SEROPRAM 40MG/ML Koncentrát pro infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
CITALOPRAM-HYDROCHLORID (CITALOPRAMI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
H. Lundbeck A/S, Valby
ATC kód:
N06AB04
INN (Mezinárodní Name):
CITALOPRAM HYDROCHLORIDE (CITALOPRAMI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
40MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
10X1ML; 5X0,5ML Ampulka
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
CITALOPRAM
Přehled produktů:
SEROPRAM
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
30/ 794/92-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
5702157105922

Sp.zn. sukls149401/2019

a sukls200179/2019

P

říbalová informace

:

informace pro uživatele

SEROPRAM 40 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

citaloprami hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaj

e.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

:

1. Co je Seropram a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Seropram užívat

3. Jak se Seropram používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Seropram uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. C

o je Seropram a k čemu se používá

Jaký je mechanismus účinku přípravku Seropram

Seropram patří do skupiny antidepresiv, nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání

serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém a zvyšují hladinu

serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového systému jsou klíčovým faktorem v rozvoji deprese a

souvisejících onemocnění.

K čemu se Seropram používá

Seropram obsahuje citalopram a používá se k léčbě deprese. Jakmile se začnete cítit lépe, brání

návratu příznaků onemocnění.

Obvyklá délka léčby přípravkem Seropram, koncentrát pro infuzní roztok je 10-14 dní.

Další léčba obvykle pokračuje přípravkem Seropram tablety nebo Seropram kapky.

Je možné, že Vám lékař předepsal Seropram z jiného důvodu. V případě nejasností se zeptejte svého

lékaře, proč Vám byl Seropram předepsán.

2.

Čemu

musíte věnovat pozornost, než začnete S

eropram

užívat

Neužívejte Seropram

jestliže jste alergický(á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže užíváte léčivý přípravek ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO). Mezi

IMAO patří přípravky jako je fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid, tranylcypromin,

selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemid (užívaný k léčbě deprese) a

linezolid (antibiotikum)

jestliže máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo jestliže jste někdy v minulosti měl(a)

poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření

vyhodnotí, jak srdce funguje)

jestliže užíváte léčivé přípravky na poruchu srdečního rytmu nebo léčivé přípravky, které

mohou srdeční rytmus ovlivnit (viz také bod níže „Další léčivé přípravky a Seropram”)

V případě, že jste ukončil(a) užívání přípravku patřícího mezi IMAO, je potřeba vyčkat 2 týdny než

začnete užívat Seropram.

Po ukončení užívání moklobemidu je zapotřebí vyčkat 1 den, než začnete užívat Seropram.

Po ukončení léčby přípravkem Seropram je nutno čekat 1 týden, než je možno zahájit léčbu jakýmkoli

přípravkem ze skupiny IMAO.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Seropram se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Oznamte, prosím,

svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní potíže nebo onemocnění, o kterých by Váš lékař

měl vědět. Obzvláště sdělte svému lékaři:

pokud jste ve fázi mánie nebo panické ataky.

pokud máte poruchu funkce jater nebo ledvin. Lékař Vám může upravit dávkování přípravku.

pokud máte cukrovku. Léčba přípravkem Seropram může narušit rovnováhu glukosy. Může

být potřeba upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.

pokud máte epilepsii. Jestliže se při léčbě přípravkem Seropram objeví záchvaty nebo vzroste

jejich četnost, měla by být léčba přerušena (viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky”).

pokud máte některou poruchu srážlivosti krve.

pokud máte sníženou hladinu sodíku v krvi.

pokud podstupujete elektrokonvulzivní terapii.

pokud máte nebo jste někdy v minulosti měl(a) problémy se srdcem, nebo pokud jste

v nedávné době prodělal(a) srdeční záchvat.

pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako

důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik

(močopudné přípravky).

pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při

vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.

pokud máte problémy s rozšířením zornice oka (mydriáza) nebo máte glaukom (zelený oční

zákal).

Prosím, informujte svého lékaře, pokud se u Vás některé z těchto onemocnění vyskytlo kdykoli v

minulosti.

Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení

Někteří pacienti s bipolární afektivní poruchou mohou přejít do manické fáze, charakterizované

neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a nadměrnou tělesnou

aktivitou. Pokud se takové příznaky u Vás objeví, vyhledejte svého lékaře.

Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout příznaky jako je neklid nebo obtíže zůstat

sedět či stát v klidu (akatizie). Informujte neprodleně svého lékaře, pokud se takové příznaky u Vás

objeví.

Léčivé přípravky jako Seropram (tzv. SSRI/SNRI) mohou vyvolat příznaky sexuální

dysfunkce (viz bod 4). V některých případech tyto příznaky přetrvávaly i po ukončení léčby.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení

V

aší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě.

Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž

určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může

být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu

jestliže jste

mladý dospělý.

Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko

sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými

onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned

svého lékaře nebo nejbližší nemocnici

Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli,

že máte deprese nebo

úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a)

požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-

li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Děti a dospívající Seropram by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět,

že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu

nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání

(převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Seropram pacientům do 18 let

předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Seropram pacientovi

do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18

let, kteří jsou léčeni přípravkem Seropram, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků,

měli byste o tom informovat svého lékaře.

Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Seropram ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a

rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Zvláštní upozornění vztahující se k Vašemu onemocnění

Podobně jako u jiných přípravků používaných k léčbě depresí nebo jiných souvisejících onemocnění,

nedochází ke zlepšení příznaků okamžitě. Může trvat několik týdnů po zahájení léčby přípravkem

Seropram, než pocítíte zlepšení.

U léčby panické úzkostné poruchy nastává zlepšení po 2 až 4 týdnech léčby.

U některých pacientů může na začátku léčby nastat období zvýšené úzkosti, které zpravidla ustoupí

během pokračování léčby. Je proto velmi důležité, abyste se řídil(a) pokyny lékaře a neměnil(a) dávku

bez toho, abyste se poradil(a) se svým lékařem.

Pokud budete mít úzkostné myšlenky nebo se u Vás vyskytne některý z výše uvedených příznaků,

vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Užívání léků skupiny SSRI/SNRI (do které Seropram patří), bývá spojováno s rozvojem akatizie

(nepříjemného vnitřního pocitu neklidu s neschopností sedět v klidu a zůstat v klidu). Tyto příznaky se

projevují nejčastěji v prvních týdnech léčby. Pokud se u Vás některý z těchto příznaku objeví, měl(a)

byste ihned informovat svého lékaře.

D

alší

léčivé přípravky a Seropram

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek jiných přípravků a toto působení může někdy

vyvolat vznik závažných nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z následujících přípravků:

“neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)” obsahující léčivou látku fenelzin,

iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin. Pokud jste užíval(a) kterýkoli z těchto

přípravků, je potřeba vyčkat 14 dní, než zahájíte léčbu přípravkem Seropram. Po ukončení

léčby přípravkem Seropram je nutno vyčkat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z

těchto přípravků.

“reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A” obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese).

antibiotikum linezolid

lithium (užívané k profylaxi a léčbě bipolární afektivní poruchy) a tryptofan

imipramin a desipramin (oba užívané k léčně deprese)

“ireverzibilní inhibitory MAO-B” obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy

choroby). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků. Dávka selegilinu nesmí

přesáhnout 10 mg denně.

metoprolol (užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku a/nebo onemocnění srdce); dochází ke

zvýšení plazmatické hladiny metoprololu, avšak zesílení účinku nebo výskyt nežádoucích

účinků v souvislosti s tímto zvýšením nebyly zaznamenány

sumatriptan a podobné přípravky (užívané k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení

silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků. Pokud se u Vás

projeví jakékoli neobvyklé příznaky při jejich současném užívání, navštivte svého lékaře.

cimetidin, lansoprazol a omeprazol (používané k léčbě žaludečních vředů), flukonazol

(používaný k léčbě plísňových infekcí), fluvoxamin (používaný k léčbě deprese) a tiklopidin

(používaný ke snížení rizika cévní mozkové příhody). Tyto přípravky mohou vést ke zvýšení

hladiny citalopramu v krvi.

přípravky ovlivňující funkci krevních destiček (např. antipsychotika, kyselina acetylsalicylová

(užívaná k tlumení bolesti), nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (užívané k léčbě zánětu

kloubů); mírně zvyšují riziko výskytu poruch srážlivosti krve

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese.

Současné podávání s přípravkem Seropram může zvýšit riziko nežádoucích účinků.

meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný

k potlačení silné bolesti) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů

antidepresiva a neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) kvůli možnému riziku

snížení prahu pro vznik záchvatů přípravky, které snižují hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi,

za těchto podmínek zvyšují riziko život ohrožujících poruch srdečního rytmu.

Neužívejte Seropram, pokud užíváte přípravky na poruchu srdečního rytmu nebo přípravky, které

mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové

deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např.

sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin),

některá antihistaminika (astemizol, mizolastin).

Máte-li jakékoli další otázky, měl(a) byste se poradit se svým lékařem.

Seropram s

jídlem

,

pitím

a alkoholem Seropram může být užíván s jídlem nebo nalačno (viz bod 3

„Jak se Seropram užívá”).

Seropram neprohlubuje účinek alkoholu, nicméně se nedoporučuje požívat alkohol v průběhu léčby

přípravkem Seropram.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud jste těhotná

nebo kojíte, neměla byste Seropram užívat, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se

svým lékařem.

Pokud jste užívala Seropram během posledních 3 měsíců těhotenství nebo do porodu, měla byste

vědět, že se u Vašeho novorozence mohou vyskytnout následující příznaky: obtížné dýchání,

namodralé zabarvení kůže, záchvaty, změny tělesné teploty, potíže s příjmem potravy, zvracení, nízká

hladina cukru v krvi, zvýšené nebo snížené svalové napětí, zesílení reflexů, třes, neklid, podrážděnost,

netečnost, neutišitelný pláč, spavost a obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne

kterýkoli z těchto příznaků, vyhledejte, prosím, neprodleně lékaře.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Seropram. Užívání látek

podobných přípravku Seropram během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí

zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců,

který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během

prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte

dětského lékaře.

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to

mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Seropram obecně nezpůsobuje ospalost; avšak pokud se u Vás na počátku léčby vyskytnou příznaky

jako závratě nebo ospalost, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte nářadí nebo stroje, dokud tyto

příznaky nevymizí.

Důležité informace o některých složkách léčivého

přípravku Serop

ram

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3. J

ak se Seropram používá

Dávkování a způ

sob po

užití

Lék Vám bude podán Vaším lékařem nebo sestrou.

Seropram se aplikuje každý den.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí

Lékař obvykle předepíše dávku v rozmezí 20-40 mg denně.

Seropram koncentrát se upravuje zředěním ve vhodném roztoku a je podán nitrožilně formou infuze.

Během hodiny obdržíte 20 mg léčivé látky.

Starší pacienti (nad 65 let)

Úvodní dávka má být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně. Starší pacienti

obvykle nemají dostat dávku vyšší než 20 mg denně.

Pacienti se zvláštním rizikem

Pacienti s onemocněním jater nemají dostat dávku vyšší než 20 mg denně.

Pou

žití u dětí a dospívajících

Seropram nemá být podáván dětem a dospívajícím. Více informací viz

bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Seropram užívat”.

Délka léčby

Obvyklá délka léčby přípravkem Seropram koncentrát pro infuzní roztok je 10-14 dní.

Další léčba obvykle pokračuje přípravkem Seropram tablety nebo Seropram kapky.

Může trvat několik dní, než se začnete cítit lépe. U tohoto typu léčby je to běžné.

Je důležité, abyste dokončil(a) léčebnou kúru přesně dle pokynů lékaře.

Jestliže jste

užil

(a)

více přípravku Seropram, než jste měl

(a)

Lék Vám bude podán Vaším lékařem nebo sestrou.

Je tedy nepravděpodobné, že by u Vás došlo k předávkování citalopramem a výskytu nežádoucích

účinků uvedených níže. V případě předávkování budou zavedena symptomatická a podpůrná opatření.

Některé příznaky předávkování by mohly být křeče, změna srdečního rytmu, ospalost, kóma, zvracení,

třes, snížení krevního tlaku, zvýšení krevního tlaku, pocit na zvracení, serotoninový syndrom (viz bod

4), neklid, závratě, rozšířené zornice očí.

Jestliže ukončujete léčbu přípravkem Seropram

Při náhlém přerušení léčby se mohou objevit mírné a přechodné příznaky z vysazení jako jsou:

závratě, pocity brnění (mravenčení), poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout),

pocity úzkosti, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení, pocení, pohybový neklid, třes, pocity

zmatenosti nebo dezorientovanosti, pocity rozrušení nebo podrážděnosti, průjem, zrakové poruchy,

bušení srdce (palpitace).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Mnohé nežádoucí účinky mohou být

také projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně vymizí, jakmile se začnete cítit lépe.

U některých pacientů byly zaznamenány následující závažné nežádoucí účinky.

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, přestaňte Seropram užívat a neprodleně

navštivte svého lékaře:

vysoká horečka, pohybový neklid (agitovanost), zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby,

které mohou být příznaky vzácně se vyskytujícího serotoninového syndromu, který byl

zaznamenán při kombinovaném užití různých antidepresiv

otok kůže, jazyka, rtů nebo kdekoli v obličeji, obtížné dýchání nebo polykání (alergická

reakce)

neobvyklé krvácení včetně krvácení z trávicího traktu

Vzácné, ale závažné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte Seropram užívat a neprodleně

navštivte svého lékaře:

hyponatremie: nízká hladina sodíku v krvi, která může vyvolat únavu, zmatenost a třes svalů

Následující nežádoucí účinky jsou zpravidla mírné a většinou odezní po několika dnech léčby. Často

však mohou být projevem Vaší nemoci a v takovém případě ustupují, jakmile se začnete cítit lépe.

Pokud Vám nežádoucí účinky způsobují obtíže, nebo trvají déle než několik dní, kontaktujte svého

lékaře.

Sucho v ústech zvyšuje riziko výskytu zubního kazu, čistěte si proto zuby častěji než obvykle.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

Spavost

Nespavost

Zvýšené pocení

Sucho v ústech

Pocit na zvracení (nauzea)

Bolest hlavy

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

Snížená chuť k jídlu

Pohybový neklid

Pokles sexuální aktivity

Úzkost

Nervozita

Stavy zmatenosti

Abnormální sny

Třes

Brnění nebo pocit necitlivosti v rukou nebo chodidlech

Závratě

Poruchy pozornosti

Zvonění v uších (tinitus)

Zívání

Průjem

Zvracení

Zácpa

Svědění

Bolest svalů a kloubů

Problémy s ejakulací a erekcí u mužů

Problémy s orgasmem u žen

Únava

Pokles tělesné hmotnosti

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

Podkožní krvácení (sklon k tvorbě modřin)

Zvýšená chuť k jídlu

Agresivita

Pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či k sobě samému

Halucinace

Mánie

Krátkodobá ztráta vědomí

Rozšířené zornice

Rychlý srdeční rytmus

Pomalý srdeční rytmus

Kopřivka

Vypadávání vlasů

Kožní vyrážka

Přecitlivělost na světlo

Obtíže při močení

Nadměrné menstruační krvácení

Otoky rukou nebo nohou

Zvýšení tělesné hmotnosti

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

Křeče (epileptický záchvat)

Mimovolní pohyby

Poruchy chuti

Krvácení

Zánět jater

Horečka

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

Myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, viz také bod „Upozornění a opatření”

Snížený počet krevních destiček způsobující zvýšené riziko krvácení a tvorby modřin

Zvýšená přecitlivělost (kožní vyrážka)

Závažná alergická reakce způsobující obtíže s dýcháním nebo závratě

Zvýšené množství vyloučené moči

Hypokalemie: snížená hladina sodíku v krvi způsobující svalovou slabost, záškuby nebo abnormální

srdeční rytmus

Záchvat paniky

Skřípání zubů

Neklid

Neobvyklé svalové pohyby, ztuhlost nebo křeče

Akatizie (mimovolní pohyby svalů)

Zrakové poruchy

Nízký krevní tlak

Krvácení z nosu

Náhlý otok kůže nebo sliznic

Bolestivá erekce

Tvorba mléka u mužů a u žen, které nekojí

Krvácení mimo menstruační cyklus

Abnormální jaterní testy

Změny na EKG (prodloužení tzv. QT intervalu), ventrikulární arytmie (nepravidelný srdeční rytmus)

včetně torsade de pointes

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5. Ja

k Seropram uchovávat

Tento přípravek je obvykle uchováván Vaším lékařem či sestrou.

V případě, že jej uchováváte doma:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte Seropram při teplotě do 25 °C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po naředění uchovávejte při teplotě 2 – 8 °C nejdéle však po dobu 6 hodin.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu nebo v případě, že si

všimnete změny barvy roztoku.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další inform

ace

Co Seropram obsahuje

Léčivou látkou je citalopramum (ve formě citaloprami hydrochloridum).

1 ml přípravku Seropram, koncentrát pro infuzní roztok obsahuje citalopramum 40 mg (ve formě

citaloprami hydrochloridum 44,48 mg).

Dalšími pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda pro injekci.

Jak Seropram

vypadá a co obsahuje

toto

balení

Seropram, koncentrát pro infuzní roztok 40 mg/ml je obsažený v bezbarvých skleněných ampulkách

obsahujících 0,5 ml (20 mg) a 1 ml (40 mg) roztoku.

Velikost balení: 5x 0,5 ml/20 mg, 10x 1 ml/40 mg.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

Dánsko

Zastoupení

v

České republice

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Lundbeck Česká republika s.r.o., Bozděchova 7, 150 00 Praha 5

Tel: +420 225 275 600

Tato

příbalová

informace byla naposledy

revidována

: 30. 8. 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Seropram koncentrát se upravuje zředěním ve 250 ml vhodného roztoku (0,9% sterilní fyziologický

roztok nebo 5% sterilní roztok glukosy) a poté se aplikuje pomalu intravenózně jehlou nebo kanylou,

které jsou připojené k infuznímu setu. Během hodiny se podává 20 mg citalopramu.

Uchovávejte Seropram při teplotě do 25 °C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po naředění uchovávejte při teplotě 2 – 8 °C nejdéle však po dobu 6 hodin.

1/14

Sp.zn. sukls149401/2019

a sukls200179/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SEROPRAM 40 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje citalopramum 40 mg, což odpovídá citaloprami hydrochloridum 44,48 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

Čirý, téměř bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

T

erapeutické indikace

Léčba depresivního onemocnění.

4.2

D

ávkování

a způsob po

d

ání

Dávkování

Deprese

Dospělí

Léčba může být zahájena infuzní terapií po dobu nejdéle 10-14 dní. Citalopram má být podáván

v jedné denní dávce 20 mg. V závislosti na individuální odpovědi pacienta

je možné dávku

zvýšit až na dávku maximálně 40 mg podanou v jediné dávce.

Délka terapie

Délka infuzní terapie trvá obvykle 10-14 dní a poté má následovat terapie perorální formou.

Antidepresivní účinek obvykle nastupuje po 2-4 týdnech léčby. Léčba antidepresivy je

symptomatická a musí probíhat přiměřeně dlouhou dobu, obvykle 6 měsíců po ústupu příznaků,

aby se předešlo relapsu. U pacientů s rekurentní depresivní (unipolární) poruchou může být

zapotřebí udržovací terapie po dobu několika let z důvodu prevence dalších epizod.

Starší pacienti (

>

65 let)

Dávka pro starší pacienty má být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10–20 mg denně.

Doporučená maximální denní dávka pro starší pacienty je 20 mg.

Děti a dospívající (

<

18 let)

Seropram nemá být používán k terapii dětí a dospívajících do 18 let (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin se nevyžaduje úprava dávkování.

Opatrnost se doporučuje u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <30

ml/min, viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

Pro pacienty s mírně až středně závažnou poruchou funkce jater je úvodní doporučená denní

dávka 10 mg po dobu prvních dvou týdnů léčby. V závislosti na individuální odpovědi pacienta

2/14

je možné dávku zvýšit až na maximální denní dávku 20 mg. U pacientů se závažnou poruchou

funkce jater se doporučuje opatrnost a pečlivá titrace dávky (viz bod 5.2).

Pomalí metabolizátoři cytochromu CYP2C19

Pro pacienty, o nichž je známo, že jsou pomalí metabolizátoři enzymového systému CYP2C19,

je doporučená úvodní denní dávka 10 mg po dobu prvních dvou týdnů léčby. V závislosti na

individuální odpovědi pacienta je možné zvýšit dávku až na maximální dávku 20 mg denně (viz

bod 5.2).

Příznaky z vysazení doprovázející ukončení léčby SSRI

Je třeba se vyvarovat náhlého vysazení přípravku. Při ukončování léčby citalopramem má být

dávka postupně snižována během nejméně 1-2 týdnů, aby se snížilo riziko příznaků z vysazení

(viz bod 4.4 a 4.8). Pokud se během snižování dávky nebo po ukončení léčby příznaky z

vysazení vyskytnou, je třeba zvážit návrat k předchozí předepsané dávce. Následně může lékař

pokračovat ve snižování dávky, které by ale mělo probíhat mnohem pomaleji.

Způsob podání

Infuze přípravku Seropram se aplikuje v jedné denní dávce kdykoli v průběhu dne.

Seropram 40 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok se ředí 250 ml fyziologického roztoku nebo

5% glukosy. Podává se ve formě intravenózní infuze, kdy aplikace každých 20 mg citalopramu

trvá nejméně 1 hodinu.

Roztok po naředění musí být spotřebován během 6 hodin.

Seropram koncentrát pro infuzní roztok nesmí být aplikován formou intramuskulární či

intravenózní injekce.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)

Citalopram se nesmí podávat pacientům užívajícím inhibitory monoaminooxidázy (IMAO),

včetně selegilinu v dávce přesahující 10 mg denně. Citalopram se nesmí podávat 14 dní po

ukončení léčby ireverzibilními IMAO nebo po dobu stanovenou po ukončení užívání

reverzibilních IMAO (RIMA), jak je uvedeno v textech pro RIMA.

Mezi ukončením léčby přípravkem Seropram a začátkem léčby IMAO je třeba zachovat interval

7 dní (viz bod 4.5).

Citalopram je kontraindikován v kombinaci s linezolidem, pokud není k dispozici vybavení

k pečlivému sledování a monitorování krevního tlaku (viz bod 4.5).

Citalopram je kontraindikován u pacientů se známým prodloužením QT intervalu nebo se

syndromem vrozeného dlouhého QT intervalu.

Je kontraindikováno současné užívání citalopramu s léčivými přípravky, o nichž je známo, že

prodlužují QT interval (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Léčba starších pacientů a pacientů se sníženou funkcí ledvin a jater viz bod 4.2.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Antidepresiva nemají být používána k terapii dětí a dospívajících do 18 let. Sebevražedné

chování (pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky) a hostilita (převážně agresivita,

opoziční chování a hněv) byly v klinických studiích mnohem častěji pozorovány u dětí a

dospívajících léčených antidepresivy v porovnání s těmi, kteří dostávali placebo. Nicméně

jestliže je rozhodnutí o léčbě založeno na klinické potřebě, pak má být pacient pečlivě sledován

pro výskyt sebevražedných symptomů. Navíc nejsou k dispozici dostačující údaje o dlouhodobé

3/14

bezpečnosti použití u dětí a dospívajících týkající se růstu, dospívání a rozvoje kognitivních a

behaviorálních funkcí.

Paradoxní úzkost

U některých pacientů s panickou poruchou se při zahájení léčby antidepresivy mohou zvýraznit

symptomy úzkosti. Tato paradoxní reakce obvykle odezní během dvou týdnů léčby. Ke snížení

pravděpodobnosti výskytu anxiogenního účinku se doporučuje léčbu zahájit nižší úvodní dávkou

(viz bod 4.2).

Hyponatremie

Při léčbě SSRI byla vzácně pozorována hyponatremie, pravděpodobně v důsledku nepřiměřené

sekrece antidiuretického hormonu (syndrom SIADH), která obvykle vymizí po ukončení terapie.

Zdá se, že riziko je u starších žen vyšší.

Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení

Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a

sebevražd (příhod souvisejících se sebevraždou). Riziko přetrvává až do doby, dokud není

dosaženo významné remise. Jelikož se zlepšení nemusí projevit během několika prvních nebo i

dalších týdnů léčby, mají být pacienti během tohoto období pečlivě monitorováni. Je obecnou

klinickou zkušeností, že se riziko sebevraždy může zvýšit v časných stadiích zotavování.

Také další psychiatrická onemocnění, u nichž je citalopram předepisován, mohou být spojena se

zvýšeným rizikem příhod souvisejících se sebevraždou. Navíc mohou tato onemocnění probíhat

společně s depresivní poruchou. Proto se má při léčbě jiných psychiatrických poruch dodržovat

stejná bezpečnostní opatření, jako při léčbě pacientů s depresivní poruchou. Pacienti, kteří mají

v anamnéze výskyt příhod souvisejících se sebevraždou nebo kteří vykazují významný stupeň

sebevražedné představivosti před začátkem léčby, mají vyšší riziko sebevražedných myšlenek

nebo pokusů o sebevraždu a mají být během léčby pečlivě monitorováni. Meta-analýza

placebem kontrolovaných klinických studií prováděných u dospělých trpících psychiatrickými

poruchami prokázala ve srovnání s placebem vyšší riziko sebevražedného chování u mladých

dospělých do 25 let léčených antidepresivy. Pacienti, a zvláště ti, kteří mají vysoké riziko, mají

být během léčby pečlivě sledováni, a to především na začátku léčby a po změně dávkování.

Pacienti (a jejich ošetřovatelé) mají být upozorněni na to, že je nutné sledovat jakékoli zhoršení

jejich stavu, vznik sebevražedného chování nebo myšlenek a neobvyklých změn chování a na to,

že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Akatizie/psychomotorický neklid

Léčba SSRI/SNRI může být doprovázena rozvojem akatizie, charakterizované subjektivně

nepříjemným nebo úzkostným neklidem, potřebou stále se pohybovat, často spojenými s

neschopností sedět či stát. Pravděpodobnost výskytu těchto projevů je nejvyšší během prvních

několika týdnů léčby. U pacientů, u kterých se rozvinuly příznaky, může být zvýšení dávky

nevhodné.

Mánie

U pacientů s bipolárně afektivním onemocněním může dojít k přesmyku do manické fáze.

Pokud pacient přejde do manické fáze, citalopram musí být vysazen.

Epileptické záchvaty

Záchvaty jsou potenciálním rizikem u antidepresiv. Podávání citalopramu má být ukončeno,

pokud se u pacienta objeví záchvaty. U pacientů s nestabilní epilepsií je třeba se vyhnout

podávání citalopramu a pacienti s kontrolovanou epilepsií musí být pečlivě sledováni.

Citalopram má být vysazen, pokud se zvýší četnost záchvatů.

Diabetes

U pacientů s diabetem může léčba přípravky SSRI narušit kontrolu glykemie do té míry, že je

zapotřebí upravit dávkování inzulinu nebo perorálních antidiabetik.

Serotoninový syndrom

4/14

V ojedinělých případech byl u pacientů užívajících SSRI hlášen serotoninový syndrom.

Kombinace symptomů jako je agitovanost, tremor, myoklonus a hypertermie může naznačovat

rozvoj serotoninového syndromu. V takovém případě musí být léčba citalopramem neprodleně

přerušena a zahájena symptomatická léčba.

Serotonergně působící léčivé přípravky

Citalopram nemá být podáván současně s léčivými přípravky, které mají serotonergní účinky,

jako je sumatriptan nebo jiné triptany, tramadol, oxitriptan a tryptofan.

Krvácení

Při léčbě SSRI byly hlášeny případy prodloužení doby krvácení a/nebo poruchy krvácení jako

ekchymóza, gynekologické krvácení, gastrointestinální krvácení a další podkožní nebo slizniční

krvácení (viz bod 4.8). U pacientů užívajících SSRI se doporučuje opatrnost, zejména při

současném užívání léčivých látek ovlivňujících funkci krevních destiček nebo jiných léčivých

látek, které mohou zvýšit riziko krvácení, stejně tak u pacientů s anamnézou krvácivých poruch

v anamnéze (viz bod 4.5).

ECT (elektrokonvulzivní terapie)

Klinické zkušenosti se současným podáváním SSRI a ECT jsou omezené, a proto je zapotřebí

zvýšené opatrnosti.

Třezalka tečkovaná

Při současném užívání citalopramu a rostlinných přípravků obsahujících třezalku tečkovanou

(Hypericum perforatum) může být častější výskyt nežádoucích účinků. Proto citalopram a

přípravky obsahující třezalku tečkovanou nemají být užívány současně (viz bod 4.5).

Příznaky z vysazení doprovázející ukončení léčby

Příznaky z vysazení se běžně vyskytují při ukončování léčby, obzvláště pokud je přerušení náhlé

(viz bod 4.8). V klinických studiích prevence rekurence se vyskytovaly nežádoucí účinky po

ukončení léčby citalopramem u 40 % pacientů a u 20 % pacientů, kteří v léčbě citalopramem

pokračovali.

Riziko výskytu příznaků z vysazení může záviset na několika faktorech zahrnujících délku léčby,

dávkování během léčby a rychlost snižování dávky. Nejčastěji se vyskytly závratě, smyslové

poruchy (včetně parestezie), poruchy spánku (včetně nespavosti a živých snů), agitovanost nebo

anxieta, nauzea a/nebo zvracení, tremor, zmatenost, pocení, bolest hlavy, diarea, palpitace, emoční

labilita, podrážděnost a zrakové poruchy. Tyto symptomy jsou obvykle mírné až středně těžké, ale

u některých pacientů může být jejich intenzita závažná. Příznaky se obvykle objevují během

prvních dnů po ukončení léčby, ale velmi zřídka se vyskytly u pacientů, kteří zapomněli užít

předepsanou dávku. Příznaky obvykle spontánně odezní během dvou týdnů, ale u některých

pacientů

mohou přetrvávat po

delší dobu (2-3 měsíce

nebo

déle). Proto se doporučuje

při

ukončování léčby vysazovat citalopram postupným snižováním dávky během několika týdnů nebo

měsíců dle individuální potřeby pacienta (viz Příznaky z vysazení doprovázející ukončení léčby

SSRI, bod 4.2).

Sexuální dysfunkce

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)/inhibitory zpětného vychytávání

serotoninu a noradrenalinu (norepinefrinu) (SNRI) mohou způsobit příznaky sexuální dysfunkce

(viz bod 4.8). Byly hlášeny případy dlouhodobé sexuální dysfunkce, kdy příznaky přetrvávaly i

po přerušení léčby SSRI/SNRI.

Psychóza

Léčba psychotických pacientů s depresí může zesílit psychotické symptomy.

Prodloužení QT intervalu

Bylo zjištěno, že citalopram způsobuje na dávce závislé prodloužení QT intervalu. Po uvedení

přípravku na trh byly hlášeny případy prodloužení QT intervalu a ventrikulárních arytmií včetně

5/14

torsade de pointes a to převážně u žen s hypokalemií nebo s již existujícím prodloužením QT

intervalu nebo jiným srdečním onemocněním (viz body 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 a 5.1).

Opatrnost se doporučuje u pacientů se signifikantní bradykardií, nebo u pacientů s nedávno

prodělaným infarktem myokardu nebo nekompenzovaným srdečním selháním.

Poruchy elektrolytové rovnováhy jako je hypokalemie nebo hypomagnesemie zvyšují riziko

maligních arytmií a měly by být upraveny před zahájením léčby citalopramem.

U pacientů se stabilizovaným srdečním onemocněním se má před zahájením léčby

zvážit EKG vyšetření.

Pokud se během léčby citalopramem objeví známky srdeční arytmie, léčba má být přerušena a

mělo by být provedeno EKG vyšetření.

Glaukom s uzavřeným úhlem

SSRI včetně citalopramu mohou mít vliv na velikost pupily s následnou mydriázou. Tento

mydriatický účinek je potenciálně schopný zúžit zejména u predisponovaných pacientů oční

komorový úhel, mající za následek zvýšení nitroočního tlaku a glaukom s uzavřeným úhlem.

Citalopram má být proto užíván s opatrností u pacientů s glaukomem s uzavřeným úhlem nebo

s glaukomem v anamnéze.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a

j

iné formy interakce

Farmakodynamické interakce

Na farmakodynamické úrovni byly hlášeny případy výskytu serotoninového syndromu při

současném užití citalopramu, moklobemidu a buspironu.

Kontraindikované kombinace

Inhibitory MAO

Současné užití citalopramu a inhibitorů MAO může vyvolat závažné nežádoucí účinky včetně

vzniku serotoninového syndromu (viz bod 4.3). Byly hlášeny závažné, někdy fatální reakce, při

současném užívání SSRI a inhibitoru monoaminooxidázy (IMAO), včetně ireverzibilního MAO

inhibitoru selegilinu, reverzibilních MAO inhibitorů linezolidu a moklobemidu, a to i v případě

nedávného ukončení léčby SSRI a zahájením léčby přípravkem ze skupiny IMAO.

Některé případy se podobaly serotoninovému syndromu. Symptomy interakcí léčivé látky a

IMAO zahrnují: agitovanost, tremor, myoklonus a hypertermii.

Prodloužení QT intervalu

Farmakokinetické a farmakodynamické studie mezi citalopramem a jinými léčivými přípravky,

které prodlužují QT interval, nebyly provedeny. Aditivní účinek citalopramu a těchto léčivých

přípravků nelze vyloučit. Proto je kontraindikováno současné podávání citalopramu a léčivých

přípravků, které prodlužují QT interval, jako jsou antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika

(fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé

antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin i.v., pentamidin,

antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika (astemizol, mizolastin) atd.

Pimozid

Současné podání jednotlivé dávky 2 mg pimozidu pacientům léčeným racemickým

citalopramem 40 mg/den po dobu 11 dní vyvolalo zvýšení AUC a Cmax pimozidu, avšak

nerovnoměrně v celé studii. Současné podání pimozidu a citalopramu vyvolalo prodloužení QT

6/14

intervalu přibližně o 10 ms. Způsobená interakce byla zaznamenána už při nízkých dávkách

pimozidu, proto je současné podávání citalopramu a pimozidu kontraindikováno.

Kombinace vyžadující zvláštní pozornost

Selegilin (selektivní MAO

-B inhibitor)

Farmakokineticko/farmakodynamická interakční studie současného podávání citalopramu (20

mg denně) a selegilinu (10 mg denně) neprokázala klinicky významné interakce. Současné

podávání citalopramu a selegilinu (v dávce vyšší než 10 mg denně) je kontraindikováno (viz bod

4.3).

Serotonergně působící přípravky

Lithium a tryptofan

V klinických studiích nebyly zaznamenány farmakodynamické interakce při současném

podávání citalopramu a lithia. Byly však zaznamenány případy zesílení účinku SSRI při

současném užívání s lithiem nebo tryptofanem, proto musí současné užívání citalopramu s

těmito přípravky probíhat za zvýšené opatrnosti. Jako obvykle se má pokračovat pravidelné

monitorování hladin lithia. Současné podávání se serotonergně působícími léčivými přípravky

(např. tramadol, sumatriptan) může vést k zesílení účinků na 5-HT receptorech. Dokud nebudou

k dispozici další informace, současné podávání citalopramu a 5-HT agonistů, jako je sumatriptan

a další triptany, se nedoporučuje (viz bod 4.4).

Třezalka tečkovaná

Mezi přípravky SSRI a rostlinnými přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum

perforatum) mohou nastat dynamické interakce, které mohou zvýšit výskyt nežádoucích účinků

(viz bod 4.4). Farmakokinetické interakce nebyly zkoumány.

Krvácení

Doporučuje se pečlivé sledování pacientů užívajících současně perorální antikoagulancia,

přípravky ovlivňující funkci krevních destiček, jako jsou nesteroidní antirevmatika (NSAID),

kyselina acetylsalicylová, dipyridamol a tiklopidin nebo jiné přípravky (např. atypická

antipsychotika), které mohou zvýšit riziko krvácení (viz bod 4.4).

ECT (elektrokonvulzi

vní terapie)

Nebyly provedeny klinické studie, které by zhodnotily poměr rizika a přínosu současného

použití elektrokonvulzivní terapie a citalopramu (viz bod 4.4).

Alkohol

Nebyly prokázány farmakodynamické nebo farmakokinetické interakce mezi citalopramem a

alkoholem. Avšak současné podávání citalopramu a alkoholu není vhodné.

Léčivé přípravky vyvolávající hypokalemii/hypomagnesemii

Při současném podávání léčivých přípravků vyvolávajících hypokalemii/hypomagnesemii je

zapotřebí opatrnosti vzhledem ke zvýšenému riziku maligních arytmií (viz bod 4.4).

Léčivé přípravky snižující práh pro vznik záchvatů

SSRI mohou snižovat práh pro vznik záchvatů. Při současném užívání s léčivými přípravky,

které také mohou snižovat práh pro vznik záchvatů (např. antidepresiva

SSRI

neuroleptika

butyrofenony, thioxanteny

meflochin, bupropion a tramadol), je zapotřebí zvýšené opatrnosti.

Farmakokinetické interakce

Metabolismus citalopramu na demethylcitalopram je zprostředkován izoenzymy

cytochromového systému P450, a to CYP2C19 (přibližně 38 %), CYP3A4 (přibližně 31 %) a

CYP2D6 (přibližně 31 %). Vzhledem k tomu, že je citalopram metabolizován více než jedním

cytochromovým systémem, je inhibice jeho metabolismu málo pravděpodobná, jelikož inhibice

7/14

jednoho enzymu může být kompenzována jiným enzymem. Proto je při současném podávání

citalopramu s jinými léčivými přípravky velmi malá pravděpodobnost vzniku farmakokinetické

interakce.

Jídlo

Nebyl zaznamenán vliv jídla na absorpci a jiné farmakokinetické vlastnosti citalopramu.

Vliv jiných léčivých přípravků na farmakokinetiku citalopramu

Při současném podávání s ketokonazolem (silný inhibitor CYP3A4) se farmakokinetické

parametry citalopramu neměnily.

Farmakokinetická interakční studie lithia a citalopramu neprokázala farmakokinetické interakce

(viz také výše).

Cimetidin

Cimetidin, známý enzymový inhibitor, způsobil mírné zvýšení průměrné hladiny citalopramu v

ustáleném stavu. Při podání citalopramu v kombinaci s cimetidinem se proto doporučuje

opatrnost. Souběžné podávání escitalopramu (aktivní enanciomer citalopramu) s omeprazolem

30 mg jednou denně (inhibitor CYP2C19) vedlo ke střednímu (přibližně 50%) zvýšení

plazmatických koncentrací escitalopramu. Proto je třeba opatrnosti při souběžném užívání s

inhibitory CYP2C19 (např. omeprazol, esomeprazol, flukonazol, fluvoxamin, lansoprazol,

tiklopidin) nebo s cimetidinem. Na základě monitorování nežádoucích účinků při souběžné

léčbě může být nutné snížit dávku citalopramu (viz bod 4.4).

Metoprolol

Opatrnost se doporučuje, pokud je citalopram podáván současně s léčivými přípravky, které

jsou metabolizované převážně tímto enzymem, a mají úzký terapeutický index, např. flekainid,

propafenon a metoprolol (pokud je použit při srdečním selhání), nebo některými léčivými

přípravky působícími na CNS, které jsou metabolizované převážně CYP2D6, např.

antidepresiva jako desipramin, klomipramin a nortriptylin nebo antipsychotika jako risperidon,

thioridazin a haloperidol. Může být nutná úprava dávky. Souběžné podávání s metoprololem

vedlo k dvojnásobnému zvýšení plazmatických hladin metoprololu, ale nezpůsobilo statisticky

významné zvýšení účinku metoprololu na krevní tlak a srdeční rytmus.

Vliv citalopramu na jiné léčivé přípravky

Studie farmakokinetických/farmakodynamických interakcí ukázala, že při současném podávání

citalopramu a metoprololu (substrát izoenzymu CYP2D6) došlo k dvojnásobnému zvýšení

koncentrace metoprololu, ale statisticky významně se nezvýšil účinek metoprololu na krevní tlak

a srdeční rytmus u zdravých dobrovolníků.

Citalopram a demethylcitalopram jsou zanedbatelnými inhibitory CYP2C9, CYP2E1 a CYP3A4

a pouze slabými inhibitory CYP1A2, CYP2C19 a CYP2D6 v porovnání s ostatními přípravky ze

skupiny SSRI, které jsou silnými inhibitory.

Levopromazin, digoxin, karbamazepin

Současné užití citalopramu a substrátů CYP1A2 (klozapin a theofylin), CYP2C9 (warfarin),

CYP2C19 (imipramin a mefenytoin), CYP2D6 (spartein, imipramin, amitriptylin, risperidon) a

CYP3A4 (warfarin, karbamazepin i s jeho metabolitem karbamazepin-epoxidem a triazolam)

nevyvolalo změny nebo vyvolalo pouze velmi malé změny klinické významnosti.

Nebyly pozorovány farmakokinetické interakce mezi citalopramem a levopromazinem nebo

digoxinem (což naznačuje, že citalopram nezpůsobuje indukci ani inhibici P-glykoproteinu).

Desipramin, imipramin

8/14

Ve farmakokinetické studii nebyl prokázán účinek na hladiny citalopramu nebo imipraminu,

ačkoli hladina desipraminu, primárního metabolitu imipraminu, byla zvýšena. Při současném

podávání desipraminu a citalopramu bylo zaznamenáno zvýšení plazmatické koncentrace

desipraminu. Může být potřebné snížení dávky desipraminu.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Publikované údaje o těhotných ženách (více než 2500 expozic) nenaznačují žádné malformační

účinky nebo fetálníneonatální toxicitu. Avšak citalopram by neměl být během těhotenství užíván,

pokud to není nezbytně nutné a pouze po pečlivém zvážení poměru rizika a prospěšnosti.

Novorozenci matek, které užívaly citalopram do pozdních stadií těhotenství a zejména ve třetím

trimestru, mají být sledováni. Je nutné se vyvarovat náhlého ukončení léčby během těhotenství.

U novorozenců, jejichž matky užívaly SSRI/SNRI do pozdních stadií těhotenství, se mohou

vyskytnout následující příznaky: respirační tíseň, cyanóza, apnoe, záchvaty, nestabilní tělesná

teplota, obtíže s příjmem potravy, zvracení, hypoglykemie, hypertonie, hypotonie, hyperreflexie,

tremor, neklid, podrážděnost, letargie, soustavný pláč, somnolence a obtíže se spánkem. Tyto

symptomy mohou být způsobeny serotonergními účinky nebo se jedná o příznaky z vysazení.

Ve většině případů se tyto komplikace vyskytnou okamžitě nebo brzy (do 24 hodin) po porodu.

Epidemiologické údaje naznačují, že užívání SSRI během těhotenství, zvláště v jeho pozdním

stadiu může zvýšit riziko vzniku perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN). Zjištěné

riziko je přibližně 5 případů na 1000 těhotenství. V běžné populaci se objevují 1 až 2 případy

PPHN na 1000 těhotenství.

Kojení

Citalopram je vylučován do mateřského mléka. Odhaduje se, že dávka požitá kojencem je

přibližně 5 % z dávky podané matce, vztaženo k její hmotnosti (mg/kg). U novorozenců nebyly

pozorovány žádné nebo jen malé reakce. Dostupné informace však nejsou dostačují ke

zhodnocení rizika pro dítě.

Doporučuje se zvýšená opatrnost.

Fertilita

Studie na zvířatech prokázaly, že citalopram může ovlivnit kvalitu spermií (viz bod 5.3).

Spontánní hlášení u některých SSRI prokázala, že vliv na kvalitu spermií je reverzibilní. Vliv na

lidskou fertilitu zatím nebyl pozorován.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Citalopram má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Psychofarmaka mohou snížit schopnost úsudku a reakce v naléhavých situacích. Pacienti mají být

upozorněni na tyto účinky a mají být varováni, že jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje by

mohla být ovlivněna.

4.8

N

ežádoucí účinky

Nežádoucí účinky pozorované při léčbě citalopramem jsou obvykle mírné a vyskytují se pouze

přechodně. Nejčastěji se projevují během prvního či druhého týdne léčby a obvykle postupně

slábnou. Nežádoucí účinky jsou popsány dle MedDRA klasifikace dle tříd orgánových systémů a

frekvence výskytu.

Pro následující reakce byla nalezena souvislost s podanou dávkou: zvýšené pocení, sucho

v ústech, insomnie, somnolence, diarea, nauzea a únava.

9/14

V následující tabulce je vyjádřeno procento výskytu nežádoucích účinků související s léčbou

SSRI a/nebo citalopramem zaznamenané buď u ≥ 1 % pacientů v dvojitě zaslepených studiích

kontrolovaných placebem nebo po uvedení přípravku na trh. Frekvence jsou definovány jako:

velmi časté (

1/10); časté (

1/100, < 1/10); méně časté (

1/1 000, < 1/100); vzácné (

1/10

000, < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových

systémů dle MedDRA

Frekvence výskytu

Nežádoucí účinky

Poruchy krve a

lymfatického systému

Není známo

Trombocytopenie

Poruchy imunitního

systému

Není známo

Hypersenzitivita,

anafylaktická reakce

Endokrinní poruchy

Není známo

Nepřiměřená sekrece

Poruchy metabolismu a

výživy

Časté

Snížená chuť k jídlu, snížení tělesné

hmotnosti

Méně časté

Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné

hmotnosti

Vzácné

Hyponatremie

Není známo

Hypokalemie

Psychiatrické poruchy

Časté

Agitovanost, pokles libida, anxieta,

nervozita, stavy zmatenosti,

abnormální orgasmus (ženy),

abnormální sny

Méně časté

Agresivita, depersonalizace, halucinace,

mánie

Není známo

Záchvaty paniky, bruxismus,

neklid, sebevražedné myšlenky,

sebevražedné chování

Poruchy nervového

systému

Velmi časté

Somnolence, insomnie, bolest hlavy

Časté

Tremor, parestezie, vertigo, poruchy

pozornosti

Méně časté

Synkopa

Vzácné

Záchvat grand mal, dyskineze, poruchy

chuti

Není známo

Křeče, serotoninový

syndrom, extrapyramidové poruchy,

akatizie, poruchy hybnosti

Poruchy oka

Méně časté

Mydriáza

Není známo

Zrakové poruchy

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Tinitus

Srdeční poruchy

Méně časté

Bradykardie, tachykardie

Není známo

Prodloužení QT intervalu, ventrikulární

arytmie včetně torsade de pointes

Cévní poruchy

Vzácné

Hemoragie

Není známo

Ortostatická hypotenze

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Časté

Zívání

Není známo

Epistaxe

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Sucho v ústech, nauzea

Časté

Diarea, zvracení, obstipace

Není známo

Gastrointestinální krvácení

(včetně rektálního krvácení)

Poruchy jater a žlučových

cest

Vzácné

Hepatitis

Není známo

Abnormální jaterní testy

10/14

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Velmi časté

Zvýšené pocení

Časté

Pruritus

Méně časté

Urtikarie, alopecie, exantém, purpura,

fotosenzitivita

Není známo

Ekchymóza, angioedém

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Časté

Myalgie, artralgie

Poruchy ledvin a močových

cest

Méně časté

Retence moči

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

Časté

Impotence, poruchy ejakulace, selhání

ejakulace

Méně časté

Ženy: menoragie

Není známo

Ženy: metroragie

Muži: priapismus, galaktorea

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Časté

Únava

Méně časté

Edém

Vzácné

Horečka

Počet pacientů: Citalopram/placebo = 1346/545

Případy sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování byly hlášeny během léčby

citalopramem nebo brzy po ukončení léčby (viz bod 4.4).

Prodloužení QT

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy prodloužení QT intervalu a ventrikulárních

arytmií včetně torsade de pointes, především u žen s hypokalemií nebo s již existujícím

prodloužením QT intervalu nebo jiným srdečním onemocněním (viz body 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 a

5.1).

Fraktury kostí

Epidemiologické studie – především ty, které byly provedené u pacientů ve věku 50 let a výše –

ukázaly zvýšené riziko fraktur kostí u těch pacientů, kteří užívají selektivní inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu (SSRI) nebo tricyklická (TCA) antidepresiva. Mechanismus vzniku

tohoto rizika není znám.

Příznaky z vysazení doprovázející ukončení léčby SSRI

Ukončení léčby citalopramem (obzvláště náhlé) vede obvykle k výskytu příznaků z vysazení.

Závratě, smyslové poruchy (včetně parestezie), poruchy spánku (včetně insomnie a intenzivních

snů), agitovanost nebo úzkost, nauzea a/nebo zvracení, tremor, zmatenost, pocení, bolest hlavy,

diarea, palpitace, emoční labilita, podrážděnost a zrakové poruchy se vyskytly nejčastěji. Tyto

symptomy jsou obvykle mírné až středně těžké a spontánně odezní, avšak u některých pacientů

mohou být závažné a/nebo trvat delší dobu. Není-li již léčba citalopramem dále nutná,

doporučuje se její ukončení postupným snižováním dávky (viz bod 4.2 a bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje

to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

11/14

Toxicita

Komplexní klinické údaje o předávkování citalopramem jsou omezené a mnoho případů bylo

způsobeno současným předávkováním jinými přípravky/alkoholem. Případy fatálního zakončení

při požití samotného citalopramu se vyskytly pouze ojediněle; většina fatálních případů

zahrnovala předávkování souběžnou medikací.

Symptomy

Při předávkování citalopramem byly zaznamenány následující symptomy: křeče, tachykardie,

somnolence, prodloužení QT intervalu, kóma, zvracení, tremor, hypotenze, zástava srdce,

nauzea, serotoninový syndrom, agitovanost, bradykardie, závratě, blok raménka, rozšíření QRS

komplexu, hypertenze, mydriáza, torsade de pointes, stupor, pocení, cyanóza, hyperventilace,

supraventrikulární a ventrikulární arytmie.

Léčba při předávkování

Specifické antidotum citalopramu není k dispozici. Léčba má být symptomatická a podpůrná.

Mělo by být zváženo podání aktivního uhlí, osmoticky působícího laxativa (jako je síran sodný)

a výplach žaludku. Při poruše vědomí by měl být pacient intubován. Je doporučeno

monitorování činnosti srdce a vitálních funkcí.

U pacientů s městnavým srdečním selháním/bradykardií, u pacientů, kteří současně užívají

přípravky, které prodlužují QT interval nebo u pacientů s narušeným metabolismem, např. s

poruchou funkce jater, se v případě předávkování doporučuje monitorovat EKG.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

F

armakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutick

á skupina

: Antidepresivum, selektivní inhibitor zpětného vychytávání

serotoninu.

ATC kód: N06AB04

Mechanismus účinku

Biochemické a behaviorální studie prokázaly, že citalopram je silný inhibitor zpětného

vychytávání serotoninu (5-HT). Tolerance k inhibici zpětného vychytávání serotoninu (5-HT) se

nevyvíjí ani při dlouhodobé léčbě citalopramem.

Citalopram je velmi účinný selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) s

žádným nebo minimálním účinkem na zpětné vychytávání noradrenalinu (NA), dopaminu (DA)

a kyseliny

-aminomáselné (GABA).

Citalopram nemá žádnou nebo má jen nízkou afinitu k řadě receptorů včetně 5-HT

, 5-HT

dopaminových D

, adrenergních

, histaminových H

, cholinergních muskarinových,

benzodiazepinových a opioidních receptorů.

Hlavní metabolity citalopramu jsou též SSRI, i když s nižším účinkem a selektivitou než

citalopram. Přesto jsou metabolity selektivnější než mnohé novější SSRI. Metabolity se nepodílí

na celkovém antidepresivním účinku.

Farmakodynamické účinky

Potlačení nástupu REM fáze spánku se považuje za prediktor antidepresivní aktivity. Podobně

jako tricyklická antidepresiva, ostatní SSRI a inhibitory MAO, citalopram tuto dobu zkracuje a

zvyšuje podíl hlubokého spánku s pomalými vlnami.

Ačkoli se citalopram neváže na opioidní receptory, potencuje antinociceptivní účinek běžných

opioidních analgetik.

Při klinickém užití citalopram nenarušuje kognitivní (intelektové) funkce ani psychomotorické

schopnosti, nemá žádné nebo jen minimální sedativní účinky ani v kombinaci s alkoholem.

12/14

Citalopram neovlivňoval vylučování slin při podání jednotlivé dávky dobrovolníkům a v žádné z

klinických studií u zdravých dobrovolníků signifikantně neovlivnil kardiovaskulární parametry.

Citalopram nemá žádný vliv na hladiny růstového hormonu v séru. Citalopram podobně jako

ostatní SSRI může zvýšit plazmatickou hladinu prolaktinu jako sekundární účinek stimulačního

působení serotoninu, avšak bez klinické významnosti.

V dvojitě zaslepené placebem kontrolované EKG studii u zdravých dobrovolníků byla změna

oproti počáteční hodnotě QTc (měřená s korekcí dle Fridericia) 7,5 (90% Cl 5,9-9,1) ms při

dávce 20 mg/den a 16,7 (90% Cl 15,0-18,4) ms při dávce 60 mg/den (viz body 4.3, 4.4, 4.5, 4.8

a 4.9).

5.2

Farmakokinetické vlastnost

i

Absorpce

Biologická dostupnost je přibližně 80%.

Distribuce

Zdánlivý distribuční objem citalopramu (V

je přibližně 12-17 l/kg. Citalopram a jeho hlavní

metabolity se vážou z méně než 80 % na plazmatické bílkoviny.

Biotransformace

Citalopram se metabolizuje na účinný demethylcitalopram, didemethylcitalopram, citalopram-

N-oxid a neúčinný deaminovaný derivát kyseliny propionové. Všechny účinné metabolity jsou

také SSRI, i když slaběji působící v porovnání s citalopramem. Hlavní podíl v plazmě

představuje nezměněný citalopram. Koncentrace demethylcitalopramu dosahuje obvykle 30-50

% koncentrace citalopramu, didemethylcitalopramu 5-10 %. Biotransformace citalopramu na

demethylcitalopram je zprostředkována subsystémem CYP2C19 (asi 38 %), CYP3A4 (asi 31

%) a CYP2D6 (asi 31 %).

Eliminace

Eliminační poločas (T

) je přibližně 1,5 dne; systémová plazmatická clearance Cl

leží v

rozmezí 0,3-0,4 l/min; perorální plazmatická clearance Cl

oral

=0,4 l/min.

Citalopram se vyloučí z 85 % játry, zbylých 15 % ledvinami. 12-23 % denní dávky se vyloučí

močí jako nezměněný citalopram. Hepatální (reziduální) clearance je přibližně 0,3 l/min, renální

clearance v rozmezí 0,05 – 0,08 l/min.

Linearita

Farmakokinetika je lineární. Ustáleného stavu plazmatické hladiny je dosaženo během 1-2

týdnů. Při podávání denní dávky 40 mg dosahuje plazmatická hladina průměrné hodnoty 300

nmol/l (165-405 nmol/l).

Starší pacienti (> 65 let)

U starších pacientů byl zjištěn delší biologický poločas (1,5-3,75 dne) a nižší hodnoty clearance

(0,08-0,3 l/min) vlivem pomalejšího metabolismu. Hodnoty dosažené v ustáleném stavu jsou u

starších pacientů zhruba dvojnásobné v porovnání s hodnotami u mladších pacientů léčených

stejnou dávkou.

Porucha funkce jater

Citalopram se vylučuje pomaleji u pacientů se sníženou funkcí jater. Biologický poločas a

ustálený stav plazmatické hladiny citalopramu je přibližně dvojnásobný v porovnání s pacienty

s normální funkcí jater při podání stejné dávky.

Porucha funkce ledvin

Citalopram se eliminuje pomaleji u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce

ledvin, bez významného vlivu na farmakokinetiku citalopramu. Zatím chybí zkušenosti s léčbou

pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min).

Polymorfismus

In vivo provedené výzkumy prokázaly, že metabolismus citalopramu podléhá klinicky

nevýznamnému polymorfismu oxidace sparteinu/debrisochinu (CYP2D6). Jako prevence pro

pomalé metabolizátory enzymového systému CYP2C19 má být zvážena úvodní dávka 10 mg

denně (viz bod 4.2).

13/14

5.3

P

ředklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Akutní toxicita

Citalopram má nízkou akutní toxicitu.

Chronická toxicita

Ve studiích chronické toxicity nebyly zaznamenány nálezy, které by měly vliv na terapeutické

užití citalopramu.

Reprodukční toxicita

Údaje získané v reprodukčních studiích (část I., II. a III.) nesvědčí pro nutnost zvláštních

opatření při léčbě žen ve fertilním věku citalopramem.

Citalopram se vylučuje do mateřského mléka v nízkých koncentracích.

Ve studiích embryotoxicity u laboratorních potkanů se vyskytly kostní anomálie v oblasti páteře

a žeber při dávce 56 mg/kg/den způsobené mateřskou toxicitou. Plazmatická hladina u březích

samic byla 2-3x vyšší než je plazmatická hladina u člověka. U potkanů neměl citalopram žádný

vliv na plodnost, graviditu a postnatální vývoj, vyjma nižší porodní hmotnosti mláďat.

Citalopram a jeho metabolity dosáhly fetálních koncentrací, které byly 10-15x vyšší než

plazmatická hladina zjištěná u samic. Zkušenosti s užitím v klinické praxi u těhotných a kojících

žen jsou omezené.

Studie na zvířatech prokázaly, že citalopram způsobuje snížení indexu fertility a těhotenského

indexu, snížení počtu implantací a abnormality spermií při hladinách vyšších, než jaké

odpovídají expozici u lidí.

Mutagenita a kancerogenita

Citalopram nepůsobí mutagenně ani kancerogenně.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Seropram koncentrát pro infuzní roztok se může mísit pouze s 0,9% chloridem sodným nebo s

5% glukosou.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána na dobu 6 hodin při teplotě 2 až 8 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba

a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a

normálně by doba neměla být delší než 6 hodin při teplotě 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo

za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro u

ch

ovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po naředění uchovávejte při teplotě 2 – 8 °C nejdéle však po dobu 6 hodin.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Bezbarvé skleněné ampule o obsahu 0,5 ml nebo 1 ml, krabička.

14/14

Velikost balení: 5x 0,5 ml/20 mg, 10x 1 ml/40 mg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

D

RŽITEL ROZHODNUTÍ O

REGISTRACI

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

Dánsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

30/794/92-C

9.

DATUM

PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 9. 12. 1992

Datum posledního prodloužení registrace: 12. 11. 2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

30. 8. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace