Sprimeo

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
aliskiren
Dostupné s:
Novartis Europharm Ltd.
ATC kód:
C09XA02
INN (Mezinárodní Name):
aliskiren
Terapeutické skupiny:
Agens působící na systém renin-angiotenzin
Terapeutické oblasti:
Hypertenze
Terapeutické indikace:
Léčba esenciální hypertenze.
Přehled produktů:
Revision: 5
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000851
Datum autorizace:
2007-08-22
EMEA kód:
EMEA/H/C/000851

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

20-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

20-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

20-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

20-08-2012

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE

Sprimeo 150 mg potahované tablety

Aliskirenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Sprimeo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sprimeo užívat

Jak se Sprimeo užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Sprimeo uchovávat

Další informace

1.

CO JE SPRIMEO A K ČEMU SE POUŢÍVÁ

Sprimeo patří do nové skupiny léčivých přípravků nazývaných inhibitory reninu. Sprimeo pomáhá

snižovat krevní tlak. Inhibitory reninu snižují množství angiotenzinu II, který může organismus

produkovat. Angiotenzin II působí zúžení cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu

II umožňuje uvolnění cév a tím snížení krevního tlaku.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení srdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, mohou být poškozeny

cévy mozku, srdce a ledvin. To může způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo

selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŢ ZAČNETE SPRIMEO UŢÍVAT

Neuţívejte Sprimeo

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aliskiren nebo na kteroukoli další složku přípravku

Sprimeo. Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), požádejte o radu svého lékaře.

jestliže se u Vás vyskytly následující formy angioedému (obtíže při dýchání, nebo polykání,

nebo otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka):

angioedém v souvislosti s užíváním aliskirenu.

dědičný angioedém.

angioedém bez známé příčiny.

průběhu posledních 6 měsíců těhotenství nebo jestliže kojíte, viz bod Těhotenství a kojení.

jestliže užíváte cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence

odmítnutí transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů např. revmatoidní artritidy nebo

atopické dermatitidy), itrakonazol (lék užívaný k léčbě plísňových onemocnění) nebo chinidin

(léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

jestliže máte diabetes mellitus nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen/a některou

z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

Přípavek již není registrován

nebo

“blokátorem receptoru pro angiotenzin 2” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

Zvláštní opatrnosti při pouţití přípravku Sprimeo je zapotřebí

jestliže užíváte diuretika (druh léčivých přípravků známých také jako “vodu odstraňující”

tablety, které zvyšují množství tvorby moči).

jestliže jste léčen/a některou z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního

tlaku:

“inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátorem receptoru pro angiotenzin 2” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

jestliže máte poruchu funkce ledvin, lékař důkladně zváží, zda je přípravek Sprimeo pro Vás

vhodný a může se rozhodnout Vás důkladně sledovat.

jestliže jste již zažil angioedém (obtíže při dýchání, nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a

nohou, očí, rtů a/nebo jazyka). ). Pokud se tyto příznaky objeví, přestaňte užívat přípravek

Sprimeo a vyhledejte svého lékaře.

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete Sprimeo

užívat.

Podávání přípravku Sprimeo dětem a mladistvým se nedoporučuje.

Obvyklá dávka přípravku Sprimeo u pacientů ve věku 65 let a starších je 150 mg.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Váš lékař může potřebovat změnit Vaši dávku a/nebo udělat jiná opatření, pokud užíváte některý z

následujících léků:

léky zvyšující obsah draslíku v krvi. Mezi ty patří draslík šetřící diuretika, doplňky draslíku.

furosemid, léčivý přípravek, který patří do skupiny léků známých jako diuretika neboli “vodu

odstraňující” tablety, které zvyšují množství tvorby moči.

jedna z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin 2” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

ketokonazol, léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňové infekce.

verapamil, léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě srdečního rytmu nebo

k léčbě anginy pectoris.

určité typy léčivých přípravků, které odstraňují bolest, nazývané nesteroidní protizánětlivé léky

(NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs).

Uţívání přípravku Sprimeo s jídlem a pitím

Sprimeo užívejte jednou denně s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas. Neužívejte

Sprimeo společně s grapefruitovou šťávou.

Těhotenství a kojení

Neužívejte Sprimeo pokud jste těhotná. Je důležité, abyste lékaře okamžitě informovala o tom, že si

myslíte, že můžete být těhotná nebo plánujete těhotenství. Pokud užíváte Sprimeo, nekojte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete pociťovat závratě, a to může ovlivnit schopnost koncentrace. Dříve než budete řídit motorové

Přípavek již není registrován

vozidlo, obsluhovat stroje nebo vykonávat jiné činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte,

jak budete reagovat na účinky přípravku Sprimeo.

3.

JAK SE SPRIMEO UŢÍVÁ

Vždy užívejte Sprimeo přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se

jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité, abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů

svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte

návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Obvyklá počáteční dávka přípravku je jedna 150mg tableta jednou denně.

Podle Vaší odpovědi na léčbu Vám může lékař předepsat vyšší dávku, jednu 300mg tabletu jednou

denně. Lékař Vám může předepsat Sprimeo spolu s jinými léky, které se užívají k léčbě vysokého

krevního tlaku.

Způsob podání

Doporučuje se tablety zapíjet vodou. Sprimeo užívejte jednou denně a menším množstvím jídla, každý

den nejlépe ve stejný čas. Neužívejte Sprimeo společně s grapefruitovou šťávou.

Jestliţe jste uţil(a) více přípravku Sprimeo, neţ jste měl(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Sprimeo, poraďte se okamžitě s lékařem.

Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliţe jste zapomněl(a) uţít Sprimeo

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Sprimeo, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete a

další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na to vzpomenete téměř v době, kdy máte užít

další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

MOŢNÉ NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Sprimeo nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Může být nutné přerušit užívání přípravku Sprimeo.

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů): Průjem, bolest kloubů (artralgie), vysoká hladina draslíku

v krvi, závratě.

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů): Kožní vyrážka (to může být rovněž příznakem

alergických reakcí nebo angioedému – viz níže odstavec „Vzácné“), potíže s ledvinami, včetně

akutního selhání ledvin (silně snížená tvorba moči), otoky rukou, kotníků nebo nohou (periferní

edém), závažné kožní reakce (toxická epidermální nekrolýza a/nebo reakce ústní sliznice – zrudnutí,

puchýřky na rtech, v oku nebo ústech, odlupování kůže, horečka), nízký krevní tlak.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů): Alergické reakce (přecitlivělost) a angioedém

(příznaky, které mohou zahrnovat potíže s dýcháním nebo polykáním, vyrážka, svědění, kopřivka

nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka, závratě), zvýšená hladina kreatininu v krvi.

Přípavek již není registrován

5.

JAK SPRIMEO UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Sprimeo nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Sprimeo obsahuje

Léčivou látkou je aliskiren 150 mg (jako aliskiren-fumarát).

Pomocnými látkami jsou krospovidon, hydroxypropylmethylcelulosa, magnesium-stearát,

makrogol, mikrokrystalická celulosa, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, oxid

titaničitý (E 171), černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

Jak Sprimeo vypadá a co obsahuje balení

Sprimeo 150 mg potahované tablety jsou světle růžové, bikonvexní kulaté tablety s potiskem “IL” na

jedné straně a “NVR” na straně druhé.

Sprimeo je dodáván v balení obsahujícím 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet. Vícečetné

balení obsahuje 84 (3x28), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet. Na trhu nemusejí být všechny velikosti

balení.

Drţitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

Výrobce

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Přípavek již není registrován

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.Τηλ: +357 22 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uvedeny na webových stránkách Evropské agentury pro

léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE

Sprimeo 300 mg potahované tablety

Aliskirenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Sprimeo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sprimeo užívat

Jak se Sprimeo užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Sprimeo uchovávat

Další informace

1.

CO JE SPRIMEO A K ČEMU SE POUŢÍVÁ

Sprimeo patří do nové skupiny léčivých přípravků nazývaných inhibitory reninu. Sprimeo pomáhá

snižovat krevní tlak. Inhibitory reninu snižují množství angiotenzinu II, který může organismus

produkovat. Angiotenzin II působí zúžení cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu

II umožňuje uvolnění cév a tím snížení krevního tlaku.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení srdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, mohou být poškozeny

cévy mozku, srdce a ledvin. To může způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo

selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŢ ZAČNETE SPRIMEO UŢÍVAT

Neuţívejte Sprimeo

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aliskiren nebo na kteroukoli další složku přípravku

Sprimeo. Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), požádejte o radu svého lékaře.

jestliže se u Vás vyskytly následující formy angioedému (obtíže při dýchání, nebo polykání,

nebo otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka):

angioedém v souvislosti s užíváním aliskirenu.

dědičný angioedém.

angioedém bez známé příčiny.

průběhu posledních 6 měsíců těhotenství nebo jestliže kojíte, viz bod Těhotenství a kojení.

jestliže užíváte cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence

odmítnutí transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů např. revmatoidní artritidy nebo

atopické dermatitidy), itrakonazol (lék užívaný k léčbě plísňových onemocnění) nebo chinidin

(léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

jestliže máte diabetes mellitus nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen/a některou

z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

Přípavek již není registrován

nebo

“blokátorem receptoru pro angiotenzin 2” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

Zvláštní opatrnosti při pouţití přípravku Sprimeo je zapotřebí

jestliže užíváte diuretika (druh léčivých přípravků známých také jako “vodu odstraňující”

tablety, které zvyšují množství tvorby moči).

jestliže jste léčen/a některou z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního

tlaku:

“inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátorem receptoru pro angiotenzin 2” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

jestliže máte poruchu funkce ledvin, lékař důkladně zváží, zda je přípravek Sprimeo pro Vás

vhodný a může se rozhodnout Vás důkladně sledovat.

jestliže jste již zažil angioedém (obtíže při dýchání, nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a

nohou, očí, rtů a/nebo jazyka). Pokud se tyto příznaky objeví, přestaňte užívat přípravek

Sprimeo a vyhledejte svého lékaře.

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete Sprimeo

užívat.

Podávání přípravku Sprimeo dětem a mladistvým se nedoporučuje.

Obvyklá dávka přípravku Sprimeo u pacientů ve věku 65 let a starších je 150 mg.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Váš lékař může potřebovat změnit Vaši dávku a/nebo udělat jiná opatření, pokud užíváte některý z

následujících léků:

léky zvyšující obsah draslíku v krvi. Mezi ty patří draslík šetřící diuretika, doplňky draslíku.

furosemid, léčivý přípravek, který patří do skupiny léků známých jako diuretika neboli “vodu

odstraňující” tablety, které zvyšují množství tvorby moči.

jedna z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

“inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

apod.

nebo

“blokátory receptoru pro angiotenzin 2” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

ketokonazol, léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňové infekce.

verapamil, léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě srdečního rytmu nebo

k léčbě anginy pectoris, určité typy léčivých přípravků, které odstraňují bolest, nazývané

nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs).

Uţívání přípravku Sprimeo s jídlem a pitím

Sprimeo užívejte jednou denně s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas. Neužívejte

Sprimeo společně s grapefruitovou šťávou.

Těhotenství a kojení

Neužívejte Sprimeo pokud jste těhotná. Je důležité, abyste lékaře okamžitě informovala o tom, že si

myslíte, že můžete být těhotná nebo plánujete těhotenství. Pokud užíváte Sprimeo, nekojte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete pociťovat závratě, a to může ovlivnit schopnost koncentrace. Dříve než budete řídit motorové

vozidlo, obsluhovat stroje nebo vykonávat jiné činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte,

jak budete reagovat na účinky přípravku Sprimeo.

Přípavek již není registrován

3.

JAK SE SPRIMEO UŢÍVÁ

Vždy užívejte Sprimeo přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se

jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité, abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů

svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte

návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Obvyklá počáteční dávka přípravku je jedna 150mg tableta jednou denně.

Podle Vaší odpovědi na léčbu Vám může lékař předepsat vyšší dávku, jednu 300mg tabletu jednou

denně. Lékař Vám může předepsat Sprimeo spolu s jinými léky, které se užívají k léčbě vysokého

krevního tlaku.

Způsob podání

Doporučuje se tablety zapíjet vodou. Sprimeo užívejte jednou denně s menším množstvím jídla, každý

den nejlépe ve stejný čas. Neužívejte Sprimeo společně s grapefruitovou šťávou.

Jestliţe jste uţil(a) více přípravku Sprimeo, neţ jste měl(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Sprimeo, poraďte se okamžitě s lékařem.

Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliţe jste zapomněl(a) uţít Sprimeo

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Sprimeo, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete a

další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na to vzpomenete téměř v době, kdy máte užít

další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

MOŢNÉ NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Sprimeo nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Může být nutné přerušit užívání přípravku Sprimeo.

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů): Průjem, bolest kloubů (artralgie) , vysoká hladina draslíku

v krvi, závratě.

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů): Kožní vyrážka (to může být rovněž příznakem

alergických reakcí nebo angioedému – viz níže odstavec „Vzácné“), potíže s ledvinami, včetně

akutního selhání ledvin (silně snížená tvorba moči), otoky rukou, kotníků nebo nohou (periferní

edém), závažné kožní reakce (toxická epidermální nekrolýza a/nebo reakce ústní sliznice – zrudnutí,

puchýřky na rtech, v oku nebo ústech, odlupování kůže, horečka) , nízký krevní tlak..

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů): Alergické reakce (přecitlivělost) a angioedém

(příznaky, které mohou zahrnovat potíže s dýcháním nebo polykáním, vyrážka, svědění, kopřivka

nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka, závratě), zvýšená hladina kreatininu v krvi.

5.

JAK SPRIMEO UCHOVÁVAT

Přípavek již není registrován

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Sprimeo nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Sprimeo obsahuje

Léčivou látkou je aliskiren 300 mg (jako aliskiren-fumarát).

Pomocnými látkami jsou krospovidon, hydroxypropylmethylcelulosa, magnesium-stearát,

makrogol, mikrokrystalická celulosa, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, oxid

titaničitý (E 171), černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

Jak Sprimeo vypadá a co obsahuje balení

Sprimeo 300 mg potahované tablety jsou světle červené, bikonvexní, oválné tablety s potiskem “IU”

na jedné straně a “NVR” na straně druhé.

Sprimeo je dodáván v balení obsahujícím 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet. Vícečetné

balení obsahuje 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet. Na trhu nemusejí být

všechny velikosti balení.

Drţitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

Výrobce

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Norge

Přípavek již není registrován

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.Τηλ: +357 22 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sprimeo 150 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŢENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje aliskirenum 150 mg (jako aliskiren-fumarát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Světlerůžové, bikonvexní, kulaté tablety s potiskem “IL” na jedné straně a “NVR” na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze.

4.2

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka přípravku Sprimeo je 150 mg jednou denně. U pacientů, jejichž krevní tlak není

dostatečně upraven, může být dávka zvýšena na 300 mg jednou denně.

Antihypertenzní účinek je přítomen v dostatečné míře (85-90 %) za dva týdny po zahájení léčby

dávkou 150 mg jednou denně.

Sprimeo může být podáván samotný nebo v kombinaci s jinými antihypertenzními přípravky

s výjimkou použití v kombinaci s inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) u pacientů s diabetes mellitus nebo poruchou funkce

ledvin (rychlost glomerulární filtrace (GFR) < 60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3,4.4 a 5.1).

Sprimeo by měl být užíván jednou denně s malým množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas.

Grapefruitová šťáva by neměla být podávána současně s přípravkem Sprimeo.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírně až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava počáteční dávky

(viz bod 4.4 a 5.2). Sprimeo se nedoporučuje podávat pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin

(GFR < 30 ml/min/1,73 m

). Současné podání přípravku Sprimeo s ARB nebo ACEI je

kontraindikováno u pacientů s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

)(viz bod 4.3).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírně až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava počáteční dávky (viz

bod 5.2).

Starší pacienti (více než 65 let)

Doporučená počáteční dávka aliskirenu u starších pacientů je 150 mg. U většiny starších pacientů

nevede zvýšení dávky na 300 mg k dalšímu klinicky významnému snížení krevního tlaku.

Děti (do 18 let)

Podávání přípravku Sprimeo dětem a mladistvým do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o

Přípavek již není registrován

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Anamnéza angioedému v souvislosti s aliskirenem.

Dědičný nebo idiopatický angioedém.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.6).

Souběžné užívání aliskirenu s cyklosporinem, silným P-gp inhibitorem a itrakonazolem, dvěma

silnými P-gp inhibitory, a jinými účinnými P-gp inhibitory (např. chinidin), je kontraindikováno (viz

bod 4.5).

Současné podání přípravku Sprimeo s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes

mellitus nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

)(viz bod 4.2, 4.4, 4.5 a 5.1).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro pouţití

Aliskiren má být užíván s opatrností u pacientů se závažným městnavým srdečním selháním (New

York Heart Association [NYHA] funkční třída III-IV).

V případě silného a přetrvávajícího průjmu musí být léčba přípravkem Sprimeo ukončena.

Dvojitá blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

U citlivých jedinců byly pozorovány hypotenze, synkopa, mozková mrtvice, hyperkalémie a změny

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání), zejména v kombinaci s léčivými přípravky, které

působí na tento systém (viz bod 5.1). Dvojitá blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron

kombinací aliskirenu s inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátorem

receptoru pro angiotenzin II (ARB) se proto nedoporučuje.

Užití aliskirenu v kombinaci s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3).

Angioedém

U pacientů léčených aliskirenem byl zaznamenán angioedém nebo příznaky připomínající angioedém

(otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka), stejně tak jako u jiných látek, které ovlivňují renin-

angiotenzinový systém.

Řada těchto pacientů měla v anamnéze angioedém nebo příznaky připomínající angioedém, které se

v několika případech objevily po podání jiných přípravků, které mohou způsobit angioedém, včetně

blokátorů RAAS (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátory angiotenzinového

receptoru)(viz bod 4.8).

U pacientů s angioedémem v anamnéze může být při léčbě aliskirenem zvýšené riziko výskytu

angioedému (viz body 4.3 a 4.8). Při předepisování aliskirenu pacientům s angioedémem v anamnéze

je nutná obezřetnost a tyto pacienty je nutné během léčby pečlivě sledovat (viz bod 4.8), zejména na

začátku léčby.

Jestliže se vyskytne angioedém, musí být léčba přípravkem Sprimeo okamžitě ukončena a musí být

zajištěna vhodná léčba a monitorování stavu do úplného a trvalého vymizení příznaků tohoto

onemocnění. Jestliže je angioedém doprovázen otokem jazyka, hlasivek nebo hrtanu, musí být podán

adrenalin. Dále je nutné provést opatření k udržení průchodnosti dýchacích cest.

Přípavek již není registrován

Pacienti s deplecí sodíku a sníženým cirkulačním objemem

U pacientů s výrazným snížením cirkulačního objemu a/nebo deplecí solí (např. pacienti užívající

vysoké dávky diuretik) by se mohla po zahájení léčby přípravkem Sprimeo objevit symptomatická

hypotenze. Tento stav by měl být upraven před podáním přípravku Sprimeo nebo by léčba měla být

zahájena pod přísným lékařským dohledem.

Porucha funkce ledvin

V klinických studiích nebyl Sprimeo zkoumán u pacientů s hypertenzí, kteří trpěli závažnou poruchou

funkce ledvin (sérový kreatinin ≥ 150 μmol/l nebo 1,70 mg/dl u žen a ≥ 177 μmol/l nebo 2,00 mg/dl u

mužů a/nebo GFR < 30 ml/min/1,73 m

), s dialýzou v anamnéze, nefrotickým syndromem nebo

renovaskulární hypertenzí. Sprimeo se nedoporučuje podávat pacientům se závažnou poruchou funkce

ledvin (GFR < 30 ml/min/1,73 m

Opatrnosti je zapotřebí, stejně tak jako u jiných látek ovlivňujících renin-angiotenzinový systém,

pokud je aliskiren podáván v situacích, které mohou vést k poruše ledvin, jako je hypovolemie (např.

v důsledku ztráty krve, závažného nebo dlouhotrvajícího průjmu, dlouhodobého zvracení atd.),

onemocnění srdce, jater, diabetes mellitus nebo onemocnění ledvin. Současné podání aliskirenu

s ACEI nebo ARB je kontraindikováno u pacientů s poruchou funkce ledvin

(GFR < 60 ml/min/1,73 m

). V postmarketingovém sledování bylo zaznamenáno akutní selhání ledvin

u rizikových pacientů, léčených aliskirenem, které bylo reverzibilní po ukončení léčby. V případě, že

se objeví jakékoli příznaky selhání ledvin, léčba aliskirenem musí být okamžitě ukončena.

Po uvedení na trh bylo u aliskirenu pozorováno zvýšení hladiny draslíku v séru, která se může dále

zvýšit po současném podání jiných přípravků působících na RAAS nebo po podání nesteroidních

protizánětlivých látek (NSAID). Pokud se považuje současné podávání za nezbytné, doporučuje se

v souladu se standardní lékařskou praxí pravidelné sledování renálních funkcí včetně sérových

elektrolytů.

Stenóza renální arterie

Data z kontrolované klinické studie o podávání přípravku Sprimeo pacientům s jednostrannou nebo

bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou renální arterie u solitérní ledviny nejsou dostupná.

Přesto, stejně jako u jiných látek ovlivňujících renin-angiotenzinový systém, existuje zvýšené riziko

závažné hypotenze a renální insuficience včetně akutního selhání ledvin, jestliže jsou pacienti se

stenózou renální arterie léčeni aliskirenem. U těchto pacientů je zapotřebí opatrnosti. Jestliže dojde

k selhání ledvin, léčba musí být ukončena.

Středně silné inhibitory P-gp

Souběžné užívání aliskirenu 300 mg s ketokonazolem 200 mg nebo verapamilem 240 mg vedlo ke

zvýšení AUC aliskirenu o 76 %, respektive 97 %. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je aliskiren

podáván se středně silnými inhibitory, jako je ketokonazol nebo verapamil (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz

bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Léčivé látky, které byly studovány v klinických farmakokinetických studiích a se kterými nebyly

nalezeny interakce, byly acenokumarol, atenolol, celekoxib, pioglitazon, alopurinol, isosorbid-

mononitráta hydrochlorothiazid.

Souběžné podávání aliskirenu buď s metforminem (↓28 %), amlodipinem (↑29 %) nebo cimetidinem

(↑19 %) mělo za následek změny mezi 20 % a 30 % v C

nebo AUC Sprimea. Při podávání s

atorvastatinem se AUC a C

Sprimea v rovnovážném stavu zvýšily o 50 %. Souběžné podávání

Sprimea nemělo významný vliv na farmakokinetiku atorvastatinu, metforminu nebo amlodipinu.

Výsledkem je zjištění, že pro Sprimeo a tyto souběžně podávané léčivé přípravky není nutná úprava

Přípavek již není registrován

dávkování.

Sprimeo může nepatrně snížit biologickou dostupnost digoxinu a verapamilu.

U pokusných zvířat se ukázalo, že P-gp je významným rozhodujícím faktorem biologické dostupnosti

Sprimea. Proto mohou induktory P-gp (třezalka tečkovaná, rifampicin) snížit biologickou dostupnost

Sprimea.

Interakce CYP450

Aliskiren neinhibuje izoenzymy CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A). Aliskiren

neindukuje CYP3A4. Proto se neočekává, že by aliskiren ovlivňoval systémovou expozici látkami,

které inhibují nebo indukují tyto enzymy nebo jsou jimi metabolizovány. Aliskiren je jen minimálně

metabolizován enzymy cytochromu P450. Interakce v důsledku inhibice nebo indukce izoenzymů

CYP450 se proto neočekávají. Nicméně inhibitory CYP3A4 také často ovlivňují P-gp. Proto lze

očekávat zvýšenou expozici aliskirenu při souběžném podávání inhibitorů CYP3A4, které také

inhibují P-gp (Interakce P-glykoproteinu viz níže).

Interakce P-glykoproteinu

V předklinických studiích byl MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) shledán jako hlavní efluxní transportní systém

ovlivňující vstřebávání ve střevě a biliární exkreci aliskirenu. Rifampicin, který je induktorem P-gp,

snižoval v klinickém hodnocení biologickou dostupnost aliskirenu přibližně o 50%. Jiné induktory P-

gp (třezalka tečkovaná) mohou snížit biologickou dostupnost Sprimea. Ačkoli toto nebylo u aliskirenu

studováno, je známo, že P-gp také řídí absorpci různorodých substrátů do tkáně a P-gp inhibitory

mohou zvýšit poměr koncentrací mezi tkání a plazmou. Proto mohou P-gp inhibitory více zvyšovat

hladiny v tkáních než v plazmě. Potenciál pro lékové interakce v místě P-gp pravděpodobně záleží na

stupni inhibice tohoto transportéru.

Silné inhibitory P-gp

Ve studii interakce s jednorázovými dávkami u zdravých osob se ukázalo, že cyklosporin (200 a

600 mg) zvyšuje při dávce aliskirenu 75 mg hladinu aliskirenu C

přibližně 2,5krát a AUC přibližně

5krát. Zvyšování hladiny může narůstat se zvyšujícími se dávkami aliskirenu. U zdravých

dobrovolníků itrakonazol (100 mg) zvyšuje AUC aliskirenu (150 mg) 6,5krát a C

5,8krát. Z toho

důvodu je současné užívání aliskirenu a silných inhibitorů P-gp kontraindikováno (viz bod 4.3).

Středně silné inhibitory P-gp

Současné podávání ketokonazolu (200 mg) nebo verapamilu (240 mg) s aliskirenem (300 mg) vedlo k

76%, respektive 97% zvýšení AUC aliskirenu. Za přítomnosti ketokonazolu nebo verapamilu je

možné očekávat změny plazmatických hladin aliskirenu v rozmezích, kterých by bylo dosaženo po

zdvojnásobení dávky aliskirenu; aliskiren v dávkách až do 600 mg, neboli při dvojnásobku nejvyšší

doporučené dávky, byl v kontrolovaných klinických studiích shledán jako dobře tolerovaný.

Předklinické studie naznačují, že souběžné podávání aliskirenu a ketokonazolu zvyšuje

gastrointestinální absorpci aliskirenu a snižují exkreci žlučí. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je

aliskiren podáván spolu s ketokonazolem, verapamilem nebo jinými středně silnými inhibitory P-gp

(klarithromycin, telithromycin, erythromycin, amiodaron).

P-gp substráty nebo slabé inhibitory

Nebyly pozorovány závažné interakce s atenololem, digoxinem, amlodipinem nebo cimetidinem.

Pokud je podáván s atorvastatinem (80 mg), AUC a C

aliskirenu (300 mg) v rovnovážném stavu se

zvyšuje o 50%.

Inhibitory polypeptidického transportního mechanismu pro organické anionty (OATP)

Předklinické studie ukázaly, že aliskiren může být substrátem polypeptidu transportujícího organické

anionty. Při současném podání proto existuje možnost interakcí mezi inhibitory OATP a aliskirenem

(viz interakce s grapefruitovou šťávou).

Furosemid

Přípavek již není registrován

Pokud byl aliskiren podáván souběžně s furosemidem, byly AUC a C

furosemidu sníženy o 28 % a

49 %. Z tohoto důvodu se doporučuje monitorování účinků při zahájení léčby a úpravě dávek

furosemidu, aby se u klinických stavů s nadměrnou objemovou zátěží zabránilo možnému relativnímu

poddávkování.

Nesteroidní antirevmatika (NSAID)

Stejně jako jiné léčivé přípravky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, NSAID mohou snižovat

antihypertenzní účinek aliskirenu. U některých pacientů se sníženou funkcí ledvin (dehydratovaní

pacienti nebo starší pacienti) může aliskiren podávaný současně s NSAID vyvolat další zhoršení

ledvinných funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, které je obvykle reverzibilní. Proto je při

užívání kombinace aliskirenu s NSAID vyžadována opatrnost, zejména u starších pacientů.

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíkuSoučasné podávání jiných látek ovlivňujících systém

RAAS, NSAID nebo přípravků zvyšujících hladinu draslíku v séru (např. draslík šetřící diuretika,

přípravky k suplementaci draslíku, solné náhrady, které obsahují draslík, heparin), může vést ke

zvýšení hladiny draslíku v séru. Pokud je současné podávání tpřípravků ovlivňujících hladinu draslíku

považováno za nezbytné, doporučuje se zvýšená opatrnost.

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz

bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Grapefruitová šťáva

Podání grapefruitové šťávy společně s aliskirenem mělo za následek pokles AUC a C

aliskirenu.

Při současném podání s aliskirenem 150 mg došlo ke snížení AUC aliskirenu o 61% a při současném

podání s aliskirenem 300 mg došlo ke snížení AUC aliskirenu o 38%. Toto snížení je pravděpodobně

způsobeno tím, že grapefruitová šťáva inhibuje polypeptidický transportní mechanismus pro

organické anionty, který zprostředkovává absorpci aliskirenu z gastrointestinálního traktu. Proto by

kvůli riziku možného terapeutického selhání neměla být grapefruitová šťáva podávána současně

s přípravkem Sprimeo.

Warfarin

Účinky Sprimea na farmakokinetiku warfarinu nebyly hodnoceny.

Příjem potravy

Strava s vysokým obsahem tuku značně snížila absorpci Sprimea.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání aliskirenu těhotným ženám nejsou k dispozici. U potkanů a králíků nebyl Sprimeo

teratogenní (viz bod 5.3). Jiné látky, které působí přímo na RAAS však byly dávány do souvislosti s

těžkými malformacemi plodu a úmrtím novorozenců. Stejně jako jakýkoli léčivý přípravek, který

působí přímo na RAAS, Sprimeo by neměl být podáván během prvního trimestru těhotenství nebo u

žen, které plánují těhotenství, a je kontraindikován během druhého a třetího trimestru (viz bod 4.3).

Zdravotničtí pracovníci, kteří předepisují jakoukoli látku působící na RAAS, by měli ženy ve

fertilním věku informovat o potenciálním riziku těchto látek během těhotenství. Jestliže dojde během

léčby k otěhotnění, měla by tudíž být léčba přípravkem Sprimeo ukončena.

Kojení

Není známo, zda je aliskiren vylučován do mateřského mléka žen. Sprimeo je vylučován do mléka

kojících potkanů. Z toho důvodu není jeho použití u kojících žen doporučeno.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení

vozidel nebo obsluze strojů se však musí myslet na to, že při léčbě antihypertenzivy se mohou někdy

Přípavek již není registrován

objevit závratě nebo malátnost. Sprimeo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

4.8

Neţádoucí účinky

Bezpečnost přípravku Sprimeo byla hodnocena u více než 7 800 pacientů včetně 2 300 pacientů, kteří

byli léčeni po dobu více než 6 měsíců a u 1 200 pacientů léčených déle než 1 rok. Incidence

nežádoucích účinků nebyla závislá na pohlaví, věku, tělesné hmotnosti (BMI), rase nebo etnické

příslušnosti. Léčba přípravkem Sprimeo měla za následek celkový výskyt nežádoucích účinků až do

dávky 300 mg podobný placebu. Nežádoucí účinky byly obvykle mírné a přechodné povahy a pouze

vzácně vyžadovaly vysazení léčby. Nejčastějším nežádoucím účinkem byl průjem.

Nežádoucí účinky (Tabulka 1) jsou řazeny sestupně dle očekávané frekvence výskytu podle

následujících kriterií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100);

vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze

určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Poruchy nervového systému

Časté:

Závratě

Cévní poruchy

Méně časté:

Hypotenze

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Průjem

Poruchy imunitního systému

Vzácné:

Reakce z přecitlivělosti

Poruchy kůţe a podkoţní tkáně

Méně časté:

Vyrážka, závažné kožní nežádoucí účinky (SCARs), včetně toxické

epidermální nekrolýzy (TEN) a reakcí sliznice úst

Vzácné:

Angioedém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté:

Arthralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté:

Akutní renální selhání, porucha funkce ledvin

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté:

Periferní edém

Vyšetření

Méně časté:

Hyperkalémie

Vzácné:

Pokles hemoglobinu, snížený hematokrit

Vzácné:

Zvýšení krevního kreatininu

Během léčby aliskirenem se vyskytly angioedém a reakce z přecitlivělosti. V kontrolovaných

klinických studiích se angioedém a reakce z přecitlivělosti během léčby aliskirenem objevily vzácně

v poměru srovnatelném s placebem nebo komparátory.

Případy angioedému nebo příznaky připomínající angioedém (otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka)

byly taktéž zaznamenány v postmarketingovém sledování Řada těchto pacientů měla v anamnéze

angioedém nebo příznaky připomínající angioedém, které se v několika případech objevily po podání

jiných přípravků, které mohou způsobit angioedém, včetně blokátorů RAAS (ACE inhibitory nebo

ARB).

Reakce z přecitlivělosti byly též hlášeny po uvedení na trh.

V případě jakéhokoli příznaku nasvědčujícího reakci z přecitlivělosti/angioedému (zvláště potíže

s dýcháním nebo polykáním, vyrážka, svědění, kopřivka nebo otoky obličeje, končetin, očí, rtů a/nebo

Přípavek již není registrován

jazyka, závratě) musejí pacienti přerušit léčbu a kontaktovat lékaře (viz bod 4.4).

Arthralgie byla hlášena po uvedení na trh. V některých případech se objevila jako součást reakce

z přecitlivělosti.

Laboratorní nálezy

V kontrolovaných klinických studiích byly klinicky relevantní změny standardních laboratorních

parametrů dávány do souvislosti s podáváním Sprimea méně často. V klinických studiích neměl

Sprimeo u pacientů s hypertenzí klinicky závažné účinky na celkový cholesterol, HDL-C (high density

lipoprotein cholesterol), triacylglyceroly na lačno, glukózu na lačno nebo kyselinu močovou.

Hemoglobin a hematokrit: Byl pozorován malý pokles hemoglobinu a hematokritu (průměrný pokles

o 0,05 mmol/l a 0,16 objemových procent). Žádný pacient neukončil léčbu z důvodu anemie. Tento

účinek je možné vidět také u jiných látek působících na renin-angiotenzinový systém, např. u ACEI a

ARB.

Sérový draslík: Při podání aliskirenu bylo pozorováno zvýšení sérového draslíku, které může být

způsobeno současným užitím jiných přípravků působících na RAAS, nebo NSAID. Pokud se považuje

současné podávání za nezbytné, doporučuje se v souladu se standardní lékařskou praxí pravidelné

sledování renálních funkcí včetně sérových elektrolytů. Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI

je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus nebo poruchou funkce ledvin

(GFR < 60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz bod 4.3, 4.4, a 5.1).

V postmarketingovém sledování byly hlášeny poruchy funkce ledvin a případy akutního selhání

ledvin u rizikových pacientů (viz bod 4.4). Byly také hlášeny případy periferního edému, vzestup

kreatininu v krvi a závažné kožní nežádoucí účinky (SCARs), včetně toxické epidermální nekrolýzy

(TEN) a reakcí sliznice úst.

4.9

Předávkování

U lidí je dostupné jen omezené množství dat týkajících se předávkování. Nejpravděpodobnějším

projevem předávkování by byla hypotenze související s antihypertenzním účinkem aliskirenu. Při

výskytu symptomatické hypotenze musí být zahájena podpůrná léčba.

Ve studii provedené u hemodialyzovaných pacientů v konečné fázi onemocnění ledvin (ESRD) byla

clearence aliskirenu prostřednictvím dialýzy nízká (< 2 % perorální clearance). Dialýza proto není při

předávkování aliskirenem vhodná.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory reninu, ATC kód: C09XA02

Aliskiren je perorálně účinný, nepeptidový, silný a selektivní přímý inhibitor lidského reninu.

Inhibicí enzymu reninu aliskiren inhibuje RAAS v bodě aktivace tím, že blokuje konverzi

angiotenzinogenu na angiotenzin I a snižuje hladiny angiotenzinu I a angiotenzinu II. Zatímco ostatní

látky, které inhibují RAAS (ACEI a blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB)), působí

kompenzační zvýšení reninové aktivity v plazmě (PRA-plasma renin activity), léčba aliskirenem

snižuje PRA u pacientů s hypertenzí přibližně o 50 až 80 %. Podobné snížení bylo pozorováno, když

byl aliskiren kombinován s jinými antihypertenzními látkami. Klinický význam rozdílů v účinku na

PRA není v současné době znám.

Hypertenze

Přípavek již není registrován

U pacientů s hypertenzí Sprimeo podaný jednou denně v dávce 150 mg a 300 mg vyvolá na dávce

závislé snížení jak systolického tak i diastolického krevního tlaku. Toto snížení přetrvává po celý

24hodinový interval (prospěch přetrvává i v časných ranních hodinách) s průměrným poměrem mezi

horní a dolní hodnotou diastolického tlaku až k 98 % pro dávku 300 mg. 85 až 90 % z maximálního

snížení krevního tlaku bylo dosaženo po 2 týdnech podávání. Snížení krevního tlaku přetrvávalo v

průběhu dlouhodobé terapie a bylo nezávislé na věku, pohlaví, BMI a etnické příslušnosti. Sprimeo

byl studován u 1 864 pacientů ve věku 65 let a starších a u 426 pacientů ve věku 75 let a starších.

Ve studiích, kde byl Sprimeo podáván v monoterapii, došlo k srovnatelnému poklesu krevního tlaku s

ostatními skupinami antihypertenzních látek, včetně ACEI a ARB. Ve srovnání s diuretiky

(hydrochlorothiazid – HCTZ) snížil Sprimeo systolický/diastolický krevní tlak o 17,0/12,3 mmHg,

HCTZ po dávce 25 mg snížil krevní tlak o 14,4/10,5 mmHg po 12 týdnech léčby.

Jsou dostupné studie s kombinovanou terapií s přidáním Sprimea k diuretiku hydrochlorothiazidu,

blokátoru kalciového kanálu amlodipinu a k betablokátoru atenololu. Tyto kombinace byly dobře

snášeny. Sprimeo vyvolal aditivní účinek na snížení krevního tlaku pokud byl podáván

s hydrochlorthiazidemU pacientů, u kterých nebylo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po

podání 5 mg blokátoru kalciového kanálu amlodipinu, mělo přidání Sprimea v dávce 150 mg aditivní

účinek na snížení krevního tlaku, který byl podobný jako u těch, kteří dostávali zvýšenou dávku

amlodipinu na 10 mg, ale s nižší incidencí edému (výskyt edému po kombinaci aliskiren

150 mg/amlodipin 5 mg byl 2,1 %, po amlodipinu 10 mg byl 11,2 %).

Bezpečnost a účinnost terapie aliskirenem byla porovnávána s terapií ramiprilem v 9-měsíční non-

inferioritní studii u 901 starších pacientů (≥ 65 let) s esenciální systolickou hypertenzí. Aliskiren

150 mg nebo 300 mg denně nebo ramipril 5 mg nebo 10 mg denně byly podávány po dobu 36 týdnů

s možnou přídavnou terapií hydrochlorothiazidem (12,5 mg nebo 25 mg) v týdnu 12, a amlodipinem

(5 mg nebo 10 mg) v týdnu 22. Během 12 týdnů snížila monoterapie aliskirenem

systolický/diastolický krevní tlak o 14,0/5,1 mmHg, v porovnání s 11,6/3,6 mmHg u ramiprilu, což je

v souladu s non-inferioritou aliskirenu vůči ramiprilu ve zvoleném dávkování, a rozdíly v systolickém

a diastolickém krevním tlaku byly statisticky významné. Snášenlivost byla porovnatelná v obou

léčebných ramenech, nicméně u ramiprilu byl v porovnání s aliskirenem mnohem častěji hlášen kašel

(14,2 % vs. 4,4 %), zatímco u aliskirenu byl v porovnání s ramiprilem častější průjem (6,6 % vs.

5,0 %).

V 8-týdenní studii u 754 hypertonických starších pacientů (≥ 65 let) a velmi starých osob (30 %

≥ 75 let) aliskiren v dávkách 75 mg, 150 mg a 300 mg poskytoval statistický významné superiorní

snížení krevního tlaku (systolický a diastolický) v porovnání s placebem. Žádné další snížení krevního

tlaku nebylo zaznamenáno po dávce 300 mg ve srovnání s dávkou 150 mg aliskirenu. Všechny tři

dávky byly dobře tolerovány jak u starších, tak u velmi starých pacientů.

U obézních pacientů s hypertenzí, u kterých nebylo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po

podání 25 mg HCTZ, vyvolalo přidání Sprimea další snížení krevního tlaku, které bylo podobné jako

přidání 300 mg irbesartanu nebo 10 mg amlodipinu.

V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn hypotenzní účinek po podání první dávky ani vliv

na srdeční frekvenci. Excesivní snížení krevního tlaku bylo pozorováno méně často (0,1 %) u pacientů

s nekomplikovanou hypertenzí léčených monoterapií přípravkem Sprimeo. Hypotenze byla také méně

častá (< 1 %) v průběhu kombinované terapie s jinými antihypertenzivy. Po skončení terapie se krevní

tlak v průběhu několika týdnů postupně vrátil k výchozím hodnotám bez známek rebound efektu u

krevního tlaku a PRA.

V 36-měsíční studii u 820 subjektů s ischemickou dysfunkcí levé komory nebyly u aliskirenu v

porovnání s placebem při současné standardní terapii pozorovány změny v remodelaci srdečních

komor hodnocené jako objem levé srdeční komory na konci systoly.

Kombinovaná četnost kardiovaskulární smrti, hospitalizace pro srdeční selhání, infarktu myokardu,

mozkové mrtvice a resuscitované náhlé smrti byly podobné u aliskirenu i placeba. Nicméně u pacientů

Přípavek již není registrován

léčených aliskirenem byla v porovnání s placebem významně vyšší četnost hyperkalemie, hypotenze a

poruch funkce ledvin.

Aliskiren byl hodnocen z pohledu kardiovaskulárního a/nebo renálního prospěchu v dvojitě zaslepené,

placebem kontrolované, randomizované studii u 8606 pacientů s diabetem typu 2 a chronickým

onemocněním ledvin (proteinurie a/nebo GFR < 60 ml/min/1,73 m

) s nebo bez kardiovaskulární

choroby. Krevní tlak byl u většiny pacientů dobře kontrolován před zahájením léčby. Primárním cílem

parametrem účinnosti byly složené kardiovaskulární a renální komplikace.

V této studii byl aliskiren 300 mg porovnáván s placebem jako doplněk standardní léčby, která

zahrnovala buď inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátor angiotenzinového

receptoru. Tato studie byla ukončena předčasně, protože přínos aliskirenu u účastníků studie byl

nepravděpodobný. Předběžné výsledky studie naznačily poměr rizika pro primární cíl 1,09 ve

prospěch placeba (95 % interval spolehlivosti: 0,97, 1,22, oboustranné p=0,17). Navíc byl u aliskirenu

v porovnání s placebem pozorován zvýšený výskyt závažných nežádoucích příhod u renálních

komplikací (4,7 % oproti 3,3 %), hyperkalémie (36,9 % oproti 27,1 %), hypotenze (18,4 % oproti

14,6 %) a mozkové mrtvice (2,7 % oproti 2,0 %). Zvýšená četnost nefatální mozkové mrtvice byla

vyšší u pacientů s renální nedostatečností.

Příznivý účinek Sprimea na mortalitu a kardiovaskulární morbiditu a poškození cílových orgánů není

v současnosti znám.

Srdeční elektrofyziologie

Nebyl hlášen žádný efekt na QT interval v randomizované dvojitě zaslepené, placebem a aktivní

látkou kontrolované studii, za použití standardní a Holterovy elektrokardiografie.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání bylo vrcholové koncentrace aliskirenu v plazmě dosaženo za 1-3 hodiny.

Absolutní biologická dostupnost aliskirenu je přibližně 2-3 %. Potrava s vysokým obsahem tuku

snižuje C

o 85 % a AUC o 70 %. Rovnovážného stavu plazmatických koncentrací je dosaženo v

průběhu 5-7 dnů při podávání jednou denně a ustálený stav je přibližně dvakrát vyšší než po podání

počáteční dávky.

Distribuce

Po intravenózním podání byl průměrný distribuční objem v ustáleném stavu přibližně 135 l, což značí,

že aliskiren se extenzivně distribuuje do extravaskulárního prostoru. Vazba aliskirenu na plazmatické

proteiny je střední (47-51 %) a není závislá na koncentraci.

Metabolismus a vylučování

Průměrný poločas vylučování je přibližně 40 hodin (rozmezí 34-41 hodin). Aliskiren je převážně

vylučován stolicí v nezměněné formě (78 %). Z celkové perorální dávky je přibližně 1,4 %

metabolizováno. Za tento metabolismus je odpovědný enzym CYP3A4. Po perorálním podání je

přibližně 0,6 % z podané dávky nalezeno v moči. Po intravenózním podání je průměrná plazmatická

clearance přibližně 9 l za hodinu.

Linearita/nelinearita

Expozice aliskirenu vzrůstá více než je proporcionální zvýšené dávce. Po jednorázovém podání dávky

v rozmezí 75 až 600 mg vedlo 2 násobné zvýšení dávky k ~2,3 a 2,6 násobnému zvýšení AUC a C

Nelinearita může být v rovnovážném stavu více zřetelná. Mechanismus odpovědný za odchylku od

linearity nebyl identifikován. Možným mechanizmem je saturace transportérů v místě absorpce nebo

v oblasti hepatobiliární clearance.

Charakteristika pacientů

Aliskiren je u dospělých pacientů účinné antihypertenzivum při dávkování jednou denně bez ohledu

na pohlaví, věk, BMI a etnickou příslušnost.

Přípavek již není registrován

U starších osob (> 65 let) je AUC o 50% vyšší než u mladých jedinců. Pohlaví, váha a etnická

příslušnost nemá klinicky významný vliv na farmakokinetiku aliskirenu.

Farmakokinetika aliskirenu byla stanovována u pacientů s různým stupněm nedostatečnosti ledvin.

Relativní AUC a C

aliskirenu po jednorázovém podání a v ustáleném stavu byly u pacientů s

poruchou funkce ledvin v rozmezí 0,8 až 2násobku hladin zdravých jedinců. Tyto změny však

nekorelovaly se závažností poškození funkce ledvin. U pacientů s mírným až středně závažným

poškozením funkce ledvin není nutná úprava iniciální dávky Sprimea(viz bod 4.2 a 4.4). Sprimeo se

nedoporučuje podávat pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin (rychlost glomerulární filtrace

(GFR) < 30 ml/min/1,73 m

). Současné podání Sprimea s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u

pacientů s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

)(viz bod 4.3).

Farmakokinetika aliskirenu byla hodnocena u hemodialyzovaných pacientů v konečné fázi

onemocnění ledvin. Jednorázové podání aliskirenu v dávce 300 mg per os bylo spojeno s velmi

malými změnami farmakokinetiky aliskirenu (změna C

méně než 1,2násobná; zvýšení AUC až

1,6násobné) v porovnání s odpovídajícími zdravými subjekty. Načasování hemodialýzy

farmakokinetiku aliskirenu u ESRD pacientů významně neovlivnilo. Proto, pokud je podávání

aliskirenu u hemodialyzovaných ESRD pacientů považováno za nezbytné, nemá úprava dávky u

těchto pacientů opodstatnění. Nicméně podávání aliskirenu se nedoporučuje u pacientů se závažnou

poruchou funkce ledvin (viz bod 4.4).

Farmakokinetika aliskirenu nebyla u pacientů s mírným až závažným jaterním onemocněním

signifikantně ovlivněna. Následně není u pacientů s mírným až závažným poškozením funkce jater

nutná úprava počáteční dávky aliskirenu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Kancerogenní potenciál byl hodnocen v 2leté studii na potkanech a v 6měsíční studii u transgenních

myší. Žádný kancerogenní potenciál nebyl zjištěn. U potkanů po dávce 1 500 mg/kg/den byl nalezen

jeden adenom tlustého střeva a jeden cekální adenokarcinom, které nebyly statisticky signifikantní.

Přestože má aliskiren známou dráždivost, bezpečnostní šíře pro člověka získaná ve studii u zdravých

dobrovolníků při dávce 300 mg byla stanovena na 9-11násobek dle koncentrace ve stolici nebo

6násobek podle koncentrace v mukose ve srovnání s dávkou 250 mg/kg/den v kancerogenní studii u

potkanů.

Aliskiren neměl žádný mutagenní potenciál v in vitro ani v in vivo studiích mutagenity. Tato

stanovení zahrnovala testy in vitro na bakteriálních a savčích buňkách a in vivo stanovení na

potkanech.

Studie reprodukční toxicity provedené s aliskirenem neodhalily jakýkoliv důkaz embryonální toxicity

nebo teratogenity při dávkách do 600 mg/kg/den u potkanů nebo při dávce 100 mg/kg/den u králíků.

Fertilita, prenatální ani postnatální vývoj nebyly u potkanů ovlivněny dávkami až do 250 mg/kg/den.

Tyto dávky vyvolaly systémovou expozici u potkanů 1 až 4krát vyšší a u králíků 5krát vyšší, než jaká

je expozice po maximální doporučované dávce u lidí (300 mg).

Farmakologické studie bezpečnosti neukázaly žádné nežádoucí účinky na centrální nervové,

respirační nebo kardiovaskulární funkce. Výsledky toxicity po opakovaném podávání u zvířat

odpovídaly známému potenciálu lokální dráždivosti nebo očekávaným farmakologickým účinkům

aliskirenu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Přípavek již není registrován

Krospovidon

Magnesium-stearát

Mikrokrystalická celulosa

Povidon

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Hydroxypropylmethylcelulosa

Makrogol

Mastek

Černý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Oxid titaničitý (E 171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba pouţitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 30

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PA/Alu/PVC – Alu blistry:

Balení obsahuje 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet.

Vícečetné balení obsahuje 84 (3x28), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.

PVC/polychlortrifluorethylen (PCTFE) – Alu blistry:

Balení obsahuje 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98 nebo 280 tablet.

Vícečetné balení obsahuje 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.

Balení v perforovaných dávkovacích blistrech obsahuje 56 a 98 (2x49) tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŢITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/07/407/001-010

EU/1/07/407/021-030

Přípavek již není registrován

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŢENÍ REGISTRACE

22.08.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sprimeo 300 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŢENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje aliskirenum 300 mg (jako aliskiren-fumarát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Světlečervené, bikonvexní, oválné tablety s potiskem “IU” na straně jedné a “NVR” na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze.

4.2

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka přípravku Sprimeo je 150 mg jednou denně. U pacientů, jejichž krevní tlak není

dostatečně upraven, může být dávka zvýšena na 300 mg jednou denně.

Antihypertenzní účinek je přítomen v dostatečné míře (85-90 %) za dva týdny po zahájení léčby

dávkou 150 mg jednou denně.

Sprimeo může být podáván samotný nebo v kombinaci s jinými antihypertenzními přípravky

s výjimkou použití v kombinaci s inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) u pacientů s diabetes mellitus nebo poruchou funkce

ledvin (rychlost glomerulární filtrace (GFR) < 60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3, 4.4 a 5.1).

Sprimeo by měl být užíván jednou denně s malým množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas.

Grapefruitová šťáva by neměla být podávána současně s přípravkem Sprimeo.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírně až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava počáteční dávky

(viz bod 4.4 a 5.2). Sprimeo se nedoporučuje podávat pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin

(GFR < 30 ml/min/1,73 m

). Současné podání přípravku Sprimeo s ARB nebo ACEI je

kontraindikováno u pacientů s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

)(viz bod 4.3).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírně až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava počáteční dávky (viz

bod 5.2).

Starší pacienti (více než 65 let)

Doporučená počáteční dávka aliskirenu u starších pacientů je 150 mg. U většiny starších pacientů

nevede zvýšení dávky na 300 mg k dalšímu klinicky významnému snížení krevního tlaku.

Děti (do 18 let)

Přípavek již není registrován

Podávání přípravku Sprimeo dětem a mladistvým do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Anamnéza angioedému v souvislosti s aliskirenem.

Dědičný nebo idiopatický angioedém.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.6).

Souběžné užívání aliskirenu s cyklosporinem, silným P-gp inhibitorem a itrakonazolem, dvěma

silnými P-gp inhibitory, a jinými účinnými P-gp inhibitory (např. chinidin), je kontraindikováno (viz

bod 4.5).

Současné podání přípravku Sprimeo s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes

mellitus nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

)(viz bod 4.2, 4.4, 4.5 a 5.1).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro pouţití

Aliskiren má být užíván s opatrností u pacientů se závažným městnavým srdečním selháním (New

York Heart Association [NYHA] funkční třída III-IV).

V případě silného a přetrvávajícího průjmu musí být léčba přípravkem Sprimeo ukončena.

Dvojitá blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

U citlivých jedinců byly pozorovány hypotenze, synkopa, mozková mrtvice, hyperkalémie a změny

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání), zejména v kombinaci s léčivými přípravky, které

působí na tento systém (viz bod 5.1). Dvojitá blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron

kombinací aliskirenu s inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátorem

receptoru pro angiotenzin II (ARB) se proto nedoporučuje.

Užití aliskirenu v kombinaci s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3).

Angioedém

U pacientů léčených aliskirenem byl zaznamenán angioedém nebo příznaky připomínající angioedém

(otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka), stejně tak jako u jiných látek, které ovlivňují renin-

angiotenzinový systém.

Řada těchto pacientů měla v anamnéze angioedém nebo příznaky připomínající angioedém, které se

v několika případech objevily po podání jiných přípravků, které mohou způsobit angioedém, včetně

blokátorů RAAS (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátory angiotenzinového

receptoru)(viz bod 4.8).

U pacientů s angioedémem v anamnéze může být při léčbě aliskirenem zvýšené riziko výskytu

angioedému (viz body 4.3 a 4.8). Při předepisování aliskirenu pacientům s angioedémem v anamnéze

je nutná obezřetnost a tyto pacienty je nutné během léčby pečlivě sledovat (viz bod 4.8), zejména na

začátku léčby.

Jestliže se vyskytne angioedém, musí být léčba přípravkem Sprimeo okamžitě ukončena a musí být

zajištěna vhodná léčba a monitorování stavu do úplného a trvalého vymizení příznaků tohoto

onemocnění. Jestliže je angioedém doprovázen otokem jazyka, hlasivek nebo hrtanu, musí být podán

adrenalin. Dále je nutné provést opatření k udržení průchodnosti dýchacích cest.

Přípavek již není registrován

Pacienti s deplecí sodíku a sníženým cirkulačním objemem

U pacientů s výrazným snížením cirkulačního objemu a/nebo deplecí solí (např. pacienti užívající

vysoké dávky diuretik) by se mohla po zahájení léčby přípravkem Sprimeo objevit symptomatická

hypotenze. Tento stav by měl být upraven před podáním přípravku Sprimeo nebo by léčba měla být

zahájena pod přísným lékařským dohledem.

Porucha funkce ledvin

V klinických studiích nebyl Sprimeo zkoumán u pacientů s hypertenzí, kteří trpěli závažnou poruchou

funkce ledvin (sérový kreatinin ≥ 150 μmol/l nebo 1,70 mg/dl u žen a ≥ 177 μmol/l nebo 2,00 mg/dl u

mužů a/nebo GFR < 30 ml/min/1,73 m

), s dialýzou v anamnéze, nefrotickým syndromem nebo

renovaskulární hypertenzí. Sprimeo se nedoporučuje podávat pacientům se závažnou poruchou funkce

ledvin (GFR < 30 ml/min/1,73 m

Opatrnosti je zapotřebí, stejně tak jako u jiných látek ovlivňujících renin-angiotenzinový systém,

pokud je aliskiren podáván v situacích, které mohou vést k poruše ledvin, jako je hypovolemie (např.

v důsledku ztráty krve, závažného nebo dlouhotrvajícího průjmu, dlouhodobého zvracení atd.),

onemocnění srdce, jater, diabetes mellitus nebo onemocnění ledvin. Současné podání aliskirenu

s ACEI nebo ARB je kontraindikováno u pacientů s poruchou funkce ledvin

(GFR < 60 ml/min/1,73 m

). V postmarketingovém sledování bylo zaznamenáno akutní selhání ledvin

u rizikových pacientů, léčených aliskirenem, které bylo reverzibilní po ukončení léčby. V případě, že

se objeví jakékoli příznaky selhání ledvin, léčba aliskirenem musí být okamžitě ukončena.

Po uvedení na trh bylo u aliskirenu pozorováno zvýšení hladiny draslíku v séru, která se může dále

zvýšit po současném podání jiných přípravků působících na RAAS nebo po podání nesteroidních

protizánětlivých látek (NSAID). Pokud se považuje současné podávání za nezbytné, doporučuje se

v souladu se standardní lékařskou praxí pravidelné sledování renálních funkcí včetně sérových

elektrolytů.

Stenóza renální arterie

Data z kontrolované klinické studie o podávání přípravku Sprimeo pacientům s jednostrannou nebo

bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou renální arterie u solitérní ledviny nejsou dostupná.

Přesto, stejně jako u jiných látek ovlivňujících renin-angiotenzinový systém, existuje zvýšené riziko

závažné hypotenze a renální insuficience včetně akutního selhání ledvin, jestliže jsou pacienti se

stenózou renální arterie léčeni aliskirenem. U těchto pacientů je zapotřebí opatrnosti. Jestliže dojde

k selhání ledvin, léčba musí být ukončena.

Středně silné inhibitory P-gp

Souběžné užívání aliskirenu 300 mg s ketokonazolem 200 mg nebo verapamilem 240 mg vedlo ke

zvýšení AUC aliskirenu o 76 %, respektive 97 %. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je aliskiren

podáván se středně silnými inhibitory, jako je ketokonazol nebo verapamil (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus

nebo poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz

bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Léčivé látky, které byly studovány v klinických farmakokinetických studiích a se kterými nebyly

nalezeny interakce, byly acenokumarol, atenolol, celekoxib, pioglitazon, alopurinol, isosorbid-

mononitrát a hydrochlorothiazid.

Souběžné podávání aliskirenu buď s metforminem (↓28 %), amlodipinem (↑29 %) nebo cimetidinem

(↑19 %) mělo za následek změny mezi 20 % a 30 % v C

nebo AUC Sprimea. Při podávání s

atorvastatinem se AUC a C

Sprimea v rovnovážném stavu zvýšily o 50 %. Souběžné podávání

Sprimea nemělo významný vliv na farmakokinetiku atorvastatinu, metforminu nebo amlodipinu.

Přípavek již není registrován

Výsledkem je zjištění, že pro Sprimeo a tyto souběžně podávané léčivé přípravky není nutná úprava

dávkování.

Sprimeo může nepatrně snížit biologickou dostupnost digoxinu a verapamilu.

U pokusných zvířat se ukázalo, že P-gp je významným rozhodujícím faktorem biologické dostupnosti

Sprimea. Proto mohou induktory P-gp (třezalka tečkovaná, rifampicin) snížit biologickou dostupnost

Sprimea.

Interakce CYP450

Aliskiren neinhibuje izoenzymy CYP450 (CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A). Aliskiren

neindukuje CYP3A4. Proto se neočekává, že by aliskiren ovlivňoval systémovou expozici látkami,

které inhibují nebo indukují tyto enzymy nebo jsou jimi metabolizovány. Aliskiren je jen minimálně

metabolizován enzymy cytochromu P450. Interakce v důsledku inhibice nebo indukce izoenzymů

CYP450 se proto neočekávají. Nicméně inhibitory CYP3A4 také často ovlivňují P-gp. Proto lze

očekávat zvýšenou expozici aliskirenu při souběžném podávání inhibitorů CYP3A4, které také

inhibují P-gp (Interakce P-glykoproteinu viz níže).

Interakce P-glykoproteinu

V předklinických studiích byl MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) shledán jako hlavní efluxní transportní systém

ovlivňující vstřebávání ve střevě a biliární exkreci aliskirenu. Rifampicin, který je induktorem P-gp,

snižoval v klinickém hodnocení biologickou dostupnost aliskirenu přibližně o 50%. Jiné induktory P-

gp (třezalka tečkovaná) mohou snížit biologickou dostupnost Sprimea. Ačkoli toto nebylo u aliskirenu

studováno, je známo, že P-gp také řídí absorpci různorodých substrátů do tkáně a P-gp inhibitory

mohou zvýšit poměr koncentrací mezi tkání a plazmou. Proto mohou P-gp inhibitory více zvyšovat

hladiny v tkáních než v plazmě. Potenciál pro lékové interakce v místě P-gp pravděpodobně záleží na

stupni inhibice tohoto transportéru.

Silné inhibitory P-gp

Ve studii interakce s jednorázovými dávkami u zdravých osob se ukázalo, že cyklosporin (200 a

600 mg) zvyšuje při dávce aliskirenu 75 mg hladinu aliskirenu C

přibližně 2,5krát a AUC přibližně

5krát. Zvyšování hladiny může narůstat se zvyšujícími se dávkami aliskirenu. U zdravých

dobrovolníků itrakonazol (100 mg) zvyšuje AUC aliskirenu (150 mg) 6,5krát a C

5,8krát. Z toho

důvodu je současné užívání aliskirenu a silných inhibitorů P-gp kontraindikováno (viz bod 4.3).

Středně silné inhibitory P-gp

Současné podávání ketokonazolu (200 mg) nebo verapamilu (240 mg) s aliskirenem (300 mg) vedlo k

76%, respektive 97% zvýšení AUC aliskirenu. Za přítomnosti ketokonazolu nebo verapamilu je

možné očekávat změny plazmatických hladin aliskirenu v rozmezích, kterých by bylo dosaženo po

zdvojnásobení dávky aliskirenu; aliskiren v dávkách až do 600 mg, neboli při dvojnásobku nejvyšší

doporučené dávky, byl v kontrolovaných klinických studiích shledán jako dobře tolerovaný.

Předklinické studie naznačují, že souběžné podávání aliskirenu a ketokonazolu zvyšuje

gastrointestinální absorpci aliskirenu a snižují exkreci žlučí. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je

aliskiren podáván spolu s ketokonazolem, verapamilem nebo jinými středně silnými inhibitory P-gp

(klarithromycin, telithromycin, erythromycin, amiodaron).

P-gp substráty nebo slabé inhibitory

Nebyly pozorovány závažné interakce s atenololem, digoxinem, amlodipinem nebo cimetidinem.

Pokud je podáván s atorvastatinem (80 mg), AUC a C

aliskirenu (300 mg) v rovnovážném stavu se

zvyšuje o 50%.

Inhibitory polypeptidického transportního mechanismu pro organické anionty (OATP)

Předklinické studie ukázaly, že aliskiren může být substrátem polypeptidu transportujícího organické

anionty. Při současném podání proto existuje možnost interakcí mezi inhibitory OATP a aliskirenem

(viz interakce s grapefruitovou šťávou).

Přípavek již není registrován

Furosemid

Pokud byl aliskiren podáván souběžně s furosemidem, byly AUC a C

furosemidu sníženy o 28 % a

49 %. Z tohoto důvodu se doporučuje monitorování účinků při zahájení léčby a úpravě dávek

furosemidu, aby se u klinických stavů s nadměrnou objemovou zátěží zabránilo možnému relativnímu

poddávkování.

Nesteroidní antirevmatika (NSAID)

Stejně jako jiné léčivé přípravky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, NSAID mohou snižovat

antihypertenzní účinek aliskirenu. U některých pacientů se sníženou funkcí ledvin (dehydratovaní

pacienti nebo starší pacienti) může aliskiren podávaný současně s NSAID vyvolat další zhoršení

ledvinných funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, které je obvykle reverzibilní. Proto je při

užívání kombinace aliskirenu s NSAID vyžadována opatrnost, zejména u starších pacientů.

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíkuSoučasné podávání jiných látek, které ovlivňujících

systém RAAS, NSAID nebo přípravků zvyšujících hladinu draslíku v séru (např. draslík šetřící

diuretika, přípravky k suplementaci draslíku, solné náhrady, které obsahují draslík heparin), může vést

ke zvýšení hladiny draslíku v séru. Pokud je současné podávání přípravků ovlivňujících hladinu

draslíku považováno za nezbytné, doporučuje se zvýšená opatrnost. Současné podání aliskirenu

s ARB nebo ACEI je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus nebo poruchou funkce ledvin

(GFR < 60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz bod 4.3, 4.4, a 5.1).

Grapefruitová šťáva

Podání grapefruitové šťávy společně s aliskirenem mělo za následek pokles AUC a C

aliskirenu.

Při současném podání s aliskirenem 150 mg došlo ke snížení AUC aliskirenu o 61% a při současném

podání s aliskirenem 300 mg došlo ke snížení AUC aliskirenu o 38%. Toto snížení je pravděpodobně

způsobeno tím, že grapefruitová šťáva inhibuje polypeptidický transportní mechanismus pro

organické anionty, který zprostředkovává absorpci aliskirenu z gastrointestinálního traktu. Proto by

kvůli riziku možného terapeutického selhání neměla být grapefruitová šťáva podávána současně

s přípravkem Sprimeo.

Warfarin

Účinky Sprimea na farmakokinetiku warfarinu nebyly hodnoceny.

Příjem potravy

Strava s vysokým obsahem tuku značně snížila absorpci Sprimea.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání aliskirenu těhotným ženám nejsou k dispozici. U potkanů a králíků nebyl Sprimeo

teratogenní (viz bod 5.3). Jiné látky, které působí přímo na RAAS však byly dávány do souvislosti s

těžkými malformacemi plodu a úmrtím novorozenců. Stejně jako jakýkoli léčivý přípravek, který

působí přímo na RAAS, Sprimeo by neměl být podáván během prvního trimestru těhotenství nebo u

žen, které plánují těhotenství, a je kontraindikován během druhého a třetího trimestru (viz bod 4.3).

Zdravotničtí pracovníci, kteří předepisují jakoukoli látku působící na RAAS, by měli ženy ve

fertilním věku informovat o potenciálním riziku těchto látek během těhotenství. Jestliže dojde během

léčby k otěhotnění, měla by tudíž být léčba přípravkem Sprimeo ukončena.

Kojení

Není známo, zda je aliskiren vylučován do mateřského mléka žen. Sprimeo je vylučován do mléka

kojících potkanů. Z toho důvodu není jeho použití u kojících žen doporučeno.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení

vozidel nebo obsluze strojů se však musí myslet na to, že při léčbě antihypertenzivy se mohou někdy

Přípavek již není registrován

objevit závratě nebo malátnost. Sprimeo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

4.8

Neţádoucí účinky

Bezpečnost přípravku Sprimeo byla hodnocena u více než 7 800 pacientů včetně 2 300 pacientů, kteří

byli léčeni po dobu více než 6 měsíců a u 1 200 pacientů léčených déle než 1 rok. Incidence

nežádoucích účinků nebyla závislá na pohlaví, věku, tělesné hmotnosti (BMI), rase nebo etnické

příslušnosti. Léčba přípravkem Sprimeo měla za následek celkový výskyt nežádoucích účinků až do

dávky 300 mg podobný placebu. Nežádoucí účinky byly obvykle mírné a přechodné povahy a pouze

vzácně vyžadovaly vysazení léčby. Nejčastějším nežádoucím účinkem byl průjem.

Nežádoucí účinky (Tabulka 1) jsou řazeny sestupně dle očekávané frekvence výskytu podle

následujících kriterií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100);

vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze

určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Poruchy nervového systému

Časté:

Závratě

Cévní poruchy

Méně časté:

Hypotenze

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Průjem

Poruchy imunitního systému

Vzácné:

Reakce z přecitlivělosti

Poruchy kůţe a podkoţní tkáně

Méně časté:

Vyrážka, závažné kožní nežádoucí účinky (SCARs), včetně toxické

epidermální nekrolýzy (TEN) a reakcí sliznice úst

Vzácné:

Angioedém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté:

Arthralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté:

Akutní renální selhání, porucha funkce ledvin

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté:

Periferní edém

Vyšetření

Méně časté:

Hyperkalémie

Vzácné:

Pokles hemoglobinu, snížený hematokrit

Vzácné:

Zvýšení krevního kreatininu

Během léčby aliskirenem se vyskytly angioedém a reakce z přecitlivělosti. V kontrolovaných

klinických studiích se angioedém a reakce z přecitlivělosti během léčby aliskirenem objevily vzácně

v poměru srovnatelném s placebem nebo komparátory.

Případy angioedému nebo příznaky připomínající angioedém (otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka)

byly taktéž zaznamenány v postmarketingovém sledování Řada těchto pacientů měla v anamnéze

angioedém nebo příznaky připomínající angioedém, které se v několika případech objevily po podání

jiných přípravků, které mohou způsobit angioedém, včetně blokátorů RAAS (ACE inhibitory nebo

ARB).

Reakce z přecitlivělosti byly též hlášeny po uvedení na trh.

V případě jakéhokoli příznaku nasvědčujícího reakci z přecitlivělosti/angioedému (zvláště potíže

s dýcháním nebo polykáním, vyrážka, svědění, kopřivka nebo otoky obličeje, končetin, očí, rtů a/nebo

Přípavek již není registrován

jazyka, závratě) musejí pacienti přerušit léčbu a kontaktovat lékaře (viz bod 4.4).

Arthralgie byla hlášena po uvedení na trh. V některých případech se objevila jako součást reakce

z přecitlivělosti.

Laboratorní nálezy

V kontrolovaných klinických studiích byly klinicky relevantní změny standardních laboratorních

parametrů dávány do souvislosti s podáváním Sprimea méně často. V klinických studiích neměl

Sprimeo u pacientů s hypertenzí klinicky závažné účinky na celkový cholesterol, HDL-C (high density

lipoprotein cholesterol), triacylglyceroly na lačno, glukózu na lačno nebo kyselinu močovou.

Hemoglobin a hematokrit: Byl pozorován malý pokles hemoglobinu a hematokritu (průměrný pokles

o 0,05 mmol/l a 0,16 objemových procent). Žádný pacient neukončil léčbu z důvodu anemie. Tento

účinek je možné vidět také u jiných látek působících na renin-angiotenzinový systém, např. u ACEI a

ARB.

Sérový draslík: Při podání aliskirenu bylo pozorováno zvýšení sérového draslíku, které může být

způsobeno současným užitím jiných přípravků působících na RAAS, nebo NSAID. Pokud se považuje

současné podávání za nezbytné, doporučuje se v souladu se standardní lékařskou praxí pravidelné

sledování renálních funkcí včetně sérových elektrolytů. Současné podání aliskirenu s ARB nebo ACEI

je kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus nebo poruchou funkce ledvin

(GFR < 60 ml/min/1,73 m

) a nedoporučuje se u jiných pacientů (viz bod 4.3, 4.4, a 5.1).

V postmarketingovém sledování byly hlášeny poruchy funkce ledvin a případy akutního selhání

ledvin u rizikových pacientů (viz bod 4.4). Byly také hlášeny případy periferního edému, vzestup

kreatininu v krvi a závažné kožní nežádoucí účinky (SCARs), včetně toxické epidermální nekrolýzy

(TEN) a reakcí sliznice úst.

4.9

Předávkování

U lidí je dostupné jen omezené množství dat týkajících se předávkování. Nejpravděpodobnějším

projevem předávkování by byla hypotenze související s antihypertenzním účinkem aliskirenu. Při

výskytu symptomatické hypotenze musí být zahájena podpůrná léčba.

Ve studii provedené u hemodialyzovaných pacientů v konečné fázi onemocnění ledvin (ESRD) byla

clearence aliskirenu prostřednictvím dialýzy nízká (< 2 % perorální clearance). Dialýza proto není při

předávkování aliskirenem vhodná.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory reninu, ATC kód: C09XA02

Aliskiren je perorálně účinný, nepeptidový, silný a selektivní přímý inhibitor lidského reninu.

Inhibicí enzymu reninu aliskiren inhibuje RAAS v bodě aktivace tím, že blokuje konverzi

angiotenzinogenu na angiotenzin I a snižuje hladiny angiotenzinu I a angiotenzinu II. Zatímco ostatní

látky, které inhibují RAAS (ACEI a blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB)), působí

kompenzační zvýšení reninové aktivity v plazmě (PRA-plasma renin activity), léčba aliskirenem

snižuje PRA u pacientů s hypertenzí přibližně o 50 až 80 %. Podobné snížení bylo pozorováno, když

byl aliskiren kombinován s jinými antihypertenzními látkami. Klinický význam rozdílů v účinku na

PRA není v současné době znám.

Hypertenze

U pacientů s hypertenzí Sprimeo podaný jednou denně v dávce 150 mg a 300 mg vyvolá na dávce

Přípavek již není registrován

závislé snížení jak systolického tak i diastolického krevního tlaku. Toto snížení přetrvává po celý

24hodinový interval (prospěch přetrvává i v časných ranních hodinách) s průměrným poměrem mezi

horní a dolní hodnotou diastolického tlaku až k 98 % pro dávku 300 mg. 85 až 90 % z maximálního

snížení krevního tlaku bylo dosaženo po 2 týdnech podávání. Snížení krevního tlaku přetrvávalo v

průběhu dlouhodobé terapie a bylo nezávislé na věku, pohlaví, BMI a etnické příslušnosti. Sprimeo

byl studován u 1 864 pacientů ve věku 65 let a starších a u 426 pacientů ve věku 75 let a starších.

Ve studiích, kde byl Sprimeo podáván v monoterapii, došlo k srovnatelnému poklesu krevního tlaku s

ostatními skupinami antihypertenzních látek, včetně ACEI a ARB. Ve srovnání s diuretiky

(hydrochlorothiazid – HCTZ) snížil Sprimeo systolický/diastolický krevní tlak o 17,0/12,3 mmHg,

HCTZ po dávce 25 mg snížil krevní tlak o 14,4/10,5 mmHg po 12 týdnech léčby.

Jsou dostupné studie s kombinovanou terapií s přidáním Sprimea k diuretiku hydrochlorothiazidu,

blokátoru kalciového kanálu amlodipinu a k betablokátoru atenololu. Tyto kombinace byly dobře

snášeny. Sprimeo vyvolal aditivní účinek na snížení krevního tlaku pokud byl podáván

s hydrochlorthiazidem. U pacientů, u kterých nebylo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po

podání 5 mg blokátoru kalciového kanálu amlodipinu, mělo přidání Sprimea v dávce 150 mg aditivní

účinek na snížení krevního tlaku, který byl podobný jako u těch, kteří dostávali zvýšenou dávku

amlodipinu na 10 mg, ale s nižší incidencí edému (výskyt edému po kombinaci aliskiren

150 mg/amlodipin 5 mg byl 2,1 %, po amlodipinu 10 mg byl 11,2 %).

Bezpečnost a účinnost terapie aliskirenem byla porovnávána s terapií ramiprilem v 9-měsíční non-

inferioritní studii u 901 starších pacientů (≥ 65 let) s esenciální systolickou hypertenzí. Aliskiren

150 mg nebo 300 mg denně nebo ramipril 5 mg nebo 10 mg denně byly podávány po dobu 36 týdnů

s možnou přídavnou terapií hydrochlorothiazidem (12,5 mg nebo 25 mg) v týdnu 12, a amlodipinem

(5 mg nebo 10 mg) v týdnu 22. Během 12 týdnů snížila monoterapie aliskirenem

systolický/diastolický krevní tlak o 14,0/5,1 mmHg, v porovnání s 11,6/3,6 mmHg u ramiprilu, což je

v souladu s non-inferioritou aliskirenu vůči ramiprilu ve zvoleném dávkování, a rozdíly v systolickém

a diastolickém krevním tlaku byly statisticky významné. Snášenlivost byla porovnatelná v obou

léčebných ramenech, nicméně u ramiprilu byl v porovnání s aliskirenem mnohem častěji hlášen kašel

(14,2 % vs. 4,4 %), zatímco u aliskirenu byl v porovnání s ramiprilem častější průjem (6,6 % vs.

5,0 %).

V 8-týdenní studii u 754 hypertonických starších pacientů (≥ 65 let) a velmi starých osob (30 %

≥ 75 let) aliskiren v dávkách 75 mg, 150 mg a 300 mg poskytoval statistický významné superiorní

snížení krevního tlaku (systolický a diastolický) v porovnání s placebem. Žádné další snížení krevního

tlaku nebylo zaznamenáno po dávce 300 mg ve srovnání s dávkou 150 mg aliskirenu. Všechny tři

dávky byly dobře tolerovány jak u starších, tak u velmi starých pacientů.

U obézních pacientů s hypertenzí, u kterých nebylo dosaženo odpovídající terapeutické odpovědi po

podání 25 mg HCTZ, vyvolalo přidání Sprimea další snížení krevního tlaku, které bylo podobné jako

přidání 300 mg irbesartanu nebo 10 mg amlodipinu.

V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn hypotenzní účinek po podání první dávky ani vliv

na srdeční frekvenci. Excesivní snížení krevního tlaku bylo pozorováno méně často (0,1 %) u pacientů

s nekomplikovanou hypertenzí léčených monoterapií přípravkem Sprimeo. Hypotenze byla také méně

častá (< 1 %) v průběhu kombinované terapie s jinými antihypertenzivy. Po skončení terapie se krevní

tlak v průběhu několika týdnů postupně vrátil k výchozím hodnotám bez známek rebound efektu u

krevního tlaku a PRA.

V 36-měsíční studii u 820 subjektů s ischemickou dysfunkcí levé komory nebyly u aliskirenu v

porovnání s placebem při současné standardní terapii pozorovány změny v remodelaci srdečních

komor hodnocené jako objem levé srdeční komory na konci systoly.

Kombinovaná četnost kardiovaskulární smrti, hospitalizace pro srdeční selhání, infarktu myokardu,

mozkové mrtvice a resuscitované náhlé smrti byly podobné u aliskirenu i placeba. Nicméně u pacientů

Přípavek již není registrován

léčených aliskirenem byla v porovnání s placebem významně vyšší četnost hyperkalemie, hypotenze a

poruch funkce ledvin.

Aliskiren byl hodnocen z pohledu kardiovaskulárního a/nebo renálního prospěchu v dvojitě zaslepené,

placebem kontrolované, randomizované studii u 8606 pacientů s diabetem typu 2 a chronickým

onemocněním ledvin (proteinurie a/nebo GFR < 60 ml/min/1,73 m

) s nebo bez kardiovaskulární

choroby. Krevní tlak byl u většiny pacientů dobře kontrolován před zahájením léčby. Primárním cílem

parametrem účinnosti byly složené kardiovaskulární a renální komplikace.

V této studii byl aliskiren 300 mg porovnáván s placebem jako doplněk standardní léčby, která

zahrnovala buď inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátor angiotenzinového

receptoru. Tato studie byla ukončena předčasně, protože přínos aliskirenu u účastníků studie byl

nepravděpodobný. Předběžné výsledky studie naznačily poměr rizika pro primární cíl 1,09 ve

prospěch placeba (95 % interval spolehlivosti: 0,97, 1,22, oboustranné p=0,17). Navíc byl u aliskirenu

v porovnání s placebem pozorován zvýšený výskyt závažných nežádoucích příhod u renálních

komplikací (4,7 % oproti 3,3 %), hyperkalémie (36,9 % oproti 27,1 %), hypotenze (18,4 % oproti

14,6 %) a mozkové mrtvice (2,7 % oproti 2,0 %). Zvýšená četnost nefatální mozkové mrtvice byla

vyšší u pacientů s renální nedostatečností.

Příznivý účinek Sprimea na mortalitu a kardiovaskulární morbiditu a poškození cílových orgánů není

v současnosti znám.

Srdeční elektrofyziologie

Nebyl hlášen žádný efekt na QT interval v randomizované dvojitě zaslepené, placebem a aktivní

látkou kontrolované studii, za použití standardní a Holterovy elektrokardiografie.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání bylo vrcholové koncentrace aliskirenu v plazmě dosaženo za 1-3 hodiny.

Absolutní biologická dostupnost aliskirenu je přibližně 2-3 %. Potrava s vysokým obsahem tuku

snižuje C

o 85 % a AUC o 70 %. Rovnovážného stavu plazmatických koncentrací je dosaženo v

průběhu 5-7 dnů při podávání jednou denně a ustálený stav je přibližně dvakrát vyšší než po podání

počáteční dávky.

Distribuce

Po intravenózním podání byl průměrný distribuční objem v ustáleném stavu přibližně 135 l, což značí,

že aliskiren se extenzivně distribuuje do extravaskulárního prostoru. Vazba aliskirenu na plazmatické

proteiny je střední (47-51 %) a není závislá na koncentraci.

Metabolismus a vylučování

Průměrný poločas vylučování je přibližně 40 hodin (rozmezí 34-41 hodin). Aliskiren je převážně

vylučován stolicí v nezměněné formě (78 %). Z celkové perorální dávky je přibližně 1,4 %

metabolizováno. Za tento metabolismus je odpovědný enzym CYP3A4. Po perorálním podání je

přibližně 0,6 % z podané dávky nalezeno v moči. Po intravenózním podání je průměrná plazmatická

clearance přibližně 9 l za hodinu.

Linearita/nelinearita

Expozice aliskirenu vzrůstá více než je proporcionální zvýšené dávce. Po jednorázovém podání dávky

v rozmezí 75 až 600 mg vedlo 2 násobné zvýšení dávky k ~2,3 a 2,6 násobnému zvýšení AUC a C

Nelinearita může být v rovnovážném stavu více zřetelná. Mechanismus odpovědný za odchylku od

linearity nebyl identifikován. Možným mechanizmem je saturace transportérů v místě absorpce nebo

v oblasti hepatobiliární clearance.

Charakteristika pacientů

Aliskiren je u dospělých pacientů účinné antihypertenzivum při dávkování jednou denně bez ohledu

na pohlaví, věk, BMI a etnickou příslušnost.

Přípavek již není registrován

U starších osob (> 65 let) je AUC o 50% vyšší než u mladých jedinců. Pohlaví, váha a etnická

příslušnost nemá klinicky významný vliv na farmakokinetiku aliskirenu.

Farmakokinetika aliskirenu byla stanovována u pacientů s různým stupněm nedostatečnosti ledvin.

Relativní AUC a C

aliskirenu po jednorázovém podání a v ustáleném stavu byly u pacientů s

poruchou funkce ledvin v rozmezí 0,8 až 2násobku hladin zdravých jedinců. Tyto změny však

nekorelovaly se závažností poškození funkce ledvin. U pacientů s mírným až středně závažným

poškozením funkce ledvin není nutná úprava iniciální dávky Sprimea (viz bod 4.2 a 4.4). Sprimeo se

nedoporučuje podávat pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin (rychlost glomerulární filtrace

(GFR) < 30 ml/min/1,73 m

). Současné podání přípravku Sprimeo s ARB nebo ACEI je

kontraindikováno u pacientů s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

)(viz bod 4.3).

Farmakokinetika aliskirenu byla hodnocena u hemodialyzovaných pacientů v konečné fázi

onemocnění ledvin. Jednorázové podání aliskirenu v dávce 300 mg per os bylo spojeno s velmi

malými změnami farmakokinetiky aliskirenu (změna C

méně než 1,2násobná; zvýšení AUC až

1,6násobné) v porovnání s odpovídajícími zdravými subjekty. Načasování hemodialýzy

farmakokinetiku aliskirenu u ESRD pacientů významně neovlivnilo. Proto, pokud je podávání

aliskirenu u hemodialyzovaných ESRD pacientů považováno za nezbytné, nemá úprava dávky u

těchto pacientů opodstatnění. Nicméně podávání aliskirenu se nedoporučuje u pacientů se závažnou

poruchou funkce ledvin (viz bod 4.4).

Farmakokinetika aliskirenu nebyla u pacientů s mírným až závažným jaterním onemocněním

signifikantně ovlivněna. Následně není u pacientů s mírným až závažným poškozením funkce jater

nutná úprava počáteční dávky aliskirenu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Kancerogenní potenciál byl hodnocen v 2leté studii na potkanech a v 6měsíční studii u transgenních

myší. Žádný kancerogenní potenciál nebyl zjištěn. U potkanů po dávce 1 500 mg/kg/den byl nalezen

jeden adenom tlustého střeva a jeden cekální adenokarcinom, které nebyly statisticky signifikantní.

Přestože má aliskiren známou dráždivost, bezpečnostní šíře pro člověka získaná ve studii u zdravých

dobrovolníků při dávce 300 mg byla stanovena na 9-11násobek dle koncentrace ve stolici nebo

6násobek podle koncentrace v mukose ve srovnání s dávkou 250 mg/kg/den v kancerogenní studii u

potkanů.

Aliskiren neměl žádný mutagenní potenciál v in vitro ani v in vivo studiích mutagenity. Tato

stanovení zahrnovala testy in vitro na bakteriálních a savčích buňkách a in vivo stanovení na

potkanech.

Studie reprodukční toxicity provedené s aliskirenem neodhalily jakýkoliv důkaz embryonální toxicity

nebo teratogenity při dávkách do 600 mg/kg/den u potkanů nebo při dávce 100 mg/kg/den u králíků.

Fertilita, prenatální ani postnatální vývoj nebyly u potkanů ovlivněny dávkami až do 250 mg/kg/den.

Tyto dávky vyvolaly systémovou expozici u potkanů 1 až 4krát vyšší a u králíků 5krát vyšší, než jaká

je expozice po maximální doporučované dávce u lidí (300 mg).

Farmakologické studie bezpečnosti neukázaly žádné nežádoucí účinky na centrální nervové,

respirační nebo kardiovaskulární funkce. Výsledky toxicity po opakovaném podávání u zvířat

odpovídaly známému potenciálu lokální dráždivosti nebo očekávaným farmakologickým účinkům

aliskirenu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Přípavek již není registrován

Krospovidon

Magnesium-stearát

Mikrokrystalická celulosa

Povidon

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Hydroxypropylmethylcelulosa

Makrogol

Mastek

Černý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Oxid titaničitý (E 171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba pouţitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 30

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PA/Alu/PVC – Alu blistry:

Balení obsahuje 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet.

Vícečetné balení obsahuje 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.

PVC/polychlortrifluorethylen (PCTFE) – Alu blistry:

Balení obsahuje 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98 nebo 280 tablet.

Vícečetné balení obsahuje 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.

Balení v perforovaných dávkovacích blistrech obsahuje 56 a 98 (2x49) tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŢITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/07/407/011-020

EU/1/07/407/031-040

Přípavek již není registrován

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŢENÍ REGISTRACE

22.08.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/184393/2012

EMEA/H/C/000851

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Sprimeo

aliskirenum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Sprimeo. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Sprimeo.

Co je Sprimeo?

Sprimeo je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku aliskiren. Je dostupný ve formě tablet

(150 mg a 300 mg).

K čemu se přípravek Sprimeo používá?

Přípravek Sprimeo se používá k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního tlaku) u dospělých.

Výraz „esenciální“ znamená, že hypertenze nemá žádnou zjevnou příčinu.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Sprimeo používá?

Doporučená dávka přípravku Sprimeo činí 150 mg jednou denně. Přípravek Sprimeo se může užívat

buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými léky na hypertenzi, s výjimkou inhibitorů angiotenzin

konvertujícího enzymu (ACE) a blokátorů angiotenzinového receptoru (ARB) u pacientů s diabetem

nebo se středně závažným či závažným poškozením ledvin. Měl by se užívat spolu s lehkým jídlem,

nejlépe vždy ve stejnou denní dobu. Přípravek Sprimeo by se neměl podávat společně

s grapefruitovým džusem. U pacientů, u nichž nedochází k dostatečné úpravě krevního tlaku, lze dávku

přípravku Sprimeo navýšit až na 300 mg jednou denně.

Přípavek již není registrován

Jak přípravek Sprimeo působí?

Léčivá látka v přípravku Sprimeo, aliskiren, je inhibitor reninu. Blokuje činnost lidského enzymu

s názvem renin, který se v těle podílí na tvorbě látky zvané angiotensin I. Angiotensin I se přeměňuje

na hormon angiotensin II, což je silný vazokonstriktor (látka, která zužuje krevní cévy). Blokováním

produkce angiotensinu I hladiny angiotensinu I i angiotensinu II klesají. Díky tomu dochází

k vazodilataci (rozšíření cév) a následnému poklesu krevního tlaku. To může zmírnit rizika spojená

s vysokým krevním tlakem, jako je například mozková mrtvice.

Jak byl přípravek Sprimeo zkoumán?

Přípravek Sprimeo byl zkoumán ve 14 hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno více než

10 000 pacientů s esenciální hypertenzí. Třináct z těchto studií zahrnovalo pacienty s mírnou až

středně závažnou hypertenzí a jedna zahrnovala pacienty se závažnou hypertenzí. Pět studií

porovnávalo účinky podávání samotného přípravku Sprimeo s účinky placeba (léčby neúčinným

přípravkem). Přípravek Sprimeo, ať už užívaný samostatně, nebo v kombinaci s jinými přípravky, byl

také porovnáván s jinými léky na hypertenzi. Studie, které zkoumaly použití přípravku Sprimeo

v kombinaci s jinými přípravky, sledovaly jeho účinky při použití s inhibitorem ACE (ramiprilem), s ARB

(valsartanem), s betablokátorem (atenololem), s blokátorem kalciového kanálu (amlodipinem) a

s diuretikem (hydrochlorothiazidem). Studie trvaly od 6 do 52 týdnů a hlavním měřítkem účinnosti byla

změna krevního tlaku, a to buď v klidové fázi srdečního cyklu (diastolický tlak), nebo při stažení

srdečních komor (systolický tlak). Tlak krve byl měřen jako „výška rtuťového sloupce v milimetrech“

(mmHg).

Jaký přínos přípravku Sprimeo byl prokázán v průběhu studií?

Samostatně podávaný přípravek Sprimeo byl při snižování krevního tlaku účinnější než placebo a

stejně účinný jako srovnávací léčby. Při souhrnném zhodnocení výsledků všech pěti studií, které

porovnávaly používání samotného přípravku Sprimeo s placebem, vykazovali pacienti ve věku do 65 let

po 8 týdnech užívání přípravku Sprimeo v dávce 150 mg pokles diastolického tlaku v průměru o

9,0 mmHg, a to z průměrné hodnoty 99,4 mmHg zjištěné při zahájení studie. V porovnání s tím došlo u

pacientů užívajících placebo k poklesu o 5,8 mmHg, a to z hodnoty 99,3 mmHg.

Větší poklesy byly zaznamenány u pacientů ve věku od 65 let a u pacientů užívajících vyšší dávky

přípravku Sprimeo. Přípravek Sprimeo snižoval krevní tlak i u pacientů s diabetem a u pacientů

s nadváhou. Ve dvou z uvedených studií účinek přípravku přetrvával až po dobu jednoho roku.

Studie přípravku Sprimeo podávaného v kombinaci s dalšími léky prokázaly, že tento přípravek dokáže

zajistit dodatečný pokles krevního tlaku v porovnání s poklesem způsobeným těmito léky podávanými

samostatně.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Sprimeo?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Sprimeo (zaznamenanými u 1 až 10 pacientů ze 100) jsou

závratě, průjem, artralgie (bolest kloubů) a hyperkalémie (vysoké hladiny draslíku v krvi). Úplný

seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Sprimeo je uveden v příbalové

informaci.

Přípravek Sprimeo nesmějí užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na aliskiren nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku. Přípravek nesmějí užívat pacienti, u kterých se při podání aliskirenu vyskytl

angioedém (podkožní otok), dědičný angioedém nebo angioedém bez zjevné příčiny, ani ženy, které

jsou těhotné déle než tři měsíce. U žen v prvních třech měsících těhotenství a u žen, které plánují

Sprimeo

strana 2/3

Přípavek již není registrován

Sprimeo

strana 3/3

otěhotnět, se jeho použití nedoporučuje. Přípravek Sprimeo nesmí být dále užíván spolu

s cyklosporinem, itrakonazolem nebo s dalšími léčivými přípravky známými pod názvem „potentní

inhibitory P-glykoproteinu" (například s chinidinem). Přípravek Sprimeo podávaný v kombinaci

s inhibitorem ACE nebo s ARB nesmějí užívat pacienti s diabetem nebo se středně závažným či

závažným poškozením ledvin.

Na základě čeho byl přípravek Sprimeo schválen?

Výbor CHMP vzal na vědomí, že přípravek Sprimeo účinně snižuje krevní tlak, a to jak při samostatném

použití, tak při kombinované léčbě. Výbor tedy CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Sprimeo převyšují

jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci. V návaznosti na posouzení

studie s názvem ALTITUDE však výbor CHMP v únoru 2012 doporučil, aby přípravek Sprimeo nebyl

užíván v kombinaci s inhibitory ACE nebo s ARB u pacientů s diabetem nebo se středně závažným či

závažným poškozením ledvin, neboť u nich existuje zvýšené riziko kardiovaskulárních nebo ledvinových

potíží.

Další informace o přípravku Sprimeo

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Sprimeo platné v celé Evropské unii dne

22. srpna 2007.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Sprimeo je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Sprimeo naleznete v příbalové

informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 04-2012.

Přípavek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace