אפרקס 2000

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

29-05-2018

מרכיב פעיל:
RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN
זמין מ:
J-C HEALTH CARE LTD
קוד ATC:
B03XA01
טופס פרצבטיות:
תמיסה להזרקה
הרכב:
RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN 2000 IU / 0.5 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי, תת-עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
CILAG AG, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
ERYTHROPOIETIN
איזור תרפויטי:
ERYTHROPOIETIN
סממני תרפויטית:
Treatment of severe anemia associated with chronic renal failure, anemia in Zidovudine treated HIV infected patients, anemia in cancer patients on chemotherapy.To increase the yield of autologous blood from patients in a predonation programme initiated to avoid the use of homologous blood. Treatment is indicated in patients with moderate anemia (packed cell volume (PCV) approximately 33 to 39% , no iron deficiency) if blood conserving procedures are not available or insufficient either: a: when the scheduled major elective surgery requires a large volume of blood ( 4 or more units of blood for females or 5 or more units for males) or b: when the period necessary to obtain the required volume of autologous blood is too short. Perisurgery: Reduction of allogeneic blood transfusion in surgery patients : Eprex is indicated for the treatment of anemic patients (hemoglobin 9-11 g/dl) scheduled to undergo elective, noncardiac, nonvascular surgery to reduce the need for allogeneic blood transfusions. Eprex is indicat
leaflet_short:
התרופה תינתן בכל אחד מאלה: 1. אנמיה חמורה (severe anemia) בחולי אי ספיקה כלייתית כרונית. 2. חולים אנמיים הסובלים ממחלה ממאירה והמקבלים טיפול פעיל ייעודי במחלתם וכן לחולים הסובלים ממיאלומה נפוצה (multiple myeloma) או מהתסמונת המיאלודיספלסטית (myelodisplastic syndrome) שנתקיימו בהם כל אלה: 1. אחד מהתנאים האלה: א. רמת המוגלובין נמוכה מ-8 גרם %. ב. החולה מרותק למיטתו בגלל אנמיה המלווה במחלת לב איסכמית או באי ספיקה לבבית. ג. החולה נזקק לקבלת שתי מנות דם לפחות פעם בשבועיים במשך חודשיים. 2. נשללה סיבה אחרת לאנמיה שאינה קשורה לטיפול הייעודי במחלתם האמורה לעיל ובכלל זה דימום, חוסר ברזל, חוסר חומצה פולית, חוסר ויטמין B12 והמוליזה. 3. רמת אריתרופואטין בנסיוב נמוכה מ-100 mu/ml.
מספר אישור:
116 78 29671 00
תאריך אישור:
2014-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

29-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

29-05-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

29-11-2020

Page

1

9

Eprex _PIL_ feb2017

"רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ"

כרצל ןולע

ן

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

סקרפא

IU/0.5ml

1000

םיקרזמ

סקרפא

IU/0.5ml

2000

םיקרזמ

סקרפא

IU/0.3ml

3000

םיקרזמ

סקרפא

IU/0.4ml

4000

םיקרזמ

סקרפא

IU/0.5ml

5000

םיקרזמ

סקרפא

IU/0.6ml

6000

םיקרזמ

סקרפא

IU/0.8ml

8000

םיקרזמ

סקרפא

IU/ml

10,000

םיקרזמ

סקרפא

IU/0.5ml

20,000

םיקרזמ

סקרפא

IU/0.75ml

30,000

םיקרזמ

סקרפא

IU/ml

40,000

םיקרזמ

ותומכו ליעפ רמוח

ןונימ תדיחיב

Epoetin alfa 8.4mcg (1000), 16.8mcg (2000), 25.2mcg (3000), 33.6mcg (4000),

42mcg (5000), 50.4mcg (6000), 67.2mcg (8000), 84mcg (10,000), 168mcg (20,000), 252mcg

(30,000), 336mcg (40,000)

אפלא ןיטאופא

( םרגורקימ

1000

16.8

( םרגורקימ

2000

25.2

( םרגורקימ

3000

33.6

קימ םרגור

4000

( םרגורקימ

5000

50.4

( םרגורקימ

6000

67.2

( םרגורקימ

8000

( םרגורקימ

10,000

( םרגורקימ

20,000

( םרגורקימ

30,000

( םרגורקימ

40,000

רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח

אר

ףיעס

"ףסונ עדימ"

דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתב שמתשת םרטב ופוס ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע נפ ,תופסונ תולאש

.חקורה לא וא אפורה לא

המשרנ וז הפורת

לופיטל ךתלחמב הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא . םהל קיזהל

יכ ךל הארנ םא וליפא םתלחמ .המוד

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

סקרפא וניה

עוימה הפורת םילפוטמה ןטרס ילוחב ,ינורכ יתיילכ לשכמ םילבוסה םילוחב הימנאב לופיטל תד

ןכו ,ןידובודיז ירישכתב םילפוטמה סדייא ילוחב ,םמצעל םמד תא םימרותה םיימנא םילוחב ,יפרתומיכ לופיט חותינ ינפל םידמועה םיימנא םילוחב

:תיטיופרת הצובק

.הימנאב לופיטל םירישכת

סקרפא הנמנ

לע

לע תומודא םד תוירודכ רוציי םידדועמה םירישכתה תצובק

.םצעה חמ ידי

Page

2

9

Eprex _PIL_ feb2017

2

.

הפורתב שומישה ינפל

ב שמתשהל ןיא הפורת

:םא

ןזואמ וניא רשא הובג םד ץחלמ לבוס התא לע

ידי

יתפורת לופיט

הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא

האר( ףיעס

תא ידפוטרוא חותינ רובעל דמוע ה

לודג

)םייכרב וא ךרי יחותינ ןוגכ(

:התא

לבוס רבעב תלבס וא

השק בל תלחמ

לבוס

רבעב תלבס וא

םיקרועה וא/ו םידירוה תכרעמל תורושקה תוערפה

תיקל יחומ ץבש וא בל ףקתהב הנורחאל

השירק תודגונ תופורתב לופיט לבקל לוכי ךניא

תמ וניא סקרפאו ןכתיי לופיט לבקל םישרדנה םילוח שי ,סקרפאב לופיטל ליבקמב .ךרובע םיא תוענומה תופורת לוטיל לוכי ךניא םא .םד ישירק תורצוויהל ןוכיסה תדרוהל ךל רוסא ,םד תשירק סקרפאב שמתשהל

הנחבוא היעב ךלצא לע תומודא תוירודכ רוצייב

םצעה חמ ידי

PRCA

Pure red cell aplasia

תלוכי רסוח םצעה חמב םימודא םד יאת לש תקפסמ תומכ רצייל

רציי ךפוגש םינדגונ תובקעב סקרפא דגנכ

רבעב שומיש תובקעב

ללוכ( תומודאה םדה תוירודכ רוציי תא םיריבגמה םירישכתב )סקרפא

תימצע םד תמורתל הנכהכ סקרפאב שמתשהל ןיא לוכי ךניא םא

ורת לבקל ךלהמב תימצע םד תמ חותינ רחאל וא

הזא תועגונה תודחוימ תור

ל

:הפורתב שומיש

שלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא יה .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,

לופיטה ינפל

אפורל רפס ,סקרפאב

:

םא

ךנ

רבעב תלבס וא לבוס

בל תקועת ללוכ בל תולחמ

הובג םד ץחל

דבכ תלחמ

יי תורגמה תורחא תופורתו סקרפא תוחתפתהל ןוכיס ריבגהל םילולע םימודא םד יאת לש רוצ םילוחה לכב םד ישירק :םיפסונ ןוכיס ירמוג ךל שיו הדימב רתוי הובג תויהל לולע ןוכיסה . םא

רבעב תלבס םד ישירקמ וא םא ךניה

( םד ישירקב תוקלל רבגומ ןוכיס לעב לשמל לעב התא םא תרכוסב הלוח ,ףדוע לקשמ בל תלחממ לבוס ,

וא

ךניהש וא חותינ תובקעב בר ןמז הטימל קתורמ )הלחמ

א םיפקתה

.ץבש וא םייטפלי

נוש הימנא

ה הלאמ ףיעסב תורכזומ

הפורתה תדעוימ המל"

."

.)םדה תכרעמב הרידנ הערפה( היריפרופ

ינורכ יתיילכ לשכמ לבוס ךניה םא תמר תא קודבי אפורה ,סקרפאל בטיה ביגמ ךניא םא רקיעב , אה סקרפאה ןונימ לש תינשנו תרזוח האלעהש איה הביסה .ךמדב סקרפ ו הדימב, ביגמ ךניא

Page

3

9

Eprex _PIL_ feb2017

לופיטל

רירש םטואל ןוכיס תולעהל הלולעו םדה ילכב וא בלב תויעבל ןוכיסה תא תולעהל הלולע .תוומלו ץבשל ,בלה

םא לבוס ךניה

ןטרסה תלחממ

,

הלולע וז הפורתש ןוויכ

תיטרואית

ץיאהל תומדקתהה תא לש

.הלידג רוטקפכ תלעופ איהו רחאמ ,ןטרסה תלחמ ףידעי אפורהו ןכתי יאופרה ךבצמל םאתהב .םד יוריע תועצמאב ךב לפטל

ןטרסה תלחממ לבוס ךניה םא הרצק תודירש םע רשקנ סקרפאב שומיש יכ עדומ תויהל ךילע , יתרורג דש ןטרסו ראווצו שאר ינטרס םע םילוחב רתוי םילודג תוומ יזוחאו רתוי

םילבקמה .היפרתומיכ

םא לטונ ךניה תורחא תופורת/הפורת

ןוגכ( םימודא םד יאת תורצוויה תדדועמה תופורתה תצובקמ .)סקרפא הדימב ךנהש

הנוש הפורת תלביקו סקרפאב לפוטמ וז החפשממ

אנ

יכ אפורה םע אדו לוכי התא

.רחאה רישכתב שומישל רובע

גוסמ תיפיגנ תבהצב הלוח ךניה םא

(Hepatitis C)

ךילע ,ןיריוובירו ןורפרטניא םע לפוטמ ךניהו ןיריוובירו ןורפרטניא םע סקרפא לש בולישהש רחאמ ,לופיטה תליחת םרט אפורה םע חחושל ליבוהל לולע

םירידנ םירקמב

העפשהה דוביאל

גוסמ הפירח הימנא לש תוחתפתהל

PRCA

יגנ תבהצל הרושקה הימנאב לופיטל רשואמ ונניא סקרפא גוסמ תיפ

החפשמה אפורל וא יהשלכ האפרמב וא םילוח תיבב תוצעייתה/לופיטל עיגמ ךניהו הדימב

עדי סקרפאב לפוטמ ךניהש יאופרה תווצה תא לע וא םירחא םילופיט לע עיפשהל לוכי סקרפאש ןוויכ .הדבעמ תוקידב תואצות

,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

ורת ללוכ תורחא תופורת יפסותו םשרמ אלל תופ הנוזת לע רפס , חקורל וא אפורל ךכ

:חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

ןירופסולקיצ

לתש תייחד תעינמל תנתינה הפורת

ךאפורו ןכתיי .)הילכ תלתשה רחאל לשמל ןירופסולקיצה תמר רוטינל םד תוקידב עוציב לע הרוי .סקרפא םע לופיטה ןמזב

פסות לזרב י תומודא םד תוירודכ רוציי םידדועמה םירחא םירישכתו

תוליעיה תא תולעהל םייושע .םתוא לוטיל ךילע םא טילחי אוהו אפורה םע ץעוויה .סקרפא לש

הקנהו ןוירה

ןוירהב ךניה םא לופיטה ךלהמב תורהל תנווכתמ ,

אפורב ץעוויהל שי הקינמ וא

.לופיטה תליחת ינפל

כ לשכ םע תולפוטמב תורשפאה יבגל אפורה םע יצעייתה .שדחמ עיפוי רוזחמהו ןכתיי סקרפאב תולפוטמה יתייל ידכ ךות תורהל סקרפאב לופיטה

העינמ יעצמאב ךרוצהו

3

.

הפורתב שמתשת דציכ

?

דימת

שמתשהל שי יפל

.אפורה תוארוה

ךילע

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל

ןונימה

ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו .דבלב אפורה

לוכי התא םאהו רישכתה קרזוי ךרד וזיאב עבקי אפורה .רועל תחתמ הקירזב וא דירול סקרפא קירזהל ןתינ ינפל תוחאה וא אפורה לש הכרדה תבייחמ רועל תחתמ תימצע הקרזה .רועל תחתמ הקרזהב ךמצעל קירזהל .ךמצעל קירזהל ליחתמ התאש

:סקרפאב שמתשהל רוסא הרקמ לכב

Page

4

9

Eprex _PIL_ feb2017

רחאל הזיראהו קרזמה לע עיפומה הגופתה ךיראת

אפקוה רישכתהש דשוח וא עדוי התא םא

ררקמב הלקת התיה םא

ךפוג לקשמ לע ססובמ לטונ ךניה ותואש ןונימה םימרגוליקב רוטקפ הווהמ איה םג הימנאה תביס ןכ ומכ . .םיאתמה ןונימה לע הטלחהב

תוילכ ילוח םילפוטמ

ולגומהה תמרש ךכל גאדי אפורה ןיב רמשית ךלש ןיב

ןיבולגומה תמרש ןויכ ,רטיליצד/'רג .תוומו םד ישירק תורצוויהל ןוכיסה תא תולעהל הלולע ההובג

תוירשפא תורוצ יתשב הקירזב ןתינ סקרפא

ו םידליל

םירגובמ

תחתמ הקירזב וא תידירו ךות הקירזב .הקרזהה תרוצ לע טילחי ךאפור .רועל

וציב לע הרוי ךאפור לע םד תוקידב ע

תונשל טילחי אפורהו ןכתיי .ךבצמב רופיש שי םאה קודבל תנמ לכ ללכ ךרדב אפורה תייחנהב השעי ןונימב יוניש .ןונימה תא

.תועובש

רשאכ תא הנשי בוש אפורה יכ ןכתיי .םד תוקידב עצבל ךישמי ךאפור ,יוצרה ןפואב רפתשת הימנאה לע ןונימה

פיטל היוצר הבוגת רמשל תנמ .לו

לע רתויב ךומנה יביטקפאה סקרפא ןונימב שמתשי ךאפור .הימנאה ינימסתב טולשל תנמ

סקרפאל ביגמ ךניא םא

תקפסמ הדימב יונישל קוקז ךניה םאב ךל עידויו ןונימה תא קודבי ךאפור , .סקרפא לש ןונימה

לע סקרפאב לופיטה ךלהמבו ינפל לזרב יפסותב לופיט לבקתש ןכתיי

יעי תא רפשל תנמ .לופיטה תול

הנתשת הזילאידב םילופיטה תינכותו ןכתיי ,סקרפאב לופיטה תעב הזילאיד לופיט רבוע ךניהו הדימב .ךכ לע טילחי ךאפור .תצקמב

ןטרס ילוח םילפוטמ

היהת ךלש ןיבולגומהה תמר רשאכ ,יאדול בורק ,סקרפאב לופיטה תא ליחתי אפורה

רטיליצד/'רג .תוחפ וא

ךכל גאדי אפורה ןיב רמשית ךלש ןיבולגומהה תמרש

ןיבולגומה תמרש ןויכ רטיליצד/'רג .תוומו םד ישירק תורצוויהל ןוכיסה תא תולעהל הלולע ההובג

.רועל תחתמ הקירזב ןתניי רישכתה

לע םד תוקידב עוציב לע הרוי ךאפור

ןונימה תא הנשיו לופיטל הביגמ ךלש הימנאה םאה קודבל תנמ צל םאתהב .ךרו

לע סקרפאב לופיטה ךשמבו ינפל לזרב יפסותב לופיט לבקתש ןכתיי

.לופיטה תוליעי תא רפשל תנמ

ךרדב

תויחנהל םאתהב היפרתומיכה םויס רחאל ףסונ שדוח סקרפאב לופיטה תא לבקל ךישמת ללכ .אפורה

םמצעל םמד תא םימרותה םילפוטמ

ופיטה ךשמבו ינפל לזרב יפסותב לופיט לבקתש ןכתיי לע סקרפאב ל

.לופיטה תוליעי תא רפשל תנמ

ידירו ןתמב ןתניי רישכתה

ילוח ז ירישכתב םילפוטמה סדייא

ןידובוד

תומר תקידב ךרוצל לופיטה תליחת םרט םד תקידב עצביי אפורהו ןכתיי ןיטאופורתירא .םדב

Page

5

9

Eprex _PIL_ feb2017

הקיפסמ ןיבולגומה תמר תגשה ךרוצל דרפנב הלוח לכל אפורה ידי לע עבקיי ןונימה לעמ אל ךא(

.םד תונמב ךרוצהמ ענמהל תנמ לע )רטיליצד/רג

לודג ידפוטרוא חותינ ינפל םידמועה םילפוטמ

.קספוי סקרפאב לופיטה ,חותינה ינפל ידימ ההובג היהת ךלש ןיבולגומהה תמרו הדימב

לע סקרפאב לופיטה ךשמבו ינפל לזרב יפסותב לופיט לבקתש ןכתיי

פיטה תוליעי תא רפשל תנמ .לו

.רועל תחתמ הקירזב ןתניי רישכתה

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

עצבל עיצי ךאפורו ןכתי ,לופיטה ךשמהב .יאופרה תווצה ידי לע ךל קרזוי סקרפא לופיטה תליחתב

תימצע הקרזה רועל תחתמ

.החפשמ ןב/לפטמ ידי לע וא ךדי לע עצובתש

םא אלא סקרפא לש תימצע הקרזה עצבל ןיא .תוחאה וא/ו אפורה ידי לע הכרדה תרבע

.תוחאה וא/ו אפורה לש תוארוהה יפ לע דימת סקרפאב שמתשהל שי

.תוחאה וא/ו אפורה ךל הת/הרוהש לזונה תומכ תא קרו ךא קירזמ ךניה יכ אדוול שי

ררקמב ונסחוא אלש סקרפא יקרזמב שמתשהל רתומ .הכלהכ ןסחואש סקרפאב קרו ךא שמתשהל שי חוא םא קר ןמזמ םימי העבש רתויה לכל ורבעו )ןולח וא והשלכ םוח רוקמ דיל אל( רירק םוקמב ונס אל ררקמל ץוחמ םיקרזמה והש וב םוקמב הרוטרפמטהו ררקמהמ םתאצוה לע התלע

25°C

עיגמ קרזמה רשא דע ררקמל ץוחמ קרזמה תא ראשה ,סקרפאב שומישה ינפל

תרוטרפמט

.רדחה כ ךרוא הז ךילהת

דע

.ןכמ רחאל תידימ קרזמב שמתשהל שי .תוקד

.סקרפא קרזמ לכמ תחא הנמ קר לוטיל שי

.תדדוב הקרזהב דחא רטילילימ לע הלעת אל תקרזומה תומכה ,רועל תחתמ קרזומ סקרפא רשאכ

הקרזהה ינפל םירחא םילזונ םע הבברעל רוסאו איהש יפכ הסימתה תא קירזהל שי

רענל ןיא

.סקרפאה קרזמ תא

רעונ רישכתהש הרקמב .רישכתב םוגפל לולע ןמז ךרואל וא קזח רועינ

.וב שמתשהל ןיא ,הקזוחב

רועל תחתמ תימצע הקרזה תוארוה

:

קרזמה טחממ העיצפ/הריקד ינפמ קירזמה לע ןגמה תוריקד ינפמ הנגה ןקתה לעב וניה סקרפאה קרזמ

חאל תקרזה רחאל ףוקשה קיטסלפה לילג ךותל טחמהו קרזמה תא תיטמוטוא ריזחי ןקתהה .הקרזהה ר

.הנכובה תביזעו קרזמה תלוכת

ררקמה ןמ קרזמה תא אצוה .רדחה תרוטרפמטל עיגהל ךירצ קרזמבש לזונה .

תא ריסהל ןיא הסכמ טחמה

ךלהמב

כתה תעגהל הנתמהה דחה תרוטרפמטל ריש

הנכובה שאר ןגמ לועפש יבטא

טחמה

ןגמ תינושל

טחמ

Page

6

9

Eprex _PIL_ feb2017

קרזמה תא קודב

ךיראת ,ןוכנה ןונימה והז יכ אדוול תנמ לע הגופתה םוגפ וניא קרזמה ,ףלח אל .אפקוה אלו םיקיקלח ליכמ אל ,לולצ וניה קרזמבש לזונהו

.הקרזהה םוקמ תא רחב תברקב אל( ןטבה וא ךריה לש ןוילעה קלחה וניה םיאתמ הקרזה םוקמ א תונשל שי .)רובטה .הקרזה לכב הקרזהה םוקמ ת

.ךידי תא ץחר

.הקרזהה םוקמ תא אטחל תנמ לע יוטיח תיגופסב שמתשה

רשאכ ,קרזמה ףוגב זוחא טחמה

.הלעמ יפלכ תנווכמ הסוכמה

.טחמה הסכמ וא טחמה ןגמ תוינושל ,הנכובה ,הנכובה שארב זוחאת לא

.בלש םושב הנכובב ךושמת לא

כ אלא , טחמה הסכמ תא ריסת לא .סקרפאה תא ךמצעל קירזהל ןכומ התא רשא

טחמה הסכמ תא רסה

אלל תוריהזב הסכמה לש הכישמו קרזמה ףוגב הזיחא תועצמאב

.ולש בוביס תא רענ וא טחמב עגית ,הנכובב ךושמת לא קרזמה

ב עגית לא לועפש יבטא

נמוסמ( טחמה ןגמ םי

יוסיכ עונמל ידכב )הלעמלש םישרתב תויבכוכב .תע םרטב טחמה

רוע לפכ זוחא

.הקזוחב ץחלת לא .הרומה עבצאהו לדוגאה ןיב

.רועל האולמב טחמה תא סנכה

.תוחאה וא אפורה לש הכרדהה יפ לע תאז

.לזונה תומכ לכ תא קירזהל תנמ לע ןתינש המכ לדוגאה תרזעב הנכובה לע ץחל

הנכובה לע ץחל ה ןקתה .רועה לפכ לש הזיחאה לע רומש ,הווש ןפואבו תויטיאב םא אלא לעפוי אל תוריקד ינפב הנגה הנמה לכ .הקרזוה .לעפוי תוריקד ינפמ הנגהה ןקתה רשאכ קילק עמשתו ןכתיי

,ןתינש המכ הצחלנ הנכובה רשאכ .רועה לפכ תא ררחשו טחמה תא אצוה

תויטיאב הנכובהמ לדוגאה תא רסה

טחמה לכ רשא דע הלעמ יפלכ עונל קרזמל רשפאל תנמ לע לע הסוכמ היהת

.תוריקד ינפב הנגהה ןקתה ידי

.ןיקת רבדה .הקרזהה רתאב םומיד טעמ ןכתיי ,ךלש רועה ךותמ הצוחה תכשמנ טחמה רשאכ יוטיח תיגופס תרזעב ץוחלל לוכי התא הקרזהה רחאל תוינש רפסמ ךשמל הקרזהה םוקמ לע

.

שמושמה קרזמה תא ךלשה .תיאופר תלוספ לכימל וא הפשאה חפל הסכמהו

תקרזה םא רתי ןוניממ יאוול תועפות .תידיימ תוחאל וא אפורל עדוה שורדהמ רתוי הלודג הנמ תועטב .תוחיכש ןניא סקרפא לש

בקעמו תוקידב

.רידס ןפואב םד ץחל תוקידבל הנפות לופיטה תפוקתב

ןמזב הפורתה תא קירזהל תחכש םא !דחי תונמ יתש קירזהל ןיא ןפוא םושב .תרכזנשכ דימ הנמ קירזהל שי ,

קירזהל תחכשש הדימב תרכזנו גלד ,ךכמ תוחפ וא האבה הקירזה ינפל םוי לע החכשנש הקירזה

ךשמהו .תירוקמה תוקרזהה תינכותב

לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

.אפורה ידי

.אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

חלצהל עייסל לכות דציכ ?לופיטה ת

לע ץלמוהש יפכ לופיטה תא םילשהל ךילע

.אפורה ידי

הנמהו תיותה תא קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש .םהל

Page

7

9

Eprex _PIL_ feb2017

אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא ב , .חקורב וא תוחא

4

.

יאוול תועפות

ומכ

ב שומישה ,הפורת ל סקרפא

תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות

י

ב ןיחבמ ךניה םא ידיימ ןפואב אפורה וא תוחאה תא עדי לכ .וז המישרב יאוולה תועפותמ תחא

דואמ תוחיכש יאוול תועפות

(very common)

פות :הרשעמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומש תוע

לושל

הליחב

ןטבב תומיענ רסוח

האקה

םוח

תלחמ םע םילוחב חווד ,ןורג באכו תלזנ ןוגכ ,המישנה יכרד לש שדוג םרט רשא היילכ ב םילפוטמ הזילאיד

תוחיכש יאוול תועפות

(common)

ב תועיפומש תועפות

ךותמ םישמתשמ

היילע ,םיימואתפ דוחייב ,שאר יבאכ .םד ץחלב םירקוד שאר יבאכ

מ ייומד

םיסוכריפ וא לובלב תשוחת ,הנרג לופיט שורדל הלולע םדה ץחלב היילע .ידיימ לופיט שרוד רבדה .םדה ץחלב היילעל ןמיס תויהל םילולע יתפורת

תופורת לש המאתה וא .)הובג םד ץחלב לופיטל חקול רבכ התאש

כ( םד ישירק ללו )םזילובמאו םיקומע םידירו תקקפ

ידיימ לופיט שורדל םייושעה ,הזחב באכ ךל היהיו ןכתיי . .לגרב דוחייב תימומדאו תבאוכ תוחיפנו המישנ רצוק

לועיש

תיגרלא הבוגת לש האצות הניהו ןכתייש ,רועב החירפ

באכ ,םיקרפמב םירירשב וא תומצעב

כ ,שאר באכ ןוגכ תעפש ייומד םינימסת .תרוחרחסו תופייע ,תרומרמצ ,השלוח תשוחת ,םיקרפמב בא תועפות ולא

םינימסתב שח ךניה םא .רישכתב לופיטה תליחתב רתוי תוצופנ תויהל תולוכי ולא

ךותה הקירזה ךלהמב תידירו .הלא םינימסת תעינמב רוזעת דיתעב רתוי תיטיא הקרזה ,

תוימומדא הבירצ ,

הקרזהה רתאב באכו

ה לש תוחיפנ תופכ ,םיילוסרק

תועבצאו םיילגר

.םיידיה

יאוול תועפות ןניאש

תוחיכש

(uncommon)

ב תועיפומש תועפות

ךותמ םישמתשמ

1,000

לוחב החיכש דואמ יאוול תעפות יהוז( ליגר אל בל בצקל םורגל תולוכיה םדב ןגלשא לש תוהובג תומר .)הזילאיד

םיסוכריפ

שנה יכרדב וא ףאב שדוג המי

יאוול תועפות

תורידנ

דואמ

rare)

very

תועפות

ב תועיפומש

ךותמ םישמתשמ

10,000

לש םינימסת

PRCA

PRCA

תמרוג :ב תנייפואמה הרומח תימואתפ הימנאל

הליגר יתלב תופייע

היגרנא רסוחו

Page

8

9

Eprex _PIL_ feb2017

תרוחרחס תשוחת

ןופליע וא

המישנ יישק

PRCA

וח לש שומיש רחאל רידנ ןפואב החווד םירחא םירישכתב ןכו סקרפאב םינש ףאו םישד .ינורכ יתיילכ לשכמ םילבוסה םילוחב םימודא םד יאת תריצי םידדועמה

ורתה תמרב היילע ברועמה םד יאת , )תויסט( םיטיצובמ דוחייב ,םד ישירק תריציב ללכ ךרדב םי .לופיטה תליחתב .ךלש תויסטה תמר תא קודבי ךאפור

ךניה םא לפוטמ

ילאידומה :הז

ישירק םיכוביס וא ךומנ םד ץחל לעב ךניה םא רתוי ריבס רבדה .טנאשב רצוויהל םילוכי םד הלוטסיפב םירושקה

רק

יש ןונימ תא תולעהל טילחי אפורהש ןכתיי .הזילאיד ומהה תכרעמב םג רצוויהל םילוכי םד הזילאידה ךלהמב ןירפהה

גה לכ לע החירפל םורגל הלולע הרומח תיגרלא הבוגת בקע תופלעתהו תרוחרחס ,םיפוצפיצ ,המישנ רצוק ,ףו וא הפה ביבס תוחיפנ ,םדה ץחלב הדירי

תיגרלא הבוגת הווח ךניה םא .העזה וא ריהמ בל קפוד ,םייניע םע רשק רוצו סקרפא תחקל קספה ,הרומח

אפורה

.ידיימ ןפואב

ולה תועפותמ תחאל עדומ ךניה םא ידיימ ןפואב תוחאל וא אפורל רומא יאו הז ףיעסב ונייוצש

ןיחבמ ךניה םא וא . סקרפא םע לופיטה ךלהמב תורחא תועפותב

םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא

.חקורה וא תוחאה ,לפטמה אפורה

הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ה לע "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיק תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

www.health.gov.il

יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

ל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םידלי לש םדי גשיה גת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םור

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

exp. date

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה ) .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

ןסחאל שי סקרפא ררקמב

לע ררוש הז חווט :

יתיב ררקמב בור י

לע תירוקמה ותזיראב רישכתה תא רומשל שי

.רואל הפישח עונמל תנמ

רעונש קרזמב שמתשהל ןיא .קרזמה תא רענל ןיאו איפקהל ןיא הקזוחב .אפקוה וא

דע לש הרוטרפמטב רומשל ןתינ

25°C

ךשמל שומישל ךומסו ימעפ דח ןפואב

.דבלב םימי

בהש הדימב סקרפאב שמתשהל ןיא לוכי ךניהש וא לולצ וניא לזונה ,רובש אוה יכ תנח .לזונה ךותב םיקיקלחב ןיחבהל

שמושמה קרזמה תא ךלשה שומישה םותב .הלסאל סקרפאה קרזמ תא ךילשהל ןיא .תיאופר תלוספ לכימל וא הפשאה חפל הסכמהו

Page

9

9

Eprex _PIL_ feb2017

6

.

ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Polysorbate 80, Glycine, Water for injection,

sodium phosphate monobasic dihydrate

sodium

phosphate dibasic dihydrate

, Sodium chloride.

מ תוחפ ליכמ סקרפא

23mg (1mmol)

.ןרתנ אלל רישכתכ בשחנ ןכ לע ,הנמל ןרתנ לש

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

קרזמב הקרזהל הסימתכ עיגמ סקרפא .שומישל ןכומה הסימתה

.םיקיקלח תרסחו עבצ תרסח ,הלולצ הני

.תוריקד ינפב הנגה ןקתה ונשי שומישל ןכומה קרזמל

נשי

.סקרפא לש םינוש םינונימ

םינונימה לש הזיראב

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

ו ,

10,000

םנשי

.םיקרזמ

םינונימה לש הזיראב

20,000

30,000

40,000

.דחא קרזמ ונשי

,םייפש ץוביק ,מ"עב רק'תלה יס יי'ג : ותבותכו םושירה לעב

6099000

לארשי ,

ןרציה םש גליס

ץיווש ,ןזואהפש ,

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

: תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

סקרפא

1000

ב 'חי / תוימואלני

: ל"מ

116 77 29670

סקרפא

2000

/ תוימואלניב 'חי

: ל"מ

116 78 29671

סקרפא

3000

/ תוימואלניב 'חי

: ל"מ

116 79 29672

סקרפא

4000

/תוימואלניב 'חי

: ל"מ

116 80 29673

סקרפא

5000

/תוימואלניב 'חי

: ל"מ

123 41 30339

סקרפא

6000

/תוימואלניב 'חי

: ל"מ

123 42 30340

סקרפא

8000

/תוימואלניב 'חי

: ל"מ

123 44 30342

סקרפא

10000

: ל"מ/ תוימואלניב 'חי

116 81 29674

סקרפא

20000

/ תוימואלניב 'חי

: ל"מ

138 30 31794

סקרפא

30000

חי תוימואלניב '

0.75

: ל"מ

138 31 31795

סקרפא

40000

: ל"מ / תוימואלניב 'חי

126 52 30480

רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

תאז ףא לע םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה