Anastelb 1 mg filmovertrukne tabletter

Dania - duński - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Kup teraz

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta (PIL)

15-04-2021

Składnik aktywny:
ANASTROZOL
Dostępny od:
STADA Arzneimittel AG
Kod ATC:
L02BG03
INN (International Nazwa):
anastrozole
Dawkowanie:
1 mg
Forma farmaceutyczna:
filmovertrukne tabletter
Status autoryzacji:
Markedsført
Numer pozwolenia:
41110
Data autoryzacji:
2009-01-21

Przeczytaj cały dokument

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Anastelb 1 mg filmovertrukne tabletter

anastrozol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Anastelb til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Nyeste indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Anastelb

Sådan skal du tage Anastelb

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Anastelb indeholder stoffet anastrozol. Dette stof tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes

aromatasehæmmere. Anastelb bruges til behandling af brystkræft hos kvinder, der har passeret

overgangsalderen.

Anastelb virker ved at sænke mængden af hormonet kaldet østrogen, som din krop producerer. Dette

sker ved blokering af enzymet kaldet aromatase.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE ANASTELB

TAG IKKE Anastelb

hvis du er allergisk overfor det aktive stof anastrozol eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i pkt. 6).

hvis du er gravid eller ammer

(se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Tag ikke Anastelb, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er usikker, så tal med

lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Anastelb.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge eller apotekspersonalet før du tager Anastelb:

hvis du stadig får menstruation og endnu ikke har passeret overgangsalderen

hvis du tager medicin indeholdende tamoxifen eller østrogen (se afsnittet ”Brug af anden

medicin sammen med Anastelb”)

hvis du har haft en tilstand, der påvirker knoglernes styrke (osteporose)

hvis du har problemer med din lever eller dine nyrer

Hvis du er usikker på, om noget af overstående gælder for dig, så tal med lægen eller

apotekspersonalet, før du tager Anastelb.

Hvis du skal på hospitalet, så informer det medicinske personale om, at du tager Anastelb.

Brug af anden medicin sammen med Anastelb

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Anden medicin kan påvirke behandlingen med Anastelb og/eller Anastelb kan påvirke behandlingen

med anden medicin.

Tag ikke Anastelb, hvis du allerede tager et af følgende lægemidler:

visse lægemidler til behandling af brystkræft (selektive østrogen receptor modulatorer) f.eks.

lægemidler indeholdende tamoxifen. Dette skyldes, at disse typer kan forhindre Anastelb i at

virke korrekt.

lægemidler indeholdende østrogen, som hormonbehandling (HRT).

Hvis dette gælder for dig, så spørg lægen eller apotekspersonalet til råds.

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager følgende:

medicin, der kaldes en ’LHRH analog’. Dette omfatter gonadorelin, buserelin, goserelin,

leuprorelin og triptorelin. Disse lægemidler bruges til behandlingen af brystkræft, visse

kvindelige sygdomme (gynækologiske) og infertilitet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

ikke

Anastelb, hvis du er

gravid

eller

ammer

. Stop med at tage Anastelb, hvis du bliver gravid

og tal med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Anastelb påvirker din evne til at køre bil eller betjene værktøj eller maskiner.

Dog kan nogle personer, der tager Anastelb lejlighedsvis føle sig svage eller søvnige. Hvis dette sker

for dig, så spørg lægen eller apotekspersonalet til råds.

Anastelb indeholder lactose og natrium

Anastelb indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at

du ikke tåler visse sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE ANASTELB

Tag altid Anastelb nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

den anbefalede dosis er 1 tablet en gang daglig

forsøg at tage tabletten på samme tid hver dag

synk tabletten hel med et glas vand

det har ingen betydning, om du tager Anastelb før, sammen med eller efter et måltid

Fortsæt med at tage Anastelb så længe lægen beder dig om det. Det er en langvarig behandling, og du

kan være nødt til at anvende dette lægemiddel i mange år.

Brug til børn og unge

Anastelb bør ikke anvendes til børn og unge.

Hvis du har taget for mange Anastelb tabletter

Hvis du har taget mere Anastelb end du burde, skal du omgående kontakte lægen.

Kontakt lægen eller skadestuen hvis du har taget mere af Anastelb end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Anastelb

Hvis du har glemt en dosis, skal du blot fortsætte med den næste dosis som normalt. Du må ikke tage

en dobbelt dosis (2 doser på samme tid) som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du holder op med at tage Anastelb

Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Anastelb kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

hovedpine

hedeture

kvalme

hududslæt

smerter og stivhed i leddene

betændelse i leddene (gigt)

du føler dig svag

knogletab (osteoporose)

Almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

tab af appetit

forhøjet eller højt kolesterolniveau. Dette kan ses i en blodprøve

søvnighed

karpaltunnelsyndrom (prikken, smerte, kulde, svaghed i dele af hånden)

kildren, snurren eller følelsesløshed i huden, tab af / manglende smagssans

diarré

kvalme (opkastning)

forandringer i blodprøver til undersøgelse af leverfunktionen

udtynding af håret (hårtab)

allergiske (overfølsomheds) reaktioner inklusive ansigt, læber eller tunge

knoglesmerter

vaginal tørhed

vaginal blødning (oftest i de første par uger af behandlingen, hvis blødningen fortsætter, så

kontakt lægen)

muskelsmerter

Ikke almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

forandringer i særlige blodprøver til undersøgelse af leverfunktionen (gamma-GT og bilirubin)

leverbetændelse (hepatitis)

nældefeber

springfinger (en tilstand, hvor din finger eller tommelfinger er fastlåst i en bøjet position)

forhøjet indhold af calcium i blodet. Hvis du oplever kvalme, opkastning og tørst, skal du

fortælle det til din læge, sygeplejerske eller apotek, da det kan være nødvendigt at få foretaget

blodprøver

Sjældne (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

sjælden betændelse i huden, der kan give røde pletter og blærer

hududslæt forårsaget af overfølsomhed (dette kan være fra allergiske eller anafylaktiske

reaktioner)

betændelse i de små blodkar, der giver rød eller lilla farve i huden. Meget sjældent symptom på

led-, mave- og nyresmerter kan forekomme, dette er kendt som ”Henoch-Schönlein purpura”

Meget sjældne (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

en meget alvorlig hudreaktion med sår eller blærer på huden. Dette er kendt som ”Stevens-

Johnsons syndrom”

allergiske

(overfølsomheds)

reaktioner

hævelse

hals,

forårsage

vejrtrækningsbesvær og synkebesvær. Dette er kendt som ”angioødem”

Hvis du oplever noget af dette, ring efter en ambulance eller kontakt straks en læge, du kan have brug

for akut medicinsk behandling.

Påvirkning af dine knogler

Anastrozol sænker mængden af det hormon, der kaldes østrogen, som findes i din krop. Dette kan

sænke mineralindholdet i dine knogler. Dine knogler kan blive svagere og være mere tilbøjelige til at

brække. Din læge vil håndtere disse risici i overensstemmelse med behandlingsretningslinjerne for

håndtering af knoglesundheden hos kvinder, der har passeret overgangsalderen. Du bør tale med din

læge om risici og behandlingsmuligheder.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevar tabletterne på et sikkert sted, hvor børn ikke kan nå eller se

dem. Tabletterne kan skade dem.

Tag ikke denne medicin efter den udløbsdato, der står på den ydre karton og blisterpakningerne

(strips) efter ’EXP’. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar tabletterne i den originale pakning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester, Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anastelb 1 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: anastrozol. 1 filmovertrukken tablet indeholder 1 mg anastrozol.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

natriumstivelsesglycolat (type A)

polyvidon K25

magnesiumstearat

Filmovertræk:

Hypromellose

macrogol 6000

bomuldsfrøolie

hydrogeneret stivelse, prægelatineret modificeret (udvundet af majs)

titandioxid (E171)

Udseende og pakningsstørrelser

Anastelb 1 mg er hvide, runde, filmovertrukne tabletter påtrykt 'A1' på den ene side.

Anastelb 1 mg filmovertrukne tabletter fås i følgende pakningsstørrelser:

28, 30, 50, 90, 98 og 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

STADA Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18,

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

ANASTRO-cell 1 mg Filmtabletten

Anastelb

Anastelb 1 mg kalvopäällysteiset tabletit

ANASTROZOLE EG 1 mg, comprimé pelliculé

Anastrozol Tiefenbacher 1 mg filmtabletta

Anastelb 1 mg tablets

Anastelb 1 mg comprimat filmat

Anastelb 1 mg filmdragerad tablett

Denne indlægsseddel blev sidst revideret Januar 2021

Przeczytaj cały dokument

8. december 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Anastelb, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

25161

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Anastelb

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 filmovertrukket tablet indeholder 1 mg anastrozol.

Hjælpestof:

Hver tablet indeholder 92,75 mg lactosemonohydrat

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide, runde, bikonvekse tabletter påtrykt A1 på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Anastelb er indikeret til:

Behandling af hormon receptor positiv avanceret cancer mammae hos postmenopausale

kvinder.

Adjuvant behandling af hormon receptor positiv tidlig invasiv cancer mammae hos

postmenopausale kvinder.

Adjuvant behandling af hormon receptor positiv tidlig invasiv cancer mammae hos

postmenopausale kvinder, der har modtaget 2 til 3 års adjuvant tamoxifen behandling.

dk_hum_41110_spc.doc

Side 1 af 16

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede dosis af Anastelb for voksne inklusive ældre er 1 tablet 1mg en gang

dagligt.

Til postmenopausale kvinder med hormon receptor positiv tidlig invasiv cancer mammae,

er den anbefalede varighed af adjuvant endokrin behandling 5 år.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Anastelb anbefales ikke til børn og unge på grund af utilstrækkelig data om sikkerhed og

effekt (se pkt. 4.4 og 5.1).

Nedsat nyrefunktion

Dosisændring er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Til

patienter med svært nedsat nyrefunktion, bør administration af anastrozol udføres med

forsigtighed (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisændring er ikke nødvendig hos patienter med mild leversygdom. Forsigtighed

tilrådes til patienter med moderat til svær nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

Administrationsmetode

Anastrozol bør tages oralt.

4.3

Kontraindikationer

Anastrozol er kontraindiceret til:

Gravide eller ammende kvinder

Overfølsomhed overfor anastrozol eller overfor et af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Anastrozol bør ikke anvendes til præmenopausale kvinder. Menopausen bør påvises

biokemisk (lutinizing-hormon (LH), follikelstimulerende hormon (FSH) og/eller østradiol

niveauer) hos patienter hvor der kan være tvivl om menopause status. Der er ingen data der

understøtter brugen af anastrozol med LHRH analoger.

Samtidig administration af tamoxifen eller østrogenholdige behandlinger med anastrozol

bør undgås, da det kan mindske den farmakologiske virkning (se pkt. 4.5 og 5.1).

Effekt på knoglemineraltætheden

Da anastrozol sænker det cirkulerende østrogen niveau, kan det medføre en reduktion i

knoglemineraltætheden, med en mulig øget risiko for frakturer.

Kvinder med osteoporose eller risiko for at få osteoporose bør få vurderet deres knogle-

mineraltæthed ved behandlingens start og regelmæssigt derefter. Behandling eller

profylakse af osteoporose bør indledes efter behov og monitoreres nøje. Brugen af

specifikke behandlinger f.eks. bisfosfonater, kan stoppe yderligere knoglemineral tab

forårsaget af anastrozol hos postmenopausale kvinder og bør overvejes (se pkt. 4.8).

dk_hum_41110_spc.doc

Side 2 af 16

Nedsat leverfunktion

Anastrozol behandling er ikke blevet undersøgt hos cancer mammae patienter med

moderat eller svær nedsat leverfunktion. Eksponeringen af anastrozol kan være øget hos

personer med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2), administration af anastrozol til patienter

med moderat og svær nedsat leverfunktion bør udføres med forsigtighed (se pkt. 4.2).

Behandlingen bør baseres på en risk-benefit vurdering for den enkelte patient.

Nedsat nyrefunktion

Anastrozol behandling er ikke blevet undersøgt hos cancer mammae patienter med svær

nedsat nyrefunktion. Eksponeringen af anastrozol er ikke øget hos personer med svær

nedsat nyrefunktion (GRF<30ml/min, se pkt. 5.2), til patienter med svær nedsat

nyrefunktion, bør administration af anastrozol udføres med forsigtighed (se pkt. 4.2).

Pædiatrisk population

Anastrozol er ikke anbefalet til brug hos børn og unge da sikkerhed og effekt ikke er

fastlagt i denne gruppe af patienter (se pkt. 5.1).

Anastrozol bør ikke anvendes til drenge med væksthormon mangel som supplement til

behandlingen med væksthormon. I det pivotale kliniske forsøg, blev effekten ikke påvist

og sikkerheden ikke fastslået (se pkt. 5.1). Da anastrozol reducerer østradiol niveauerne,

må anastrozol ikke anvendes til piger med væksthormon mangel som supplement til

behandling med væksthormon. Langtidssikkerhedsdata hos børn og unge er ikke

tilgængelig.

Hjælpestoffer

Lægemidlet indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Anastrozol hæmmer CYP 1A2, 2C8/9 og 3A4 in vitro. Kliniske studier med antipyrin og

warfarin viste at anastrozol i en dosis på 1 mg ikke signifikant hæmmede omsætningen af

antipyrin og R- og S-warfarin, dette indikerer at samtidig administration af anastrozol med

andre lægemidler ikke resulterer i klinisk signifikante lægemiddelinteraktioner medieret af

CYP enzymer.

Enzymerne der mediere metabolismen af anastrozol er ikke identificeret. Cimetidin en

svag uspecifik hæmmer af CYP enzymer påvirkede ikke plasmakoncentrationen af

anastrozol. Effekten af potent CYP hæmmer er ukendt.

Et review af databasen over sikkerheden ved kliniske forsøg viste ikke tegn på klinisk

signifikante interaktioner hos patienter behandlet med anastrazol, der også modtog andre

almindeligt udskrevne lægemidler. Der var ingen klinisk signifikante interaktioner med

bisphosphonater (se pkt. 5.1).

Samtidig administration af tamoxifen eller østrogenholdige lægemidler bør undgås, da det

kan nedsætte den farmakologiske virkning (se pkt. 4.4 og 5.1).

dk_hum_41110_spc.doc

Side 3 af 16

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data vedrørende brugen af anastrozol hos gravide kvinder. Dyreforsøg har vist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Anastrozol er kontraindiceret under graviditet (se pkt.

4.3).

Amning

Der er ingen data om brugen af anastrozol under amning. Anastrozol er kontraindiceret

under amning (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Virkningen af anastrozol på fertiliteten hos mennesker er ikke blevet undersøgt.

Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

Anastelb har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene

maskiner. Dog er asteni og somnolens rapporteret ved brugen af anastrozol og forsigtighed

bør udvises ved bilkørsel eller betjening af maskiner, mens sådanne symptomer vedvarer.

4.8 Bivirkninger

Tabellen herunder viser bivirkningerne fra kliniske forsøg, post-marketing studier eller

spontane rapporter. Med mindre andet er angivet, er hyppighedskategorierne udregnet ud

fra antallet af bivirkningsrapporter i et stort fase III studie med 9366 postmenopausale

kvinder med operativ cancer mammae givet adjuvant behandling i 4 år (anastrozol,

tamoxifen, sammen eller i kombination [ATAC] studiet). Bivirkningerne nedenfor er

klassificeret efter hyppighed og system organ klasse (SOC). Frekvensgrupperingen er

defineret som følger:

Meget almindelige

(>1/10)

Almindelige

(≥1/100 til <1/10);

Ikke almindelige

(≥1/1.000 til <1/100);

Sjældne

(≥1/10.000 til <1/1,000);

Meget sjældne

(<1/10.000)

De hyppigst rapporterede bivirkninger var hovedpine, hedeture, kvalme, udslæt,

ledsmerter, ledstivhed, gigt og asteni.

Tabel 1 bivirkninger efter hyppighed og system organ klasse

Bivirkninger efter hyppighed

og system organ klasse

Metabolisme og ernæring

Almindelige

Anoreksi

Hyperkolesterolæmi

Ikke almindelig

Hypercalcæmi (med eller uden

øgning af parathyroidhormon)

Nervesystemet

Meget

almindelige

Hovedpine

Almindelige

Somnolence

Karpaltunnelsyndrom*

Føleforstyrrelser (herunder

dk_hum_41110_spc.doc

Side 4 af 16

paræstesi, tab af smagssans og

smagsforstyrrelser)

Vaskulære sygdomme

Meget

almindelige

Hedeture

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelige

Kvalme

Almindelige

Diarré

Opkastning

Lever og galdeveje

Almindelige

Forhøjet alkalisk fosfatase,

alanin- og aspartat-

aminotransferase

Ikke almindelige

Forhøjet gamma-

glutamyltransferase og bilirubin.

Hepatitis

Hud og subkutane væv

Meget

almindelige

Udslæt

Almindelige

Udtynding af håret

Allergiske reaktioner

Ikke almindelige

Nældefeber

Sjældne

Erythema multiforme

Anafylaktisk reaktion

Kutan vaskulitis (herunder nogle

rapporter om Henoch-Schölein

purpura)**

Meget sjældne

Stevens-Johnsons syndrom

Angioødem

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget

almindelige

Ledsmerter/stive led

Gigt

Osteporose

Almindelige

Knoglesmerter, myalgi

Ikke almindelige

Spring fingre

Det reproduktive system og

mammae

Almindelige

Vaginal tørhed

Vaginal blødning***

Almene symptomer og

reaktioner på administrations-

stedet

Meget

almindelige

Asteni

* Tilfælde af karpaltunnelsyndrom er set i større antal hos patienter der modtog anastrozol

behandling i kliniske forsøg end dem der modtog tamoxifen. Men de fleste af disse tilfælde

forekom hos patienter med identificerbare risikofaktorer for udvikling af denne tilstand.

** Da kutan vaskulitis og Henoch-Schölein purpura ikke blev observeret i ATAC, kan

hyppigheden for disse begivenheder betragtes som sjælden (>0,01% og <0,1%) baseret på

den værste værdi af point estimatet.

*** Vaginal blødning er almindelig set, primært hos patienter med avanceret cancer

mammae i løbet af de første uger efter skift fra eksisterende hormonterapi til behandling

med anastrozol. Hvis blødningen fortsætter bør yderligere udredning overvejes.

dk_hum_41110_spc.doc

Side 5 af 16

Tabellen herunder viser hyppigheden af præspecificerede bivirkninger i ATAC-forsøget

efter en median opfølgning på 68 måneder, der rapporteredes hos patienter, som fik

forsøgsbehandling, i op til 14 dage efter seponering af forsøgsbehandlingen.

Tabel 2 ATAC forsøget præspecificerede bivirkninger

Bivirkning

Anastelb

(N = 3.092)

Tamoxifen

(N = 3.094)

Hedeture

1.104 (35,7%)

1.264 (40,9%)

Ledsmerter/stive led

1.100 (35,6%)

911 (29,4%)

Stemningssving

597 (19,3%)

554 (17,9%)

Træthed/asteni

575 (18,6%)

544 (17,6%)

Kvalme og opkastning

393 (12,7%)

384 (12,4%)

Frakturer

315 (10,2%)

209 (6,8%)

Frakturer i ryg, hofte eller

håndled/Colles fraktur

133 (4,3%)

91 (2,9%)

Håndledsfraktur/Colles fraktur

67 (2,2%)

50 (1,6%)

Rygfrakturer

43 (1,4%)

22 (0,7%)

Hoftefrakturer

28 (0,9%)

26 (0,8%)

Katarakt

182 (5,9%)

213 (6,9%)

Vaginalblødning

167 (5,4%)

317 (10,2%)

Iskæmisk kardiovaskulær sygdom

127 (4,1%)

104 (3,4%)

Angina pectoris

71 (2,3%)

51 (1,6%)

Myokardieinfarkt

37 (1,2%)

34 (1,1%)

Koronararteriesygdom

25 (0,8%)

23 (0,7%)

Myokardieiskæmi

22 (0,7%)

14 (0,5%)

Vaginalt udflåd

109 (3,5%)

408 (13,2%)

Venøse tromboemboliske hændelser

87 (2,8%)

140 (4,5%)

Dybe venøse tromboemboliske

hændelser inklusive lungeemboli

48 (1,6%)

74 (2,4%)

Iskæmiske cerebrovaskulære

hændelser

62 (2,0%)

88 (2,8%)

Endometriecancer

4 (0,2%)

13 (0,6%)

Der observeredes en forekomst på 22 frakturer pr. 1.000 patientår og 15 frakturer pr. 1.000

patientår i henholdsvis anastrozol- og tamoxifengruppen efter en median

opfølgningsperiode på 68 måneder. Den observerede frakturincidens for anastrozol svarer

til det omfang, der rapporteres hos postmenopausale populationer i samme aldersgruppe.

Incidensen af osteoporose var 10,5% hos patienter, der fik anastrozol, og 7,3% hos

patienter, der fik tamoxifen.

Det er ikke fastlagt, om den incidens af frakturer og osteoporose, der sås i ATAC hos

patienter, der fik anastrozolbehandling, afspejler en beskyttende virkning af tamoxifen, en

specifik virkning af anastrozol eller begge dele.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om

at indberette alle formodede bivirkninger via:

dk_hum_41110_spc.doc

Side 6 af 16

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9 Overdosering

Symptomer

Der er begrænsede kliniske erfaringer med utilsigtet overdosering. Anastrozol udviste lav

akut toksicitet i dyreforsøg.

Der er gennemført kliniske forsøg med Anastelb i forskellige doseringer, op til 60 mg som

enkeltdosis til raske mandlige forsøgspersoner og op til 10 mg dagligt til postmenopausale

kvinder med avanceret mammacancer. Disse doseringer tåltes godt. Der er ikke påvist en

enkelt dosis Anastelb, der medfører livstruende symptomer. Der findes intet specifikt

antidot i tilfælde af overdosering, så behandlingen skal være symptomatisk.

Behandling

Ved behandling af et tilfælde af overdosering skal det tages i betragtning, at der kan være

tale om indtagelse af flere midler. Opkastning kan fremkaldes hvis patienten er vågen.

Dialyse kan være gavnligt, eftersom anastrozol ikke binder til proteiner i omfattende grad.

Der er indikation for generel understøttende behandling med hyppig monitorering af vitale

funktioner og tæt observation af patienten.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L02B G03

Farmakoterapeutisk klassifikation: Enzymhæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk effekt

Anastelb er en potent og stærkt selektiv non-steroid aromatasehæmmer. Hos

postmenopausale kvinder produceres østradiol primært ved omdannelse af androstenedion

til østron via aromatase-enzymkomplekset i perifere væv. Efterfølgende omdannes østron

til østradiol. Det har vist sig, at sænkning af østradiolniveauet i blodet har en gunstig

virkning hos kvinder med mammacancer. Hos postmenopausale kvinder medførte en

daglig dosis Anastelb på 1 mg over 80 % undertrykkelse af østradiol målt ved en meget

følsom analysemetode.

Anastelb har ingen progestogen, androgen eller østrogen aktivitet.

Daglige doser Anastelb på op til 10 mg påvirker ikke sekretion af kortisol eller aldosteron

målt før eller efter standard provokationstest med adrenokortikotropt hormon ACTH.

Derfor er tilskud med kortikosteroider ikke nødvendigt.

dk_hum_41110_spc.doc

Side 7 af 16

Klinisk effekt og sikkerhed

Avanceret cancer mammae

First-line behandling hos postmenopausale kvinder med avanceret cancer mammae

To kliniske dobbelt-blindede, kontrollerede kliniske forsøg med samme design (studie

1033IL/0030 og studie 1033IL/0027) blev udført for at vurdere effekten af anastrozol

sammenlignet med tamoxifen som first-line behandling til hormon receptor positiv eller

hormon receptor ukendt lokal avanceret eller metastatisk cancer mammae hos

postmenopausale kvinder. I alt 1.021 patienter blev randomiseret til at modtage 1 mg

anastrozol 1 gang dagligt eller 20 mg tamoxifen 1 gang dagligt. De primære endepunkt for

begge forsøg var tid til tumorprogression, objektiv tumor respons hastighed, og sikkerhed.

Ved de primære endepunkter, viste studie 1033IL/0030 at anastrozol havde en statistisk

signifikant fordel i forhold til tamoxifen for tid til tumorprogression (Risikoratio (HR)

1,42%, 95% konfidensinterval (CI) [1.11, 1,82], median tid til progression 11,1 og 5,6

måneder for henholdsvis anastrozol og tamoxifen, p=0,006), objektiv tumor respons

hastighed var ens for anastrozol og tamoxifen. Studie 1033IL/0027 viste at anastrozol og

tamoxifen havde samme objektive tumor respons hastighed og tid til tumor progression.

Resultater fra det sekundære endepunktt understøtter resultaterne for det primære

endepunkt. Der var for få dødsfald på tværs af behandlingsgrupperne af begge forsøg til at

drage konklusioner om forskelle i den samlede overlevelse.

Sekundær-line behandling hos postmenopausale kvinder med avanceret cancer mammae

Anastrozol blev undersøgt i 2 kontrollerede kliniske forsøg (studie 0004 og studie 0005)

hos postmenopausale kvinder med avanceret cancer mammae, som havde

sygdomsprogression efter tamoxifen behandling for enten avanceret eller tidlig cancer

mammae. I alt blev 764 patienter randomiseret til enten at modtage en enkelt daglig dosis a

1 mg eller 10 mg anastrozol eller megestrol acetat 40 mg 4 gange dagligt. Tid til

progression og objektiv respons hastighed var de primære effekt variable. Hyppigheden af

længerevarig (mere end 24 uger) stabil sygdom, progressionshastighed og overlevelse blev

også vurderet. I begge studier var der ingen signifikante forskelle mellem

behandlingsgrupperne i henhold til effektparametrene.

Adjuvant behandling af tidlig invasiv cancer mammae hos hormon receptor positive

patienter

I et stort fase III-studie med 9.366 postmenopausale kvinder med operabel brystkræft

behandlet i 5 år (se nedenfor) var anastrozol statistisk overlegent i forhold til tamoxifen

med hensyn til sygdomsfri overlevelse. Den største fordel blev observeret for sygdomsfri

overlevelse til fordel for anastrozol versus tamoxifen i den prospektivt definerede

hormonreceptor-positive population.

dk_hum_41110_spc.doc

Side 8 af 16

Tabel 3 Sammendrag af ATAC endepunkter: analyse efter 5 års behandlingsgennemførelse

Effektmål

Antal hændelser (hyppighed)

Intention to treat population

Hormonreceptorpositiv

tumorstatus

Anastrozol

(n=3.125)

Tamoxifen

(n=3.116)

Anastrozol

(n=2.618)

Tamoxifen

(n=2.598)

Sygdomsfri

overlevelse

a

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Risikoratio

0,87

0,83

2-sidet 95% CI

0,78 til 0,97

0,73 til 0,94

p-value

0,0127

0,0049

Fjern

sygdomsfri

overlevelse

b

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Risikoratio

0,94

0,93

2-sidet 95% CI

0,83 til 1,06

0,80 til 1,07

p-value

0,2850

0,2838

Tid til

tilbagefald

c

402 (12,9)

198 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Risikoratio

0,79

0,74

2-sidet 95% CI

0,70 til 0,90

0,64 til 0,87

p-value

0,0005

0,0002

Tid til senere

tilbagefald

d

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Risikoratio

0,86

0,84

2-sidet 95% CI

0,74 til 0,99

0,70 til 1,00

p-value

0,0427

0,0559

Kontralateral

bryst primær

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Risikoratio

0,59

0,47

2-sidet 95% CI

0,39 til 0,89

0,30 til 0,76

p-value

0,0131

0,0018

Total

overlevelse

e

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Risikoratio

0,97

0,97

2-sidet 95% CI

0,85 til 1,12

0,83 til 1,14

p-value

0,7142

0,7339

Sygdomsfri overlevelse inkluderer alle tilbagefald og defineres som den første hændelse

af loko-regionalt tilbagefald, kontralateral ny cancer mammae, senere tilbagefald eller død

(uanset årsag).

Fjern sygdomsfri overlevelse defineres som den første hændelse af senere tilbagefald eller

død (uanset årsag).

Tid til tilbagefald defineres som den første hændelse af loko-regional tilbagefald,

kontralateral ny cancer mammae, senere tilbagefald eller død på grund af cancer mammae.

Tid til senere tilbagefald er defineret som den første hændelse af senere tilbagefald eller

død på grund af cancer mammae.

Antal (%) af patienter, som døde.

dk_hum_41110_spc.doc

Side 9 af 16

Kombinationen af anastrozol og tamoxifen viste ikke nogle effektfordele sammenlignet

med tamoxifen hos alle patienter såvel som hormon receptorpositive population. Dette

behandlingsmål blev fjernet fra studiet.

Med en opdateret opfølgning ved en median på 10 år, viste en langsigtet sammenligning af

behandlingenseffekten af anastrozol i forhold til tamoxifen sig at være i overensstemmelse

med tidligere analyser.

Adjuverende behandling af tidlig cancer mammae for patienter, der behandles med

adjuverende tamoxifen

I et fase III-studie (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group[ABCSG] 8) med

2579 postmenopausale kvinder med hormonreceptorpositiv tidlig cancer mammae, som

havde fået foretaget kirurgisk indgreb med eller uden strålebehandling uden kemoterapi (se

nedenfor), var skift til anastrozol efter 2 års adjuverende behandling med tamoxifen

statistisk overlegent med hensyn til sygdomsfri overlevelse i sammenligning med at

forblive på tamoxifen efter en median opfølgning på 24 måneder.

Tabel 4 ABCSG 8 studiets effekt mål og resultat resume.

Effektmål

Antal hændelser (hyppighed)

Anastrozol (N=1297)

Tamoxifen

(N=1282)

Sygdomsfri overlevelse

65 (5,0)

93 (7,3)

Risiko-ratio

0,67

2-sidet 95 % CI

0,49 til 0,92

p-værdi

0,014

Tid til tilbagefald

36 (2,8)

66 (5,1)

Risiko-ratio

0,52

2-sidet 95 % CI

0.35 til 0,79

p-værdi

0,002

Tid til fjernmetastaser

22 (1,7)

41 (3,2)

Risiko-ratio

0,52

2-sidet 95 % CI

0,31 til 0,88

p-værdi

0,015

Ny kontralateral cancer

mammae

7 (0,5)

15 (1,2)

Odds ratio

0,46

2-sidet 95 % CI

0,19 til 1,13

p-værdi

0,090

Samlet overlevelse

43 (3,3)

45 (3,5)

Hazard-ratio

0,96

2-sidet 95 % CI

0,63 til 1,46

p-værdi

0,840

Yderligere to lignende forsøg (GABG/ARNO 95 og ITA) – i et af dem gennemgik

patienterne kirurgisk indgreb og fik kemoterapi - såvel som en kombineret analyse af

ABCSG 8 og GABG/ARNO 95, understøttede disse resultater.

dk_hum_41110_spc.doc

Side 10 af 16

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów

Udostępnij tę informację