SUISENG

Základní informace

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SUISENG Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata - prasnice, prasničky
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované bakteriální vakcíny (včetně Mycoplasma, Toxoid a Chlamydie vakcín)
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938924 - 1 x 10 dávka - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/091/09-C
 • Datum autorizace:
 • 17-09-2009
 • Poslední aktualizace:
 • 11-09-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

SUISENG Injekční suspenze pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170- AMER (Girona) ŠPANĚLSKO

Tel: +34 972 430660

Fax: +34 972 430661

E-mail: hipra@hipra.com

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SUISENG, Injekční suspenze pro prasata.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (2 ml) obsahuje:

Fimbriové adheziny F4ab E. coli

≥65% ER

Fimbriové adheziny F4ac E. coli

≥78% ER

Fimbriové adheziny F5 E. coli

≥79% ER

Fimbriové adheziny F6 E. coli

≥80% ER25

Enterotoxin LT E. coli

≥55% ER70

Toxoid Clostridium perfringens, typ C,

≥35% ER25

Toxoid Clostridium novyi, typ B,

≥50% ER120

*% ERx: Procento imunizovaných králíků se sérologickou odezvou EIA X.

Gel hydroxidu hlinitého

Ženšenový extrakt (ekvivalentní ginsenosidům)

Benzylalkohol (E1519)

Bílá až nažloutlá suspenze.

4.

INDIKACE

Selata: Pro pasivní ochranu novorozených selat aktivní imunizací chovných prasnic a prasniček ke

snížení mortality a klinických příznaků neonatální enterotoxikózy, například průjmů způsobených

enterotoxigenními kmeny Escherichia coli, u nichž dochází k expresi adhezinů F4ab (K88ab), F4ac

(K88ac), F5 (K99) nebo F6 (987P).

Přetrvávání těchto protilátek nebylo dosud stanoveno.

Pro pasivní imunizaci novorozených selat proti neonatální nekrotické enteritidě aktivní imunizací

chovných prasnic a prasniček, a to indukcí séroneutralizačních protilátek proti β-toxinu

produkovanému Clostridium perfringens, typ C.

Přetrvávání protilátek nebylo dosud stanoveno.

Prasnice

a

prasničky:

aktivní

imunizaci

chovných

prasnic

prasniček

indukcí

séroneutralizačních protilátek proti α-toxinu produkovanému Clostridium novyi, typ B. Souvislost

séroneutralizačních protilátek nebyla experimentálně stanovena.

Protilátky byly zjištěny 3 týdny po vakcinaci. Přetrvávání těchto protilátek nebylo dosud stanoveno.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Velmi vzácné nežádoucí účinky:

- V místě vpichu se ve svalové tkáni může vytvořit malý granulom. Podání vakcíny může způsobit

vznik malého (méně než 3 cm) místního přechodného otoku (na 24-48 hodin). V několika případech

se dočasně objeví malé uzlíky, které vymizí do 2-3 týdnů.

- Vakcinace může způsobit mírný přechodný nárůst tělesné teploty (4-6 hodin po injekci). Vzácně se

může vyskytnout nárůst rektální teploty vyšší než 1,5 °C, který do 6 hodin odezní

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (prasnice a prasničky).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulárně, do svalů krku.

Prasnice: 2 ml/zvíře.

Základní vakcinační program se skládá ze dvou dávek: první dávka se podává přibližně 6 týdnů a

druhá dávka přibližně 3 týdny před oprasením.

Doporučujeme druhou dávku pokud možno podat na opačnou stranu těla.

Revakcinace: při každé následné březosti aplikujte jednu dávku 3 týdny před očekávaným datem

oprasení.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Doporučujeme vakcínu aplikovat při teplotě +15 až 25 °C.

Před použitím protřepejte.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 až 8 °C). Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 8-10 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinovat lze pouze zdravá zvířata.

U citlivých zvířat se mohou vyskytnout alergické reakce. V případě anafylaktické reakce zajistěte

neprodleně vhodnou léčbu, například adrenalin.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Lze použít během březosti, a to nejdříve od 6 týdnů před očekávaným porodem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:

Žádné účinky s výjimkou popsaných v bodu "Nežádoucí účinky" nebyly po podání dvojité dávky

vakcíny zjištěny.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení:

Lepenková krabička s 1 skleněnou nebo plastovou lahvičkou o 10 dávkách (20 ml).

Lepenková krabička s 1 skleněnou nebo plastovou lahvičkou o 25 dávkách (50 ml).

Lepenková krabička s 1 skleněnou nebo plastovou lahvičkou o 50 dávkách (100 ml).

Lepenková krabička s 1 plastovou lahvičkou o 125 dávkách (250 ml).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis