Anastelb 1 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
ANASTROZOL
Tilgængelig fra:
STADA Arzneimittel AG
ATC-kode:
L02BG03
INN (International Name):
anastrozole
Dosering:
1 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
41110
Autorisation dato:
2009-01-21

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Anastelb 1 mg filmovertrukne tabletter

Anastrozol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Anastelb til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Nyeste indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Anastelb

Sådan skal du tage Anastelb

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Anastelb indeholder stoffet anastrozol. Dette stof tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes

aromatasehæmmere. Anastelb bruges til behandling af brystkræft hos kvinder, der har passeret

overgangsalderen.

Anastelb virker ved at sænke mængden af hormonet kaldet østrogen, som din krop producerer. Dette

sker ved blokering af enzymet kaldet aromatase.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE ANASTELB

TAG IKKE Anastelb

hvis du er allergisk overfor det aktive stof anastrozol eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i pkt. 6).

hvis du er gravid eller ammer

(se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Tag ikke Anastelb, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er usikker, så tal med

lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Anastelb.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge eller apotekspersonalet før du tager Anastelb:

hvis du stadig får menstruation og endnu ikke har passeret overgangsalderen

hvis du tager medicin indeholdende tamoxifen eller østrogen (se afsnittet ”Brug af anden

medicin sammen med Anastelb”)

hvis du har haft en tilstand, der påvirker knoglernes styrke (osteporose)

hvis du har problemer med din lever eller dine nyrer

Hvis du er usikker på, om noget af overstående gælder for dig, så tal med lægen eller

apotekspersonalet, før du tager Anastelb.

Hvis du skal på hospitalet, så informer det medicinske personale om, at du tager Anastelb.

Brug af anden medicin sammen med Anastelb

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Anden medicin kan påvirke behandlingen med Anastelb og/eller Anastelb kan påvirke behandlingen

med anden medicin.

Tag ikke Anastelb, hvis du allerede tager et af følgende lægemidler:

Visse lægemidler til behandling af brystkræft (selektive østrogen receptor modulatorer) f.eks.

lægemidler indeholdende tamoxifen. Dette skyldes, at disse typer kan forhindre Anastelb i at

virke korrekt.

Lægemidler indeholdende østrogen, som hormonbehandling (HRT).

Hvis dette gælder for dig, så spørg lægen eller apotekspersonalet til råds.

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager følgende:

Medicin, der kaldes en ’LHRH analog’. Dette omfatter gonadorelin, buserelin, goserelin,

leuprorelin og triptorelin. Disse lægemidler bruges til behandlingen af brystkræft, visse

kvindelige sygdomme (gynækologiske) og infertilitet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

ikke

Anastelb, hvis du er

gravid

eller

ammer

. Stop med at tage Anastelb, hvis du bliver gravid

og tal med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Anastelb påvirker din evne til at køre bil eller betjene værktøj eller maskiner.

Dog kan nogle personer, der tager Anastelb lejlighedsvis føle sig svage eller søvnige. Hvis dette sker

for dig, så spørg lægen eller apotekspersonalet til råds.

Anastelb indeholder lactose

Anastelb indeholder lactose, der er en sukkerart. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE ANASTELB

Tag altid Anastelb nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis er 1 tablet en gang daglig.

Forsøg at tage tabletten på samme tid hver dag.

Synk tabletten hel med et glas vand.

Det har ingen betydning, om du tager Anastelb før, sammen med eller efter et måltid.

Fortsæt med at tage Anastelb så længe lægen beder dig om det. Det er en langvarig behandling, og du

kan være nødt til at anvende dette lægemiddel i mange år.

Brug til børn og unge

Anastelb bør ikke anvendes til børn og unge.

Hvis du har taget for mange Anastelb tabletter

Hvis du har taget mere Anastelb end du burde, skal du omgående kontakte lægen.

Kontakt lægen eller skadestuen hvis du har taget mere af Anastelb end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Anastelb

Hvis du har glemt en dosis, skal du blot fortsætte med den næste dosis som normalt. Du må ikke tage

en dobbelt dosis (2 doser på samme tid) som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du holder op med at tage Anastelb

Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Anastelb kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Hovedpine

Hedeture

Kvalme

Hududslæt

Smerter og stivhed i leddene

Betændelse i leddene (gigt)

Du føler dig svag

Knogletab (osteoporose)

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Tab af appetit

Forhøjet eller højt kolesterolniveau. Dette kan ses i en blodprøve

Søvnighed

Karpaltunnelsyndrom (prikken, smerte, kulde, svaghed i dele af hånden)

Kildren, snurren eller følelsesløshed i huden, tab af / manglende smagssans.

Diarré

Kvalme (opkastning)

Forandringer i blodprøver til undersøgelse af leverfunktionen

Udtynding af håret (hårtab)

Allergiske (overfølsomheds) reaktioner inklusive ansigt, læber eller tunge

Knoglesmerter

Vaginal tørhed

Vaginal blødning (oftest i de første par uger af behandlingen, hvis blødningen fortsætter, så

kontakt lægen)

Muskelsmerter

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

Forandringer i særlige blodprøver til undersøgelse af leverfunktionen (gamma-GT og bilirubin)

Leverbetændelse (hepatitis)

Nældefeber

Springfinger (en tilstand, hvor din finger eller tommelfinger er fastlåst i en bøjet position)

Forhøjet indhold af calcium i blodet. Hvis du oplever kvalme, opkastning og tørst, skal du

fortælle det til din læge, sygeplejerske eller apotek, da det kan være nødvendigt at få foretaget

blodprøver

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

Sjælden betændelse i huden, der kan give røde pletter og blærer

Hududslæt forårsaget af overfølsomhed (dette kan være fra allergiske eller anafylaktiske

reaktioner)

Betændelse i de små blodkar, der giver rød eller lilla farve i huden. Meget sjældent symptom på

led-, mave- og nyresmerter kan forekomme, dette er kendt som ”Henoch-Schönlein purpura”

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

En meget alvorlig hudreaktion med sår eller blærer på huden. Dette er kendt som ”Stevens-

Johnsons syndrom”

Allergiske

(overfølsomheds)

reaktioner

hævelse

hals,

forårsage

vejrtrækningsbesvær og synkebesvær. Dette er kendt som ”angioødem”

Hvis du oplever noget af dette, ring efter en ambulance eller kontakt straks en læge, du kan have brug

for akut medicinsk behandling.

Påvirkning af dine knogler

Anastrozol sænker mængden af det hormon, der kaldes østrogen, som findes i din krop. Dette kan

sænke mineralindholdet i dine knogler. Dine knogler kan blive svagere og være mere tilbøjelige til at

brække. Din læge vil håndtere disse risici i overensstemmelse med behandlingsretningslinjerne for

håndtering af knoglesundheden hos kvinder, der har passeret overgangsalderen. Du bør tale med din

læge om risici og behandlingsmuligheder.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at

kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevar tabletterne på et sikkert sted, hvor børn ikke kan nå eller se

dem. Tabletterne kan skade dem.

Tag ikke denne medicin efter den udløbsdato, der står på den ydre karton og blisterpakningerne

(strips) efter ’EXP’. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar tabletterne i den originale pakning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester, Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anastelb 1 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Anastrozol. 1 filmovertrukken tablet indeholder 1 mg anastrozol.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

natriumstivelsesglycolat (type A)

polyvidon K25

magnesiumstearat

Filmovertræk:

Hypromellose

macrogol 6000

bomuldsfrøolie

hydrogeneret stivelse, prægelatineret modificeret (udvundet af majs)

titandioxid (E171)

Udseende og pakningsstørrelser

Anastelb 1 mg er hvide, runde, filmovertrukne tabletter påtrykt 'A1' på den ene side.

Anastelb 1 mg filmovertrukne tabletter fås i følgende pakningsstørrelser:

28, 30, 50, 90, 98 og 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

STADA Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel

Tyskland

Fremstiller:

STADApharm GmbH

Stadastrasse 2–18

61118 Bad Vilbel - Germany

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

ANASTRO-cell 1 mg Filmtabletten

Anastelb

Anastrozol STADA 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen

ANASTROZOLE EG 1 mg, comprimé pelliculé

Anastrozol Tiefenbacher 1 mg filmtabletta

Anastelb 1 mg tablets

Anastelb CF 1 mg, filmomhulde tabletten

Anastelb 1 mg tabletki powlekane

Anastelb 1 mg comprimat filmat

Anastelb 1 mg filmdragerad tablett

Anastelb 1 mg filmom obalená tableta

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2017

16

. november 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Anastelb, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

25161

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Anastelb

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 filmovertrukket tablet indeholder 1 mg anastrozol.

Hjælpestof: Lactosemonohydrat 92,75 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide, runde, bikonvekse tabletter påtrykt A1 på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Anastelb er indikeret til:

Behandling af hormon receptor positiv avanceret cancer mammae hos postmenopausale

kvinder.

Adjuvant behandling af hormon receptor positiv tidlig invasiv cancer mammae hos

postmenopausale kvinder.

Adjuvant behandling af hormon receptor positiv tidlig invasiv cancer mammae hos

postmenopausale kvinder, der har modtaget 2 til 3 års adjuvant tamoxifen behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

41110_spc.doc

Side

1 af 16

Den anbefalede dosis af Anastelb for voksne inklusive ældre er 1 tablet 1mg en gang

dagligt.

Til postmenopausale kvinder med hormon receptor positiv tidlig invasiv cancer mammae,

er den anbefalede varighed af adjuvant endokrin behandling 5 år.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Anastelb anbefales ikke til børn og unge på grund af utilstrækkelig data om sikkerhed og

effekt (se pkt. 4.4 og 5.1).

Nedsat nyrefunktion

Dosisændring er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Til

patienter med svært nedsat nyrefunktion, bør administration af anastrozol udføres med

forsigtighed (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisændring er ikke nødvendig hos patienter med mild leversygdom. Forsigtighed

tilrådes til patienter med moderat til svær nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

Administrationsmetode

Anastrozol bør tages oralt.

4.3

Kontraindikationer

Anastrozol er kontraindiceret til:

Gravide eller ammende kvinder

Overfølsomhed overfor anastrozol eller overfor et af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Anastrozol bør ikke anvendes til præmenopausale kvinder. Menopausen bør påvises

biokemisk (lutinizing-hormon (LH), follikelstimulerende hormon (FSH) og/eller østradiol

niveauer) hos patienter hvor der kan være tvivl om menopause status. Der er ingen data der

understøtter brugen af anastrozol med LHRH analoger.

Samtidig administration af tamoxifen eller østrogenholdige behandlinger med anastrozol

bør undgås, da det kan mindske den farmakologiske virkning (se pkt. 4.5 og 5.1).

Effekt på knoglemineraltætheden

Da anastrozol sænker det cirkulerende østrogen niveau, kan det medføre en reduktion i

knoglemineraltætheden, med en mulig øget risiko for frakturer.

Kvinder med osteoporose eller risiko for at få osteoporose bør få vurderet deres knogle-

mineraltæthed ved behandlingens start og regelmæssigt derefter. Behandling eller

profylakse af osteoporose bør indledes efter behov og monitoreres nøje. Brugen af

specifikke behandlinger f.eks. bisfosfonater, kan stoppe yderligere knoglemineral tab

forårsaget af anastrozol hos postmenopausale kvinder og bør overvejes (se pkt. 4.8).

41110_spc.doc

Side

2 af 16

Nedsat leverfunktion

Anastrozol behandling er ikke blevet undersøgt hos cancer mammae patienter med

moderat eller svær nedsat leverfunktion. Eksponeringen af anastrozol kan være øget hos

personer med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2), administration af anastrozol til patienter

med moderat og svær nedsat leverfunktion bør udføres med forsigtighed (se pkt. 4.2).

Behandlingen bør baseres på en risk-benefit vurdering for den enkelte patient.

Nedsat nyrefunktion

Anastrozol behandling er ikke blevet undersøgt hos cancer mammae patienter med svær

nedsat nyrefunktion. Eksponeringen af anastrozol er ikke øget hos personer med svær

nedsat nyrefunktion (GRF<30ml/min, se pkt. 5.2), til patienter med svær nedsat

nyrefunktion, bør administration af anastrozol udføres med forsigtighed (se pkt. 4.2).

Pædiatrisk population

Anastrozol er ikke anbefalet til brug hos børn og unge da sikkerhed og effekt ikke er

fastlagt i denne gruppe af patienter (se pkt. 5.1).

Anastrozol bør ikke anvendes til drenge med væksthormon mangel som supplement til

behandlingen med væksthormon. I det pivotale kliniske forsøg, blev effekten ikke påvist

og sikkerheden ikke fastslået (se pkt. 5.1). Da anastrozol reducerer østradiol niveauerne,

må anastrozol ikke anvendes til piger med væksthormon mangel som supplement til

behandling med væksthormon. Langtidssikkerhedsdata hos børn og unge er ikke

tilgængelig.

Overfølsomhed overfor lactose

Lægemidlet indeholder lactose. Det bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactose-

intolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Anastrozol hæmmer CYP 1A2, 2C8/9 og 3A4 in vitro. Kliniske studier med antipyrin og

warfarin viste at anastrozol i en dosis på 1 mg ikke signifikant hæmmede omsætningen af

antipyrin og R- og S-warfarin, dette indikerer at samtidig administration af anastrozol med

andre lægemidler ikke resulterer i klinisk signifikante lægemiddelinteraktioner medieret af

CYP enzymer.

Enzymerne der mediere metabolismen af anastrozol er ikke identificeret. Cimetidin en

svag uspecifik hæmmer af CYP enzymer påvirkede ikke plasmakoncentrationen af

anastrozol. Effekten af potent CYP hæmmer er ukendt.

Et review af databasen over sikkerheden ved kliniske forsøg viste ikke tegn på klinisk

signifikante interaktioner hos patienter behandlet med anastrazol, der også modtog andre

almindeligt udskrevne lægemidler. Der var ingen klinisk signifikante interaktioner med

bisphosphonater (se pkt. 5.1).

Samtidig administration af tamoxifen eller østrogenholdige lægemidler bør undgås, da det

kan nedsætte den farmakologiske virkning (se pkt. 4.4 og 5.1).

41110_spc.doc

Side

3 af 16

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data vedrørende brugen af anastrozol hos gravide kvinder. Dyreforsøg har vist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Anastrozol er kontraindiceret under graviditet (se pkt.

4.3).

Amning

Der er ingen data om brugen af anastrozol under amning. Anastrozol er kontraindiceret

under amning (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Virkningen af anastrozol på fertiliteten hos mennesker er ikke blevet undersøgt.

Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

Anastelb har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene

maskiner. Dog er asteni og somnolens rapporteret ved brugen af anastrozol og forsigtighed

bør udvises ved bilkørsel eller betjening af maskiner, mens sådanne symptomer vedvarer.

4.8 Bivirkninger

Tabellen herunder viser bivirkningerne fra kliniske forsøg, post-marketing studier eller

spontane rapporter. Med mindre andet er angivet, er hyppighedskategorierne udregnet ud

fra antallet af bivirkningsrapporter i et stort fase III studie med 9366 postmenopausale

kvinder med operativ cancer mammae givet adjuvant behandling i 4 år (anastrozol,

tamoxifen, sammen eller i kombination [ATAC] studiet). Bivirkningerne nedenfor er

klassificeret efter hyppighed og system organ klasse (SOC). Frekvensgrupperingen er

defineret som følger:

Meget almindelige

(>1/10)

Almindelige

(≥1/100 til <1/10);

Ikke almindelige

(≥1/1.000 til <1/100);

Sjældne

(≥1/10.000 til <1/1,000);

Meget sjældne

(<1/10.000)

De hyppigst rapporterede bivirkninger var hovedpine, hedeture, kvalme, udslæt,

ledsmerter, ledstivhed, gigt og asteni.

Tabel 1 bivirkninger efter hyppighed og system organ klasse

Bivirkninger efter hyppighed

og system organ klasse

Metabolisme og ernæring

Almindelige

Anoreksi

Hyperkolesterolæmi

Ikke almindelig

Hypercalcæmi (med eller uden

øgning af parathyroidhormon)

Nervesystemet

Meget

almindelige

Hovedpine

Almindelige

Somnolence

Karpaltunnelsyndrom*

Føleforstyrrelser (herunder

41110_spc.doc

Side

4 af 16

paræstesi, tab af smagssans og

smagsforstyrrelser)

Vaskulære sygdomme

Meget

almindelige

Hedeture

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelige

Kvalme

Almindelige

Diarré

Opkastning

Lever og galdeveje

Almindelige

Forhøjet alkalisk fosfatase,

alanin- og aspartat-

aminotransferase

Ikke almindelige

Forhøjet gamma-

glutamyltransferase og bilirubin.

Hepatitis

Hud og subkutane væv

Meget

almindelige

Udslæt

Almindelige

Udtynding af håret

Allergiske reaktioner

Ikke almindelige

Nældefeber

Sjældne

Erythema multiforme

Anafylaktisk reaktion

Kutan vaskulitis (herunder nogle

rapporter om Henoch-Schölein

purpura)**

Meget sjældne

Stevens-Johnsons syndrom

Angioødem

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget

almindelige

Ledsmerter/stive led

Gigt

Osteporose

Almindelige

Knoglesmerter, myalgi

Ikke almindelige

Spring fingre

Det reproduktive system og

mammae

Almindelige

Vaginal tørhed

Vaginal blødning***

Almene symptomer og

reaktioner på administrations-

stedet

Meget

almindelige

Asteni

* Tilfælde af karpaltunnelsyndrom er set i større antal hos patienter der modtog anastrozol

behandling i kliniske forsøg end dem der modtog tamoxifen. Men de fleste af disse tilfælde

forekom hos patienter med identificerbare risikofaktorer for udvikling af denne tilstand.

** Da kutan vaskulitis og Henoch-Schölein purpura ikke blev observeret i ATAC, kan

hyppigheden for disse begivenheder betragtes som sjælden (>0,01% og <0,1%) baseret på

den værste værdi af point estimatet.

*** Vaginal blødning er almindelig set, primært hos patienter med avanceret cancer

mammae i løbet af de første uger efter skift fra eksisterende hormonterapi til behandling

med anastrozol. Hvis blødningen fortsætter bør yderligere udredning overvejes.

41110_spc.doc

Side

5 af 16

Tabellen herunder viser hyppigheden af præspecificerede bivirkninger i ATAC-forsøget

efter en median opfølgning på 68 måneder, der rapporteredes hos patienter, som fik

forsøgsbehandling, i op til 14 dage efter seponering af forsøgsbehandlingen.

Tabel 2 ATAC forsøget præspecificerede bivirkninger

Bivirkning

Anastelb

(N = 3.092)

Tamoxifen

(N = 3.094)

Hedeture

1.104 (35,7%)

1.264 (40,9%)

Ledsmerter/stive led

1.100 (35,6%)

911 (29,4%)

Stemningssving

597 (19,3%)

554 (17,9%)

Træthed/asteni

575 (18,6%)

544 (17,6%)

Kvalme og opkastning

393 (12,7%)

384 (12,4%)

Frakturer

315 (10,2%)

209 (6,8%)

Frakturer i ryg, hofte eller

håndled/Colles fraktur

133 (4,3%)

91 (2,9%)

Håndledsfraktur/Colles fraktur

67 (2,2%)

50 (1,6%)

Rygfrakturer

43 (1,4%)

22 (0,7%)

Hoftefrakturer

28 (0,9%)

26 (0,8%)

Katarakt

182 (5,9%)

213 (6,9%)

Vaginalblødning

167 (5,4%)

317 (10,2%)

Iskæmisk kardiovaskulær sygdom

127 (4,1%)

104 (3,4%)

Angina pectoris

71 (2,3%)

51 (1,6%)

Myokardieinfarkt

37 (1,2%)

34 (1,1%)

Koronararteriesygdom

25 (0,8%)

23 (0,7%)

Myokardieiskæmi

22 (0,7%)

14 (0,5%)

Vaginalt udflåd

109 (3,5%)

408 (13,2%)

Venøse tromboemboliske hændelser

87 (2,8%)

140 (4,5%)

Dybe venøse tromboemboliske

hændelser inklusive lungeemboli

48 (1,6%)

74 (2,4%)

Iskæmiske cerebrovaskulære

hændelser

62 (2,0%)

88 (2,8%)

Endometriecancer

4 (0,2%)

13 (0,6%)

Der observeredes en forekomst på 22 frakturer pr. 1.000 patientår og 15 frakturer pr. 1.000

patientår i henholdsvis anastrozol- og tamoxifengruppen efter en median

opfølgningsperiode på 68 måneder. Den observerede frakturincidens for anastrozol svarer

til det omfang, der rapporteres hos postmenopausale populationer i samme aldersgruppe.

Incidensen af osteoporose var 10,5% hos patienter, der fik anastrozol, og 7,3% hos

patienter, der fik tamoxifen.

Det er ikke fastlagt, om den incidens af frakturer og osteoporose, der sås i ATAC hos

patienter, der fik anastrozolbehandling, afspejler en beskyttende virkning af tamoxifen, en

specifik virkning af anastrozol eller begge dele.

41110_spc.doc

Side

6 af 16

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9 Overdosering

Der er begrænsede kliniske erfaringer med utilsigtet overdosering. Anastrozol udviste lav

akut toksicitet i dyreforsøg.

Der er gennemført kliniske forsøg med Anastelb i forskellige doseringer, op til 60 mg som

enkeltdosis til raske mandlige forsøgspersoner og op til 10 mg dagligt til postmenopausale

kvinder med avanceret mammacancer. Disse doseringer tåltes godt. Der er ikke påvist en

enkelt dosis Anastelb, der medfører livstruende symptomer. Der findes intet specifikt

antidot i tilfælde af overdosering, så behandlingen skal være symptomatisk.

Ved behandling af et tilfælde af overdosering skal det tages i betragtning, at der kan være

tale om indtagelse af flere midler. Opkastning kan fremkaldes hvis patienten er vågen.

Dialyse kan være gavnligt, eftersom anastrozol ikke binder til proteiner i omfattende grad.

Der er indikation for generel understøttende behandling med hyppig monitorering af vitale

funktioner og tæt observation af patienten.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L02B G03

Farmakoterapeutisk klassifikation: Enzymhæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk effekt

Anastelb er en potent og stærkt selektiv non-steroid aromatasehæmmer. Hos

postmenopausale kvinder produceres østradiol primært ved omdannelse af androstenedion

til østron via aromatase-enzymkomplekset i perifere væv. Efterfølgende omdannes østron

til østradiol. Det har vist sig, at sænkning af østradiolniveauet i blodet har en gunstig

virkning hos kvinder med mammacancer. Hos postmenopausale kvinder medførte en

daglig dosis Anastelb på 1 mg over 80 % undertrykkelse af østradiol målt ved en meget

følsom analysemetode.

Anastelb har ingen progestogen, androgen eller østrogen aktivitet.

41110_spc.doc

Side

7 af 16

Daglige doser Anastelb på op til 10 mg påvirker ikke sekretion af kortisol eller aldosteron

målt før eller efter standard provokationstest med adrenokortikotropt hormon ACTH.

Derfor er tilskud med kortikosteroider ikke nødvendigt.

Klinisk effekt og sikkerhed

Avanceret cancer mammae

First-line behandling hos postmenopausale kvinder med avanceret cancer mammae

To kliniske dobbelt-blindede, kontrollerede kliniske forsøg med samme design (studie

1033IL/0030 og studie 1033IL/0027) blev udført for at vurdere effekten af anastrozol

sammenlignet med tamoxifen som first-line behandling til hormon receptor positiv eller

hormon receptor ukendt lokal avanceret eller metastatisk cancer mammae hos

postmenopausale kvinder. I alt 1.021 patienter blev randomiseret til at modtage 1 mg

anastrozol 1 gang dagligt eller 20 mg tamoxifen 1 gang dagligt. De primære endepunkt for

begge forsøg var tid til tumorprogression, objektiv tumor respons hastighed, og sikkerhed.

Ved de primære endepunkter, viste studie 1033IL/0030 at anastrozol havde en statistisk

signifikant fordel i forhold til tamoxifen for tid til tumorprogression (Risikoratio (HR)

1,42%, 95% konfidensinterval (CI) [1.11, 1,82], median tid til progression 11,1 og 5,6

måneder for henholdsvis anastrozol og tamoxifen, p=0,006), objektiv tumor respons

hastighed var ens for anastrozol og tamoxifen. Studie 1033IL/0027 viste at anastrozol og

tamoxifen havde samme objektive tumor respons hastighed og tid til tumor progression.

Resultater fra det sekundære endepunktt understøtter resultaterne for det primære

endepunkt. Der var for få dødsfald på tværs af behandlingsgrupperne af begge forsøg til at

drage konklusioner om forskelle i den samlede overlevelse.

Sekundær-line behandling hos postmenopausale kvinder med avanceret cancer mammae

Anastrozol blev undersøgt i 2 kontrollerede kliniske forsøg (studie 0004 og studie 0005)

hos postmenopausale kvinder med avanceret cancer mammae, som havde

sygdomsprogression efter tamoxifen behandling for enten avanceret eller tidlig cancer

mammae. I alt blev 764 patienter randomiseret til enten at modtage en enkelt daglig dosis a

1 mg eller 10 mg anastrozol eller megestrol acetat 40 mg 4 gange dagligt. Tid til

progression og objektiv respons hastighed var de primære effekt variable. Hyppigheden af

længerevarig (mere end 24 uger) stabil sygdom, progressionshastighed og overlevelse blev

også vurderet. I begge studier var der ingen signifikante forskelle mellem

behandlingsgrupperne i henhold til effektparametrene.

Adjuvant behandling af tidlig invasiv cancer mammae hos hormon receptor positive

patienter

I et stort fase III-studie med 9.366 postmenopausale kvinder med operabel brystkræft

behandlet i 5 år (se nedenfor) var anastrozol statistisk overlegent i forhold til tamoxifen

med hensyn til sygdomsfri overlevelse. Den største fordel blev observeret for sygdomsfri

overlevelse til fordel for anastrozol versus tamoxifen i den prospektivt definerede

hormonreceptor-positive population.

41110_spc.doc

Side

8 af 16

Tabel 3 Sammendrag af ATAC endepunkter: analyse efter 5 års behandlingsgennemførelse

Effektmål

Antal hændelser (hyppighed)

Intention to treat population

Hormonreceptorpositiv

tumorstatus

Anastrozol

(n=3.125)

Tamoxifen

(n=3.116)

Anastrozol

(n=2.618)

Tamoxifen

(n=2.598)

Sygdomsfri

overlevelse

a

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Risikoratio

0,87

0,83

2-sidet 95% CI

0,78 til 0,97

0,73 til 0,94

p-value

0,0127

0,0049

Fjern

sygdomsfri

overlevelse

b

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Risikoratio

0,94

0,93

2-sidet 95% CI

0,83 til 1,06

0,80 til 1,07

p-value

0,2850

0,2838

Tid til

tilbagefald

c

402 (12,9)

198 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Risikoratio

0,79

0,74

2-sidet 95% CI

0,70 til 0,90

0,64 til 0,87

p-value

0,0005

0,0002

Tid til senere

tilbagefald

d

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Risikoratio

0,86

0,84

2-sidet 95% CI

0,74 til 0,99

0,70 til 1,00

p-value

0,0427

0,0559

Kontralateral

bryst primær

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Risikoratio

0,59

0,47

2-sidet 95% CI

0,39 til 0,89

0,30 til 0,76

p-value

0,0131

0,0018

Total

overlevelse

e

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Risikoratio

0,97

0,97

2-sidet 95% CI

0,85 til 1,12

0,83 til 1,14

p-value

0,7142

0,7339

Sygdomsfri overlevelse inkluderer alle tilbagefald og defineres som den første hændelse

af loko-regionalt tilbagefald, kontralateral ny cancer mammae, senere tilbagefald eller død

(uanset årsag).

Fjern sygdomsfri overlevelse defineres som den første hændelse af senere tilbagefald eller

død (uanset årsag).

Tid til tilbagefald defineres som den første hændelse af loko-regional tilbagefald,

kontralateral ny cancer mammae, senere tilbagefald eller død på grund af cancer mammae.

Tid til senere tilbagefald er defineret som den første hændelse af senere tilbagefald eller

død på grund af cancer mammae.

Antal (%) af patienter, som døde.

41110_spc.doc

Side

9 af 16

Kombinationen af anastrozol og tamoxifen viste ikke nogle effektfordele sammenlignet

med tamoxifen hos alle patienter såvel som hormon receptorpositive population. Dette

behandlingsmål blev fjernet fra studiet.

Med en opdateret opfølgning ved en median på 10 år, viste en langsigtet sammenligning af

behandlingenseffekten af anastrozol i forhold til tamoxifen sig at være i overensstemmelse

med tidligere analyser.

Adjuverende behandling af tidlig cancer mammae for patienter, der behandles med

adjuverende tamoxifen

I et fase III-studie (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group[ABCSG] 8) med

2579 postmenopausale kvinder med hormonreceptorpositiv tidlig cancer mammae, som

havde fået foretaget kirurgisk indgreb med eller uden strålebehandling uden kemoterapi (se

nedenfor), var skift til anastrozol efter 2 års adjuverende behandling med tamoxifen

statistisk overlegent med hensyn til sygdomsfri overlevelse i sammenligning med at

forblive på tamoxifen efter en median opfølgning på 24 måneder.

Tabel 4 ABCSG 8 studiets effekt mål og resultat resume.

Effektmål

Antal hændelser (hyppighed)

Anastrozol (N=1297)

Tamoxifen

(N=1282)

Sygdomsfri overlevelse

65 (5,0)

93 (7,3)

Risiko-ratio

0,67

2-sidet 95 % CI

0,49 til 0,92

p-værdi

0,014

Tid til tilbagefald

36 (2,8)

66 (5,1)

Risiko-ratio

0,52

2-sidet 95 % CI

0.35 til 0,79

p-værdi

0,002

Tid til fjernmetastaser

22 (1,7)

41 (3,2)

Risiko-ratio

0,52

2-sidet 95 % CI

0,31 til 0,88

p-værdi

0,015

Ny kontralateral cancer

mammae

7 (0,5)

15 (1,2)

Odds ratio

0,46

2-sidet 95 % CI

0,19 til 1,13

p-værdi

0,090

Samlet overlevelse

43 (3,3)

45 (3,5)

Hazard-ratio

0,96

2-sidet 95 % CI

0,63 til 1,46

p-værdi

0,840

Yderligere to lignende forsøg (GABG/ARNO 95 og ITA) – i et af dem gennemgik

patienterne kirurgisk indgreb og fik kemoterapi - såvel som en kombineret analyse af

ABCSG 8 og GABG/ARNO 95, understøttede disse resultater.

41110_spc.doc

Side

10 af 16

Sikkerhedsprofilen for anastrozol i disse tre studier svarede til den kendte sikkerhedsprofil

for postmenopausale kvinder med hormonreceptorpositiv tidlig cancer mammae.

Knoglemineraldensitet (BMD)

I fase III/IV-studiet (Study of Anastrozole with the Bisphosphate Risedronate[SABRE])

blev 234 postmenopausale kvinder med hormonreceptorpositiv tidlig cancer mammae, som

skulle modtage planlagt behandling med anastrozol 1 mg dagligt, opdelt i grupper efter lav,

moderat og høj risiko, svarende til deres eksisterende risiko for fraktur. Den primære

effektparameter var knoglemassedensiteten af columna spinalis vurderet med DEXA-

scanning. Alle patienter modtog behandling med vitamin D og calcium. Patienterne i

lavrisikogruppen fik kun anastrozol (N=42), patienterne i gruppen med moderat risiko blev

randomiseret til behandling med enten anastrozol plus risedronat 35 mg én gang om ugen

(N=77) eller anastrozol plus placebo (N=77) og patienterne i højrisikogruppen fik

anastrozol plus risedronat 35 mg én gang om ugen (N=38). Det primære endepunkt var

ændringen i forhold til baseline i lumbal spinal knoglemassedensitet efter 12 måneder.

Hovedanalysen efter 12 måneder viste, at patienter som allerede havde en moderat til høj

risiko for fragilitetsfraktur, ikke udviste fald i knoglemassedensitet (vurderet ud fra lumbal

spinal knoglemassedensitet ved hjælp af DEXA-scanning), når de fik 1 mg anastrozol om

dagen i kombination med risedronat 35 mg én gang om ugen.

Desuden sås der i lavrisikogruppen, som kun fik 1 mg anastrozol dagligt, et fald i BMD,

som ikke var statistisk signifikant. Disse fund afspejledes i den sekundære

effektivitetsvariabel, af ændring fra baseline i total hofte-BMD efter 12 måneder.

Dette studie viser, at brug af bisfosfonater kan overvejes til kontrol af et eventuelt

knoglemineraltab hos postmenopausale kvinder med tidlig cancer mammae, som skal

modtage planlagt anastrozolbehandling.

Pædiatriske patienter

Anastrozol er ikke indiceret til børn og unge. Virkningen er ikke fastslået i den undersøgte

pædiatriske population (se nedenfor). Antallet af børn som blev behandlet, var for

begrænset til at drage pålidelige konklusioner mht. sikkerheden. Der foreligger ingen data

om den potentielle langtidseffekt af behandling af børn og unge med anastrozol (se også

pkt. 5.3).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har frafaldet pligten til at indsende resultater af

studier med anastrozol i et eller flere undersæt af den pædiatriske population med

manglende højdevækst på grund af væksthormonmangel (GHD), testotoksikose,

gynækomasti og McCune-Albrights syndrom (se pkt. 4.2).

Manglende højdevækst på grund af væksthormonmangel

Et randomiseret, dobbeltblindet multicenterforsøg evaluerede 52 pubertære drenge (fra 11

til 16 år begge inklusive) med GHD behandlet i 12-36 måneder med anastrozol 1 mg/dag

eller placebo i kombination med væksthormon. Kun 14 forsøgspersoner på anastrozol

gennemførte de 36 måneder.

41110_spc.doc

Side

11 af 16

Der observeredes ingen statistisk signifikant forskel mht. placebo for de vækstrelaterede

parametre for forventet voksenhøjde, højde, højde-SDS (standardafvigelse) og

væksthastighed. Data vedrørende sluthøjde var ikke tilgængelige. Antallet af behandlede

børn var for begrænset til at der kan drages pålidelige konklusioner mht. sikkerhed, men

der var en øget frakturrate og en tendens til reduceret knoglemineraldensitet i anastrozol-

armen sammenlignet med placebo.

Testotoksikose

I et åbent, ikke-komparativt multicenterstudie evalueredes 14 drenge (i alderen 2 til 9 år)

med familiær, mandlig pubertas praecox, også kendt som testotoksikose, som blev

behandlet med en kombination af anastrozol og bicalutamid. Det primære formål var at

vurdere virkningen og sikkerheden af dette kombinationsregimen over 12 måneder. 13 af

de 14 rekrutterede patienter gennemførte 12 måneders kombinationsbehandling (en patient

var tabt for opfølgning). Der var ingen signifikant forskel i vækstraten efter 12 måneders

behandling i forhold til vækstraten i de seks måneder før deltagelsen i studiet.

Gynækomasti-studier

Studie 0006 var et randomiseret, dobbeltblindet multicenterstudie, hvor 82 pubertære

drenge (i alderen 11-18 år begge inklusive) med gynækomasti med en varighed på mere

end 12 måneder modtog behandling med anastrozol 1 mg/dag eller placebo dagligt i op til

6 måneder. Der sås ingen signifikant forskel i antallet af patienter, som havde en reduktion

af brystvolumen på 50% eller mere efter 6 måneders behandling, ved sammenligning af

gruppen som fik anastrozol 1 mg/dag og placebo-gruppen.

Studie 0001 var et åbent, multidose-farmakokinetisk studie af anastrozol 1 mg/dag med 36

pubertære drenge med gynækostami af mindre end 12 måneders varighed. De sekundære

mål var at evaluere andelen af patienter med reduktioner i forhold til baseline i det

kalkulerede samlede gynækostamivolumen af begge bryster på mindst 50%, opnået inden

for 6 måneders behandling, samt patienttolerabilitet og sikkerhed. En reduktion på

brystvolumen på 50% eller mere sås hos 56% af drengene efter 6 måneder.

McCune-Albright Syndrom studie

Studie 0046 var et åbent, internationalt, eksplorativt multicenterstudie af anastrozol til 28

piger (i alderen 2 til 10 år) med McCune-Albright Syndrom (MAS). Det primære formål

var at evaluere sikkerheden og effekten af anastrozol 1 mg/dag hos patienter med MAS.

Effekten af forsøgsbehandlingen blev vurderet ud fra andelen af patienter, som opfyldte

nogle fastsatte kriterier mht. vaginalblødning, knoglealder og væksthastighed.

Der blev ikke observeret nogen statistisk signifikant ændring i frekvensen af dage med

vaginalblødning ved behandling. Der blev ikke observeret nogle klinisk signifikante

ændringer i Tanner-stadieinddeling, middel ovarievolumen eller middel uterusvolumen.

Der blev ikke observeret nogen statistisk signifikant ændring i stigningsraten i knoglealder

ved behandling sammenlignet med raten ved baseline. Væksthastigheden (i cm/år) blev

reduceret signifikant (p<0,05)

fra før behandlingsstart i forhold til perioden 0. til 12. måned, samt fra før behandlingsstart

i forhold til de sidste 6 måneder (måned 7 til 12) af behandlingen.

41110_spc.doc

Side

12 af 16

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption af Anastelb er hurtig, og maksimal plasmakoncentration indtræffer

sædvanligvis i løbet af 2 timer efter indgift (hos fastende patienter). Føde nedsætter

hastigheden en smule, men ikke graden af absorption. Den lille forandring i

absorptionshastigheden forventes ikke at føre til en klinisk signifikant indvirkning på

plasmakoncentrationer ved steady state ved administration af Anastelb tabletter en gang

dagligt. Der opnås steady state-plasmakoncentrationer af anastrozol på omkring 90-95 %

efter 7 døgndoser og akkumuleringen er 3 til 4 gange. Der er ikke påvist tids- eller

dosisafhængighed for anastrozols farmakokinetik.

Anastrozols farmakokinetik er uafhængig af de postmenopausale kvinders alder.

Anastrozol er kun 40 % bundet til plasmaproteiner.

Anastrozol elimineres langsomt med en plasmahalveringstid på 40-50 timer.

Anastrozol metaboliseres i omfattende grad hos postmenopausale kvinder, og under 10 %

af dosis udskilles uomdannet med urinen i løbet af 72 timer efter indgift. Anastrozols

metabolisme sker ved N-dealkylering, hydroxylering og omdannelse til glucuronid.

Metabolitterne udskilles primært via urinen. Triazol, som er hovedmetabolitten i plasma,

hæmmer ikke aromatase.

Nedsat nyre eller leverfunktion

Anastrozols tilsyneladende orale clearance (CL/F), efter en oral dosis, var ca. 30% lavere

hos forsøgspersoner med stabil levercirrose eller nedsat nyrefunktion end hos tilsvarende

kontrolpersoner (studie 1033IL/0014). Dog lå anastrozol plasmakoncentrationerne hos

forsøgspersoner med levercirrose inden for samme koncentrationsområde som hos raske

forsøgspersoner i andre forsøg. De observerede anastrozol plasmakoncentrationer under

langtidseffekt studier med patienter med nedsat leverfunktion lå indenfor intervallet set hos

patienter uden nedsat leverfunktion.

Anastrozols tilsyneladende orale clerance (CL/F), efter en oral dosis, blev ikke ændret hos

forsøgspersoner med svær nedsat nyre funktion (GFR<30ml/min) i studie 1033IL/0018,

stemmer overens med det faktum, at anastrozol elimineres primært ved metabolisme.

Anastrozol plasmakoncentrationer set under langtidseffekt forsøg hos patienter med nedsat

nyrefunktion lå indenfor intervallet set hos patienter uden nedsat nyrefunktion. Til

patienter med svær nedsat nyrefunktion bør administrationen af anastrozol udføres med

forsigtighed.

Pædiatrisk population

Hos drenge med pubertær gynækomasti (10-17 år) absorberedes anastrozol hurtigt,

fordeltes i stor udstrækning og blev langsomt elimineret med en halveringstid på omkring

2 dage. Clearance af anastrozol var lavere hos piger (3-10 år) end hos de ældre drenge,

mens eksponeringen var højere. Anastrozol blev hos piger fordelt i vid udstrækning og

elimineret langsomt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke klinisk data viser ingen særlig risiko for mennesker på baggrund af konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, gentaget dosistoksicitet, genotoksicitet, karcinogenicitet,

reproduktionstoksicitet for den angivne population.

41110_spc.doc

Side

13 af 16

Akut toksicitet

I dyreforsøg sås toksicitet kun ved høje doser. I I studier af akut toksicitet med gnavere var

den gennemsnitlige dødelige dosis anastrozol større end 100 mg/kg/dag ved oral

administration og større end 50 mg/kg/dag ved intraperitoneal administration. I et studie i

akut toksicitet med hunde var den gennemsnitlige dødelige dosis større end 45 mg/kg/dag

ved oral indtagelse.

Kronisk toksicitet

I dyreforsøg sås bivirkinger kun ved høje doser. Der er udført toksicitetsstudier med

multiple doser til rotter og hunde. Ingen no effect-værdier blev påvist for anastrozol i

toksicitetsstudierne, men de effekter, som blev observeret ved de lave doser (1 mg/kg/dag)

og middeldoserne (hunde: 3 mg/kg/dag, rotter: 5 mg/kg/dag) var enten relateret til

anastrozols farmakologiske egenskaber eller dets enzyminducerende egenskaber og var

ikke ledsaget af signifikante toksiske eller degenerative forandringer.

Mutagenicitet

Gentoksikologiske studier med anastrozol viser, at det ikke er mutagen eller klastogen

aktivitet.

Reproduktionstoksikologi

I et fertilitetsstudie fik fravænnede hanrotter orale doser på 50 eller 400 mg anastrozol/l via

deres drikkevand i 10 uger. De målte gennemsnitlige plasmakoncentrationer var

henholdsvis 44,4 (± 14,7) ng/ml og 165 (± 90) ng/ml. Parringsindekset blev negativt

påvirket hos begge dosisgrupper, mens en reduktion i fertilitet kun sås ved dosering med

400 mg/l. Reduktionen var forbigående, da alle parrings- og fertilitetsparametre svarede til

kontrolgruppeværdierne efter en behandlingsfri restitutionsperiode på 9 uger.

Oral administration af anastrozol til hunrotter gav en høj incidens af infertilitet ved doser

på 1 mg/kg/døgn og medførte en stigning i fostertab før implantation ved 0,02 mg/kg/døgn.

Disse virkninger opstod ved klinisk relevante doser. Påvirkning af mennesker kan ikke

udelukkes. Disse virkninger var forbundet med stoffets farmakologi, og de gik helt over

efter 5 ugers pause i behandlingen.

Oral administration af anastrozol hos drægtige rotter og kaniner medførte ikke

teratogenicitet ved doser på op til henholdsvis 1,0 og 0,2 mg/kg/døgn. De observerede

virkninger (forstørrelse af placenta hos rotter og tilgrundegået drægtighed hos kaniner), var

forbundet med stoffets farmakologi.

Overlevelsen hos kuld af rotter, der fik anastrozol i doser på mindst 0,02 mg/kg/døgn (fra

dag 17 i graviditeten til dag 22 efter fødslen), var kompromitteret. Disse virkninger var

forbundet med stoffets farmakologiske virkninger på fødslen. Der var ingen

adfærdsmæssige eller reproduktionsmæssige bivirkninger for 1. generationsafkom som

følge af den maternale behandling med anastrozol.

Karcinogenicitet

Et toårigt onkogenicitetsstudie med rotter resulterede i en øget incidens af hepatisk

neoplasi og stromale polypper i uterus hos hundyr samt thyreoidea-adenomer hos handyr

41110_spc.doc

Side

14 af 16

ved en høj dosis (25 mg/kg/dag). Disse forandringer forekom ved en dosis med en

eksponering, der er 100 gange større end eksponeringen ved terapeutiske doser til

mennesker, og betragtes ikke som klinisk relevant for behandlingen af patienter med

anastrozol.

Et toårigt onkogenicitetsstudie med mus resulterede i induktion af godartede ovarietumorer

og forstyrrelser i incidensen af lymforetikulær neoplasi (færre histiocytiske sarkomer hos

hundyr og flere dødsfald som følge af lymfomer). Disse forandringer anses for at være

specifikke for mus og tilskrives aromatasehæmning, og de er derfor uden klinisk relevans

for behandlingen af patienter med anastrozol.

6

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Natriumstivelsesglycollat (type A)

Polyvidon 25

Magnesiumstearat

Filmovertræk:

Hypromellose

Macrogol 6000

Bomuldsfrøolie, hydrogeneret

Stivelse, prægelatineret modificeret (udvundet af majs)

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

60 måneder

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister af PVC/aluminium

Pakningsstørrelser: 28, 30, 50, 90, 98, 100 filmovertrukne tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

41110_spc.doc

Side

15 af 16

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

611 18 Bad Vilbel

Tyskland

Repræsentant

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

41110

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

21. januar 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

16. november 2016

41110_spc.doc

Side

16 af 16

Andre produkter

search_alerts

share_this_information