Topotecan Hospira

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
topotecan
Dostupné s:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC kód:
L01XX17
INN (Mezinárodní Name):
topotecan
Terapeutické skupiny:
Další antineoplastické látky
Terapeutické oblasti:
Uterine Cervical Neoplasms; Small Cell Lung Carcinoma
Terapeutické indikace:
Monoterapie topotekanem je indikována k léčbě pacientů s recidivujícím malobuněčným karcinomem plic (SCLC), u nichž se opakovaná léčba s režimem první linky nepovažuje za vhodnou. Topotekan v kombinaci s cisplatinou je indikován u pacientek s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a u pacientek s onemocněním ve stádiu IVB. U pacientů s předchozí expozicí cisplatina vyžadují dlouhodobou léčbu-free interval pro ospravedlnění léčby kombinací.
Přehled produktů:
Revision: 16
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/001192
Datum autorizace:
2010-06-09
EMEA kód:
EMEA/H/C/001192

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

21-04-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

01-03-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

01-03-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

01-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

01-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

21-04-2015

Přečtěte si celý dokument

B.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Topotecan Hospira 4 mg/4 ml koncentrát pro infuzní roztok

topotecanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz

bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Topotecan Hospira a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topotecan Hospira používat

3. Jak se přípravek Topotecan Hospira používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak se přípravek Topotecan Hospira uchovává

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Topotecan Hospira a k čemu se používá

Přípravek Topotecan Hospira pomáhá ničit nádorové buňky. Lék Vám bude podán v nemocnici do

žíly pomocí infuze lékařem nebo zdravotní sestrou.

Přípravek Topotecan Hospira se používá k léčbě:

nádoru vaječníků nebo malobuněčného plicního nádoru, který se znovu objevil po

chemoterapii

pokročilého nádoru děložního hrdla v případech, kdy není možná operační léčba nebo léčba

ozařováním. K léčbě nádoru děložního hrdla se Topotecan Hospira podává v kombinaci s dalším

lékem nazývaným cisplatina.

Lékař rozhodne spolu s Vámi, zda je pro Vás léčba přípravkem Topotecan Hospira vhodnější než další

léčba původní chemoterapií.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topotecan Hospira používat

Nepoužívejte přípravek Topotecan Hospira

jestliže jste alergický(á) na topotekan nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže v současné době kojíte

jestliže máte málo krvinek. O tom Vás bude informovat lékař na základě výsledků posledních

krevních testů.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři.

Upozornění a opatření

Předtím, než Vám bude podán tento přípravek, musí být lékař informován:

jestliže máte potíže s ledvinami nebo játry. Tyto případy mohou vyžadovat úpravu dávkování

přípravku Topotecan Hospira;

jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství. Viz bod „Těhotenství a kojení“ níže;

jestliže plánujete stát se otcem dítěte. Viz bod „Těhotenství a kojení“ níže.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři.

Další léčivé přípravky a přípravek Topotecan Hospira

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat, a to i o rostlinných přípravcích nebo lécích, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu.

Nezapomeňte informovat svého lékaře o jakýchkoli léčivých přípravcích, které začnete užívat v

průběhu léčby přípravkem Topotecan Hospira.

Těhotenství a kojení

Topotekan se nedoporučuje pro těhotné ženy. V případě početí, v průběhu léčby nebo brzy po

ukončení léčby by mohlo dojít k poškození dítěte. Poraďte se o vhodné antikoncepci se svým lékařem.

Nesnažte se otěhotnět, dokud Vám lékař nesdělí, že je to již bezpečné.

Pacienti, kteří se chtějí stát otcem dítěte, by se měli poradit o plánovaném rodičovství a léčbě se svým

lékařem. Pokud Vaše partnerka otěhotní v průběhu Vaší léčby, okamžitě to oznamte svému lékaři.

V průběhu léčby topotekanem nekojte. Nezačínejte znovu kojit, dokud Vám lékař nepotvrdí, že je to

bezpečné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při používání topotekanu se může objevit zvýšená únava. Pokud se cítíte únavený(á) nebo zesláblý(á),

neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte stroje.

Topotecan Hospira obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Topotecan Hospira používá

Dávka topotekanu, kterou budete dostávat, bude přesně určena lékařem na základě:

celkového povrchu Vašeho těla (měřeno v metrech čtverečních)

výsledků krevních testů provedených před započetím léčby

onemocnění, které je léčeno

Obvyklá dávka

Nádor vaječníků a malobuněčný plicní nádor: 1,5 miligramu na metr čtvereční povrchu těla za

den. Léčbu budete dostávat jednou denně po dobu 5 dnů. Toto schéma léčby se bude opakovat

každé 3 týdny.

Nádor děložního hrdla: 0,75 miligramu na metr čtvereční povrchu těla za den. Léčbu budete

dostávat jednou denně po dobu 3 dnů. Toto schéma léčby se bude opakovat každé 3 týdny. Při

léčbě nádoru děložního hrdla se Topotecan Hospira podává v kombinaci s dalším lékem

nazývaným cisplatina. Lékař Vám určí správnou dávku cisplatiny.

Léčebné schéma může být upraveno podle výsledků krevních testů, které budou pravidelně

kontrolovány.

Jak se topotekan podává

Lékař nebo zdravotní sestra Vám podají dávku topotekanu jako infuzi do paže trvající asi 30 minut.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Vážné nežádoucí účinky: při jejich výskytu informujte svého lékaře

Tyto velmi časté nežádoucí účinky se mohou objevit u více než 1 z 10 pacientů léčených přípravkem

Topotecan Hospira:

Příznaky infekce: Topotekan může snížit počet bílých krvinek a snížit odolnost proti infekci. To

může být dokonce život ohrožující. Příznaky zahrnují:

horečku

závažné zhoršení celkového stavu

místní příznaky infekce jako bolest v krku nebo potíže s močením (např. pocit pálení při

močení, což může být příznak infekce močových cest).

Občas se objevující výrazná bolest břicha, horečka a někdy též průjem (vzácně s příměsí krve)

mohou být příznaky zánětu tlustého střeva (kolitida).

Tento vzácný nežádoucí účinek se může objevit až u 1 z 1000 pacientů léčených přípravkem

Topotecan Hospira:

Zánět plic (intersticiální plicní onemocnění): Větší riziko tohoto onemocnění se objevuje tehdy,

jestliže již máte nějaké plicní onemocnění, jestliže jste podstoupil(a) ozařování plic nebo jestliže jste

užíval(a) léky, které mohou poškodit plíce. Příznaky zahrnují:

obtížné dýchání

kašel

horečku

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z příznaků těchto stavů, okamžitě to oznamte svému lékaři, neboť

v tomto případě může být nezbytná hospitalizace.

Velmi časté nežádoucí účinky

Tyto nežádoucí účinky se mohou objevit u více než 1 z 10 pacientů léčených přípravkem Topotecan

Hospira:

Pocit celkové slabosti a únavy (přechodná anémie). V některých případech může být nutná

krevní transfuze.

Neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení, způsobené snížením počtu krevních destiček

(trombocytů). Toto může vést k závažnému krvácení z relativně malých poranění, jako jsou

malé řezné rány. Zřídka toto může vést k velmi závažnému krvácení (hemoragie). Poraďte se

svým lékařem, jak snížit nebezpečí krvácení.

Snížení tělesné hmotnosti a snížení chuti k jídlu (nechutenství), únava, slabost.

Nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, průjem, bolest břicha, zácpa.

Zánět nebo vředy v ústech, hrdle, na jazyku a dásních.

Vysoká tělesná teplota (horečka).

Vypadávání vlasů.

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů léčených přípravkem Topotecan Hospira:

Alergické reakce nebo reakce přecitlivělosti (včetně vyrážky).

Zežloutnutí kůže.

Celkový pocit nemoci.

Svědění.

Vzácné nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů léčených přípravkem Topotecan Hospira:

Těžké alergické nebo anafylaktické reakce.

Otékání způsobené zadržováním vody v těle (angioedém).

Mírná bolest a zánět v místě vpichu injekce.

Svědivá vyrážka (nebo kopřivka).

Nežádoucí účinky s frekvencí není známo

Četnost některých nežádoucích účinků není známa (případy ze spontánního hlášení a četnost nelze

z dostupných údajů určit):

Těžká bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení krve, černá nebo krvavá stolice (možné

příznaky proděravění žaludku nebo střeva).

Vředy v ústech, obtížné polykání, bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem, krvavá

stolice (možné známky a příznaky zánětu sliznice úst, žaludku a/nebo střeva).

Pokud jste léčena pro nádor děložního hrdla, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky vyvolané

dalším léčivem (cisplatina), které budete dostávat zároveň s přípravkem Topotecan Hospira. Tyto

nežádoucí účinky jsou popsány v příbalové informaci pro cisplatinu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek přípravek Topotecan Hospira uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Topotecan Hospira nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a

injekční lahvičce za EXP.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento přípravek je určen k jednorázovému použití. Po otevření musí být přípravek použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, Topotecan Hospira může být použit až do 24 hodin, pokud je přípravek

uchováván v lednici (chráněn před světlem) nebo při pokojové teplotě (v normálních světelných

podmínkách).

Pokud jsou pozorovány částice, přípravek se nesmí být použít.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Topotecan Hospira obsahuje

Léčivou látkou přípravku Topotecan Hospira je topotecanum (ve formě topotecani hydrochloridum).

Jeden ml koncentrátu obsahuje topotecanum 1 mg (ve formě topotecani hydrochloridum). Jedna 4 ml

lahvička koncentrátu obsahuje topotecanum 4 mg (ve formě topotecani hydrochloridum).

Pomocnými látkami jsou: kyselina vinná (E334), voda pro injekci a kyselina chlorovodíková (E507)

nebo hydroxid sodný (k úpravě pH roztoku).

Jak přípravek Topotecan Hospira vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Topotecan Hospira je čirý, žlutý až žlutozelený koncentrát pro infuzní roztok, dodávaný

v injekčních lahvičkách z bezbarvého skla, z nichž každá obsahuje 4 ml koncentrátu. Topotecan

Hospira je dostupný ve dvou velikostech balení, obsahující buď 1, nebo 5 lahviček. Na trhu nemusí

být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgie

Výrobce

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BE

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +370 52 51 4000

BG

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

LU

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

CZ

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

HU

Pfizer Kft.

Tel.: +36 1 488 37 00

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

MT

Drugsales Ltd

Tel: + 356 21 419 070/1/2

DE

PFIZER PHARMA GmbH

Tel: + 49 (0) 30 550055-51000

NL

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

EL

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

Τηλ: +30 210 6785 800

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

ES

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

PL

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

FR

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

PT

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 55 00

HR

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

RO

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

IE

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

+44 (0) 1304 616161

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

IS

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

IT

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

FI

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: 24656165

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: +371 670 35 775

UK

Hospira UK Limited

Tel: +44 (0) 1628 515500

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

_______________________________________________________________________

Následující informace jsou určeny pouze pro lékaře nebo zdravotnický personál

Uchovávání, použití, zacházení a likvidace přípravku Topotecan Hospira

Uchovávání

Před otevřením: Uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční

lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Použití

Všechny podrobnosti jsou uvedeny v SmPC přípravku.

Topotecan Hospira 4 mg/4 ml koncentrát je nutno zředit před podáním pacientovi na konečnou

koncentraci 25-50 mikrogramů/ml. K ředění koncentrátu je schválen roztok chloridu sodného 9 mg/ml

(0,9 %) nebo roztok glukózy 50 mg/ml (5 %). Ředění musí probíhat za antiseptických podmínek.

Parenterální přípravky je třeba vizuálně zkontrolovat před použitím na přítomnost částic a změnu

barvy (vyblednutí). Topotecan Hospira je žlutý až žlutozelený roztok.

Před prvním použitím topotekanu musí být počet pacientových neutrofilů ≥ 1,5 x 10

/l, počet

trombocytů ≥ 100 x 10

/l a hladina hemoglobinu ≥ 9g/dl (po transfuzi, pokud je to nutné). Je nutno

počítat s neutropenií a trombocytopenií. Pro více informací si přečtěte SmPC přípravku.

Dávkování: Ovariální karcinom a malobuněčný karcinom plic

Počáteční dávka: 1,5 mg/ m

tělesného povrchu/den, podávané intravenozní infuzí po dobu 30 minut

pět po sobě jdoucích dní s intervalem 3 týdny do začátkem dalšího cyklu.

Následující dávky: Topotekan se nesmí znovu podávat, pokud počet neutrofilů není ≥1 x 10

/l, počet

krevních destiček ≥100 x 10

/l a hladina hemoglobinu ≥ 9g/dl (po transfuzi, je-li to třeba).

Dávkování: Karcinom děložního hrdla

Počáteční dávka: 0,75 mg/ m

povrchu těla/den, podávané denně intravenozní infuzí po dobu 30 minut

během 1.,2. a 3. dne léčby. Cisplatina se podává intravenózní infuzí 1. den léčby v dávce

50 mg/m

/den následně po podání topotekanu. Toto léčebné schéma se opakuje každých 21 dnů, a to v

6 cyklech nebo do progrese onemocnění.

Následující dávky: Topotekan se nesmí znovu podávat, pokud počet neutrofilů není ≥1,5 x 10

/l, počet

krevních destiček ≥100 x 10

/l a hladina hemoglobinu ≥ 9g/dl (po transfuzi, je-li to třeba).

Dávkování: Pacienti s poruchou funkce ledvin

Omezené údaje naznačují, že by se u pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin měly dávky

snížit. Přečtěte si prosím SmPC přípravku.

Pediatričtí pacienti

K dispozici jsou pouze omezené údaje. Není doporučeno používat přípravek u dětí.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě

25 °C, za normálních světelných podmínek a při teplotě 2 °C - 8 °C, pokud je přípravek chráněn před

světlem. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě,

doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a

normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C, pokud ředění neproběhlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Zacházení s přípravkem a jeho likvidace

Při zacházení s protinádorovými léky a odstraňování jejich zbytků musí být dodrženy následující

zásady:

Personál musí být vyškolen, jak tento přípravek připravit, podat a jak likvidovat cytotoxika.

Těhotné ženy s tímto přípravkem nesmějí pracovat.

Personál pracující s tímto přípravkem musí používat ochranný oděv včetně masky, brýlí a

rukavic.

Všechny pomůcky použité při přípravě, aplikaci přípravku nebo čištění, včetně rukavic, musí

být uloženy do odpadních vaků určených pro vysoce rizikový odpad likvidovaný spálením při

vysoké teplotě. Tekuté zbytky je možno spláchnout velkým množstvím vody.

Pokud dojde ke kontaktu s kůží nebo s okem, musí být zasažené místo propláchnuto

dostatečným množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění se poraďte s lékařem.

Nepoužitý přípravek nebo odpadový materiál je nutno zlikvidovat v souladu s místními

předpisy.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Topotecan Hospira 4 mg/4 ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje topotecanum 1 mg (jako topotecani

hydrochloridum). Jedna 4 ml lahvička koncentrátu obsahuje topotecanum 4 mg (jako topotecani

hydrochloridum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát).

Čirý žlutý až žlutozelený roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Topotekan v monoterapii je indikován k léčbě nemocných:

s metastazujícím karcinomem ovarií v případě selhání léků první volby nebo následné terapie.

s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná léčba

režimem první volby považována za vhodnou (viz bod 5.1).

Topotekan v kombinaci s cisplatinou je indikován u pacientek s karcinomem děložního hrdla

rekurentním po radioterapii a u pacientek s onemocněním ve stádiu IVB. U pacientek, které již byly

léčeny cisplatinou, se vyžaduje dostatečně dlouhý interval bez léčby k tomu, aby bylo možno

považovat podání této kombinace za odůvodněné (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Topotekan lze používat pouze na pracovištích specializovaných na podávání cytotoxické

chemoterapie. Topotecan má být podáván pouze pod dohledem lékaře se zkušenostmi v používání

chemoterapie (viz bod 6.6).

Dávkování

Při současném podávání topotekanu s cisplatinou je třeba prostudovat úplnou informaci o použití

cisplatiny.

Před podáním prvního cyklu topotekanu musí mít pacienti výchozí počet neutrofilů ≥1,5 x 10

/l, počet

trombocytů musí být ≥100 x 10

/l a hodnoty hemoglobinu ≥9 g/dl (po transfuzi, pokud je nutná).

Ovariální karcinom a malobuněčný plicní karcinom

Počáteční dávkování

Doporučená dávka topotekanu je 1,5 mg/m

tělesného povrchu/den podávaná denně formou 30 minut

trvající nitrožilní infuze, a to pět po sobě následujících dní, s intervalem tří týdnů mezi začátky

jednotlivých cyklů. V léčbě je možné pokračovat, pokud je dobře snášena, až do progrese onemocnění

(viz bod 4.8 a 5.1).

Následující dávkování

Topotekan nesmí být znovu aplikován, pokud není počet neutrofilů ≥1 x 10

/l, počet trombocytů ≥100

x 10

/l a pokud nejsou hodnoty hemoglobinu ≥9 g/dl (po transfuzi, pokud je nutná).

V běžné onkologické praxi se ke zvládnutí neutropenie buď podává topotekan současně s dalšími

léčivými přípravky (např. G-CSF), nebo se k udržení počtu neutrofilů snižuje dávka.

Pokud se u pacientů s výskytem těžké neutropenie (počet neutrofilů <0,5 x 10

/l) trvající sedm nebo

více dní nebo u těch, kde byla neutropenie spojena s horečkou nebo infekcí, případně u pacientů, u

nichž byla terapie pro neutropenii zpožděna, snižuje dávka, měla by být snížena o 0,25 mg/m

/den na

1,25 mg/m

/den (nebo následně až na 1,0 mg/m

/den, pokud je to nezbytné).

Dávky topotekanu je třeba rovněž snížit, pokud počet trombocytů klesne pod hodnotu 25 x 10

/l. V

klinických studiích byla aplikace topotekanu přerušena, pokud redukce dávky na 1,0 mg/m

nedostačovala a vzhledem k nežádoucím účinkům by bylo nezbytné její další snížení.

Karcinom děložního hrdla

Počáteční dávkování

Doporučená dávka topotekanu je 0,75 mg/m

/den podávaná 1., 2. a 3. den léčby formou intravenózní

infúze trvající 30 minut. Cisplatina se podává formou intravenózní infúze 1. den léčby v dávce

50 mg/m

/den následně po podání dávky topotekanu. Toto léčebné schéma se opakuje každých 21

dnů, a to v šesti cyklech nebo do progrese onemocnění.

Následující dávkování

Topotekan nesmí být znovu aplikován, pokud není počet neutrofilů ≥1,5 x 10

/l, počet trombocytů

≥100 x 10

/l a pokud nejsou hodnoty hemoglobinu ≥9 g/dl (po transfúzi, pokud je nutná).

V běžné onkologické praxi se ke zvládnutí neutropenie buď podává topotekan současně s dalšími

léčivými přípravky (např. G-CSF), nebo se k udržení počtu neutrofilů snižuje dávka.

Pokud se u pacientek s výskytem těžké neutropenie (počet neutrofilů <0,5 x 10

/l) trvající sedm nebo

více dní nebo u těch, kde byla neutropenie spojena s horečkou nebo infekcí, případně u pacientek, u

nichž byla terapie pro neutropenii zpožděna, snižuje dávka, měla by být snížena o 20 % na 0,60

mg/m

/den v následujících cyklech (nebo následně až na 0,45 mg/m

/den, pokud je to nezbytné).

Podobně má být dávka snížena, pokud dojde k poklesu počtu krevních destiček pod 25 x 10

Zvláštní populace

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Monoterapie (ovariální a malobuněčný plicní karcinom)

S použitím topotekanu u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <20 ml/min)

nejsou dostatečné zkušenosti. Použití topotekanu u této skupiny pacientů není doporučeno (viz bod

4.4).

Omezená data naznačují, že by se u pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin měly dávky

snížit. Doporučené dávkování topotekanu v monoterapii u pacientů s ovariálním nebo malobuněčným

plicním karcinomem a s clearance kreatininu mezi 20 až 39 ml/min je 0,75 mg/m

/den po dobu pěti po

sobě následujících dnů.

Kombinovaná léčba (karcinom děložního hrdla)

V klinických studiích s topotekanem podávaným v kombinaci s cisplatinou k léčbě karcinomu

děložního hrdla byla léčba zahájena pouze u pacientek s hodnotou sérového kreatininu menší nebo

rovnou 1,5 mg/dl. Pokud při kombinované léčbě topotekanem/cisplatinou přesáhnou hodnoty sérového

kreatininu 1,5 mg/dl, je třeba se řídit doporučeními pro snížení dávky/pokračování v léčbě cisplatinou

uvedenými v úplné informaci o použití cisplatiny. K dispozici jsou pouze nedostatečné údaje týkající

se pokračování monoterapie topotekanem u pacientek s karcinomem děložního hrdla, pokud je

podávání cisplatiny přerušeno.

Pacienti s poruchou funkce jater

Malé skupině pacientů s poruchou funkce jater (sérový bilirubin v rozmezí 1,5 a 10 mg/dl) byl podán

intravenózní topotekan v dávce 1,5 mg/m

/den po dobu 5 dnů každé tři týdny. Došlo k redukci

clearence topotekanu, nicméně pro stanovení doporučeného dávkování pro tuto skupinu pacientů

dosud není dostačující množství údajů (viz bod 4.4).

S použitím topotekanu u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (sérový bilirubin ≥ 10 mg/dl)

způsobenou cirhózou nejsou dostatečné zkušenosti. Použití topotekanu u této skupiny pacientů není

doporučeno (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit žádná

doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Topotecan musí být před použitím rekonstituován a dále naředěn (viz bod 6.6).

4.3

Kontraindikace

- závažná hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku

- kojení (viz bod 4.6)

- těžký útlum kostní dřeně před zahájením prvního cyklu vyjádřený výchozím počtem neutrofilů <1,5

x 10

/l a/nebo počtem trombocytů <100 x 10

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hematologická toxicita je závislá na dávce a během léčby je nutné pravidelně sledovat krevní obraz

včetně počtu krevních destiček (viz bod 4.2).

Podobně jako ostatní cytostatika může topotekan způsobit těžkou myelosupresi. U pacientů léčených

topotekanem byla hlášena myelosuprese vedoucí k sepsi a úmrtí v důsledku sepse (viz bod 4.8).

Topotekanem vyvolaná neutropenie může způsobit neutropenickou kolitidu. V klinických studiích s

topotekanem byly hlášeny případy neutropenické kolitidy s fatálními následky. U pacientů s horečkou,

neutropenií a odpovídajícími příznaky abdominální bolesti by měla být zvážena možnost rozvoje

neutropenické kolitidy.

Při léčbě topotekanem byly hlášeny případy intersticiální plicní nemoci (IPN), z nichž některé byly

fatální (viz bod 4.8). Rizikové faktory zahrnují intersticiální plicní nemoc (IPN), plicní fibrózu, plicní

karcinom, ozařování hrudníku a používání pneumotoxických látek a/nebo používání faktorů

stimulujících kolonie. Pacienti musí být sledováni s ohledem na možný výskyt plicních příznaků

svědčících pro IPN (např. kašel, horečka, dušnost a/nebo hypoxie) a v případě potvrzení diagnózy

intersticiální plicní nemoci (IPN) musí být léčba topotekanem ukončena.

Léčba topotekanem v monoterapii a topotekanem v kombinaci s cisplatinou je často spojena s klinicky

relevantní trombocytopenií. Tuto skutečnost je třeba při předepisování přípravku Topotecan Hospira

vzít v úvahu např. v případech, kdy se zvažuje léčba u pacientek se zvýšeným rizikem nádorového

krvácení.

U pacientů v celkově špatném stavu (PS >1) lze očekávat nižší terapeutickou odpověď a vyšší výskyt

komplikací, jako jsou například horečka, infekce a sepse (viz bod 4.8). Pečlivé posouzení celkového

stavu v době podávání léčby je důležité pro ujištění, že nedošlo ke zhoršení celkového stavu pacienta

na úroveň 3.

Dosud jsou jen omezené zkušenosti s podáváním topotekanu nemocným s těžkou poruchou funkce

ledvin (clearance kreatininu <20 ml/min) nebo s těžkou poruchou jaterních funkcí způsobených

cirhózou (sérový bilirubin ≥10 mg/dl). U těchto skupin pacientů není proto podání topotekanu

doporučeno (viz bod 4.2).

Malé skupině nemocných s poruchou jaterních funkcí (sérový bilirubin v rozmezí 1,5 mg/dl a

10 mg/dl) byla podávána intravenózní dávka topotekanu 1,5 mg/m

/den po dobu 5 dní každé 3 týdny.

Došlo k redukci clearance topotekanu, nicméně pro stanovení doporučeného dávkování pro tuto

skupinu nemocných dosud není dostačující množství údajů (viz bod 4.2).

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly prováděny žádné in vivo studie týkající se farmakokinetických interakcí.

Topotekan neinhibuje lidské enzymy P450 (viz bod 5.2). V populační studii nebylo při intravenózní

formě aplikace prokázáno, že by souběžné podávání granisetronu, ondansetronu, morfinu nebo

kortikosteroidů mělo signifikantní vliv na farmakokinetiku celkového topotekanu (účinné i neúčinné

formy).

Při kombinované léčbě topotekanem a dalšími protinádorovými chemoterapeutiky může být pro

zlepšení snášenlivosti nezbytná redukce dávek jednotlivých léčiv. Při kombinaci topotekanu s

platinovými cytostatiky dochází k rozdílným interakcím v závislosti na tom, zda je platinové

cytostatikum podáno první nebo pátý den podávání topotekanu. Pokud jsou cisplatina nebo

karboplatina aplikovány první den podávání topotekanu, musí být pro zlepšení snášenlivosti podány

nižší dávky těchto léčiv než v případě jejich aplikace pátý den podávání topotekanu.

Při podávání topotekanu (0,75 mg/m

/den po dobu pěti po sobě následujících dnů) a cisplatiny

(60 mg/m

/den první den) 13 pacientkám s ovariálním karcinomem bylo 5. den léčby zaznamenáno

mírné zvýšení AUC (12 %, n=9) a C

(23 %, n=11). Není pravděpodobné, že by toto zvýšení bylo

klinicky relevantní.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku / antikoncepce u mužů a žen

V preklinických studiích bylo prokázáno, že topotekan má letální účinky na embryo/plod a způsobuje

malformace (viz bod 5.3). Podobně jako ostatní cytostatika může topotekan způsobit poškození plodu,

a proto by měly být ženy v reprodukčním věku poučeny o tom, že nemají v období terapie

topotekanem otěhotnět.

Stejně jako u všech cytotoxických chemoterapeutik musí být pacientky léčené topotekanem poučeny,

že ony nebo jejich partneři musí používat účinnou metodu antikoncepce.

Těhotenství

Pokud je topotekan používán v průběhu těhotenství nebo pokud dojde k otěhotnění v průběhu léčby

topotekanem, musí být pacientka upozorněna na možná rizika pro plod.

Kojení

Během kojení je podávání topotekanu kontraindikováno (viz bod 4.3). I když není prokázáno, zda

topotekan prochází do mateřského mléka, musí se kojení na začátku terapie přerušit.

Fertilita

Ve studiích reprodukční toxicity prováděných na potkanech nebylo pozorováno žádné ovlivnění samčí

nebo samičí fertility (viz bod 5.3). Nicméně, podobně jako všechna cytotoxická léčiva je topotekan

genotoxický a ovlivnění fertility, včetně fertility mužů, nemůže být vyloučeno.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení

motorových vozidel a při obsluze strojů by se však měla zachovávat opatrnost, zvláště pokud

přetrvává únava a astenie.

4.8

Nežádoucí účinky

Ve studiích zabývajících se hledáním optimálního dávkování, do kterých bylo zahrnuto 523 pacientek

s relapsem ovariálního karcinomu a 631 nemocných s relapsem malobuněčného plicního karcinomu,

byly limitujícím faktorem monoterapie topotekanem projevy hematologické toxicity. Tato toxicita

byla očekávaná a reverzibilní. Nebyly zjištěny žádné známky kumulativní hematologické nebo jiné

toxicity.

Bezpečnostní profil topotekanu podávaného v kombinaci s cisplatinou v klinických studiích u

pacientek s karcinomem děložního hrdla byl v souladu s profilem nežádoucích účinků zaznamenaným

při léčbě topotekanem v monoterapii. Celková hematologická toxicita je nižší u pacientů léčených

topotekanem v kombinaci s cisplatinou ve srovnání s topotekanem podávaným v monoterapii, ale

vyšší než při podávání samotné cisplatiny.

Při podávání topotekanu v kombinaci s cisplatinou byly hlášeny další nežádoucí účinky, tyto

nežádoucí účinky však byly hlášeny při monoterapii cisplatinou a nebyly přisuzovány topotekanu.

Úplný seznam nežádoucích účinků zaznamenaných při používání cisplatiny je uveden v informaci o

použití cisplatiny.

Integrované údaje o bezpečnosti topotekanu podávaného v monoterapii jsou uvedeny níže.

Nežádoucí účinky seřazené dle systému orgánových tříd a absolutní frekvence (všechny hlášené

případy) jsou uvedeny níže. Frekvence nežádoucích účinků je definována jako: velmi častá (≥1/10),

častá (≥1/100 až <1/10), méně častá (≥1/1000 až <1/100), vzácná (≥1/10 000 až <1/1000), velmi

vzácná (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Infekce a infestace

Velmi časté

Infekce

Časté

Sepse

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

Febrilní neutropenie, neutropenie (viz “Gastrointestinální

poruchy”), trombocytopenie, anemie, leukopenie

Časté

Pancytopenie

Není známo

Závažné krvácení (spojené s trombocytopenií)

Poruchy imunitního systému

Časté

Hypersensitivní reakce včetně vyrážky

Vzácné

Anafylaktická reakce, angioedém, kopřivka

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Anorexie (může být závažná)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné

Intersticiální plicní onemocnění (některé případy byly

fatální)

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nauzea, zvracení a průjem (tyto nežádoucí účinky mohou

být závažné), zácpa, bolest břicha

, mucozitida

Není známo

Gastrointestinální perforace

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Hyperbilirubinemie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Alopecie

Časté

Svědění

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Pyrexie, astenie, únava

Časté

Malátnost

Velmi vzácné

Extravazace

Není známo

Zánět sliznice

Fatální případy způsobené sepsí byly hlášeny u pacientů léčených topotekanem (vit bod

4.4).

Neutropenická kolitida, včetně fatální neutropenické kolitidy, byla hlášena jako

komplikace topotekanem vyvolané neutropenie (viz bod 4.4).

Reakce byly mírné a obvykle nevyžadovaly specifickou léčbu.

Výše uvedené nežádoucí účinky se obvykle objevují s vyšší frekvencí u pacientů v celkově špatném

stavu (viz bod 4.4).

Níže je uvedena frekvence výskytu hlášených hematologických a jiných nežádoucích účinků, které

jsou připisovány/pravděpodobně připisovány topotekanové terapii.

Hematologické

Neutropenie:

Během 1. cyklu byla pozorována těžká neutropenie (počet neutrofilů < 0,5 x 10

/l) u 55 % pacientů, z

toho u 20 % přetrvávala déle než sedm dní, a celkově se vyskytovala u 77 % pacientů (ve 39 % cyklů).

V souvislosti s výskytem těžké neutropenie se objevila horečka a známky infekce u 16 % pacientů

léčených během prvního cyklu a celkově u 23 % pacientů (v 6 % cyklů). Střední doba do nástupu

těžké neutropenie byla devět dní a střední délka trvání byla sedm dní. Těžká neutropenie trvající déle

než sedm dní se objevila celkově v 11 % cyklů. Ve skupině všech pacientů léčených v rámci

klinických studií (zahrnující jak pacienty, u nichž se objevila těžká neutropenie, tak pacienty, u nichž

se těžká neutropenie neobjevila) se u 11 % pacientů (ve 4 % cyklů) vyskytly horečky a u 26 %

pacientů (v 9 % cyklů) se vyskytly infekce. U 5 % všech léčených pacientů (v 1 % cyklů) došlo navíc

k rozvoji sepse (viz bod 4.4).

Trombocytopenie:

Těžká trombocytopenie (počet trombocytů méně než 25 x 10

/l) se objevila u 25 % pacientů (v 8 %

cyklů), středně těžká trombocytopenie (počet trombocytů 25,0 až 50,0 x 10

/l) u 25 % pacientů (v 15

% cyklů). Střední doba nástupu těžké trombocytopenie byla 15. den a střední délka trvání byla pět dní.

Transfuze trombocytů byla podána ve 4 % cyklů. Signifikantní následky vznikající v souvislosti s

trombocytopenií, včetně úmrtí v důsledku nádorového krvácení, byly hlášeny vzácně.

Anemie:

Středně těžká až těžká anémie (Hb ≤ 8,0 g/dl) byla pozorována u 37 % léčených (ve 14 % cyklů).

Transfuze erytrocytární masy byla aplikována u 52 % pacientů (v 21 % cyklů).

Jiné než hematologické

Nejčastěji zaznamenané nežádoucí účinky jiné než hematologické byly gastrointestinální nežádoucí

účinky, jako např. nauzea (52 %), zvracení (32 %), průjem (18 %), zácpa (9 %) a dále mukozitida

(14 %). Těžké projevy (3. nebo 4. stupně) nauzey, zvracení, průjmu a mukozitity se objevovaly ve 4,

respektive 3, 2 a 1 %.

Mírná bolest břicha byla hlášena u 4 % pacientů.

Únavu uvádělo asi 25 % a astenii 16 % pacientů během léčby topotekanem. Výskyt těžké únavy a

astenie (3. nebo 4. stupně) byl v obou případech 3 %.

Úplná nebo významná alopecie byla pozorována u 30 % pacientů a částečná alopecie u 15 % pacientů.

Další závažné nežádoucí účinky, které vznikaly v přímé nebo možné souvislosti s léčbou

topotekanem, byly anorexie (12 %), malátnost (3 %) a hyperbilirubinémie (1 %).

Reakce z přecitlivělosti, jako jsou exantém, kopřivka, angioedém a anafylaktické reakce, byly hlášeny

vzácně. V klinických studiích byl exantém zaznamenán u 4 % nemocných a svědění u 1,5 %

nemocných.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Případy předávkování byly hlášeny u pacientů léčených intravenózně podávaným topotekanem (až do

10násobku doporučené dávky) i topotekanem podávaným ve formě tobolek (až do 5násobku

doporučené dávky). Pozorované známky a příznaky předávkování byly konzistentní se známými

nežádoucími účinky spojenými s topotekanem (viz bod 4.8). Primárními komplikacemi předávkování

jsou myelosuprese a mukozitida. Kromě toho bylo při předávkování intravenózně podávaným

topotekanem hlášeno zvýšení hodnot jaterních enzymů.

Antidotum použitelné při předávkování topotekanem není známé. Další léčba má probíhat podle

klinické potřeby nebo podle doporučení národního toxikologického centra, pokud je dostupné.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, jiná cytostatika. ATC kód: L01X X17.

Mechanismus účinku

Cytostatická aktivita topotekanu spočívá v inhibici enzymu topoizomerázy Ι, který hraje důležitou roli

při procesu replikace DNA tím, že uvolňuje torzní napětí molekuly DNA před místem větvení.

Topotekan inhibuje topoizomerázu I stabilizací kovalentního komplexu mezi enzymem a štěpeným

vláknem DNA, což je mezistupeň katalytického procesu. Inhibice topoizomerázy Ι topotekanem vede

v buňce k indukci jednovláknových zlomů v DNA.

Klinická účinnost a bezpečnost

Ovariální karcinom s relapsem

Ve srovnávací studii topotekanu a paklitaxelu byla u pacientek s ovariálním karcinomem léčených v

první fázi platinovými cytostatiky (n=112, resp. N=114) zaznamenána odpověď na léčbu (interval

spolehlivosti 95%) u 20,5 % (13 %, 28 %) pacientek léčených topotekanem oproti 14 % (8 %, 20 %)

pacientek léčených paklitaxelem. Střední doba do začátku progrese onemocnění byla 19 týdnů při

léčbě topotekanem a 15 týdnů při léčbě paklitaxelem (poměr rizik 0,7 [0,6; 1,0]). Střední doba

celkového přežití byla u topotekanu 62 týdnů, u paklitaxelu 53 týdnů (poměr rizik 0,9 [0,6; 1,3]).

V celém programu zaměřeném na nemocné s ovariálním karcinomem (n=392, všechny pacientky byly

v předchozím období léčeny cisplatinou nebo cisplatinou a paklitaxelem) byla pozitivní terapeutická

odpověď 16%. Střední doba do začátku odpovědi na léčbu činila v klinických studiích 7,6 – 11,6

týdnů. U pacientek, u nichž terapie cisplatinou nebyla účinná nebo u nichž došlo během 3 měsíců po

léčbě cisplatinou k relapsu (n=186), byla pozitivní terapeutická odpověď 10%.

Tyto údaje by se měly hodnotit v souvislosti s celkovým bezpečnostním profilem léčivého přípravku,

zvláště ve vztahu k významné hematologické toxicitě (viz bod 4.8).

Retrospektivně byly analyzovány údaje 523 pacientek s relapsem ovariálního karcinomu. Úplná nebo

částečná odpověď na léčbu byla pozorována v 87 případech, z toho u 13 pacientek během pátého a

šestého cyklu a u 3 pacientek ještě později. Z pacientek, které byly léčeny více než šesti cykly, 91 %

buď dokončilo léčbu podle plánu, nebo bylo léčeno až do progrese onemocnění a pouze u 3 % byla

léčba ukončena pro nežádoucí účinky.

SCLC s relapsem

V klinické studii fáze III (Studie 478) byl porovnáván perorální topotekan v kombinaci s nejvhodnější

podpůrnou léčbou (best supportive care, BSC) (n=71) se samotnou BSC (n=70) u pacientů s relapsem

následujícím po léčbě první volby (střední doba do začátku progrese onemocnění [TTP] od ukončení

léčby první volby: 84 dní pro perorální topotekan plus BSC, 90 dní pro BSC) a u kterých nebyla

opakovaná léčba intravenózními cytostatiky považována za vhodnou. Ve skupině užívající perorální

topotekan v kombinaci s BSC došlo ke statisticky významnému zlepšení celkového přežití ve srovnání

se skupinou užívající samotnou BSC (Log-rank p=0,0104). Neupravený poměr rizik činil pro skupinu

užívající perorální topotekan plus BSC v porovnání se skupinou užívající samotnou BSC 0,64 (95%

CI: 0,45; 0,90). Střední doba přežití u pacientů léčených perorálním topotekanem v kombinaci s BSC

byla 25,9 týdnů (95% CI 18,3; 31,6) ve srovnání s 13,9 týdny (95% CI 11,1; 18,6) u pacientů

užívajících samotnou BSC (p=0,0104).

Hlášení symptomů pacienty za použití nezaslepeného hodnocení prokázala konzistentní trend

zlepšování symptomů pro perorální topotekan v kombinaci s BSC.

K posouzení účinnosti perorálního topotekanu ve srovnání s intravenózním topotekanem u pacientů, u

kterých došlo k relapsu za ≥ 90 dnů po skončení jednoho předchozího chemoterapeutického režimu,

byly provedeny jedna studie fáze 2 (studie 065) a jedna studie fáze 3 (studie 396) (viz tabulka 1).

Hlášení symptomů pacienty při nezaslepeném hodnocení v obou těchto studiích prokázala, že je

perorální i intravenózní léčba topotekanem spojena s podobným paliativním účinkem na symptomy u

pacientů s relapsem SCLC reagujícím na léčbu.

Tabulka 1. Souhrn údajů týkajících se přežití, výskytu odpovědi a doby do progrese onemocnění

u pacientů s SCLC léčených perorálním topotekanem nebo intravenózním topotekanem

Studie 065

Studie 396

Perorální

topotecan

Intravenózní

topotecan

Perorální

topotecan

Intravenózní

topotecan

(N = 52)

(N = 54)

(N = 153)

(N = 151)

Střední doba přežití (týdny)

(95% CI)

32,3

(26,3; 40,9)

25,1

(21,1; 33,0)

33,0

(29,1; 42,4)

35,0

(31,0; 37,1)

Poměr rizik

(95% CI)

0,88 (0,59; 1,31)

0,88 (0,7; 1,11)

Výskyt odpovědi (%)

(95% CI)

23,1

(11,6; 34,5)

14.8

(5,3; 24,3)

18.3

(12,2; 24,4)

21.9

(15,3; 28,5)

Rozdíl ve výskytu odpovědi

(95% CI)

8,3 (-6,6; 23,1)

-3,6 (-12,6; 5,5)

Studie 065

Studie 396

Perorální

topotecan

Intravenózní

topotecan

Perorální

topotecan

Intravenózní

topotecan

(N = 52)

(N = 54)

(N = 153)

(N = 151)

Střední doba do progrese

(týdny)

(95% CI)

14,9

(8,3; 21,3)

13,1

(11,6; 18,3)

11,9

(9,7; 14,1)

14,6

(13,3; 18,9)

Poměr rizik

(95% CI)

0,90 (0,60; 1,35)

1,21 (0,96; 1,53)

N = celkový počet léčených pacientů.

CI = interval spolehlivosti.

V další randomizované klinické studii fáze III srovnávající intravenózní (i.v.) topotekan s

cyklofosfamidem, doxorubicinem a vinkristinem (CAV) u pacientů s relapsem SCLC odpovídajícím

na léčbu činila celková odpověď na léčbu 24,3 % u skupiny užívající topotekan ve srovnání s 18,3 % u

skupiny dostávající CAV. Střední doba do začátku progrese onemocnění byla u obou skupin podobná

(13,3 týdne, respektive 12,3 týdne).

Střední doba přežití u obou skupin byla 25,0, respektive 24,7 týdnů. Poměr rizika pro přežití po podání

i.v. topotekanu vzhledem k podání CAV byl 1,04 (95% CI 0,78 – 1,40).

Výskyt odpovědi na léčbu topotekanem v kombinovaném programu léčby malobuněčného plicního

karcinomu (n=480) u pacientů s relapsem onemocnění odpovídajícím na terapii první linie byl 20,2 %.

Střední doba přežití byla 30,3 týdnů (95% CI: 27,6; 33,4).

V populaci pacientů s refrakterním SCLC (neodpovídajícím na léčbu první linie) činila míra odpovědi

na léčbu topotekanem 4,0 %.

Karcinom děložního hrdla

V randomizované, srovnávací studii fáze III prováděné skupinou pro gynekologickou onkologii (GOG

0179) byl porovnáván topotekan + cisplatina (n = 147) s cisplatinou v monoterapii (n = 146) v léčbě

histologicky potvrzeného perzistentního, rekurentního karcinomu děložního hrdla stadia IVB v

případech, kdy kurativní chirurgická léčba a/nebo radioterapie nebyly považovány za vhodné.

Topotekan s cisplatinou byly statisticky významně účinnější v ovlivnění celkového přežití oproti

monoterapii cisplatinou po úpravě pro průběžné interim analýzy (Log-rank p = 0,033).

Tabulka 2. Výsledky studie GOG-0179

ITT populace

Cisplatina

50 mg/m

2

v den

1každých 21

dní

Cisplatina 50 mg/m

2

v den 1 + topotekan

0,75 mg/m

2

ve dnech 1-3 každých 21 dní

Přežití (měsíce)

(n = 146)

(n = 147)

Medián (95% CI)

6,5 (5,8; 8,8)

9,4 (7,9; 11,9)

Poměr rizika (95% CI)

0,76 (0,59; 0,98)

Log rank p-hodnota

0,033

Patientky bez předchozího podání chemoterapie s cisplatinou

Cisplatina

Topotekan/Cisplatina

Přežití (měsíce)

(n = 46)

(n = 44)

Medián (95% CI)

8,8 (6,4; 11,5)

15,7 (11,9; 17,7)

Poměr rizika (95% CI)

0,51 (0,31; 0,82)

Patientky po předchozím podání chemoterapie s cisplatinou

Cisplatina

Topotekan/Cisplatina

Přežití (měsíce)

(n = 72)

(n = 69)

Medián (95% CI)

5,9 (4,7; 8,8)

7,9 (5,5; 10,9)

Přečtěte si celý dokument

EMA/112768/2015

EMEA/H/C/001192

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Topotecan Hospira

topotecanum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Topotecan Hospira. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé

přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Topotecan Hospira.

Co je Topotecan Hospira?

Topotecan Hospira je koncentrát určený k přípravě infuzního roztoku (kapání do žíly). Obsahuje léčivou

látku topotekan.

Přípravek Topotecan Hospira je „hybridní léčivý přípravek“. Znamená to, že přípravek Topotecan

Hospira je obdobou „referenčního léčivého přípravku“, který je již v Evropské unii registrován.

Referenční léčivý přípravek Hycamtin je k dispozici ve formě prášku určeného pro přípravu infuzního

roztoku, nikoli ve formě koncentrátu.

K čemu se přípravek Topotecan Hospira používá?

Přípravek Topotecan Hospira se používá samostatně k léčbě malobuněčného karcinomu plic při recidivě

nádoru (jeho znovuobjevení). Používá se v případě, kdy se nedoporučuje opětovné nasazení původní

léčby.

Používá se také v kombinaci s cisplatinou (dalším protinádorovým lékem) k léčbě žen s karcinomem

děložního hrdla, pokud se nádor po radioterapii znovu objeví nebo pokud je onemocnění v pokročilém

stadiu (stadium IVB: nádor se rozšířil mimo děložní hrdlo).

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak se přípravek Topotecan Hospira používá?

Léčba přípravkem Topotecan Hospira by měla probíhat pouze pod dohledem lékaře se zkušenostmi

s chemoterapií. Infuze by se měly podávat na specializovaném onkologickém oddělení. Před zahájením

léčby by měly být zkontrolovány hladiny bílých krvinek, krevních destiček a hemoglobinu v krvi

pacienta, aby se potvrdilo, že jsou vyšší než stanovené minimální hodnoty. Pokud hladina bílých

krvinek v krvi zůstane mimořádně nízká, může být nutné upravit dávkování přípravku nebo pacientovi

podávat jiné léky.

Dávka přípravku Topotecan Hospira závisí na typu léčeného nádoru a na hmotnosti a výšce pacienta.

V případě karcinomu plic se přípravek Topotecan Hospira podává každý den po dobu 5 dnů s časovým

odstupem 3 týdnů do začátku dalšího léčebného cyklu. V léčbě je možné pokračovat až do doby, než

se onemocnění začne zhoršovat.

Pokud se přípravek Topotecan Hospira používá v kombinaci s cisplatinou u karcinomu děložního hrdla,

podává se 1., 2. a 3. den (přičemž 1. den se podává spolu s cisplatinou). Toto léčebné schéma se

opakuje každých 21 dnů, a to v 6 cyklech, nebo do doby, než se onemocnění začne zhoršovat.

Podrobné informace jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).

Jak přípravek Topotecan Hospira působí?

Léčivá látka v přípravku Topotecan Hospira, topotekan, je protinádorový lék, který patří do skupiny

„inhibitorů topoizomerázy“. Blokuje enzym zvaný topoizomeráza I, který se podílí na procesu dělení

DNA. Jestliže je enzym blokován, vlákna DNA se přeruší. To zabraňuje dělení nádorových buněk, které

nakonec odumírají. Přípravek Topotecan Hospira ovlivňuje také nenádorové buňky, což vyvolává

nežádoucí účinky.

Jak byl přípravek Topotecan Hospira zkoumán?

Společnost předložila údaje o topotekanu z publikované literatury. Žádné další studie nebyly nutné,

neboť přípravek Topotecan Hospira se podává ve formě infuze a obsahuje stejnou léčivou látku jako

referenční léčivý přípravek Hycamtin.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Topotecan Hospira?

Jelikož přípravek Topotecan Hospira produkuje stejné hladiny léčivé látky v těle jako referenční léčivý

přípravek, jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního léčivého

přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Topotecan Hospira schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo prokázáno, že přípravek

Topotecan Hospira je srovnatelný s přípravkem Hycamtin. Stanovisko výboru CHMP proto bylo takové,

že stejně jako u přípravku Hycamtin přínosy přípravku Topotecan Hospira převyšují zjištěná rizika.

Výbor doporučil, aby přípravku Topotecan Hospira bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Topotecan Hospira:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Topotecan Hospira platné v celé Evropské

unii dne 10. června 2010.

Topotecan Hospira

EMA/112768/2015

strana 2/3

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Topotecan Hospira je k dispozici na internetových stránkách

agentury na adrese

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. Další informace o léčbě přípravkem Topotecan Hospira naleznete v příbalové informaci (rovněž

součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční léčivý

přípravek.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 02-2015.

Topotecan Hospira

EMA/112768/2015

strana 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace