TOPOTECAN KABI Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 4MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TOPOTEKAN-HYDROCHLORID (TOPOTECANI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Fresenius Kabi Oncology Plc., Bordon,Hampshire
ATC kód:
L01XX17
INN (Mezinárodní Name):
TOPOTECAN HYDROCHLORIDE (TOPOTECAN HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
4MG
Léková forma:
Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
5 Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TOPOTEKAN
Přehled produktů:
TOPOTECAN KABI
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 887/10-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8595173620633

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls138585/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TOPOTECAN KABI 4 mg

prášek pro koncentrát pro infuzníroztok

topotecanum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravek

používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že sijibudete potřebovat přečíst znovu.

Máte-lijakékoli další otázky, zeptejte se svého lékařenebo lékárníka.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsi

všimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravekTopotecan Kabia k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekTopotecan Kabipoužívat

3.Jak se přípravekTopotecan Kabipoužívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak se přípravekTopotecan Kabiuchovává

6.Další informace

1.Co je přípravek Topotecan Kabi a kčemu se používá

PřípravekTopotecan Kabipomáhá kpotlačení nádorů. Lékař nebo zdravotnísestra Vámbude

podávat tento léčivý přípravek jako infuzi do žíly (kapačkou) vnemocnici.

PřípravekTopotecan Kabise používá k léčbě:

rakovinyvaječníkůnebomalobuněčnéhonádoruplic,kteráseznovuobjevilapo

chemoterapii

pokročiléhonádoruděložníhohrdlavpřípadech,kdynenímožnáoperačníléčba

neboléčbaozařováním.KléčběnádoruděložníhohrdlaseTopotecanKabipodáváv

kombinaci s dalším léčivem nazývanýmcisplatina.

Lékař rozhodne spolu s Vámi, zda je pro Vás léčba přípravkemTopotecan Kabivhodnější než

pokračování v chemoterapii, která byla použita již dříve.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topotecan Kabi používat

Neužívejte přípravekTopotecan Kabi

jestliže jste alergický/á(přecitlivělý/á) na topotekannebo na kteroukoliv další složku

přípravkuTopotecan Kabi,

jestliže v současné době kojíte,

jestližemátemálokrvinek.OtomVásbudeinformovatlékařnazákladěvýsledků

posledních krevních testů.

Pokud se Vás týká cokoli z výšeuvedeného,oznamte to svému lékaři.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuTopotecan Kabije zapotřebí

Předtím, než začnete užívat tento přípravek, musí být lékař informován jestliže:

jestližemátepotížesledvinaminebojátry.VašedávkapřípravkuTopotecanKabi

byměla být přizpůsobena.

jste těhotná nebo plánujete těhotenství,

plánujete stát se otcem dítěte.

Topotekanmůžepoškoditdítěvpřípaděpočetípředléčbou,vprůběhuléčbynebobrzy

po ukončení léčby. Je proto nezbytné používat účinnou antikoncepční metodu.

Poraďte se se svým lékařem.

Sdělte svému lékaři,vpřípadě jestlise Vás něco zvýše uvedeného týká.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte,prosím,svéholékařeovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval/avnedávné

době, a toio lécích,které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nezapomeňte informovat svého lékaře o jakýchkoliléčivých přípravcích, které začnete užívat

v průběhu léčby přípravkemTopotecan Kabi.

Používání přípravkuTopotecan Kabis jídlem a pitím

Interakce mezi topotekanema alkoholem nejsou známy, přesto byste se měl/a poradit se svým

lékařem, je-live Vašem případě vhodné požívání alkoholických nápojů.

Těhotenství a kojení

Topotekannesmíužívattěhotnéženy.Topotekanmůžepoškoditdítěvpřípaděpočetí

předléčbou,vprůběhuléčbynebobrzypoukončeníléčby.Mělabybýtpodobuléčby

užívánaúčinnáantikoncepce,abysezabránilotěhotenství.Pokudotěhotnítepřed

zahájenímléčby,řeknětetosvémulékaři.Nesnažteseotěhotnětnebosestátotcem,

pokud Vám lékař nepotvrdí, že je to bezpečné.

Pokudsemužštípacientichtějístátotcemdítěte,mělibypožádatsvéholékařeoradu

plánovánírodičovstvíneboléčbu.Pokudseobjevítěhotenstvíběhemléčby,okamžitěto

sdělte svému lékaři.

Vprůběhuléčbypřípravkemtopotekanemsenesmíkojit.Nezačínejteznovukojit, pokud

Vámlékař nepotvrdí, že je to bezpečné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přiužívánítopotekanu se můžete cítit unaveně.

Pokud cítíte únavu nebo slabost,neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte stroje.

3.Jak se přípravek Topotecan Kabi používá

Dávka topotekanu, kterou budete dostávat, bude přesně určena lékařem na základě:

celkového povrchu těla(měřeno v metrech čtverečních),

výsledků krevních testů(provedených před započetím léčby),

onemocnění, které je léčeno.

Obvyklá dávka

Kléčběrakovinyvaječníkuamalobuněčnéhonádoruplic:1,5mgnametr

čverečnýpovrchu těla za den.

Při léčbě nádoru děložního hrdla: 0,75 mg nametr čtverečnýpovrchu tělaza den.

PřiléčběnádoruděložníhohrdlaVámbudetopotekanpodávánsdalšímléčivým

přípravkem, zvanýmcisplatina. Lékař Vámurčísprávnou dávku cisplatiny.

Jak se topotekan podává

Lékař nebozdravotnísestra Vámpodají dávku topotekanu jako infuzi (pokapkách). Dávka je

obvykle podávána doVaší pažepo dobu 30 minut.

Rakovinavaječníkuamalobuněčnéhonádoruplic:přípravekjeobvyklepodáván

jednou denně po dobu 5 dnů.

Nádor děložního hrdla: přípravek je obvykle podáván jednou denně po dobu 3 dnů.

Tento léčebný cyklus se obvykle opakujekaždé třitýdnypro všechny druhy nádorů.

Léčba se může měnit vzávislostina výsledcích Vašich krevních testů.

Zastavení léčby

Váš lékař rozhodne o zastavení léčby.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekTopotecan Kabinežádoucíúčinky, které se

ale nemusí vyskytnout u každého.

Vážné nežádoucí účinky: oznamte Vašemu lékaři.

Následujícívelmi časténežádoucí účinkyvyskytující seu více než 1z10 pacientůléčených

přípravkemTopotecanKabi.

Příznakyinfekce:TopotekanmůžesnížitpočetbílýchkrvinekveVašemorganismua

tímse zvýší pravděpodobnost, že budete mít infekci. Příznaky infekce mohou zahrnovat:

-horečku,

-závažné zhoršení celkového stavu,

-místnípříznakyinfekcejakobolestvkrkunebopotížepřimočení(např.pocitpálenípři

močení, což může být příznak infekce močových cest).

Příležitostnězávažnábolestžaludku,horečkaamožnostprůjmu(vzácněskrví)mohou

býtpříznakem zánětu střev(kolitida).

Tytovzácnénežádoucíúčinkyse objevujíažu1z 1000pacientůléčených topotekanem.

Zápalplic(intersticiální plicní onemocnění):Větší riziko tohoto onemocněníse objevuje

tehdy,jestližejižmátenějaképlicníonemocnění,jestližejstepodstoupil/aozařováníplic

nebojestližejste užíval/a léky, které mohou poškodit plíce. Příznaky zánětu plic zahrnují:

-potíže s dechem,

-kašel,

-horečka

→Sdělteokamžitěsvémulékaři,jestližemátejakékolivpříznaky,zatěchtopodmínekby

hospitalizace by měla být nutná.

Velmičasté nežádoucí účinky

Tytonásledujícínežádoucíúčinkyseobjevujíuvícenež1z10pacientůléčených

topotecanem.

Pocitcelkovéslabostiaúnavy(přechodnáanémie).Vněkterýchpřípadechmůžebýt

nutná krevní transfuze.

Neobvyklá tvorbamodřinnebo krvácení, způsobenésnížením počtu krevních destiček

(trombocytů).Totomůževéstkzávažnémukrvácenízrelativněmalýchporanění,jako

jsoumaléřezné rány. Vzácnětoto můževést k velmi závažnému krvácení (hemoragie).

Zeptejte se svého lékaře, jak minimalizovat nebezpečí krvácení.

Sníženítělesnéhmotnostiasníženíchutikjídlu(anorexie),únava,slabost,pocit

nemocnosti.

Nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, průjem, žaludeční bolesti,zácpa.

Zánět nebo vředyvústech, hrdle, na jazyku a dásních.

Vysoká tělesná teplota (horečka).

Vypadávánívlasů.

Časté nežádoucí účinky

Tyto následující nežádoucí účinkyse objevujíažu1z10 pacientůléčených topotecanem.

Alergickénebo hypersenzitivníreakce (včetně vyrážky).

Zežloutnutí kůže (žloutenka).

Svědění.

Svalovábolest.

Vzácné nežádoucí účinky

Tytonásledujícínežádoucíúčinkyseobjevujíažu1z1000pacientůléčených

topotekanem.

Těžké alergické nebo anafylaktické reakce.

Otékání způsobenézadržováním vodyv těle (angioedém).

Mírná bolest a zánět v místě vpichu.

Svědivá vyrážka (nebo kopřivka).

Pokud jsteléčena pro nádor děložního hrdla, budete obvykle užívatijinýléčivý přípravek

zvanýcisplatinaspolustopotekanem.Tytonežádoucíúčinkyjsoupopsányvpříbalové

informaci pro přípravek cisplatina.

Jestližemáte nežádoucí účinky

Sděltesvémulékařinebolékárníkovi,jestližejeněkterýznežádoucíchúčinkůzávažný

nebonepříjemnýnebosivšimnetenežádoucíhoúčinku,kterýneníuvedenvtétopříbalové

informaci.

5.Jak přípravek Topotecan Kabi uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

PřípravekTopotecan Kabinepoužívejte po uplynutí dobypoužitelnosti, uvedené na krabičce a

injekčnílahvičce.Datumpoužitelnostiudává poslednídenpříslušného měsíce.

Uchovávejteinjekční lahvičkuvevnějšímobalu,aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtese

svéholékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatření

pomáhají chránit životníprostředí.

NepoužívejtepřípravekTopotecanKabi,pokudjsouviditelnéznámkyzabarvení,kterése

mohou objevit po rekonstituci.

6.Další informace

Co přípravekTopotecan Kabiobsahuje

LéčivoulátkoupřípravkuTopotecanKabijetopotecanum.Jednainjekčnílahvičkaobsahuje

topotecanum hydrochloridum ekvivalentní 4 mg topotecanum.

Pomocnýmilátkamijsou:mannitol(E421),kyselinavinná(E4334),kyselinachlorovodíková

(E507)(k úpravě pH)nebo hydroxid sodný(E524) (k úpravě pH).

Jak přípravekTopotecan Kabivypadá a co obsahuje toto balení

PřípravekTopotecanKabijesvětležlutýažnazelenalýprášekdodávanývinjekčních

lahvičkáchzbezbarvéhosklaztabulárníhoskla,uzavřená20mmFluoroTeoLyotec

pryžovou zátkou a 20 mm hliníkovým flip-off uzávěrem.

Topotecan Kabije dostupnýve dvou velikostech balení, obsahující buď 1 nebo 5 lahviček.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

Každá injekční lahvička obsahuje topotecanum hydrochloridum ekvivalentní 4 mg

topotecanum.

Prášek je třeba před infuzí rekonstituovat a zředit.

Prášekvinjekčnílahvičceobsahujeporekonstitucijakjedoporučeno1mgv1mlléčivé

látky.

Držitelrozhodnutíoregistraciavýrobce:FreseniusKabiOncologyPlc.,Hampshire,

Bordon,Velká Británie

Tento léčivý přípravek je včlenských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko TopotecanKabi4mgPulverzurHerstellungeiner

Infusionslösungskonzentrats

Belgie TopotecanFreseniusKabi4mgpoedervoorconcentraatvoor

oplossing voor infusie

Bulharsko TopotecanKabi4mgΠpaxзaконцентpaтзaинфyзионен

paзвop

Kypr TopotecanKabi4mgκόνιςγιαπυκνόδιάλυμαγιαπαρασκευή

διαλύματος προς έγχυση

Česká republika Topotecan Kabi 4 mg, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Německo TopotecanKabi4mgPulverzurHerstellungeiner

Infusionslösungskonzentrats

Dánsko Topotecan Kabi

Estonsko TopotecanKabi4 mg

Řecko TopotecanKabi4mgκόνιςγιαπυκνόδιάλυμαγιαπαρασκευή

διαλύματος προς έγχυση

Španělsko Topotecan Kabi 4mgpolvo para concentrado para soluciónpara

perfusión

Finsko FreseniusKabi4mgkuiva-ainevälikonsentraatiksiinfuusionestettä

varten, liuos

Francie TopotecanKabi4mgpoudrepoursolutionádiluerpour

perfusion

Maďarsko TopotecanKabi4mg poroldatosinfúzióhozvaló

koncentrátumhoz

Irsko Topotecan 4 mg powder for concentrate for solution for infusion

Itálie TopotecanKabi4mgpolvereperconcentratopersoluzioneper

infusione

Litva TopotecanKabi4mgpulverisinfuzijušķīdumakoncentrāta

pagatavošanai

Lotyšsko Topotecan Kabi 4 mg milteliai koncentratui infuziniam tirpalui

Lucembursko TopotecanKabi4mgPulverzurHerstellungeiner

Infusionslösungskonzentrats

Holandsko TopotecanFreseniusKabi,4mgpoedervoorconcentraatvoor

oplossing voor infusie

Norsko TopotecanFreseniusKabi4mgpulvertilkonsentrattil

infusjonsvæske, opplØsning

Polsko Topotecan Kabi

Portugalsko Topotecano Kabi

Rumunsko TopotecanKabi4mgpulberepentruconcentratpentrusoluţie

perfuzabilă

Švédsko TopotecanFreseniusKabi4mgpulvertillkoncentrattill

infusionsvätska, lösning

Slovinsko TopotekanKabi4mgprašekzakoncentratzaraztopinoza

infundiranje

Slovenská

republika Topotecan Kabi 4 mg, prášok na koncentrát na infúzny roztok

VelkáBritánie Topotecan 4 mg powder for concentrate for solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:3.12.2012

Následující informace jsou určeny pouze pro lékaře nebo zdravotnický personál

Návod jakrekonstituovat, uchovávat a likvidovat přípravekTopotecan Kabi

Rekonstituce

Topotecan Kabi 4 mg, koncentrát pro infuzní roztok se rekonstituuje se 4 ml vodyna injekci a

obsahuje1mgvmltopotecanum.Požadovanédalšíředění.Příslušnýobjem

rekonstituovanéhoroztokusezředíbuď0,9%chloridusodnéhoprointravenózníinfuzinebo

5%roztokemglukózyprointravenózníinfuzinakonečnoukoncentracimezi25a50

mikrogramy na ml.

Uchovávánípřipraveného roztoku

Rekonstituovaný roztok

Roztoksemusíspotřebovatokamžitěporekonstituci,neboťneobsahuježádnékonzervační

přípravky.

Zředěný roztok

Fyzikálně-chemická stabilita léčivého přípravku po naředění doporučenými roztokypro infuzi

(viz bod 6.6), byla prokázana na 48 hodin při teplotě 2°C–8°C a teplotě 25°C.

Zmikrobiologickéhohlediskabymělbýtroztokspotřebovatokamžitě.Pokudnení

spotřebovánokamžitědobaapodmínkyuchováváníjsounaodpovědnostiuživatelea

normálněnesmíbýtdelšínež48hodinpřiteplotě2°Caž8°Cnebo25°C,pokudředění

neproběhloza kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Návod kpoužití a k likvidaci

Mělybybýtdodržoványběžnépostupyprozacházeníalikvidaciprotinádorovýchléčivých

přípravků, zejména:

Personál musí být vyškolenvrekonstituciléčivého přípravku.

Těhotné ženynesmípracovat stímto léčivýmpřípravkem.

Personálpracujícístímtoléčivýmpřípravkemmusíbýtběhemrekonstitucepoužívat

ochranný oděv včetně masky, ochranných brýlí a rukavic.

Všechenspotřebnímateriálpoužívanýpřipodáváníačištění,včetněrukavicmusíbýt

umístněndosběrnýchnádoburčenýchprovysocerizikovýodpadovýmateriálpro

spálení za vysokých teplot.

Náhodnýstykspokožkounebosočimamusíbýtzasaženémístookamžitě

propláchnuto dostatečným množstvímvody.

Vysvětlivky kpotisku na injekčnílahvičce:

TopotecanKabi4mgPowderforConcentrateforSolutionforInfusion-TopotekanKabi4

mg, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

IV use-Intravenózní podání.

Read the package leaflet before use.–Předpoužitímsipřečtěte příbalovou informaci.

Batch no.:-Číslošarže

4 mg vial–4 mg injekčnílahvička

CYTOTOXIC-Cytotoxickýpřípravek.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls138585/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Topotecan Kabi 4 mg

prášek pro koncentrát pro infuzníroztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každáinjekčnílahvičkaobsahujetopotecanum4mg(jakotopotecanumhydrochloridum).

Každý ml rekonstituovaného roztoku obsahuje topotecanum1 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzníroztok.

Světle žlutý až nazelenalý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Topotekan v monoterapii je indikován kléčbě:

upacientek smetastazujícímkarcinomemovariívpřípaděselhánílékůprvnílinienebo

následné terapie

upacientůsrelapsemmalobuněčnéhoplicníhokarcinomu(SCLC),ukterýchnení

opakovaná léčba prvníliniepovažována za vhodnou (viz bod 5.1).

Topotekanvkombinaciscisplatinoujeindikovánupacientekskarcinomemděložníhohrdla

rekurentnímporadioterapiiaupacienteksonemocněnímvestádiuIVB.Upacientek,které

již bylyléčeny cisplatinou, se vyžaduje dostatečně dlouhý interval bez léčby k tomu, aby bylo

možno považovat podání této kombinace za odůvodněné (viz bod 5.1).

4.2Dávkování a způsob podání

Způsob podání

Topotekanlzepoužívatpouzenapracovištíchspecializovanýchnapodávánícytotoxické

chemoterapieasmíbýtpodávánpouzepoddohledemlékařesezkušenostmivpoužívání

chemoterapie (viz bod 6.6).

Topotekan musí být předaplikacírekonstituován a následně naředěn (viz bod 6.6).

Dávkování

Přisoučasnémpodáváníscisplatinoujetřebaprostudovatúplnouinformaciopoužití

cisplatiny.

Předpodánímprvníhocyklutopotekanumusímítpacientkyvýchozípočetneutrofilů1,5x

/l, počet trombocytů musíbýt100x 10 9

/la hodnotyhemoglobinu9 g/dl (po transfuzi,

pokud je nutná).

Karcinom ovarií a malobuněčný plicní karcinom

Počáteční dávkování

Doporučená dávka topotekanu je 1,5 mg/m 2 tělesného povrchu /den podávaná denně formou

30 minut trvající nitrožilní infuze, a to 5 po sobě následujících dní, s intervalemtřitýdny do

začátku dalšího cyklu. V léčbě je možné pokračovat, pokud je dobře snášena, až do progrese

onemocnění (viz bod 4.8 a 5.1).

Následující dávkování

Topotekan nesmí být znovu aplikován, pokud není počet neutrofilů1 x 10 9 /l, počet

trombocytů100 x 10 9

/l a pokud nejsou hodnotyhemoglobinu9 g/dl(po transfuzipokud je

nutná).

Vběžnéonkologicképraxisekezvládnutíneutropeniebuďpodávátopotekansoučasněs

dalšíléčbou (např. G-CSF), nebo se k udržení počtu neutrofilů snižuje dávka.

Pokudseupacientůsvýskytemtěžkéneutropenie(početneutrofilů<0,5x10 9 /l)trvající

sedmnebovícedníneboutěch,kdebylaneutropeniespojenashorečkouneboinfekcí,

případněupacientů,unichžbylaterapieproneutropeniizpožděna, snižujedávka,musíbýt

sníženao0,25mg/m 2 /denna1,25mg/m 2 /den(nebonásledněažna1,0mg/m 2 /den,pokudjeto

nezbytné).

Dávkytopotekanujetřebarovněžsnížit,pokudpočettrombocytůklesnepodhodnotu25x

Vklinickýchstudiíchbylaaplikacetopotekanupřerušena,pokudredukcedávkyna1,0mg/m 2

nedostačovala a vzhledem k nežádoucím účinkům by bylo nezbytné její další snížení.

Karcinom děložního hrdla

Počáteční dávkování

Doporučená dávka topotekanu je 0,75 mg/m 2 /den podávaná 1., 2. a 3. den léčby formou

intravenózníinfúze trvající 30 minut. Cisplatina se podává formou intravenózní infúze 1. den

léčby v dávce 50 mg/m 2

/den následně po podání dávky topotekanu. Toto léčebné schéma se

opakuje každých 21 dnů, a to všesticyklech nebo do progrese onemocnění.

Následující dávkování

Topotekan nesmí být znovu aplikován, pokud není počet neutrofilů vyšší nebo roven 1,5 x

/l, počet trombocytů není vyšší nebo roven 100 x 10 9

/l a pokud nejsou hodnoty

hemoglobinu vyšší nebo rovny 9 g/dl (po transfúzi, pokud je nutná).

Vběžnéonkologicképraxisekezvládnutíneutropeniebuďpodávátopotekansoučasněs

dalšíléčbou (např. G-CSF), nebo se k udržení počtu neutrofilů snižuje dávka.

Pokudseupacienteksvýskytemtěžkéneutropenie(početneutrofilůméněnež0,5x10 9 /l)

trvajícísedmnebovícedníneboutěch,kdebylaneutropeniespojenashorečkounebo

infekcí,případněupacientek,unichžbylaterapieproneutropeniizpožděna,snižujedávka,

mělabybýtsníženao20%na0,60mg/m 2

/denvnásledujícíchcyklech(nebonásledněažna

0,45 mg/m 2

/den, pokud je to nezbytné).

Podobněmábýtdávkasnížena,pokuddojdekpoklesupočtukrevníchdestičekpod25x

Dávkováníu pacientů sporuchou funkce ledvin

Monoterapie (karcinom vaječníků a malobuněčný plicní karcinom)

U pacientů s clearance kreatininu < 20 ml/min nejsou k dispozici dostatečná data pro

stanovení doporučené dávky. Omezená data naznačují, že byse u pacientů se středně těžkou

poruchou funkce ledvinměly dávkysnížit. Doporučené dávkování topotekanu v monoterapii

u pacientů s malobuněčným plicním karcinomem a s clearance kreatininu mezi 20 až 39

ml/min je 0,75 mg/m 2 /den po dobu 5 po sobě následujících dnů.

Kombinovaná léčba (Karcinom děložního hrdla)

V klinických studiích s topotekanem podávaným v kombinaci s cisplatinou k léčbě karcinomu

děložního hrdla byla léčba zahájena pouze u pacientek s hodnotou sérovéhokreatininu menší

nebo rovnou 1,5 mg/dL. Pokud přikombinované léčbě topotekanem / cisplatinou přesáhnou

hodnotysérového kreatininu1,5 mg/dL, je třeba seřídit doporučenímipro snížení dávky/

pokračování v léčbě cisplatinou uvedenými v úplné informaci o použitícisplatiny.K dispozici

jsou pouze nedostatečné údaje týkající se pokračování monoterapie topotekanem u pacientek s

karcinomemděložního hrdla, pokud je podávání cisplatiny přerušeno.

Pediatrická populace

Vzhledem k omezeným zkušenostem s podáváním přípravku dětem nemůže být podáno žádné

doporučení pro léčbu topotekanem u pediatrických pacientů (viz bod 5.1 a 5.2).

4.3Kontraindikace

Topotekan je kontraindikován upacientů/ek,

kteřímajívanamnézevýskythypersenzitivníchreakcínaléčivoulátkunebona

kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku,

které kojí (viz bod 4.6),

kteřímajíjižpředzahájenímprvníhocyklutěžkýútlumkostnídřeněvyjádřený

výchozím počtem neutrofilů < 1,5 x 10 9

/la/nebo počtem trombocytů < 100 x 10 9

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hematologickátoxicitajezávislánadávceaběhemléčbyjenutnépravidelněkontrolovat

krevní obraz včetně počtu krevních destiček (viz bod 4.2).

Podobnějakoostatnícytostatikamůžetopotekanzpůsobittěžkoumyelosupresi.Upacientů

léčenýchtopotekanembylahlášenamyelosupresevedoucíksepsiaúmrtívdůsledkusepse

(viz bod 4.8).

Topotekanemvyvolanáneutropeniemůžezpůsobitneutropenickoukolitidu.Vklinických

studiíchstopotekanembylyhlášenypřípadyneutropenickékolitidysfatálníminásledky.U

pacientůshorečkou,neutropeniíaodpovídajícímipříznakyabdominálníbolestibymělabýt

zvážena možnost rozvojeneutropenické kolitidy.

Přiléčbě topotekanembyly hlášeny případy intersticiální plicní nemoci(ILD), z nichž některé

bylyfatální(vizbod4.8).Rizikovéfaktoryzahrnujíintersticiálníplicnínemoc(ILD),plicní

fibrózu,plicníkarcinom,ozařováníhrudníkuaužívánípneumotoxickýchlékůa/neboužívání

faktorůstimulujícíchkolonie.Pacientimusíbýtsledovánisohledemnamožnývýskyt

plicníchpříznakůsvědčícíchproILD(např.kašel,horečka,dušnosta/nebohypoxie)av

případěpotvrzenídiagnózyintersticiálníplicnínemoci(ILD)musíbýtléčbatopotekanem

ukončena.

Léčba topotekanemvmonoterapiia topotekanemvkombinacis cisplatinou je často spojenas

klinickyrelevantnítrombocytopenií.Tojetřebavzítvúvahupřipředepisovánítopotekanu

např.vpřípadech,kdysezvažujeléčbaupacienteksezvýšenýmrizikemnádorového

krvácení.

Upacientůvcelkověšpatnémstavu(PS>1)lzeočekávatnižšíterapeutickouodpověďa

vyšší výskyt komplikací, jako jsou například horečka, infekce a sepse (viz bod 4.8).

Pečlivéposouzenícelkovéhostavuvdoběpodáváníléčbyjedůležitéproujištění,ženedošlo

ke zhoršení celkového stavu pacienta na úroveň 3.

Dosudjsoujenomezenézkušenostispodávánímtopotekanunemocnýmstěžkouporuchou

funkceledvin(clearancekreatininu<20ml/min)nebostěžkouporuchoufunkcejater

způsobenýchcirhózou(sérovýbilirubin10mg/dl).U těchtoskupinnemocnýchnelzeproto

podánítopotekanu doporučit.

Malémnožstvípacientůsporuchoufunkcejater(sérovýbilirubinvrozmezí1,5mg/dla10

mg/dl) byla podávánaintravenóznídávkatopotekanu1,5 mg/m 2

po dobu 5 dní každé 3 týdny.

Utěchtopacientůdošlokredukciclearancetopotekanu.Nicméněprostanovení

doporučeného dávkování pro tuto skupinu nemocných dosud není dostačující množstvíúdajů.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly prováděnyžádné in vivo studie týkajícíse farmakokinetických interakcí.

TopotekanneinhibujelidskéenzymyP450(vizbod5.2).Vpopulačnístudiinebylopři

intravenóznímpodáníprokázáno,žebysouběžnépodávánígranisetronu,ondansetronu,

morfinunebokortikosteroidůmělosignifikantnívlivnafarmakokinetikucelkového

topotekanu (účinné i neúčinné formy).

Přikombinovanéléčbětopotekanemadalšímiprotinádorovýmichemoterapeutikymůžebýt

prozlepšenísnášenlivostinezbytnáredukcedávekjednotlivýchléčiv.Přikombinaci

topotekanu s platinovými cytostatiky dochází k rozdílnýminterakcímvzávislostina tom, zda

jeplatinovécytostatikumpodánoprvnínebopátýdenpodávánítopotekanu.Pokudjsou

cisplatina nebo karboplatina aplikovány první den podávání topotekanu, musí být pro zlepšení

snášenlivosti podánynižšídávky těchto léčivnežvpřípadějejich aplikace pátý den podávání

topotekanu.

Připodávání topotekanu (0,75mg/m 2 /den po dobu pětipo sobě následujících dnů) a cisplatiny

(60mg/m 2 /denprvníden)13pacientkámsovariálnímkarcinomembylo5.denléčby

zaznamenánomírnézvýšeníAUC(12%,n=9)aC

(23%,n=11).Nenípravděpodobné,že

by toto zvýšeníbylo klinicky relevantní.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Antikoncepce u mužů a žen

Podobnějakopřiléčběostatnímicytostatikymusíbýtipřiléčbětopotekanemkteréhokolize

sexuálních partnerů používána účinná antikoncepční metoda.

Ženyve fertilnímvěku

Vpreklinickýchstudiíchbyloprokázáno,žetopotekanmáletálníúčinkynaembryo/ploda

způsobujemalformace(vizbod5.3).Podobnějakoostatnícytostatikamůžetopotekan

způsobitpoškozeníplodu,aprotobymělybýtženyvreprodukčnímvěkupoučenyo tom,že

nemají v období terapie topotekanem otěhotnět.

Těhotenství

Pokudjetopotekanužívánvprůběhutěhotenstvínebopokuddojdekotěhotněnívprůběhu

léčby topotekanem, musí být pacientka upozorněna na možná rizika pro plod.

Kojení

Během kojeníjepodávání topotekanu kontraindikováno (viz bod 4.3). I když neníprokázáno,

zda topotekan prochází do mateřského mléka, musí se kojení na začátku terapie přerušit.

Fertilita

Vestudiíchreprodukčnítoxicityprováděnýchnapotkanechnebylopozorovánožádné

ovlivněnísamčínebosamičífertility(vizbod5.3).Nicméně,podobnějakovšechna

cytotoxickáléčivajetopotekangenotoxickýaovlivněnífertility,včetněfertilitymužů,

nemůže být vyloučeno.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studiehodnotícíúčinkynaschopnostříditneboobsluhovatstrojenebylyprovedeny.Při

řízenímotorovýchvozidelapřiobsluzestrojůbysevšakmělazachovávatopatrnost,zvláště

pokud přetrvává únava a astenie.

4.8Nežádoucí účinky

Vestudiíchzabývajícíchsehledánímoptimálníhodávkování,dokterýchbylozahrnuto523

pacienteksrelapsemovariálníhokarcinomua631nemocnýchsrelapsemmalobuněčného

plicníhokarcinomu,bylylimitujícímfaktoremmonoterapietopotekanemprojevy

hematologickétoxicity.Tatotoxicitabylaočekávanáareverzibilní.Nebylyzjištěnyžádné

známky kumulativní hematologické nebo jiné toxicity.

Profilnežádoucíchúčinkůtopotekanupodávanéhovkombinaciscisplatinouvklinických

studiíchupacientekskarcinomemděložníhohrdlabylvsouladusprofilemnežádoucích

účinkůzaznamenanýmpřiléčbětopotekanemvmonoterapii.Celkováhematologickátoxicita

jenižšíupacientůléčenýchtopotekanemvkombinaciscisplatinouvesrovnánís

topotekanem podávaným v monoterapii, ale vyšší než při podávání samotné cisplatiny.

Připodávánítopotekanuvkombinaciscisplatinoubylyhlášenydalšínežádoucíúčinky,tyto

nežádoucíúčinkyvšakbylyhlášenypřimonoterapiicisplatinouanebylypřisuzovány

topotekanu.Úplnýseznamnežádoucíchúčinkůzaznamenanýchpřiužívánícisplatinyje

uveden v informaci o použitícisplatiny.

Integrované údaje o bezpečnosti topotekanu podávaného v monoterapii jsou uvedenyníže.

Nežádoucíúčinkyseřazenédlesystémově-orgánovéklasifikaceaabsolutnífrekvence

(všechnyhlášenépřípady)jsouuvedenyníže.Frekvencenežádoucíchúčinkůjedefinována

jako:velmičastá(1/10),častá(1/100až<1/10),méněčastá(1/1000až<1/100),vzácná

(1/10000až<1/1000),velmivzácná(<1/10000)včetněojedinělýchpřípadůapřípadůs

neznámou četností(na základě dostupných údajů nemůže být určena).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinkyseřazeny podle klesajícízávažnosti.

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmičasté:febrilníneutropenie,neutropenie(vizgastrointestinálníporuchy),

thrombocytopenie, anémie, leukopenie.

Časté: pancytopenie

Není známo: těžké krvácení (spojené strombocytopenií)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné: intersticiální plicní nemoc (v některých případech fatální)

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:nauzea, zvracení a průjem (tyto nežádoucíúčinkymohou být závažné),

zácpa, bolest břicha 1 a mukositida.

Neutropenická kolitida, včetně fatální neutropenické kolitidy, byla hlášena jako

komplikace topotekanem vyvolané neutropenie (viz bod 4.4)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté:alopecie

Časté:pruritus

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté:anorexie (která může být závažná)

Infekce a infestace

Velmi časté:infekce

Časté:sepse 2

Upacientůléčenýchtopotekanembylyvdůsledkusepsehlášenyfatálnípřípady(viz

bod 4.4)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:pyrexie, astenie, únava

Časté:malátnost

Velmi vzácné:extravazace 3

Extravazacebylahlášenavelmivzácně.Reakcebylymírnéaobecněnevyžadovaly

speciálníléčbu.

Poruchy imunitního systému

Časté:hypersensitivní reakce včetněvyrážky

Vzácné:anafylaktická reakce, angioedem, kopřivka

Poruchy jater a žlučových cest

Časté:hyperbilirubinémie

Incidence výše uvedených nežádoucích účinků je obvykle vyšší u pacientů v celkově špatném

stavu (viz bod 4.4).

Nížejeuvedenafrekvencevýskytu hlášenýchhematologickýchajinýchnežádoucíchúčinků,

které jsou připisovány / pravděpodobně připisovány topotekanové terapii.

Hematologické účinky

Neutropenie:Během1.cyklubylapozorovánatěžkáneutropenie(početneutrofilů<0,5x

/l) u 55% pacientů, z toho u 20% přetrvávaly délenežsedmdní, a celkověsevyskytovaly

u77%pacientů(ve39%cyklů).Vsouvislostisvýskytemtěžkéneutropenieseobjevila

horečka a známkyinfekce u 16% léčených běhemprvního cyklu a celkově u 23% pacientů (v

6%cyklů).Střednídobanástuputěžkéneutropeniebyladevětdníastřednídélkatrváníbyla

sedmdní. Těžkáneutropenietrvajícídélenežsedmdníseobjevilacelkověv11%cyklů.Ve

skupině všech pacientůléčenýchvrámciklinických studií (zahrnujícíjak pacienty,u nichž se

objevilatěžkáneutropenie,takpacienty,unichžsetěžkáneutropenieneobjevila)seu11%

pacientů (ve 4% cyklů)vyskytlyhorečkya u 26% pacientů (v 9% cyklů) se vyskytlyinfekce.

U 5% všech léčených pacientů (v 1% cyklů) došlo navíc k rozvoji sepse (viz bod 4.4).

Trombocytopenie:Těžká trombocytopenie (počet trombocytů méně než 25 x 10 9 /l) se objevila

u 25% pacientů (v 8% cyklů), středně těžká trombocytopenie (počet trombocytů 25,0 až 50,0

x 10 9 /l) u 25% pacientů (v 15% cyklů). Střednídoba nástupu těžké trombocytopenie byla 15.

den a střední délka trvání bylapětdní.

Transfuze trombocytů byla podána ve 4% cyklů. Významné následkyvznikající v souvislosti

s trombocytopenií, včetně úmrtív důsledku nádorového krvácení, byly hlášeny vzácně.

Anémie:Střednětěžkáažtěžkáanémie(Hb8,0 g/dl)bylapozorovánau 37%léčených(ve

14% cyklů). Transfuze erytrocytárnímasy byla aplikována u 52% pacientů (v 21% cyklů).

Nehematologickéúčinky

Nejčastějizaznamenanénežádoucíúčinkyjinénežhematologickébylygastrointestinální

nežádoucíúčinky, jako např. nauzea (52%), zvracení (32%), průjem (18%), zácpa (9%) a dále

mukositida(14%).Těžképrojevy(3.nebo4.stupně)nauzeyseobjevovalyu4%,zvraceníu

3%, průjmu u 2% a mukositidyu 1%.

Mírná bolest břicha byla rovněž hlášena u 4% pacientů.

Únavuuváděloasi25%aastenii16%pacientůběhemléčbytopotekanem.Těžkáúnavaa

astenie (3. nebo 4. stupně) byly hlášeny u 3%léčených pacientů.

Úplnánebovýznamnáalopeciebylapozorovánau30%pacientůačástečnáalopecieu15%

pacientů.

Mezi jiné závažné nežádoucíúčinky, které se vyskytovaly u pacientů a které vznikaly v přímé

nebomožnésouvislostisléčboutopotekanem,patříanorexie(12%),celkovánevolnost(3%)

a hyperbilirubinémie (1%).

Reakce z přecitlivělosti,jakojsou exantém, kopřivka, angioedéma anafylaktické reakce, byly

hlášenyvzácně. V klinických studiíchbylexantém zaznamenán u 4% nemocných a svědění u

1,5% nemocných.

4.9Předávkování

Antidotumpoužitelnépřipředávkovánítopotekanemneníznámé.Připředávkovánílzejako

primární komplikace očekávat myelosupresi a mukositidu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná cytostatika, topotekan

ATC-kod:L01XX17

Mechanismus účinku:

CytostatickáaktivitatopotekanuspočívávinhibicienzymutopoizomerázyI,kterýhraje

důležitourolipřiprocesureplikaceDNAtím,žeuvolňujetorznínapětímolekulyDNApřed

místemvětvení. TopotekaninhibujetopoizomerázuIstabilizacíkovalentníhokomplexumezi

enzymemaštěpenýmvláknemDNA,cožjemezistupeňkatalytickéhoprocesu.Inhibice

topoizomerázyItopotekanemvedevbuňcekindukcijednovláknovýchzlomův DNA

asociovaných s proteiny.

Klinická účinnost a bezpečnost:

Recidivující karcinomu ovárií

Vporovnávacístudiitopotekanuapaklitaxeluupacientekskarcinomemováriídříve

léčenýchplatinou, jakozákladníchemoterapií(n=112a114),četnostodpovědí(95%CI)byla

20,5%(13%,28%)oproti14%(8%,20%)astřednídobadozačátkuprogrese19týdnůoproti

15týdnům(poměrrizika0,7[0,6;1,0]),protopotekanapaklitaxel.Střednídobapřežitíbyla

62 týdnů pro topotekan oproti 53 týdnůmpro paklitaxel(poměrrizika 0,9[0,6;1,3]).

Četnostodpovědívcelémprogramukarcinomuovarií(n=392,uvšechdříveléčených

cisplatinounebocisplatinouapaklitaxelem)byla16%.Vklinickýchstudiíchbylastřední

dobaodpovědí7,6-11,6týdnů.Upacientekvzdorujícíchneborelapsujícíchza3měsícepo

léčbě cisplatinou (n= 186), rychlost odpovědi byla 10%.

Tyto údajeby měly být hodnoceny vsouvislosti scelkovým bezpečnostnímprofilemléčivého

přípravkua to zejména ve vztahu khematologickétoxicitě(viz bod 4.8).

Dodatečnéretrospektivníanalýzybylyvedenynaúdajíchz523pacienteks recidivujícím

karcinomemvaječníků.Celkembylopozorováno87kompletníchačástečnýchodpovědí,13

znich se objevilyběhem 5 cyklu 5 a 6 a 3 se objevily po ukončení. U pacientek, kterýmbylo

aplikováno více než 6 cyklů léčby, 91% dokončilostudii,jakbylo plánovánoa pouze3%byly

ukončenypronežádoucíúčinky.

Recidivující SCLC

VefáziIIIklinickéstudie(studie478)bylporovnávánperorálnítopotekanvkombinacis

nejvhodnější podpůrnou léčbou [BSC] [n=71] se samotnou BSC [n=70] u pacientů s recidivouí

následujícímpoléčběprvnívolby(střednídobadozačátkuprogreseonemocnění[TTP]od

ukončeníléčbyprvnívolby:84dníproperorálnítopotekan+BSC,90dníproBSC)au

kterýchnebylaopakovanáléčbaintravenóznímicytostatikypovažovánazavhodnou.Ve

skupiněužívajícíperorálnítopotekanvkombinacisBSCdošlokestatistickyvýznamnému

zlepšenícelkovéhopřežitívesrovnáníseskupinouužívajícísamotnouBSC(Log-rank

p=0,0104).NeupravenýpoměrrizikčinilproskupinuužívajícíperorálnítopotekanplusBSC

vporovnáníseskupinouužívajícísamotnouBSC0,64(95%C.I.:0,45;0,90).Střednídoba

přežitíupacientůléčenýchtopotekanemvkombinacisBSCbyla25,9týdnů[95%C.I.18,3;

31,6]vesrovnánís13,9týdny[95%C.I.11,1;18,6]upacientůužívajícíchsamotnouBSC

[p=0,0104].

Hlášenísymptomůpacientyzapoužitínezaslepenéhohodnoceníprokázalakonzistentnítrend

zlepšovánísymptomů pro perorální topotekan v kombinaci s BSC.

Kposouzeníúčinnostiperorálníhotopotekanuvesrovnánísintravenóznímtopotekanemu

pacientů,ukterýchdošlokrelapsuza90dnůposkončeníjednohopředchozího

chemoterapeutickéhorežimubylyprovedenyjednastudiefáze2(studie065)ajednastudie

fáze 3 (studie 396) (viz tabulka 1).

Hlášení symptomů pacienty přinezaslepenémhodnocenív obou těchto studiích prokázala, že

jeperorálníiintravenózníléčbatopotekanemspojenaspodobnýmpaliativnímúčinkemna

symptomy u pacientů s relapsem SCLC reagujícím na léčbu.

Tabulka1.Souhrnúdajůtýkajícíchsepřežití,četnostiodpovědiadobydozačátku

progreseonemocněníupacientůsSCLCléčenýchperorálnímtopotekanemnebo

intravenózním topotekanem

Studie 065 Studie 396

Perorální

topotekan

(N=52) Intravenózní

topotekan

(N=54) Perorální

topotekan

(N=153) Intravenózní

topotekan

(N=151)

Střednídobapřežití

(týdny)

(95%CI) 32,3

(26,3; 40,9) 25,1

(21,1; 33,0) 33,0

(29,1; 42,4) 35,0

(31,0; 37,1)

Poměr rizik (95%CI) 0,88 (0,59; 1,31) 0,88 (0,7; 1,11)

Četnostodpovědi(%)

(95%CI) 23,1

(11,6; 34,5) 14,8

(5,3; 24,3) 18,3

(12,2; 24,4) 21,9

(15,3; 28,5)

Rozdíl v četnosti

odpovědi (95%CI) 8,3 (-6,6; 23,1) -3,6 (-12,6; 5,5)

Střední doba do

začátku progrese

(týdny) (95%CI) 14,9

(8,3; 21,3) 13,1

(11,6; 18,3) 11,9

(9,7; 14,1) 14,6

(13,3; 18,9)

Poměr rizik (95%CI) 0,90 (0,60; 1,35) 1,21 (0,96; 1,53)

N = celkovýpočet léčených pacientů

CI = interval spolehlivosti

V další randomizované klinické studii fáze III srovnávající i.v. topotekan s cyklofosfamidem,

Adriamycinem(doxorubicinem)avinkristinem(CAV)upacientůsrelapsemSCLC

odpovídajícímnaléčbu činila celková odpověďna léčbu 24,3% u skupinyužívající topotekan

vesrovnánís18,3%uskupinydostávajícíCAV.Střednídobadozačátkuprogrese

onemocněníbylauobouskupinpodobná(13,3týdne,respektive12,3týdne).Střednídoba

přežitíbyla25,0týdnůuskupinydostávajícítopotekana24,7týdnůuskupinydostávající

CAV.Poměrrizikapropřežitípopodáníi.v.topotekanuvzhledemkpodáníCAVbyl1,04

(95% CI 0,78-1,40).

Míraodpovědinaléčbutopotekanemvkombinovanémprogramuléčbymalobuněčného

plicního karcinomu(n=480)u pacientů s relapsem onemocnění odpovídajícím na terapii první

linie byla 20,2%. Střední doba přežitíbyla 30,3 týdnů (95% CI: 27,6, 33,4).

VpopulacipacientůsrefrakternímSCLC(neodpovídajícímnaléčbuprvnílinie)činilamíra

odpovědina léčbu topotekanem 4,0%.

Karcinom děložního hrdla

Vrandomizované,srovnávacístudiifázeIIIprováděnéskupinouGynaecologicalOncology

Group(GOG0179)bylporovnávántopotekan+cisplatina(n=147)scisplatinouv

monoterapii(n=146)vléčběhistologickypotvrzenéhoperzistentního,rekurentního

karcinomuděložníhohrdlastadiaIVBvpřípadech,kdykurativníchirurgickáléčbaa/nebo

radioterapienebylypovažoványzavhodné.Topotekanscisplatinoubylystatisticky

významněúčinnějšívovlivněnícelkovéhopřežitíoprotimonoterapiicisplatinoupoúpravě

pro průběžné interim analýzy (Log-rank p = 0,033).

Výsledky studie GOG-0179

ITT populace

Cisplatina 50 mg/m 2 den

1 každých 21 dní Cisplatina50mg/m 2 den

1+Topotekan0,75mg/m 2

3 dni každých 21 dní

Přežití (měsíce) (n = 146) (n = 147)

Medián (95% CI) 6,5 (5,8; 8,8) 9,4 (7,9; 11,9)

Poměr rizik (95% CI)0,76 (0,59-0,98)

Log rank p-hodnota 0,033

Pacientky bez předchozího podání chemoradioterapie s cisplatinou

Cisplatina Topotekan / Cisplatina

Přežití (měsíce) (n = 46) (n = 44)

Medián (95% CI) 8,8 (6,4; 11,5) 15,7 (11,9; 17,7)

Poměrrizik(95%

0,51 (0,31; 0,82)

Pacientky po předchozím podáním chemoradioterapie s cisplatinou

Cisplatina Topotekan / Cisplatina

Přežití (měsíce) (n = 72) (n = 69)

Medián (95% CI) 5,9 (4,7; 8,8) 7,9 (5,5; 10,9)

Poměrrizik(95%

0,85 (0,59; 1,21)

Upacientek(n=39),ukterýchdošlokrecidivěonemocněníběhem180dnůpo

chemoradioterapiiscisplatinou,bylmediánpřežitívpodskupiněléčenémtopotekanema

cisplatinou4,6měsíce(95%CI:2,6;6,1)oproti4,5měsíce(95%CI:2,9;9,6)vpodskupině

léčené pouze cisplatinou s poměremrizika 1,15 (0,59; 2,23). U pacientek (n = 102), u kterých

došlo k recidivě onemocnění po 180 dnech,bylmedián přežitívpodskupině s topotekanem a

cisplatinou 9,9měsíce (95% CI: 7; 12,6) oproti 6,3měsíce (95% CI: 4,9; 9,5)vpodskupiněs

cisplatinou s poměrem rizika 0,75 (0,49; 1,16).

Pediatrická populace:

Topotekanbyltakéhodnocenvpediatricképopulaci;kdispozicijsouvšakpouzeomezené

údaje týkajícíse účinnostia bezpečnosti.

Votevřenéstudiizahrnujícíděti(n=108,věkovérozmezí:od kojeneckéhověkudo 16 let)s

rekurentnímineboprogresivnímisolidníminádorybyltopotekanpodávánvpočátečnídávce

2,0mg/m 2

veformě30minutovéinfúzepo dobu5dnůopakovaněkaždé3týdnyažpo dobu

jednohorokuvzávislostinaodpovědinaléčbu.Jednaloseotytotypynádorů:Ewingův

sarkom / primitivní neuroektodermální nádor, neuroblastom, osteoblastom a

rabdomyosarkom.Protinádorovýúčinekbylprokázánzejménaupacientůsneuroblastomem.

Toxicita topotekanu u pediatrických pacientů s rekurentnímia refrakternímisolidníminádory

byla podobná toxicitě zaznamenanéjiž dříve u dospělých pacientů. V této studii dostávalo 46

pacientů (43%) G-CSFvevícenež 192 (42,1%) cyklech; 65 pacientům(60%)byla podávána

transfuze erytrocytů ve více než 139 cyklech (30,5%) a50 pacientů (46%) dostávalo transfuzi

trombocytůvevícenež159cyklech(34,9%).Nazákladětoxicitylimitujícídávkuvesmyslu

útlumukostnídřeněbylavefarmakokinetickéstudiiupediatrickýchpacientůsrefrakterními

solidníminádory(vizbod5.2)stanovenamaximálnítolerovanádávka(MaximumTolerated

Dose,MTD)vevýši2,0mg/m 2

/denpřipodáváníG-CSFa1,4mg/m 2

/denbezpodáváníG-

CSF (viz bod 5.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a distribuce vorganismu:

PointravenóznímpodáváníTopotekanuvdenníchdávkách0,5až1,5mg/m 2 veformě

30minutové infuze denně po dobu 5 dnů byla jeho plazmatická clearance vysoká 62 l/h (SD =

22),odpovídajícípřibližně2/3jaterníhokrevníhoprůtoku.Topotekanměltéžvelký

distribučníobjemokolo 132 l(SD=57)arelativněkrátkýbiologickýpoločas,zhruba2až3

hodiny.Srovnánífarmakokinetickýchparametrůneukazujenažádnézměnyfarmakokinetiky

běhemopakovanéaplikacepodobu5dnů.Plochapodkřivkourostlaproporcionálněse

zvyšujícísedávkou.Přiopakovanémdennímpodávánínedocházíkžádnénebopouzek

mírnéakumulacitopotekanuaneexistuježádnýdůkazozměněfarmakokinetikypři

opakovanémpodávání.Vpředklinickýchstudiíchbyloprokázáno,ževazbanaplazmatické

bílkovinyje nízká (35%) a distribuce mezi krvinkamia plazmou je homogenní.

Biotransformace:

Metabolizmuspředstavujeméněnež10%eliminacetopotekanu.N-desmetylovýmetabolit,u

kteréhobylavtestunabuňkáchprokázánaaktivitapodobnájakoumateřskélátkynebo

menší,bylnalezenvmoči,plazměastolici.PrůměrnýpoměrAUCmetabolituamateřské

látkybylméněnež10%procelkovýtopotekanilaktontopotekanu.Metabolitvznikajícípo

O-glukuronidacitopotekanu a N-desmethyl topotekan bylynalezenyvmoči.

Eliminace zorganismu:

Eliminacetopotekanuzorganismubylaučlověkastudovánapouzečástečně.Hlavnícestou

clearancetopotekanubylahydrolýzalaktonovéhokruhuzavznikukarboxylátusotevřeným

kruhem.

Celkové vyloučení léčivu příbuzných látek po pěti dnech léčby topotekanemčinilo71 až 76%

podanéi.v.dávky.Přibližně51%bylovyloučenoveforměcelkovéhotopotekanua3%ve

forměN-desmethyltopotekanumočí.Vylučovánícelkovéhotopotekanustolicíčinilo18%,

zatímcovylučováníN-desmethyltopotekanustolicíbylo1,7%.CelkověN-desmethylový

metabolittvořilvprůměruméněnež7%(rozmezí4-9%)zcelkovéhomnožstvíléčivu

příbuznýchlátekvmočiastolici.Množstvítopotekan-O-glukuroniduaN-desmethyl

topotekan-O-glukuronidu v moči bylo méně než 2,0%.

Údajezinvitrostudiípoužívajícíchlidskéjaternímikrozomyukazujínatvorbumalého

množství N-demethylovaného topotekanu. In vitro topotekan neinhibovallidské P450 enzymy

CYP1A2,CYP2A6,CYP2C8/9,CYP2C19,CYP2D6,CYP2E,CYP3AneboCYP4Aani

lidské cytosolové enzymy dihydropyrimidinoxidázu a xanthinoxidázu.

Přikombinovanéléčběscisplatinou(cisplatinapodaná1.den,topotekanpodáván1.až5.

den) došlo ke snížení clearance topotekanu v 5. dnu ve srovnání s 1. dnem (19,1l/h/m 2 oproti

21,3 l/h/m 2 ) [n = 9](viz bod 4.5).

Plazmatickáclearanceunemocnýchsporuchoufunkcejater(sérovýbilirubinvrozmezíod

1,5 mg/dl do 10 mg/dl) bylasnížena asina 67%ve srovnání s kontrolnískupinou. Biologický

poločas topotekanu byl prodloužen asi o 30%, nebyl však prokázán rozdíl v jeho distribučním

objemu.Plazmatickáclearancecelkovéhotopotekanu(aktivníineaktivníformy)seu

pacientů sporuchoufunkcejater snížila ve srovnání s kontrolní skupinou jen o 10%.

Plazmatickáclearanceunemocnýchsporuchoufunkceledvin(clearancekreatininu41až60

ml/min)bylasníženaasina67%vesrovnánískontrolnímsouborem.Distribučníobjembyl

lehcesníženabiologickýpoločaszvýšenpouzeo14%.Unemocnýchsestřednězávažnou

poruchoufunkceledvinbylaplazmatickáclearancetopotekanusníženana34%hodnoty

kontrolní skupiny. Průměrný poločas vzrostl z 1,9 hodin na 4,9 hodin.

Vpopulačnístudiinemělyfaktoryjakověk,tělesnáhmotnostaascitesvýznamnývlivna

clearance celkového topotekanu (aktivní i neaktivníformy).

Pediatrická populace

Farmakokinetika topotekanu podávaného ve formě 30minutové infuze po dobu 5 dnů byla

posuzována ve dvou studiích.V první studii bylo hodnoceno dávkové rozmezí od 1,4 mg/m 2

do 2,4 mg/m 2 u dětí(ve věku od 2 do 12 let, n = 18), dospívajících (ve věku od 12 do 16 let, n

= 9) a mladých dospělých pacientů (ve věku 16 až 21 let, n = 9) s refrakterními solidními

nádory. Vedruhé studii bylo hodnoceno dávkové rozmezí od 2,0 mg/m 2 do 5,2 mg/m 2 u dětí

(n = 8), dospívajících (n = 3) a mladých dospělých pacientů (n = 3) s leukémií. V těchto

studiích nebylyzaznamenány zjevné rozdíly ve farmakokinetice topotekanu mezi dětmi,

dospívajícími a mladými dospělými pacientyse solidními nádorynebo s leukémií, ale

vzhledem k omezeným údajům však není možno vyvodit z těchto studií konečné závěry.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Sohledemnamechanismusúčinkupůsobítopotekangenotoxickyinvitronasavčíbuňky

(buňkymyšíholymfomualidskélymfocytya)ainvivonabuňkykostnídřeněmyší.

Topotekan způsobuje u potkanů a u králíků embryo-fetální letalitu.

Vestudiíchreprodukčnítoxicitytopotekanuprovedenýchnapotkanechnebylozaznamenáno

žádnéovlivněnísamčíanisamičífertility;usamicvšakbylapozorovánačastějšíovulacea

mírně zvýšené preimplantační ztráty.

Kancerogenní účinek topotekanu nebyl studován.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Mannitol(E421)

Kyselinavinná (E4334)

Kyselina chlorovodíková (E507) (k úpravě pH)

Hydroxid sodný(E524)(kúpravěpH)

6.2Inkompatibility

Tentoléčivýpřípraveknesmíbýtmísensjinýmiléčivýmipřípravkysvýjimkoutěch,které

jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3Doba použitelnosti

Před otevřeníminjekčních lahviček

2 roky

Rekonstituovanýa naředěnýroztok

Roztoksemusíspotřebovatokamžitěporekonstituci,neboťneobsahuježádnékonzervační

přípravky.

Zředěný roztok

Fyzikálně-chemická stabilita léčivého přípravkupo naředění doporučenými roztokypro infuzi

(viz bod 6.6), bylaprokázanana 48 hodin při teplotě 2°C–8°C a teplotě 25°C.

Zmikrobiologickéhohlediskabymělbýtroztokspotřebovatokamžitě.Pokudnení

spotřebovánokamžitědobaapodmínkyuchováváníjsounaodpovědnostiuživatelea

normálněnesmíbýtdelšínež48hodinpřiteplotě2°Caž8°Cnebo25°C,pokudředění

neproběhloza kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejteinjekčnílahvičkuvevnějšímobalu,abybylpřípravekchráněnpředsvětlem.

6.5. Druh obalu a velikost balení

TypIbezbarváinjekčnílahvičkana6mlztabulárníhoskla,uzavřená20mmFluoroTeo

Lyotecpryžovouzátkoua 20 mm hliníkovým flip-off uzávěrem.

Topotecanjek dispozicivbalení po 1nebo 5injekčníchlahvičkách.Každáinjekčnílahvička

může být přetažena přiléhající fólií amůže/nemusí býtzabalena vplastovémobalu.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a další zacházení

TopotecanKabi4mgsemusírekonstituovatsmlvodynainjekci.Rekonstituovanýroztokje

žlutýnebo žluto-zelený a obsahuje 1 mg topotecanum v1 ml.

Kdalšímuředěnípříslušnéhoobjemulzepoužítbuď0,9%roztokchloridusodného

kintravenózníinfuzinebo5%roztokglukozykintravenózníinfuzi.Doporučenákonečná

koncentrace je vrozmezí25 až 50 mikrogramů/ml.

Mělybybýtdodržoványběžnépostupyprozacházeníalikvidaciprotinádorovýchléčivých

přípravků, zejména:

Personálmusíbýtvyškolen vrekonstituciléčivého přípravku.

Těhotné ženynesmípracovat stímtoléčivýmpřípravkem.

Personálpracujícístímtoléčivýmpřípravkemmusíbýtběhemrekonstitucepoužívat

ochrannýoděv včetně masky,ochranných brýlí a rukavic.

Všechenspotřebnímateriálpoužívanýpřipodáváníačištění,včetněrukavicmusíbýt

umístněndosběrnýchnádoburčenýchprovysocerizikovýodpadovýmateriálpro

spálení za vysokých teplot.

Náhodnýstykspokožkounebosočimamusíbýtzasaženémístookamžitě

propláchnuto dostatečnýmmnožstvímvody.

Nepoužitýléčivýpřípravek nebo odpadovýmateriál, kterýbyl použit přirekonstituci, ředění a

podávánímusíbýtznehodnocenvsouladusmístnímipožadavkynapráciscytostatikya

nebezpečnými odpady.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius KabiOncologyPlc.

Bordon, Hampshire GU35 0NF, Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

44/887/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.11.2010

10. DATUM REVIZETEXTU

3.12.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace