SevoFlo

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
29-03-2021

Aktiv bestanddel:

sevofluran

Tilgængelig fra:

Zoetis Belgium SA

ATC-kode:

QN01AB08

INN (International Name):

sevoflurane

Terapeutisk gruppe:

Dogs; Cats

Terapeutisk område:

Bedøvelsesmidler, generelt

Terapeutiske indikationer:

Til induktion og vedligeholdelse af anæstesi hos hunde og katte.

Produkt oversigt:

Revision: 18

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2002-12-11

Indlægsseddel

                18
B. INDLÆGSSEDDEL
19
INDLÆGSSEDDEL:
SEVOFLO 100% VÆSKE TIL INHALATIONSDAMP TIL HUNDE OG KATTE
1.
NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER
ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIEN
Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
AbbVie S.r.l.
S.R. 148 Pontina Km 52 snc
04011 Campoverde di Aprilia (LT)
ITALIEN
2.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
SevoFlo 100% væske til inhalationsdamp til hunde og katte
sevofluran
3.
ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER
100% sevofluran
4.
INDIKATIONER
Induktion og vedligeholdelse af anæstesi.
5.
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes til dyr med kendt følsomhed for sevofluran eller
andre halogenerede
anæstesimidler.
Bør ikke anvendes til dyr med kendt eller mistænkt genetisk
tilbøjelighed til malign hypertermi.
6.
BIVIRKNINGER
Hypotension, takypnø, muskelspænding, eksitation, apnø,
muskelfascikulationer og opkastning er
blevet rapporteret som meget almindelige bivirkninger, baseret på
spontan rapportering efter
markedsføring.
Dosisafhængig respirationsdepression er almindelig under anvendelse
af sevofluran. Respirationen bør
derfor overvåges tæt under sevofluran anæstesi og den inspirerede
sevofluran koncentration justeres i
overensstemmelse hermed.
Anæstetisk induceret bradykardi er almindelig under anæstesi med
sevofluran. Det kan reverseres ved
administration af antikolinergika.
20
Padling, tilløb til opkastning, savlen, cyanose, ventrikulære
ekstrasystoler og svær kardiopulmonal
depression er blevet rapporteret i meget sjældne tilfælde, baseret
på spontan rapportering efter
markedsføring.
Ved brug af sevofluran hos hunde kan der forekomme forbigående
stigninger i aspartat
aminotransferase (AST), alanin aminotransferase (ALT), laktat
dehydrogenase (LDH), bilirubin og
leukocyttal, ligesom ved brug af andre halogenerede anæstesimidler.
Ved br
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
SevoFlo 100% væske til inhalationsdamp til hunde og katte
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
AKTIVT STOF:
Hver flaske indeholder 250 ml sevofluran (100%).
HJÆLPESTOFFER:
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Væske til inhalationsdamp.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET ER BEREGNET TIL
Hunde og katte.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER MED ANGIVELSE AF DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET
ER BEREGNET TIL
Induktion og vedligeholdelse af anæstesi.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for
sevofluran eller andre halogenerede
anæstesimidler.
Bør ikke anvendes til dyr med kendt eller mistænkt genetisk
tilbøjelighed til malign hypertermi.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER FOR HVER ENKELT DYREART, SOM LÆGEMIDLET ER
BEREGNET TIL
Ingen.
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr
Halogenerede flygtige anæstetika kan reagere med tørre kuldioxid (CO
2
)-absorberende stoffer og
danne kulmonoxid (CO), som kan resultere i øgede koncentration af
carboxyhæmoglobin hos nogle
hunde. For at reducere denne reaktion i anæstesisystemer med
genånding, bør SevoFlo ikke passere
gennem natronkalk eller bariumhydroxid, som har fået lov til at
tørre ud.
Den eksoterme reaktion, som forekommer mellem inhalationsanæstetika
(herunder sevofluran) og
CO
2
-absorberende stoffer forøges, når det CO
2
-absorberende stof bliver udtørret som f.eks. efter en
længere periode med gennemstrømning af tør gas gennem CO
2
-absorberne. Sjældne tilfælde med
usædvanligt stor varmeproduktion, røg og/eller ild i
anæstesiapparatet er blevet rapporteret ved brug af
udtørret CO
2
-absorberende stof og sevofluran. En usædvanlig formindskelse af den
forventede
anæstesidybde sammenlignet med indstillingen af fordamperen kan være
udtryk for usædvanligt stor
opvarmning af CO
2
-absorberen.
Hvis der er mistanke om, at det CO
2
-absorberende stof kan 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 29-03-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 18-01-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 29-03-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 29-03-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 29-03-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 29-03-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 18-01-2018

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik