Orencia

Land: Europäische Union

Sprache: Bulgarisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Wirkstoff:

Абатацепт

Verfügbar ab:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC-Code:

L04AA24

INN (Internationale Bezeichnung):

abatacept

Therapiegruppe:

Имуносупресори

Therapiebereich:

Arthritis, Psoriatic; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Arthritis, Rheumatoid

Anwendungsgebiete:

Ревматоиден arthritisOrencia, в комбинация с метотрексат е показан за:лечение на среднетяжелый и тежък, активен ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти, които недостатъчно са отговорили на предишната терапия с един или няколко заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства (dmards), включително метотрексат (метотрексат) или фактор на некроза на тумора (TNF)-алфа-инхибитор. лечението е много активна и прогресиращо заболяване при възрастни пациенти с ревматоиден артрит не по-рано лекувани с метотрексат. Намаляване на прогресията на ставите и подобряване на физическата функции бяха демонстрирани по време на комбинирана терапия абатацептом и метотрексат. Псориатичен arthritisOrencia, самостоятелно или в комбинация с метотрексат (MTX), се предписва за лечение на активен псориатичен артрит (psa) при възрастни пациенти, когато в отговор на предишна терапия DMARDS, включително метотрексат, е неадекватен, и за които допълнителна системна терапия псориатичен кожни лезии не се изисква. Полиартикулярный младежката идиопатична arthritisOrencia в комбинация с метотрексат е показан за лечение на среднетяжелый и тежък активен полиартикулярный младежката идиопатична артрит (pJIA) педиатрични пациенти на 2 и повече години, които имат недостатъчен отговор на DMARDS предишната терапия. Оренсия може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при лечение с метотрексат е неподходящо.

Produktbesonderheiten:

Revision: 38

Berechtigungsstatus:

упълномощен

Berechtigungsdatum:

2007-05-21

Gebrauchsinformation

                130
Б. ЛИСТОВКА
131
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ORENCIA 250 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
aбатацепт (abatacept)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ORENCIA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете ORENCIA
3.
Как да приемате ORENCIA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ORENCIA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ORENCIA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
ORENCIA съдържа активното вещество
абатацепт, което представлява протеин
произведен в
клетъчни култури. ORENCIA намалява
атаките на имунната система върху
нормалните тъкани
като въздейства върху имунните клетк
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ORENCIA 250 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 250 mg абатацепт
(abatacept).
Всеки ml съдържа 25 mg абатацепт, след
разтваряне.
Абатацепт е фузионен протеин,
произведен чрез рекомбинантна ДНК
технология в клетки от
яйчник на китайски хамстер.
Помощно вещество с известно действие
натрий: 0,375 mmol (8,625 mg) на флакон
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Прахът е бял до почти бял, под формата
на цяла или фрагментирана компактна
маса.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ревматоиден артрит
ORENCIA, в комбинация с метотрексат, е
показан за:

лечение на умерен до тежък активен
ревматоиден артрит (RA) при възрастни,
които са
имали незадоволителен отговор към
предишна терапия с едно или повече
модифициращи
болестта антиревматични лекарства
(DMARDs), включително метотрексат (МТХ)
или
инхибитор на тумор-некротизиращ
фактор (TNF) алфа.

лечение на високо активно и
прогресиращо заболяване при
възрастни пациенти с
ревматои
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Spanisch 27-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 27-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 12-04-2019
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Dänisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Dänisch 27-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Deutsch 27-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Estnisch 27-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Griechisch 27-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Griechisch 12-04-2019
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Englisch 27-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Französisch 27-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 12-04-2019
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Italienisch 27-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 12-04-2019
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Lettisch 27-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Litauisch 27-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 12-04-2019
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 27-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 12-04-2019
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 27-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 12-04-2019
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 27-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 12-04-2019
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Polnisch 27-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 27-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 12-04-2019
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 27-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 12-04-2019
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 27-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 12-04-2019
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 27-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 12-04-2019
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Finnisch 27-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 27-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 12-04-2019
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 27-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Isländisch 27-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 27-06-2023
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 27-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Kroatisch 12-04-2019

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen