Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Land: Europäische Union

Sprache: Bulgarisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Wirkstoff:

efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil phosphate

Verfügbar ab:

Zentiva k.s.

ATC-Code:

J05AR06

INN (Internationale Bezeichnung):

efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil

Therapiegruppe:

Антивирусни средства за системно приложение

Therapiebereich:

ХИВ инфекции

Anwendungsgebiete:

Внимание/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva е фиксирана доза комбинация от внимание, emtricitabine и tenofovir disoproxil. Той е показан за лечение на инфекция с човешкия имунодефицитен вирус-1 (HIV-1) при възрастни на възраст 18 години и повече с вирусологичен подтискане на HIV-1 РНК нива на < 50 копия/ml върху техните текущи комбинирана антиретровирусна терапия за повече от три месеца. Пациентите трябва да не са имали вирусологическая провал на всеки до антиретровирусна терапия и трябва да бъде, както е известно, не паразитиращи щамове на вируса с мутации предоставянето на значителна съпротива към някой от трите компоненти, съдържащи се в Efavirenz/emtricitabine/Tenofovir дизопроксил Зентива преди началото на първото си антиретровирусного лечение. Демонстрация в полза на комбинация от efavirenz/emtricitabine/Tenofovir дизопроксил се основава преди всичко на 48-седмично данни от клинични проучвания, в които пациентите с устойчиво вирусологическим борбата на комбинирана антиретровирусна терапия, се променя на efavirenz/emtricitabine/Tenofovir дизопроксил. Няма никакви данни, в момента е достъпна от клинични изследвания с комбинацията efavirenz/emtricitabine/Tenofovir дизопроксил в лечебно-наивни, или в голяма степен на предварително третираните пациенти. Няма данни за поддържане на комбинация от efavirenz/emtricitabine/Tenofovir дизопроксил и други антиретровирусни агенти.

Produktbesonderheiten:

Revision: 10

Berechtigungsstatus:

упълномощен

Berechtigungsdatum:

2017-07-17

Gebrauchsinformation

                57
Б. ЛИСТОВКА
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ЕФАВИРЕНЦ/ЕМТРИЦИТАБИН/ТЕНОФОВИР
ДИЗОПРОКСИЛ ZENTIVA 600 MG/200 MG/245 MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ефавиренц/емтрицитабин/тенофовир
дизопроксил
(еfavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Zentiva и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете
Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Zentiva
3.
Как да приемате
Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Zentiva
4.
Възможни н
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Zentiva 600 mg/200 mg/245 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 600 mg
ефавиренц (efavirenz), 200 mg емтрицитабин
(emtricitabine) и тенофовир дизопроксил
фосфат (tenofovir disoproxil phosphate),
еквивалентен на
245 mg тенофовир дизопроксил (tenofovir
disoproxil).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Розова, овална, двойноизпъкнала
филмирана таблетка, с размери
приблизително 20,0 x 10,7 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Zentiva е фиксирана
комбинация от
ефавиренц, емтрицитабин и тенофовир
дизопроксил. Показан е за лечение на
инфекция с човешки
имунодефицитен вирус-1 (HIV-1) при
възрастни на и над 18 години с вирусно
потискане на HIV-1
с РНК нива от < 50 копия/ml от тяхната
настояща комбинирана
антиретровирусна терапия за
повече от три месеца. Пациентите не
трябва да са преживели вирусологичен
неуспех при минало
антиретровирусно лечение и трябва да
е известно, че нямат скрити виру
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Spanisch 01-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 01-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 20-10-2017
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Dänisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Dänisch 01-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Deutsch 01-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Estnisch 01-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Griechisch 01-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 22-10-2018
Fachinformation Fachinformation Englisch 22-10-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Französisch 01-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 20-10-2017
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Italienisch 01-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 20-10-2017
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Lettisch 01-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Litauisch 01-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 20-10-2017
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 01-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 20-10-2017
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 01-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 20-10-2017
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 01-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 20-10-2017
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Polnisch 01-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 01-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 20-10-2017
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 01-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 20-10-2017
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 01-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 20-10-2017
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 01-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 20-10-2017
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Finnisch 01-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 01-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 20-10-2017
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 01-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Isländisch 01-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 01-06-2023
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 01-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Kroatisch 20-10-2017