Somac Control

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
24-05-2023

Aktiv bestanddel:

pantoprazol

Tilgængelig fra:

Takeda GmbH

ATC-kode:

A02BC02

INN (International Name):

pantoprazole

Terapeutisk gruppe:

Proton pumpe hæmmere

Terapeutisk område:

Gastroøsofageal tilbagesvaling

Terapeutiske indikationer:

Kortvarig behandling af reflukssymptomer (f.eks. halsbrand, syreregurgitation) hos voksne.

Produkt oversigt:

Revision: 16

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2009-06-12

Indlægsseddel

                22
B. INDLÆGSSEDDEL
23
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
SOMAC CONTROL 20 MG ENTEROTABLETTER
pantoprazol
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne
indlægsseddel eller efter de anvisninger
lægen eller apotekspersonalet har givet dig.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
-
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det
bedre i løbet af 2 uger.
-
Du må ikke tage SOMAC Control i mere end 4 uger uden at kontakte din
læge.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage SOMAC Control
3.
Sådan skal du tage SOMAC Control
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
SOMAC Control indeholder det aktive stof pantoprazol, som blokerer den
”pumpe”, der producerer
mavesyre. Dermed reduceres mængden af syre i din mave.
SOMAC Control bruges til korttidsbehandling af reflukssymptomer
(f.eks. halsbrand og sure opstød)
hos voksne.
Refluks er tilbageløb af syre fra maven til spiserøret, som kan
blive betændt og smertefuldt. Det kan
give symptomer som smertefuld brændende fornemmelse i brystet, som
stiger op i halsen (halsbrand)
og giver en sur smag i munden (sure opstød).
Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand
efter kun en dags behandling
med SOMAC Control, dog er dette lægemiddel ikke beregnet til at give
øjeblikkelig lindring. Det kan
være nødvendigt at tage tabletter i 2-3 dage i træk for at lindre
symptomerne.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det
bedre i løbet af 2 uger.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE SOMAC CONTROL
TAG IKKE S
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
SOMAC Control 20 mg enterotabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver enterotablet indeholder 20 mg pantoprazol (som
natriumsesquihydrat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Enterotablet.
Gul, oval, bikonveks filmovertrukken enterotablet påtrykt ”P20”
med brunt blæk på den ene side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
SOMAC Control er indiceret til korttidsbehandling af reflukssymptomer
(f.eks. halsbrand,
syreregurgitation) hos voksne.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
Den anbefalede dosering er 20 mg pantoprazol (en tablet) daglig.
Det kan være nødvendigt at tage tabletterne i 2-3 på hinanden
følgende dage for at opnå en forbedring
af symptomerne. Når fuldstændig symptomlindring er opnået, bør
behandlingen ophøre.
Behandlingen bør ikke overstige 4 uger uden at konsultere en læge.
Hvis der ikke er opnået symptomlindring indenfor 2 ugers kontinuerlig
behandling, bør patienten
instrueres om at kontakte lægen.
Særlige patientgrupper
Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter, eller hos
patienter med nedsat nyre- eller
leverfunktion.
_Pædiatrisk population _
SOMAC Control bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år på
grund af utilstrækkelige data
vedrørende sikkerhed og virkning.
Administration
SOMAC Control 20 mg enterotabletter bør ikke tygges eller knuses, men
skal sluges hele med væske
før et måltid.
3
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere
af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.
Samtidig behandling med pantoprazol anbefales ikke sammen med
hiv-proteasehæmmere, hvor
optagelsen er afhængig af surt intragastrisk pH som f.eks.
atazanavir, nelfinavir, på grund af en
signifikant reduktion i deres biotilgængelighed (se pkt. 4.5).
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Patienter bør instrueres i at kontakte lægen, hvis:
•
de har utilsigtet vægttab, anæmi, gastrointes
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 24-05-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 24-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 24-05-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 24-05-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 24-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 24-05-2023

Søg underretninger relateret til dette produkt