Topotecan Eagle

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
topotecan (as hydrochloride)
Dostupné s:
Eagle Laboratories Ltd.   
ATC kód:
L01XX17
INN (Mezinárodní Name):
topotecan
Terapeutické skupiny:
Antineoplastické a imunomodulační činidla
Terapeutické oblasti:
Carcinoma; Small Cell Lung Carcinoma
Terapeutické indikace:
Topotekan v monoterapii je indikován k léčbě pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), pro koho není přeléčení s režimem první volby považována za vhodnou. Topotekan v kombinaci s cisplatinou je indikován u pacientek s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a u pacientek s onemocněním ve Stádiu IVB. U pacientů s předchozí expozicí cisplatinou, se vyžaduje dostatečně dlouhý interval bez léčby k ospravedlnění léčby kombinací.
Přehled produktů:
Revision: 2
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002261
Datum autorizace:
2011-12-22
EMEA kód:
EMEA/H/C/002261

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

14-11-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

14-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

14-11-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

14-11-2014

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Topotecan Eagle 3 mg/1 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

topotecanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete

1.

Co je přípravek Topotecan Eagle a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topotecan Eagle používat

3.

Jak se přípravek Topotecan Eagle používá

4.

Mož

né nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Topotecan Eagle uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK TOPOTECAN EAGLE A K ČEMU SE POUŽ

ÍVÁ

Váš přípravek se nazývá Topotecan Eagle 3 mg/1 ml koncentrát pro přípravku infuzního roztoku (pro

účely této příbalové informace dále jen Topotecan Eagle).

Přípravek Topotecan Eagle pomáhá ničit nádorové buňky. Jedná se o druh chemoterapie.

Přípravek Topotecan Eagle se používá k léčbě:

malobuněčného plicního nádoru, který se znovu objevil po chemoterapii;

pokročilého nádoru děložního čípku v případech, kdy není možná operace nebo ozáření.

V tomto případě se používá spolu s jinou léčivou látkou zvanou cisplatina.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

TOPOTECAN EAGLE POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Topotecan Eagle:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na topotekan nebo na kteroukoliv další složku tohoto

přpřípravku uvedenou v bodu 6;

jestliže v současné době kojíte. Před zahájením léčby přípravkem

Topotecan Eagle přestaňte

kojit;

jestliže máte málo krvinek. Váš lékař u vás zkontroluje počet krvinek.

Pokud se vás týká cokoli z výše uvedeného, přípravek Topotecan Eagle nepoužívejte. Pokud si nejste

jistí, obraťte se před použitím přípravku na svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Topotecan Eagle je zapotřebí

Před zahájením léčby přípravkem Topotecan Eagle musí váš lékař nebo zdravotní sestra zjistit, zda:

trpíte poruchou funkce ledvin. Vaše dávka přípravku Topotecan Eagle může vyžadovat úpravu.

Používání tohoto přípravku se nedoporučuje v případě závažné poruchy ledvin;

Přípavek již není registrován

trpíte poruchou jater. Vaše dávka přípravku Topotecan Eagle může vyžadovat úpravu.

Používání tohoto přípravku se nedoporučuje v případě závažné poruchy jater;

trpíte poruchou plic, nebo jste v minulosti trpěl(a) poruchou plic v důsledku užívání jiných léků

nebo léčby ozářením. V souvislosti s používáním přípravku Topotecan Eagle u vás totiž může

dojít k rozvoji závažných plicních onemocnění (intersticiální onemocnění plic);

trpíte neobvyklou tvorbou podlitin nebo krvácením;

cítíte se velmi nemocný.

Pokud se vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistí), obraťte se před použitím přípravku

Topotecan Eagle na svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i

o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a o rostlinných přípravcích. Důvodem je

skutečnost, že přípravek Topotecan Eagle může ovlivňovat účinek jiných léčiv a rovněž jiná léčiva

mohou ovlivňovat účinek přípravku Topotecan Eagle.

Těhotenství a kojení

Přípravek Topotecan Eagle se nem

á používat v průběhu těhotenství, pokud to není nezbyt

nutné. Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, ihned oznamte tuto

skutečnost svému lékaři.

Ženy, které mohou otěhotnět, mají používat antikoncepci pro zabránění početí v průběhu léčby.

Muži používající přípravek Topotecan Eagle, kteří se chtějí stát otcem dítěte, mají požádat

svého lékaře o doporučení ohledně plánování rodičovství.

V průběhu léčby přípravkem Topotecan Eagle nekojte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Topotecan Eagle u vás může vyvolat pocity únavy nebo slabosti. Pokud takové pocity

zaznamenáte, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje ani dopravní prostředky.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK TOPOTECAN EAGLE POUŽÍVÁ

Jaká dávka přípravku vám bude podána

Vaše dávka přípravku Topotecan Eagle bude záviset na:

léčeném

onemocnění;

velikosti plochy vašeho těla (měřeno v metrech čtverečních nebo m

výsledcích krevních testů před a během léčby;

jak dobře vaše tělo odpovídá na léčbu přípravkem.

Malobuněčný karcinom plic

Obvyklá dávka je 1,5 mg přípravku na jeden metr čtvereční povrchu vašeho těla.

Podává se jednou denně po dobu 5 dnů.

Tento léčebný cyklus bude za normálních okolností zopakován každé 3 týdny.

Karcinom děložního čípku

Obvyklá dávka je 0,75 mg přípravku na každý metr čtvereční povrchu vašeho těla.

Podává se jednou denně po dobu 3 dnů.

Tento léčebný cyklus bude za normálních okolností zopakován každé 3 týdny.

Pro karcinom děložního čípku bude přípravek Topotecan Eagle podáván spolu s další léčivou látkou

zvanou cisplatina. Více informací o cisplatině je uvedeno v příbalové informaci přípravků

obsahujících cisplatinu.

Přípavek již není registrován

Zkušenosti s používáním přípravku Topotecan Eagle u dětí jsou omezené. To znamená, že léčba se

nedoporučuje.

Pokud máte jakékoliv další otázky ohledně používání tohoto přípravku, obraťte se na svého lékaře

nebo zdravotní sestru.

Jak se přípravek Topotecan Eagle připravuje

Přípravek Topotecan Eagle je k dispozici ve formě koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku.

Koncentrace topotekanu je vyšší (3 mg/ml) než v případě jiných přípravků obsahujících topotekan.

Koncentrát musí být před podáním naředěn.

Jak se přípravek Topotecan Eagle podává

Přípravek Topotecan Eagle podává za normálních okolností lékař nebo zdravotní sestra:

jako infuzi („kapačka“ do žíly) po dobu 30 minut

obvykle do vaší paže.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Topotecan Eagle nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

S jakou pravděpodobností se tyto nežádoucí účinky mohou vyskytnout je uvedeno níže:

velmi časté postihují více než 1 z 10 pacientů

časté

postihují 1 až 10 pacientů ze 100

méně časté postihují 1 až 10 pacientů z 1 000

vzácné

postihují 1 až 10 pacientů z 10 000

velmi vzácné postihují mé

ně než 1 pacienta z 10 000

neznámé

frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů stanovit

Závažné nežádoucí účinky

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv z následujících nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři.

Můžete potřebovat okamžitou léčbu:

Infekce

(velmi časté) – vzhledem k tomu, že přípravek Topotecan Eagle může snížit schopnost

obrany proti infekcím.

Mezi příznaky patří:

horečka

náhlé zhoršení vašeho celkového zdravotního stavu

bolest v krku nebo pálení při močení

závažná bolest žaludku, horečka a případně průjem (vzácně s příměsí krve) – mohou být

známky střevního zánětu (neutropenická kolitida)

Zápal plic

(vzácné) s příznaky jako:

dechové obtíže

kašel

horečka

Pokud trpíte poruchou plic nebo jste trpěl v minulosti poruchou plic v důsledku léčby

jinými přípravky

nebo léčby ozářením, máte vyšší riziko rozvoje závažných plicních obtíží (intersticiální onemocnění

plic).

Mezi další nežádoucí účinky patří:

Velmi časté

celkový pocit slabosti a únavy. Toto mohou být projevy poklesu počtu červených krvinek

(anémie). V některých případech může být nutné podání krevní transfuze.

Přípavek již není registrován

neobvyklá tvorba podlitin nebo krvácení, v některých případech závažné. To je způsobeno

poklesem počtu krevních destiček (buňky pro srážení krve)

abnormálně nízký počet bílých krvinek (neutropenie), která může být doprovázena horečkou a

známkami infekce (febrilní neutropenie)

snížení tělesné hmotnosti a chuti k jídlu, pocity únavy nebo slabosti

pocit nevolnosti nebo zvracení, průjem, bolest břicha, zácpa

zánět a vředy v ústech, krku, na jazyku nebo dásních (mukozitida)

vysoká tělesná teplota (horečka)

infekce;

vypadávání vlasů.

Časté

mírné alergické reakce (včetně vyrážky)

žluté zbarvení kůže (žloutenka) způsobené jaterní poruchou

svědění (pruritus)

závažná infekce (sepse)

malátnost

Vzácné

závažné alergické (anafylaktické) reakce, které způsobují otok rtů, obličeje nebo krku, vedoucí

k závažným

dechovým obtížím, vy

rážce nebo kopřivce, anafylaktickému šoku (závažný pokles

krevního tlaku, bledost, agitace, slabý puls, ztráta vědomí)

náhlý otok kůže a sliznice (např. v oblasti krku nebo jazyka) vyvolané zadržováním tekutin

(angioedém)

svědivá vyrážka (nebo kopřivka)

Velmi vzácné

mírná bolest a zánět v místě vpichu v důsledku náhodného podání léčivého přípravku do okolní

tkáně (extravazace), např. následkem úniku

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři

nebo zdravotní sestře.

Pokud se léčíte pro karcinom děložního čípku,

mohou se u vás objevit nežádoucí účinky vyvolané

jinou léčivou látkou(cisplatinou), který budete používat spolu s přípravkem Topotecan Eagle.

5.

JAK PŘÍPRAVEK

TOPOTECAN EAGLE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Topotecan Eagle nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na

injekční lahvičce (uvedeno po EXP). Doba použitelnosti odpovídá poslednímu dnu měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby

byl přípravek chráněn před světlem.

Naředěný roztok

Z mikrobiologického hlediska má být roztok použit ihned po naředění. Pokud není použit okamžitě,

doba a podmínky uchování před použitím jsou odpovědností uživatele a nemá být za normálních

okolností delší než 24 hodin při teplotě 20–25°C a při denním světle.

Přípavek již není registrován

Nepoužívejte přípravek Topotecan Eagle, pokud si všimnete, že roztok obsahuje viditelné částice nebo

pokud není čirý.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Váš lékař by měl

zlikvidovat přípravky, které již nejsou potřeba. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Topotecan Eagle obsahuje

Léčivou látkou je topotecani hydrochloridum.

1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje 3 mg topotekanu (ve formě

hydrochloridu). Jedna injekční lahvička s jednorázovou dávkou 1 ml obsahuje 3 mg topotekanu.

Ostatní složky přípravku jsou: kyselina chlorovodíková (E507) (pro úpravu pH) a voda na

injekci.

Jak přípravek Topotecan Eagle vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Topotecan Eagle je čirá žlutá až oranžová tekutina v čiré skleněné injekční lahvičce

s butylovou pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem s modrým polypropylenovým víčkem a

žlutým kroužkem.

Přípravek Topotecan Eagle je dodáván v krabičce obsahující 1 injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Eagle Laboratories Limited

The Clock House

Station Approach

Marlow, Bucks, SL7 1NT

Velká Británie

Výrobce

MAWDSLEY-BROOKS & COMPANY LIMITED

Unit 22, Quest Park

Wheatley Hall Road

Doncaster, DN2 4LT

Velká Británie

Datum poslední revize textu

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

__________________________________________________________________________________

Přípavek již není registrován

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Návod k naředění, uchovávání a likvidaci přípravku Topotecan Eagle

Obecná opatření

Koncentrace topotekanu v přípravku Topotecan Eagle se liší od ostatních přípravků obsahujících

topotekan a k zajištění správného naředění je nutné dbát zvýšené pozornosti, aby byla získána

stanovená dávka. Tuto dávku je nutné před podáním pacientovi zkontrolovat.

Při zacházení s protinádorovými léky a odstraňování jejich zbytků musí být dodrženy následující

zásady:

Personál musí být zaškolen, jak tento přípravek rozpouštět.

Těhotné ženy s tímto přípravkem nesmějí pracovat.

Při manipulaci s tímto přípravkem má personál používat ochranný oděv, včetně masky,

ochranných brýlí a rukavic.

Všechny pomůcky použité při aplikaci přípravku nebo čištění, včetně rukavic, musí být uloženy

do odpadních vaků určených pro vysoce rizikový odpad likvidovaný spálením při vysoké

teplotě.

Tekuté zbytky je možno vylít po naředění větším

množstvím vody.

Dostane-li se látka náhodně na kůži nebo do oka, je nutné postižené místo okamžitě opláchnout

velkým množstvím vody.

Pokyny k naředění

Je nutné vzít v potaz koncentraci přípravku, neboť může dojít k život ohrožujícímu

předávkování.

Přípravek Topotecan Eagle je čirý žlutý až oranžový roztok obsahující 3 mg/ml topotekanu, což je

vyšší koncentrace než je koncentrace v přípravcích obsahujících topotekan pro intravenózní infuzní

podání.

Uživatel je povinen hlásit jakékoliv chyby v používání přípravku.

Následující tabulky dávkování slouží jako referenční:

Přípavek již není registrován

Pokyny pro přípravu roztoku pro intravenózní podání u pacientů s malobuněčným karcinomem plic

Pro doporučenou dávku

1,5 mg/m

2

Pro sníženou dávku

1,25 mg/m

2

Pro sníženou dávku

1,0 mg/m

2

Povrch těla

(m

2

)

Požadovan

ý objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka (mg)

Požadovaný

objem

roztoku (ml)

Celková

dávka (mg)

Požadovaný

objem

roztoku (ml)

Celková

dávka

(mg)

0,50

1,50

0,42

0,99

0,55

1,65

0,46

1.38

0.37

1,11

0,60

1,80

0,50

1.50

0,40

1,20

0,65

1,95

0,54

1,62

0,43

1,29

0,70

2,10

0,58

1,74

0,47

1,41

0,75

2,25

0,63

1,89

0,50

1,50

0,80

2,40

0,67

0,53

1,59

0,85

2,55

0,71

2.13

0,57

1,71

0,90

2,70

0,75

2.,25

1,80

0,95

2,85

0,79

2,37

0.63

1,89

1,00

3,00

0,83

2,49

0,67

2,01

1,05

3,15

0,88

2,64

0,70

2,10

1,10

3,30

0,92

2,76

0,73

2,19

1,15

3,45

0,96

2,88

0,77

2,31

1,20

3,60

1,00

3,00

0,80

2,40

1,25

3,75

1,04

3,12

0,83

2,49

Přípavek již není registrován

Pokyny pro přípravu roztoku pro intravenózní podání u pacientek s karcinomem děložního čípku

Pro doporučenou dávku

0,75 mg/m

2

Pro sníženou dávku

0,60 mg/m

2

Pro sníženou dávku

0,45 mg/m

2

Povrch těla

(m

2

)

Požadovaný

objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka (mg)

Požadovaný

objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka (mg)

Požadovaný

objem

roztoku (ml)

Celková

dávka (mg)

0,25

0,75

0,20

0,60

0,15

0,45

0,28

0,84

0,22

0,66

0,17

0,51

0,30

0,90

0,24

0,72

0,18

0,54

0,33

0,99

0,26

0,78

0,20

0,60

0,35

1,05

0,28

0,84

0,21

0,63

0,38

1,14

0,30

0,90

0,23

0,69

0,40

1,20

0,32

0,96

0,24

0,72

0,43

1,29

0,34

1,02

0,26

0,78

0,45

1,35

0,36

1,08

0,27

0,81

0,48

1,44

0,38

1,14

0,29

0,87

0,50

1,50

0,40

1,20

0,30

0,90

0,53

1,59

0,42

1,26

0,32

0,96

0,55

1,65

0,44

1,32

0,33

0,99

0,58

1,74

0,46

1,38

0,35

1,05

0,60

1,80

0,48

1,44

0,36

1,08

0,63

1,89

0,50

1,50

0,38

1,14

Přípravek Topotecan Eagle je nutné s ohledem na dosažení konečné koncentrace topotekanu v rozmezí

g/ml až 50

g/ml v roztoku pro infuzní podání u pacienta dále naředit s použitím buď

fyziologického injekčního roztoku 9 mg/ml (0,9% w/v), nebo injekčního roztoku glukózy 50 mg/ml

(5 % w/v). Ředění by mělo být prováděno za přísně aseptických podmínek (např. laboratorní stůl

LAF).

Uchovávání naředěného roztoku

Z mikrobiologického hlediska by měl být roztok použit ihned po naředění. Pokud není použit

okamžitě, doba a podmínky uchování před použitím jsou odpovědností uživatele a neměly by být za

normálních okolností delší než 24 hodin při teplotě 20—25 °C a při denním světle.

Likvidace

Přípravek Topotecan Eagle 3 mg/1 ml je určen pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý

přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Topotecan Eagle 15 mg/5 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

topotecanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete

1.

Co je přípravek Topotecan Eagle a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topotecan Eagle používat

3.

Jak se přípravek Topotecan Eagle používá

7.

Možné nežádoucí účinky

8.

Jak přípravek Topotecan Eagle uchovávat

9.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK TOPOTECAN EAGLE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Váš přípravek se nazývá Topotecan Eagle 3 mg/1 ml koncentrát pro přípravku infuzního roztoku (pro

účely této příbalové informace dále jen Topotecan Eagle).

Přípravek Topotecan Eagle pomáhá ničit nádorové buňky. Jedná se o druh chemoterapie.

Přípravek Topotecan Eagle se používá k léčbě:

malobuněčného plicního nádoru, který se znovu objevil po chemoterapii

pokročilého nádoru děložního čípku v případech, kdy není možná operace nebo ozáření.

V tomto případě se používá spolu s jinou léčivou látkou zvanou cisplatina.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

TOPOTECAN EAGLE POUŽÍVAT

Nepouž

ívejte přípravek Topotecan Eagle:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na topotekan nebo na kteroukoliv další složku tohoto

ípravku uvedenou v bodu 6;

jestliže v současné době kojíte. Před zahájením léčby přípravkem Topotecan Eagle přestaňte

kojit;

jestliže máte málo krvinek. Váš lékař u vás zkontroluje počet krvinek.

Pokud se vás týká cokoli z výše uvedeného, přípravek Topotecan Eagle nepoužívejte. Pokud si nejste

jistí, obraťte se před použitím přípravku na svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Topotecan Eagle je zapotřebí

Před zahájením léčby přípravkem Topotecan Eagle musí váš lékař nebo zdravotní sestra zjistit, zda:

trpíte poruchou funkce ledvin. Vaše dávka přípravku Topotecan Eagle může vyžadovat úpravu.

Používání tohoto přípravku se nedoporučuje v případě závažné poruchy ledvin;

trpíte poruchou jater. Vaše dávka přípravku Topotecan Eagle může vyžadovat úpravu.

Používání tohoto přípravku se nedoporučuje v případě závažné poruchy

jater;

Přípavek již není registrován

trpíte poruchou plic, nebo jste v minulosti trpěl(a) poruchou plic v důsledku používání jiných

léků nebo léčby ozářením. V souvislosti s užíváním přípravku Topotecan Eagle u vás totiž může

dojít k rozvoji závažných plicních onemocnění (intersticiální onemocnění plic);

trpíte neobvyklou tvorbou podlitin nebo krvácením;

cítíte se velmi nemocný.

Pokud se vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistí), obraťte se před použitím přípravku

Topotecan Eagle na svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i

o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a o rostlinných přípravcích. Důvodem je

skutečnost, že přípravek Topotecan Eagle může ovlivňovat účinek jiných léčiv a rovněž jiná léčiva

mohou ovlivňovat účinek přípravku Topotecan Eagle.

Těhotenství a kojení

Přípravek Topotecan Eagle se nemá používat v průběhu těhotenství, pokud to není nezby

tně

nutné. Pokud jste těhotná nebo se dom

níváte, že byste mohla být těhotná, ihned oznamte tuto

skutečnost svému lékaři.

Ženy, které mohou otěhotnět, mají používat antikoncepci pro zabránění početí v průběhu léčby.

Muži používající přípravek Topotecan Eagle, kteří se chtějí stát otcem dítěte, mají požádat

svého lékaře o doporučení ohledně plánování rodičovství.

V průběhu léčby přípravkem Topotecan Eagle nekojte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Topotecan Eagle u vás může vyvolat pocity únavy nebo slabosti. Pokud takové pocity

zaznamenáte, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje ani dopravní prostředky.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK TOPOTECAN EAGLE POUŽÍVÁ

Jaká dávka přípravku vám bude podána

Vaše dávka přípravku Topotecan Eagle bude záviset na:

léčeném onemocnění;

velikosti plochy

vašeho těla (měřeno v metrech čtverečních nebo m

výsledcích krevních testů před a během léčby;

jak dobře vaše tělo odpovídá na léčbu přípravkem.

Malobuněčný karcinom plic

Obvyklá dávka je 1,5 mg přípravku na každý jeden metr čtvereční povrchu vašeho těla.

Podává se jednou denně po dobu 5 dnů.

Tento léčebný cyklus bude za normálních okolností zopakován každé 3 týdny.

Karcinom děložního čípku

Obvyklá dávka je 0,75 mg přípravku na každý metr čtvereční povrchu vašeho těla.

Podává se jednou denně po dobu 3 dnů.

Tento léčebný cyklus bude za normálních okolností zopakován každé 3 týdny.

Pro karcinom děložního čípku bude přípravek Topotecan Eagle podáván spolu s další léčivou látkou

zvanou cisplatina. Více informací o cisplatině je uvedeno v příbalové informaci přípravků

obsahujících cisplatinu.

Zkušenosti s používáním přípravku Topotecan Eagle u dětí jsou omezené. To znamená, že léčba se

nedoporučuje.

Přípavek již není registrován

Pokud máte jakékoliv další otázky ohledně používání tohoto přípravku, obraťte se na svého lékaře

nebo zdravotní sestru.

Jak se přípravek Topotecan Eagle připravuje

Přípravek Topotecan Eagle je k dispozici ve formě koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku.

Koncentrace topotekanu je vyšší (3 mg/ml) než v případě jiných přípravků obsahujících topotekan.

Koncentrát musí být před podáním naředěn.

Jak se přípravek Topotecan Eagle podává

Přípravek Topotecan Eagle podává za normálních okolností lékař nebo zdravotní sestra:

jako infuzi („kapačka“ do žíly) po dobu 30 minut

obvykle do vaší paže.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Topotecan Eagle nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

S jakou pravděpodobností se tyto nežádoucí účinky mohou vyskytnout je uvedeno níže:

velmi časté postihují více než 1 z 10 pacientů

časté

postihují 1 až 10 pacientů ze 100

méně časté postihují 1 až 10 pacientů z 1 000

vzácné

postihují 1 až 10 pacientů z 10 000

velmi vzácné postihují méně než 1 pacienta z 10 000

neznámé

frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů stanovit

Závažné nežádoucí účinky

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv z následujících nežádoucích účinků, sdělte to ihned svém

u lékaři.

Můžete potřebovat okam

žitou léčbu:

Infekce

(velmi časté) – vzhledem k tomu, že přípravek Topotecan Eagle může snížit schopnost

obrany proti infekcím. Mezi příznaky patří:

horečka

náhlé zhoršení vašeho celkového zdravotního stavu

bolest v krku nebo pálení při močení

závažná bolest žaludku, horečka a případně průjem (vzácně s příměsí krve) – mohou být

známky střevního zánětu (neutropenická kolitida)

Zápal plic

(vzácné) s příznaky jako:

dechové obtíže

kašel

horečka

Pokud trpíte poruchou plic nebo jste trpěl v minulosti poruchou plic v důsledku léčby jinými přípravky

nebo léčby ozářením, máte vyšší riziko rozvoje závažných plicních obtíží (intersticiální onemocnění

plic).

Mez

i další nežádoucí účinky patří:

Velm

i časté

celkový pocit slabosti a únavy. Toto mohou být projevy poklesu počtu červených krvinek

(anémie). V některých případech může být nutné podání krevní transfuze.

neobvyklá tvorba podlitin nebo krvácení, v některých případech závažné. To je způsobeno

poklesem počtu krevních destiček (buňky pro srážení krve).

abnormálně nízký počet bílých krvinek (neutropenie), která může být doprovázena horečkou a

známkami infekce (febrilní neutropenie)

Přípavek již není registrován

snížení tělesné hmotnosti a chuti k jídlu, pocity únavy nebo slabosti

pocit nevolnosti nebo zvracení, průjem, bolest břicha, zácpa

zánět a vředy v ústech, krku, na jazyku nebo dásních (mukozitida)

vysoká tělesná teplota (horečka)

infekce

vypadávání vlasů

Časté

mírné alergické reakce (včetně vyrážky)

žluté zbarvení kůže (žloutenka) způsobené jaterní poruchou

svědění (pruritus)

závažná infekce (sepse)

malátnost

Vzácné

závažné alergické (anafylaktické) reakce, které způsobují otok rtů, obličeje nebo krku, vedoucí

k závažným dechovým obtížím, vyrážce nebo kopřivce, anafylaktickému šoku (závažný pokles

krevního tlaku, bledost, agitace, slabý puls, ztráta vědomí)

náhlý otok kůže a sliznice (např. v oblasti krku nebo jazyka) vyvolané zadržováním tekutin

(angioedém)

svědivá vyrážka (nebo kopřivka)

Velmi vzácné

mírná bolest a zánět v místě vpichu v důsledku náhodného podání léčivého přípravku do okolní

tkáně (extravazace) např. následkem

úniku

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné m

íře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři

nebo zdravotní sestře

Pokud se léčíte pro karcinom děložního čípku,

mohou se u vás objevit nežádoucí účinky vyvolané

jinou léčivou látkou (cisplatinou), který budete používat spolu s přípravkem Topotecan Eagle.

5.

JAK PŘÍPRAVEK

TOPOTECAN EAGLE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Topotecan Eagle nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na

injekční lahvičce (uvedeno po EXP). Doba použitelnosti odpovídá poslednímu dnu měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Injekční lahvička po prvním otevření

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána po dobu 14 dnů při teplotě

20°C—25°C, přičemž přípravek se má uchovávat ve vnějším obalu jako ochrana před světlem.

Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření skladován po dobu maximálně 14 dní

při teplotě 20°C—25°C. Za jinou dobu a podmínky uchování nese odpovědnost sám uživatel.

Naředěný roztok

Z mikrobiologického hlediska má být roztok použit ihned po naředění. Pokud není použit okamžitě,

doba a podmínky uchování před použitím jsou odpovědností uživatele a nemá být za normálních

okolností delší než 24 hodin při teplotě 20–25°C a při denním světle.

Přípavek již není registrován

Nepoužívejte přípravek Topotecan Eagle, pokud si všimnete, že roztok obsahuje viditelné částice nebo

pokud není čirý.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Váš lékař by měl

zlikvidovat přípravky, které již nejsou potřeba. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Topotecan Eagle obsahuje

Léčivou látkou je topotecani hydrochloridum.

1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje 3 mg topotekanu (ve formě

hydrochloridu). Jedna injekční lahvička s jednorázovou dávkou 1 ml obsahuje 3 mg topotekanu.

Ostatní složky přípravku jsou: kyselina chlorovodíková (E507) (pro úpravu pH) a voda na

injekci.

Jak přípravek Topotecan Eagle vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Topotecan Eagle je čirá žlutá až oranžová tekutina v čiré skleněné injekční lahvičce

s butylovou pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem se žlutým polypropylenovým víčkem a

žlutým kroužkem.

Přípravek Topotecan Eagle je dodáván v krabičce obsahující 1 injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Eagle Laboratories Limited

The Clock House

Station Approach

Marlow, Bucks, SL7 1NT

Velká Británie

Výrobce

MAWDSLEY-BROOKS & COMPANY LIMITED

Unit 22, Quest Park

Wheatley Hall Road

Doncaster, DN2 4LT

Velká Británie

Datum poslední revize textu

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

__________________________________________________________________________________

Přípavek již není registrován

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Návod k naředění, uchovávání a likvidaci přípravku Topotecan Eagle

Obecná opatření

Koncentrace topotekanu v přípravku Topotecan Eagle se liší od ostatních přípravků obsahujících

topotekan a k zajištění správného naředění je nutné dbát zvýšené pozornosti, aby byla získána

stanovená dávka. Tuto dávku je nutné před podáním pacientovi zkontrolovat.

Při zacházení s protinádorovými léky a odstraňování jejich zbytků musí být dodrženy následující

zásady:

Personál musí být zaškolen, jak tento přípravek rozpouštět.

Těhotné ženy s tímto přípravkem nesmějí pracovat.

Při manipulaci s tímto přípravkem má personál používat ochranný oděv, včetně masky,

ochranných brýlí a rukavic.

Všechny pomůcky použité při aplikaci přípravku nebo čištění, včetně rukavic, musí být uloženy

do odpadních vaků určených pro vysoce rizikový odpad likvidovaný spálením při vysoké

teplotě.

Tekuté zbytky je možno vylít po naředění větším

množstvím vody.

Dostane-li se látka náhodně na kůži nebo do oka, je nutné postižené místo okamžitě opláchnout

velkým množstvím vody.

Pokyny k naředění

Je nutné vzít v potaz koncentraci přípravku, neboť může dojít k život ohrožujícímu

předávkování.

Přípravek Topotecan Eagle je čirý žlutý až oranžový roztok obsahující 3 mg/ml topotekanu, což je

vyšší koncentrace než je koncentrace v přípravcích obsahujících topotekan pro intravenózní infuzní

podání.

Uživatel je povinen hlásit jakékoliv chyby v používání přípravku.

Následující tabulky dávkování slouží jako referenční:

Přípavek již není registrován

Pokyny pro přípravu roztoku pro intravenózní podání u pacientů s malobuněčným karcinomem plic

Pro doporučenou dávku

1,5 mg/m

2

Pro sníženou dávku

1,25 mg/m

2

Pro sníženou dávku

1,0 mg/m

2

Povrch těla

(m

2

)

Požadovan

ý objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka (mg)

Požadovaný

objem

roztoku (ml)

Celková

dávka (mg)

Požadovaný

objem

roztoku (ml)

Celková

dávka

(mg)

0,50

1,50

0,42

0,99

0,55

1,65

0,46

1.38

0.37

1,11

0,60

1,80

0,50

1.50

0,40

1,20

0,65

1,95

0,54

1,62

0,43

1,29

0,70

2,10

0,58

1,74

0,47

1,41

0,75

2,25

0,63

1,89

0,50

1,50

0,80

2,40

0,67

0,53

1,59

0,85

2,55

0,71

2.13

0,57

1,71

0,90

2,70

0,75

2.,25

1,80

0,95

2,85

0,79

2,37

0.63

1,89

1,00

3,00

0,83

2,49

0,67

2,01

1,05

3,15

0,88

2,64

0,70

2,10

1,10

3,30

0,92

2,76

0,73

2,19

1,15

3,45

0,96

2,88

0,77

2,31

1,20

3,60

1,00

3,00

0,80

2,40

1,25

3,75

1,04

3,12

0,83

2,49

Přípavek již není registrován

Pokyny pro přípravu roztoku pro intravenózní podání u pacientek s karcinomem děložního čípku

Pro doporučenou dávku

0,75 mg/m

2

Pro sníženou dávku

0,60 mg/m

2

Pro sníženou dávku

0,45 mg/m

2

Povrch těla

(m

2

)

Požadovaný

objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka (mg)

Požadovaný

objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka (mg)

Požadovaný

objem

roztoku (ml)

Celková

dávka (mg)

0,25

0,75

0,20

0,60

0,15

0,45

0,28

0,84

0,22

0,66

0,17

0,51

0,30

0,90

0,24

0,72

0,18

0,54

0,33

0,99

0,26

0,78

0,20

0,60

0,35

1,05

0,28

0,84

0,21

0,63

0,38

1,14

0,30

0,90

0,23

0,69

0,40

1,20

0,32

0,96

0,24

0,72

0,43

1,29

0,34

1,02

0,26

0,78

0,45

1,35

0,36

1,08

0,27

0,81

0,48

1,44

0,38

1,14

0,29

0,87

0,50

1,50

0,40

1,20

0,30

0,90

0,53

1,59

0,42

1,26

0,32

0,96

0,55

1,65

0,44

1,32

0,33

0,99

0,58

1,74

0,46

1,38

0,35

1,05

0,60

1,80

0,48

1,44

0,36

1,08

0,63

1,89

0,50

1,50

0,38

1,14

Přípravek Topotecan Eagle je nutné s ohledem na dosažení konečné koncentrace topotekanu v rozmezí

g/ml až 50

g/ml v roztoku pro infuzní podání u pacienta dále naředit s použitím buď

fyziologického injekčního roztoku 9 mg/ml (0,9% w/v), nebo injekčního roztoku glukózy 50 mg/ml

(5 % w/v). Ředění by mělo být prováděno za přísně aseptických podmínek (např. laboratorní stůl

LAF).

Uchovávání naředěného roztoku

Z mikrobiologického hlediska by měl být roztok použit ihned po naředění. Pokud není použit

okamžitě, doba a podmínky uchování před použitím jsou odpovědností uživatele a neměly by být za

normálních okolností delší než 24 hodin při teplotě 20—25 °C a při denním světle.

Injekční lahvička po prvním otevření

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána po dobu 14 dnů při teplotě

20°C—25°C, přičemž přípravek se má uchovávat ve vnějším obalu jako ochrana před světlem.

Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření skladován po dobu m

aximá

lně 14 dní

při teplotě 20°C—25°C. Za jinou dobu a podmínky uchování nese odpovědnost sám uživatel.

Likvidace

Přípravek Topotecan Eagle 3 mg/1 ml je určen pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý

přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Topotecan Eagle 3 mg/1 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje topotecanum 3 mg (ve formě topotecani

hydrochloridum).

Jedna injekční lahvička s jednorázovou dávkou 1 ml obsahuje topotecanum 3 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

Čirý světle žlutý až oranžový roztok, pH

1,2.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Topotekan v monoterapii je indikován k léčbě pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu

(SCLC), u kterých není opakovaná léčba režimem první volby považována za vhodnou (viz bod 5.1).

Topotekan v kombinaci s cisplatinou je indikován u pacientek s karcinomem děložního čípku

rekurentním po radioterapii a u pacientek s onemocněním ve stádiu IVB. U pacientek, které již byly

léčeny cisplatinou, se vyžaduje dostatečně dlouhý interval bez léčby k tomu, aby bylo možno

považovat podání této kombinace za odůvodněné (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Při současném podávání s cisplatinou je třeba prostudovat úplnou informaci o použití cisplatiny.

Před podáním prvního cyklu topotekanu musí mít pacientky výchozí počet neutrofilů ≥ 1,5 x 10

počet trombocytů musí být ≥ 100 x 10

/l a hodnoty hemoglobinu ≥ 9 g/dl (po transfuzi, pokud je

nutná).

Malobuněčný plicní karcinom

Počáteční dávkování

Doporučená dávka topotekanu je 1,5 mg/m

tělesného povrchu/den. Podává se denně formou 30 minut

trvající nitrožilní infuze, a to pět po sobě následujících dní, s intervalem tří týdnů mezi začátky

jednotlivých cyklů. V léčbě je možné pokračovat, pokud je dobře snášena, až do progrese onemocnění

(viz body 4.8 a 5.1).

Následující dávkování

Topotekan nesmí být znovu aplikován, pokud není počet neutrofilů ≥ 1 x 10

/l, počet trombocytů

≥ 100 x 10

/l a pokud nejsou hodnoty hemoglobinu ≥ 9 g/dl (po transfuzi, pokud je nutná).

Přípavek již není registrován

V běžné onkologické praxi se ke zvládnutí neutropenie buď podává topotekan současně s další léčbou

(např. G-CSF), nebo se k udržení počtu neutrofilů snižuje dávka.

Pokud se u pacientů s výskytem těžké neutropenie (počet neutrofilů

<

0,5 x 10

/l) trvající 7 nebo více

dní nebo u těch, kde byla neutropenie spojena s horečkou nebo infekcí, případně u pacientů, u nichž

byla terapie pro neutropenii zpožděna, snižuje dávka, měla by být snížena o 0,25 mg/m

/den na

1,25 mg/m

/den (nebo následně až na 1,0 mg/m

/den, pokud je to nezbytné).

Dávky topotekanu je třeba rovněž snížit, pokud počet trombocytů klesne pod hodnotu 25 x 10

V klinických studiích byla aplikace topotekanu přerušena, pokud redukce dávky na 1,0 mg/m

nedostačovala a vzhledem k nežádoucím účinkům bylo nezbytné její další snížení.

Karcinom děložního čípku

Počáteční dávkování

Doporučená dávka topotekanu je 0,75 mg/m

/den podávaná 1., 2. a 3. den léčby formou intravenózní

infuze trvající 30 minut. Cisplatina se podává formou intravenózní infuze 1. den léčby v dávce 50

mg/m

/den následně po podání dávky topotekanu. Toto léčebné schéma se opakuje každých 21 dnů, a

to v šesti cyklech nebo do progrese onemocnění.

Následující dávkování

Topotekan nesmí být znovu aplikován, pokud není počet neutrofilů vyšší nebo roven 1,5 x 10

/l, počet

trombocytů není vyšší nebo roven 100 x 10

/l a pokud nejsou hodnoty hemoglobinu vyšší nebo rovny

9 g/dl (po transfuzi, pokud je nutná).

V běžné onkologické praxi se ke zvládnutí neutropenie buď podává topotekan současně s další léčbou

(např. G-CSF), nebo se k udržení počtu neutrofilů snižuje dávka.

Pokud se u pacientek s výskytem těžké neutropenie (počet neutrofilů méně než 0,5 x 10

/l) trvající

sedm nebo více dní nebo u těch, kde byla neutropenie spojena s horečkou nebo infekcí, případně u

pacientek, u nichž byla terapie pro neutropenii zpožděna, snižuje dávka, měla by být snížena o 20 %

na 0, 60 mg/m

/den

v následujících cyklech (nebo následně až na 0,45 mg/m

/den,

pokud je to

nezbytné).

Podobně má být dávka snížena, pokud dojde k poklesu počtu trombocytů pod 25 x 10

Dávkování při poškození ledvin

Monoterapie (malobuněčný plicní karcinom)

U pacientů s clearance kreatininu

<

20 ml/min nejsou k dispozici dostatečná data

pro stanovení doporučené dávky. Omezená data naznačují, že se u pacientů se středně těžkým

renálním poškozením mají dávky snížit. Doporučené dávkování topotekanu v monoterapii u pacientů s

ovariálním nebo malobuněčným plicním karcinomem a s clearance kreatininu mezi 20 až 39 ml/min je

0,75 mg/m

/den po dobu pěti po sobě následujících dnů.

Kombinovaná léčba (karcinom děložního čípku)

V klinických studiích s topotekanem podávaným v kombinaci s cisplatinou k léčbě karcinomu

děložního čípku byla léčba zahájena pouze u pacientek s hodnotou sérového kreatininu menší nebo

rovnou 1,5 mg/dl. Pokud při kombinované léčbě topotekanem/cisplatinou přesáhnou hodnoty

sérového kreatininu 1,5 mg/dl, je třeba se řídit doporučeními pro snížení dávky/pokračování v léčbě

cisplatinou uvedenými v úplné informaci o použití cisplatiny. K dispozici jsou pouze nedostatečné

údaje týkající se pokračování monoterapie topotekanem u pacientek s karcinomem děložního čípku,

pokud je podávání cisplatiny přerušeno.

Přípavek již není registrován

Pediatrická populace

Vzhledem k omezeným zkušenostem s podáváním přípravku dětem nemůže být podáno žádné

doporučení pro léčbu topotekanem u pediatrických pacientů (viz body 5.1 a 5.2).

Způsob podání

Topotekan má být používán pouze na pracovištích, která se specializují na podávání cytotoxické

chemoterapie, a smí být podáván pouze pod dohledem lékaře se zkušenostmi v používání

chemoterapie (viz bod 6.6).

V injekční lahvičce s obsahem 1 ml je koncentrace topotekanu vyšší (3 mg/ml) než v případě ostatních

přípravků obsahujících topotekan. Přípravek Topotecan Eagle musí být před podáním dále naředěn

(viz bod 6.6).

Je nutné vzít v potaz koncentraci přípravku, neboť může dojít k život ohrožujícímu

předávkování.

Přípravek Topotecan Eagle obsahuje dávku s vyšší koncentrací (3 mg/ml) než ostatní přípravky

obsahující topotekan pro intravenózní infuzní podání (obvykle 1 mg/ml). Přípravek Topotecan

Eagle musí být naředěn na konečnou koncentraci v rozmezí 25 µg/ml a 50 µg/ml (pokyny pro

naředění viz bod 6.6).

4.3

Kontraindikace

Topotekan je kontraindikován u pacientů,

kteří mají v anamnéze výskyt hypersenzitivních reakcí na léčivou látku nebo na kteroukoli

pomocnou látku obsaženou v přípravku;

které kojí (viz bod 4.6);

kteří mají již před zahájením prvního cyklu těžký útlum kostní dřeně vyjádřený výchozím

počtem neutrofilů

<

1,5 x 10

/l a/nebo počtem trombocytů < 100 x 10

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Topotecan Eagle musí být před podáním odpovídajícím způsobem naředěn. Koncentrace

topotekanu v přípravku Topotecan Eagle se liší od ostatních přípravků s obsahem topotekanu (další

pokyny k naředění viz bod 6.6).

Je nutné vzít v potaz koncentraci přípravku, neboť může dojít k život ohrožujícímu

předávkování.

Přípravek Topotecan Eagle obsahuje dávku s vyšší koncentrací (3 mg/ml) než ostatní přípravky

obsahující topotekan pro intravenózní infuzní podání (obvykle 1 mg/ml). Přípravek Topotecan

Eagle musí být naředěn na konečnou koncentraci v rozmezí 25 µg/ml a 50 µg/ml (pokyny pro

naředění viz bod 6.6).

Hematologická toxicita je závislá na dávce. Během léčby je nutné pravidelně kontrolovat krevní obraz

včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů a počtu trombocytů (viz bod 4.2).

Podobně jako ostatní cytostatika může topotekan způsobit těžkou myelosupresi. U pacientů léčených

topotekanem byla hlášena myelosuprese vedoucí k sepsi a úmrtí v důsledku sepse (viz bod 4.8).

Topotekanem vyvolaná neutropenie může způsobit neutropenickou kolitidu. V klinických studiích

s topotekanem byly hlášeny případy neutropenické kolitidy s fatálními následky. U pacientů s

horečkou, neutropenií a odpovídajícími příznaky abdominální bolesti má být zvážena možnost rozvoje

neutropenické kolitidy.

Přípavek již není registrován

Při léčbě topotekanem byly hlášeny případy intersticiální plicní nemoci (IPN), z nichž některé byly

fatální (viz bod 4.8). Rizikové faktory zahrnují intersticiální plicní nemoc v anamnéze, plicní fibrózu,

plicní karcinom, ozařování hrudníku a užívání pneumotoxických léků a/nebo užívání faktorů

stimulujících kolonie. Pacienti musí být sledováni s ohledem na možný výskyt plicních příznaků

svědčících pro intersticiální plicní chorobu (např. kašel, horečka, dušnost a/nebo hypoxie) a v případě

potvrzení nové diagnózy intersticiální plicní nemoci musí být léčba topotekanem ukončena.

Léčba topotekanem v monoterapii a topotekanem v kombinaci s cisplatinou je často spojena s klinicky

relevantní trombocytopenií. Tuto skutečnost je třeba při předepisování topotekanu vzít v úvahu např. v

případech, kdy se zvažuje léčba u pacientek se zvýšeným rizikem nádorového krvácení.

U pacientů v celkově špatném stavu (PS >1) lze očekávat nižší terapeutickou odpověď a vyšší výskyt

komplikací, jako jsou například horečka, infekce a sepse (viz bod 4.8). Pečlivé posouzení celkového

stavu v době podávání léčby je důležité pro ujištění, že nedošlo ke zhoršení celkového stavu pacienta

na úroveň 3.

Dosud jsou jen nedostatečné zkušenosti s podáváním topotekanu nemocným s těžkým poškozením

funkce ledvin (clearance kreatininu

<

20 m

l/min) nebo s těžkým

poškozením jaterních funkcí

způsobených cirhózou (sérový bilirubin

10 mg/dl). U těchto skupin nemocných nelze

proto podání topotekanu doporučit.

Malé skupině nemocných s poruchou jaterních funkcí (sérový bilirubin v rozmezí 1,5 mg/dl

a 10 mg/dl) byla podávána intravenózní dávka topotekanu 1,5 mg/m

po dobu 5 dní každé 3 týdny.

Došlo k redukci clearance topotekanu, nicméně pro stanovení doporučeného dávkování pro tuto

skupinu nemocných dosud není dostačující množství údajů.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly prováděny žádné

in vivo

studie u lidí týkající se farmakokinetických interakcí.

Topotekan neinhibuje humánní enzymy P450 (viz bod 5.2). V populační studii nebylo při intravenózní

formě aplikace prokázáno, že by souběžné podávání granisetronu, ondansetronu, morfinu nebo

kortikosteroidů mělo signifikantní vliv na farmakokinetiku celkového topotekanu (účinné i neúčinné

formy).

Při kombinované léčbě topotekanem a dalšími protinádorovými chemoterapeutiky může být pro

zlepšení snášenlivosti nezbytná redukce dávek jednotlivých léčiv. Při kombinaci topotekanu

s platinovými cytostatiky dochází k rozdílným interakcím v závislosti na tom, zda je platinové

cytostatikum podáno první nebo pátý den podávání topotekanu. Pokud jsou cisplatina nebo

karboplatina aplikovány první den podávání topotekanu, musí být pro zlepšení snášenlivosti podány

nižší dávky těchto léčiv než v případě jejich aplikace pátý den podávání topotekanu.

Při podávání topotekanu (0,75 mg/m

/den po dobu pěti po sobě následujících dnů) a cisplatiny

(60 mg/m

/den první den) 13 pacientkám s ovariálním karcinomem bylo 5. den léčby zaznamenáno

mírné zvýšení AUC (12 %, n=9) a C

(23 %, n=11). Není pravděpodobné, že by toto zvýšení bylo

klinicky relevantní.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Antikoncepce u mužů a žen

Podobně jako při léčbě ostatními cytostatiky musí být i při léčbě topotekanem kteréhokoli ze

sexuálních partnerů používána účinná antikoncepční metoda.

Přípavek již není registrován

Léčba u fertilních žen

V předklinických studiích bylo prokázáno, že topotekan má embryotoxické i fetotoxické účinky (viz

bod 5.3). Podobně jako ostatní cytostatika může topotekan způsobit poškození plodu, a proto mají být

ženy v reprodukčním věku poučeny o tom, že nemají v období terapie topotekanem otěhotnět.

Těhotenství

Pokud je topotekan používán v průběhu těhotenství nebo pokud dojde k otěhotnění v průběhu léčby

topotekanem, musí být pacientka upozorněna na možná rizika pro plod.

Kojení

Během kojení je podávání topotekanu kontraindikováno (viz bod 4.3). I když není prokázáno, zda

topotekan prochází do mateřského mléka, musí se kojení na začátku terapie přerušit.

Fertilita

Ve studiích reprodukční toxicity prováděných na potkanech nebylo pozorováno žádné ovlivnění samčí

nebo samičí fertility. Nicméně, podobně jako všechna cytotoxická léčiva je topotekan genotoxický a

ovlivnění fertility, včetně fertility mužů, nemůže být vyloučeno.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení

motorových vozidel a při obsluze strojů se však má zachovávat opatrnost, zvláště pokud přetrvává

únava a astenie.

4.8

Nežádoucí účinky

Ve studiích zabývajících se hledáním optimálního dávkování, do kterých bylo zahrnuto 523 pacientek

s relapsem ovariálního karcinomu a 631 nemocných s relapsem malobuněčného plicního karcinomu,

byly limitujícím faktorem monoterapie topotekanem projevy hematologické toxicity. Tato toxicita

byla očekávaná a reverzibilní. Nebyly zjištěny žádné známky kumulativní hematologické nebo jiné

toxicity.

Profil nežádoucích účinků topotekanu podávaného v kombinaci s cisplatinou v klinických studiích u

pacientek s karcinomem děložního čípku byl v souladu s profilem nežádoucích účinků zaznamenaným

při léčbě topotekanem v monoterapii. Celková hematologická toxicita je nižší u pacientů léčených

topotekanem

v kombinaci s cisplatinou ve srovnání s topotekanem podávaným

v monoterapii, ale

vyšší než při podávání samotné cisplatiny.

Při podávání topotekanu v kombinaci s cisplatinou byly hlášeny další nežádoucí účinky, tyto

nežádoucí účinky však byly hlášeny při monoterapii cisplatinou a nebyly přisuzovány topotekanu.

Úplný seznam nežádoucích účinků zaznamenaných při užívání cisplatiny je uveden v informaci o

použití cisplatiny.

Integrované údaje o bezpečnosti topotekanu podávaného v monoterapii jsou uvedeny níže.

Nežádoucí účinky seřazené dle systémově-orgánové klasifikace a absolutní frekvence (všechny

hlášené případy) jsou uvedeny níže. Frekvence nežádoucích účinků je definována jako: velmi častá

(≥1/10), častá (≥1/100 až <1/10), méně častá ( ≥1/1 000 až <1/100), vzácná (≥1/10 000 až <1/1 000),

velmi vzácná (<1/10 000) včetně ojedinělých případů a případů s neznámou četností (na základě

dostupných údajů nemůže být určena).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté: febrilní neutropenie, neutropenie (viz Gastrointestinální poruchy),

trombocytopenie, anémie, leukopenie

Přípavek již není registrován

Časté: pancytopenie

Není známo: závažné krvácení (spojeno s trombocytopenií)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné: intersticiální plicní nemoc (některé případy skončily fatálně)

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: nauzea, zvracení a průjem (tyto nežádoucí účinky mohou být závažné), zácpa,

bolest břicha

* a mukozitida.

Neutropenická kolitida, včetně fatální neutropenické kolitidy, byla hlášena jako komplikace

topotekanem vyvolané neutropenie (viz bod 4.4).

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté: alopecie

Časté: svědění

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté: anorexie (může být závažná)

Infekce a infestace

Velmi časté: infekce

Časté: sepse

Fatální případy způsobené sepsí byly hlášeny u pacientů léčených topotekanem (viz bod 4.4)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté: pyrexie, astenie, únava.

Časté: malátnost.

Velmi vzácné: extravazáty

*Extravazáty byly hlášeny velmi vzácně. Reakce byly mírné a obvykle nevyžadovaly

specifickou léčbu.

Poruchy imunitního systému

Časté:

hypersenzitivní reakce včetně enantému

Vzácné: anafylaktická reakce, angioedém, kopřivka

Poruchy jater a žlučových cest

Časté: hyperbilirubinemie

Incidence výše uvedených nežádoucích účinků je obvykle vyšší u pacientů v celkově špatném stavu

(viz bod 4.4).

Četnost hematologických a jiných než hematologických nežádoucích účinků uváděných níže vychází

z hlášení nežádoucích účinků považovaných za nežádoucí účinky vznikající v souvislosti/možné

souvislosti s léčbou topotekanem.

Hematologické

Neutropenie:

Během 1. cyklu byla pozorována těžká neutropenie (počet neutrofilů

<

0,5 x 10

/l) u

55 % pacientů (z toho u 20 % přetrvávaly déle než sedm dní) a celkově se vyskytovaly u 77 %

nemocných (ve 39 % cyklů). V souvislosti s výskytem těžké neutropenie se objevila horečka a známky

infekce u 16 % léčených během prvního cyklu a celkově u 23 % pacientů (v 6 % cyklů). Střední doba

nástupu těžké neutropenie byla devět dní a střední délka trvání byla sedm dní. Těžká neutropenie

trvající déle než sedm dní se objevila celkově v 11 % cyklů. Ve skupině všech pacientů léčených v

rámci klinických studií (zahrnující jak pacienty, u nichž se objevila těžká neutropenie, tak pacienty, u

nichž se těžká neutropenie neobjevila) se u 11 % nemocných (ve 4 % cyklů) vyskytly horečky a u 26

Přípavek již není registrován

% nemocných (v 9 % cyklů) se vyskytly infekce. U 5 % všech léčených pacientů (v 1 % cyklů) došlo

navíc k rozvoji sepse (viz bod 4.4).

Trombocytopenie:

Těžká trombocytopenie (počet trombocytů méně než 25 x 10

/l) se objevila u 25 %

pacientů (v 8 % cyklů), středně těžká trombocytopenie (počet trombocytů 25,0 až 50,0 x 10

/l) u 25 %

pacientů (v 15 % cyklů). Střední doba nástupu těžké trombocytopenie byla 15. den a střední délka

trvání byla pět dní. Transfuze trombocytární masy byla podána ve 4 % cyklů. Signifikantní následky

vznikající v souvislosti s trombocytopenií, včetně úmrtí v důsledku nádorového krvácení, byly hlášeny

vzácně.

Anémie:

Středně těžká až těžká anémie (Hb

8,0 g/dl) byla pozorována u 37 % léčených (ve 14 %

cyklů). Transfuze erytrocytární masy byla aplikována u 52 % pacientů (v 21 % cyklů).

Jiné než hematologické

Nejčastěji zaznamenané nežádoucí účinky jiné než hematologické byly gastrointestinální nežádoucí

účinky, jako např. nauzea (52 %), zvracení (32 %), průjem (18 %), obstipace (9 %) a dále mukozitida

(14 %). Těžké projevy (3. nebo 4. stupně) nauzey, zvracení, průjmu a mukozitidy se objevovaly ve 4,

respektive 3, 2 a 1 %.

Mírná bolest břicha byla popsána u 4 % nemocných.

Únavu uvádělo asi 25 % a astenii 16 % nemocných léčených topotekanem. Výskyt těžké únavy a

astenie (3. nebo 4. stupně) byl 3, resp. 3 %.

Kompletní nebo významná alopecie byla pozorována u 30 % nemocných a částečná alopecie u 15 %

nemocných.

Mezi jiné vážné nežádoucí účinky, které se vyskytovaly u pacientů a které vznikaly v přímé nebo

možné souvislosti s léčbou topotekanem, patří anorexie (12 %), malátnost (3 %) a hyperbilirubinemie

(1 %).

Alergické reakce zahrnující enantém, kopřivku, angioedém a anafylaktickou reakci byly hlášeny

vzácně. V klinických studiích byl enantém zaznamenán u 4 % nemocných a svědění u 1,5 %

nemocných.

4.9

Předávkování

Antidotum použitelné při předávkování topotekanem není známé. Při předávkování lze jako primární

komplikace očekávat myelosupresi a mukozitidu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná cytostatika: ATC kód: L01X X17.

Cytostatická aktivita topotekanu spočívá v inhibici enzymu topoizomerázy

, který hraje důležitou roli

při procesu replikace tím, že uvolňuje torzní napětí molekuly DNA před místem větvení. Topotekan

inhibuje topoizomerázu I stabilizací kovalentního komplexu mezi enzymem a štěpeným

vláknem

DNA, což je mezistupeň katalytického procesu. Inhibice topoizom

erázy

topotekanem vede v buňce

k indukci jednovláknových zlomů v DNA.

Přípavek již není registrován

SCLC s relapsem

Ve fázi III klinické studie (č. 478) byl porovnáván perorální topotekan plus nejvhodnější podpůrná

léčba (BSC) (n=71) se samotnou BSC (n=70) u pacientů s relapsem následujícím po léčbě první volby

(střední doba k začátku progrese onemocnění [TTP] od ukončení léčby první volby: 84 dní pro

perorální topotekan + BSC, 90 dní pro BSC), u kterých nebyla opakovaná léčba intravenózními

cytostatiky považována za vhodnou. Ve skupině užívající perorální topotekan v kombinaci s BSC

došlo ke statisticky významnému zlepšení celkového přežití ve srovnání se skupinou užívající

samotnou BSC (Log-rank p=0,0104). Neupravený poměr rizik činil pro skupinu užívající perorální

topotekan plus BSC v porovnání se skupinou užívající samotnou BSC 0,64 (95 % IS: 0,45; 0,90).

Střední doba přežití u pacientů léčených topotekanem + BSC byla 25,9 týdnů (95 % IS 18,3; 31,6) ve

srovnání s 13,9 týdny (95 % IS11,1; 18,6) u pacientů užívajících samotnou BSC (p=0,0104).

Hlášení symptomů pacienty za použití nezaslepeného hodnocení prokázala konzistentní trend

zlepšování symptomů pro perorální topotekan v kombinaci s BSC.

K posouzení účinnosti perorálního topotekanu ve srovnání s intravenózním topotekanem u pacientů, u

kterých došlo k relapsu za ≥ 90 dnů po skončení jednoho předchozího chemoterapeutického režimu

byly provedeny jedna studie fáze 2 (studie 065) a jedna studie fáze 3 (studie 396) (viz tabulka 1).

Hlášení symptomů pacienty při nezaslepeném hodnocení v obou těchto studiích prokázala, že je

perorální i intravenózní léčba topotekanem spojena s podobným paliativním účinkem na symptomy u

pacientů s relapsem SCLC reagujícím na léčbu.

Tabulka 1. Souhrn údajů týkajících se přežití, četnosti odpovědi a doby do začátku progrese onemocnění

u pacientů s SCLC léčených perorálním nebo intravenózním topotekanem

Studie 065

Studie 396

Perorální

topotekan

Intravenózní

topotekan

Perorální

topotekan

Intravenózní

topotekan

(N = 52)

(N = 54)

(N = 153)

(N = 151)

Střední doba přežití (týdny)

32,3

25,1

33,0

35,0

(95% IS)

(26,3; 40,9)

(21,1;33,0)

(29,1; 42,4)

(31,0; 37,1)

Poměr rizik (95% IS)

0,88 (0,59; 1,31)

0,88 (0,7;1,11)

Četnost odpovědi (%)

23,1

14,8

18,3

21,9

(95% IS)

(11,6; 34,5)

(5,3; 24,3)

(12,2; 24,4)

(15,3;28,5)

Rozdíl v četnosti odpovědi

(95% IS)

8,3 (-6,6; 23,1)

-3,6 (-12,6; 5,5)

Střední doba do začátku

progrese (týdny)

14,9

13,1

11,9

14,6

(95% IS)

(8,3; 21,3)

(11,6; 18,3)

(9,7; 14,1)

(13,3; 18,9)

Poměr rizik (95% IS)

0,90 (0,60; 1,35)

1,21 (0,96; 1,53)

N = celkový počet léčených pacientů.

IS = interval spolehlivosti.

Ve fázi III další randomizované klinické studie srovnávající intravenózní topotekan

s cyklofosfamidem, adriamycinem (doxorubicinem) a vinkristinem (CAV) u pacientů s relapsem

SCLC odpovídajícím na léčbu činila celková odpověď na léčbu 24,3 % u skupiny užívající topotekan

ve srovnání s 18,3 % u skupiny dostávající CAV. Střední doba do začátku progrese onemocnění byla u

obou skupin podobná (13,3 týdne, respektive 12,3 týdne). Poměr rizika pro přežití po podání i. v.

topotekanu vzhledem k podání CAV byl 1.04 (95 % CI 0,78 – 1,40).

Míra odpovědi na léčbu topotekanem v kombinovaném programu léčby malobuněčného plicního

karcinomu (n=480) u pacientů s relapsem onemocnění odpovídajícím na terapii první volby byla

20,2 %. Střední doba přežití byla 30,3 týdnů (95 % CI: 27,6; 33,4).

Přípavek již není registrován

V populaci pacientů s refrakterním SCLC (neodpovídajícím na léčbu první volby) činila míra

odpovědi na léčbu 4,0 %.

Karcinom děložního čípku

Ve fázi III randomizované, srovnávací studie prováděné skupinou pro gynekologickou onkologii

(GOG 0179) byl porovnáván topotekan plus cisplatina (n=147) se samotnou cisplatinou (n=146)

v léčbě histologicky potvrzeného perzistentního, rekurentního karcinomu děložního čípku nebo

karcinomu děložního čípku stádia IVB v případech, kdy kurativní chirurgická léčba a/nebo

radioterapie nebyly považovány za vhodné. Topotekan s cisplatinou byly statisticky signifikantně

účinnější v ovlivnění celkového přežití oproti monoterapii cisplatinou po úpravě v předběžné

(interim)analýze (Log-rank p = 0,033).

Tabulka 2. Výsledky studie GOG-0179.

ITT populace

Cisplatina

50 mg/m

2

d. 1

q21 d.

Cisplatina

50mg/m

2

d. 1 +

Topotecan

0.75mg/m

2

dx3

q21

Přežití (měsíce)

(n= 146)

(n = 147)

Medián (95% I.S.)

6,5 (5,8; 8,8)

9,4 (7,9; 11,9)

Poměr rizik (95% I.S.)

0,76 (0,59-0,98)

Log rank p-hodnota

0,033

Pacientky

bez předchozího podání chemoradioterapie s cisplatinou

Cisplatina

Topotekan/Cisplatina

Přežití (měsíce)

(n= 46)

(n = 44)

Medián (95% I.S.)

8,8 (6,4; 11,5)

15,7 (11,9; 17,7)

Poměr rizik (95% I.S.)

0,51 (0,31; 0,82)

Pacientky s předchozím podáním chemoradioterapie s cisplatinou

Cisplatina

Topotekan/Cisplatina

Přežití (měsíce)

(n= 72)

(n = 69)

Medián (95% I.S.)

5,9 (4,7; 8,8)

7,9 (5,5; 10,9)

Poměr rizik (95% I.S.)

0,85 (0,59; 1,21)

U pacientek (n=39), u kterých došlo k rekurenci onemocnění během 180 dnů po chemoradioterapii

s cisplatinou, byl medián přežití ve větvi užívající topotekan a cisplatinu 4,6 měsíce (95 % I.S.: 2,6;

6,1) oproti 4,5 měsíce (95 % I.S.: 2,9; 9,6) ve větvi užívající samotnou cisplatinu s poměrem rizik 1,15

(0,59; 2,23). U pacientek (n=102), u kterých došlo k rekurenci onemocnění po 180 dnech, byl medián

přežití ve větvi s topotekanem a cisplatinou 9,9 měsíce (95 % I.S.: 7; 12,6) oproti 6,3 měsíce (95 %

I.S.: 4,9; 9,5) ve větvi s cisplatinou s poměrem rizik 0,75 (0,49; 1,16).

Pediatrická populace

Topotekan byl také hodnocen v pediatrické populaci; k dispozici jsou však pouze omezené údaje

týkající se účinnosti a bezpečnosti.

V otevřené studii zahrnující děti (n=108, věkové rozmezí: od dětského věku do 16 let) s rekurentními

nebo progresivními solidními nádory byl topotekan podáván v počáteční dávce 2,0 mg/m

ve formě

30minutové infuze po dobu 5 dnů opakovaně každé 3 týdny až po dobu jednoho roku v závislosti na

odpovědi na léčbu. Typy nádorů zahrnovaly Ewingův sarkom/primitivní neuroektodermální nádor,

neuroblastom, osteoblastom a rabdomyosarkom. Protinádorová aktivita byla prokázána zejména u

Přípavek již není registrován

pacientů s neuroblastomem. Toxicita topotekanu u pediatrických pacientů s rekurentními a

refrakterními solidními nádory byla podobná toxicitě zaznamenané již dříve u dospělých pacientů.

V této studii dostalo 46 pacientů (43 %) G-CSF ve více než 192 (42,1 %) cyklech; 65 pacientům

(60 %) byla podána transfuze erytrocytů a 50 pacientů (46 %) dostalo transfuzi trombocytů ve více

než 139, respektive 159 cyklech (30,5 %, resp. 34,9 %). Na základě faktoru limitujícího dávku, kterým

byla myelosuprese, byla ve farmakokinetické studii u pediatrických pacientů s refrakterními solidními

nádory (viz bod 5.2) stanovena maximální tolerovaná dávka (MTD) ve výši 2,0 mg/m

/den při podání

G-CSF a 1,4 mg/m

/den bez podávání G-CSF.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózním podání topotekanu v denních dávkách 0,5 až 1,5 mg/m

ve formě 30minutové infuze

po dobu 5 dnů je jeho plazmatická clearance vysoká (62 l/hodinu; SD 22), odpovídá přibližně 2/3

jaterního krevního průtoku. Topotekan má též velký distribuční objem (okolo 132 l; SD 57) a relativně

krátký biologický poločas, asi 2 až 3 hodiny. Srovnání farmakokinetických parametrů nenaznačuje

žádné změny farmakokinetiky během opakované aplikace po dobu 5 dnů. Plocha pod křivkou roste

proporcionálně se zvyšující se dávkou léku. Při opakovaném denním podávání nedochází k žádnému

nebo pouze mírnému hromadění topotekanu a neexistuje žádný důkaz o změně farmakokinetiky po

podání opakovaných dávek. V preklinických studiích bylo prokázáno, že vazba na plazmatické

bílkoviny je nízká (35 %) a distribuce mezi krevními elementy a plazmou je homogenní.

Eliminace topotekanu z lidského organismu byla hodnocena jen částečně. Topotekan je metabolizován

z převážné části hydrolýzou laktonového kruhu za vzniku karboxylátu s otevřeným kruhem.

Metabolismus představuje < 10 % eliminace topotekanu. N-demetylovaný metabolit, u kterého byla

v testu na buňkách prokázána aktivita podobná jako u mateřské látky nebo menší, byl nalezen v moči,

plazmě a stolici. Průměrný poměr AUC metabolitu a mateřské látky byl méně než 10 % pro celkový

topotekan i lakton topotekanu. Metabolit vznikající po O-glukuronidaci topotekanu a N-

demethylovaný topotekan byly nalezeny v moči.

Celkové vyloučení léčivu příbuzných látek po pěti dnech léčby

topotekanem činilo 71 až 76 % podané

intravenózní dávky. Přibližně 51 % bylo vyloučeno ve formě celkového topotekanu a 3 % ve formě N-

demethyl topotekanu močí. Vylučování celkového topotekanu stolicí činilo 18 %, zatímco vylučování

N-demethylovaného metabolitu stolicí bylo 1,7 %. Celkově N-demethylovaný metabolit tvořil

v průměru méně než 7 % (rozmezí 4-9 %) z celkového množství léčivu příbuzných látek v moči a

stolici. Množství topotekan-O-glukuronidu a N-demethylovaného topotekan-O-glukuronidu v moči

bylo méně než 2,0 %.

Údaje z

in vitro

studií používajících lidské jaterní mikrozomy naznačují tvorbu malého množství N-

demethylovaného topotekanu. In vitro topotekan neinhibuje humánní P450 enzymy CYP1A2,

CYP2A6, CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A nebo CYP4A ani humánní cytosolové

enzymy dihydropyrimidin a xanthinoxidázu.

Při kombinované léčbě s cisplatinou (cisplatina podaná 1.den, topotekan podán 1. až 5. den) došlo ke

snížení clearance topotekanu v 5. dnu ve srovnání s 1. dnem (19,1 l/h/m

oproti 21,3 l/h/m

) [n=9] (viz

bod 4.5).

Plazmatická clearance u nemocných s jaterním poškozením (sérový bilirubin v rozmezí od 1,5 mg/dl

do 10 mg/dl ) byla snížena asi na 67 % ve srovnání s kontrolní skupinou. Biologický poločas

topotekanu byl prodloužen asi o 30 %, nebyl však prokázán rozdíl v jeho distribučním objemu.

Plazmatická clearance celkového topotekanu (aktivní i inaktivní formy) se u pacientů s jaterním

poškozením snížila jen o 10 % ve srovnání s kontrolní skupinou.

Plazmatická clearance u nemocných s poškozením ledvin (clearance kreatininu 41 až 60 ml/min) byla

snížena asi na 67 % ve srovnání s kontrolním souborem. Distribuční objem byl lehce snížen a

Přípavek již není registrován

biologický poločas zvýšen pouze o 14 %. U nemocných se středně závažnou poruchou renálních

funkcí byla plazmatická clearance topotekanu snížena na 34 % hodnoty kontrolní skupiny. Průměrný

biologický poločas vzrostl z 1,9 hodin na 4,9 hodin.

V populační studii neměly faktory jako věk, tělesná hmotnost a ascites žádný významný vliv na

clearance celkového topotekanu (účinné i neúčinné formy).

Pediatrická populace

Farmakokinetika topotekanu podávaného ve formě 30minutové infuze po dobu 5 dnů byla posuzována

ve dvou studiích. V první studii bylo hodnoceno dávkové rozmezí od 1,4 mg/m

do 2,4 mg/m

u dětí

(ve věku od 2 do 12 let, n = 18), dospívajících (ve věku od 12 do 16 let, n = 9) a mladých pacientů (ve

věku 16 až 21 let, n = 9) s refrakterními solidními nádory. Ve druhé studii bylo hodnoceno dávkové

rozmezí od 2,0 mg/m

do 5,2 mg/m

u dětí (n = 8), dospívajících (n = 3) a mladých pacientů (n = 3)

s leukemií. V těchto studiích nebyly zaznamenány zjevné rozdíly ve farmakokinetice topotekanu mezi

dětmi, dospívajícími a mladými pacienty se solidními nádory nebo s leukemií, vzhledem k omezeným

údajům však není možno vyvodit z těchto studií konečné závěry.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

S ohledem na mechanismus účinku působí topotekan genotoxicky

in vitro

na savčí buňky (buňky

myšího lymfomu a lidské lymfocyty a) a

in vivo

na buňky kostní dřeně myší. Topotekan způsobuje u

potkanů a u králíků embryo-fetální letalitu.

Ve studiích reprodukční toxicity topotekanu provedených na potkanech nebylo zaznamenáno žádné

ovlivnění samčí ani samičí fertility; u samic však byla pozorována častější ovulace a mírně zvýšené

preimplantační ztráty.

Kancerogenní účinek topotekanu nebyl studován.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Kyselina chlorovodíková (E507) (pro úpravu pH)

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodu 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

Injekční lahvička před otevřením

18 měsíců

Naředěný roztok

ikrobiologického hlediska by měl být roztok použit ihned po nař

edění. Pokud není použit

okamžitě, doba a podmínky uchování před použitím jsou odpovědností uživatele a neměly by být za

normálních okolností delší než 24 hodin při teplotě 20–25°C a při denním světle.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Přípavek již není registrován

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání otevřeného a naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a velikost balení

1 ml koncentrátu v čiré skleněné injekční lahvičce typu 1 se šedou butylovou pryžovou zátkou,

hliníkovým uzávěrem s modrým polypropylenovým flip-off diskem a žlutým proužkem.

Jedno balení obsahuje 1 injekční lahvičku.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a další zacházení

Obecná opatření

Při zacházení s protinádorovými léky a odstraňování jejich zbytků musí být dodrženy následující

zásady:

Rekonstituci léčivého přípravku smí provádět pouze školený personál.

Těhotné ženy nesmí s tímto léčivým přípravkem pracovat.

Při rekonstituci tohoto léčivého přípravku je nutné používat ochranný oděv, včetně masky, brýlí

a rukavic.

Všechny pomůcky použité při aplikaci nebo čištění, včetně rukavic, musí být uloženy do

odpadních vaků určených pro vysoce rizikový odpad likvidovaný spálením při vysoké teplotě.

Tekuté zbytky je možno vylít po naředění větším množstvím vody.

Pokud se topotekan dostane na kůži nebo do oka, je nutné okamžité a důkladné opláchnutí

postiženého místa velkým množstvím vody.

Pokyny pro naředění

Je nutné vzít v potaz koncentraci přípravku, neboť může dojít k život ohrožujícímu

předávkování.

Koncentrát přípravku Topotecan Eagle je čirý žlutooranžový roztok a obsahuje 3 mg/ml topotekanu,

což je vyšší koncentrace než v případě ostatních přípravků obsahujících topotekan pro intravenózní

podání.

Uživatel je povinen hlásit jakékoliv chyby v užívání přípravku.

Následující tabulky dávkování slouží jako referenční:

Přípavek již není registrován

Pokyny pro přípravu roztoku pro intravenózní podání u pacientů s malobuněčným karcinomem plic

Pro doporučenou dávku

1,5 mg/m

2

Pro sníženou dávku

1,25 mg/m

2

Pro sníženou dávku

1,0 mg/m

2

Povrch těla

(m

2

)

Požadovaný

objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka (mg)

Požadovaný

objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka (mg)

Požadovan

ý

objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka (mg)

0,50

1,50

0,42

1,26

0,33

0,99

0,55

1,65

0,46

1,38

0,37

1,11

0,60

1,80

0,50

1,50

0,40

1,20

0,65

1,95

0,54

1,62

0,43

1,29

0,70

2,10

0,58

1,74

0,47

1,41

0,75

2,25

0,63

1,89

0,50

1,50

0,80

2,40

0,67

2,01

0,53

1,59

0,85

2,55

0,71

2,13

0,57

1,71

0,90

2,70

0,75

2,25

0,60

1,80

0,95

2,85

0,79

2,37

0,63

1,89

1,00

3,00

0,83

2,49

0,67

2,01

1,05

3,15

0,88

2,64

0,70

2,10

1,10

3,30

0,92

2,76

0,73

2,19

1,15

3,45

0,96

2,88

0,77

2,31

1,20

3,60

1,00

3,00

0,80

2,40

1,25

3,75

1,04

3,12

0,83

2,49

Přípavek již není registrován

Pokyny pro přípravu roztoku pro intravenózní podání u pacientek s karcinomem děložního čípku

Pro doporučenou dávku

0,75 mg/m

2

Pro sníženou dávku

0,60 mg/m

2

Pro sníženou dávku

0,45 mg/m

2

Povrch těla

(m

2

)

Požadovaný

objem

roztoku (ml)

Celková

dávka (mg)

Požadovaný

objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka (mg)

Požadovaný

objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka (mg)

0,25

0,75

0,20

0,60

0,15

0,45

0,28

0,84

0,22

0,66

0,17

0,51

0,30

0,90

0,24

0,72

0,18

0,54

0,33

0,99

0,26

0,78

0,20

0,60

0,35

1,05

0,28

0,84

0,21

0,63

0,38

1,14

0,30

0,90

0,23

0,69

0,40

1,20

0,32

0,96

0,24

0,72

0,43

1,29

0,34

1,02

0,26

0,78

0,45

1,35

0,36

1,08

0,27

0,81

0,48

1,44

0,38

1,14

0,29

0,87

0,50

1,50

0,40

1,20

0,30

0,90

0,53

1,59

0,42

1,26

0,32

0,96

0,55

1,65

0,44

1,32

0,33

0,99

0,58

1,74

0,46

1,38

0,35

1,05

0,60

1,80

0,48

1,44

0,36

1,08

0,63

1,89

0,50

1,50

0,38

1,14

Přípravek Topotecan Eagle je nutné s ohledem na dosažení konečné koncentrace topotekanu v rozmezí

g/ml až 50

g/ml v roztoku pro infuzní podání u pacienta dále naředit s použitím buď

fyziologického injekčního roztoku 9 mg/ml (0,9% w/v), nebo injekčního roztoku glukózy 50 mg/ml

(5 % w/v). Ředění by mělo být prováděno za přísně aseptických podmínek (např. laboratorní stůl

LAF).

Likvidace

Přípravek Topotecan Eagle 3 mg/1 ml je určen pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý

přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eagle Laboratories Limited

The Clock House

Station Approach

Marlow, Bucks, SL7 1NT

Velká Británie

Tel.: +1 (201) 326-5324

Fax: +1 (201) 391-2430

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/11/744/001

Přípavek již není registrován

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.prosince 2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky (EMA) http://www.ema.europa.eu/

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Topotecan Eagle 15 mg/5 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje topotecanum 3 mg (ve formě topotecani

hydrochloridum).

Jedna vícedávková injekční lahvička s obsahem 5 ml obsahuje topotecanum 15 mg topotekanu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

Čirý světle žlutý až oranžový roztok, pH

1,2.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Topotekan je v monoterapii indikován k léčbě pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu

(SCLC), u kterých není opakovaná léčba režimem první volby považována za vhodnou (viz bod 5.1).

Topotekan v kombinaci s cisplatinou je indikován u pacientek s karcinomem děložního čípku

rekurentním po radioterapii a u pacientek s onemocněním ve stádiu IVB. U pacientek, které již byly

léčeny cisplatinou, se vyžaduje dostatečně dlouhý interval bez léčby k tomu, aby bylo možno

považovat podání této kombinace za odůvodněné (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Při současném podávání s cisplatinou je třeba prostudovat úplnou informaci o použití cisplatiny.

Před podáním prvního cyklu topotekanu musí mít pacientky výchozí počet neutrofilů ≥ 1,5 x 10

počet trombocytů musí být ≥ 100 x 10

/l a hodnoty hemoglobinu ≥ 9 g/dl (po transfuzi, pokud je

nutná).

Malobuněčný plicní karcinom

Počáteční dávkování

Doporučená dávka topotekanu je 1,5 mg/m

tělesného povrchu/den. Podává se denně formou 30 minut

trvající nitrožilní infuze, a to pět po sobě následujících dní, s intervalem tří týdnů mezi začátky

jednotlivých cyklů. V léčbě je možné pokračovat, pokud je dobře snášena, až do progrese onemocnění

(viz body 4.8 a 5.1).

Následující dávkování

Topotekan nesmí být znovu aplikován, pokud není počet neutrofilů ≥ 1 x 10

/l, počet trombocytů

≥ 100 x 10

/l a pokud nejsou hodnoty hemoglobinu ≥ 9 g/dl (po transfuzi, pokud je nutná).

Přípavek již není registrován

V běžné onkologické praxi se ke zvládnutí neutropenie buď podává topotekan současně s další léčbou

(např. G-CSF), nebo se k udržení počtu neutrofilů snižuje dávka.

Pokud se u pacientů s výskytem těžké neutropenie (počet neutrofilů

<

0,5 x 10

/l) trvající sedm nebo

více dní nebo u těch, kde byla neutropenie spojena s horečkou nebo infekcí, případně u pacientů, u

nichž byla terapie pro neutropenii zpožděna, snižuje dávka, měla by být snížena o 0,25 mg/m

/den na

1,25 mg/m

/den (nebo následně až na 1,0 mg/m

/den, pokud je to

nezbytné).

Dávky topotekanu je třeba rovněž snížit, pokud počet trombocytů klesne pod hodnotu 25 x 10

V klinických studiích byla aplikace topotekanu přerušena, pokud redukce dávky na 1,0 mg/m

nedostačovala a vzhledem k nežádoucím účinkům bylo nezbytné její další snížení.

Karcinom děložního čípku

Počáteční dávkování

Doporučená dávka topotekanu je 0,75 mg/m

/den podávaná 1., 2. a 3. den léčby formou intravenózní

infuze trvající 30 minut. Cisplatina se podává formou intravenózní infuze 1. den léčby v dávce

50 mg/m

/den následně po podání dávky topotekanu. Toto léčebné schéma se opakuje každých

21 dnů, a to v šesti cyklech nebo do progrese onemocnění.

Následující dávkování

Topotekan nesmí být znovu aplikován, pokud není počet neutrofilů vyšší nebo roven 1,5 x 10

/l, počet

trombocytů není vyšší nebo roven 100 x 10

/l a pokud nejsou hodnoty hemoglobinu vyšší nebo rovny

9 g/dl (po transfuzi, pokud je nutná).

V běžné onkologické praxi se ke zvládnutí neutropenie buď podává topotekan současně s další léčbou

(např. G-CSF), nebo se k udržení počtu neutrofilů snižuje dávka.

Pokud se u pacientek s výskytem těžké neutropenie (počet neutrofilů méně než 0,5 x 10

/l ) trvající

sedm nebo více dní

nebo u těch, kde byla neutropenie spojena s horečkou nebo infekcí, případně u pacientek, u nichž byla

terapie pro neutropenii zpožděna, snižuje dávka, měla by být snížena o 20 % na 0, 60 mg/m

/den

v následujících cyklech (nebo následně až na 0,45 mg/m

/den,

pokud je to nezbytné).

Podobně má být dávka snížena, pokud dojde k poklesu počtu trombocytů pod 25 x 10

Dávkování při poškození ledvin

Monoterapie (malobuněčný plicní karcinom)

U pacientů s clearance kreatininu

<

20 ml/min nejsou k dispozici dostatečná data pro stanovení

doporučené dávky. Omezená data naznačují, že se u pacientů se středně těžkým renálním poškozením

mají dávky snížit. Doporučené dávkování topotekanu v monoterapii u pacientů s ovariálním nebo

malobuněčným plicním karcinomem a s clearance kreatininu mezi 20 až 39 ml/min je 0,75 mg/m

/den

po dobu pěti po sobě následujících dnů.

Kombinovaná léčba (karcinom děložního čípku)

V klinických studiích s topotekanem podávaným v kombinaci s cisplatinou k léčbě karcinomu

děložního čípku byla léčba zahájena pouze u pacientek s hodnotou sérového kreatininu menší nebo

rovnou 1,5 mg/dl. Pokud při kombinované léčbě topotekanem/cisplatinou přesáhnou hodnoty

sérového kreatininu 1,5 mg/dl, je třeba se řídit doporučeními pro snížení dávky/pokračování v léčbě

cisplatinou uvedenými v úplné informaci o použití cisplatiny. K dispozici jsou pouze nedostatečné

údaje týkající se pokračování monoterapie topotekanem u pacientek s karcinomem děložního čípku,

pokud je podávání cisplatiny přerušeno.

Přípavek již není registrován

Pediatričtí pacienti

Vzhledem k omezeným zkušenostem s podáváním přípravku dětem nemůže být podáno žádné

doporučení pro léčbu topotekanem u pediatrických pacientů (viz bod 5.1 a 5.2).

Způsob podání

Topotekan má být používán pouze na pracovištích, která se specializují na podávání cytotoxické

chemoterapie, a smí být podáván pouze pod dohledem lékaře se zkušenostmi v používání

chemoterapie (viz bod 6.6).

V injekční lahvičce s obsahem 5 ml je koncentrace topotekanu vyšší (3 mg/ml) než v případě ostatních

přípravků obsahujících topotekan. Přípravek Topotecan Eagle musí být před podáním dále naředěn

(viz bod 6.6).

Je nutné vzít v potaz koncentraci přípravku, neboť může dojít k život ohrožujícímu

předávkování.

Přípravek Topotecan Eagle obsahuje dávku s vyšší koncentrací (3 mg/ml) než ostatní přípravky

obsahující topotekan pro intravenózní infuzní podání (obvykle 1 mg/ml). Přípravek Topotecan

Eagle musí být naředěn na konečnou koncentraci v rozmezí 25 µg/ml a 50 µg/ml (pokyny pro

naředění viz bod 6.6).

4.3

Kontraindikace

Topotekan je kontraindikován u nemocných,

kteří mají v anamnéze výskyt hypersenzitivních reakcí na léčivou látku nebo na kteroukoli

pomocnou látku obsaženou v přípravku;

které kojí (viz bod 4.6);

kteří mají již před zahájením prvního cyklu těžký útlum kostní dřeně vyjádřený výchozím

počtem neutrofilů

<

1,5 x 10

/l a/nebo počtem trombocytů < 100 x 10

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Přípravek Topotecan Eagle musí být před podáním odpovídajícím způsobem naředěn. Koncentrace

topotekanu v přípravku Topotecan Eagle se liší od ostatních přípravků s obsahem topotekanu (další

pokyny k naředění viz bod 6.6).

Je nutné vzít v potaz koncentraci přípravku, neboť může dojít k život ohrožujícímu

předávkování.

Přípravek Topotecan Eagle obsahuje dávku s vyšší koncentrací (3 mg/ml) než ostatní přípravky

obsahující topotekan pro intravenózní infuzní podání (obvykle 1 mg/ml). Přípravek Topotecan

Eagle musí být naředěn na konečnou koncentraci v rozmezí 25 µg/ml a 50 µg/ml (pokyny pro

naředění viz bod 6.6).

Hematologická toxicita je závislá na dávce. Během léčby je nutné pravidelně kontrolovat krevní obraz

včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů a počtu trombocytů (viz bod 4.2).

Podobně jako ostatní cytostatika může topotekan způsobit těžkou myelosupresi. U pacientů léčených

topotekanem byla hlášena myelosuprese vedoucí k sepsi a úmrtí v důsledku sepse (viz bod 4.8).

Topotekanem vyvolaná neutropenie může způsobit neutropenickou kolitidu. V klinických studiích

s topotekanem byly hlášeny případy neutropenické kolitidy s fatálními následky. U pacientů

s horečkou, neutropenií a odpovídajícími příznaky abdominální bolesti má být zvážena možnost

rozvoje neutropenické kolitidy.

Přípavek již není registrován

Při léčbě topotekanem byly hlášeny případy intersticiální plicní nemoci (IPN), z nichž některé byly

fatální (viz bod 4.8). Rizikové faktory zahrnují intersticiální plicní nemoc v anamnéze, plicní fibrózu,

plicní karcinom, ozařování hrudníku a užívání pneumotoxických léků a/nebo užívání faktorů

stimulujících kolonie. Pacienti musí být sledováni s ohledem na možný výskyt plicních příznaků

svědčících pro intersticiální plicní chorobu (např. kašel, horečka, dušnost a/nebo hypoxie) a v případě

potvrzení nové diagnózy intersticiální plicní nemoci musí být léčba topotekanem ukončena.

Léčba topotekanem v monoterapii a topotekanem v kombinaci s cisplatinou je často spojena s klinicky

relevantní trombocytopenií. Tuto skutečnost je třeba při předepisování topotekanu vzít v úvahu např. v

případech, kdy se zvažuje léčba u pacientek se zvýšeným rizikem nádorového krvácení.

U pacientů v celkově špatném stavu (PS >1) lze očekávat nižší terapeutickou odpověď a vyšší výskyt

komplikací, jako jsou například horečka, infekce a sepse (viz bod 4.8).

Pečlivé posouzení celkového stavu v době podávání léčby je důležité pro ujištění, že nedošlo ke

zhoršení celkového stavu pacienta na úroveň 3.

Dosud jsou jen nedostatečné zkušenosti s podáváním topotekanu nemocným s těžkým poškozením

funkce ledvin (clearance kreatininu

<

20 m

l/min) nebo s těžkým

poškozením jaterních funkcí

způsobených cirhózou (sérový bilirubin

10 mg/dl). U těchto skupin nemocných nelze proto podání

topotekanu doporučit.

Malé skupině nemocných s poruchou jaterních funkcí (sérový bilirubin v rozmezí 1,5 mg/dl a

10 mg/dl) byla podávána intravenózně dávka topotekanu 1,5 mg/m

po dobu 5 dní každé 3 týdny.

Došlo k redukci clearance topotekanu, nicméně pro stanovení doporučeného dávkování pro tuto

skupinu nemocných dosud není dostačující množství údajů.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly prováděny žádné

in vivo

studie u lidí týkající se farmakokinetických interakcí.

Topotekan neinhibuje humánní enzymy P450 (viz bod 5.2). V populační studii nebylo při intravenózní

formě aplikace prokázáno, že by souběžné podávání granisetronu, ondansetronu, morfinu nebo

kortikosteroidů mělo signifikantní vliv na farmakokinetiku celkového topotekanu (účinné i neúčinné

formy).

Při kombinované léčbě topotekanem a dalšími protinádorovými chemoterapeutiky může být pro

zlepšení snášenlivosti nezbytná redukce dávek jednotlivých léčiv. Při kombinaci topotekanu

s platinovými cytostatiky dochází k rozdílným interakcím v závislosti na tom, zda je platinové

cytostatikum podáno první nebo pátý den podávání topotekanu. Pokud jsou cisplatina nebo

karboplatina aplikovány první den podávání topotekanu, musí být pro zlepšení snášenlivosti podány

nižší dávky těchto léčiv než v případě jejich aplikace pátý den podávání topotekanu.

Při podávání topotekanu (0,75 mg/m

/den po dobu pěti po sobě následujících dnů) a cisplatiny

(60 mg/m

/den první den) 13 pacientkám s ovariálním karcinomem bylo 5. den léčby zaznamenáno

mírné zvýšení AUC (12 %, n=9) a C

(23 %, n=11). Není pravděpodobné, že by toto zvýšení bylo

klinicky relevantní.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Antikoncepce u mužů a žen

Podobně jako při léčby ostatními cytostatiky musí být i při léčbě topotekanem kteréhokoli ze

sexuálních partnerů používána účinná antikoncepční metoda.

Přípavek již není registrován

Léčba u fertilních žen

V preklinických studiích bylo prokázáno, že topotekan má embryotoxické i fetotoxické účinky (viz

bod 5.3).Podobně jako ostatní cytostatika může topotekan způsobit poškození plodu, a proto mají být

ženy v reprodukčním věku poučeny o tom, že nemají v období terapie topotekanem otěhotnět.

Těhotenství

Pokud je topotekan používán v průběhu těhotenství nebo pokud dojde k otěhotnění v průběhu léčby

topotekanem, musí být pacientka upozorněna na možná rizika pro plod.

Kojení

Během kojení je podávání topotekanu kontraindikováno (viz bod 4.3). I když není prokázáno, zda

topotekan prochází do mateřského mléka, musí se kojení na začátku terapie přerušit.

Fertilita

Ve studiích reprodukční toxicity prováděných na potkanech nebylo pozorováno žádné ovlivnění samčí

nebo samičí fertility. Nicméně, podobně jako všechna cytotoxická léčiva je topotekan genotoxický a

ovlivnění fertility, včetně fertility mužů, nemůže být vyloučeno.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení

motorových vozidel a při obsluze strojů se však má zachovávat opatrnost, zvláště pokud přetrvává

únava a astenie.

4.8

Nežádoucí účinky

Ve studiích zabývajících se hledáním optimálního dávkování, do kterých bylo zahrnuto 523 pacientek

s relapsem ovariálního karcinomu a 631 nemocných s relapsem malobuněčného plicního karcinomu,

byly limitujícím faktorem monoterapie topotekanem projevy hematologické toxicity. Tato toxicita

byla očekávaná a reverzibilní. Nebyly zjištěny žádné známky kumulativní hematologické nebo jiné

toxicity.

Profil nežádoucích účinků topotekanu podávaného v kombinaci s cisplatinou v klinických studiích u

pacientek s karcinomem děložního čípku byl v souladu s profilem nežádoucích účinků zaznamenaným

při léčbě topotekanem v monoterapii. Celková hematologická toxicita je nižší u pacientů léčených

topotekanem

v kombinaci s cisplatinou ve srovnání s topotekanem podávaným

v monoterapii, ale

vyšší než při podávání samotné cisplatiny.

Při podávání topotekanu v kombinaci s cisplatinou byly hlášeny další nežádoucí účinky, tyto

nežádoucí účinky však byly hlášeny při monoterapii cisplatinou a nebyly přisuzovány topotekanu.

Úplný seznam nežádoucích účinků zaznamenaných při užívání cisplatiny je uveden v informaci o

použití cisplatiny.

Integrované údaje o bezpečnosti topotekanu podávaného v monoterapii jsou uvedeny níže.

Nežádoucí účinky seřazené dle systémově-orgánové klasifikace a absolutní frekvence (všechny

hlášené případy) jsou uvedeny níže. Frekvence nežádoucích účinků je definována jako: velmi častá

(≥1/10), častá (≥1/100 až <1/10), méně častá ( ≥1/1000až <1/100), vzácná ( ≥1/10 000až <1/1000),

velmi vzácná (<1/10 000) včetně ojedinělých případů a případů s neznámou četností (na základě

dostupných údajů nemůže být určena).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté: febrilní neutropenie, neutropenie (viz Gastrointestinální poruchy),

Přípavek již není registrován

trombocytopenie, anémie, leukopenie

Časté: pancytopenie

Není známo: závažné krvácení (spojeno s trombocytopenií)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné: intersticiální plicní nemoc (některé případy končily fatálně)

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: nauzea, zvracení a průjem (tyto nežádoucí účinky mohou být závažné), zácpa,

bolest břicha*

a mukozitida

Neutropenická kolitida, včetně fatální neutropenické kolitidy, byla hlášena jako komplikace

topotekanem vyvolané neutropenie (viz bod 4.4).

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté: alopecie

Časté: svědění

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté: anorexie (může být závažná)

Infekce a infestace

Velmi časté: infekce

Časté: sepse

Fatální případy způsobené sepsí byly hlášeny u pacientů léčených topotekanem (viz bod 4.4).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté: pyrexie, astenie, únava

Časté: malátnost

Velmi vzácné: extravazáty

*Extravazáty byly hlášeny velmi vzácně. Reakce byly mírné a obvykle nevyžadovaly

specifickou léčbu.

Poruchy imunitního systému

Časté:

hypersenzitivní reakce včetně enantému

Vzácné: anafylaktická reakce, angioedém, kopřivka

Poruchy jater a žlučových cest

Časté: hyperbilirubinemie

Incidence výše uvedených nežádoucích účinků je obvykle vyšší u pacientů v celkově špatném stavu

(viz bod 4.4).

Četnost hematologických a jiných než hematologických nežádoucích účinků uváděných níže vychází

z hlášení nežádoucích účinků považovaných za nežádoucí účinky vznikající v souvislosti/možné

souvislosti s léčbou topotekanem.

Hematologické

Neutropenie:

Během 1. cyklu byla pozorována těžká neutropenie (počet neutrofilů

<

0,5 x 10

/l) u

55 % pacientů (z toho u 20 % přetrvávaly déle než sedm dní) a celkově se vyskytovaly u 77 %

nemocných (ve 39 % cyklů). V souvislosti s výskytem těžké neutropenie se objevila horečka a známky

infekce u 16 % léčených během prvního cyklu a celkově u 23 % pacientů (v 6 % cyklů). Střední doba

nástupu těžké neutropenie byla devět dní a střední délka trvání byla sedm dní. Těžká neutropenie

trvající déle než sedm dní se objevila celkově v 11 % cyklů. Ve skupině všech pacientů léčených v

rámci klinických studií (zahrnující jak pacienty, u nichž se objevila těžká neutropenie, tak pacienty, u

Přípavek již není registrován

nichž se těžká neutropenie neobjevila) se u 11 % nemocných (ve 4 % cyklů) vyskytly horečky a u 26

% nemocných (v 9 % cyklů) se vyskytly infekce. U 5 % všech léčených pacientů (v 1 % cyklů) došlo

navíc k rozvoji sepse (viz bod 4.4).

Trombocytopenie:

Těžká trombocytopenie (počet trombocytů méně než 25 x 10

/l) se objevila u 25 %

pacientů (v 8 % cyklů), středně těžká trombocytopenie (počet trombocytů 25,0 až 50,0 x 10

/l) u 25 %

pacientů (v 15 % cyklů). Střední doba nástupu těžké trombocytopenie byla 15. den a střední délka

trvání byla pět dní. Transfuze trombocytární masy byla podána ve 4 % cyklů. Signifikantní následky

vznikající v souvislosti s trombocytopenií, včetně úmrtí v důsledku nádorového krvácení, byly hlášeny

vzácně.

Anémie:

Středně těžká až těžká anémie (Hb

8,0 g/dl) byla pozorována u 37 % léčených (ve 14 %

cyklů). Transfuze erytrocytární masy byla aplikována u 52 % pacientů (ve 21 % cyklů).

Jiné než hematologické

Nejčastěji zaznamenané nežádoucí účinky jiné než hematologické byly gastrointestinální nežádoucí

účinky, jako např. nauzea (52 %), zvracení (32 %), průjem (18 %), obstipace (9 %) a dále

mukozitida(14 %). Těžké projevy (3. nebo 4.stupně) nauzey, zvracení, průjmu a mukozitidy se

objevovaly ve 4, respektive 3, 2 a 1 %.

Mírná bolest břicha byla popsána u 4 % nemocných.

Únavu uvádělo asi 25 % a astenii 16 % nemocných léčených topotekanem. Výskyt těžké únavy a

astenie (3. nebo 4. stupně) byl 3, resp. 3 %.

Kompletní nebo významná alopecie byla pozorována u 30 % nemocných a částečná alopecie u 15 %

nemocných..

Mezi jiné vážné nežádoucí účinky, které se vyskytovaly u nemocných a které vznikaly v přímé nebo

možné souvislosti s léčbou topotekanem, patří anorexie (12%), malátnost (3 %) a hyperbilirubinemie

(1 %).

Alergické reakce zahrnující enantém, kopřivku, angioedém a anafylaktickou reakci byly hlášeny

vzácně. V klinických studiích byl enantém zaznamenán u 4 % nemocných a svědění u 1,5%

nemocných.

4.9

Předávkování

Antidotum použitelné při předávkování topotekanem není známé. Při předávkování lze jako primární

komplikace očekávat myelosupresi a mukozitidu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná cytostatika:ATC kód: L01X X17.

Cytostatická aktivita topotekanu spočívá v inhibici enzymu topoizomerázy

, který hraje důležitou roli

při procesu replikace tím, že uvolňuje torzní napětí molekuly DNA před místem větvení. Topotekan

inhibuje topoizomerázu I stabilizací kovalentního komplexu mezi enzymem a štěpeným vláknem

DNA, což je mezistupeň kataly

tického procesu. Inhibice topoizomerázy

topotekanem vede v buňce

k indukci jednovláknových zlomů v DNA.

Přípavek již není registrován

SCLC s relapsem

Ve fázi III klinické studie (studie 478) byl porovnáván perorální topotekan plus nejvhodnější

podpůrná léčba (BSC) (n=71) se samotnou BSC (n=70) u pacientů s relapsem následujícím po léčbě

první volby (střední doba k začátku progrese onemocnění [TTP] od ukončení léčby první volby léčby:

84 dní pro perorální topotekan + BSC, 90 dní pro BSC), u kterých nebyla opakovaná léčba

intravenózními cytostatiky považována za vhodnou. Ve skupině užívající perorální topotekan

v kombinaci s BSC došlo ke statisticky významnému zlepšení celkového přežití ve srovnání se

skupinou užívající samotnou BSC (Log-rank p=0,0104). Neupravený poměr rizik činil pro skupinu

užívající perorální topotekan plus BSC v porovnání se skupinou užívající samotnou BSC 0,64 (95 %

I.S.: 0,45; 0,90). Střední doba přežití u pacientů léčených topotekanem + ASC byla 25,9 týdnů (95 %

C.I. 18,3; 31,6) ve srovnání s 13,9 týdny (95 % IS 11,1; 18,6] u pacientů užívajících samotnou BSC

(p=0,0104).

Hlášení symptomů pacienty za použití nezaslepeného hodnocení prokázala konzistentní trend

zlepšování symptomů pro perorální topotekan v kombinaci s BSC.

K posouzení účinnosti perorálního topotekanu ve srovnání s intravenózním topotekanem u pacientů, u

kterých došlo k relapsu za ≥ 90 dnů po skončení jednoho předchozího chemoterapeutického režimu

byly provedeny jedna studie fáze 2 (studie 065) a jedna studie fáze 3 (studie 396) (viz tabulka 1).

Hlášení symptomů pacienty při nezaslepeném hodnocení v obou těchto studiích prokázala, že je

perorální i intravenózní léčba topotekanem spojena s podobným paliativním účinkem na symptomy u

pacientů s relapsem SCLC reagujícím na léčbu.

Tabulka 1. Souhrn údajů týkajících se přežití, četnosti odpovědi a doby do začátku progrese onemocnění

u pacientů s SCLC léčených perorálním nebo intravenózním topotekanem.

Studie 065

Studie 396

Perorální

topotekan

Intravenózní

topotekan

Perorální

topotekan

Intravenózní

topotekan

(N = 52)

(N = 54)

(N = 153)

(N = 151)

Střední doba přežití (týdny)

32,3

25,1

33,0

35,0

(95% IS)

(26,3; 40,9)

(21,1;33,0)

(29,1; 42,4)

(31,0; 37,1)

Poměr rizik (95% IS)

0,88 (0,59; 1,31)

0,88 (0,7;1,11)

Četnost odpovědi (%)

23,1

14,8

18,3

21,9

(95% IS)

(11,6; 34,5)

(5,3; 24,3)

(12,2; 24,4)

(15,3;28,5)

Rozdíl v četnosti odpovědi

(95% IS)

8,3 (-6,6; 23,1)

-3,6 (-12,6; 5,5)

Střední doba do začátku

progrese (týdny)

14,9

13,1

11,9

14,6

(95% IS)

(8,3; 21,3)

(11,6; 18,3)

(9,7; 14,1)

(13,3; 18,9)

Poměr rizik (95% IS)

0,90 (0,60; 1,35)

1,21 (0,96; 1,53)

N = celkový počet léčených pacientů.

IS = interval spolehlivosti.

Přípavek již není registrován

Ve fázi III další randomizované klinické studie srovnávající intravenózní topotekan s

cyklofosfamidem, adriamycinem (doxorubicinem) a vinkristinem (CAV) u pacientů s relapsem SCLC

odpovídajícím na léčbu činila celková odpověď na léčbu 24,3 % u skupiny užívající topotekan ve

srovnání s 18,3 % u skupiny dostávající CAV. Střední doba do začátku progrese onemocnění byla u

obou skupin podobná (13,3 týdne, respektive 12,3 týdne). Poměr rizika pro přežití po podání i.v.

topotekanu vzhledem k podání CAV byl 1.04 (95 % CI 0,78 – 1,40).

Míra odpovědi na léčbu topotekanem v kombinovaném programu léčby malobuněčného plicního

karcinomu [n=480] u pacientů s relapsem onemocnění odpovídajícím na terapii první volby byla

20,2 %. Střední doba přežití byla 30,3 týdnů (95 % CI: 27,6; 33,4).

V populaci pacientů s refrakterním SCLC (neodpovídajícím na léčbu první volby) činila míra

odpovědi na léčbu 4,0 %.

Karcinom děložního čípku

Ve fázi III randomizované, srovnávací studie prováděné skupinou pro gynekologickou onkologii

(GOG 0179) byl porovnáván topotekan plus cisplatina (n=147) se samotnou cisplatinou (n=146)

v léčbě histologicky potvrzeného perzistentního, rekurentního karcinomu děložního čípku nebo

karcinomu děložního čípku stádia IVB v případech, kdy kurativní chirurgická léčba a/nebo

radioterapie nebyly považovány za vhodné. Topotekan s cisplatinou byly statisticky signifikantně

účinnější v ovlivnění celkového přežití oproti monoterapii cisplatinou po úpravě v předběžné (interim

analýze (Log-rank p = 0,033).

Tabulka 2.

Výsledky

studie GOG-0179.

ITT populace

Cisplatina

50mg/m

2

d. 1

q21 d.

Cisplatina

50mg/m

2

d. 1 +

Topotekan

0.75mg/m

2

dx3

q21

Přežití (měsíce)

(n= 146)

(n = 147)

Medián (95% I.S.)

6,5 (5,8; 8,8)

9,4 (7,9; 11,9)

Poměr rizik (95% I.S.)

0,76 (0,59-0,98)

Log rank p-hodnota

0,033

Pacientky bez předchozího podání chemoradioterapie s cisplatinou

Cisplatina

Topotekan/Cisplatina

Přežití (měsíce)

(n= 46)

(n = 44)

Medián (95% I.S.)

8,8 (6,4; 11,5)

15,7 (11,9; 17,7)

Poměr rizik (95% I.S.)

0,51 (0,31; 0,82)

Pacientky s předchozím podáním chemoradioterapie s cisplatinou

Cisplatina

Topotekan/Cisplatina

Přežití (měsíce)

(n= 72)

(n = 69)

Medián (95% I.S.)

5,9 (4,7; 8,8)

7,9 (5,5; 10,9)

Poměr rizik (95% I.S.)

0,85 (0,59; 1,21)

U pacientek (n=39), u kterých došlo k rekurenci onemocnění během 180 dnů po chemoradioterapii

s cisplatinou, byl medián přežití ve větvi užívající topotekan a cisplatinu 4,6 měsíce (95 % I.S.: 2,6;

6,1) oproti 4,5 měsíce (95 % I.S.: 2,9; 9,6) ve větvi užívající samotnou cisplatinu s poměrem rizik 1,15

(0,59; 2,23). U pacientek (n=102), u kterých došlo k rekurenci onemocnění po 180 dnech, byl medián

přežití ve větvi s topotekanem a cisplatinou 9,9 měsíce (95 % I.S.: 7; 12,6) oproti 6,3 měsíce (95 %

I.S.: 4,9; 9,5) ve větvi s cisplatinou s poměrem rizik 0,75 (0,49; 1,16).

Přípavek již není registrován

Pediatrická populace

Topotekan byl také hodnocen v pediatrické populaci; k dispozici jsou však pouze omezené údaje

týkající se účinnosti a bezpečnosti.

V otevřené studii zahrnující děti (n=108, věkové rozmezí: od dětského věku do 16 let) s rekurentními

nebo progresivními solidními nádory byl topotekan podáván v počáteční dávce 2,0 mg/m

ve formě

30minutové infuze po dobu 5 dnů opakovaně každé 3 týdny až po dobu jednoho roku v závislosti na

odpovědi na léčbu. Typy nádorů zahrnovaly Ewingův sarkom/primitivní neuroektodermální nádor,

neuroblastom, osteoblastom a rabdomyosarkom. Protinádorová aktivita byla prokázána zejména u

pacientů s neuroblastomem. Toxicita topotekanu u pediatrických pacientů s rekurentními a

refrakterními solidními nádory byla podobná toxicitě zaznamenané již dříve u dospělých pacientů.

V této studii dostalo 46 pacientů (43 %) G-CSF ve více než 192 (42,1 %) cyklech; 65 pacientům

(60 %) byla podána transfuze erytrocytů a 50 pacientů (46 %) dostalo transfuzi trombocytů ve více

než 139, respektive 159 cyklech (30,5 %, resp. 34,9 %). Na základě faktoru limitujícího dávku, kterým

byla myelosuprese, byla ve farmakokinetické studii u pediatrických pacientů s refrakterními solidními

nádory (viz bod 5.2) stanovena maximální tolerovaná dávka (MTD) ve výši 2,0 mg/m

/den při podání

G-CSF a 1,4 mg/m

/den bez podávání G-CSF.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózním podání topotekanu v denních dávkách 0,5 až 1,5 mg/m

ve formě 30 minutové

infuze po dobu 5 dnů je jeho plazmatická clearance vysoká (62 l/hodinu; SD 22), odpovídá přibližně

2/3 jaterního krevního průtoku. Topotekan má též velký distribuční objem (okolo 132 l; SD 57) a

relativně krátký biologický poločas, asi 2 až 3 hodiny. Srovnání farmakokinetických parametrů

nenaznačuje žádné změny farmakokinetiky během opakované aplikace po dobu 5 dnů. Plocha pod

křivkou roste proporcionálně se zvyšující se dávkou léku. Při opakovaném denním podávání

nedochází k žádnému nebo pouze mírnému hromadění topotekanu a neexistuje žádný důkaz o změně

farmakokinetiky po podání opakovaných dávek. V preklinických studiích bylo prokázáno, že vazba na

plazmatické bílkoviny je nízká (35 %) a distribuce mezi krevními elementy a plazmou je homogenní.

Eliminace topotekanu z lidského organismu byla hodnocena jen částečně. Topotekan je metabolizován

z převážné části hydrolýzou laktonového kruhu za vzniku karboxylátu s otevřeným kruhem.

Metabolismus představuje < 10 % eliminace topotekanu. N-demetylovaný metabolit, u kterého byla

v testu na buňkách prokázána aktivita podobná jako u mateřské látky nebo menší, byl nalezen v moči,

plazmě a stolici. Průměrný poměr AUC metabolitu a mateřské látky byl méně než 10 % pro celkový

topotekan i lakton topotekanu. Metabolit vznikající po O-glukuronidaci topotekanu a N-

demethylovaný topotekan byly nalezeny v moči.

Celkové vyloučení léčivu příbuzných látek po pěti dnech léčby

topotekanem činilo 71 až 76 % podané

intravenózní dávky. Přibližně 51 % bylo vyloučeno ve formě celkového topotekanu a 3 % ve formě N-

demethyl topotekanu močí.Vylučování celkového topotekanu stolicí činilo 18 %, zatímco vylučování

N-demethylovaného metabolitu stolicí bylo 1,7 %. Celkově N-demethylovaný metabolit tvořil

v průměru méně než 7 % (rozmezí 4–9 %) z celkového množství léčivu příbuzných látek v moči a

stolici. Množství topotekan-O-glukuronidu a N-demethylovaného topotekan-O-glukuronidu v moči

bylo méně než 2,0 %.

Údaje z

in vitro

studií používajících lidské jaterní mikrozomy naznačují tvorbu malého množství N-

demethylovaného topotekanu. In vitro topotekan neinhibuje humánní P450 enzymy CYP1A2,

CYP2A6, CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A nebo CYP4A ani humánní cytosolové

enzymy dihydropyrimidin a xanthinoxidázu.

Přípavek již není registrován

Při kombinované léčbě s cisplatinou (cisplatina podaná 1.den, topotekan podán 1. až 5. den) došlo ke

snížení clearance topotekanu v 5. dnu ve srovnání s 1. dnem (19,1 l/h/m

oproti 21,3 l/h/m

) [n=9](viz

bod 4.5).

Plazmatická clearance u nemocných s jaterním poškozením (sérový bilirubin v rozmezí od 1,5 mg/dl

do 10 mg/dl ) byla snížena asi na 67 % ve srovnání s kontrolní skupinou. Biologický poločas

topotekanu byl prodloužen asi o 30 %, nebyl však prokázán rozdíl v jeho distribučním objemu.

Plazmatická clearance celkového topotekanu (aktivní i inaktivní formy) se u pacientů s jaterním

poškozením snížila jen o 10 % ve srovnání s kontrolní skupinou.

Plazmatická clearance u nemocných s poškozením ledvin (clearance kreatininu 41 až 60 ml/min) byla

snížena asi na 67 % ve srovnání s kontrolním souborem. Distribuční objem byl lehce snížen a

biologický poločas zvýšen pouze o 14 %. U nemocných se středně závažnou poruchou renálních

funkcí byla plazmatická clearance topotekanu snížena na 34 % hodnoty kontrolní skupiny. Průměrný

biologický poločas vzrostl z 1,9 hodin na 4,9 hodin.

V populační studii neměly faktory jako věk, tělesná hmotnost a ascites žádný významný vliv na

clearance celkového topotekanu (účinné i neúčinné formy).

Pediatrická populace

Farmakokinetika topotekanu podávaného ve formě 30minutové infuze po dobu 5 dnů byla posuzována

ve dvou studiích. V první studii bylo hodnoceno dávkové rozmezí od 1,4 mg/m

do 2,4 mg/m

u dětí

(ve věku od 2 do 12 let, n = 18), dospívajících (ve věku od 12 do 16 let, n = 9) a mladých pacientů (ve

věku 16 až 21 let, n = 9) s refrakterními solidními nádory. Ve druhé studii bylo hodnoceno dávkové

rozmezí od 2,0 mg/m

do 5,2 mg/m

u dětí (n = 8), dospívajících (n = 3) a mladých pacientů (n = 3)

s leukemií. V těchto studiích nebyly zaznamenány zjevné rozdíly ve farmakokinetice topotekanu mezi

dětmi, dospívajícími a mladými pacienty se solidními nádory nebo s leukemií, vzhledem k omezeným

údajům však není možno vyvodit z těchto studií konečné závěry.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

S ohledem na mechanismus účinku působí topotekan genotoxicky

in vitro

na savčí buňky (buňky

myšího lymfomu a lidské lymfocyty a) a

in vivo

na buňky kostní dřeně myší. Topotekan způsobuje u

potkanů a u králíků embryo-fetální letalitu.

Ve studiích reprodukční toxicity topotekanu provedených na potkanech nebylo zaznamenáno žádné

ovlivnění samčí ani samičí fertility; u samic však byla pozorována častější ovulace a mírně zvýšené

preimplantační ztráty.

Kancerogenní účinek topotekanu nebyl studován.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Kyselina chlorovodíková (E507) (pro úpravu pH)

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodu 6.6.

Přípavek již není registrován

6.3

Doba použitelnosti

Injekční lahvička před otevřením

3 roky

Injekční lahvička po prvním otevření

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána po dobu 14 dnů při teplotě

20°C—25°C, přičemž přípravek se má uchovávat ve vnějším obalu jako ochrana před světlem.

Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření skladován po dobu maximálně 14 dní

při teplotě 20°C—25°C. Za jinou dobu a podmínky uchování nese odpovědnost sám uživatel.

Naředěný roztok

Z mikrobiologického hlediska by měl být roztok použit ihned po naředění. Pokud není použit

okamžitě, doba a podmínky uchování před použitím jsou odpovědností uživatele a neměly by být za

normálních okolností delší než 24 hodin při teplotě 20–25°C a při denním světle.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby

byl přípravek chráněn p

řed světlem.

Podmínky uchovávání otevřeného a naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a velikost balení

5 ml koncentrátu v čiré skleněné injekční lahvičce typu 1 se šedou butylovou pryžovou zátkou,

hliníkovým uzávěrem se žlutým polypropylenovým flip-off diskem a žlutým proužkem.

Jedno balení obsahuje 1 injekční lahvičku.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a další zacházení

Obecná opatření

Při zacházení s protinádorovými léky a odstraňování jejich zbytků musí být dodrženy následující

zásady:

Rekonstituci léčivého přípravku smí provádět pouze školený personál.

Těhotné ženy nesmí s tímto léčivým přípravkem pracovat.

Při rekonstituci tohoto léčivého přípravku topotekanu je nutné používat ochranný oděv, včetně

masky, brýlí a rukavic.

Všechny pomůcky použité při aplikaci nebo čištění, včetně rukavic, musí být uloženy do

odpadních vaků určených pro vysoce rizikový odpad likvidovaný spálením při vysoké teplotě.

Tekuté zbytky je možno vylít po naředění větším množstvím vody.

Pokud se topotekan dostane na kůži nebo do oka, je nutné okamžité a důkladné opláchnutí

postiženého místa velkým množstvím vody.

Pokyny pro naředění

Je nutné vzít v potaz koncentraci přípravku, neboť může dojít k život ohrožujícímu

předávkování.

Koncentrát přípravku Topotecan Eagle je čirý žlutooranžový roztok a obsahuje 3 mg/ml topotekanu,

což je vyšší koncentrace než v případě ostatních přípravků obsahujících topotekan pro intravenózní

podání.

Uživatel je povinen hlásit jakékoliv chyby v užívání přípravku.

Přípavek již není registrován

Následující tabulky dávkování slouží jako referenční:

Pokyny pro přípravu roztoku pro intravenózní podání u pacientů s malobuněčným karcinomem plic

Pro doporučenou dávku

1,5 mg/m

2

Pro sníženou dávku

1,25 mg/m

2

Pro sníženou dávku

1,0 mg/m

2

Povrch těla

(m

2

)

Požadovaný

objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka (mg)

Požadovaný

objem

roztoku (ml)

Celková dávka

(mg)

Požadovan

ý

objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka

(mg)

0,50

1,50

0,42

1,26

0,33

0,99

0,55

1,65

0,46

1,38

0,37

1,11

0,60

1,80

0,50

1,50

0,40

1,20

0,65

1,95

0,54

1,62

0,43

1,29

0,70

2,10

0,58

1,74

0,47

1,41

0,75

2,25

0,63

1,89

0,50

1,50

0,80

2,40

0,67

2,01

0,53

1,59

0,85

2,55

0,71

2,13

0,57

1,71

0,90

2,70

0,75

2,25

0,60

1,80

0,95

2,85

0,79

2,37

0,63

1,89

1,00

3,00

0,83

2,49

0,67

2,01

1,05

3,15

0,88

2,64

0,70

2,10

1,10

3,30

0,92

2,76

0,73

2,19

1,15

3,45

0,96

2,88

0,77

2,31

1,20

3,60

1,00

3,00

0,80

2,40

1,25

3,75

1,04

3,12

0,83

2,49

Přípavek již není registrován

Pokyny pro přípravu roztoku pro intravenózní podání u pacientů s karcinomem děložního čípku

Pro doporučenou dávku

0,75 mg/m

2

Pro sníženou dávku

0,60 mg/m

2

Pro sníženou dávku

0,45 mg/m

2

Povrch těla

(m

2

)

Požadovaný

objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka (mg)

Požadovaný

objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka (mg)

Požadovaný

objem

roztoku

(ml)

Celková

dávka (mg)

0,25

0,75

0,20

0,60

0,15

0,45

0,28

0,84

0,22

0,66

0.17

0,51

0,30

0,90

0,24

0,72

0.18

0,54

0,33

0,99

0,26

0,78

0,20

0,60

0,35

1,05

0,28

0,84

0,21

0,63

0,38

1,14

0,30

0,90

0,23

0,69

0,40

1,20

0,32

0,96

0,24

0,72

0,43

1,29

0,34

1,02

0,26

0,78

0,45

1,35

0,36

1,08

0,27

0,81

0,48

1,44

0,38

1,14

0,29

0,87

0,50

1,50

0,40

1,20

0,30

0,90

0,53

1,59

0,42

1,26

0,32

0,96

0,55

1,65

0,44

1,32

0,33

0,99

0,58

1,74

0,46

1,38

0,35

1,05

0,60

1,80

0,48

1,44

0,36

1,08

0,63

1,89

0,50

1,50

0,38

1,14

Přípravek Topotecan Eagle je nutné s ohledem na dosažení konečné koncentrace topotekanu v rozmezí

g/ml až 50

g/ml v roztoku pro infuzní podání u pacienta dále naředit s použitím buď

fyziologického injekčního roztoku 9 mg/ml (0,9 % w/v), nebo injekčního roztoku glukózy 50 mg/ml

(5 % w/v). Ředění by mělo být prováděno za přísně aseptických podmínek (např. laboratorní stůl

LAF).

Likvidace

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eagle Laboratories Limited

The Clock House

Station Approach

Marlow, Bucks, SL7 1NT

Velká Británie

Tel.: +1 (201) 326-5324

Fax: +1 (201) 391-2430

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/11/744/002

Přípavek již není registrován

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.prosince 2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/002261

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Topotecan Eagle

topotecanum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Topotecan Eagle. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé

přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Topotecan Eagle.

Co je Topotecan Eagle?

Topotecan Eagle je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku topotekan. Je dostupný ve formě

koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly).

Přípravek Topotecan Eagle je „hybridní generikum“. To znamená, že je obdobou „referenčního

přípravku“, který obsahuje stejnou léčivou látku. Zatímco referenční léčivý přípravek Hycamtin je

k dispozici ve formě prášku pro přípravu koncentrátu, přípravek Topotecan Eagle je dostupný ve formě

již připraveného koncentrátu. Další rozdíl ve srovnání s přípravkem Hycamtin spočívá v tom, že

přípravek Topotecan Eagle je dostupný v odlišné (vyšší) síle.

K čemu se přípravek Topotecan Eagle používá?

Přípravek Topotecan Eagle je protinádorový lék. Používá se samostatně k léčbě pacientů

s malobuněčným plicním karcinomem při recidivě (znovuobjevení) nádoru. Používá se v případě, kdy

se nedoporučuje opětovné nasazení původní léčby.

Používá se také v kombinaci s cisplatinou (jiným protinádorovým lékem) k léčbě žen s karcinomem

děložního hrdla při recidivě nádoru po radioterapii, nebo pokud je onemocnění v pokročilém stadiu

(stadiu IVB: nádor se rozšířil mimo děložní hrdlo).

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Přípavek již není registrován

Jak se přípravek Topotecan Eagle používá?

Léčba přípravkem Topotecan Eagle by měla být vedena pouze pod dohledem lékaře se zkušenostmi

s chemoterapií. Infuze by se měly podávat na specializovaném onkologickém oddělení. Před zahájením

léčby by měly být zkontrolovány hladiny bílých krvinek, krevních destiček a hemoglobinu v krvi

pacienta, aby bylo potvrzeno, že jsou vyšší než stanovené minimální hodnoty. Pokud hladina bílých

krvinek zůstane mimořádně nízká, může být nutné upravit dávkování přípravku nebo pacientům

podávat jiné léky.

Dávka přípravku Topotecan Eagle závisí na typu léčeného nádoru a na tělesné hmotnosti a výšce

pacienta. V případě karcinomu plic se přípravek Topotecan Eagle podává každý den po dobu 5 dnů

s časovým odstupem tří týdnů do začátku dalšího cyklu. V léčbě je možné pokračovat až do doby, než

se onemocnění začne zhoršovat.

Pokud se používá v kombinaci s cisplatinou u karcinomu děložního hrdla, podává se přípravek

Topotecan Eagle formou infuze 1., 2. a 3. den (s cisplatinou podávanou 1. den). Toto léčebné schéma

se opakuje každých 21 dnů, a to v šesti cyklech, nebo do doby, než se onemocnění začne zhoršovat.

Více podrobností naleznete v souhrnu údajů o přípravku, který je také součástí zprávy EPAR.

Jak přípravek Topotecan Eagle působí?

Léčivá látka v přípravku Topotecan Eagle, topotekan, je protinádorový lék, který patří do skupiny

inhibitorů topoizomerázy. Blokuje enzym topoizomerázu I, který se podílí na procesu dělení DNA.

Jestliže je enzym blokován, vlákna DNA se přeruší. To zabraňuje dělení rakovinných buněk, které

nakonec odumírají

Přípravek Topotecan Eagle ovlivňuje také nenádorové buňky, což vyvolává

nežádoucí účinky.

Jak byl přípravek Topotecan Eagle zkoumán?

Společnost předložila údaje o topotekanu z publikované literatury. Žádné další studie na pacientech

nebyly nutné, neboť přípravek Topotecan Eagle se podává ve formě infuze a obsahuje stejnou léčivou

látku jako referenční léčivý přípravek Hycamtin.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Topotecan Eagle?

Vzhledem k tomu, že přípravek Topotecan Eagle je bioekvivalentní s referenčním přípravkem, jeho

přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Topotecan Eagle schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo prokázáno, že přípravek

Topotecan Eagle je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní s přípravkem Hycamtin. Stanovisko

výboru CHMP proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Hycamtin přínosy přípravku Topotecan

Eagle převyšují zjištěná rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Topotecan Eagle bylo uděleno

rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Topotecan Eagle

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Topotecan Eagle platné v celé Evropské unii

dne 22. prosince 2011.

Topotecan Eagle

strana 2/3

Přípavek již není registrován

Topotecan Eagle

strana 3/3

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Topotecan Eagle je k dispozici

na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Topotecan Eagle

naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či

lékárníka.

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční

přípravek.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 11-2011.

Přípavek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace