/2014

Stranica 3/3

Uputu o lijeku: sastav, indikacije, doziranje, nuspojave, interakcija, trudnoća, dojenje

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Humalog 100 jedinica/ml, otopina za injekciju u bočici

inzulin lispro

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Humalog i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog

Kako primjenjivati Humalog

Moguće nuspojave

Kako čuvati Humalog

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Humalog i za što se koristi

Humalog se koristi za liječenje šećerne bolesti. Humalog djeluje brže od običnog humanog inzulina jer

je molekula inzulina malo promijenjena.

Ako Vam gušterača ne stvara dovoljno inzulina za kontrolu razine šećera u krvi, oboljet ćete od

šećerne bolesti. Humalog je zamjena za Vaš vlastiti inzulin i namijenjen je za dugotrajnu kontrolu

šećera. Učinak mu nastupa vrlo brzo i traje kraće nego učinak običnog inzulina (2 do 5 sati). Humalog

u pravilu trebate primijeniti unutar 15 minuta prije obroka.

Liječnik Vam može savjetovati da primjenjujete Humalog zajedno s inzulinom duljeg djelovanja. Uz

svaku vrstu inzulina priložena je posebna uputa o lijeku, u kojoj su navedeni podaci važni za njegovu

primjenu. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik. Budite vrlo oprezni ako mijenjate

inzulin.

Humalog mogu koristiti odrasli i djeca.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog

NEMOJTE primjenjivati Humalog

ako mislite da nastupa

hipoglikemija

(niska razina šećera u krvi). U nastavku ćete naći upute

kako postupiti u slučaju blage hipoglikemije (pogledajte dio 3: Ako primijenite više lijeka

Humalog nego što ste trebali).

ako ste

alergični

na inzulin lispro ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Ako Vam sadašnja inzulinska terapija dobro regulira razine šećera u krvi, možda nećete osjetiti

upozoravajuće simptome kad šećer u krvi padne prenisko. Upozoravajući znakovi popisani su u

nastavku ove Upute. Morate pažljivo planirati vrijeme obroka te učestalost i intenzitet

tjelovježbe. Isto tako, morate pažljivo pratiti razine šećera u krvi čestim mjerenjem glukoze u

krvi.

Nekoliko bolesnika u kojih je nakon prelaska s inzulina životinjskog podrijetla na humani

inzulin nastupila hipoglikemija prijavilo je da su rani upozoravajući simptomi bili manje

izraženi ili različiti. Ako često imate hipoglikemiju ili je teško prepoznajete, porazgovarajte o

tome sa svojim liječnikom.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za dijabetes ako

odgovorite DA na neko od sljedećih pitanja:

Jeste li se nedavno razboljeli?

Imate li tegoba s bubrezima ili jetrom?

Vježbate li više nego obično?

Količina inzulina koju trebate može se promijeniti i ako pijete alkohol.

Također morate obavijestiti svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za

dijabetes ako planirate put u inozemstvo. Vremenska razlika među državama može značiti da

ćete morati primjenjivati injekcije i uzimati obroke u različito vrijeme nego kada ste kod kuće.

U nekih bolesnika koji dugo boluju od šećerne bolesti tipa 2 i imaju srčanu bolest ili su imali

moždani udar, a liječeni su pioglitazonom i inzulinom, došlo je do razvoja srčanog zatajivanja.

Čim prije obavijestite liječnika ako osjetite znakove srčanog zatajivanja kao što je neuobičajeni

nedostatak daha ili naglo povećanje tjelesne mase ili lokalizirano oticanje (edem).

Drugi lijekovi i Humalog

Potrebe za inzulinom mogu se promijeniti ako uzimate

kontracepcijske tablete,

steroide,

nadomjesne hormone štitnjače,

oralne antidijabetike,

acetilsalicilnu kiselinu,

sulfonamidne antibiotike,

oktreotid,

„stimulatore“ beta-2 receptora (npr. ritodrin, salbutamol ili terbutalin),

beta-blokatore, ili

neke antidepresive (inhibitore monoaminooksidaze ili selektivne inhibitore ponovne pohrane

serotonina),

danazol,

neke inhibitore konvertaze angiotenzina (ACE-inhibitore, npr. kaptopril, enalapril) i

blokatore receptora angiotenzina II.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove, uključujući i one

koje ste nabavili bez recepta (pogledajte dio "Upozorenja i mjere opreza").

Trudnoća i dojenje

Jeste li trudni, planirate trudnoću ili dojite? Količina inzulina koju trebate obično se smanjuje u prva

tri mjeseca trudnoće, a povećava tijekom preostalih šest mjeseci. Ako dojite, možda ćete morati

promijeniti unos inzulina ili prehranu.

Obratite se svom liječniku za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaša sposobnost koncentracije i reagiranja može biti oslabljena ako imate hipoglikemiju. Imajte to na

umu u svim situacijama u kojima sebe i druge možete izložiti riziku (primjerice vožnja automobila ili

rukovanje strojem). Savjetujte se s liječnikom je li preporučljivo voziti:

ako imate česte epizode hipoglikemije

ako su upozoravajući znakovi hipoglikemije slabiji ili izostaju.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Humalog

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 g) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.

Kako primjenjivati Humalog

Uvijek provjerite naziv i vrstu inzulina na kutiji i naljepnici bočice nakon što dobijete lijek u

ljekarni. Uvjerite se da ste dobili Humalog koji Vam je propisao liječnik.

Uvijek primijenite Humalog točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ako niste

sigurni.

Doziranje

Humalog u pravilu trebate injicirati unutar 15 minuta prije obroka. Ako je potrebno, možete ga

injicirati neposredno nakon obroka. Vaš liječnik će Vam reći točno koliko lijeka trebate te kada

i koliko često ga primijeniti. Ove su upute namijenjene samo Vama. Točno ih slijedite i redovito

posjećujte ambulantu za dijabetes.

Ako promijenite vrstu inzulina koju koristite (primjerice prelazite s ljudskog ili životinjskog

inzulina na lijek Humalog), možda ćete trebati uzimati više ili manje lijeka nego ranije. To

može vrijediti samo za prvu injekciju, ali može biti i postupna promjena tijekom nekoliko

tjedana ili mjeseci.

Humalog injicirajte pod kožu. Smijete ga injicirati u mišić samo ako Vam je tako rekao liječnik.

Priprema lijeka Humalog

Humalog je već otopljen u vodi, tako da ga ne morate miješati. No, smijete ga upotrijebiti

samo

ako izgleda kao voda. Mora biti bistar, bezbojan i ne smije sadržavati krute čestice. Provjerite to

prije svakog injiciranja.

Injiciranje lijeka Humalog

Najprije operite ruke.

Prije davanja injekcije očistite kožu kako su Vas uputili. Očistite gumeni čep na bočici, ali ga

nemojte skidati.

Upotrijebite čistu, sterilnu štrcaljku i iglu da probušite gumeni čep i navučete željenu količinu

lijeka Humalog. Vaš liječnik ili osoblje u ambulanti za dijabetes će Vam objasniti kako ćete to

učiniti.

Nemojte dijeliti svoje igle i štrcaljke s drugim osobama.

Injicirajte pod kožu, kako su Vas naučili. Ne smijete injicirati izravno u venu. Nakon injekcije

ostavite iglu u koži pet sekundi kako biste bili sigurni da ste primili cijelu dozu. Nemojte trljati

mjesto injekcije. Pazite da injicirate najmanje 1 centimetar (cm) od mjesta prethodne injekcije i

da mijenjate mjesta injekcije kako su Vas naučili. Nije važno injicirate li u nadlakticu, bedro,

stražnjicu ili trbuh; injekcija lijeka Humalog će uvijek djelovati brže od običnog ljudskog

inzulina.

Liječnik će Vam reći morate li miješati Humalog s jednim od ljudskih inzulina. Morate li

injicirati mješavinu, Humalog navucite u štrcaljku prije dugodjelujućeg inzulina. Injicirajte

tekućinu čim ste je pomiješali. Svaki puta postupite jednako. U pravilu ne smijete miješati

Humalog s nekom od mješavina ljudskih inzulina. Nikada ne smijete miješati Humalog s

inzulinima drugih proizvođača niti s inzulinima životinjskog podrijetla.

Humalog ne smijete sami primijeniti u venu. Injicirajte Humalog onako kako su Vas naučili

liječnik ili medicinska sestra. Samo liječnik smije primijeniti Humalog u venu. On će to učiniti

u iznimnim okolnostima kao što je operacija ili ako ste bolesni, a razina šećera Vam je

previsoka.

Primjena lijeka Humalog u infuzijskoj pumpi

Za infuziju inzulina lispro smiju se koristiti samo određene inzulinske infuzijske pumpe s

oznakom CE. Prije infuzije inzulina lispro treba proučiti upute proizvođača kako bi se potvrdila

prikladnost određene pumpe. Pročitajte i slijedite upute u dokumentaciji o proizvodu priloženoj

uz infuzijsku pumpu.

Pazite da koristite odgovarajući spremnik i kateter za pumpu.

Promjena infuzijskog kompleta (katetera i igle) mora se odvijati u skladu s uputama za uporabu

priloženima uz infuzijski komplet.

Nastupi li hipoglikemija, infuziju treba prekinuti dok epizoda hipoglikemije ne prođe. U slučaju

ponovljenih ili teških epizoda niske razine šećera u krvi obavijestite svog liječnika ili ambulantu

za dijabetes i razmislite je li potrebno smanjiti ili prekinuti infuziju inzulina.

Neispravna pumpa ili začepljenje kompleta za infuziju mogu rezultirati brzim porastom razine

šećera. Posumnjate li na prekid dotoka inzulina, slijedite upute u dokumentaciji o proizvodu i po

potrebi obavijestite svog liječnika ili ambulantu za dijabetes.

Kad se Humalog primjenjuje u inzulinskoj infuzijskoj pumpi, ne smije se miješati niti s jednim

drugim inzulinom.

Ako primijenite više lijeka Humalog nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do pada razine šećera u krvi.

Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako je razina šećera u krvi niska

(blaga hipoglikemija)

, uzmite tablete glukoze, šećer ili popijte

zaslađen napitak. Potom pojedite voće, kekse ili sendvič, kako Vam je savjetovao liječnik i odmarajte

se. To često pomaže u prevladavanju blage hipoglikemije ili manjeg predoziranja inzulinom. Ako

Vam se stanje pogorša, disanje postane plitko i koža poblijedi, odmah obavijestite svog liječnika.

Injekcija glukagona može izliječiti prilično tešku hipoglikemiju. Nakon injekcije glukagona pojedite

glukozu ili šećer. Ako ne reagirate na glukagon, morat ćete se javiti u bolnicu. Zamolite liječnika da

Vam objasni djelovanje glukagona.

Ako ste zaboravili primijeniti Humalog

Ako primijenite manje lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera u krvi.

Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako se hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) ili hiperglikemija (visoka razina šećera u krvi) ne

liječe, mogu biti vrlo ozbiljne i uzrokovati glavobolju, mučninu, povraćanje, dehidraciju, nesvjesticu,

komu pa čak i smrt (pogledajte točke A. i B. u dijelu 4. "Moguće nuspojave").

Tri jednostavna koraka

za izbjegavanje hipoglikemije ili hiperglikemije:

Uvijek sa sobom nosite rezervne štrcaljke i rezervnu bočicu lijeka Humalog.

Uvijek sa sobom nosite nešto što će ukazati na to da bolujete od šećerne bolesti.

Uvijek sa sobom nosite šećer.

Ako prestanete primjenjivati Humalog

Ako primijenite manje lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera u krvi.

Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sistemska alergijska reakcija je rijetka (≥ 1/10 000 i < 1/1000). Simptomi su sljedeći:

osip po cijelom tijelu

pad krvnog tlaka

otežano disanje

ubrzani otkucaji srca

piskanje pri disanju

znojenje

Posumnjate li da imate ovu vrstu alergije na inzulin kod primjene lijeka Humalog, odmah obavijestite

svog liječnika.

Lokalna alergijska reakcija je česta (≥ 1/100 i < 1/10). U nekih će se osoba pojaviti crvenilo, oteklina

ili svrbež u području davanja injekcije inzulina. To sve obično prolazi za nekoliko dana ili tjedana.

Ako Vam se to dogodi, obavijestite svog liječnika.

Lipodistrofija (zadebljanja ili ulegnuća na koži) je manje česta (≥ 1/1000 i < 1/100). Ako primijetite

zadebljanja ili ulegnuća kože na mjestu injiciranja, obavijestite svog liječnika.

Prijavljeni su edemi (npr. oticanje ruku ili gležnjeva; zadržavanje tekućine), osobito na početku

inzulinske terapije ili kod promjene terapije u cilju poboljšanja kontrole šećera u krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Uobičajeni problemi u šećernoj bolesti

A.

Hipoglikemija

Hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) znači da nema dovoljno šećera u krvi. Može nastupiti ako:

primijenite previše lijeka Humalog ili drugog inzulina,

preskočite ili odgodite obrok ili promijenite prehranu,

vježbate ili teško radite neposredno prije ili poslije obroka,

dobijete infekciju ili se razbolite (osobito ako imate proljev ili povraćate),

se promijeni Vaša potreba za inzulinom, ili

Vam se pogoršaju tegobe s bubrezima ili jetrom.

Alkohol i neki lijekovi mogu utjecati na razinu šećera u krvi.

Prvi simptomi niskog šećera u krvi obično nastupaju brzo i uključuju sljedeće:

umor

vrlo brze otkucaje srca

nervozu ili drhtavicu

mučninu

glavobolju

hladan znoj

Dok niste sigurni da ćete prepoznati upozoravajuće simptome, izbjegavajte situacije u kojima zbog

hipoglikemije možete izložiti riziku sebe ili druge, primjerice vožnju automobila.

B.

Hiperglikemija i dijabetička ketoacidoza

Hiperglikemija (previsoka razina šećera u krvi) znači da Vaše tijelo nema dovoljno inzulina.

Hiperglikemija može nastupiti ako:

ne primijenite Humalog ili drugi inzulin,

primijenite manje inzulina nego što Vam je preporučio liječnik,

jedete puno više nego što dozvoljava Vaša dijeta, ili

imate vrućicu, infekciju ili emocionalni stres.

Hiperglikemija može dovesti do dijabetičke ketoacidoze. Prvi simptomi se javljaju polako tijekom više

sati ili dana. Simptomi su:

pospanost

nedostatak teka

naleti crvenila lica

voćni zadah

žeđ

mučnina ili povraćanje

Ozbiljni simptomi su teško disanje i vrlo ubrzan puls.

Odmah potražite liječničku pomoć.

C.

Bolest

Ako ste bolesni, osobito ako Vam je mučno ili povraćate, može se promijeniti Vaša potreba za

inzulinom.

Čak i kad jedete manje nego obično, i dalje trebate inzulin.

Učinite pretragu urina ili

krvi, slijedite upute u slučaju bolesti i obavijestite liječnika.

5.

Kako čuvati Humalog

Prije prve uporabe Humalog čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati. Bočicu koju koristite

čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C) ili na sobnoj temperaturi do 30°C i baciti nakon 28 dana. Ne odlagati

blizu izvora topline ili na sunce.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da je obojen ili da sadrži krute čestice. Smijete ga

upotrijebiti

samo

ako izgleda kao voda. Provjerite to prije svakog injiciranja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako

ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Humalog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici sadrži

Djelatna tvar je inzulin lispro. Inzulin lispro se proizvodi u laboratoriju 'tehnologijom

rekombinantne DNK'. To je promijenjen oblik humanog inzulina te se razlikuje od drugih

humanih i životinjskih inzulina. Inzulin lispro je vrlo sličan humanom inzulinu, koji je prirodni

hormon kojeg luči gušterača.

Drugi sastojci su: metakrezol, glicerol, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, cinkov oksid i voda

za injekcije. Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina ili natrijev hidroksid.

Kako Humalog izgleda i sadržaj pakiranja

Humalog 100 jedinica/ml otopina za injekciju je sterilna, bistra, bezbojna vodena otopina koja sadrži

100 jedinica inzulina lispro u jednom mililitru (100 jedinica/ml) otopine za injekciju. Jedna bočica

sadrži 1000 jedinica (10 mililitara). Humalog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici dostupan je

u pakiranjima od 1 bočice, 2 bočice ili u višestrukom pakiranju od 5 x 1 bočice. Na tržištu se ne

moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Humalog 100 jedinica/ml otopinu za injekciju u bočici proizvodi:

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španjolska.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet je: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht, Nizozemska.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

{MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Humalog 100 jedinica/ml, otopina za injekciju u ulošku

inzulin lispro

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Humalog i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog

Kako primjenjivati Humalog

Moguće nuspojave

Kako čuvati Humalog

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Humalog i za što se koristi

Humalog se koristi za liječenje šećerne bolesti. Humalog djeluje brže od običnog humanog inzulina jer

je molekula inzulina malo promijenjena.

Ako Vam gušterača ne stvara dovoljno inzulina za kontrolu razine šećera u krvi, oboljet ćete od

šećerne bolesti. Humalog je zamjena za Vaš vlastiti inzulin i namijenjen je za dugotrajnu kontrolu

šećera. Učinak mu nastupa vrlo brzo i traje kraće nego učinak običnog inzulina (2 do 5 sati). Humalog

u pravilu trebate primijeniti unutar 15 minuta prije obroka.

Liječnik Vam može savjetovati da primjenjujete Humalog zajedno s inzulinom duljeg djelovanja. Uz

svaku vrstu inzulina priložena je posebna uputa o lijeku, u kojoj su navedeni podaci važni za njegovu

primjenu. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik. Budite vrlo oprezni ako mijenjate

inzulin.

Humalog mogu koristiti odrasli i djeca.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog

NEMOJTE primjenjivati Humalog

ako mislite da nastupa

hipoglikemija

(niska razina šećera u krvi). U nastavku ćete naći upute

kako postupiti u slučaju blage hipoglikemije (pogledajte dio 3: Ako primijenite više lijeka

Humalog nego što ste trebali).

ako ste

alergični

na inzulin lispro ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Ako Vam sadašnja inzulinska terapija dobro regulira razine šećera u krvi, možda nećete osjetiti

upozoravajuće simptome kad šećer u krvi padne prenisko. Upozoravajući znakovi popisani su u

nastavku ove Upute. Morate pažljivo planirati vrijeme obroka te učestalost i intenzitet

tjelovježbe. Isto tako, morate pažljivo pratiti razine šećera u krvi čestim mjerenjem glukoze u

krvi.

Nekoliko bolesnika u kojih je nakon prelaska s inzulina životinjskog podrijetla na humani

inzulin nastupila hipoglikemija prijavilo je da su rani upozoravajući simptomi bili manje

izraženi ili različiti. Ako često imate hipoglikemiju ili je teško prepoznajete, porazgovarajte o

tome sa svojim liječnikom.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za dijabetes ako

odgovorite DA na neko od sljedećih pitanja:

Jeste li se nedavno razboljeli?

Imate li tegoba s bubrezima ili jetrom?

Vježbate li više nego obično?

Količina inzulina koju trebate može se promijeniti i ako pijete alkohol.

Također morate obavijestiti svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za

dijabetes ako planirate put u inozemstvo. Vremenska razlika među državama može značiti da

ćete morati primjenjivati injekcije i uzimati obroke u različito vrijeme nego kada ste kod kuće.

U nekih bolesnika koji dugo boluju od šećerne bolesti tipa 2 i imaju srčanu bolest ili su imali

moždani udar, a liječeni su pioglitazonom i inzulinom, došlo je do razvoja srčanog zatajivanja.

Čim prije obavijestite liječnika ako osjetite znakove srčanog zatajivanja kao što je neuobičajeni

nedostatak daha ili naglo povećanje tjelesne mase ili lokalizirano oticanje (edem).

Drugi lijekovi i Humalog

Potrebe za inzulinom mogu se promijeniti ako uzimate

kontracepcijske tablete,

steroide,

nadomjesne hormone štitnjače,

oralne antidijabetike,

acetilsalicilnu kiselinu,

sulfonamidne antibiotike,

oktreotid,

„stimulatore“ beta-2 receptora (npr. ritodrin, salbutamol ili terbutalin),

beta-blokatore, ili

neke antidepresive (inhibitore monoamino-oksidaze ili selektivne inhibitore ponovne pohrane

serotonina),

danazol,

neke inhibitore konvertaze angiotenzina (ACE-inhibitore, npr. kaptopril, enalapril) i

blokatore receptora angiotenzina II.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove, uključujući i one

koje ste nabavili bez recepta (pogledajte dio "Upozorenja i mjere opreza").

Trudnoća i dojenje

Jeste li trudni, planirate trudnoću ili dojite? Količina inzulina koju trebate obično se smanjuje u prva

tri mjeseca trudnoće, a povećava tijekom preostalih šest mjeseci. Ako dojite, možda ćete morati

promijeniti unos inzulina ili prehranu.

Obratite se svom liječniku za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaša sposobnost koncentracije i reagiranja može biti oslabljena ako imate hipoglikemiju. Imajte to na

umu u svim situacijama u kojima sebe i druge možete izložiti riziku (primjerice vožnja automobila ili

rukovanje strojem). Savjetujte se s liječnikom je li preporučljivo voziti:

ako imate česte epizode hipoglikemije

ako su upozoravajući znakovi hipoglikemije slabiji ili izostaju.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Humalog

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 g) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.

Kako primjenjivati Humalog

Uložak od 3 ml namijenjen je samo za uporabu u brizgalici od 3 ml koju proizvodi Lilly. Nije

namijenjen za uporabu u brizgalici od 1,5 ml.

Uvijek provjerite naziv i vrstu inzulina na kutiji i naljepnici na ulošku nakon što dobijete lijek u

ljekarni. Uvjerite se da ste dobili Humalog koji Vam je propisao liječnik.

Uvijek primijenite Humalog točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ako niste

sigurni. Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, isti uložak smijete koristiti samo Vi, čak i ako se

zamijeni igla na pomagalu za primjenu.

Doziranje

Humalog u pravilu trebate injicirati unutar 15 minuta prije obroka. Ako je potrebno, možete ga

injicirati neposredno nakon obroka. Vaš liječnik će Vam reći točno koliko lijeka trebate te kada

i koliko često ga primijeniti. Ove su upute namijenjene samo Vama. Točno ih slijedite i redovito

posjećujte ambulantu za dijabetes.

Ako promijenite vrstu inzulina koju koristite (primjerice prelazite s ljudskog ili životinjskog

inzulina na lijek Humalog), možda ćete trebati uzimati više ili manje lijeka nego ranije. To

može vrijediti samo za prvu injekciju, ali može biti i postupna promjena tijekom nekoliko

tjedana ili mjeseci.

Humalog injicirajte pod kožu. Smijete ga injicirati u mišić samo ako Vam je tako rekao liječnik.

Priprema lijeka Humalog

Humalog je već otopljen u vodi, tako da ga ne morate miješati. No, smijete ga upotrijebiti

samo

ako izgleda kao voda. Mora biti bistar, bezbojan i ne smije sadržavati krute čestice. Provjerite to

prije svakog injiciranja.

Priprema brizgalice za uporabu

Najprije operite ruke. Dezinficirajte gumeni zaštitni zatvarač uloška.

Uloške lijeka Humalog smijete koristiti samo u inzulinskim brizgalicama koje proizvodi

Lilly. Provjerite jesu li u uputi priloženoj uz brizgalicu navedeni ulošci Humalog ili Lilly.

Uložak od 3 ml može se umetnuti samo u brizgalicu od 3 ml.

Slijedite upute priložene uz brizgalicu. Stavite uložak u brizgalicu.

Odaberite dozu od 1 ili 2 jedinice. Zatim držite brizgalicu iglom prema gore i kucnite po stijenci

brizgalice da eventualni mjehurići zraka isplivaju na vrh. I dalje držeći brizgalicu vrhom prema

gore, pritisnite injekcijski mehanizam. Pritišćite sve dok se na vrhu igle ne pojavi kapljica lijeka

Humalog. U ulošku može ostati poneki mali mjehurić zraka. Oni nisu štetni, ali ako su preveliki,

mogu omesti točno doziranje inzulina.

Injiciranje lijeka Humalog

Prije davanja injekcije očistite kožu kako su Vas uputili. Injicirajte pod kožu, kako su Vas

naučili. Ne smijete injicirati izravno u venu. Nakon injekcije ostavite iglu u koži pet sekundi

kako biste bili sigurni da ste primili cijelu dozu. Nemojte trljati mjesto injekcije. Pazite da

injicirate najmanje 1 centimetar od mjesta prethodne injekcije i da mijenjate mjesta injekcije

kako su Vas naučili. Nije važno injicirate li u nadlakticu, bedro, stražnjicu ili trbuh; injekcija

lijeka Humalog će uvijek djelovati brže od običnog inzulina.

Humalog ne smijete sami primijeniti u venu. Injicirajte Humalog onako kako su Vas naučili

liječnik ili medicinska sestra. Samo liječnik smije primijeniti Humalog u venu. On će to učiniti

u iznimnim okolnostima kao što je operacija ili ako ste bolesni, a razina šećera Vam je

previsoka.

Nakon injiciranja

Odmah nakon injekcije skinite iglu s brizgalice pomoću vanjskog zatvarača igle. Tako ćete

osigurati sterilnost i spriječiti istjecanje lijeka Humalog. Također ćete spriječiti ulazak zraka u

brizgalicu i začepljenje igle.

Igle se ne smiju dijeliti s drugim osobama.

Brizgalica se ne smije

dijeliti s drugim osobama. Vratite zatvarač na brizgalicu. Ostavite uložak u brizgalici.

Sljedeće injekcije

Prije svake injekcije, odaberite 1 ili 2 jedinice i, držeći brizgalicu vrhom prema gore, pritisnite

injekcijski mehanizam sve dok se na vrhu igle ne pojavi kapljica lijeka Humalog. Na skali na

stijenci uloška možete vidjeti koliko je lijeka Humalog preostalo. Udaljenost između oznaka na

skali je približno 20 jedinica. Ako to nije dovoljno za Vašu dozu, zamijenite uložak.

Nemojte miješati niti jedan drugi inzulin u uložak lijeka Humalog. Kad se uložak isprazni,

nemojte ga ponovno koristiti.

Primjena lijeka Humalog u infuzijskoj pumpi

Za infuziju inzulina lispro smiju se koristiti samo određene inzulinske infuzijske pumpe s

oznakom CE. Prije infuzije inzulina lispro treba proučiti upute proizvođača kako bi se potvrdila

prikladnost određene pumpe. Pročitajte i slijedite upute u dokumentaciji o proizvodu priloženoj

uz infuzijsku pumpu.

Pazite da koristite odgovarajući spremnik i kateter za pumpu.

Promjena infuzijskog kompleta (cjevčice i igle) mora se odvijati u skladu s uputama za uporabu

priloženima uz infuzijski komplet.

Nastupi li hipoglikemija, infuziju treba prekinuti dok epizoda hipoglikemije ne prođe. U slučaju

ponovljenih ili teških epizoda niske razine šećera u krvi obavijestite svog liječnika ili ambulantu

za dijabetes i razmislite je li potrebno smanjiti ili prekinuti infuziju inzulina.

Neispravna pumpa ili začepljenje kompleta za infuziju mogu rezultirati brzim porastom razine

šećera. Posumnjate li na prekid dotoka inzulina, slijedite upute u dokumentaciji o proizvodu i po

potrebi obavijestite svog liječnika ili ambulantu za dijabetes.

Kad se Humalog primjenjuje u inzulinskoj infuzijskoj pumpi, ne smije se miješati niti s jednim

drugim inzulinom.

Ako primijenite više lijeka Humalog nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do pada razine šećera u krvi.

Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako je razina šećera u krvi niska

(blaga hipoglikemija)

, uzmite tablete glukoze, šećer ili popijte

zaslađen napitak. Potom pojedite voće, kekse ili sendvič, kako Vam je savjetovao liječnik i odmarajte

se. To često pomaže u prevladavanju blage hipoglikemije ili manjeg predoziranja inzulinom. Ako

Vam se stanje pogorša, disanje postane plitko i koža poblijedi, odmah obavijestite svog liječnika.

Injekcija glukagona može izliječiti prilično tešku hipoglikemiju. Nakon injekcije glukagona pojedite

glukozu ili šećer. Ako ne reagirate na glukagon, morat ćete se javiti u bolnicu. Zamolite liječnika da

Vam objasni djelovanje glukagona.

Ako ste zaboravili primijeniti Humalog

Ako primijenite manje lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera u krvi.

Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako se hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) ili hiperglikemija (visoka razina šećera u krvi) ne

liječe, mogu biti vrlo ozbiljne i uzrokovati glavobolju, mučninu, povraćanje, dehidraciju, nesvjesticu,

komu pa čak i smrt (pogledajte točke A. i B. u dijelu 4. "Moguće nuspojave").

Tri jednostavna koraka

za izbjegavanje hipoglikemije ili hiperglikemije:

Uvijek sa sobom nosite rezervne štrcaljke i rezervnu bočicu lijeka Humalog, odnosno rezervnu

brizgalicu i uloške, u slučaju da se brizgalica i ulošci koje koristite izgube ili oštete.

Uvijek sa sobom nosite nešto što će ukazati na to da bolujete od šećerne bolesti.

Uvijek sa sobom nosite šećer.

Ako prestanete primjenjivati Humalog

Ako primijenite manje lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera u krvi.

Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sistemska alergijska reakcija je rijetka (≥ 1/10 000 i < 1/1000). Simptomi su sljedeći:

osip po cijelom tijelu

pad krvnog tlaka

otežano disanje

ubrzani otkucaji srca

piskanje pri disanju

znojenje

Posumnjate li da imate ovu vrstu alergije na inzulin kod primjene lijeka Humalog, odmah obavijestite

svog liječnika.

Lokalna alergijska reakcija je česta (≥ 1/100 i < 1/10). U nekih će se osoba pojaviti crvenilo, oteklina

ili svrbež u području davanja injekcije inzulina. To sve obično prolazi za nekoliko dana ili tjedana.

Ako Vam se to dogodi, obavijestite svog liječnika.

Lipodistrofija (zadebljanja ili ulegnuća na koži) je manje česta (≥ 1/1000 i < 1/100). Ako primijetite

zadebljanja ili ulegnuća kože na mjestu injiciranja, obavijestite svog liječnika.

Prijavljeni su edemi (npr. oticanje ruku ili gležnjeva; zadržavanje tekućine), osobito na početku

inzulinske terapije ili kod promjene terapije u cilju poboljšanja kontrole šećera u krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Uobičajeni problemi u šećernoj bolesti

A.

Hipoglikemija

Hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) znači da nema dovoljno šećera u krvi. Može nastupiti ako:

primijenite previše lijeka Humalog ili drugog inzulina,

preskočite ili odgodite obrok ili promijenite prehranu,

vježbate ili teško radite neposredno prije ili poslije obroka,

dobijete infekciju ili se razbolite (osobito ako imate proljev ili povraćate)

se promijeni Vaša potreba za inzulinom, ili

Vam se pogoršaju tegobe s bubrezima ili jetrom.

Alkohol i neki lijekovi mogu utjecati na razinu šećera u krvi.

Prvi simptomi niskog šećera u krvi obično nastupaju brzo i uključuju sljedeće:

umor

vrlo brze otkucaje srca

nervozu ili drhtavicu

mučninu

glavobolju

hladan znoj

Dok niste sigurni da ćete prepoznati upozoravajuće simptome, izbjegavajte situacije u kojima zbog

hipoglikemije možete izložiti riziku sebe ili druge, primjerice vožnju automobila.

B.

Hiperglikemija i dijabetička ketoacidoza

Hiperglikemija (previsoka razina šećera u krvi) znači da Vaše tijelo nema dovoljno inzulina.

Hiperglikemija može nastupiti ako:

ne primijenite Humalog ili drugi inzulin,

primijenite manje inzulina nego što Vam je preporučio liječnik,

jedete puno više nego što dozvoljava Vaša dijeta, ili

imate vrućicu, infekciju ili emocionalni stres.

Hiperglikemija može dovesti do dijabetičke ketoacidoze. Prvi simptomi se javljaju polako tijekom više

sati ili dana. Simptomi su:

pospanost

nedostatak teka

naleti crvenila lica

voćni zadah

žeđ

mučnina ili povraćanje

Ozbiljni simptomi su teško disanje i vrlo ubrzan puls.

Odmah potražite liječničku pomoć.

C.

Bolest

Ako ste bolesni, osobito ako Vam je mučno ili povraćate, može se promijeniti Vaša potreba za

inzulinom.

Čak i kad jedete manje nego obično, i dalje trebate inzulin.

Učinite pretragu urina ili

krvi, slijedite upute u slučaju bolesti i obavijestite liječnika.

5.

Kako čuvati Humalog

Prije prve uporabe Humalog čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

Uložak koji koristite čuvati na sobnoj temperaturi (15°C - 30°C) i baciti nakon 28 dana. Ne odlagati

blizu izvora topline ili na sunce. Brizgalicu i uloške koje koristite ne čuvati u hladnjaku. Brizgalica s

umetnutim uloškom ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da je obojen ili da sadrži krute čestice. Smijete ga

upotrijebiti

samo

ako izgleda kao voda. Provjerite to prije svakog injiciranja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako

ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Humalog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku sadrži

Djelatna tvar je inzulin lispro. Inzulin lispro se proizvodi u laboratoriju 'tehnologijom

rekombinantne DNK'. To je promijenjen oblik humanog inzulina te se razlikuje od drugih

humanih i životinjskih inzulina. Inzulin lispro je vrlo sličan humanom inzulinu, koji je prirodni

hormon kojeg luči gušterača.

Drugi sastojci su: metakrezol, glicerol, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, cinkov oksid i voda

za injekcije. Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina ili natrijev hidroksid.

Kako Humalog izgleda i sadržaj pakiranja

Humalog 100 jedinica/ml otopina za injekciju je sterilna, bistra, bezbojna vodena otopina koja sadrži

100 jedinica inzulina lispro u jednom mililitru (100 jedinica/ml) otopine za injekciju. Jedan uložak

sadrži 300 jedinica (3 mililitra). Ulošci su dostupni u pakiranju od 5 ili 10 uložaka. Na tržištu se ne

moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Humalog 100 jedinica/ml otopinu za injekciju u ulošku proizvodi:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italija.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet je: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht, Nizozemska.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

{MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Humalog Mix25 100 jedinica/ml, suspenzija za injekciju u bočici

inzulin lispro

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Humalog Mix25 i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog Mix25

Kako primjenjivati Humalog Mix25

Moguće nuspojave

Kako čuvati Humalog Mix25

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Humalog Mix25 i za što se koristi

Humalog Mix25 se koristi za liječenje šećerne bolesti. Humalog Mix25 je predmiješana suspenzija, a

djelatna tvar u njoj je inzulin lispro. 25% inzulina lispro u lijeku Humalog Mix25 otopljeno je u vodi i

djeluje brže od običnog humanog inzulina jer je molekula inzulina malo promijenjena. 75% inzulina

lispro u lijeku Humalog Mix25 nalazi se u obliku suspenzije s protaminsulfatom, tako da je njegovo

djelovanje produljeno.

Ako Vam gušterača ne stvara dovoljno inzulina za kontrolu razine šećera u krvi, oboljet ćete od

šećerne bolesti. Humalog Mix25 je zamjena za Vaš vlastiti inzulin i namijenjen je za dugotrajnu

kontrolu šećera. Učinak lijeka Humalog Mix25 nastupa vrlo brzo i traje dulje nego učinak običnog

inzulina. Humalog Mix25 u pravilu trebate primijeniti unutar 15 minuta prije obroka.

Liječnik Vam može savjetovati da primjenjujete Humalog Mix25 zajedno s inzulinom duljeg

djelovanja. Uz svaku vrstu inzulina priložena je posebna uputa o lijeku, u kojoj su navedeni podaci

važni za njegovu primjenu. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik. Budite vrlo oprezni

ako mijenjate inzulin.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog Mix25

NEMOJTE primjenjivati Humalog Mix25

ako mislite da nastupa

hipoglikemija

(niska razina šećera u krvi). U nastavku ćete naći upute

kako postupiti u slučaju blage hipoglikemije (pogledajte dio 3: Ako primijenite više lijeka

Humalog Mix25 nego što ste trebali).

ako ste

alergični

na inzulin lispro ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Ako Vam sadašnja inzulinska terapija dobro regulira razine šećera u krvi, možda nećete osjetiti

upozoravajuće simptome kad šećer u krvi padne prenisko. Upozoravajući znakovi popisani su u

nastavku ove Upute. Morate pažljivo planirati vrijeme obroka te učestalost i intenzitet

tjelovježbe. Isto tako, morate pažljivo pratiti razine šećera u krvi čestim mjerenjem glukoze u

krvi.

Nekoliko bolesnika u kojih je nakon prelaska s inzulina životinjskog podrijetla na humani

inzulin nastupila hipoglikemija prijavilo je da su rani upozoravajući simptomi bili manje

izraženi ili različiti. Ako često imate hipoglikemiju ili je teško prepoznajete, porazgovarajte o

tome sa svojim liječnikom.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za dijabetes ako

odgovorite DA na neko od sljedećih pitanja:

Jeste li se nedavno razboljeli?

Imate li tegoba s bubrezima ili jetrom?

Vježbate li više nego obično?

Količina inzulina koju trebate može se promijeniti i ako pijete alkohol.

Također morate obavijestiti svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za

dijabetes ako planirate put u inozemstvo. Vremenska razlika među državama može značiti da

ćete morati primjenjivati injekcije i uzimati obroke u različito vrijeme nego kada ste kod kuće.

U nekih bolesnika koji dugo boluju od šećerne bolesti tipa 2 i imaju srčanu bolest ili su imali

moždani udar, a liječeni su pioglitazonom i inzulinom, došlo je do razvoja srčanog zatajivanja.

Čim prije obavijestite liječnika ako osjetite znakove srčanog zatajivanja kao što je neuobičajeni

nedostatak daha ili naglo povećanje tjelesne mase ili lokalizirano oticanje (edem).

Drugi lijekovi i Humalog Mix25

Potrebe za inzulinom mogu se promijeniti ako uzimate

kontracepcijske tablete,

steroide,

nadomjesne hormone štitnjače,

oralne antidijabetike,

acetilsalicilnu kiselinu,

sulfonamidne antibiotike,

oktreotid,

„stimulatore“ beta-2 receptora (npr. ritodrin, salbutamol ili terbutalin),

beta-blokatore, ili

neke antidepresive (inhibitore monoamino-oksidaze ili selektivne inhibitore ponovne pohrane

serotonina),

danazol,

neke inhibitore konvertaze angiotenzina (ACE-inhibitore, npr. kaptopril, enalapril) i

blokatore receptora angiotenzina II.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove, uključujući i one

koje ste nabavili bez recepta (pogledajte dio "Upozorenja i mjere opreza").

Trudnoća i dojenje

Jeste li trudni, planirate trudnoću ili dojite? Količina inzulina koju trebate obično se smanjuje u prva

tri mjeseca trudnoće, a povećava tijekom preostalih šest mjeseci. Ako dojite, možda ćete morati

promijeniti unos inzulina ili prehranu.

Obratite se svom liječniku za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaša sposobnost koncentracije i reagiranja može biti oslabljena ako imate hipoglikemiju. Imajte to na

umu u svim situacijama u kojima sebe i druge možete izložiti riziku (primjerice vožnja automobila ili

rukovanje strojem). Savjetujte se s liječnikom je li preporučljivo voziti:

ako imate česte epizode hipoglikemije

ako su upozoravajući znakovi hipoglikemije slabiji ili izostaju.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Humalog Mix25

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 g) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.

Kako primjenjivati Humalog Mix25

Uvijek provjerite naziv i vrstu inzulina na kutiji i naljepnici bočice nakon što dobijete lijek u

ljekarni. Uvjerite se da ste dobili Humalog Mix25 koji Vam je propisao liječnik.

Uvijek primijenite Humalog Mix25 točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom

ako niste sigurni.

Doziranje

Humalog Mix25 u pravilu trebate injicirati unutar 15 minuta prije obroka. Ako je potrebno,

možete ga injicirati neposredno nakon obroka. Vaš liječnik će Vam reći točno koliko lijeka

trebate te kada i koliko često ga primijeniti. Ove su upute namijenjene samo Vama. Točno ih

slijedite i redovito posjećujte ambulantu za dijabetes.

Ako promijenite vrstu inzulina koju koristite (primjerice prelazite s ljudskog ili životinjskog

inzulina na lijek Humalog), možda ćete trebati uzimati više ili manje lijeka nego ranije. To

može vrijediti samo za prvu injekciju, ali može biti i postupna promjena tijekom nekoliko

tjedana ili mjeseci.

Humalog Mix25 injicirajte pod kožu. Ne smijete ga primijeniti niti jednim drugim putem.

Humalog Mix25 se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Priprema lijeka Humalog Mix25

Bočice koje sadrže Humalog Mix25 treba prije primjene rotirati među dlanovima kako bi

suspenzija inzulina postala homogena odnosno jednoliko mutna ili mliječna. Nemojte snažno

tresti bočicu jer to može uzrokovati pjenjenje suspenzije, što može ometati točno odmjeravanje

doze. Bočice treba često pregledavati i ne smiju se upotrijebiti ako se pojave grudice ili se krute

bijele čestice zalijepe na dno ili stijenke bočice te se ona doima zamrznutom. Provjerite to prije

svakog injiciranja.

Injiciranje lijeka Humalog Mix25

Najprije operite ruke.

Prije davanja injekcije očistite kožu kako su Vas uputili. Očistite gumeni čep na bočici, ali ga

nemojte skidati.

Upotrijebite čistu, sterilnu štrcaljku i iglu da probušite gumeni čep i navučete željenu količinu

lijeka Humalog. Vaš liječnik ili osoblje u ambulanti za dijabetes će Vam objasniti kako ćete to

učiniti.

Nemojte dijeliti svoje igle i štrcaljke s drugim osobama.

Injicirajte pod kožu, kako su Vas naučili. Ne smijete injicirati izravno u venu. Nakon injekcije

ostavite iglu u koži pet sekundi kako biste bili sigurni da ste primili cijelu dozu. Nemojte trljati

mjesto injekcije. Pazite da injicirate najmanje 1 centimetar od mjesta prethodne injekcije i da

mijenjate mjesta injekcije kako su Vas naučili.

Ako primijenite više lijeka Humalog Mix25 nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Humalog Mix25 nego što ste trebali, može doći do pada razine šećera u

krvi. Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako je razina šećera u krvi niska

(blaga hipoglikemija)

, uzmite tablete glukoze, šećer ili popijte

zaslađen napitak. Potom pojedite voće, kekse ili sendvič, kako Vam je savjetovao liječnik i odmarajte

se. To često pomaže u prevladavanju blage hipoglikemije ili manjeg predoziranja inzulinom. Ako

Vam se stanje pogorša, disanje postane plitko i koža poblijedi, odmah obavijestite svog liječnika.

Injekcija glukagona može izliječiti prilično tešku hipoglikemiju. Nakon injekcije glukagona pojedite

glukozu ili šećer. Ako ne reagirate na glukagon, morat ćete se javiti u bolnicu. Zamolite liječnika da

Vam objasni djelovanje glukagona.

Ako ste zaboravili primijeniti Humalog Mix25

Ako primijenite manje lijeka Humalog Mix25 nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera

u krvi. Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako se hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) ili hiperglikemija (visoka razina šećera u krvi) ne

liječe, mogu biti vrlo ozbiljne i uzrokovati glavobolju, mučninu, povraćanje, dehidraciju, nesvjesticu,

komu pa čak i smrt (pogledajte točke A. i B. u dijelu 4. "Moguće nuspojave").

Tri jednostavna koraka

za izbjegavanje hipoglikemije ili hiperglikemije:

Uvijek sa sobom nosite rezervne štrcaljke i rezervnu bočicu lijeka Humalog Mix25.

Uvijek sa sobom nosite nešto što će ukazati na to da bolujete od šećerne bolesti.

Uvijek sa sobom nosite šećer.

Ako prestanete primjenjivati Humalog Mix25

Ako primijenite manje lijeka Humalog Mix25 nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera

u krvi. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sistemska alergijska reakcija je rijetka (≥ 1/10 000 i < 1/1000). Simptomi su sljedeći:

osip po cijelom tijelu

pad krvnog tlaka

otežano disanje

ubrzani otkucaji srca

piskanje pri disanju

znojenje

Posumnjate li da imate ovu vrstu alergije na inzulin kod primjene lijeka Humalog Mix25, odmah

obavijestite svog liječnika.

Lokalna alergijska reakcija je česta (≥ 1/100 i < 1/10). U nekih će se osoba pojaviti crvenilo, oteklina

ili svrbež u području davanja injekcije inzulina. To sve obično prolazi za nekoliko dana ili tjedana.

Ako Vam se to dogodi, obavijestite svog liječnika.

Lipodistrofija (zadebljanja ili ulegnuća na koži) je manje česta (≥ 1/1000 i < 1/100). Ako primijetite

zadebljanja ili ulegnuća kože na mjestu injiciranja, obavijestite svog liječnika.

Prijavljeni su edemi (npr. oticanje ruku ili gležnjeva; zadržavanje tekućine), osobito na početku

inzulinske terapije ili kod promjene terapije u cilju poboljšanja kontrole šećera u krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Uobičajeni problemi u šećernoj bolesti

A.

Hipoglikemija

Hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) znači da nema dovoljno šećera u krvi. Može nastupiti ako:

primijenite previše lijeka Humalog Mix25 ili drugog inzulina,

preskočite ili odgodite obrok ili promijenite prehranu,

vježbate ili teško radite neposredno prije ili poslije obroka,

dobijete infekciju ili se razbolite (osobito ako imate proljev ili povraćate),

se promijeni Vaša potreba za inzulinom, ili

Vam se pogoršaju tegobe s bubrezima ili jetrom.

Alkohol i neki lijekovi mogu utjecati na razinu šećera u krvi.

Prvi simptomi niskog šećera u krvi obično nastupaju brzo i uključuju sljedeće:

umor

vrlo brze otkucaje srca

nervozu ili drhtavicu

mučninu

glavobolju

hladan znoj

Dok niste sigurni da ćete prepoznati upozoravajuće simptome, izbjegavajte situacije u kojima zbog

hipoglikemije možete izložiti riziku sebe ili druge, primjerice vožnju automobila.

B.

Hiperglikemija i dijabetička ketoacidoza

Hiperglikemija (previsoka razina šećera u krvi) znači da Vaše tijelo nema dovoljno inzulina.

Hiperglikemija može nastupiti ako:

ne primijenite Humalog Mix25 ili drugi inzulin,

primijenite manje inzulina nego što Vam je preporučio liječnik,

jedete puno više nego što dozvoljava Vaša dijeta, ili

imate vrućicu, infekciju ili emocionalni stres.

Hiperglikemija može dovesti do dijabetičke ketoacidoze. Prvi simptomi se javljaju polako tijekom više

sati ili dana. Simptomi su:

pospanost

nedostatak teka

naleti crvenila lica

voćni zadah

žeđ

mučnina ili povraćanje

Ozbiljni simptomi su teško disanje i vrlo ubrzan puls.

Odmah potražite liječničku pomoć.

C.

Bolest

Ako ste bolesni, osobito ako Vam je mučno ili povraćate, može se promijeniti Vaša potreba za

inzulinom.

Čak i kad jedete manje nego obično, i dalje trebate inzulin.

Učinite pretragu urina ili

krvi, slijedite upute u slučaju bolesti i obavijestite liječnika.

5.

Kako čuvati Humalog Mix25

Prije prve uporabe Humalog Mix25 čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati. Bočicu koju

koristite čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C) ili na sobnoj temperaturi do 30°C i baciti nakon 28 dana. Ne

odlagati blizu izvora topline ili na sunce.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da su se pojavile grudice ili da su se krute bijele

čestice zalijepile na dno ili stijenke bočice te se ona doima zamrznutom. Provjerite to prije svakog

injiciranja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako

ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Humalog Mix25 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u bočici sadrži

Djelatna tvar je inzulin lispro. Inzulin lispro se proizvodi u laboratoriju 'tehnologijom

rekombinantne DNK'. To je promijenjen oblik humanog inzulina te se razlikuje od drugih

humanih i životinjskih inzulina. Inzulin lispro je vrlo sličan humanom inzulinu, koji je prirodni

hormon kojeg luči gušterača.

Drugi sastojci su: protaminsulfat, metakrezol, fenol, glicerol, natrijev hidrogenfosfat

heptahidrat, cinkov oksid i voda za injekcije. Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna

kiselina ili natrijev hidroksid.

Kako Humalog Mix25 suspenzija za injekciju u bočici izgleda i sadržaj pakiranja

Humalog Mix25 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju je bijela sterilna suspenzija, koja sadrži

100 jedinica inzulina lispro u jednom mililitru (100 jedinica/ml) suspenzije za injekciju. 25% inzulina

lispro u lijeku Humalog Mix25 otopljeno je u vodi. 75% inzulina lispro u lijeku Humalog Mix25

nalazi se u obliku suspenzije s protaminsulfatom. Jedna bočica sadrži 1000 jedinica (10 mililitara).

Humalog Mix25 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u bočici dostupan je u pakiranju od 1 bočice.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Humalog Mix25 100 jedinica/ml suspenziju za injekciju u bočici proizvodi:

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španjolska.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet je: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht, Nizozemska.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

{MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove:

http://www.ema.europa.eu/.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Humalog Mix25 100 jedinica/ml, suspenzija za injekciju u ulošku

inzulin lispro

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Humalog Mix25 i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog Mix25

Kako primjenjivati Humalog Mix25

Moguće nuspojave

Kako čuvati Humalog Mix25

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Humalog Mix25 i za što se koristi

Humalog Mix25 se koristi za liječenje šećerne bolesti. Humalog Mix25 je predmiješana suspenzija, a

djelatna tvar u njoj je inzulin lispro. 25% inzulina lispro u lijeku Humalog Mix25 otopljeno je u vodi i

djeluje brže od običnog humanog inzulina jer je molekula inzulina malo promijenjena. 75% inzulina

lispro u lijeku Humalog Mix25 nalazi se u obliku suspenzije s protaminsulfatom, tako da je njegovo

djelovanje produljeno.

Ako Vam gušterača ne stvara dovoljno inzulina za kontrolu razine šećera u krvi, oboljet ćete od

šećerne bolesti. Humalog Mix25 je zamjena za Vaš vlastiti inzulin i namijenjen je za dugotrajnu

kontrolu šećera. Učinak lijeka Humalog Mix25 nastupa vrlo brzo i traje dulje nego učinak običnog

inzulina. Humalog Mix25 u pravilu trebate primijeniti unutar 15 minuta prije obroka.

Liječnik Vam može savjetovati da primjenjujete Humalog Mix25 zajedno s inzulinom duljeg

djelovanja. Uz svaku vrstu inzulina priložena je posebna uputa o lijeku, u kojoj su navedeni podaci

važni za njegovu primjenu. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik. Budite vrlo oprezni

ako mijenjate inzulin.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog Mix25

NEMOJTE primjenjivati Humalog Mix25

ako mislite da nastupa

hipoglikemija

(niska razina šećera u krvi). U nastavku ćete naći upute

kako postupiti u slučaju blage hipoglikemije (pogledajte dio 3: Ako primijenite više lijeka

Humalog Mix25 nego što ste trebali).

ako ste

alergični

na inzulin lispro ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Ako Vam sadašnja inzulinska terapija dobro regulira razine šećera u krvi, možda nećete osjetiti

upozoravajuće simptome kad šećer u krvi padne prenisko. Upozoravajući znakovi popisani su u

nastavku ove Upute. Morate pažljivo planirati vrijeme obroka te učestalost i intenzitet

tjelovježbe. Isto tako, morate pažljivo pratiti razine šećera u krvi čestim mjerenjem glukoze u

krvi.

Nekoliko bolesnika u kojih je nakon prelaska s inzulina životinjskog podrijetla na humani

inzulin nastupila hipoglikemija prijavilo je da su rani upozoravajući simptomi bili manje

izraženi ili različiti. Ako često imate hipoglikemiju ili je teško prepoznajete, porazgovarajte o

tome sa svojim liječnikom.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za dijabetes ako

odgovorite DA na neko od sljedećih pitanja:

Jeste li se nedavno razboljeli?

Imate li tegoba s bubrezima ili jetrom?

Vježbate li više nego obično?

Količina inzulina koju trebate može se promijeniti i ako pijete alkohol.

Također morate obavijestiti svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za

dijabetes ako planirate put u inozemstvo. Vremenska razlika među državama može značiti da

ćete morati primjenjivati injekcije i uzimati obroke u različito vrijeme nego kada ste kod kuće.

U nekih bolesnika koji dugo boluju od šećerne bolesti tipa 2 i imaju srčanu bolest ili su imali

moždani udar, a liječeni su pioglitazonom i inzulinom, došlo je do razvoja srčanog zatajivanja.

Čim prije obavijestite liječnika ako osjetite znakove srčanog zatajivanja kao što je neuobičajeni

nedostatak daha ili naglo povećanje tjelesne mase ili lokalizirano oticanje (edem).

Drugi lijekovi i Humalog Mix25

Potrebe za inzulinom mogu se promijeniti ako uzimate

kontracepcijske tablete,

steroide,

nadomjesne hormone štitnjače,

oralne antidijabetike,

acetilsalicilnu kiselinu,

sulfonamidne antibiotike,

oktreotid,

„stimulatore“ beta-2 receptora (npr. ritodrin, salbutamol ili terbutalin),

beta-blokatore, ili

neke antidepresive (inhibitore monoamino-oksidaze ili selektivne inhibitore ponovne pohrane

serotonina),

danazol,

neke inhibitore konvertaze angiotenzina (ACE-inhibitore, npr. kaptopril, enalapril) i

blokatore receptora angiotenzina II.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove, uključujući i one

koje ste nabavili bez recepta (pogledajte dio "Upozorenja i mjere opreza“).

Trudnoća i dojenje

Jeste li trudni, planirate trudnoću ili dojite? Količina inzulina koju trebate obično se smanjuje u prva

tri mjeseca trudnoće, a povećava tijekom preostalih šest mjeseci. Ako dojite, možda ćete morati

promijeniti unos inzulina ili prehranu.

Obratite se svom liječniku za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaša sposobnost koncentracije i reagiranja može biti oslabljena ako imate hipoglikemiju. Imajte to na

umu u svim situacijama u kojima sebe i druge možete izložiti riziku (primjerice vožnja automobila ili

rukovanje strojem). Savjetujte se s liječnikom je li preporučljivo voziti:

ako imate česte epizode hipoglikemije

ako su upozoravajući znakovi hipoglikemije slabiji ili izostaju.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Humalog Mix25

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 g) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.

Kako primjenjivati Humalog Mix25

Uložak od 3 ml namijenjen je samo za uporabu u brizgalici od 3 ml koju proizvodi Lilly. Nije

namijenjen za uporabu u brizgalici od 1,5 ml.

Uvijek provjerite naziv i vrstu inzulina na kutiji i naljepnici na ulošku nakon što dobijete lijek u

ljekarni. Uvjerite se da ste dobili Humalog Mix25 koji Vam je propisao liječnik.

Uvijek primijenite Humalog Mix25 točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom

ako niste sigurni. Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, isti uložak smijete koristiti samo Vi,

čak i ako se zamijeni igla na pomagalu za primjenu.

Doziranje

Humalog Mix25 u pravilu trebate injicirati unutar 15 minuta prije obroka. Ako je potrebno,

možete ga injicirati neposredno nakon obroka. Vaš liječnik će Vam reći točno koliko lijeka

trebate te kada i koliko često ga primijeniti. Ove su upute namijenjene samo Vama. Točno ih

slijedite i redovito posjećujte ambulantu za dijabetes.

Ako promijenite vrstu inzulina koju koristite (primjerice prelazite s ljudskog ili životinjskog

inzulina na lijek Humalog Mix25), možda ćete trebati uzimati više ili manje lijeka nego ranije.

To može vrijediti samo za prvu injekciju, ali može biti i postupna promjena tijekom nekoliko

tjedana ili mjeseci.

Humalog Mix25 injicirajte pod kožu. Ne smijete ga primijeniti niti jednim drugim putem.

Humalog Mix25 se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Priprema lijeka Humalog Mix25

Uloške koji sadrže Humalog Mix25 treba prije primjene rotirati među dlanovima 10 puta i

10 puta preokrenuti za 180° kako bi suspenzija inzulina postala homogena odnosno jednoliko

mutna ili mliječna. Ako se to ne dogodi, ponavljajte opisani postupak dok se sadržaj ne

pomiješa. U ulošku se nalazi staklena kuglica koja olakšava miješanje. Nemojte snažno tresti

uložak jer to može uzrokovati pjenjenje suspenzije, što može ometati točno odmjeravanje doze

Uloške treba često pregledavati i ne smiju se upotrijebiti ako se pojave grudice ili se krute bijele

čestice zalijepe na dno ili stijenke uloška te se on doima zamrznutim. Provjerite to prije svakog

injiciranja.

Priprema brizgalice za uporabu

Najprije operite ruke. Dezinficirajte gumeni zaštitni zatvarač uloška.

Uloške lijeka Humalog Mix25 smijete koristiti samo u inzulinskim brizgalicama koje

proizvodi Lilly. Provjerite jesu li u uputi priloženoj uz brizgalicu navedeni ulošci Humalog

Mix25 ili Lilly. Uložak od 3 ml može se umetnuti samo u brizgalicu od 3 ml.

Slijedite upute priložene uz brizgalicu. Stavite uložak u brizgalicu.

Odaberite dozu od 1 ili 2 jedinice. Zatim držite brizgalicu iglom prema gore i kucnite po stijenci

brizgalice da eventualni mjehurići zraka isplivaju na vrh. I dalje držeći brizgalicu vrhom prema

gore, pritisnite injekcijski mehanizam. Pritišćite sve dok se na vrhu igle ne pojavi kapljica lijeka

Humalog Mix25. U ulošku može ostati poneki mali mjehurić zraka. Oni nisu štetni, ali ako su

preveliki, mogu omesti točno doziranje inzulina.

Injiciranje lijeka Humalog Mix25

Prije davanja injekcije očistite kožu kako su Vas uputili. Injicirajte pod kožu, kako su Vas

naučili. Ne smijete injicirati izravno u venu. Nakon injekcije ostavite iglu u koži pet sekundi

kako biste bili sigurni da ste primili cijelu dozu. Nemojte trljati mjesto injekcije. Pazite da

injicirate najmanje 1 centimetar od mjesta prethodne injekcije i da mijenjate mjesta injekcije

kako su Vas naučili.

Nakon injiciranja

Odmah nakon injekcije skinite iglu s brizgalice pomoću vanjskog zatvarača igle. Tako ćete

osigurati sterilnost i spriječiti istjecanje lijeka Humalog Mix25. Također ćete spriječiti ulazak

zraka u brizgalicu i začepljenje igle.

Igle se ne smiju dijeliti s drugim osobama.

Brizgalica se

ne smije dijeliti s drugim osobama. Vratite zatvarač na brizgalicu. Ostavite uložak u brizgalici.

Sljedeće injekcije

Prije svake injekcije, odaberite 1 ili 2 jedinice i, držeći brizgalicu vrhom prema gore, pritisnite

injekcijski mehanizam sve dok se na vrhu igle ne pojavi kapljica lijeka Humalog Mix25. Na

skali na stijenci uloška možete vidjeti koliko je lijeka Humalog Mix25 preostalo. Udaljenost

između oznaka na skali je približno 20 jedinica. Ako to nije dovoljno za Vašu dozu, zamijenite

uložak.

Nemojte miješati niti jedan drugi inzulin u uložak lijeka Humalog Mix25. Kad se uložak

isprazni, nemojte ga ponovno koristiti.

Ako primijenite više lijeka Humalog Mix25 nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Humalog Mix25 nego što ste trebali, može doći do pada razine šećera u

krvi. Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako je razina šećera u krvi niska

(blaga hipoglikemija)

, uzmite tablete glukoze, šećer ili popijte

zaslađen napitak. Potom pojedite voće, kekse ili sendvič, kako Vam je savjetovao liječnik i odmarajte

se. To često pomaže u prevladavanju blage hipoglikemije ili manjeg predoziranja inzulinom. Ako

Vam se stanje pogorša, disanje postane plitko i koža poblijedi, odmah obavijestite svog liječnika.

Injekcija glukagona može izliječiti prilično tešku hipoglikemiju. Nakon injekcije glukagona pojedite

glukozu ili šećer. Ako ne reagirate na glukagon, morat ćete se javiti u bolnicu. Zamolite liječnika da

Vam objasni djelovanje glukagona.

Ako ste zaboravili primijeniti Humalog Mix25

Ako primijenite manje lijeka Humalog Mix25 nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera

u krvi. Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako se hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) ili hiperglikemija (visoka razina šećera u krvi) ne

liječe, mogu biti vrlo ozbiljne i uzrokovati glavobolju, mučninu, povraćanje, dehidraciju, nesvjesticu,

komu pa čak i smrt (pogledajte točke A. i B. u dijelu 4. "Moguće nuspojave").

Tri jednostavna koraka

za izbjegavanje hipoglikemije ili hiperglikemije:

Uvijek sa sobom nosite rezervne štrcaljke i rezervnu bočicu lijeka Humalog Mix25, odnosno

rezervnu brizgalicu i uloške, u slučaju da se brizgalica i ulošci koje koristite izgube ili oštete.

Uvijek sa sobom nosite nešto što će ukazati na to da bolujete od šećerne bolesti.

Uvijek sa sobom nosite šećer.

Ako prestanete primjenjivati Humalog Mix25

Ako primijenite manje lijeka Humalog Mix25 nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera

u krvi. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sistemska alergijska reakcija je rijetka (≥ 1/10 000 i < 1/1000). Simptomi su sljedeći:

osip po cijelom tijelu

pad krvnog tlaka

otežano disanje

ubrzani otkucaji srca

piskanje pri disanju

znojenje

Posumnjate li da imate ovu vrstu alergije na inzulin kod primjene lijeka Humalog Mix25, odmah

obavijestite svog liječnika.

Lokalna alergijska reakcija je česta (≥ 1/100 i < 1/10). U nekih će se osoba pojaviti crvenilo, oteklina

ili svrbež u području davanja injekcije inzulina. To sve obično prolazi za nekoliko dana ili tjedana.

Ako Vam se to dogodi, obavijestite svog liječnika.

Lipodistrofija (zadebljanja ili ulegnuća na koži) je manje česta (≥ 1/1000 i < 1/100). Ako primijetite

zadebljanja ili ulegnuća kože na mjestu injiciranja, obavijestite svog liječnika.

Prijavljeni su edemi (npr. oticanje ruku ili gležnjeva; zadržavanje tekućine), osobito na početku

inzulinske terapije ili kod promjene terapije u cilju poboljšanja kontrole šećera u krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Uobičajeni problemi u šećernoj bolesti

A.

Hipoglikemija

Hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) znači da nema dovoljno šećera u krvi. Može nastupiti ako:

primijenite previše lijeka Humalog Mix25 ili drugog inzulina,

preskočite ili odgodite obrok ili promijenite prehranu,

vježbate ili teško radite neposredno prije ili poslije obroka,

dobijete infekciju ili se razbolite (osobito ako imate proljev ili povraćate),

se promijeni Vaša potreba za inzulinom, ili

Vam se pogoršaju tegobe s bubrezima ili jetrom.

Alkohol i neki lijekovi mogu utjecati na razinu šećera u krvi.

Prvi simptomi niskog šećera u krvi obično nastupaju brzo i uključuju sljedeće:

umor

vrlo brze otkucaje srca

nervozu ili drhtavicu

mučninu

glavobolju

hladan znoj

Dok niste sigurni da ćete prepoznati upozoravajuće simptome, izbjegavajte situacije u kojima zbog

hipoglikemije možete izložiti riziku sebe ili druge, primjerice vožnju automobila.

B.

Hiperglikemija i dijabetička ketoacidoza

Hiperglikemija (previsoka razina šećera u krvi) znači da Vaše tijelo nema dovoljno inzulina.

Hiperglikemija može nastupiti ako:

ne primijenite Humalog Mix25 ili drugi inzulin,

primijenite manje inzulina nego što Vam je preporučio liječnik,

jedete puno više nego što dozvoljava Vaša dijeta, ili

imate vrućicu, infekciju ili emocionalni stres.

Hiperglikemija može dovesti do dijabetičke ketoacidoze. Prvi simptomi se javljaju polako tijekom više

sati ili dana. Simptomi su:

pospanost

nedostatak teka

naleti crvenila lica

voćni zadah

žeđ

mučnina ili povraćanje

Ozbiljni simptomi su teško disanje i vrlo ubrzan puls.

Odmah potražite liječničku pomoć.

C.

Bolest

Ako ste bolesni, osobito ako Vam je mučno ili povraćate, može se promijeniti Vaša potreba za

inzulinom.

Čak i kad jedete manje nego obično, i dalje trebate inzulin.

Učinite pretragu urina ili

krvi, slijedite upute u slučaju bolesti i obavijestite liječnika.

5.

Kako čuvati Humalog Mix25

Prije prve uporabe Humalog Mix25 čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

Uložak koji koristite čuvati na sobnoj temperaturi (15°C - 30°C) i baciti nakon 28 dana. Ne odlagati

blizu izvora topline ili na sunce. Brizgalicu i uloške koje koristite ne čuvati u hladnjaku. Brizgalica s

umetnutim uloškom ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da su se pojavile grudice ili da su se krute bijele

čestice zalijepile na dno ili stijenke uloška te se on doima zamrznutim. Provjerite to prije svakog

injiciranja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako

ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Humalog Mix25 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku sadrži

Djelatna tvar je inzulin lispro. Inzulin lispro se proizvodi u laboratoriju 'tehnologijom

rekombinantne DNK'. To je promijenjen oblik humanog inzulina te se razlikuje od drugih

humanih i životinjskih inzulina. Inzulin lispro je vrlo sličan humanom inzulinu, koji je prirodni

hormon kojeg luči gušterača.

Drugi sastojci su: protaminsulfat, metakrezol, fenol, glicerol, natrijev hidrogenfosfat

heptahidrat, cinkov oksid i voda za injekcije. Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna

kiselina ili natrijev hidroksid.

Kako Humalog Mix25 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku izgleda i sadržaj

pakiranja

Humalog Mix25 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju je bijela sterilna suspenzija, koja sadrži

100 jedinica inzulina lispro u jednom mililitru (100 jedinica/ml) suspenzije za injekciju. 25% inzulina

lispro u lijeku Humalog Mix25 otopljeno je u vodi. 75% inzulina lispro u lijeku Humalog Mix25

nalazi se u obliku suspenzije s protaminsulfatom. Jedan uložak sadrži 300 jedinica (3 mililitra). Ulošci

su dostupni u pakiranju od 5 ili 10 uložaka. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Humalog Mix25 100 jedinica/ml suspenziju za injekciju u ulošku proizvodi:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italija.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet je: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht, Nizozemska.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

{MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Humalog Mix50 100 jedinica/ml, suspenzija za injekciju u ulošku

inzulin lispro

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Humalog Mix50 i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog Mix50

Kako primjenjivati Humalog Mix50

Moguće nuspojave

Kako čuvati Humalog Mix50

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Humalog Mix50 i za što se koristi

Humalog Mix50 se koristi za liječenje šećerne bolesti. Humalog Mix50 je predmiješana suspenzija, a

djelatna tvar u njoj je inzulin lispro. 50% inzulina lispro u lijeku Humalog Mix50 otopljeno je u vodi i

djeluje brže od običnog humanog inzulina jer je molekula inzulina malo promijenjena. 50% inzulina

lispro u lijeku Humalog Mix50 nalazi se u obliku suspenzije s protaminsulfatom, tako da je njegovo

djelovanje produljeno.

Ako Vam gušterača ne stvara dovoljno inzulina za kontrolu razine šećera u krvi, oboljet ćete od

šećerne bolesti. Humalog Mix50 je zamjena za Vaš vlastiti inzulin i namijenjen je za dugotrajnu

kontrolu šećera. Učinak lijeka Humalog Mix50 nastupa vrlo brzo i traje dulje nego učinak običnog

inzulina. Humalog Mix50 u pravilu trebate primijeniti unutar 15 minuta prije obroka.

Liječnik Vam može savjetovati da primjenjujete Humalog Mix50 zajedno s inzulinom duljeg

djelovanja. Uz svaku vrstu inzulina priložena je posebna uputa o lijeku, u kojoj su navedeni podaci

važni za njegovu primjenu. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik. Budite vrlo oprezni

ako mijenjate inzulin.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog Mix50

NEMOJTE primjenjivati Humalog Mix50

ako mislite da nastupa

hipoglikemija

(niska razina šećera u krvi). U nastavku ćete naći upute

kako postupiti u slučaju blage hipoglikemije (pogledajte dio 3: Ako primijenite više lijeka

Humalog Mix50 nego što ste trebali).

ako ste

alergični

na inzulin lispro ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Ako Vam sadašnja inzulinska terapija dobro regulira razine šećera u krvi, možda nećete osjetiti

upozoravajuće simptome kad šećer u krvi padne prenisko. Upozoravajući znakovi popisani su u

nastavku ove upute. Morate pažljivo planirati vrijeme obroka te učestalost i intenzitet

tjelovježbe. Isto tako, morate pažljivo pratiti razine šećera u krvi čestim mjerenjem glukoze u

krvi.

Nekoliko bolesnika u kojih je nakon prelaska s inzulina životinjskog podrijetla na humani

inzulin nastupila hipoglikemija prijavilo je da su rani upozoravajući simptomi bili manje

izraženi ili različiti. Ako često imate hipoglikemiju ili je teško prepoznajete, porazgovarajte o

tome sa svojim liječnikom.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za dijabetes ako

odgovorite DA na neko od sljedećih pitanja:

Jeste li se nedavno razboljeli?

Imate li tegoba s bubrezima ili jetrom?

Vježbate li više nego obično?

Količina inzulina koju trebate može se promijeniti i ako pijete alkohol.

Također morate obavijestiti svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za

dijabetes ako planirate put u inozemstvo. Vremenska razlika među državama može značiti da

ćete morati primjenjivati injekcije i uzimati obroke u različito vrijeme nego kada ste kod kuće.

U nekih bolesnika koji dugo boluju od šećerne bolesti tipa 2 i imaju srčanu bolest ili su imali

moždani udar, a liječeni su pioglitazonom i inzulinom, došlo je do razvoja srčanog zatajivanja.

Čim prije obavijestite liječnika ako osjetite znakove srčanog zatajivanja kao što je neuobičajeni

nedostatak daha ili naglo povećanje tjelesne mase ili lokalizirano oticanje (edem).

Drugi lijekovi i Humalog Mix50

Potrebe za inzulinom mogu se promijeniti ako uzimate

kontracepcijske tablete,

steroide,

nadomjesne hormone štitnjače,

oralne antidijabetike,

acetilsalicilnu kiselinu,

sulfonamidne antibiotike,

oktreotid,

„stimulatore“ beta-2 receptora (npr. ritodrin, salbutamol ili terbutalin),

beta-blokatore, ili

neke antidepresive (inhibitore monoamino-oksidaze ili selektivne inhibitore ponovne pohrane

serotonina),

danazol,

neke inhibitore konvertaze angiotenzina (ACE-inhibitore, npr. kaptopril, enalapril) i

blokatore receptora angiotenzina II.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove, uključujući i one

koje ste nabavili bez recepta (pogledajte dio "Upozorenja i mjere opreza").

Trudnoća i dojenje

Jeste li trudni, planirate trudnoću ili dojite? Količina inzulina koju trebate obično se smanjuje u prva

tri mjeseca trudnoće, a povećava tijekom preostalih šest mjeseci. Ako dojite, možda ćete morati

promijeniti unos inzulina ili prehranu.

Obratite se svom liječniku za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaša sposobnost koncentracije i reagiranja može biti oslabljena ako imate hipoglikemiju. Imajte to na

umu u svim situacijama u kojima sebe i druge možete izložiti riziku (primjerice vožnja automobila ili

rukovanje strojem). Savjetujte se s liječnikom je li preporučljivo voziti:

ako imate česte epizode hipoglikemije

ako su upozoravajući znakovi hipoglikemije slabiji ili izostaju.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Humalog Mix50

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 g) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.

Kako primjenjivati Humalog Mix50

Uložak od 3 ml namijenjen je samo za uporabu u brizgalici od 3 ml koju proizvodi Lilly. Nije

namijenjen za uporabu u brizgalici od 1,5 ml.

Uvijek provjerite naziv i vrstu inzulina na kutiji i naljepnici na ulošku nakon što dobijete lijek u

ljekarni. Uvjerite se da ste dobili Humalog Mix50 koji Vam je propisao liječnik.

Uvijek primijenite Humalog Mix50 točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom

ako niste sigurni. Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, isti uložak smijete koristiti samo Vi,

čak i ako se zamijeni igla na pomagalu za primjenu.

Doziranje

Humalog Mix50 u pravilu trebate injicirati unutar 15 minuta prije obroka. Ako je potrebno,

možete ga injicirati neposredno nakon obroka. Vaš liječnik će Vam reći točno koliko lijeka

trebate te kada i koliko često ga primijeniti. Ove su upute namijenjene samo Vama. Točno ih

slijedite i redovito posjećujte ambulantu za dijabetes.

Ako promijenite vrstu inzulina koju koristite (primjerice prelazite s ljudskog ili životinjskog

inzulina na lijek Humalog Mix50), možda ćete trebati uzimati više ili manje lijeka nego ranije.

To može vrijediti samo za prvu injekciju, ali može biti i postupna promjena tijekom nekoliko

tjedana ili mjeseci.

Humalog Mix50 injicirajte pod kožu. Ne smijete ga primijeniti niti jednim drugim putem.

Humalog Mix50 se ni pod kojim uvjetima ne smije primijeniti intravenski.

Priprema lijeka Humalog Mix50

Uloške koji sadrže Humalog Mix50 treba prije primjene rotirati među dlanovima 10 puta i

10 puta preokrenuti za 180° kako bi suspenzija inzulina postala homogena odnosno jednoliko

mutna ili mliječna. Ako se to ne dogodi, ponavljajte opisani postupak dok se sadržaj ne

pomiješa. U ulošku se nalazi staklena kuglica koja olakšava miješanje. Nemojte snažno tresti

uložak jer to može uzrokovati pjenjenje suspenzije, što može ometati točno odmjeravanje doze

Uloške treba često pregledavati i ne smiju se upotrijebiti ako se pojave grudice ili se krute bijele

čestice zalijepe na dno ili stijenke uloška te se on doima zamrznutim. Provjerite to prije svakog

injiciranja.

Priprema brizgalice za uporabu

Najprije operite ruke. Dezinficirajte gumeni zaštitni zatvarač uloška.

Uloške lijeka Humalog Mix50 smijete koristiti samo u inzulinskim brizgalicama koje

proizvodi Lilly. Provjerite jesu li u uputi priloženoj uz brizgalicu navedeni ulošci Humalog

Mix50 ili Lilly. Uložak od 3 ml može se umetnuti samo u brizgalicu od 3 ml.

Slijedite upute priložene uz brizgalicu. Stavite uložak u brizgalicu.

Odaberite dozu od 1 ili 2 jedinice. Zatim držite brizgalicu iglom prema gore i kucnite po stijenci

brizgalice da eventualni mjehurići zraka isplivaju na vrh. I dalje držeći brizgalicu vrhom prema

gore, pritisnite injekcijski mehanizam. Pritišćite sve dok se na vrhu igle ne pojavi kapljica lijeka

Humalog Mix50. U ulošku može ostati poneki mali mjehurić zraka. Oni nisu štetni, ali ako su

preveliki, mogu omesti točno doziranje inzulina.

Injiciranje lijeka Humalog Mix50

Prije davanja injekcije očistite kožu kako su Vas uputili. Injicirajte pod kožu, kako su Vas

naučili. Ne smijete injicirati izravno u venu. Nakon injekcije ostavite iglu u koži pet sekundi

kako biste bili sigurni da ste primili cijelu dozu. Nemojte trljati mjesto injekcije. Pazite da

injicirate najmanje 1 centimetar od mjesta prethodne injekcije i da mijenjate mjesta injekcije

kako su Vas naučili.

Nakon injiciranja

Odmah nakon injekcije skinite iglu s brizgalice pomoću vanjskog zatvarača igle. Tako ćete

osigurati sterilnost i spriječiti istjecanje lijeka Humalog Mix50. Također ćete spriječiti ulazak

zraka u brizgalicu i začepljenje igle.

Igle se ne smiju dijeliti s drugim osobama.

Brizgalica se

ne smije dijeliti s drugim osobama. Vratite zatvarač na brizgalicu. Ostavite uložak u brizgalici.

Sljedeće injekcije

Prije svake injekcije, odaberite 1 ili 2 jedinice i, držeći brizgalicu vrhom prema gore, pritisnite

injekcijski mehanizam sve dok se na vrhu igle ne pojavi kapljica lijeka Humalog Mix50. Na

skali na stijenci uloška možete vidjeti koliko je lijeka Humalog Mix50 preostalo. Udaljenost

između oznaka na skali je približno 20 jedinica. Ako to nije dovoljno za Vašu dozu, zamijenite

uložak.

Nemojte miješati niti jedan drugi inzulin u uložak lijeka Humalog Mix50. Kad se uložak

isprazni, nemojte ga ponovno koristiti.

Ako primijenite više lijeka Humalog Mix50 nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Humalog Mix50 nego što ste trebali, može doći do pada razine šećera u

krvi. Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako je razina šećera u krvi niska

(blaga hipoglikemija)

, uzmite tablete glukoze, šećer ili popijte

zaslađen napitak. Potom pojedite voće, kekse ili sendvič, kako Vam je savjetovao liječnik i odmarajte

se. To često pomaže u prevladavanju blage hipoglikemije ili manjeg predoziranja inzulinom. Ako

Vam se stanje pogorša, disanje postane plitko i koža poblijedi, odmah obavijestite svog liječnika.

Injekcija glukagona može izliječiti prilično tešku hipoglikemiju. Nakon injekcije glukagona pojedite

glukozu ili šećer. Ako ne reagirate na glukagon, morat ćete se javiti u bolnicu. Zamolite liječnika da

Vam objasni djelovanje glukagona.

Ako ste zaboravili primijeniti Humalog Mix50

Ako primijenite manje lijeka Humalog Mix50 nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera

u krvi. Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako se hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) ili hiperglikemija (visoka razina šećera u krvi) ne

liječe, mogu biti vrlo ozbiljne i uzrokovati glavobolju, mučninu, povraćanje, dehidraciju, nesvjesticu,

komu pa čak i smrt (pogledajte točke A. i B. u dijelu 4. "Moguće nuspojave").

Tri jednostavna koraka

za izbjegavanje hipoglikemije ili hiperglikemije:

Uvijek sa sobom nosite rezervnu brizgalicu i uloške, u slučaju da se brizgalica i ulošci koje

koristite izgube ili oštete.

Uvijek sa sobom nosite nešto što će ukazati na to da bolujete od šećerne bolesti.

Uvijek sa sobom nosite šećer.

Ako prestanete primjenjivati Humalog Mix50

Ako primijenite manje lijeka Humalog Mix50 nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera

u krvi. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sistemska alergijska reakcija je rijetka (≥ 1/10 000 i < 1/1000). Simptomi su sljedeći:

osip po cijelom tijelu

pad krvnog tlaka

otežano disanje

ubrzani otkucaji srca

piskanje pri disanju

znojenje

Posumnjate li da imate ovu vrstu alergije na inzulin kod primjene lijeka Humalog Mix50, odmah

obavijestite svog liječnika.

Lokalna alergijska reakcija je česta (≥ 1/100 i < 1/10). U nekih će se osoba pojaviti crvenilo, oteklina

ili svrbež u području davanja injekcije inzulina. To sve obično prolazi za nekoliko dana ili tjedana.

Ako Vam se to dogodi, obavijestite svog liječnika.

Lipodistrofija (zadebljanja ili ulegnuća na koži) je manje česta (≥ 1/1000 i < 1/100). Ako primijetite

zadebljanja ili ulegnuća kože na mjestu injiciranja, obavijestite svog liječnika.

Prijavljeni su edemi (npr. oticanje ruku ili gležnjeva; zadržavanje tekućine), osobito na početku

inzulinske terapije ili kod promjene terapije u cilju poboljšanja kontrole šećera u krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Uobičajeni problemi u šećernoj bolesti

A.

Hipoglikemija

Hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) znači da nema dovoljno šećera u krvi. Može nastupiti ako:

primijenite previše lijeka Humalog Mix50 ili drugog inzulina,

preskočite ili odgodite obrok ili promijenite prehranu,

vježbate ili teško radite neposredno prije ili poslije obroka,

dobijete infekciju ili se razbolite (osobito ako imate proljev ili povraćate),

se promijeni Vaša potreba za inzulinom, ili

Vam se pogoršaju tegobe s bubrezima ili jetrom.

Alkohol i neki lijekovi mogu utjecati na razinu šećera u krvi.

Prvi simptomi niskog šećera u krvi obično nastupaju brzo i uključuju sljedeće:

umor

vrlo brze otkucaje srca

nervozu ili drhtavicu

mučninu

glavobolju

hladan znoj

Dok niste sigurni da ćete prepoznati upozoravajuće simptome, izbjegavajte situacije u kojima zbog

hipoglikemije možete izložiti riziku sebe ili druge, primjerice vožnju automobila.

B.

Hiperglikemija i dijabetička ketoacidoza

Hiperglikemija (previsoka razina šećera u krvi) znači da Vaše tijelo nema dovoljno inzulina.

Hiperglikemija može nastupiti ako:

ne primijenite Humalog Mix50 ili drugi inzulin,

primijenite manje inzulina nego što Vam je preporučio liječnik,

jedete puno više nego što dozvoljava Vaša dijeta, ili

imate vrućicu, infekciju ili emocionalni stres.

Hiperglikemija može dovesti do dijabetičke ketoacidoze. Prvi simptomi se javljaju polako tijekom više

sati ili dana. Simptomi su:

pospanost

nedostatak teka

naleti crvenila lica

voćni zadah

žeđ

mučnina ili povraćanje

Ozbiljni simptomi su teško disanje i vrlo ubrzan puls.

Odmah potražite liječničku pomoć.

C.

Bolest

Ako ste bolesni, osobito ako Vam je mučno ili povraćate, može se promijeniti Vaša potreba za

inzulinom.

Čak i kad jedete manje nego obično, i dalje trebate inzulin.

Učinite pretragu urina ili

krvi, slijedite upute u slučaju bolesti i obavijestite liječnika.

5.

Kako čuvati Humalog Mix50

Prije prve uporabe Humalog Mix50 čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

Uložak koji koristite čuvati na sobnoj temperaturi (15°C - 30°C) i baciti nakon 28 dana. Ne odlagati

blizu izvora topline ili na sunce. Brizgalicu i uloške koje koristite ne odlagati u hladnjak. Brizgalica s

umetnutim uloškom ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da su se pojavile grudice ili da su se krute bijele

čestice zalijepile na dno ili stijenke uloška te se on doima zamrznutim. Provjerite to prije svakog

injiciranja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako

ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Humalog Mix50 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku sadrži

Djelatna tvar je inzulin lispro. Inzulin lispro se proizvodi u laboratoriju 'tehnologijom

rekombinantne DNK'. To je promijenjen oblik humanog inzulina te se razlikuje od drugih

humanih i životinjskih inzulina. Inzulin lispro je vrlo sličan humanom inzulinu, koji je prirodni

hormon kojeg luči gušterača.

Drugi sastojci su: protaminsulfat, metakrezol, fenol, glicerol, natrijev hidrogenfosfat

heptahidrat, cinkov oksid i voda za injekcije. Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna

kiselina ili natrijev hidroksid.

Kako Humalog Mix50 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku izgleda i sadržaj

pakiranja

Humalog Mix50 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju je bijela sterilna suspenzija, koja sadrži

100 jedinica inzulina lispro u jednom mililitru (100 jedinica/ml) suspenzije za injekciju. 50% inzulina

lispro u lijeku Humalog Mix50 otopljeno je u vodi. 50% inzulina lispro u lijeku Humalog Mix50

nalazi se u obliku suspenzije s protaminsulfatom. Jedan uložak sadrži 300 jedinica (3 mililitra). Ulošci

su dostupni u pakiranju od 5 ili 10 uložaka. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Humalog Mix50 100 jedinica/ml suspenziju za injekciju u ulošku proizvodi:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italija.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet je: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht, Nizozemska.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

{MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Humalog 100 jedinica/ml KwikPen, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

inzulin lispro

Jedna KwikPen brizgalica može isporučiti dozu od 1 do 60 jedinica u koracima od 1 jedinice.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Humalog KwikPen i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog KwikPen

Kako primjenjivati Humalog KwikPen

Moguće nuspojave

Kako čuvati Humalog KwikPen

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Humalog KwikPen i za što se koristi

Humalog KwikPen se koristi za liječenje šećerne bolesti. Djeluje brže od običnog humanog inzulina

jer je molekula inzulina malo promijenjena.

Ako Vam gušterača ne stvara dovoljno inzulina za kontrolu razine šećera u krvi, oboljet ćete od

šećerne bolesti. Humalog je zamjena za Vaš vlastiti inzulin i namijenjen je za dugotrajnu kontrolu

šećera. Učinak mu nastupa vrlo brzo i traje kraće nego učinak običnog inzulina (2 do 5 sati). Humalog

u pravilu trebate primijeniti unutar 15 minuta prije obroka.

Liječnik Vam može savjetovati da primjenjujete Humalog KwikPen zajedno s inzulinom duljeg

djelovanja. Uz svaku vrstu inzulina priložena je posebna uputa o lijeku, u kojoj su navedeni podaci

važni za njegovu primjenu. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik. Budite vrlo oprezni

ako mijenjate inzulin.

Humalog mogu koristiti odrasli i djeca.

KwikPen je napunjena brizgalica koju je potrebno baciti nakon što se potroši, a koja sadrži 3 ml

(300 jedinica, 100 jedinica/ml) inzulina lispro. Jedna KwikPen brizgalica sadrži više doza inzulina.

KwikPen odmjerava dozu u koracima od 1 jedinice.

Broj jedinica prikazuje se u prozorčiću za

odabir doze i uvijek ga trebate provjeriti prije injiciranja lijeka.

Jednom injekcijom možete

injicirati od 1 do 60 jedinica.

Ako Vaša doza iznosi više od 60 jedinica, morat ćete si dati više od

jedne injekcije.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog KwikPen

NEMOJTE primjenjivati Humalog KwikPen

ako mislite da nastupa

hipoglikemija

(niska razina šećera u krvi). U nastavku ćete naći upute

kako postupiti u slučaju blage hipoglikemije (pogledajte dio 3: Ako primijenite više lijeka

Humalog nego što ste trebali).

ako ste

alergični

na inzulin lispro ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Ako Vam sadašnja inzulinska terapija dobro regulira razine šećera u krvi, možda nećete osjetiti

upozoravajuće simptome kad šećer u krvi padne prenisko. Upozoravajući znakovi popisani su u

nastavku ove Upute. Morate pažljivo planirati vrijeme obroka te učestalost i intenzitet

tjelovježbe. Isto tako, morate pažljivo pratiti razine šećera u krvi čestim mjerenjem glukoze u

krvi.

Nekoliko bolesnika u kojih je nakon prelaska s inzulina životinjskog podrijetla na humani

inzulin nastupila hipoglikemija prijavilo je da su rani upozoravajući simptomi bili manje

izraženi ili različiti. Ako često imate hipoglikemiju ili je teško prepoznajete, porazgovarajte o

tome sa svojim liječnikom.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za dijabetes ako

odgovorite DA na neko od sljedećih pitanja:

Jeste li se nedavno razboljeli?

Imate li tegoba s bubrezima ili jetrom?

Vježbate li više nego obično?

Količina inzulina koju trebate može se promijeniti i ako pijete alkohol.

Također morate obavijestiti svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za

dijabetes ako planirate put u inozemstvo. Vremenska razlika među državama može značiti da

ćete morati primjenjivati injekcije i uzimati obroke u različito vrijeme nego kada ste kod kuće.

U nekih bolesnika koji dugo boluju od šećerne bolesti tipa 2 i imaju srčanu bolest ili su imali

moždani udar, a liječeni su pioglitazonom i inzulinom, došlo je do razvoja srčanog zatajivanja.

Čim prije obavijestite liječnika ako osjetite znakove srčanog zatajivanja kao što je neuobičajeni

nedostatak daha ili naglo povećanje tjelesne mase ili lokalizirano oticanje (edem).

Ne preporučuje se da ovu brizgalicu koriste slijepe ili slabovidne osobe bez pomoći osobe koja

je obučena za pravilnu uporabu brizgalice.

Drugi lijekovi i Humalog KwikPen

Potrebe za inzulinom mogu se promijeniti ako uzimate

kontracepcijske tablete,

steroide,

nadomjesne hormone štitnjače,

oralne antidijabetike,

acetilsalicilnu kiselinu,

sulfonamidne antibiotike,

oktreotid,

„stimulatore“ beta-2 receptora (npr. ritodrin, salbutamol ili terbutalin),

beta-blokatore, ili

neke antidepresive (inhibitore monoamino-oksidaze ili selektivne inhibitore ponovne pohrane

serotonina),

danazol,

neke inhibitore konvertaze angiotenzina (ACE-inhibitore, npr. kaptopril, enalapril) i

blokatore receptora angiotenzina II.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove, uključujući i one

koje ste nabavili bez recepta (pogledajte dio "Upozorenja i mjere opreza").

Trudnoća i dojenje

Jeste li trudni, planirate trudnoću ili dojite? Količina inzulina koju trebate obično se smanjuje u prva

tri mjeseca trudnoće, a povećava tijekom preostalih šest mjeseci. Ako dojite, možda ćete morati

promijeniti unos inzulina ili prehranu.

Obratite se svom liječniku za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaša sposobnost koncentracije i reagiranja može biti oslabljena ako imate hipoglikemiju. Imajte to na

umu u svim situacijama u kojima sebe i druge možete izložiti riziku (primjerice vožnja automobila ili

rukovanje strojem). Savjetujte se s liječnikom je li preporučljivo voziti:

ako imate česte epizode hipoglikemije

ako su upozoravajući znakovi hipoglikemije slabiji ili izostaju.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Humalog KwikPen

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 g) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.

Kako primjenjivati Humalog KwikPen

Uvijek provjerite naziv i vrstu inzulina na kutiji i naljepnici napunjene brizgalice nakon što

dobijete lijek u ljekarni. Uvjerite se da ste dobili Humalog KwikPen koji Vam je propisao

liječnik.

Uvijek primijenite Humalog KwikPen točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom

ako niste sigurni. Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smijete koristiti samo

Vi, čak i ako se zamijeni igla.

Doziranje

Humalog u pravilu trebate injicirati unutar 15 minuta prije obroka. Ako je potrebno, možete ga

injicirati neposredno nakon obroka. Vaš liječnik će Vam reći točno koliko lijeka trebate te kada

i koliko često ga primijeniti. Ove su upute namijenjene samo Vama. Točno ih slijedite i redovito

posjećujte ambulantu za dijabetes.

Ako promijenite vrstu inzulina koju koristite (primjerice prelazite s ljudskog ili životinjskog

inzulina na lijek Humalog), možda ćete trebati uzimati više ili manje lijeka nego ranije. To

može vrijediti samo za prvu injekciju, ali može biti i postupna promjena tijekom nekoliko

tjedana ili mjeseci.

Humalog KwikPen prikladan je samo za injiciranje neposredno pod kožu (supkutano).

Razgovarajte sa svojim liječnikom ako trebate injicirati inzulin nekom drugom metodom.

Priprema lijeka Humalog KwikPen

Humalog je već otopljen u vodi, tako da ga ne morate miješati. No, smijete ga upotrijebiti

samo

ako izgleda kao voda. Mora biti bistar, bezbojan i ne smije sadržavati krute čestice. Provjerite to

prije svakog injiciranja.

Priprema KwikPen brizgalice za uporabu (Vidjeti Priručnik za uporabu)

Najprije operite ruke.

Pročitajte upute za uporabu napunjene inzulinske brizgalice i pažljivo ih slijedite. Ovdje su neka

od važnih upozorenja.

Uvijek upotrijebite čistu iglu. (Pakiranje lijeka ne sadrži igle).

Prije svake uporabe provjerite protok inzulina u svojoj KwikPen brizgalici. Tako ćete provjeriti

izlazi li inzulin iz igle i izbaciti mjehuriće zraka iz brizgalice. U brizgalici može ostati poneki

mali mjehurić zraka - oni nisu štetni. No, preveliki mjehurići zraka mogu omesti točno doziranje

inzulina.

Injiciranje lijeka Humalog

Prije davanja injekcije očistite kožu kako su Vas uputili.

Injicirajte pod kožu, kako su Vas naučili. Ne smijete injicirati izravno u venu. Nakon injekcije

ostavite iglu u koži pet sekundi kako biste bili sigurni da ste primili cijelu dozu. Nemojte trljati

mjesto injekcije. Pazite da injicirate najmanje 1 centimetar od mjesta prethodne injekcije i da

mijenjate mjesta injekcije kako su Vas naučili. Nije važno injicirate li u nadlakticu, bedro,

stražnjicu ili trbuh; injekcija lijeka Humalog KwikPen će uvijek djelovati brže od običnog

inzulina.

Humalog ne smijete sami primijeniti u venu. Injicirajte Humalog onako kako su Vas naučili

liječnik ili medicinska sestra. Samo liječnik smije primijeniti Humalog u venu. On će to učiniti

u iznimnim okolnostima kao što je operacija ili ako ste bolesni, a razina šećera Vam je

previsoka.

Nakon injiciranja

Odmah nakon injekcije odvijte iglu s KwikPen brizgalice pomoću vanjskog zatvarača igle. Tako

ćete osigurati sterilnost i spriječiti istjecanje inzulina. Također ćete spriječiti ulazak zraka u

brizgalicu i začepljenje igle.

Igle se ne smiju dijeliti s drugim osobama.

Brizgalica se ne smije

dijeliti s drugim osobama. Vratite zatvarač na brizgalicu.

Sljedeće injekcije

Svaki puta kada koristite KwikPen brizgalicu morate upotrijebiti novu iglu. Prije svake injekcije

izbacite mjehuriće zraka. Možete vidjeti koliko je inzulina preostalo tako da držite KwikPen

brizgalicu iglom prema gore. Skala na ulošku pokazuje koliko je približno jedinica preostalo.

Nemojte miješati niti jedan drugi inzulin u brizgalici koju je potrebno baciti nakon što se

potroši. Kad se KwikPen brizgalica isprazni, nemojte je ponovno koristiti. Pažljivo je zbrinite –

ljekarnik ili medicinska sestra u ambulanti za dijabetes reći će Vam kako da to učinite.

Primjena lijeka Humalog u infuzijskoj pumpi

KwikPen je prikladan samo za injiciranje neposredno pod kožu. Nemojte koristiti ovu brizgalicu

za primjenu lijeka Humalog na neki drugi način. Ako je to potrebno, dostupni su drugi oblici

lijeka Humalog 100 jedinica/ml. Ako se navedeno odnosi na Vas, obratite se svom liječniku.

Ako primijenite više lijeka Humalog nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do pada razine šećera u krvi.

Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako je razina šećera u krvi niska

(blaga hipoglikemija)

, uzmite tablete glukoze, šećer ili popijte

zaslađen napitak. Potom pojedite voće, kekse ili sendvič, kako Vam je savjetovao liječnik i odmarajte

se. To često pomaže u prevladavanju blage hipoglikemije ili manjeg predoziranja inzulinom. Ako

Vam se stanje pogorša, disanje postane plitko i koža poblijedi, odmah obavijestite svog liječnika.

Injekcija glukagona može izliječiti prilično tešku hipoglikemiju. Nakon injekcije glukagona pojedite

glukozu ili šećer. Ako ne reagirate na glukagon, morat ćete se javiti u bolnicu. Zamolite liječnika da

Vam objasni djelovanje glukagona.

Ako ste zaboravili primijeniti Humalog

Ako primijenite manje lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera u krvi.

Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako se hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) ili hiperglikemija (visoka razina šećera u krvi) ne

liječe, mogu biti vrlo ozbiljne i uzrokovati glavobolju, mučninu, povraćanje, dehidraciju, nesvjesticu,

komu pa čak i smrt (pogledajte točke A. i B. u dijelu 4. "Moguće nuspojave").

Tri jednostavna koraka

za izbjegavanje hipoglikemije ili hiperglikemije:

Uvijek sa sobom nosite rezervne štrcaljke i rezervnu bočicu lijeka Humalog, odnosno rezervnu

brizgalicu i uloške, u slučaju da se KwikPen brizgalica koju koristite izgubi ili ošteti.

Uvijek sa sobom nosite nešto što će ukazati na to da bolujete od šećerne bolesti.

Uvijek sa sobom nosite šećer.

Ako prestanete primjenjivati Humalog

Ako primijenite manje lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera u krvi.

Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sistemska alergijska reakcija je rijetka (≥ 1/10 000 i < 1/1000). Simptomi su sljedeći:

osip po cijelom tijelu

pad krvnog tlaka

otežano disanje

ubrzani otkucaji srca

piskanje pri disanju

znojenje

Posumnjate li da imate ovu vrstu alergije na inzulin kod primjene lijeka Humalog, odmah obavijestite

svog liječnika.

Lokalna alergijska reakcija je česta (≥ 1/100 i < 1/10). U nekih će se osoba pojaviti crvenilo, oteklina

ili svrbež u području davanja injekcije inzulina. To sve obično prolazi za nekoliko dana ili tjedana.

Ako Vam se to dogodi, obavijestite svog liječnika.

Lipodistrofija (zadebljanja ili ulegnuća na koži) je manje česta (≥ 1/1000 i < 1/100). Ako primijetite

zadebljanja ili ulegnuća kože na mjestu injiciranja, obavijestite svog liječnika.

Prijavljeni su edemi (npr. oticanje ruku ili gležnjeva; zadržavanje tekućine), osobito na početku

inzulinske terapije ili kod promjene terapije u cilju poboljšanja kontrole šećera u krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Uobičajeni problemi u šećernoj bolesti

A.

Hipoglikemija

Hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) znači da nema dovoljno šećera u krvi. Može nastupiti ako:

primijenite previše lijeka Humalog ili drugog inzulina,

preskočite ili odgodite obrok ili promijenite prehranu,

vježbate ili teško radite neposredno prije ili poslije obroka,

dobijete infekciju ili se razbolite (osobito ako imate proljev ili povraćate),

se promijeni Vaša potreba za inzulinom, ili

Vam se pogoršaju tegobe s bubrezima ili jetrom.

Alkohol i neki lijekovi mogu utjecati na razinu šećera u krvi.

Prvi simptomi niskog šećera u krvi obično nastupaju brzo i uključuju sljedeće:

umor

vrlo brze otkucaje srca

nervozu ili drhtavicu

mučninu

glavobolju

hladan znoj

Dok niste sigurni da ćete prepoznati upozoravajuće simptome, izbjegavajte situacije u kojima zbog

hipoglikemije možete izložiti riziku sebe ili druge, primjerice vožnju automobila.

B.

Hiperglikemija i dijabetička ketoacidoza

Hiperglikemija (previsoka razina šećera u krvi) znači da Vaše tijelo nema dovoljno inzulina.

Hiperglikemija može nastupiti ako:

ne primijenite Humalog ili drugi inzulin,

primijenite manje inzulina nego što Vam je preporučio liječnik,

jedete puno više nego što dozvoljava Vaša dijeta, ili

imate vrućicu, infekciju ili emocionalni stres.

Hiperglikemija može dovesti do dijabetičke ketoacidoze. Prvi simptomi se javljaju polako tijekom više

sati ili dana. Simptomi su:

pospanost

nedostatak teka

naleti crvenila lica

voćni zadah

žeđ

mučnina ili povraćanje

Ozbiljni simptomi su teško disanje i vrlo ubrzan puls.

Odmah potražite liječničku pomoć.

C.

Bolest

Ako ste bolesni, osobito ako Vam je mučno ili povraćate, može se promijeniti Vaša potreba za

inzulinom.

Čak i kad jedete manje nego obično, i dalje trebate inzulin.

Učinite pretragu urina ili

krvi, slijedite upute u slučaju bolesti i obavijestite liječnika.

5.

Kako čuvati Humalog KwikPen

Prije prve uporabe Humalog KwikPen čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

Humalog KwikPen koji koristite čuvati na sobnoj temperaturi (15°C - 30°C) i baciti nakon 28 dana.

Ne odlagati blizu izvora topline ili na sunce. Napunjenu brizgalicu KwikPen koju koristite ne čuvati u

hladnjaku. Napunjena brizgalica KwikPen ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da je otopina obojena ili da sadrži krute čestice.

Smijete ga upotrijebiti

samo

ako izgleda kao voda. Provjerite to prije svakog injiciranja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako

ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Humalog 100 jedinica/ml KwikPen otopina za injekciju sadrži

Djelatna tvar je inzulin lispro. Inzulin lispro se proizvodi u laboratoriju 'tehnologijom

rekombinantne DNK'. To je promijenjen oblik humanog inzulina te se razlikuje od drugih

humanih i životinjskih inzulina. Inzulin lispro je vrlo sličan humanom inzulinu, koji je prirodni

hormon kojeg luči gušterača.

Drugi sastojci su: metakrezol, glicerol, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, cinkov oksid i voda

za injekcije. Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina ili natrijev hidroksid.

Kako Humalog KwikPen izgleda i sadržaj pakiranja

Humalog 100 jedinica/ml KwikPen otopina za injekciju je sterilna, bistra, bezbojna vodena otopina

koja sadrži 100 jedinica inzulina lispro u jednom mililitru (100 jedinica/ml) otopine za injekciju. Jedna

Humalog KwikPen brizgalica sadrži 300 jedinica (3 mililitra). Humalog KwikPen je dostupan u

pakiranju od 5 napunjenih brizgalica ili u višestrukom pakiranju od 2 x 5 napunjenih brizgalica. Na

tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja. Humalog u Vašoj napunjenoj brizgalici isti je kao

Humalog pakiran u zasebnim ulošcima. Brizgalica KwikPen samo ima ugrađen uložak. Kad se

napunjena brizgalica isprazni, ne možete je ponovno upotrijebiti.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Humalog 100 jedinica/ml KwikPen otopinu za injekciju proizvodi:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italija.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet je: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht, Nizozemska.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

{MM/GGGG}

PRIRUČNIK

ZA UPORABU

Vidjeti Priručnik za uporabu u nastavku.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Humalog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici

inzulin lispro

Jedna KwikPen brizgalica može isporučiti dozu od 1 do 60 jedinica u koracima od 1 jedinice.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Humalog Mix25 KwikPen i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog Mix25 KwikPen

Kako primjenjivati Humalog Mix25 KwikPen

Moguće nuspojave

Kako čuvati Humalog Mix25 KwikPen

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Humalog Mix25 KwikPen i za što se koristi

Humalog Mix25 KwikPen se koristi za liječenje šećerne bolesti. To je predmiješana suspenzija, a

djelatna tvar u njoj je inzulin lispro. 25% inzulina lispro u lijeku Humalog Mix25 KwikPen otopljeno

je u vodi i djeluje brže od običnog humanog inzulina jer je molekula inzulina malo promijenjena.

75% inzulina lispro u lijeku Humalog Mix25 KwikPen nalazi se u obliku suspenzije s

protaminsulfatom, tako da je njegovo djelovanje produljeno.

Ako Vam gušterača ne stvara dovoljno inzulina za kontrolu razine šećera u krvi, oboljet ćete od

šećerne bolesti. Humalog Mix25 je zamjena za Vaš vlastiti inzulin i namijenjen je za dugotrajnu

kontrolu šećera. Učinak lijeka Humalog Mix25 nastupa vrlo brzo i traje dulje nego učinak običnog

inzulina. Humalog Mix25 u pravilu trebate primijeniti unutar 15 minuta prije obroka.

Liječnik Vam može savjetovati da primjenjujete Humalog Mix25 KwikPen zajedno s inzulinom duljeg

djelovanja. Uz svaku vrstu inzulina priložena je posebna uputa o lijeku, u kojoj su navedeni podaci

važni za njegovu primjenu. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik. Budite vrlo oprezni

ako mijenjate inzulin.

KwikPen je napunjena brizgalica koju je potrebno baciti nakon što se potroši, a koja sadrži 3 ml

(300 jedinica, 100 jedinica/ml) inzulina lispro. Jedna KwikPen brizgalica sadrži više doza inzulina.

KwikPen odmjerava dozu u koracima od 1 jedinice.

Broj jedinica prikazuje se u prozorčiću za

odabir doze i uvijek ga trebate provjeriti prije injiciranja lijeka.

Jednom injekcijom možete

injicirati od 1 do 60 jedinica.

Ako Vaša doza iznosi više od 60 jedinica, morat ćete si dati više od

jedne injekcije.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog Mix25 KwikPen

NEMOJTE primjenjivati Humalog Mix25 KwikPen

ako mislite da nastupa

hipoglikemija

(niska razina šećera u krvi). U nastavku ćete naći upute

kako postupiti u slučaju blage hipoglikemije (pogledajte dio 3: Ako primijenite više lijeka

Humalog Mix25 nego što ste trebali).

ako ste

alergični

na inzulin lispro ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Ako Vam sadašnja inzulinska terapija dobro regulira razine šećera u krvi, možda nećete osjetiti

upozoravajuće simptome kad šećer u krvi padne prenisko. Upozoravajući znakovi popisani su u

nastavku ove Upute. Morate pažljivo planirati vrijeme obroka te učestalost i intenzitet

tjelovježbe. Isto tako, morate pažljivo pratiti razine šećera u krvi čestim mjerenjem glukoze u

krvi.

Nekoliko bolesnika u kojih je nakon prelaska s inzulina životinjskog podrijetla na humani

inzulin nastupila hipoglikemija prijavilo je da su rani upozoravajući simptomi bili manje

izraženi ili različiti. Ako često imate hipoglikemiju ili je teško prepoznajete, porazgovarajte o

tome sa svojim liječnikom.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za dijabetes ako

odgovorite DA na neko od sljedećih pitanja:

Jeste li se nedavno razboljeli?

Imate li tegoba s bubrezima ili jetrom?

Vježbate li više nego obično?

Količina inzulina koju trebate može se promijeniti i ako pijete alkohol.

Također morate obavijestiti svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za

dijabetes ako planirate put u inozemstvo. Vremenska razlika među državama može značiti da

ćete morati primjenjivati injekcije i uzimati obroke u različito vrijeme nego kada ste kod kuće.

U nekih bolesnika koji dugo boluju od šećerne bolesti tipa 2 i imaju srčanu bolest ili su imali

moždani udar, a liječeni su pioglitazonom i inzulinom, došlo je do razvoja srčanog zatajivanja.

Čim prije obavijestite liječnika ako osjetite znakove srčanog zatajivanja kao što je neuobičajeni

nedostatak daha ili naglo povećanje tjelesne mase ili lokalizirano oticanje (edem).

Ne preporučuje se da ovu brizgalicu koriste slijepe ili slabovidne osobe bez pomoći osobe koja

je obučena za pravilnu uporabu brizgalice.

Drugi lijekovi i Humalog Mix25 KwikPen

Potrebe za inzulinom mogu se promijeniti ako uzimate

kontracepcijske tablete,

steroide,

nadomjesne hormone štitnjače,

oralne antidijabetike,

acetilsalicilnu kiselinu,

sulfonamidne antibiotike,

oktreotid,

„stimulatore“ beta-2 receptora (npr. ritodrin, salbutamol ili terbutalin),

beta-blokatore, ili

neke antidepresive (inhibitore monoamino-oksidaze ili selektivne inhibitore ponovne pohrane

serotonina),

danazol,

neke inhibitore konvertaze angiotenzina (ACE-inhibitore, npr. kaptopril, enalapril) i

blokatore receptora angiotenzina II.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove, uključujući i one

koje ste nabavili bez recepta (pogledajte dio "Upozorenja i mjere opreza").

Trudnoća i dojenje

Jeste li trudni, planirate trudnoću ili dojite? Količina inzulina koju trebate obično se smanjuje u prva

tri mjeseca trudnoće, a povećava tijekom preostalih šest mjeseci. Ako dojite, možda ćete morati

promijeniti unos inzulina ili prehranu.

Obratite se svom liječniku za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaša sposobnost koncentracije i reagiranja može biti oslabljena ako imate hipoglikemiju. Imajte to na

umu u svim situacijama u kojima sebe i druge možete izložiti riziku (primjerice vožnja automobila ili

rukovanje strojem). Savjetujte se s liječnikom je li preporučljivo voziti:

ako imate česte epizode hipoglikemije

ako su upozoravajući znakovi hipoglikemije slabiji ili izostaju.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Humalog Mix25 KwikPen

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 g) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.

Kako primjenjivati Humalog Mix25 KwikPen

Uvijek provjerite naziv i vrstu inzulina na kutiji i naljepnici napunjene brizgalice nakon što

dobijete lijek u ljekarni. Uvjerite se da ste dobili Humalog Mix25 KwikPen koji Vam je propisao

liječnik.

Uvijek primijenite Humalog Mix25 KwikPen točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s

liječnikom ako niste sigurni. Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smijete

koristiti samo Vi, čak i ako se zamijeni igla.

Doziranje

Humalog Mix25 u pravilu trebate injicirati unutar 15 minuta prije obroka. Ako je potrebno,

možete ga injicirati neposredno nakon obroka. Vaš liječnik će Vam reći točno koliko lijeka

trebate te kada i koliko često ga primijeniti. Ove su upute namijenjene samo Vama. Točno ih

slijedite i redovito posjećujte ambulantu za dijabetes.

Ako promijenite vrstu inzulina koju koristite (primjerice prelazite s ljudskog ili životinjskog

inzulina na lijek Humalog Mix25), možda ćete trebati uzimati više ili manje lijeka nego ranije.

To može vrijediti samo za prvu injekciju, ali može biti i postupna promjena tijekom nekoliko

tjedana ili mjeseci.

Humalog Mix25 KwikPen prikladan je samo za injiciranje neposredno pod kožu (supkutano).

Razgovarajte sa svojim liječnikom ako trebate injicirati inzulin nekom drugom metodom.

Priprema lijeka Humalog Mix25 KwikPen

KwikPen brizgalicu treba prije primjene rotirati među dlanovima 10 puta i 10 puta preokrenuti

za 180° kako bi suspenzija inzulina postala homogena odnosno jednoliko mutna ili mliječna.

Ako se to ne dogodi, ponavljajte opisani postupak dok se sadržaj ne pomiješa. U ulošku se

nalazi staklena kuglica koja olakšava miješanje. Nemojte snažno tresti uložak jer to može

uzrokovati pjenjenje suspenzije, što može ometati točno odmjeravanje doze Uloške treba često

pregledavati i ne smiju se upotrijebiti ako se pojave grudice ili se krute bijele čestice zalijepe na

dno ili stijenke uloška te se on doima zamrznutim. Provjerite to prije svakog injiciranja.

Priprema KwikPen brizgalice za uporabu (Vidjeti Priručnik za uporabu)

Najprije operite ruke.

Pročitajte upute za uporabu napunjene inzulinske brizgalice i pažljivo ih slijedite. Ovdje su neka

od važnih upozorenja.

Uvijek upotrijebite čistu iglu. (Pakiranje lijeka ne sadrži igle).

Prije svake uporabe provjerite protok inzulina u svojoj KwikPen brizgalici. Tako ćete provjeriti

izlazi li inzulin iz igle i izbaciti mjehuriće zraka iz brizgalice. U brizgalici može ostati poneki

mali mjehurić zraka - oni nisu štetni. No, preveliki mjehurići zraka mogu omesti točno doziranje

inzulina.

Injiciranje lijeka Humalog Mix25

Prije davanja injekcije očistite kožu kako su Vas uputili. Injicirajte pod kožu, kako su Vas

naučili. Ne smijete injicirati izravno u venu. Nakon injekcije ostavite iglu u koži pet sekundi

kako biste bili sigurni da ste primili cijelu dozu. Nemojte trljati mjesto injekcije. Pazite da

injicirate najmanje 1 centimetar od mjesta prethodne injekcije i da mijenjate mjesta injekcije

kako su Vas naučili.

Nakon injiciranja

Odmah nakon injekcije odvijte iglu s KwikPen brizgalice pomoću vanjskog zatvarača igle. Tako

ćete osigurati sterilnost i spriječiti istjecanje inzulina. Također ćete spriječiti ulazak zraka u

brizgalicu i začepljenje igle.

Igle se ne smiju dijeliti s drugim osobama.

Brizgalica se ne smije

dijeliti s drugim osobama. Vratite zatvarač na brizgalicu.

Sljedeće injekcije

Svaki puta kada koristite KwikPen brizgalicu morate upotrijebiti novu iglu. Prije svake injekcije

izbacite mjehuriće zraka. Možete vidjeti koliko je inzulina preostalo tako da držite KwikPen

brizgalicu iglom prema gore. Skala na ulošku pokazuje koliko je približno jedinica preostalo.

Nemojte miješati niti jedan drugi inzulin u brizgalici koju je potrebno baciti nakon što se

potroši. Kad se KwikPen brizgalica isprazni, nemojte je ponovno koristiti. Pažljivo je zbrinite –

ljekarnik ili medicinska sestra u ambulanti za dijabetes reći će Vam kako da to učinite

Ako primijenite više lijeka Humalog Mix25 nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Humalog Mix25 nego što ste trebali, može doći do pada razine šećera u

krvi. Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako je razina šećera u krvi niska

(blaga hipoglikemija)

, uzmite tablete glukoze, šećer ili popijte

zaslađen napitak. Potom pojedite voće, kekse ili sendvič, kako Vam je savjetovao liječnik i odmarajte

se. To često pomaže u prevladavanju blage hipoglikemije ili manjeg predoziranja inzulinom. Ako

Vam se stanje pogorša, disanje postane plitko i koža poblijedi, odmah obavijestite svog liječnika.

Injekcija glukagona može izliječiti prilično tešku hipoglikemiju. Nakon injekcije glukagona pojedite

glukozu ili šećer. Ako ne reagirate na glukagon, morat ćete se javiti u bolnicu. Zamolite liječnika da

Vam objasni djelovanje glukagona.

Ako ste zaboravili primijeniti Humalog Mix25

Ako primijenite manje lijeka Humalog Mix25 nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera

u krvi. Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako se hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) ili hiperglikemija (visoka razina šećera u krvi) ne

liječe, mogu biti vrlo ozbiljne i uzrokovati glavobolju, mučninu, povraćanje, dehidraciju, nesvjesticu,

komu pa čak i smrt (pogledajte točke A. i B. u dijelu 4. "Moguće nuspojave").

Tri jednostavna koraka

za izbjegavanje hipoglikemije ili hiperglikemije:

Uvijek sa sobom nosite rezervne štrcaljke i rezervnu bočicu lijeka Humalog Mix25, odnosno

rezervnu brizgalicu i uloške, u slučaju da se KwikPen brizgalica koju koristite izgubi ili ošteti.

Uvijek sa sobom nosite nešto što će ukazati na to da bolujete od šećerne bolesti.

Uvijek sa sobom nosite šećer.

Ako prestanete primjenjivati Humalog Mix25

Ako primijenite manje lijeka Humalog Mix25 nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera

u krvi. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sistemska alergijska reakcija je rijetka (≥ 1/10 000 i < 1/1000). Simptomi su sljedeći:

osip po cijelom tijelu

pad krvnog tlaka

otežano disanje

ubrzani otkucaji srca

piskanje pri disanju

znojenje

Posumnjate li da imate ovu vrstu alergije na inzulin kod primjene lijeka Humalog Mix25, odmah

obavijestite svog liječnika.

Lokalna alergijska reakcija je česta (≥ 1/100 i < 1/10). U nekih će se osoba pojaviti crvenilo, oteklina

ili svrbež u području davanja injekcije inzulina. To sve obično prolazi za nekoliko dana ili tjedana.

Ako Vam se to dogodi, obavijestite svog liječnika.

Lipodistrofija (zadebljanja ili ulegnuća na koži) je manje česta (≥ 1/1000 i < 1/100). Ako primijetite

zadebljanja ili ulegnuća kože na mjestu injiciranja, obavijestite svog liječnika.

Prijavljeni su edemi (npr. oticanje ruku ili gležnjeva; zadržavanje tekućine), osobito na početku

inzulinske terapije ili kod promjene terapije u cilju poboljšanja kontrole šećera u krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Uobičajeni problemi u šećernoj bolesti

A.

Hipoglikemija

Hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) znači da nema dovoljno šećera u krvi. Može nastupiti ako:

primijenite previše lijeka Humalog Mix25 ili drugog inzulina,

preskočite ili odgodite obrok ili promijenite prehranu,

vježbate ili teško radite neposredno prije ili poslije obroka,

dobijete infekciju ili se razbolite (osobito ako imate proljev ili povraćate),

se promijeni Vaša potreba za inzulinom, ili

Vam se pogoršaju tegobe s bubrezima ili jetrom.

Alkohol i neki lijekovi mogu utjecati na razinu šećera u krvi.

Prvi simptomi niskog šećera u krvi obično nastupaju brzo i uključuju sljedeće:

umor

vrlo brze otkucaje srca

nervozu ili drhtavicu

mučninu

glavobolju

hladan znoj

Dok niste sigurni da ćete prepoznati upozoravajuće simptome, izbjegavajte situacije u kojima zbog

hipoglikemije možete izložiti riziku sebe ili druge, primjerice vožnju automobila.

B.

Hiperglikemija i dijabetička ketoacidoza

Hiperglikemija (previsoka razina šećera u krvi) znači da Vaše tijelo nema dovoljno inzulina.

Hiperglikemija može nastupiti ako:

ne primijenite Humalog Mix25 ili drugi inzulin,

primijenite manje inzulina nego što Vam je preporučio liječnik,

jedete puno više nego što dozvoljava Vaša dijeta, ili

imate vrućicu, infekciju ili emocionalni stres.

Hiperglikemija može dovesti do dijabetičke ketoacidoze. Prvi simptomi se javljaju polako tijekom više

sati ili dana. Simptomi su:

pospanost

nedostatak teka

naleti crvenila lica

voćni zadah

žeđ

mučnina ili povraćanje

Ozbiljni simptomi su teško disanje i vrlo ubrzan puls.

Odmah potražite liječničku pomoć.

C.

Bolest

Ako ste bolesni, osobito ako Vam je mučno ili povraćate, može se promijeniti Vaša potreba za

inzulinom.

Čak i kad jedete manje nego obično, i dalje trebate inzulin.

Učinite pretragu urina ili

krvi, slijedite upute u slučaju bolesti i obavijestite liječnika.

5.

Kako čuvati Humalog Mix25 KwikPen

Prije prve uporabe Humalog Mix25 KwikPen čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

Humalog Mix25 KwikPen koji koristite čuvati na sobnoj temperaturi (15°C - 30°C) i baciti nakon

28 dana. Ne odlagati blizu izvora topline ili na sunce. Napunjenu brizgalicu KwikPen koju koristite ne

čuvati u hladnjaku. Napunjena brizgalica KwikPen ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da su se pojavile grudice ili da su se krute bijele

čestice zalijepile na dno ili stijenke uloška te se on doima zamrznutim. Provjerite to prije svakog

injiciranja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako

ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Humalog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen suspenzija za injekciju sadrži

Djelatna tvar je inzulin lispro. Inzulin lispro se proizvodi u laboratoriju 'tehnologijom

rekombinantne DNK'. To je promijenjen oblik humanog inzulina te se razlikuje od drugih

humanih i životinjskih inzulina. Inzulin lispro je vrlo sličan humanom inzulinu, koji je prirodni

hormon kojeg luči gušterača.

Drugi sastojci su: protaminsulfat, metakrezol, fenol, glicerol, natrijev hidrogenfosfat

heptahidrat, cinkov oksid i voda za injekcije. Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna

kiselina ili natrijev hidroksid.

Kako Humalog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen suspenzija za injekciju izgleda i sadržaj

pakiranja

Humalog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen suspenzija za injekciju je bijela sterilna suspenzija, koja

sadrži 100 jedinica inzulina lispro u jednom mililitru (100 jedinica/ml) suspenzije za injekciju. 25%

inzulina lispro u lijeku Humalog Mix25 otopljeno je u vodi. 75% inzulina lispro u lijeku Humalog

Mix25 nalazi se u obliku suspenzije s protaminsulfatom. Jedna Humalog Mix25 KwikPen brizgalica

sadrži 300 jedinica (3 mililitra). Humalog Mix25 KwikPen dostupan je u pakiranju od 5 napunjenih

brizgalica ili u višestrukom pakiranju od 2 x 5 napunjenih brizgalica. Na tržištu se ne moraju nalaziti

sve veličine pakiranja. Humalog Mix25 u Vašoj napunjenoj brizgalici KwikPen isti je kao Humalog

Mix25 pakiran u zasebnim ulošcima. Brizgalica KwikPen samo ima ugrađen uložak. Kad se

napunjena brizgalica isprazni, ne možete je ponovno upotrijebiti.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Humalog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen suspenziju za injekciju proizvodi:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italija.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet je: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht, Nizozemska.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

{MM/GGGG}

PRIRUČNIK

ZA UPORABU

Pročitajte Priručnik za uporabu u nastavku.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Humalog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju u napunjenoj brizgalici

inzulin lispro

Jedna KwikPen brizgalica može isporučiti dozu od 1 do 60 jedinica u koracima od 1 jedinice.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Humalog Mix50 KwikPen i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog Mix50 KwikPen

Kako primjenjivati Humalog Mix50 KwikPen

Moguće nuspojave

Kako čuvati Humalog Mix50 KwikPen

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Humalog Mix50 KwikPen i za što se koristi

Humalog Mix50 KwikPen se koristi za liječenje šećerne bolesti. To je predmiješana suspenzija, a

djelatna tvar u njoj je inzulin lispro. 50% inzulina lispro u lijeku Humalog Mix50 KwikPen otopljeno

je u vodi i djeluje brže od običnog humanog inzulina jer je molekula inzulina malo promijenjena.

50% inzulina lispro u lijeku Humalog Mix50 KwikPen nalazi se u obliku suspenzije s

protaminsulfatom, tako da je njegovo djelovanje produljeno.

Ako Vam gušterača ne stvara dovoljno inzulina za kontrolu razine šećera u krvi, oboljet ćete od

šećerne bolesti. Humalog Mix50 je zamjena za Vaš vlastiti inzulin i namijenjen je za dugotrajnu

kontrolu šećera. Učinak lijeka Humalog Mix50 nastupa vrlo brzo i traje dulje nego učinak običnog

inzulina. Humalog Mix50 u pravilu trebate primijeniti unutar 15 minuta prije obroka.

Liječnik Vam može savjetovati da primjenjujete Humalog Mix50 KwikPen zajedno s inzulinom duljeg

djelovanja. Uz svaku vrstu inzulina priložena je posebna uputa o lijeku, u kojoj su navedeni podaci

važni za njegovu primjenu. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik. Budite vrlo oprezni

ako mijenjate inzulin.

KwikPen je napunjena brizgalica koju je potrebno baciti nakon što se potroši, a koja sadrži 3 ml

(300 jedinica, 100 jedinica/ml) inzulina lispro. Jedna KwikPen brizgalica sadrži više doza inzulina.

KwikPen odmjerava dozu u koracima od 1 jedinice.

Broj jedinica prikazuje se u prozorčiću za

odabir doze i uvijek ga trebate provjeriti prije injiciranja lijeka.

Jednom injekcijom možete

injicirati od 1 do 60 jedinica.

Ako Vaša doza iznosi više od 60 jedinica, morat ćete si dati više od

jedne injekcije.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog Mix50 KwikPen

NEMOJTE primjenjivati Humalog Mix50 KwikPen

ako mislite da nastupa

hipoglikemija

(niska razina šećera u krvi). U nastavku ćete naći upute

kako postupiti u slučaju blage hipoglikemije (pogledajte dio 3: Ako primijenite više lijeka

Humalog Mix50 nego što ste trebali).

ako ste

alergični

na inzulin lispro ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Ako Vam sadašnja inzulinska terapija dobro regulira razine šećera u krvi, možda nećete osjetiti

upozoravajuće simptome kad šećer u krvi padne prenisko. Upozoravajući znakovi popisani su u

nastavku ove Upute. Morate pažljivo planirati vrijeme obroka te učestalost i intenzitet

tjelovježbe. Isto tako, morate pažljivo pratiti razine šećera u krvi čestim mjerenjem glukoze u

krvi.

Nekoliko bolesnika u kojih je nakon prelaska s inzulina životinjskog podrijetla na humani

inzulin nastupila hipoglikemija prijavilo je da su rani upozoravajući simptomi bili manje

izraženi ili različiti. Ako često imate hipoglikemiju ili je teško prepoznajete, porazgovarajte o

tome sa svojim liječnikom.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za dijabetes ako

odgovorite DA na neko od sljedećih pitanja:

Jeste li se nedavno razboljeli?

Imate li tegoba s bubrezima ili jetrom?

Vježbate li više nego obično?

Količina inzulina koju trebate može se promijeniti i ako pijete alkohol.

Također morate obavijestiti svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za

dijabetes ako planirate put u inozemstvo. Vremenska razlika među državama može značiti da

ćete morati primjenjivati injekcije i uzimati obroke u različito vrijeme nego kada ste kod kuće.

U nekih bolesnika koji dugo boluju od šećerne bolesti tipa 2 i imaju srčanu bolest ili su imali

moždani udar, a liječeni su pioglitazonom i inzulinom, došlo je do razvoja srčanog zatajivanja.

Čim prije obavijestite liječnika ako osjetite znakove srčanog zatajivanja kao što je neuobičajeni

nedostatak daha ili naglo povećanje tjelesne mase ili lokalizirano oticanje (edem).

Ne preporučuje se da ovu brizgalicu koriste slijepe ili slabovidne osobe bez pomoći osobe koja

je obučena za pravilnu uporabu brizgalice.

Drugi lijekovi i Humalog Mix50 KwikPen

Potrebe za inzulinom mogu se promijeniti ako uzimate

kontracepcijske tablete,

steroide,

nadomjesne hormone štitnjače,

oralne antidijabetike,

acetilsalicilnu kiselinu,

sulfonamidne antibiotike,

oktreotid,

„stimulatore“ beta-2 receptora (npr. ritodrin, salbutamol ili terbutalin),

beta-blokatore, ili

neke antidepresive (inhibitore monoamino-oksidaze ili selektivne inhibitore ponovne pohrane

serotonina),

danazol,

neke inhibitore konvertaze angiotenzina (ACE-inhibitore, npr. kaptopril, enalapril) i

blokatore receptora angiotenzina II.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove, uključujući i one

koje ste nabavili bez recepta (pogledajte dio "Upozorenja i mjere opreza").

Trudnoća i dojenje

Jeste li trudni, planirate trudnoću ili dojite? Količina inzulina koju trebate obično se smanjuje u prva

tri mjeseca trudnoće, a povećava tijekom preostalih šest mjeseci. Ako dojite, možda ćete morati

promijeniti unos inzulina ili prehranu.

Obratite se svom liječniku za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaša sposobnost koncentracije i reagiranja može biti oslabljena ako imate hipoglikemiju. Imajte to na

umu u svim situacijama u kojima sebe i druge možete izložiti riziku (primjerice vožnja automobila ili

rukovanje strojem). Savjetujte se s liječnikom je li preporučljivo voziti:

ako imate česte epizode hipoglikemije

ako su upozoravajući znakovi hipoglikemije slabiji ili izostaju.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Humalog Mix50 KwikPen

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 g) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.

Kako primjenjivati Humalog Mix50 KwikPen

Uvijek provjerite naziv i vrstu inzulina na kutiji i naljepnici napunjene brizgalice nakon što

dobijete lijek u ljekarni. Uvjerite se da ste dobili Humalog Mix50 KwikPen koji Vam je propisao

liječnik.

Uvijek primijenite Humalog Mix50 KwikPen točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s

liječnikom ako niste sigurni. Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smijete

koristiti samo Vi, čak i ako se zamijeni igla.

Doziranje

Humalog Mix50 u pravilu trebate injicirati unutar 15 minuta prije obroka. Ako je potrebno,

možete ga injicirati neposredno nakon obroka. Vaš liječnik će Vam reći točno koliko lijeka

trebate te kada i koliko često ga primijeniti. Ove su upute namijenjene samo Vama. Točno ih

slijedite i redovito posjećujte ambulantu za dijabetes.

Ako promijenite vrstu inzulina koju koristite (primjerice prelazite s ljudskog ili životinjskog

inzulina na lijek Humalog Mix50), možda ćete trebati uzimati više ili manje lijeka nego ranije.

To može vrijediti samo za prvu injekciju, ali može biti i postupna promjena tijekom nekoliko

tjedana ili mjeseci.

Humalog Mix50 KwikPen prikladan je samo za injiciranje neposredno pod kožu (supkutano).

Razgovarajte sa svojim liječnikom ako trebate injicirati inzulin nekom drugom metodom.

Priprema lijeka Humalog Mix50 KwikPen

KwikPen brizgalicu treba prije primjene rotirati među dlanovima 10 puta i 10 puta preokrenuti

za 180° kako bi suspenzija inzulina postala homogena odnosno jednoliko mutna ili mliječna.

Ako se to ne dogodi, ponavljajte opisani postupak dok se sadržaj ne pomiješa. U ulošku se

nalazi staklena kuglica koja olakšava miješanje. Nemojte snažno tresti uložak jer to može

uzrokovati pjenjenje suspenzije, što može ometati točno odmjeravanje doze Uloške treba često

pregledavati i ne smiju se upotrijebiti ako se pojave grudice ili se krute bijele čestice zalijepe na

dno ili stijenke uloška te se on doima zamrznutim. Provjerite to prije svakog injiciranja.

Priprema KwikPen brizgalice za uporabu (Vidjeti Priručnik za uporabu)

Najprije operite ruke.

Pročitajte upute za uporabu napunjene inzulinske brizgalice i pažljivo ih slijedite. Ovdje su neka

od važnih upozorenja.

Uvijek upotrijebite čistu iglu. (Pakiranje lijeka ne sadrži igle).

Prije svake uporabe provjerite protok inzulina u svojoj KwikPen brizgalici. Tako ćete provjeriti

izlazi li inzulin iz igle i izbaciti mjehuriće zraka iz brizgalice. U brizgalici može ostati poneki

mali mjehurić zraka - oni nisu štetni. No, preveliki mjehurići zraka mogu omesti točno doziranje

inzulina.

Injiciranje lijeka Humalog Mix50

Prije davanja injekcije očistite kožu kako su Vas uputili. Injicirajte pod kožu, kako su Vas

naučili. Ne smijete injicirati izravno u venu. Nakon injekcije ostavite iglu u koži pet sekundi

kako biste bili sigurni da ste primili cijelu dozu. Nemojte trljati mjesto injekcije. Pazite da

injicirate najmanje 1 centimetar od mjesta prethodne injekcije i da mijenjate mjesta injekcije

kako su Vas naučili.

Nakon injiciranja

Odmah nakon injekcije odvijte iglu s KwikPen brizgalice pomoću vanjskog zatvarača igle. Tako

ćete osigurati sterilnost i spriječiti istjecanje inzulina. Također ćete spriječiti ulazak zraka u

brizgalicu i začepljenje igle.

Igle se ne smiju dijeliti s drugim osobama.

Brizgalica se ne smije

dijeliti s drugim osobama. Vratite zatvarač na brizgalicu.

Sljedeće injekcije

Svaki puta kada koristite KwikPen brizgalicu morate upotrijebiti novu iglu. Prije svake injekcije

izbacite mjehuriće zraka. Možete vidjeti koliko je inzulina preostalo tako da držite KwikPen

brizgalicu iglom prema gore. Skala na ulošku pokazuje koliko je približno jedinica preostalo.

Nemojte miješati niti jedan drugi inzulin u brizgalici koju je potrebno baciti nakon što se

potroši. Kad se KwikPen brizgalica isprazni, nemojte je ponovno koristiti. Pažljivo je zbrinite –

ljekarnik ili medicinska sestra u ambulanti za dijabetes reći će Vam kako da to učinite

Ako primijenite više lijeka Humalog Mix50 nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Humalog Mix50 nego što ste trebali, može doći do pada razine šećera u

krvi. Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako je razina šećera u krvi niska

(blaga hipoglikemija)

, uzmite tablete glukoze, šećer ili popijte

zaslađen napitak. Potom pojedite voće, kekse ili sendvič, kako Vam je savjetovao liječnik i odmarajte

se. To često pomaže u prevladavanju blage hipoglikemije ili manjeg predoziranja inzulinom. Ako

Vam se stanje pogorša, disanje postane plitko i koža poblijedi, odmah obavijestite svog liječnika.

Injekcija glukagona može izliječiti prilično tešku hipoglikemiju. Nakon injekcije glukagona pojedite

glukozu ili šećer. Ako ne reagirate na glukagon, morat ćete se javiti u bolnicu. Zamolite liječnika da

Vam objasni djelovanje glukagona.

Ako ste zaboravili primijeniti Humalog Mix50

Ako primijenite manje lijeka Humalog Mix50 nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera

u krvi. Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako se hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) ili hiperglikemija (visoka razina šećera u krvi) ne

liječe, mogu biti vrlo ozbiljne i uzrokovati glavobolju, mučninu, povraćanje, dehidraciju, nesvjesticu,

komu pa čak i smrt (pogledajte točke A. i B. u dijelu 4. "Moguće nuspojave").

Tri jednostavna koraka

za izbjegavanje hipoglikemije ili hiperglikemije:

Uvijek sa sobom nosite rezervnu brizgalicu i uloške, u slučaju da se KwikPen brizgalica koju

koristite izgubi ili ošteti.

Uvijek sa sobom nosite nešto što će ukazati na to da bolujete od šećerne bolesti.

Uvijek sa sobom nosite šećer.

Ako prestanete primjenjivati Humalog Mix50

Ako primijenite manje lijeka Humalog Mix50 nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera

u krvi. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sistemska alergijska reakcija je rijetka (≥ 1/10 000 i < 1/1000). Simptomi su sljedeći:

osip po cijelom tijelu

pad krvnog tlaka

otežano disanje

ubrzani otkucaji srca

piskanje pri disanju

znojenje

Posumnjate li da imate ovu vrstu alergije na inzulin kod primjene lijeka Humalog Mix50, odmah

obavijestite svog liječnika.

Lokalna alergijska reakcija je česta (≥ 1/100 i < 1/10). U nekih će se osoba pojaviti crvenilo, oteklina

ili svrbež u području davanja injekcije inzulina. To sve obično prolazi za nekoliko dana ili tjedana.

Ako Vam se to dogodi, obavijestite svog liječnika.

Lipodistrofija (zadebljanja ili ulegnuća na koži) je manje česta (≥ 1/1000 i < 1/100). Ako primijetite

zadebljanja ili ulegnuća kože na mjestu injiciranja, obavijestite svog liječnika.

Prijavljeni su edemi (npr. oticanje ruku ili gležnjeva; zadržavanje tekućine), osobito na početku

inzulinske terapije ili kod promjene terapije u cilju poboljšanja kontrole šećera u krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Uobičajeni problemi u šećernoj bolesti

A.

Hipoglikemija

Hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) znači da nema dovoljno šećera u krvi. Može nastupiti ako:

primijenite previše lijeka Humalog Mix50 ili drugog inzulina,

preskočite ili odgodite obrok ili promijenite prehranu,

vježbate ili teško radite neposredno prije ili poslije obroka,

dobijete infekciju ili se razbolite (osobito ako imate proljev ili povraćate),

se promijeni Vaša potreba za inzulinom, ili

Vam se pogoršaju tegobe s bubrezima ili jetrom.

Alkohol i neki lijekovi mogu utjecati na razinu šećera u krvi.

Prvi simptomi niskog šećera u krvi obično nastupaju brzo i uključuju sljedeće:

umor

vrlo brze otkucaje srca

nervozu ili drhtavicu

mučninu

glavobolju

hladan znoj

Dok niste sigurni da ćete prepoznati upozoravajuće simptome, izbjegavajte situacije u kojima zbog

hipoglikemije možete izložiti riziku sebe ili druge, primjerice vožnju automobila.

B.

Hiperglikemija i dijabetička ketoacidoza

Hiperglikemija (previsoka razina šećera u krvi) znači da Vaše tijelo nema dovoljno inzulina.

Hiperglikemija može nastupiti ako:

ne primijenite Humalog Mix50 ili drugi inzulin,

primijenite manje inzulina nego što Vam je preporučio liječnik,

jedete puno više nego što dozvoljava Vaša dijeta, ili

imate vrućicu, infekciju ili emocionalni stres.

Hiperglikemija može dovesti do dijabetičke ketoacidoze. Prvi simptomi se javljaju polako tijekom više

sati ili dana. Simptomi su:

pospanost

nedostatak teka

naleti crvenila lica

voćni zadah

žeđ

mučnina ili povraćanje

Ozbiljni simptomi su teško disanje i vrlo ubrzan puls.

Odmah potražite liječničku pomoć.

C.

Bolest

Ako ste bolesni, osobito ako Vam je mučno ili povraćate, može se promijeniti Vaša potreba za

inzulinom.

Čak i kad jedete manje nego obično, i dalje trebate inzulin.

Učinite pretragu urina ili

krvi, slijedite upute u slučaju bolesti i obavijestite liječnika.

5.

Kako čuvati Humalog Mix50 KwikPen

Prije prve uporabe Humalog Mix50 KwikPen čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

Humalog Mix50 KwikPen koji koristite čuvati na sobnoj temperaturi (15°C - 30°C) i baciti nakon

28 dana. Ne odlagati blizu izvora topline ili na sunce. Napunjenu brizgalicu KwikPen koju koristite ne

odlagati u hladnjak. Napunjena brizgalica KwikPen ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da su se pojavile grudice ili da su se krute bijele

čestice zalijepile na dno ili stijenke uloška te se on doima zamrznutim. Provjerite to prije svakog

injiciranja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako

ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Humalog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen suspenzija za injekciju sadrži

Djelatna tvar je inzulin lispro. Inzulin lispro se proizvodi u laboratoriju 'tehnologijom

rekombinantne DNK'. To je promijenjen oblik humanog inzulina te se razlikuje od drugih

humanih i životinjskih inzulina. Inzulin lispro je vrlo sličan humanom inzulinu, koji je prirodni

hormon kojeg luči gušterača.

Drugi sastojci su: protaminsulfat, metakrezol, fenol, glicerol, natrijev hidrogenfosfat

heptahidrat, cinkov oksid i voda za injekcije. Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna

kiselina ili natrijev hidroksid.

Kako Humalog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen suspenzija za injekciju izgleda i sadržaj

pakiranja

Humalog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen suspenzija za injekciju je bijela sterilna suspenzija, koja

sadrži 100 jedinica inzulina lispro u jednom mililitru (100 jedinica/ml) suspenzije za injekciju. 50%

inzulina lispro u lijeku Humalog Mix50 otopljeno je u vodi. 50% inzulina lispro u lijeku Humalog

Mix50 nalazi se u obliku suspenzije s protaminsulfatom. Jedna Humalog Mix50 KwikPen brizgalica

sadrži 300 jedinica (3 mililitra). Humalog Mix50 KwikPen dostupan je u pakiranju od 5 napunjenih

brizgalica ili u višestrukom pakiranju od 2 x 5 napunjenih brizgalica. Na tržištu se ne moraju nalaziti

sve veličine pakiranja. Humalog Mix50 u napunjenoj brizgalici KwikPen isti je kao Humalog Mix50

pakiran u zasebnim ulošcima. Brizgalica KwikPen samo ima ugrađen uložak. Kad se napunjena

brizgalica isprazni, ne možete je ponovno upotrijebiti.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Humalog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen suspenziju za injekciju proizvodi:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italija.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet je: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht, Nizozemska.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 50600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 50 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 45071

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 500

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1506 315000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

{MM/GGGG}

PRIRUČNIK

ZA UPORABU

Vidjeti Priručnik za uporabu u nastavku.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

PRIRUČNIK ZA UPORABU

Napunjena inzulinska brizgalica KwikPen

100 jedinica/ml

PRIJE UPORABE PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK

Pročitajte Priručnik za uporabu prije nego što počnete primjenjivati inzulin i svaki put kad

dobijete novu brizgalicu KwikPen. U njemu se možda nalaze nove informacije. Ove informacije

ne zamjenjuju razgovor sa zdravstvenim radnikom o Vašoj bolesti ili liječenju.

KwikPen (“Pen”) je napunjena brizgalica koju je potrebno baciti nakon što se potroši, a koja sadrži

3 ml (300 jedinica, 100 jedinica/ml) inzulina. Jednom brizgalicom možete primijeniti veći broj doza.

Brizgalica odmjerava dozu u koracima od 1 jedinice. U jednoj injekciji možete injicirati od 1 do

60 jedinica.

Ako Vaša doza iznosi više od 60 jedinica, morat ćete si dati više od jedne injekcije.

Klip se sa svakom injekcijom samo neznatno pomiče, pa možda nećete ni primijetiti da se pomaknuo.

Klip će doći do kraja uloška tek kada potrošite svih 300 jedinica u brizgalici.

Svoju brizgalicu ne smijete dijeliti s drugim osobama, čak ni ako promijenite iglu. Igle ne

smijete ponovno upotrijebiti niti dijeliti s drugim osobama. Možete im prenijeti infekciju ili

dobiti infekciju od njih.

Ne preporučuje se da ovu brizgalicu koriste slijepe ili slabovidne osobe bez pomoći osobe koja je

obučena za pravilnu uporabu brizgalice.

Dijelovi brizgalice KwikPen

Kvačica na zatvaraču

Držač uloška

Naljepnica

Pokazivač doze

Gumb za

doziranje

Zatvarač

brizgalice

Gumeni

zaštitni

zatvarač

Klip

Tijelo

brizgalice

Prozorčić

za odabir

doze

Dijelovi igle za brizgalicu

(pakiranje ne sadrži igle)

Papirnati

pokrov

Vanjski zatvarač

igle

Unutarnji

zatvarač igle

Igla

Kako ćete prepoznati svoj KwikPen:

Humalog

Humalog

Mix25

Humalog

Mix50

Otopina

Suspenzija

(mutan inzulin)

Suspenzija

(mutan inzulin)

Boja brizgalice:

plava

plava

plava

Gumb za doziranje:

tamnocrven

žut

crven

Naljepnice:

bijela s

tamnocrvenom crtom

bijela sa

žutom crtom

bijela s

crvenom crtom

Pribor potreban za primjenu injekcije:

KwikPen koji sadrži Vaš inzulin

igla kompatibilna s brizgalicom KwikPen (preporučuju se igle za brizgalicu proizvođača BD

[Becton, Dickinson and Company])

tupfer

Igle i tupfer nisu uključeni u pakiranje.

Priprema brizgalice

Operite ruke sapunom i vodom.

Provjerite brizgalicu kako biste bili sigurni da uzimate odgovarajuću vrstu inzulina. To je

osobito važno ako primjenjujete više od jedne vrste inzulina.

Nemojte

koristiti brizgalicu ako je istekao rok valjanosti naveden na naljepnici. Kada počnete

koristiti brizgalicu, bacite je nakon što prođe rok uporabe naveden u uputi o lijeku.

Uvijek upotrijebite

novu iglu

za svaku injekciju kako biste spriječili infekcije i začepljenje igle.

1. korak:

Povucite zatvarač ravno s brizgalice.

Nemojte

skidati naljepnicu s brizgalice.

Gumeni zaštitni zatvarač obrišite tupferom

2. korak:

(Samo za HUMALOG suspenzije, tj. mutne inzuline)

Nježno rotirajte brizgalicu među dlanovima 10 puta.

Preokrenite brizgalicu 10 puta.

Miješanje je važno

kako biste bili sigurni da ćete primiti točnu dozu.

Inzulin treba biti jednoliko promiješan.

3. korak:

Provjerite izgled inzulina.

HUMALOG otopina mora biti bistra i bezbojna. Nemojte

je upotrijebiti ako je mutna,

obojena ili ako sadrži čestice ili grudice.

HUMALOG suspenzije – mutni inzulini – nakon miješanja trebaju izgledati bijele.

Nemojte

ih upotrijebiti ako su bistre ili ako sadrže čestice ili grudice.

4. korak:

Odaberite novu iglu.

Skinite papirnati pokrov s vanjskog zatvarača igle.

5. korak:

Nataknite zatvorenu iglu ravno na brizgalicu

i čvrsto navijte iglu.

6. korak:

Skinite vanjski zatvarač igle.

Nemojte

ga baciti.

Skinite unutarnji zatvarač igle i bacite ga u otpad.

Provjera protoka inzulina u brizgalici

Provjerite protok inzulina u brizgalici prije svake injekcije.

Provjerom protoka inzulina uklanja se zrak iz igle i uloška koji se može nakupiti tijekom

Sačuvati

Baciti

normalne uporabe i time se osigurava da će brizgalica pravilno raditi.

Ako ne provjerite protok inzulina prije svake injekcije, možete primijeniti previše ili premalo

inzulina.

7. korak:

Kako biste provjerili protok inzulina u brizgalici, okrenite

gumb za doziranje i odmjerite 2 jedinice.

8. korak:

Držite brizgalicu iglom okrenutom prema gore. Nježno lupnite

prstom po držaču uloška kako bi se mjehurići zraka skupili na

vrhu.

9. korak:

I dalje držite brizgalicu iglom okrenutom prema

gore. Pritišćite gumb za doziranje sve dok se ne

zaustavi i dok se u prozorčiću za odabir doze ne

prikaže "0". Držite gumb za doziranje

pritisnutim i polako izbrojite do 5.

Trebali biste vidjeti inzulin na vrhu igle.

ne vidite

inzulin, ponovite korake za

provjeru protoka inzulina, ali ne više od

4 puta.

i dalje ne vidite

inzulin, zamijenite

iglu i ponovite korake za provjeru protoka

inzulina.

Mali mjehurići zraka su normalna pojava i neće

utjecati na Vašu dozu.

Odabir doze

U jednoj injekciji možete injicirati od 1 do 60 jedinica.

Ako Vaša doza iznosi više od 60 jedinica, morat ćete primijeniti više od jedne injekcije.

Ako Vam je potrebna pomoć pri odluci kako ćete podijeliti dozu, upitajte svog

zdravstvenog radnika.

Za svaku injekciju morate upotrijebiti novu iglu i ponoviti korak provjere protoka

inzulina.

10. korak:

Okretanjem gumba za doziranje

odaberite broj jedinica koje morate

injicirati. Pokazivač doze mora biti u

ravnini s Vašom dozom.

Brizgalica odmjerava dozu u

koracima od 1 jedinice.

Prilikom okretanja gumba za

doziranje čuje se 'klik'.

NEMOJTE

odmjeravati dozu

brojanjem 'klikova' jer biste

mogli odmjeriti pogrešnu dozu.

Doza se može korigirati

okretanjem gumba za doziranje

u jednom ili drugom smjeru,

sve dok ispravna doza ne bude

u ravnini s pokazivačem doze.

Na brojčaniku su otisnuti parni

brojevi.

Neparne brojeve, nakon broja

jedan, označava puna crta.

Uvijek provjerite broj u prozorčiću

za odabir doze kako biste bili

sigurni da ste odabrali točnu dozu.

(Primjer: u prozorčiću

je prikazano 12

jedinica)

(Primjer: u prozorčiću

je prikazano 25

jedinica)

Brizgalica ne dopušta da se odmjeri doza veća od broja jedinica preostalih u brizgalici.

Ako morate injicirati više od broja jedinica preostalih u brizgalici, možete:

injicirati količinu koja je preostala u brizgalici, a zatim upotrijebiti novu brizgalicu da

biste injicirali ostatak doze,

ili

uzeti novu brizgalicu i njome injicirati cijelu dozu

Normalno je da u brizgalici vidite malu količinu preostalog inzulina koju ne možete injicirati.

Primjena injekcije

Injicirajte inzulin onako kako Vam je pokazao Vaš zdravstveni radnik.

Promijenite mjesto injiciranja kod svake injekcije.

Nemojte

pokušavati promijeniti dozu za vrijeme injiciranja.

11. korak:

Odaberite mjesto za injiciranje.

Inzulin se injicira pod kožu (supkutano)

na području trbuha, stražnjice,

natkoljenice ili nadlaktice.

Obrišite kožu tupferom i pričekajte da se

koža osuši prije primjene doze.

12. korak:

Ubodite iglu u kožu.

Pritisnite gumb za doziranje do kraja.

Nastavite držati gumb za

doziranje pritisnutim i

polako izbrojite

do 5

prije vađenja igle.

Nemojte

pokušavati injicirati inzulin

okretanjem gumba za doziranje.

NEĆETE

primiti inzulin okretanjem gumba za doziranje.

13. korak:

Izvucite iglu iz kože.

Kap inzulina na vrhu igle je

normalna pojava. Neće utjecati

na Vašu dozu.

Provjerite broj u prozorčiću za odabir

doze

Ako vidite '0' u prozorčiću za

odabir doze, primili ste cijelu

odmjerenu dozu.

Ako ne vidite '0' u prozorčiću za

odabir doze, nemojte ponovno

odmjeriti dozu. Ubodite iglu u

kožu i dovršite injekciju.

i dalje

mislite da niste

primili cijelu dozu koju ste

odmjerili za injekciju,

nemojte

počinjati iznova niti ponavljati

injekciju

. Kontrolirajte razinu

šećera u krvi kako Vam je

pokazao zdravstveni radnik.

Ako su Vam za cijelu dozu

obično potrebne 2 injekcije, ne

zaboravite primijeniti drugu

injekciju.

Klip se sa svakom injekcijom samo neznatno

5 sek

pomiče pa možda nećete ni primijetiti da se

pomiče.

Ako vidite krv nakon što izvučete iglu iz kože,

lagano pritisnite mjesto injekcije komadićem

vate ili tupferom.

Ne smijete

trljati mjesto

injekcije.

Nakon injekcije

14. korak:

Pažljivo vratite vanjski zatvarač igle na iglu.

15. korak:

Odvijte zatvorenu iglu i bacite je u otpad

kako je opisano u nastavku (pogledajte

Zbrinjavanje brizgalica i igala

Da biste spriječili istjecanje inzulina,

začepljenje igle i ulazak zraka u

brizgalicu, ne smijete čuvati brizgalicu s

pričvršćenom iglom.

16. korak:

Vratite zatvarač na brizgalicu tako da

kvačicu zatvarača poravnate s

pokazivačem doze i nataknete zatvarač

ravno na brizgalicu.

Zbrinjavanje brizgalica i igala

Upotrijebljene igle odložite u spremnik za oštre predmete ili tvrd plastičan spremnik sa čvrsto

zatvorenim poklopcem. Igle

ne smijete

bacati izravno u kućni otpad.

Pun spremnik za oštre predmete

ne smije se

reciklirati.

Pitajte zdravstvenog radnika na koje načine možete propisno odložiti brizgalicu i spremnik za

oštre predmete.

Upute o rukovanju iglama ne predstavljaju zamjenu za lokalne propise ni upute zdravstvenih

radnika ili ustanova.

Čuvanje brizgalice

Neupotrijebljene brizgalice

Neupotrijebljene brizgalice čuvajte u hladnjaku na temperaturi od 2°C do 8°C.

Ne zamrzavajte

inzulin.

Ne smijete

ga upotrijebiti ako je bio zamrznut.

Ako se čuvaju u hladnjaku, neupotrijebljene brizgalice se mogu upotrijebiti do roka valjanosti

otisnutog na naljepnici.

Brizgalica u uporabi

Brizgalicu koju trenutno koristite čuvajte na sobnoj temperaturi (do 30°C), zaštićenu od prašine,

hrane, tekućine, topline i svjetlosti.

Brizgalicu koju koristite bacite nakon što istekne vremenski rok naveden u uputi o lijeku, čak i

ako u njoj još uvijek ima inzulina.

Opće informacije o sigurnoj i učinkovitoj uporabi brizgalice

Brizgalicu i igle čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Brizgalicu

ne smijete

upotrijebiti ako bilo koji dio izgleda slomljeno ili oštećeno.

Uvijek sa sobom nosite rezervnu brizgalicu za slučaj da se Vaša izgubi ili ošteti.

Otkrivanje problema

Ako ne možete skinuti zatvarač brizgalice, nježno ga zakrećite naprijed-nazad, a zatim ga

povucite ravno s brizgalice.

Ako Vam je teško pritisnuti gumb za doziranje:

Lakše ćete injicirati ako gumb za doziranje pritišćete sporije.

Možda je igla začepljena. Stavite novu iglu i provjerite protok inzulina u brizgalici.

Možda u brizgalici ima prašine, hrane ili tekućine. Bacite brizgalicu i nabavite novu.

Možda ćete morati dobiti recept od svog liječnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili poteškoća s brizgalicom KwikPen, obratite se za pomoć zdravstvenom

radniku ili kontaktirajte lokalnu podružnicu tvrtke Lilly.

Datum revizije dokumenta:

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Humalog 200 jedinica/ml KwikPen, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

inzulin lispro

Jedna KwikPen brizgalica može isporučiti dozu od 1 do 60 jedinica u koracima od 1 jedinice.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Humalog 200 jedinica/ml KwikPen i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog 200 jedinica/ml KwikPen

Kako primjenjivati Humalog 200 jedinica/ml KwikPen

Moguće nuspojave

Kako čuvati Humalog 200 jedinica/ml KwikPen

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Humalog 200 jedinica/ml KwikPen i za što se koristi

Humalog 200 jedinica/ml KwikPen se koristi za liječenje šećerne bolesti. Humalog djeluje brže od

običnog ljudskog inzulina jer je inzulin lispro malo promijenjen u odnosu na ljudski inzulin. Inzulin

lispro je vrlo sličan ljudskom inzulinu, prirodnom hormonu koji luči gušterača.

Ako Vam gušterača ne stvara dovoljno inzulina za kontrolu razine šećera u krvi, oboljet ćete od

šećerne bolesti. Humalog je zamjena za Vaš vlastiti inzulin i namijenjen je za dugotrajnu kontrolu

šećera. Učinak mu nastupa vrlo brzo i traje kraće nego učinak običnog inzulina (2 do 5 sati). Humalog

u pravilu trebate primijeniti unutar 15 minuta prije obroka.

Liječnik Vam može savjetovati da primjenjujete Humalog 200 jedinica/ml KwikPen zajedno s

inzulinom duljeg djelovanja. Uz svaku vrstu inzulina priložena je posebna uputa o lijeku, u kojoj su

navedeni podaci važni za njegovu primjenu. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik.

Humalog 200 jedinica/ml KwikPen treba primjenjivati samo za liječenje odraslih bolesnika sa

šećernom bolešću kojima su potrebne dnevne doze brzodjelujućeg inzulina veće od 20 jedinica.

Humalog 200 jedinica/ml KwikPen je napunjena brizgalica koju je potrebno baciti nakon što se

potroši, a koja sadrži 3 ml (600 jedinica, 200 jedinica/ml) inzulina lispro. Jedna KwikPen brizgalica

sadrži više doza inzulina. KwikPen odmjerava dozu u koracima od 1 jedinice.

Broj jedinica

prikazuje se u prozorčiću za odabir doze i uvijek ga trebate provjeriti prije injiciranja lijeka.

Jednom injekcijom možete injicirati od 1 do 60 jedinica.

Ako Vaša doza iznosi više od 60 jedinica,

morat ćete si dati više od jedne injekcije.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog 200 jedinica/ml KwikPen

NEMOJTE primjenjivati Humalog 200 jedinica/ml KwikPen

ako ste

alergični

na inzulin lispro ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako mislite da nastupa

hipoglikemija

(niska razina šećera u krvi). U nastavku ćete naći upute

kako postupiti u slučaju blage hipoglikemije (pogledajte dio 3: Ako primijenite više lijeka

Humalog nego što ste trebali).

Upozorenja i mjere opreza

Humalog 200 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (KwikPen) smije se

injicirati ISKLJUČIVO ovom napunjenom brizgalicom. Inzulin lispro se ne smije

prebacivati iz Humalog 200 jedinica/ml KwikPen brizgalice u štrcaljku.

Mjerne oznake na

inzulinskoj štrcaljki neće točno odmjeriti dozu. Zbog toga može doći do teškog predoziranja,

koje može uzrokovati po život opasan pad razine šećera u krvi. Inzulin iz Humalog

200 jedinica/ml KwikPen brizgalice ne smije se prebacivati ni u jedno drugo pomagalo za

primjenu inzulina, poput inzulinskih infuzijskih pumpi.

Humalog 200 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (KwikPen) NE

SMIJE se miješati ni s jednim drugim inzulinom kao ni s jednim drugim lijekom.

Humalog

200 jedinica/ml otopina za injekciju ne smije se razrjeđivati.

Ako Vam sadašnja inzulinska terapija dobro regulira razine šećera u krvi, možda nećete osjetiti

upozoravajuće simptome kad šećer u krvi padne prenisko. Upozoravajući znakovi popisani su u

dijelu 4. ove upute. Morate pažljivo planirati vrijeme obroka te učestalost i intenzitet

tjelovježbe. Isto tako, morate pažljivo pratiti razine šećera u krvi čestim mjerenjem glukoze u

krvi.

Nekoliko bolesnika u kojih je nakon prelaska s inzulina životinjskog podrijetla na ljudski

inzulin nastupila hipoglikemija prijavilo je da su rani upozoravajući simptomi bili manje

izraženi ili različiti. Ako često imate hipoglikemiju ili je teško prepoznajete, porazgovarajte o

tome sa svojim liječnikom.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za dijabetes ako

odgovorite DA na neko od sljedećih pitanja:

Jeste li se nedavno razboljeli?

Imate li tegoba s bubrezima ili jetrom?

Vježbate li više nego obično?

Također morate obavijestiti svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za

dijabetes ako planirate put u inozemstvo. Vremenska razlika među državama može značiti da

ćete morati primjenjivati injekcije i uzimati obroke u različito vrijeme nego kada ste kod kuće.

U nekih bolesnika koji dugo boluju od šećerne bolesti tipa 2 i imaju srčanu bolest ili su imali

moždani udar, a liječeni su pioglitazonom i inzulinom, došlo je do razvoja srčanog zatajenja.

Čim prije obavijestite liječnika ako osjetite znakove srčanog zatajenja kao što je neuobičajeni

nedostatak zraka ili naglo povećanje tjelesne mase ili lokalizirano oticanje (edem).

Ne preporučuje se da ovu brizgalicu koriste slijepe ili slabovidne osobe bez pomoći osobe koja

je obučena za pravilnu uporabu brizgalice.

Drugi lijekovi i Humalog 200 jedinica/ml KwikPen

Potrebe za inzulinom mogu se promijeniti ako uzimate

kontracepcijske tablete,

steroide,

nadomjesne hormone štitnjače,

oralne lijekove za snižavanje šećera u krvi (npr. metformin, akarbozu, sulfonilureje, pioglitazon,

empagliflozin, inhibitore DPP-4 poput sitagliptina ili saksagliptina),

acetilsalicilatnu kiselinu,

sulfonamidne antibiotike,

analoge somatostatina (poput oktreotida, koji se koristi za liječenje manje čestog poremećaja

kod kojega osoba proizvodi previše hormona rasta)

"stimulatore beta-2 receptora" poput salbutamola ili terbutalina, koji se koriste za liječenje

astme, ili ritodrina, koji se koristi za sprječavanje preuranjena poroda

beta-blokatore, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka, ili

neke antidepresive (inhibitore monoamino-oksidaze ili selektivne inhibitore ponovne pohrane

serotonina),

danazol (lijek koji utječe na ovulaciju),

neke inhibitore konvertaze angiotenzina (ACE-inhibitore), koji se koriste za liječenje određenih

srčanih bolesti ili visokog krvnog tlaka (npr. kaptopril, enalapril) i

određene lijekove koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka, oštećenja bubrega

uzrokovana šećernom bolešću i nekih srčanih tegoba (blokatori receptora angiotenzina II).

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove (pogledajte i dio "Upozorenja i mjere opreza").

Humalog s alkoholom

Ako pijete alkohol, može doći do porasta ili pada razine šećera u krvi. Stoga će se količina potrebnog

inzulina možda promijeniti.

Trudnoća i dojenje

Jeste li trudni, planirate trudnoću ili dojite? Količina inzulina koju trebate obično se smanjuje u prva

tri mjeseca trudnoće, a povećava tijekom preostalih šest mjeseci. Ako dojite, možda ćete morati

promijeniti unos inzulina ili prehranu.

Obratite se svom liječniku za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaša sposobnost koncentracije i reagiranja može biti oslabljena ako imate hipoglikemiju. Imajte to na

umu u svim situacijama u kojima sebe i druge možete izložiti riziku (primjerice vožnja automobila ili

rad sa strojevima). Savjetujte se s liječnikom je li preporučljivo voziti:

ako imate česte epizode hipoglikemije

ako su upozoravajući znakovi hipoglikemije slabiji ili izostaju.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Humalog 200 jedinica/ml KwikPen

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 g) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.

Kako primjenjivati Humalog 200 jedinica/ml KwikPen

Uvijek provjerite naziv i vrstu inzulina na kutiji i naljepnici napunjene brizgalice nakon što

dobijete lijek u ljekarni. Uvjerite se da ste dobili Humalog 200 jedinica/ml KwikPen koji Vam je

propisao liječnik.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ako niste

sigurni. Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smijete koristiti samo Vi, čak i

ako se zamijeni igla.

Humalog 200 jedinica/ml KwikPen namijenjen je za bolesnike koji dnevno primjenjuju više od

20 jedinica brzodjelujućeg inzulina.

Inzulin iz Humalog 200 jedinica/ml KwikPen brizgalice ne smije se prebacivati u štrcaljku.

Mjerne oznake na inzulinskoj štrcaljki neće točno odmjeriti dozu. Zbog toga može doći do

teškog predoziranja, koje može uzrokovati po život opasan pad razine šećera u krvi.

Humalog 200 jedinica/ml KwikPen otopina za injekciju ne smije se primjenjivati u inzulinskoj

infuzijskoj pumpi.

Doziranje

Humalog u pravilu trebate injicirati unutar 15 minuta prije obroka. Ako je potrebno, možete ga

injicirati neposredno nakon obroka. Vaš liječnik će Vam reći točno koliko lijeka trebate te kada

i koliko često ga primijeniti. Ove su upute namijenjene samo Vama. Točno ih slijedite i redovito

posjećujte ambulantu za dijabetes.

Ako promijenite vrstu inzulina koju koristite (primjerice prelazite s ljudskog ili životinjskog

inzulina na lijek Humalog), možda ćete trebati uzimati više ili manje lijeka nego ranije. To

može vrijediti samo za prvu injekciju, ali može biti i postupna promjena tijekom nekoliko

tjedana ili mjeseci.

Humalog injicirajte pod kožu (supkutano).

Priprema lijeka Humalog 200 jedinica/ml KwikPen

Humalog je već otopljen u vodi, tako da ga ne morate miješati. No, smijete ga upotrijebiti

samo

ako izgleda kao voda. Mora biti bistar, bezbojan i ne smije sadržavati krute čestice. Provjerite to

prije svakog injiciranja.

Priprema KwikPen brizgalice za uporabu (Vidjeti Priručnik za uporabu)

Najprije operite ruke.

Pročitajte upute za uporabu napunjene inzulinske brizgalice i pažljivo ih slijedite. Ovdje su neka

od važnih upozorenja.

Uvijek upotrijebite čistu iglu. (Pakiranje lijeka ne sadrži igle).

Prije svake uporabe provjerite protok inzulina u svojoj KwikPen brizgalici. Tako ćete provjeriti

izlazi li inzulin iz igle i izbaciti mjehuriće zraka iz brizgalice. U brizgalici može ostati poneki

mali mjehurić zraka - oni nisu štetni. No, preveliki mjehurići zraka mogu omesti točno doziranje

inzulina.

Injiciranje lijeka Humalog

Prije davanja injekcije očistite kožu kako su Vas uputili. Injicirajte pod kožu, kako su Vas

naučili. Nakon injekcije ostavite iglu u koži pet sekundi kako biste bili sigurni da ste primili

cijelu dozu. Nemojte trljati mjesto injekcije. Pazite da injicirate najmanje 1 centimetar od mjesta

prethodne injekcije i da mijenjate mjesta injekcije kako su Vas naučili. Nije važno injicirate li u

nadlakticu, bedro, stražnjicu ili trbuh; injekcija lijeka Humalog će uvijek djelovati brže od

običnog ljudskog inzulina.

Humalog 200 jedinica/ml KwikPen otopinu za injekciju ne smijete injicirati izravno u venu

(intravenski).

Nakon injiciranja

Odmah nakon injekcije odvijte iglu s KwikPen brizgalice pomoću vanjskog zatvarača igle. Tako

ćete osigurati sterilnost i spriječiti istjecanje inzulina. Također ćete spriječiti ulazak zraka u

brizgalicu i začepljenje igle.

Igle se ne smiju dijeliti s drugim osobama.

Brizgalica se ne smije

dijeliti s drugim osobama. Vratite zatvarač na brizgalicu.

Sljedeće injekcije

Svaki puta kada koristite KwikPen brizgalicu morate upotrijebiti novu iglu. Prije svake injekcije

izbacite mjehuriće zraka. Možete vidjeti koliko je inzulina preostalo tako da držite KwikPen

brizgalicu iglom okrenutom prema gore.

Kad se KwikPen brizgalica isprazni, nemojte je ponovno koristiti. Pažljivo je zbrinite –

ljekarnik ili medicinska sestra u ambulanti za dijabetes reći će Vam kako da to učinite.

Ako primijenite više lijeka Humalog nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do pada razine šećera u krvi.

Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako je razina šećera u krvi niska

(blaga hipoglikemija)

, uzmite tablete glukoze, šećer ili popijte

zaslađen napitak. Potom pojedite voće, kekse ili sendvič, kako Vam je savjetovao liječnik i odmarajte

se. To često pomaže u prevladavanju blage hipoglikemije ili manjeg predoziranja inzulinom. Ako

Vam se stanje pogorša, disanje postane plitko i koža poblijedi, odmah obavijestite svog liječnika.

Injekcija glukagona može izliječiti prilično tešku hipoglikemiju. Nakon injekcije glukagona pojedite

glukozu ili šećer. Ako ne reagirate na glukagon, morat ćete se javiti u bolnicu. Zamolite liječnika da

Vam da informacije o glukagonu.

Ako ste zaboravili primijeniti Humalog

Ako primijenite manje lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera u krvi.

Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako se hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) ili hiperglikemija (visoka razina šećera u krvi) ne

liječe, mogu biti vrlo ozbiljne i uzrokovati glavobolju, mučninu, povraćanje, gubitak tekućina

(dehidraciju), nesvjesticu, komu pa čak i smrt (pogledajte dio 4. "Moguće nuspojave").

Tri jednostavna koraka

za izbjegavanje hipoglikemije ili hiperglikemije:

Uvijek sa sobom nosite rezervnu brizgalicu, u slučaju da se KwikPen brizgalica koju koristite

izgubi ili ošteti.

Uvijek sa sobom nosite nešto što će ukazati na to da bolujete od šećerne bolesti.

Uvijek sa sobom nosite šećer.

Ako prestanete primjenjivati Humalog

Ako primijenite manje lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera u krvi.

Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Teška alergijska reakcija je rijetka (može se javiti u do 1 na 1000 osoba). Simptomi su sljedeći:

osip po cijelom tijelu

pad krvnog tlaka

otežano disanje

ubrzani otkucaji srca

piskanje pri disanju

znojenje

Posumnjate li da imate ovu vrstu alergije na inzulin kod primjene lijeka Humalog, odmah se obratite

liječniku.

Lokalna alergijska reakcija je česta (može se javiti u do 1 na 10 osoba). U nekih će se osoba pojaviti

crvenilo, oteklina ili svrbež u području davanja injekcije inzulina. To sve obično prolazi za nekoliko

dana ili tjedana. Ako Vam se to dogodi, obavijestite svog liječnika.

Lipodistrofija (zadebljanja ili ulegnuća na koži) je manje česta (može se javiti u do 1 na 100 osoba).

Ako primijetite zadebljanja ili ulegnuća kože na mjestu injiciranja, obavijestite svog liječnika.

Prijavljeni su edemi (npr. oticanje ruku ili gležnjeva; zadržavanje tekućine), osobito na početku

inzulinske terapije ili kod promjene terapije u cilju poboljšanja kontrole šećera u krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Uobičajeni problemi u šećernoj bolesti

Hipoglikemija

Hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) znači da nema dovoljno šećera u krvi. Može nastupiti ako:

primijenite previše lijeka Humalog ili drugog inzulina,

preskočite ili odgodite obrok ili promijenite prehranu,

vježbate ili teško radite neposredno prije ili poslije obroka,

dobijete infekciju ili se razbolite (osobito ako imate proljev ili povraćate),

se promijeni Vaša potreba za inzulinom, ili

Vam se pogoršaju tegobe s bubrezima ili jetrom.

Alkohol i neki lijekovi mogu utjecati na razinu šećera u krvi (pogledajte dio 2.).

Prvi simptomi niskog šećera u krvi obično nastupaju brzo i uključuju sljedeće:

umor

vrlo brze otkucaje srca

nervozu ili drhtavicu

mučninu

glavobolju

hladan znoj

Dok niste sigurni da ćete prepoznati upozoravajuće simptome, izbjegavajte situacije u kojima zbog

hipoglikemije možete izložiti riziku sebe ili druge, primjerice vožnju automobila.

Hiperglikemija i dijabetička ketoacidoza

Hiperglikemija (previsoka razina šećera u krvi) znači da Vaše tijelo nema dovoljno inzulina.

Hiperglikemija može nastupiti ako:

ne primijenite Humalog ili drugi inzulin,

primijenite manje inzulina nego što Vam je preporučio liječnik,

jedete puno više nego što dozvoljava Vaša dijeta, ili

imate vrućicu, infekciju ili emocionalni stres.

Hiperglikemija može dovesti do dijabetičke ketoacidoze. Prvi simptomi se javljaju polako tijekom više

sati ili dana. Simptomi su:

pospanost

nedostatak teka

naleti crvenila lica

voćni zadah

žeđ

mučnina ili povraćanje

Ozbiljni simptomi su teško disanje i vrlo ubrzan puls.

Odmah potražite liječničku pomoć.

Bolest

Ako ste bolesni, osobito ako Vam je mučno ili povraćate, može se promijeniti Vaša potreba za

inzulinom.

Čak i kad jedete manje nego obično, i dalje trebate inzulin.

Učinite pretragu urina ili

krvi, slijedite upute u slučaju bolesti i obavijestite liječnika.

5.

Kako čuvati Humalog 200 jedinica/ml KwikPen

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Prije prve uporabe Humalog

200 jedinica/ml

KwikPen čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

Humalog

200 jedinica/ml

KwikPen koji koristite čuvati na sobnoj temperaturi (15°C - 30°C) i baciti

nakon 28 dana. Ne odlagati blizu izvora topline ili na sunce. Napunjenu brizgalicu KwikPen koju

koristite ne čuvati u hladnjaku. Napunjena brizgalica KwikPen ne smije se čuvati s pričvršćenom

iglom.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da je otopina obojena ili da sadrži krute čestice.

Smijete ga upotrijebiti

samo

ako izgleda kao voda. Provjerite to prije svakog injiciranja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Humalog 200 jedinica/ml KwikPen otopina za injekciju sadrži

Djelatna tvar je inzulin lispro. Jedan ml otopine sadrži 200 jedinica (U) inzulina lispro. Jedna

napunjena brizgalica (3 ml) sadrži 600 jedinica (U) inzulina lispro.

Drugi sastojci su: metakrezol, glicerol, trometamol, cinkov oksid i voda za injekcije. Za

podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina ili natrijev hidroksid.

Kako Humalog 200 jedinica/ml KwikPen izgleda i sadržaj pakiranja

Humalog 200 jedinica/ml KwikPen otopina za injekciju je sterilna, bistra, bezbojna vodena otopina

koja sadrži 200 jedinica inzulina lispro u jednom mililitru (200 jedinica/ml) otopine za injekciju. Jedna

Humalog

200 jedinica/ml

KwikPen brizgalica sadrži 600 jedinica (3 mililitra). Humalog

200 jedinica/ml

KwikPen je dostupan u pakiranju od 1, 2 ili 5 napunjenih brizgalica ili u višestrukim

pakiranjima od 2 x 5 napunjenih brizgalica. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Brizgalica KwikPen ima ugrađen uložak. Kad se napunjena brizgalica isprazni, ne možete je ponovno

upotrijebiti.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska.

Proizvođač

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italija.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

{MM/GGGG}.

PRIRUČNIK

ZA UPORABU

Vidjeti Priručnik za uporabu u nastavku.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

PRIRUČNIK ZA UPORABU

Humalog 200 jedinica/ml KwikPen, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

inzulin lispro

PRIJE UPORABE PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK

Pročitajte Priručnik za uporabu prije nego što počnete koristiti Humalog 200 jedinica/ml

KwikPen otopinu za injekciju i svaki put kad dobijete novu brizgalicu Humalog 200 jedinica/ml

KwikPen. U njemu se možda nalaze nove informacije. Ove informacije ne zamjenjuju razgovor

sa zdravstvenim radnikom o Vašoj bolesti ili liječenju.

Humalog

200 jedinica/ml KwikPen (“Pen”) je napunjena brizgalica koju je potrebno baciti nakon što

se potroši, a koja sadrži 3 ml (600 jedinica, 200 jedinica/ml) otopine inzulina lispro za injekciju.

Jednom brizgalicom možete primijeniti veći broj doza. Brizgalica odmjerava dozu u koracima od 1

jedinice. U jednoj injekciji možete injicirati od 1 do 60 jedinica.

Ako Vaša doza iznosi više od 60

jedinica, morat ćete si dati više od jedne injekcije.

Klip se sa svakom injekcijom samo neznatno

pomiče, pa možda nećete ni primijetiti da se pomaknuo. Klip će doći do kraja uloška tek kada

potrošite svih 600 jedinica u brizgalici.

Ova brizgalica oblikovana je tako da omogućuje primjenu većeg broja doza nego druge

brizgalice koje ste možda koristili u prošlosti. Odaberite svoju uobičajenu dozu sukladno

uputama svog zdravstvenog radnika.

Humalog KwikPen dostupan je u dvije jačine, 100 jedinica/ml i 200 jedinica/ml. Humalog

200 jedinica/ml smijete injicirati ISKLJUČIVO brizgalicom. Inzulin iz brizgalice NE SMIJETE

prebaciti u drugo pomagalo za primjenu inzulina. Štrcaljkama i inzulinskim pumpama neće se

točno odmjeriti doza inzulina od 200 jedinica/ml. Zbog toga može doći do teškog predoziranja,

koje može uzrokovati po život opasan pad razine šećera u krvi.

Svoju brizgalicu ne smijete dijeliti s drugim osobama, čak ni ako promijenite iglu. Igle ne

smijete ponovno upotrijebiti niti dijeliti s drugim osobama. Možete im prenijeti infekciju ili

dobiti infekciju od njih.

Ne preporučuje se da ovu brizgalicu koriste slijepe ili slabovidne osobe bez pomoći osobe koja je

obučena za pravilnu uporabu brizgalice.

PRIMJENJIVATI ISKLJUČIVO OVOM

BRIZGALICOM, INAČE MOŽE DOĆI DO

TEŠKOG PREDOZIRANJA

Dijelovi brizgalice KwikPen

Zatvarač brizgalice

Držač uloška

Naljepnica

Pokazivač doze

Kvačica na

zatvaraču

Gumeni zaštitni

zatvarač

Klip

Tijelo

brizgalice

Prozorčić za

odabir doze

Gumb za

doziranje

Dijelovi igle za brizgalicu

(pakiranje ne sadrži igle)

Gumb za doziranje

s tamnocrvenim prstenom

Igla

Vanjski

zatvarač

igle

Unutarnji

zatvarač

igle

Papirnati

pokrov

Kako ćete prepoznati brizgalicu Humalog 200 jedinica/ml KwikPen:

Boja brizgalice:

tamnosiva

Gumb za doziranje:

tamnosiv sa tamnocrvenim prstenom na rubu

Naljepnice:

tamnocrvene, “200 jedinica/ml” u žutom okviru

žuto upozorenje na držaču uloška

Pribor potreban za primjenu injekcije:

Humalog 200 jedinica/ml KwikPen

igla kompatibilna s brizgalicom KwikPen (preporučuju se igle za brizgalicu proizvođača BD

[Becton, Dickinson and Company])

tupfer

Igle i tupfer nisu uključeni u pakiranje.

Priprema brizgalice

Operite ruke sapunom i vodom.

Provjerite brizgalicu kako biste bili sigurni da uzimate odgovarajuću vrstu inzulina. To je

osobito važno ako primjenjujete više od jedne vrste inzulina.

Nemojte

koristiti brizgalicu ako je istekao rok valjanosti naveden na naljepnici ili ako je

prošlo više od 28 dana otkako ste je počeli koristiti.

Uvijek upotrijebite

novu iglu

za svaku injekciju kako biste spriječili infekcije i začepljenje

igle.

PRIMJENJIVATI ISKLJUČIVO OVOM

BRIZGALICOM, INAČE MOŽE DOĆI DO

TEŠKOG PREDOZIRANJA

1. korak:

Povucite zatvarač ravno s brizgalice.

Nemojte

skidati naljepnicu s brizgalice.

Gumeni zaštitni zatvarač obrišite tupferom.

Humalog 200 jedinica/ml

otopina za injekciju

mora biti bistra i bezbojna.

Nemojte

upotrijebiti ako je mutna, obojena ili ako sadrži

čestice ili grudice.

2. korak:

Odaberite novu iglu.

Skinite papirnati pokrov s vanjskog zatvarača

igle.

3. korak:

Nataknite zatvorenu iglu ravno na brizgalicu i

čvrsto navijte iglu.

4. korak:

Skinite vanjski zatvarač igle.

Nemojte

ga baciti.

Skinite unutarnji zatvarač igle i bacite ga u

otpad.

PRIMJENJIVATI ISKLJUČIVO OVOM

BRIZGALICOM, INAČE MOŽE DOĆI DO TEŠKOG

PREDOZIRANJA

Sačuvati

Baciti

Provjera protoka inzulina u brizgalici

Provjerite protok inzulina u brizgalici prije svake injekcije.

Provjerom protoka inzulina uklanja se zrak iz igle i uloška, koji se može nakupiti tijekom

normalne uporabe, i time se osigurava da će brizgalica pravilno raditi.

Ako ne provjerite protok inzulina prije svake injekcije, možete primijeniti previše ili premalo

inzulina.

5. korak:

Kako biste provjerili protok inzulina u brizgalici,

okrenite gumb za doziranje i

odmjerite

2 jedinice

6. korak:

Držite brizgalicu iglom okrenutom prema gore.

Nježno lupnite prstom po držaču uloška kako bi

se mjehurići zraka skupili na vrhu.

7. korak:

I dalje držite brizgalicu iglom okrenutom prema

gore. Pritišćite gumb za doziranje sve dok se ne

zaustavi i dok se u prozorčiću za odabir doze ne

prikaže "

0

". Držite gumb za doziranje pritisnutim

polako izbrojite do 5

Trebali biste vidjeti inzulin na vrhu igle.

ne vidite

inzulin, ponovite

korake za provjeru protoka inzulina,

ali ne više od 8 puta.

i dalje ne vidite

inzulin,

zamijenite iglu i ponovite korake za

provjeru protoka inzulina.

Mali mjehurići zraka su normalna pojava i neće

utjecati na Vašu dozu.

Odabir doze

Ova brizgalica oblikovana je za isporuku doze prikazane u prozorčiću. Odmjerite uobičajenu

dozu sukladno uputama zdravstvenog radnika.

U jednoj injekciji možete injicirati najmanje 1, a najviše 60 jedinica.

Ako Vaša doza iznosi više od 60 jedinica, morat ćete primijeniti više od jedne injekcije.

Ako Vam je potrebna pomoć pri odluci kako ćete podijeliti dozu, upitajte svog zdravstvenog

radnika.

Za svaku injekciju morate upotrijebiti novu iglu i ponoviti korak provjere protoka inzulina.

8. korak:

Okretanjem gumba za doziranje odaberite broj

jedinica koje morate injicirati. Pokazivač doze

mora biti u ravnini s Vašom dozom.

Brizgalica odmjerava dozu u koracima

od 1 jedinice.

Prilikom okretanja gumba za doziranje

čuje se 'klik'.

NEMOJTE odmjeravati dozu brojanjem

'klikova' jer biste mogli odmjeriti

pogrešnu dozu.

Doza se može promijeniti

okretanjem

gumba za doziranje u jednom ili

drugom smjeru, sve dok ispravna doza

ne bude u ravnini s pokazivačem doze.

Na brojčaniku su otisnuti

parni

brojevi.

Neparne

brojeve, nakon broja jedan,

označava puna crta.

Uvijek provjerite broj u prozorčiću za odabir

doze kako biste bili sigurni da ste odabrali

točnu dozu.

(Primjer: u prozorčiću je prikazano 12 jedinica)

(Primjer: u prozorčiću je prikazano 25 jedinica)

Brizgalica ne dopušta da se odmjeri doza veća od broja jedinica preostalih u brizgalici.

Ako morate injicirati više od broja jedinica preostalih u brizgalici, možete:

injicirati količinu koja je preostala u brizgalici, a zatim upotrijebiti novu brizgalicu da biste

injicirali ostatak doze,

ili

uzeti novu brizgalicu i njome injicirati cijelu dozu.

Primjena injekcije

Injicirajte inzulin onako kako Vam je pokazao Vaš zdravstveni radnik.

Promijenite mjesto injiciranja kod svake injekcije.

Nemojte

pokušavati promijeniti dozu za vrijeme injiciranja.

9. korak:

Odaberite mjesto za injiciranje.

Humalog 200 jedinica/ml

otopina za injekciju

injicira pod kožu (supkutano) na području trbuha,

stražnjice, natkoljenice ili nadlaktice.

Obrišite kožu tupferom i pričekajte da se koža

osuši prije primjene doze.

10. korak:

Ubodite iglu u kožu.

Pritisnite gumb za doziranje do kraja.

Nastavite držati gumb za doziranje

pritisnutim i

polako izbrojite

do 5

prije vađenja igle.

Nemojte pokušavati injicirati inzulin okretanjem

gumba za doziranje. NEĆETE primiti inzulin

okretanjem gumba za doziranje.

11. korak:

Izvucite iglu iz kože.

Kap inzulina na vrhu igle je normalna

pojava. Neće utjecati na Vašu dozu.

Provjerite broj u prozorčiću za odabir

doze. Ako vidite '0' u prozorčiću za

odabir doze, primili ste cijelu odmjerenu

dozu.

Ako ne vidite '0' u prozorčiću za odabir

doze, nemojte ponovno odmjeriti dozu.

Ubodite iglu u kožu i dovršite injekciju.

i dalje

mislite da niste primili cijelu

dozu koju ste odmjerili za injekciju,

nemojte počinjati iznova niti ponavljati

injekciju

. Kontrolirajte razinu šećera u

krvi kako Vam je pokazao zdravstveni

radnik.

Klip se sa svakom injekcijom samo neznatno

pomiče pa možda nećete ni primijetiti da se

pomiče.

Ako vidite krv nakon što izvučete iglu iz kože,

lagano pritisnite mjesto injekcije komadićem vate

ili tupferom.

Ne smijete

trljati mjesto injekcije.

Nakon injekcije

12. korak:

Pažljivo vratite vanjski zatvarač igle na iglu.

13. korak:

Odvijte zatvorenu iglu i bacite je u otpad kako je

opisano u nastavku (pogledajte dio

Zbrinjavanje brizgalica i igala

Da biste spriječili istjecanje inzulina, začepljenje

igle i ulazak zraka u brizgalicu, ne smijete čuvati

brizgalicu s pričvršćenom iglom.

14. korak:

Vratite zatvarač na brizgalicu tako da kvačicu

zatvarača poravnate s pokazivačem doze i

nataknete zatvarač ravno na brizgalicu.

Zbrinjavanje brizgalica i igala

Upotrijebljene igle odložite u spremnik za oštre predmete ili tvrd plastičan spremnik sa čvrsto

zatvorenim poklopcem. Igle ne smijete bacati izravno u kućni otpad.

Pun spremnik za oštre predmete ne smije se reciklirati.

Pitajte zdravstvenog radnika na koje načine možete propisno odložiti brizgalicu i spremnik za

oštre predmete.

Upute o rukovanju iglama ne predstavljaju zamjenu za lokalne propise ni upute zdravstvenih

radnika ili ustanova.

Čuvanje brizgalice

Neupotrijebljene brizgalice

Neupotrijebljene brizgalice čuvajte u hladnjaku na temperaturi od 2°C do 8°C.

Ne zamrzavajte

Humalog 200 jedinica/ml

otopinu za injekciju.

Ne smijete

upotrijebiti lijek

ako je bio zamrznut.

Ako se čuvaju u hladnjaku, neupotrijebljene brizgalice se mogu upotrijebiti do roka valjanosti

otisnutog na naljepnici.

Brizgalica u uporabi

Brizgalicu koju trenutno koristite čuvajte na sobnoj temperaturi (do 30°C), zaštićenu od

prašine, hrane, tekućine, topline i svjetlosti.

Brizgalicu koju koristite bacite nakon 28 dana, čak i ako u njoj još uvijek ima inzulina.

Opće informacije o sigurnoj i učinkovitoj uporabi brizgalice

Brizgalicu i igle čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Brizgalicu

ne smijete

upotrijebiti ako bilo koji dio izgleda slomljeno ili oštećeno.

Uvijek sa sobom nosite rezervnu brizgalicu za slučaj da se Vaša izgubi ili ošteti.

Otkrivanje problema

Ako ne možete skinuti zatvarač brizgalice, nježno ga zakrećite naprijed-nazad, a zatim ga

povucite ravno s brizgalice.

Ako Vam je teško pritisnuti gumb za doziranje:

Lakše ćete injicirati ako gumb za doziranje pritišćete sporije.

Možda je igla začepljena. Stavite novu iglu i provjerite protok inzulina u brizgalici.

Možda u brizgalici ima prašine, hrane ili tekućine. Bacite brizgalicu i nabavite novu.

Možda ćete morati dobiti recept od svog liječnika.

Inzulin iz brizgalice ne smije se prebaciti u štrcaljku niti inzulinsku pumpu. Može doći

do teškog predoziranja.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili poteškoća s brizgalicom Humalog 200 jedinica/ml KwikPen, obratite

se za pomoć zdravstvenom radniku ili kontaktirajte lokalnu podružnicu tvrtke Lilly.

Datum revizije dokumenta:

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Humalog 100 jedinica/ml Junior KwikPen, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

inzulin lispro

Jedna Junior KwikPen brizgalica može isporučiti dozu od 0,5 do 30 jedinica u koracima od

0,5 jedinica.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Humalog Junior KwikPen i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog Junior KwikPen

Kako primjenjivati Humalog Junior KwikPen

Moguće nuspojave

Kako čuvati Humalog Junior KwikPen

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Humalog Junior KwikPen i za što se koristi

Humalog Junior KwikPen se koristi za liječenje šećerne bolesti. Humalog djeluje brže od običnog

ljudskog inzulina jer je inzulin lispro malo promijenjen u odnosu na ljudski inzulin. Inzulin lispro je

vrlo sličan ljudskom inzulinu, prirodnom hormonu koji luči gušterača.

Ako Vam gušterača ne stvara dovoljno inzulina za kontrolu razine šećera u krvi, oboljet ćete od

šećerne bolesti. Humalog je zamjena za Vaš vlastiti inzulin i namijenjen je za dugotrajnu kontrolu

šećera. Učinak mu nastupa vrlo brzo i traje kraće nego učinak običnog inzulina (2 do 5 sati). Humalog

u pravilu trebate primijeniti unutar 15 minuta prije obroka.

Liječnik Vam može savjetovati da Humalog primjenjujete zajedno s inzulinom duljeg djelovanja. Uz

svaku vrstu inzulina priložena je posebna uputa o lijeku, u kojoj su navedeni podaci važni za njegovu

primjenu. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik.

Humalog mogu koristiti odrasli i djeca.

Humalog 100 jedinica/ml Junior KwikPen je napunjena brizgalica koju je potrebno baciti nakon što se

potroši, a koja sadrži 3 ml (300 jedinica, 100 jedinica/ml) inzulina lispro. Jedna KwikPen brizgalica

sadrži više doza inzulina. KwikPen odmjerava dozu u koracima od pola jedinice (0,5 jedinica).

Broj

jedinica prikazuje se u prozorčiću za odabir doze i uvijek ga trebate provjeriti prije injiciranja

lijeka.

Jednom injekcijom možete injicirati od 0,5 jedinica do 30 jedinica.

Ako Vaša doza iznosi više

od 30 jedinica, morat ćete si dati više od jedne injekcije.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Humalog Junior KwikPen

NEMOJTE primjenjivati Humalog Junior KwikPen

ako ste

alergični

na inzulin lispro ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako mislite da nastupa

hipoglikemija

(niska razina šećera u krvi). U nastavku ćete naći upute

kako postupiti u slučaju blage hipoglikemije (pogledajte dio 3: Ako primijenite više lijeka

Humalog nego što ste trebali).

Upozorenja i mjere opreza

Humalog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (Junior KwikPen)

NE SMIJE se miješati ni s jednim drugim inzulinom kao ni s jednim drugim lijekom.

Ako Vam sadašnja inzulinska terapija dobro regulira razine šećera u krvi, možda nećete osjetiti

upozoravajuće simptome kad šećer u krvi padne prenisko. Upozoravajući znakovi popisani su u

dijelu 4. ove upute. Morate pažljivo planirati vrijeme obroka te učestalost i intenzitet

tjelovježbe. Isto tako, morate pažljivo pratiti razine šećera u krvi čestim mjerenjem glukoze u

krvi.

Nekoliko bolesnika u kojih je nakon prelaska s inzulina životinjskog podrijetla na ljudski

inzulin nastupila hipoglikemija prijavilo je da su rani upozoravajući simptomi bili manje

izraženi ili različiti. Ako često imate hipoglikemiju ili je teško prepoznajete, porazgovarajte o

tome sa svojim liječnikom.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za dijabetes ako

odgovorite DA na neko od sljedećih pitanja:

Jeste li se nedavno razboljeli?

Imate li tegoba s bubrezima ili jetrom?

Vježbate li više nego obično?

Također morate obavijestiti svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za

dijabetes ako planirate put u inozemstvo. Vremenska razlika među državama može značiti da

ćete morati primjenjivati injekcije i uzimati obroke u različito vrijeme nego kada ste kod kuće.

U nekih bolesnika koji dugo boluju od šećerne bolesti tipa 2 i imaju srčanu bolest ili su imali

moždani udar, a liječeni su pioglitazonom i inzulinom, došlo je do razvoja srčanog zatajenja.

Čim prije obavijestite liječnika ako osjetite znakove srčanog zatajenja kao što je neuobičajeni

nedostatak zraka ili naglo povećanje tjelesne mase ili lokalizirano oticanje (edem).

Ne preporučuje se da ovu brizgalicu koriste slijepe ili slabovidne osobe bez pomoći osobe koja

je obučena za pravilnu uporabu brizgalice.

Drugi lijekovi i Humalog Junior KwikPen

Potrebe za inzulinom mogu se promijeniti ako uzimate

kontracepcijske tablete,

steroide,

nadomjesne hormone štitnjače,

oralne lijekove za snižavanje šećera u krvi (npr. metformin, akarbozu, sulfonilureje, pioglitazon,

empagliflozin, inhibitore DPP-4 poput sitagliptina ili saksagliptina),

acetilsalicilatnu kiselinu,

sulfonamidne antibiotike,

analoge somatostatina (poput oktreotida, koji se koristi za liječenje manje čestog poremećaja

kod kojega osoba proizvodi previše hormona rasta)

"stimulatore beta-2 receptora" poput salbutamola ili terbutalina, koji se koriste za liječenje

astme, ili ritodrina, koji se koristi za sprječavanje preuranjena poroda

beta-blokatore, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka, ili

neke antidepresive (inhibitore monoaminooksidaze ili selektivne inhibitore ponovne pohrane

serotonina),

danazol (lijek koji utječe na ovulaciju),

neke inhibitore konvertaze angiotenzina (ACE-inhibitore), koji se koriste za liječenje određenih

srčanih bolesti ili visokog krvnog tlaka (npr. kaptopril, enalapril) i

određene lijekove koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka, oštećenja bubrega

uzrokovana šećernom bolešću i nekih srčanih tegoba (blokatori receptora angiotenzina II).

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove

(pogledajte i dio "Upozorenja i mjere opreza").

Humalog s alkoholom

Ako pijete alkohol, može doći do porasta ili pada razine šećera u krvi. Stoga će se količina potrebnog

inzulina možda promijeniti.

Trudnoća i dojenje

Jeste li trudni, planirate trudnoću ili dojite? Količina inzulina koju trebate obično se smanjuje u prva

tri mjeseca trudnoće, a povećava tijekom preostalih šest mjeseci. Ako dojite, možda ćete morati

promijeniti unos inzulina ili prehranu.

Obratite se svom liječniku za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaša sposobnost koncentracije i reagiranja može biti oslabljena ako imate hipoglikemiju. Imajte to na

umu u svim situacijama u kojima sebe i druge možete izložiti riziku (primjerice vožnja automobila ili

rad sa strojevima). Savjetujte se s liječnikom je li preporučljivo voziti:

ako imate česte epizode hipoglikemije

ako su upozoravajući znakovi hipoglikemije slabiji ili izostaju.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Humalog Junior KwikPen

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 g) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.

Kako primjenjivati Humalog Junior KwikPen

Uvijek provjerite naziv i vrstu inzulina na kutiji i naljepnici napunjene brizgalice nakon što

dobijete lijek u ljekarni. Uvjerite se da ste dobili Humalog 100 jedinica/ml Junior KwikPen koji

Vam je propisao liječnik.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ako niste

sigurni. Kako bi se spriječio mogući prijenos bolesti, istu brizgalicu smijete koristiti samo Vi, čak i

ako se zamijeni igla.

Doziranje

Broj polovica jedinica (0,5 jedinica) prikazuje se u prozorčiću za odabir doze na brizgalici.

Polovice jedinica (0,5 jedinica) označene su crtama između brojeva.

Uvijek provjerite broj u prozorčiću za odabir doze kako biste bili sigurni da ste odabrali točnu

dozu.

Humalog u pravilu trebate injicirati unutar 15 minuta prije obroka. Ako je potrebno, možete ga

injicirati neposredno nakon obroka. Vaš liječnik će Vam reći točno koliko lijeka trebate te kada

i koliko često ga primijeniti. Ove su upute namijenjene samo Vama. Točno ih slijedite i redovito

posjećujte ambulantu za dijabetes.

Ako promijenite vrstu inzulina koju koristite (primjerice prelazite s ljudskog ili životinjskog

inzulina na lijek Humalog), možda ćete trebati uzimati više ili manje lijeka nego ranije. To

može vrijediti samo za prvu injekciju, ali može biti i postupna promjena tijekom nekoliko

tjedana ili mjeseci.

Humalog KwikPen prikladan je samo za injiciranje neposredno pod kožu (supkutano).

Razgovarajte sa svojim liječnikom ako trebate injicirati inzulin nekom drugom metodom.

Priprema lijeka Humalog Junior KwikPen

Humalog je već otopljen u vodi, tako da ga ne morate miješati. No, smijete ga upotrijebiti

samo

ako izgleda kao voda. Mora biti bistar, bezbojan i ne smije sadržavati krute čestice. Provjerite to

prije svakog injiciranja.

Priprema Junior KwikPen brizgalice za uporabu (Vidjeti Priručnik za uporabu)

Najprije operite ruke.

Pročitajte upute za uporabu napunjene inzulinske brizgalice i pažljivo ih slijedite. Ovdje su neka

od važnih upozorenja.

Uvijek upotrijebite čistu iglu. (Pakiranje lijeka ne sadrži igle).

Prije svake uporabe provjerite protok inzulina u svojoj Junior KwikPen brizgalici. Tako ćete

provjeriti izlazi li inzulin iz igle i izbaciti mjehuriće zraka iz brizgalice. U brizgalici može ostati

poneki mali mjehurić zraka - oni nisu štetni. No, preveliki mjehurići zraka mogu omesti točno

doziranje inzulina.

Injiciranje lijeka Humalog

Prije davanja injekcije očistite kožu kako su Vas uputili. Injicirajte pod kožu, kako su Vas

naučili. Ne smijete injicirati izravno u venu. Nakon injekcije ostavite iglu u koži pet sekundi

kako biste bili sigurni da ste primili cijelu dozu. Nemojte trljati mjesto injekcije. Pazite da

injicirate najmanje 1 centimetar od mjesta prethodne injekcije i da mijenjate mjesta injekcije

kako su Vas naučili. Nije važno injicirate li u nadlakticu, bedro, stražnjicu ili trbuh; injekcija

lijeka Humalog uvijek će djelovati brže od običnog ljudskog inzulina.

Humalog ne smijete sami primijeniti u venu. Injicirajte Humalog onako kako su Vas naučili

liječnik ili medicinska sestra. Samo liječnik smije primijeniti Humalog u venu. On će to učiniti

u iznimnim okolnostima kao što je operacija ili ako ste bolesni, a razina šećera Vam je

previsoka.

Nakon injiciranja

Odmah nakon injekcije odvijte iglu s Junior KwikPen brizgalice pomoću vanjskog zatvarača

igle. Tako ćete osigurati sterilnost i spriječiti istjecanje inzulina. Također ćete spriječiti ulazak

zraka u brizgalicu i začepljenje igle.

Igle se ne smiju dijeliti s drugim osobama.

Brizgalica se

ne smije dijeliti s drugim osobama. Vratite zatvarač na brizgalicu.

Sljedeće injekcije

Svaki puta kada koristite Junior KwikPen brizgalicu morate upotrijebiti novu iglu. Prije svake

injekcije izbacite mjehuriće zraka. Možete vidjeti koliko je inzulina preostalo tako da držite

Junior KwikPen brizgalicu iglom okrenutom prema gore. Skala na ulošku pokazuje koliko je

približno jedinica preostalo.

Kad se Junior KwikPen brizgalica isprazni, nemojte je ponovno koristiti. Pažljivo je zbrinite –

ljekarnik ili medicinska sestra u ambulanti za dijabetes reći će Vam kako da to učinite.

Primjena lijeka Humalog u infuzijskoj pumpi

Junior KwikPen je prikladan samo za injiciranje neposredno pod kožu. Nemojte koristiti ovu

brizgalicu za primjenu lijeka Humalog na neki drugi način. Ako je to potrebno, dostupni su

drugi oblici lijeka Humalog 100 jedinica/ml. Ako se navedeno odnosi na Vas, obratite se svom

liječniku.

Ako primijenite više lijeka Humalog nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do pada razine šećera u krvi.

Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako je razina šećera u krvi niska

(blaga hipoglikemija)

, uzmite tablete glukoze, šećer ili popijte

zaslađen napitak. Potom pojedite voće, kekse ili sendvič, kako Vam je savjetovao liječnik i odmarajte

se. To često pomaže u prevladavanju blage hipoglikemije ili manjeg predoziranja inzulinom. Ako

Vam se stanje pogorša, disanje postane plitko i koža poblijedi, odmah obavijestite svog liječnika.

Injekcija glukagona može izliječiti prilično tešku hipoglikemiju. Nakon injekcije glukagona pojedite

glukozu ili šećer. Ako ne reagirate na glukagon, morat ćete se javiti u bolnicu. Zamolite liječnika da

Vam da informacije o glukagonu.

Ako ste zaboravili primijeniti Humalog

Ako primijenite manje lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera u krvi.

Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako se hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) ili hiperglikemija (visoka razina šećera u krvi) ne

liječe, mogu biti vrlo ozbiljne i uzrokovati glavobolju, mučninu, povraćanje, gubitak tekućina

(dehidraciju), nesvjesticu, komu pa čak i smrt (pogledajte dio 4. "Moguće nuspojave").

Tri jednostavna koraka

za izbjegavanje hipoglikemije ili hiperglikemije:

Uvijek sa sobom nosite rezervnu brizgalicu, u slučaju da se Junior KwikPen brizgalica koju

koristite izgubi ili ošteti.

Uvijek sa sobom nosite nešto što će ukazati na to da bolujete od šećerne bolesti.

Uvijek sa sobom nosite šećer.

Ako prestanete primjenjivati Humalog

Ako primijenite manje lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera u krvi.

Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Teška alergijska reakcija je rijetka (može se javiti u do 1 na 1000 osoba). Simptomi su sljedeći:

osip po cijelom tijelu

pad krvnog tlaka

otežano disanje

ubrzani otkucaji srca

piskanje pri disanju

znojenje

Posumnjate li da imate ovu vrstu alergije na inzulin kod primjene lijeka Humalog, odmah se obratite

liječniku.

Lokalna alergijska reakcija je česta (može se javiti u do 1 na 10 osoba). U nekih će se osoba pojaviti

crvenilo, oteklina ili svrbež u području davanja injekcije inzulina. To sve obično prolazi za nekoliko

dana ili tjedana. Ako Vam se to dogodi, obavijestite svog liječnika.

Lipodistrofija (zadebljanja ili ulegnuća na koži) je manje česta (može se javiti u do 1 na 100 osoba).

Ako primijetite zadebljanja ili ulegnuća kože na mjestu injiciranja, obavijestite svog liječnika.

Prijavljeni su edemi (npr. oticanje ruku ili gležnjeva; zadržavanje tekućine), osobito na početku

inzulinske terapije ili kod promjene terapije u cilju poboljšanja kontrole šećera u krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Uobičajeni problemi u šećernoj bolesti

Hipoglikemija

Hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) znači da nema dovoljno šećera u krvi. Može nastupiti ako:

primijenite previše lijeka Humalog ili drugog inzulina,

preskočite ili odgodite obrok ili promijenite prehranu,

vježbate ili teško radite neposredno prije ili poslije obroka,

dobijete infekciju ili se razbolite (osobito ako imate proljev ili povraćate),

se promijeni Vaša potreba za inzulinom, ili

Vam se pogoršaju tegobe s bubrezima ili jetrom.

Alkohol i neki lijekovi mogu utjecati na razinu šećera u krvi (pogledajte dio 2.).

Prvi simptomi niskog šećera u krvi obično nastupaju brzo i uključuju sljedeće:

umor

vrlo brze otkucaje srca

nervozu ili drhtavicu

mučninu

glavobolju

hladan znoj

Dok niste sigurni da ćete prepoznati upozoravajuće simptome, izbjegavajte situacije u kojima zbog

hipoglikemije možete izložiti riziku sebe ili druge, primjerice vožnju automobila.

Hiperglikemija i dijabetička ketoacidoza

Hiperglikemija (previsoka razina šećera u krvi) znači da Vaše tijelo nema dovoljno inzulina.

Hiperglikemija može nastupiti ako:

ne primijenite Humalog ili drugi inzulin,

primijenite manje inzulina nego što Vam je preporučio liječnik,

jedete puno više nego što dozvoljava Vaša dijeta, ili

imate vrućicu, infekciju ili emocionalni stres.

Hiperglikemija može dovesti do dijabetičke ketoacidoze. Prvi simptomi se javljaju polako tijekom više

sati ili dana. Simptomi su:

pospanost

nedostatak teka

naleti crvenila lica

voćni zadah

žeđ

mučnina ili povraćanje

Ozbiljni simptomi su teško disanje i vrlo ubrzan puls.

Odmah potražite liječničku pomoć.

Bolest

Ako ste bolesni, osobito ako Vam je mučno ili povraćate, može se promijeniti Vaša potreba za

inzulinom.

Čak i kad jedete manje nego obično, i dalje trebate inzulin.

Učinite pretragu urina ili

krvi, slijedite upute u slučaju bolesti i obavijestite liječnika.

5.

Kako čuvati Humalog Junior KwikPen

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Prije prve uporabe Humalog Junior KwikPen čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

Humalog Junior KwikPen koji koristite čuvati na sobnoj temperaturi (15°C - 30°C) i baciti nakon

28 dana,

čak i ako je u njemu ostalo još otopine

. Ne odlagati blizu izvora topline ili na sunce.

Napunjenu brizgalicu Junior KwikPen koju koristite ne čuvati u hladnjaku. Napunjena brizgalica

Junior KwikPen ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

Ovaj lijek ne smije se upotrijebiti ako primijetite da je otopina obojena ili da sadrži krute čestice.

Smijete ga upotrijebiti

samo

ako izgleda kao voda. Provjerite to prije svakog injiciranja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Humalog 100 jedinica/ml Junior KwikPen otopina za injekciju sadrži

Djelatna tvar je inzulin lispro. Jedan ml otopine sadrži 100 jedinica (U) inzulina lispro. Jedna

napunjena brizgalica (3 ml) sadrži 300 jedinica (U) inzulina lispro.

Drugi sastojci su: metakrezol, glicerol, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, cinkov oksid i voda

za injekcije. Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina ili natrijev hidroksid.

Kako Humalog 100 jedinica/ml Junior KwikPen izgleda i sadržaj pakiranja

Humalog 100 jedinica/ml Junior KwikPen otopina za injekciju je sterilna, bistra, bezbojna vodena

otopina koja sadrži 100 jedinica inzulina lispro u jednom mililitru (100 jedinica/ml) otopine za

injekciju. Jedna Humalog Junior KwikPen brizgalica sadrži 300 jedinica (3 mililitra). Humalog Junior

KwikPen dostupan je u pakiranju od 1 ili 5 napunjenih brizgalica ili u višestrukim pakiranjima od

2 x 5 napunjenih brizgalica. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja. Brizgalica Junior

KwikPen ima ugrađen uložak. Kad se napunjena brizgalica isprazni, ne možete je ponovno

upotrijebiti. Brizgalica Junior KwikPen plave je boje. Gumb za doziranje je plavi s izbočenjima.

Naljepnica je bijela s narančastom crtom te narančastim do žutim i tamnocrvenim prstenom.

Brizgalica

Junior KwikPen može isporučiti dozu od 0,5 do 30 jedinica u koracima od 0,5 jedinica.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska.

Proizvođač

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

{MM/GGGG}.

PRIRUČNIK ZA UPORABU

Vidjeti Priručnik za uporabu u nastavku.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Priručnik za uporabu

Humalog 100 jedinica/ml Junior KwikPen, otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

inzulin lispro

PRIJE UPORABE PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK

Pročitajte Priručnik za uporabu prije nego što počnete koristiti Humalog Junior KwikPen i svaki put

kad dobijete novu brizgalicu Humalog Junior KwikPen. U njemu se možda nalaze nove informacije.

Ove informacije ne zamjenjuju razgovor sa zdravstvenim radnikom o Vašoj bolesti ili liječenju.

Humalog 100 jedinica/ml Junior KwikPen (“brizgalica”) je napunjena brizgalica koju je potrebno

baciti nakon što se potroši, a koja sadrži 3 ml (300 jedinica, 100 jedinica/ml) otopine inzulina lispro za

injekciju. Jedna brizgalica sadrži više doza inzulina.

Zdravstveni radnik reći će Vam koliko jedinica trebate primijeniti i kako injicirati propisanu

dozu inzulina.

Brizgalica odmjerava dozu u koracima od pola jedinice (0,5 jedinica). Jednom injekcijom

možete injicirati od 0,5 jedinica do 30 jedinica.

Uvijek provjerite broj u prozorčiću za odabir doze kako biste bili sigurni da ste odabrali točnu

dozu.

Ako Vaša doza iznosi više od 30 jedinica, morat ćete si dati više od jedne injekcije.

Klip se sa svakom injekcijom samo neznatno pomiče pa možda nećete ni primijetiti da se

pomaknuo. Kada klip dođe do kraja uloška, potrošili ste svih 300 jedinica u brizgalici.

Svoju brizgalicu ne smijete dijeliti s drugim osobama, čak ni ako promijenite iglu. Igle ne

smijete ponovno upotrijebiti niti dijeliti s drugim osobama. Možete im prenijeti infekciju ili

dobiti infekciju od njih.

Ne preporučuje se da ovu brizgalicu koriste slijepe ili slabovidne osobe bez pomoći osobe koja je

obučena za pravilnu uporabu brizgalice.

Dijelovi brizgalice Humalog Junior KwikPen

Zatvarač

brizgalice

Držač uloška

Naljepnica

Pokazivač doze

Kvačica na

zatvaraču

Gumeni zaštitni

zatvarač

Klip

Tijelo

brizgalice

Prozorčić

za odabir

doze

Gumb za

doziranje

Dijelovi igle za brizgalicu

(pakiranje ne sadrži igle)

Gumb za doziranje

Plavi s izbočenjima na

vrhu i stranama

Papirnati

pokrov

Vanjski zatvarač

igle

Unutarnji

zatvarač igle

Igla

Kako ćete prepoznati brizgalicu Humalog Junior KwikPen:

Boja brizgalice: plava

Gumb za doziranje: plavi s izbočenjima na vrhu i stranama

Naljepnica:

bijela s narančastom crtom te narančastim do žutim i tamnocrvenim prstenom

Pribor potreban za primjenu injekcije:

Humalog Junior KwikPen

igla kompatibilna s brizgalicom KwikPen (preporučuju se igle za brizgalicu proizvođača BD

[Becton, Dickinson and Company])

tupfer

Igle i tupfer nisu uključeni u pakiranje.

Priprema brizgalice

Operite ruke sapunom i vodom.

Provjerite brizgalicu kako biste bili sigurni da uzimate odgovarajuću vrstu inzulina. To je osobito

važno ako primjenjujete više od jedne vrste inzulina.

Nemojte

koristiti brizgalicu ako je istekao rok valjanosti naveden na naljepnici ili ako je prošlo

više od 28 dana otkako ste je počeli koristiti.

Uvijek upotrijebite

novu iglu

za svaku injekciju kako biste spriječili infekcije i začepljenje igle.

1. korak:

Povucite zatvarač ravno s brizgalice.

Nemojte

skidati naljepnicu s brizgalice.

Gumeni zaštitni zatvarač obrišite tupferom.

Humalog otopina za injekciju mora biti bistra i

bezbojna.

Nemojte

je upotrijebiti ako je mutna,

obojena ili ako sadrži čestice ili grudice.

2. korak:

Odaberite novu iglu.

Skinite papirnati pokrov s vanjskog zatvarača igle.

3. korak:

Nataknite zatvorenu iglu ravno na brizgalicu i

čvrsto navijte iglu.

4. korak:

Skinite vanjski zatvarač igle.

Nemojte

ga baciti.

Skinite unutarnji zatvarač igle i bacite ga u otpad.

Provjera protoka inzulina u brizgalici

Provjerite protok inzulina u brizgalici prije svake injekcije.

Provjerom protoka inzulina uklanja se zrak iz igle i uloška, koji se može nakupiti tijekom normalne

uporabe. Provjera protoka inzulina važna je za pravilno funkcioniranje brizgalice.

ne

provjerite protok inzulina prije svake injekcije, možete primijeniti previše ili premalo

inzulina.

5. korak:

Kako biste provjerili protok inzulina u brizgalici,

okrenite gumb za doziranje i odmjerite 2 jedinice.

6. korak:

Držite brizgalicu iglom okrenutom prema gore.

Nježno lupnite prstom po držaču uloška kako bi se

mjehurići zraka skupili na vrhu.

Sačuvati

Baciti

7. korak:

I dalje držite brizgalicu iglom okrenutom prema

gore. Pritišćite gumb za doziranje sve dok se ne

zaustavi i dok se u prozorčiću za odabir doze ne

prikaže "

0

". Držite gumb za doziranje pritisnutim i

polako izbrojite do 5

Trebali biste vidjeti inzulin na vrhu igle.

ne vidite

inzulin, ponovite korake za

provjeru protoka inzulina, ali ne više od

4 puta.

i dalje ne vidite

inzulin, zamijenite iglu i

ponovite korake za provjeru protoka inzulina.

Mali mjehurići zraka su normalna pojava i neće

utjecati na Vašu dozu.

Odabir doze

Jednom injekcijom možete injicirati najmanje pola jedinice (0,5 jedinica), a najviše 30 jedinica.

Uvijek provjerite broj u prozorčiću za odabir doze kako biste bili sigurni da ste odabrali točnu

dozu.

Ako Vaša doza iznosi više od 30 jedinica, morat ćete primijeniti više od jedne injekcije.

O načinu primjene doze razgovarajte sa zdravstvenim radnikom.

Za svaku injekciju morate upotrijebiti novu iglu i ponoviti korak provjere protoka inzulina.

AkoVam

obično

treba više od 30 jedinica, upitajte zdravstvenog radnika bi li za Vas bila

primjerenija neka druga brizgalica Humalog KwikPen.

8. korak:

Okretanjem gumba za doziranje odaberite broj

jedinica koje morate injicirati. Pokazivač doze

mora biti u ravnini s Vašom dozom.

Brizgalica odmjerava dozu u koracima od

pola jedinice (0,5 jedinica).

Prilikom okretanja gumba za doziranje čuje se

'klik'.

NEMOJTE

odmjeravati dozu brojanjem

'klikova' jer biste mogli odmjeriti pogrešnu

dozu.

Doza se može promijeniti

okretanjem gumba

za doziranje u jednom ili drugom smjeru, sve

dok ispravna doza ne bude u ravnini s

pokazivačem doze.

Na brojčaniku su otisnute

cijele jedinice

Polovice jedinica

označene su crtama između

brojeva.

Uvijek provjerite broj u prozorčiću za odabir

doze kako biste bili sigurni da ste odabrali

točnu dozu.

Primjer: u prozorčiću

su prikazane 4 jedinice

Primjer: u prozorčiću

je prikazano 10 ½

(10,5) jedinica

Brizgalica ne dopušta da se odmjeri doza veća od broja jedinica preostalih u brizgalici.

Ako morate injicirati više od broja jedinica preostalih u brizgalici, možete:

injicirati količinu koja je preostala u brizgalici, a zatim upotrijebiti novu brizgalicu da biste

injicirali ostatak doze,

ili

uzeti novu brizgalicu i njome injicirati cijelu dozu.

Normalno je da u brizgalici vidite malu količinu preostalog inzulina koju ne možete injicirati.

Primjena injekcije

Injicirajte inzulin onako kako Vam je pokazao Vaš zdravstveni radnik.

Promijenite mjesto injiciranja kod svake injekcije.

Nemojte

pokušavati promijeniti dozu za vrijeme injiciranja.

9. korak:

Odaberite mjesto za injiciranje.

Humalog se injicira pod kožu (supkutano)

na području trbuha, stražnjice, natkoljenice

ili nadlaktice.

Obrišite kožu tupferom i pričekajte da se

koža osuši prije primjene doze.

10. korak:

Ubodite iglu u kožu.

Pritisnite gumb za doziranje do kraja.

Nastavite držati gumb za

doziranje pritisnutim i

polako

izbrojite

do 5

prije vađenja

igle.

Nemojte

pokušavati injicirati

inzulin okretanjem gumba za

doziranje.

NEĆETE

primiti

inzulin okretanjem gumba za

doziranje.

11. korak:

Izvucite iglu iz kože.

Kap inzulina na vrhu igle je normalna pojava.

Neće utjecati na Vašu dozu.

Provjerite broj u prozorčiću za odabir doze.

Ako vidite '0' u prozorčiću za odabir doze,

primili ste cijelu odmjerenu dozu.

Ako ne vidite '0' u prozorčiću za odabir doze,

niste primili cijelu dozu.

Nemojte

ponovno

odmjeriti dozu. Ubodite iglu u kožu i dovršite

injekciju.

i dalje

mislite da niste primili cijelu dozu

koju ste odmjerili za injekciju,

nemojte

počinjati iznova niti ponavljati injekciju

Kontrolirajte razinu šećera u krvi i obratite se

zdravstvenom radniku radi daljnjih uputa.

Klip se sa svakom injekcijom samo neznatno pomiče

pa možda nećete ni primijetiti da se pomiče.

Ako vidite krv nakon što izvučete iglu iz kože, lagano

pritisnite mjesto injekcije komadićem vate ili

tupferom.

Ne smijete

trljati mjesto injekcije.

5sek

Nakon injekcije

12. korak:

Pažljivo vratite vanjski zatvarač igle na iglu.

13. korak:

Odvijte zatvorenu iglu i bacite je u otpad kako je

opisano u nastavku (pogledajte dio

Zbrinjavanje

brizgalica i igala

Da biste spriječili istjecanje inzulina, začepljenje

igle i ulazak zraka u brizgalicu, ne smijete čuvati

brizgalicu s pričvršćenom iglom.

14. korak:

Vratite zatvarač na brizgalicu tako da kvačicu

zatvarača poravnate s pokazivačem doze i

nataknete zatvarač ravno na brizgalicu.

Zbrinjavanje brizgalica i igala

Upotrijebljene igle odložite u spremnik za oštre predmete ili tvrd plastičan spremnik sa čvrsto

zatvorenim poklopcem. Igle

ne smijete

bacati izravno u kućni otpad.

Pun spremnik za oštre predmete

ne smije

se reciklirati.

Pitajte zdravstvenog radnika na koje načine možete propisno odložiti brizgalicu i spremnik za

oštre predmete.

Upute o rukovanju iglama ne predstavljaju zamjenu za lokalne propise ni upute zdravstvenih

radnika ili ustanova.

Čuvanje brizgalice

Neupotrijebljene brizgalice

Neupotrijebljene brizgalice čuvajte u hladnjaku na temperaturi od 2°C do 8°C.

Ne zamrzavajte

Humalog.

Ne smijete

upotrijebiti lijek ako je bio zamrznut.

Ako se čuvaju u hladnjaku, neupotrijebljene brizgalice mogu se upotrijebiti do isteka roka

valjanosti otisnutog na naljepnici.

Brizgalica u uporabi

Brizgalicu koju trenutno koristite čuvajte na sobnoj temperaturi (do 30°C), zaštićenu od prašine,

hrane, tekućine, topline i svjetlosti.

Brizgalicu koju koristite bacite nakon 28 dana, čak i ako u njoj još uvijek ima inzulina.

Opće informacije o sigurnoj i učinkovitoj uporabi brizgalice

Brizgalicu i igle čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Brizgalicu

ne smijete

upotrijebiti ako bilo koji dio izgleda slomljeno ili oštećeno.

Uvijek sa sobom nosite rezervnu brizgalicu za slučaj da se Vaša izgubi ili ošteti.

Otkrivanje problema

Ako ne možete skinuti zatvarač brizgalice, nježno ga zakrećite u jednu i drugu stranu, a zatim ga

povucite ravno s brizgalice.

Ako Vam je teško pritisnuti gumb za doziranje:

Lakše ćete injicirati ako gumb za doziranje pritišćete sporije.

Možda je igla začepljena. Stavite novu iglu i provjerite protok inzulina u brizgalici.

Možda u brizgalici ima prašine, hrane ili tekućine. Bacite brizgalicu i nabavite novu. Možda

ćete morati dobiti recept od svog liječnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili poteškoća s brizgalicom Humalog 100 jedinica/ml Junior KwikPen,

obratite se za pomoć zdravstvenom radniku ili kontaktirajte lokalnu podružnicu tvrtke Lilly.

Datum revizije dokumenta