Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Land: Den Europæiske Union

Sprog: bulgarsk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Hent Indlægsseddel (PIL)
01-06-2023
Hent Produktets egenskaber (SPC)
01-06-2023

Aktiv bestanddel:

efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil phosphate

Tilgængelig fra:

Zentiva k.s.

ATC-kode:

J05AR06

INN (International Name):

efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil

Terapeutisk gruppe:

Антивирусни средства за системно приложение

Terapeutisk område:

ХИВ инфекции

Terapeutiske indikationer:

Внимание/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva е фиксирана доза комбинация от внимание, emtricitabine и tenofovir disoproxil. Той е показан за лечение на инфекция с човешкия имунодефицитен вирус-1 (HIV-1) при възрастни на възраст 18 години и повече с вирусологичен подтискане на HIV-1 РНК нива на < 50 копия/ml върху техните текущи комбинирана антиретровирусна терапия за повече от три месеца. Пациентите трябва да не са имали вирусологическая провал на всеки до антиретровирусна терапия и трябва да бъде, както е известно, не паразитиращи щамове на вируса с мутации предоставянето на значителна съпротива към някой от трите компоненти, съдържащи се в Efavirenz/emtricitabine/Tenofovir дизопроксил Зентива преди началото на първото си антиретровирусного лечение. Демонстрация в полза на комбинация от efavirenz/emtricitabine/Tenofovir дизопроксил се основава преди всичко на 48-седмично данни от клинични проучвания, в които пациентите с устойчиво вирусологическим борбата на комбинирана антиретровирусна терапия, се променя на efavirenz/emtricitabine/Tenofovir дизопроксил. Няма никакви данни, в момента е достъпна от клинични изследвания с комбинацията efavirenz/emtricitabine/Tenofovir дизопроксил в лечебно-наивни, или в голяма степен на предварително третираните пациенти. Няма данни за поддържане на комбинация от efavirenz/emtricitabine/Tenofovir дизопроксил и други антиретровирусни агенти.

Produkt oversigt:

Revision: 10

Autorisation status:

упълномощен

Autorisation dato:

2017-07-17

Indlægsseddel

                57
Б. ЛИСТОВКА
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ЕФАВИРЕНЦ/ЕМТРИЦИТАБИН/ТЕНОФОВИР
ДИЗОПРОКСИЛ ZENTIVA 600 MG/200 MG/245 MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ефавиренц/емтрицитабин/тенофовир
дизопроксил
(еfavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Zentiva и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете
Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Zentiva
3.
Как да приемате
Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Zentiva
4.
Възможни н
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Zentiva 600 mg/200 mg/245 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 600 mg
ефавиренц (efavirenz), 200 mg емтрицитабин
(emtricitabine) и тенофовир дизопроксил
фосфат (tenofovir disoproxil phosphate),
еквивалентен на
245 mg тенофовир дизопроксил (tenofovir
disoproxil).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Розова, овална, двойноизпъкнала
филмирана таблетка, с размери
приблизително 20,0 x 10,7 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Zentiva е фиксирана
комбинация от
ефавиренц, емтрицитабин и тенофовир
дизопроксил. Показан е за лечение на
инфекция с човешки
имунодефицитен вирус-1 (HIV-1) при
възрастни на и над 18 години с вирусно
потискане на HIV-1
с РНК нива от < 50 копия/ml от тяхната
настояща комбинирана
антиретровирусна терапия за
повече от три месеца. Пациентите не
трябва да са преживели вирусологичен
неуспех при минало
антиретровирусно лечение и трябва да
е известно, че нямат скрити виру
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel dansk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber dansk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport dansk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 01-06-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 01-06-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 22-10-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 22-10-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 20-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 01-06-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 01-06-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 01-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 01-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 20-10-2017