Duovent 1,25+0,5 mg/beholder inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-09-2018

Aktiv bestanddel:
FENOTEROLHYDROBROMID, IPRATROPIUMBROMID
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
R03AL01
INN (International Name):
FENOTEROLHYDROBROMIDE, IPRATROPIUM BROMIDE
Dosering:
1,25+0,5 mg/beholder
Lægemiddelform:
inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
32662
Autorisation dato:
2002-03-06

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Duovent.

3. Sådan skal du bruge Duovent.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Duovent

er inhalationsvæske, opløsning til nebulisator, der i forstø-

vet form inhaleres ned i lungerne ved hjælp af et inhalationsappa-

rat.

Duovent virker ved at afslappe muskulaturen omkring de små bron-

kier i lungerne. Herved udvides bronkierne. Luften kan nu lettere

passere, og det bliver nemmere at trække vejret.

Du kan bruge Duovent

inhalationsvæske til forebyggelse og

behandling ved kroniske lungesygdomme som kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL eller rygerlunger) og tilbagevendende astmaan-

fald.

Duovent

bruges også som tillægsmedicin til at behandle tilbage‑

vendende astmalignende anfald hos patienter med astmatisk bron-

kitis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Duovent

Brug ikke Duovent

hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid eller fenoterolhy-

drobromid, atropinlignende stoffer eller et af de øvrige indholds-

stoffer i Duovent (angivet i punkt 6).

hvis du har forstørret hjerte (pga. fortykket hjertemuskulatur, der

hæmmer blodgennemstrømningen).

hvis du har hurtig uregelmæssig hjertefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Duovent

hvis du har sukkersyge.

hvis du for nylig har haft en blodprop i hjertet.

hvis du har en alvorlig hjertekarsygdom.

hvis du har for højt blodtryk.

hvis du har for højt stofskifte (Basedow).

hvis du har en binyremarvlidelse (fæokromocytom).

hvis du har grøn stær (glaukom) eller anlæg for grøn stær.

hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostata) og/eller besvær med

at lade vandet.

hvis du har cystisk fibrose. Duovent

kan give fordøjelsesbesvær.

hvis du har en alvorlig hjertekarsygdom (f.eks. har haft en blodprop

i hjertet, hurtig uregelmæssig puls eller alvorlig hjertesvigt.) og

samtidig bruger Duovent, skal du søge læge, hvis du oplever bryst-

smerter, åndenød eller forværring af din hjertekarsygdom.

hvis du har akut svær astma. Søg omgående læge ved akut ånde‑

nød med hurtig forværring af åndenøden.

Hvis det er nødvendigt at bruge mere Duovent

end foreskrevet af

lægen, kan det være tegn på, at sygdommen er forværret, og du

bør snarest kontakte din læge.

Undgå at få medicinen i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da

straks øjnene med koldt vand fra vandhanen. Få instruktion i kor-

rekt brug af Duovent.

Hvis du har anlæg for grøn stær, skal du beskytte dine øjne.

Søg omgående læge hvis du får øjensmerter eller ‑ubehag, sløret

syn eller synsforstyrrelser såsom ringe eller pletter samtidig med

røde øjne. Disse symptomer skal behandles af en specialist.

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme lige efter brug af

Duovent i form af nældefeber, hævelser, hududslæt, astmalign‑

ende anfald, væskeansamlinger i mund og svælget og akut allergisk

reaktion (anafylaksi). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Langtidsbehandling bør kombineres med anden behandling. Hvis

behandlingen ikke giver den ønskede effekt, bør lægen kontaktes.

Hvis du har astmatisk bronkitis, bør Duovent kun anvendes efter

behov, ved anfald. Langtidsbehandling af Duovent bør kun gives

hvis du har KOL.

Duovent bør ikke gives i forbindelse med fødslen, da veerne kan

hæmmes.

Så længe du får Duovent, skal du have undersøgt blod og urin regel-

mæssigt.

Doping: Der kræves en særlig dispensation; Therapeutic Use Exemp-

tion (TUE), ved behandling med Duovent. TUE skal anmeldes til stæv-

neledelsen før konkurrencer.

Brug af anden medicin sammen med Duovent

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

– Hjertesygsomme (beta‑blokkere, specielt de ikke selektive).

– Grøn stær (visse øjendråber).

– Depression (tricykliske antidepressive midler og MAO‑hæmmere).

– Astma og øget svedtendens (antikolinergika og xanthinderivater).

– Blodtrykket eller øget tryk i øjet (sympatomimetika).

– Hjerterytmeforstyrrelser (digoxin).

Fortæl lægen før en evt. bedøvelse, at du bruger Duovent. Måske

skal du ophøre med brugen af Duovent før bedøvelse.

Hvis du har en svær astma, er der risiko for, at kalium i blodet bliver

for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astmame-

dicin med theofyllin eller lignende stoffer eller binyrebarkhormoner.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Duovent sammen med mad og drikke

Du kan tage Duovent i forbindelse med et måltid, men det er ikke

nødvendigt.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun bruge Duovent efter aftale med

lægen. Duovent

som indtages

i høje doser, eller indtages i slutnin-

gen af graviditeten, kan påvirke barnet (rysten, hurtig puls, sving-

ende blodsukker, lavt kalium i blodet). For lavt kalium i blodet kan

i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrel-

ser i hjertes rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun bruge Duovent

efter aftale med lægen.

Fenoterol udskilles i mælken. Der kan forekomme bivirkninger som

irritabilitet og hurtig puls hos det ammende barn.

Fertilitet:

Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet

hos kvinder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duovent kan give bivirkninger som svimmelhed, synsforstyrrelser,

store pupiller og sløret syn, der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdssoffer i Duo-

vent.

Ingen relevante informationer.

3. Sådan skal du bruge Duovent

Brug altid Duovent

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Ved anfald:

1 enkeltdosisbeholder inhaleres efter behov gennem nebulisator evt.

tilsluttet respirator.

Hvis 2 doser ikke er nok til at stoppe et anfald, så kontakt straks læge

eller skadestue.

Børn under 12 år:

Du bør ikke bruge Duovent inhalationsvæske til nebulisator til børn

under 12 år.

Indlægsseddel: Information til brugeren

DUOVENT

®

0,5 mg/1,25 mg inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder

Ipratropiumbromid/fenoterolhydrobromid

1000095994-001-02

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Duovent til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller

apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Brugsanvisning:

Inhalationsvæsken er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Enkeltdosisbeholderen er kun beregnet til inhalation med et pas-

sende inhalationsudstyr, og du må ikke bruge den på anden måde.

1. Gør inhalationsudstyret klar til brug i henhold til producentens

eller lægens instruktion.

2. Afriv en enkeltdosisbeholder ved at vrikke lidt og

trække den nedefter.

3. Hold fast i ampullens nederste ende og vrid topstykket

af mens ampullen drejes rundt.

4. Placer ampullens åbne ende i inhalationsbeholderens

skål og klem forsigtigt på ampullen, mens den tøm-

mes. Sørg for at få hele mængden ud af ampullen.

5. Saml inhalationsudstyret som anført i instruktionen og inhalér

væsken som foreskrevet for det pågældende apparat.

6. Skyl eventuelle rester af opløsningen ud efter brug, og rengør

inhalationsbeholderen som anbefalet.

Duovent

inhalationsvæske bør ikke blandes med anden medicin i

inhalationsudstyret.

Da inhalationsvæsken ikke indeholder konserveringsmiddel, er det

vigtigt, at du bruger indholdet straks efter åbning, og du skal an‑

vende en ny beholder for hver dosis. Delvis brugte, åbnede eller be‑

skadigede beholdere skal kasseres.

Hvis du har brugt for meget Duovent

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere

Duovent, end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Hjertebanken, hurtig puls, uregelmæssig puls pga. ekstraslag, tryk-

ken for brystet eller i mellemgulvet, hjertesmerter, uregelmæssig

hjerterytme, rysten, for højt blodtryk, lavt blodtryk, rødmen, kvalme,

svimmelhed, forbigående mundtørhed, synsforstyrrelser samt svag-

hed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet.

Lægen bør måle kaliumniveauet i dit blod jævnligt.

Hvis du har glemt at bruge Duovent

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Duovent

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet

tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylatisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

Hurtig meget uregelmæssig puls (artrieflimmer). Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Nedsat iltforsyning til hjertet (brystsmerter, åndenød/åndedræts-

besvær, almen utilpashed som klam hud, kvalme og opkastning).

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmaligende anfald, åndenød

(bronkospasme og paradoks bronkospasme). Kontakt straks lægen

eller skadestue. Ring evt.112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Hoste.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregel-

mæssig puls, bliver utilpas eller besvimmer, skal du kontakte læge

eller skadestue. ring evt. 112.

Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du

tager Duovent

i mere end 2‑3 uger, skal du passe på din mundhygi-

ejne, så du ikke får huller i tænderne.

Kvalme, opkastning.

Hovedpine, rysten og svimmelhed.

Nervøsitet.

Hjertebanken.

Svælgkatar/irritation i svælget, talebesvær.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles.

Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. lavt kalium i blodet. For

lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med

lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal

med lægen.

Uregelmæssig puls. (arytmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

Overfølsomhed.

Rastløs uro.

Hyperaktivitet.

Psykiske forstyrrelser.

Nedsat evne til at se skarpt, store pupiller, sløret syn, øjensmerter,

hævelse af hornhinden, rødme i øjet og synsforstyrrelser i form af

ringe omkring lyse genstande.

Muskelkramper, muskelsvaghed og muskelsmerter.

Besvær med at lade vandet, evt. vandladningstop. Kan være eller

blive alvorlig. Tal med lægen.

Diarré, forstoppelse og forstyrrelser i mavetarmkanalen.

Hævelse i munden, betændelse i tungen, mundbetændelse, tør

hals, halsirritation, hævelse i svælget.

Nældefeber, udslæt, hudreaktioner, svedudbrud.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge kan det være

livsfarligt. Ring 112.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote-

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK‑2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E‑mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Duovent utilgængeligt for børn.

Brug ikke Duovent efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den anførte måned.

Du kan opbevare Duovent ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger

Duovent, inhalationsvæske, opløsning indeholder:

Ipratropiumbromid 0,5 mg/4 ml og fenoterolhydrobromid 1,25 mg/4 ml.

Øvrige indholdsstoffer:

Natriumchlorid, saltsyre og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Inhalationsvæsken i Duovent er en klar opløsning i små plastbehol-

dere.

Duovent fås i pakninger med 60 x 4 ml inhalationsvæske til nebulisa-

tor, opløsning, enkeltdosisbeholder.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Duovent

også som Berodual

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 02/2016

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

27. august 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Duovent,

inhalationsvæske til nebulisator, opløsning (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

6774

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Duovent

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 enkeltdosisbeholder indeholder: Ipratropiumbromid 0,5 mg + fenoterolhydrobromid 1,25 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Forebyggelse og anfaldsbehandling af reversible bronkospasmer hos patienter med kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL) med reversible bronkospasmer.

Anfaldsbehandling af reversible bronkospasmer hos patienter med astma bronchiale i

tillæg til anti-inflamatorisk behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering:

Voksne:

Anfaldsbehandling: Individuelt, efter behov: 1 enkeltdosisbeholder inhaleres ved hjælp af

nebulisator evt. tilsluttet respirator.

I tilfælde, hvor 2 doser er utilstrækkeligt til at stoppe et anfald, bør patienten straks søge

læge.

Særlige populationer:

Pædiatriske patienter Lægemidlet bør ikke anvendes til børn under 12 år, da der ikke er

tilstrækkelig erfaring med behandling af børn under 12 år.

dk_hum_32662_spc.doc

Side 1 af 12

Instruktioner vedrørende håndtering og brug:

Patienten skal instrueres i korrekt brug af inhalationsvæsken og inhalationsudstyret for at

sikre optimal behandling. Opløsningen er klar til brug og behøver ikke fortynding.

Såvel den pulmonære som den systemisk dosis er afhængig af inhalationsudstyret og kan

være højere end de anbefalede doser taget med dosisaerosol.

Enkeltdosisbeholderen er beregnet til inhalation med et passende inhalationsudstyr og må

ikke indtages peroralt eller parenteralt.

Gør inhalationsudstyret klar til brug i henhold til producentens eller lægens

instruktion.

Afriv en enkeltdosisbeholder (Fig. 1).

Fig.1

Vrid toppen af (Fig. 2)

Fig. 2

Klem indholdet ud i inhalationskammeret

(Fig. 3)

Fig. 3

dk_hum_32662_spc.doc

Side 2 af 12

Saml inhalationsudstyret som anført i instruktionen og inhalér væsken som

foreskrevet.

Kassér eventuelle rester af inhalationsopløsningen i inhalationskammeret. Rengør

inhalations-kammeret og udstyret i henhold til instruktionen

Da inhalationsvæsken ikke indeholder konserveringsmiddel, er det vigtigt, at indholdet

anvendes straks efter åbning. Der anvendes en ny beholder ved hver administration for at

undgå mikrobiel kontaminering. Delvis brugte, åbnede eller beskadigede beholdere skal

kasseres.

Duovent inhalationsvæske bør ikke blandes med anden medicin i inhalationsudstyret.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for et af de aktive stoffer, atropinlignende stoffer eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

Hypertropisk obstruktiv kardiomyopati eller tachyarrytmi.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forsigtighed bør udvises og mulige risici bør nøje afvejes i forhold til det terapeutiske

udbytte hos patienter med dårligt kontrolleret diabetes mellitus, nylig myokardieinfarkt,

alvorlig kardiovaskulær sygdom, arteriel hypertension, tyreotoksikose, fæokromocytom,

hos patienter med disposition for snævervinklet glaukom, samt hos patienter med

eksisterende urinvejsobstruktion (f.eks. prostatahyperplasi eller blærehalsobstruktion).

Der er set kardiovaskulære virkninger af sympatomimetika herunder Duovent. Fra

postmarketing data og litteraturen er der nogen evidens for sjældne tilfælde af

myokardieiskæmi ved behandling med beta-agonister. Patienter med underliggende

alvorlig

hjertesygdom

(f.eks.

iskæmisk

hjertesygdom,

takyarytmi

eller

alvorligt

hjertesvigt), som får Duovent for deres lungesygdom, skal opfordres til at søge lægehjælp,

hvis de oplever brystsmerter eller symptomer på, at deres hjertesygdom forværres.

Symptomer som dyspnø og brystsmerter kan stamme fra en lunge- eller hjertelidelse og

bør derfor undersøges nærmere.

Patienter med cystisk fibrose kan være mere udsatte for forstyrrelser i den gastrointestinale

motilitet.

Der er rapporteret enkelte tilfælde af øjenkomplikationer (så som mydriasis, forhøjet

intraokulært tryk, snævervinklet glaukom og øjensmerter) når forstøvet ipratropiumbromid

enten som enkeltstof eller i kombination med en beta-2-agonist er kommet i kontakt med

øjnene. Patienterne skal derfor intrueres i korrekt administration af Duovent. Øjensmerter

eller -ubehag, sløret syn, synsforstyrelser med halo eller farvede pletter i forbindelse med

røde øjne fra konjunktival kongestion eller corneal ødem kan være tegn på akut

snævervinklet glaukom. Hvis der udvikles en kombination af disse symptomer, bør

behandling med miotiske øjendråber initieres, og patienten bør omgående tilses af en

specialist.

Patienter skal instrueres i korrekt anvendelse af Duovent inhalationsvæske. Der skal

udvises omhu for at undgå, at forstøvet opløsning kommer i øjnene. Det anbefales at

inhalere opløsningen via et mundstykke. Hvis der i stedet anvendes en forstøvermaske,

dk_hum_32662_spc.doc

Side 3 af 12

skal denne tilpasses omhyggeligt. Patienter, som kan være prædisponerede for glaukom,

skal advares om at beskytte deres øjne.

Hypersensitivitetsreaktioner umiddelbart efter administration kan forekomme. Der er set

sjældne tilfælde af urticaria, angioødem, hududslæt, bronkospasmer, orofaryngealt ødem

og anafylaksi.

Behandling med beta-2-agonister kan medføre potentiel alvorlig hypokaliæmi. Der bør

udvises særlig forsigtighed ved akut svær astma, da hypoxi kan forstærke hypokalæmiens

påvirkning af hjerterytmen.

Patienter bør straks søge læge ved akut dyspnø med hurtig forværring af dyspnøen.

Hvis det er nødvendigt at bruge højere doser end anbefalet for at kontrollere symptomerne

på bronkial obstruktion (eller bronkospasmer), bør patientens behandlingsplan revurderes.

Samtidig behandling med eller øgning af dosis af inhalerbar eller oral steroid bør

overvejes.

Langtidsbehandling

bør

være symptomorienteret

bør

kombineres med

anti-

inflammatorisk behandling. Såfremt behandlingen ikke giver den ønskede effekt, bør

patienten kontakte lægen. Andre sympatomimetika bør kun anvendes sammen med

ipratropium/fenoterol under nøje medicinsk supervision. Hos patienter med astma

bronkiale bør Duovent kun anvendes efter behov/ved anfald. Langtidsbehandling bør

indskrænkes til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.

Fenoterol kan som andre beta-2-agonister hæmme veer grundet relaksation af den glatte

muskulatur i uterus.

Brugen af Duovent kan på grund af fenoterol give en positiv doping test.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Beta-blokkere:

Beta-receptor-blokerende lægemidler, specielt de ikke selektive (inkl. øjendråber), kan helt

eller delvist ophæve virkningen, og bør normalt ikke anvendes samtidig.

Antikolinergika, xantinderivater og sympatomimetika:

Samtidig brug af xantinderivater og sympatomimetika stoffer kan øge både virkningen og

bivirkningerne.

Samtidig brug af langtidsvirkende antikolinergika bør undgås.

Monoaminoxidasehæmmere og tricycliske antidepresiva:

Monoaminoxidasehæmmere og tricycliske antidepresiva kan forstærke den beta-adrenerge

effekt, hvorfor der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug og i indtil 14 dage efter brug

af monoaminoxidasehæmmere.

Anæstetika:

Inhalation

anæstetika

indeholdende

halogenerede

kulbrinter

f.eks:

halotan,

trichloroethylen og enfluran kan forstærke de kardiovaskulære bivirkninger, hvorfor disse

bør monitoreres nøje. Alternativt kan seponering før operation overvejes.

Xantinderivater, kortikosteroider og diuretika:

dk_hum_32662_spc.doc

Side 4 af 12

Beta-2-agonist-behandling kan medføre hypokaliæmi, som kan øges ved samtidig

behandling med xantinderivater, kortikosteroider og diuretika. Dette bør især tages i

betragtning hos patienter med alvorlig luftvejsobstruktion. Hypoxi kan forværre virkningen

af hypokaliæmi på hjerterytmen. Virkningen af digoxin kan påvirkes heraf, hvorfor serum

kalium bør monitoreres (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Bør kun anvendes med forsigtighed til gravide, da erfaringsgrundlaget for anvendelse af

fenoterol/ ipratropium til gravide er ringe.

Prækliniske forsøg og erfaringer hos mennesker har ikke vist nogen direkte eller indirekte

skadelige virkninger af fenoterol eller ipratropium under graviditet, embryonal/føtal

udvikling eller fødsels eller postnatal udvikling.

Brugen af beta-2- sympatomimetika i slutningen af graviditeten eller i høje doser kan have

negativ

virkning

nyfødte

(tremor,

takykardi,

blodglucosefluktuationer,

hypokaliæmi).

Amning:

Duovent kan anvendes med forsigtighed i ammeperioden.

Fenoterol udskilles i modermælk.

Bivirkninger i form af irritabilitet og takykardi hos det ammende barn kan ikke udelukkes.

Det vides ikke om ipratropiumbromid udskilles i modermælk. Men det er ikke sandsynligt,

at barnet vil blive udsat for nævneværdige doser.

Fertilitet:

Der er ikke udført kliniske forsøg med kombination af ipratropium og fenoterol mht effekt

på human fertilitet. Prækliniske forsøg med stofferne hver for sig viste ikke

fertilitetsbivirkninger (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget forsøg af Duovents virkning på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Alligevel bør patienter informeres om, at de kan opleve bivirkninger

såsom svimmelhed, synsforstyrrelser, mydriasis og sløret syn under behandling med

Duovent. Derfor bør der udvises forsigtighed ved bilkørsel og ved betjening af maskiner.

Hvis patienterne oplever ovennævnte bivirkninger, bør de undgå potentielt farlige opgaver

såsom at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Mange af de anførte bivirkninger skyldes Duovents antikolinerge og beta-adrenerge

egenskaber. Som ved al inhalationsbehandling kan der forekomme symptomer på

lokalirritation. De anførte bivirkninger er set dels i kliniske forsøg og dels fra

lægemiddelovervågning efter markedsføring.

De hyppigste bivirkninger rapporteret i kliniske forsøg, var hoste, mundtørhed, hovedpine,

tremor, pharyngitis, kvalme, svimmelhed, dysfoni, takykardi, hjertebanken, opkastning,

øget systolisk blodtryk og nervøsitet.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed ud fra følgende konvention:

dk_hum_32662_spc.doc

Side 5 af 12

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <

1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000); ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaktiske reaktioner, overfølsomhed.

Metabolisme og ernæring

Sjælden

Hypokaliæmi.

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Sjælden

Nervøsitet

Agitation, psykiske forstyrrelser

Nervesystemet

Ikke almindelig

Sjælden

Hovedpine, tremor, svimmelhed.

Hyperaktivitet.

Øjne

Sjælden

Snævervinklet glaukom, forhøjet intraokulært

tryk, akkomodationsforstyrrelser, mydriasis,

sløret syn, øjensmerter, corneaødem,

conjuktival hyperæmi, visuel halo.

Hjerte

Ikke almindelig

Sjælden

Takykardi, palpitationer

Arytmi, atrieflimmer, supraventrikulær

takykardi, myokardieiskæmi

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Hoste

Pharyngitis, dysphoni

Bronkospasme, halsirritation, pharyngalt

ødem, laryngospasme, paradoks

bronkospasme, tør hals

Mave-tarmkanalen

Ikke almindelig

Sjælden

Opkastning, kvalme, mundtørhed,

Stomatit, glossit, forstyrrelse i den

gastrointestinale motilitet, diarre, obstipation,

ødemer i munden

Hud og subkutane væv

Sjælden

Urticaria, udslet, hudreaktioner, angioødem,

svedudbrud

Knogler, led, muskler og bindevæv

Sjælden

Muskelsvaghed, muskelspasmer, myalgi

Nyrer og urinveje

Sjælden

Urinretention

dk_hum_32662_spc.doc

Side 6 af 12

Undersøgelser

Ikke almindelig

Sjælden

Forhøjet systolisk blodtryk

Nedsat diastolisk blodtryk

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer:

Forventes hovedsageligt at være relateret til fenoterol – stærk forøget beta-adrenerg

stimulation. De væsentligste symptomer er takykardi, palpitationer, tremor, hypertension,

hypotension,

oppression,

hjertesmerter,

arytmier,

rødmen,

kvalme,

svimmelhed,

ekstrasystoler.

Symptomer

overdosering

ipratropiumbromid,

mundtørhed

akkomodationsforstyrrelser, er af mild og forbigående karakter da den systemiske

biotilgængelighed af ipratropium er meget lav.

Overdosering af fenoterol kan medføre hypokaliæmi. Serumkalium bør monitoreres.

Behandling:

Sedativa, i sværere tilfælde intensiv behandling. Som specifik antidot kan beta-

receptorblokkere (beta-1-selektive) anvendes, men her er der hos astma- og KOL patienter

bronkospasmer

(eller

bronkokonstriktion)

risiko

forværring

bronkialobstruktionen. Dette skal tages med i overvejelserne og dosis må justeres nøje på

grund af risikoen for at udløse en alvorlig bronkokonstriktion, der kan være fatal.

4.10

Udlevering

5

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

R 03 AL 01. Adrenergika i kombination med anticholinergica, til inhalation.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Duovent indeholder to aktive bronkodilaterende stoffer: Ipratropiumbromid, som udviser

en antikolinerg effekt, og fenoterolhydrobromid, som er en beta-2-agonist.

Ipratropiumbromid:

Ipratropium er en kvartær amin med antikolinerge (parasympatolytiske) egenskaber.

Prækliniske studier har vist, at ipratropiumbromid hæmmer vagalt medierende reflekser

dk_hum_32662_spc.doc

Side 7 af 12

ved at antagonisere virkninger af acetylcholin-transmitterstoffet frigivet fra vagusnerven.

Antikolinergika hindrer stigningen i den intracellulære koncentration af Ca

forårsaget af

interaktionen mellem acetylcholin og muscarin-receptorerne i bronkiernes glatte

muskulatur. Ca

-frigivelse er medieret af et sekundært signalstof (second messenger

system) bestående af IP3 (inositol triphosphate) and DAG (diacylglycerol).

Bronkodilation efter inhalation af ipratropiumbromid er primært en lokal organspecifik

effekt og ikke en systemisk effekt.

Prækliniske og kliniske resultater tyder på, at ipratropiumbromid hverken påvirker

sekretproduktionen i luftvejene, den mukociliære clearance eller luftskiftet.

Fenoterolhydrobromid:

Fenoterol er en direkte virkende sympatomimetika, der selektivt stimulerer beta

receptorerne i det terapeutiske doseringsområde. Beta

receptorerne aktiveres først i et

højere dosisområde (f.eks. ved tokolyse). Påvirkning af beta

-receptorerne aktiverer adenyl

cyklase via et stimulatorisk G-protein, hvorved dannelsen af cAMP øges. Stigningen i

koncentrationen af cAMP aktiverer proteinkinase A til fosforylering af target-proteinerne i

luftvejenes glatte muskelceller. Dette medfører fosforylering af ”myosin light chain

kinase”, hæmning af fosfoinositid hydrolyse og åbning af de store calciumaktiverede

kaliumkanaler.

Fenoterolhydrobromid afslapper den bronkiale og vaskulære glatte muskulatur og

beskytter mod bronkokonstringerende stimuli såsom histamin, metacholin, kold luft og

allergener

(tidligt

respons).

Efter

akut

indgivelse

hæmmes

frigivelsen

bronkokonstriktive og proinflammatoriske mediatorer fra mastcellerne. Desuden er der

efter administration af 0,6 mg fenoterol blevet påvist en stigning i den mukociliære

clearance.

Højere plasmakoncentrationer,

som hyppigst opnås via peroral eller intravenøs

administration

hæmmer

uterusmotiliteten.

Ligeledes

høje

doser

observeres

metaboliske påvirkninger såsom lipolyse, glycogenolyse, hyperglykæmi og hypokaliæmi.

Hypokaliæmi forårsages ved en øget kaliumoptagelse i musklerne. Beta-adrenerge

virkninger på hjertet såsom øget hjertefrekvens og kontraktionsevne forårsages af

fenoterols vaskulære påvirkning, stimulation af hjertets beta-2-receptorer samt ved

supraterapeutiske doser stimulation af beta-1-receptorer. Som for andre beta-agonister har

forlægelser i QTc været rapporteret. For fenoterol inhalationsspray har disse rapporteringer

været enkeltstående og er set ved doser der er højere end det anbefalede. Den systemiske

eksponering efter administration af inhalationsopløsning i nebulisator kan imidlertid være

højere end med anbefalede doser taget med dosisaerosol. Den kliniske betydning er ikke

klarlagt. Tremor er en hyppigere observeret og dosisafhængig beta-agonist påvirkning.

Modsat de lokale virkninger på bronkiernes glatte muskulatur er det beta-agonisternes

systemiske virkninger, der påvirker toleranceudviklingen.

Samtidig brug af ipratropium og fenoterol afslapper bronkierne ved at påvirke forskellige

farmakologiske virkningssteder. De to aktive indholdsstoffer komplementerer hinanden i

deres spasmolytiske reaktion på bronkiernes glatte muskulatur og tillader en bredere

terapeutisk anvendelse inden for lungesygdomme som er associeret med konstriktion af

luftvejene. Den komplementære virkning bevirker at kun en meget lille mængde af beta-

agonisten er nødvendig for at opnå den ønskede effekt, hvilket faciliterer individuel

dosering tilpasset den enkelte patient med et minimum af bivirkninger.

dk_hum_32662_spc.doc

Side 8 af 12

Kombinationsbehandling med ipratropium og fenoterol af patienter med astma og KOL har

vist bedre virkning end behandling med de to stoffer hver for sig. To forsøg (et med

astmapatienter og et med KOL-patienter) viste, at Duovent er lige så effektivt som en

dobbelt dosis fenoterol administreret uden ipratropium, og var bedre tolereret i kumulative

dosis-respons forsøg.

Ved akut bronkokonstriktion virker Duovent umiddelbart efter administration og er derfor

også anvendelig til behandling af akutte astmaanfald.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den terapeutiske effekt af kombinationen af ipratropiumbromid og fenoterolhydrobromid

skyldes lokal virkning i luftvejene. Den farmakodynamiske bronkodilatation er derfor ikke

relateret til farmakokinetikken af de aktive indholdsstoffer.

Efter inhalation, alt afhængigt af formulering, inhalationsteknik og udstyr, deponeres ca.

10 til 39 % af dosis i lungerne, mens resten deponeres i mundstykket, munden og den

øverste del af luftvejene (oropharynx). Den lungedeponerede del af dosis bliver hurtigt

optaget (indenfor minutter). Den i oropharynx deponerede del af dosis sluges langsomt og

passerer mave-tarmkanalen. Den systemiske eksponering er således en kombination af oral

og af lungebiotilgængelighed.Der er ingen tegn på, at farmakokinetikken af de to aktive

indholdsstoffer i kombination afviger fra farmakokinetikken af de enkelte indholdsstoffer.

Fenoterolhydrobromid:

Den via mave-tarmkanalen optagne del af dosis metaboliseres næsten udelukkende ved

sulfatkonjugering. Den biotilgængelighed efter oral administration er lav ca. 1,5%.

Efter intravenøs administration var den kumulative renale ekskretion over 24 timer af fri

fenoterol og konjugeret fenoterol henholdsvis ca. 15% og 27%. Efter inhalation med

Duovent inhalationsspray var den kumulative renale ekskretion over 24 timer af fri

fenoterol ca. 1%. Den totale systemiske biotilgængelighed af fenoterolhydrobromid efter

en inhaleret dosis estimeres til 7%.

Kinetiske parametre, der beskriver fordelingen af fenoterol, blev beregnet ud fra

plasmakoncentrationer

efter

intravenøs

administration,

plasmakoncentration-tid

profilerne kan beskrives ved en 3-compartment model, hvor den terminale halveringstid er

ca. 3 timer. Det tilsyneladende fordelingsvolumen af fenoterol ved steady state (Vdss) er

ca. 189 l (≈ 2,7 l/kg).

Ca. 40% er bundet til plasmaproteiner. Prækliniske forsøg i rotter har vist, at fenoterol og

dets metabolitter ikke passerer blod-hjernebarrieren. Fenoterol har en total clearance på 1,8

l/min og en nyre-clearance på 0,27 l/min.

I et balanceret ekskretionsforsøg var den kumulative renale ekskretion over 2 døgn af

radioaktivt mærket stof (herunder lægemidlet og alle metabolitter) 65% efter intravenøs

administration og total radioaktivit mærket stof udskilt med fæces 14,8%. Efter oral

administration var den kumulative radioaktivt mærket stofmængde udskilt med urinen over

48 timer ca. 30% og med fæces 40,2%.

Ipratropiumbromid:

Den kumulative renale ekskretion (0-24 timer) af ipratropium er ca. 46% af en intravenøst

indgivet dosis, under 1% af en oral dosis og ca. 3 til 13% af en inhaleret dosis via Duovent

inhalationsspray. Den samlede systemiske biotilgængelighed af oral og inhaleret

dk_hum_32662_spc.doc

Side 9 af 12

ipratropiumbromid estimeres på basis heraf til henholdsvis 2% og 7-28%. Det betyder, at

den oralt indtagne dosis af ipratropiumbromid ikke bidrager væsentligt til systemisk

eksponering.

Kinetiske parametre, der beskriver fordelingen af ipratropium, blev beregnet ud fra

plasmakoncentrationer

efter intravenøs administration.

Et hurtig

bifasisk fald

plasmakoncentrationen blev observeret. Det tilsyneladende fordelingsvolumen ved steady-

state (Vdss) er ca. 176 l (≈ 2,4 l/kg). Ipratropium er kun i ringe grad proteinbundet (<20%).

Den kvaternære amin, ipratropium, passerer ikke blod-hjernebarrieren. Halveringstiden i

den terminale eliminationsfase er ca. 1.6 timer.

Ipratropiums totalclearance er 2,3 l/min og renal clearance er 0,9 l/min. Efter intravenøs

indgift metaboliseres ca. 60% af dosis - den største del muligvis i leveren ved oxidation.

I et balanceret ekskretionsforsøg var den kumulative renale ekskretion (over 6 dage) af

radioaktivt mærket lægemiddel (lægemiddelstoffet og metabolitter) 72,1% efter intravenøs

administration, 9,3% efter oral administration og 3,2% efter inhalation. Total radioaktivitet

udskilt med fæces var 6,3% efter intravenøs, 88,5% efter oral og 69,4% efter inhalation.

Efter intravenøs administration af radioaktivt mærket lægemiddel foregår ekskretion af

radioaktivt mærket lægemiddel hovedsageligt via nyrerne. Halveringstiden for udskillelse

af radioaktivt mærket lægemiddel (lægemiddelstoffet og metabolitter) er 3,6 timer. De

vigtigste metabolitter udskilt med urinen binder dårligt til muskarine receptor og må

betragtes som uvirksomme.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Akut toksicitetsforsøg med kombinationen i forholdet 1/2,5 (ipratropiumbromid/fenoterol-

hydrobromid) i mus og rotter efter oral, intravenøs og inhalations administration, viste lav

akut toksicitet.

-værdierne bestemtes snarere

ipratropiumbromid end af

fenoterolhydrobromid uden nogen antydning af potensering.

Der er udført toksicitetsforsøg over 13 uger med kombinationen i rotter (oral, inhalation)

og hunde (intravenøs, inhalation). Kun mindre toksiske påvirkninger blev observeret ved

koncentrationer op til flere hundrede gange større end den anbefalede dosis til mennesker.

Ar i venstre myokardieventrikel blev kun set i et dyr fra den højeste dosisgruppe i det

intravenøse 4 ugers hundeforsøg (84 mikrog/kg/dag). 13-ugersforsøg i rotter ved oral

administration og 13-ugersforsøg i hunde ved inhalationsadministration viste ingen

toksikologiske forandringer udover dem proportionalt med de individuelle komponenter.

Der var ingen tegn på potensering med kombinationen i forhold til de enkelte

komponenter. Alle observerede bivirkninger er velkendte for fenoterolhydrobromid og

ipratropiumbromid.

Efter

administration

inhalation

kombinationen

ipratropiumbromid

fenoterolhydrobromid til rotter og kaniner sås ingen teratogene påvirkninger. Der blev

heller ikke observeret nogen teratogene påvirkninger efter inhalation af ipratropiumbromid

og fenoterolhydrobromid hver for sig. Oral dosering af doser på >25 mg/kg/dag (kaniner)

og >38,5 mg/kg/dag (mus) af fenoterolhydrobromid inducerede en stigning i antallet af

misdannelser.

De observerede misdannelser betragtes som en klasseeffekt for beta-agonister. Fertilitet

blev ikke nedsat hos rotter ved orale doser af ipratropiumbromid på op til 90 mg/kg/dag og

af fenoterolhydrobromid op til 40 mg/kg/dag.

dk_hum_32662_spc.doc

Side 10 af 12

Der er ikke foretaget genotoksicitetsforsøg med kombinationen. Men in vitro og in vivo

forsøg afslørede, at hverken fenoterolhydrobromid eller ipratropiumbromid havde

mutagent potentiale.

Carcinogenicitetsforsøg med kombinationen er ikke udført. Der er ikke påvist tumorigene

eller kræftfremkaldende påvirkninger af ipratropiumbromid i langtidsforsøg i mus og

rotter.

fenoterolhydrobromids

blev

udført

carcinogenicitetsforsøg

oral

administration (mus, 18 måneder; rotte, 24 måneder) og med inhalation (rotte, 24

måneder). Ved orale doser på 25 mg/kg/dag sås en øget forekomst af leimyoma uteri hos

mus og mesovariale leimyoma hos rotter. Disse fund er velkendte og forårsaget af beta-

adrenerge stoffers lokale virkning på den glatte uterusmuskulatur i mus og rotter. Disse

resultater er uden klinisk relevans. Alle andre neoplasefund blev anset for at være

fællestyper af neoplasi, spontant opståede i anvendte stammer, og viste ingen biologisk

relevant stigning, som følge af behandling med fenoterolhydrobromid.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid, saltsyre og vand

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Land 1:

Ingen.

Land 2:

Ingen.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Endosisbeholdere à 4 ml.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Delvist brugte, åbnede eller beskadigede beholdere skal kasseres og destrueres.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

32662

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

dk_hum_32662_spc.doc

Side 11 af 12

6. marts 2002

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

27. august 2018

dk_hum_32662_spc.doc

Side 12 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information