POSACONAZOLE TEVA PHARMA

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
POSAKONAZOL (POSACONAZOLUM)
Dostupné s:
Teva B.V., Haarlem
ATC kód:
J02AC04
INN (Mezinárodní Name):
POSACONAZOLE (POSACONAZOLE)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Enterosolventní tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60; 96X1 III; 24X1 III; 96 III; 24 III; 96X1 II; 24X1 II; 24 II; 24X1 I; 96X1 I; 96 II
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
POSAKONAZOL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
26/ 529/18-C
Datum autorizace:
2021-03-19

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls31281/2021

Příbalová informace: informace pro pacienta

Posaconazole Teva Pharma 100 mg enterosolventní tablety

posaconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře.

Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Posaconazole Teva Pharma a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Posaconazole Teva Pharma užívat

Jak se přípravek Posaconazole Teva Pharma užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Posaconazole Teva Pharma uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Posaconazole Teva Pharma a k čemu se používá

Přípravek Posaconazole Teva Pharma obsahuje léčivou látku posakonazol. Patří do skupiny léků

zvaných „antimykotika“. Používá se k prevenci a léčbě mnoha různých plísňových infekcí.

Tento lék účinkuje tak, že usmrcuje nebo zastavuje růst některých typů plísní, které mohou

způsobovat infekce.

Přípravek Posaconazole Teva Pharma lze použít u dospělých k léčbě následujících typů plísňových

infekcí, pokud jiná antimykotika nezabírala nebo pokud jste je musel(a) přestat užívat:

infekce způsobené plísněmi rodu

Aspergillus

, které se nezlepšily během léčby antimykotickými

přípravky amfotericin B nebo itrakonazol, nebo pokud musela být léčba těmito přípravky

přerušena;

infekce způsobené plísněmi rodu

Fusarium

, které se nezlepšily během léčby amfotericinem B,

nebo pokud musela být léčba amfotericinem B přerušena;

infekce způsobené plísněmi, které způsobují nemoci známé jako „chromoblastomykóza“

a „mycetom“, které se nezlepšily během léčby itrakonazolem, nebo pokud musela být léčba

itrakonazolem přerušena;

infekce způsobené plísněmi zvanými

Coccidioides

, které se nezlepšily během léčby jedním

nebo více z následujících přípravků: amfotericin B, itrakonazol nebo flukonazol, nebo pokud

musela být léčba těmito přípravky přerušena.

Tento lék je také možné používat k prevenci plísňových infekcí u dospělých pacientů, u nichž je

vysoké riziko rozvoje plísňových infekcí, jako jsou:

pacienti, kteří mají oslabený imunitní systém v důsledku chemoterapie „akutní myeloidní

leukemie“ (AML) nebo „myelodysplastického syndromu“ (MDS)

pacienti, kteří užívají „vysokodávkovou imunosupresivní léčbu“ po transplantaci

„hematopoetických (krvetvorných) kmenových buněk“ (HSCT).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Posaconazole Teva Pharma užívat

Neužívejte přípravek Posaconazole Teva Pharma:

jestliže jste

alergický(á) na

posakonazol

nebo

na kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže užíváte: terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin, chinidin, jakékoli léky

obsahující námelové alkaloidy, jako je ergotamin nebo dihydroergotamin, nebo statiny, jako je

simvastatin, atorvastatin nebo lovastatin.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, přípravek Posaconazole Teva Pharma neužívejte. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Posaconazole

Teva Pharma užívat.

Přečtěte si níže kapitolu „Další léčivé přípravky a přípravek Posaconazole Teva Pharma“, kde najdete

více informací včetně informací o dalších lécích, které se mohou s přípravkem Posaconazole Teva

Pharma vzájemně ovlivňovat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Posaconazole Teva Pharma se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo

zdravotní sestrou, jestliže:

jste někdy měl(a) alergickou reakci na jiné antimykotikum, jako je ketokonazol, flukonazol,

itrakonazol nebo vorikonazol.

máte nebo jste někdy měl(a) problémy s játry. Může být nutné u Vás během léčby tímto

léčivým přípravkem provádět krevní testy.

se u Vás objeví závažný průjem nebo zvracení, neboť tyto stavy mohou omezit účinnost tohoto

léčivého přípravku.

máte abnormální záznam srdečního rytmu (EKG), který ukazuje na problém zvaný dlouhý QTc

interval.

máte slabost srdečního svalu nebo srdeční selhání.

máte velmi pomalý tep.

trpíte poruchami srdečního rytmu.

máte jakékoliv potíže s hladinou draslíku, hořčíku nebo vápníku v krvi.

užíváte vinkristin, vinblastin a další „vinka alkaloidy“ (léky používané k léčbě rakoviny).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), obraťte se dříve, než začnete

přípravek Posaconazole Teva Pharma užívat, na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Pokud se u Vás během užívání přípravku Posaconazole Teva Pharma vyvine závažný průjem nebo

zvracení, ihned se obraťte na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, protože to může zabránit

správnému fungování léku. Více informací je uvedeno v bodě 4.

Děti a dospívající

Přípravek Posaconazole Teva Pharma se nesmí používat u dětí a dospívajících (ve věku 17 let a

mladších).

Další léčivé přípravky a přípravek Posaconazole Teva Pharma

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Posaconazole Teva Pharma, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

terfenadin (používá se k léčbě alergií)

astemizol (používá se k léčbě alergií)

cisaprid (používá se k léčbě žaludečních problémů)

pimozid (používá se k léčbě příznaků Touretteova syndromu a duševních nemocí)

halofantrin (používá se k léčbě malárie)

chinidin (používá se k léčbě abnormálních srdečních rytmů).

Přípravek Posaconazole Teva Pharma může zvyšovat množství těchto léků v krvi, což může vést k velmi

závažným změnám srdečního rytmu:

všechny léky, které obsahují námelové alkaloidy, jako je ergotamin nebo dihydroergotamin,

které se používají k léčbě migrén. Přípravek Posaconazole Teva Pharma může zvyšovat množství

těchto léků v krvi, což může vést k velkému zhoršení prokrvení prstů na rukou nebo nohou a vést

k jejich poškození.

statin, jako je simvastatin, atorvastatin nebo lovastatin, které se používají k léčbě vysokého

cholesterolu.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, přípravek Posaconazole Teva Pharma neužívejte. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento lék užívat.

Další léčivé přípravky

Pročtěte si výše uvedený seznam léčiv, která se během doby, kdy užíváte přípravek Posaconazole Teva

Pharma, nesmí užívat. Vedle těchto výše uvedených léčiv existují další léčiva, která s sebou nesou riziko

vzniku problémů se srdečním rytmem, které se při užívání s přípravkem Posaconazole Teva Pharma

může zvýšit. Ujistěte se prosím, že jste svému lékaři řekl(a) o všech lécích, které užíváte (na lékařský

předpis nebo volně prodejných).

Některé léky mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků přípravku Posaconazole Teva Pharma tím, že

zvýší množství přípravku Posaconazole Teva Pharma v krvi.

Následující léky mohou oslabit účinnost přípravku Posaconazole Teva Pharma snížením jeho množství

v krvi:

rifabutin a rifampicin (užívané k léčbě některých infekcí). Pokud již užíváte rifabutin, bude

potřeba sledovat Váš krevní obraz a výskyt některých z možných nežádoucích účinků

rifabutinu.

některé léky užívané k léčbě nebo prevenci záchvatů, jako jsou fenytoin, karbamazepin,

fenobarbital nebo primidon.

efavirenz a fosamprenavir, které jsou užívány k léčbě infekce HIV.

Přípravek Posaconazole Teva Pharma může případně zvýšit riziko nežádoucích účinků některých jiných

léků zvýšením množství těchto léků v krvi. Tyto léky zahrnují:

vinkristin, vinblastin a ostatní vinka alkaloidy (užívané k léčbě rakoviny)

cyklosporin (užívaný během transplantací nebo po nich)

takrolimus a sirolimus (užívané během transplantací nebo po nich)

rifabutin (užívaný k léčbě některých infekcí)

léky užívané k léčbě HIV zvané inhibitory proteázy (zahrnující lopinavir a atazanavir, které

jsou podávány s ritonavirem)

midazolam, triazolam, alprazolam nebo další benzodiazepiny (užívané jako sedativa (tlumivé léky)

nebo ke snížení napětí svalů)

diltiazem, verapamil, nifedipin, nisoldipin nebo další blokátory vápníkových kanálů (užívané

k léčbě vysokého krevního tlaku)

digoxin (užívaný k léčbě srdečního selhání)

glipizid nebo další deriváty sulfonylmočoviny (užívané k léčbě vysoké hladiny cukru v krvi).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete přípravek Posaconazole Teva Pharma užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Posaconazole Teva Pharma během těhotenství, pokud Vám tak výslovně neřekne

Váš lékař.

Pokud jste žena v plodném věku, používejte během léčby přípravkem Posaconazole Teva Pharma

účinnou

antikoncepci.

Pokud

během

léčby

přípravkem

Posaconazole

Teva

Pharma

otěhotníte,

kontaktujte ihned svého lékaře.

Během léčby přípravkem Posaconazole Teva Pharma nekojte. To proto, že malá množství mohou

přecházet do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během užívání přípravku Posaconazole Teva Pharma můžete pociťovat závrať, ospalost nebo mít

rozmazané vidění, což může mít vliv na Vaši schopnost řídit nebo používat nástroje či obsluhovat stroje.

Pokud k tomu dojde, neřiďte ani nepoužívejte žádné nástroje ani neobsluhujte stroje a obraťte se na

svého lékaře.

Přípravek Posaconazole Teva Pharma obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek

Posaconazole Teva Pharma užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo s lékárníkem.

Nezaměňujte užívání přípravku Posaconazole Teva Pharma tablety a posakonazol perorální suspenze

bez předchozí porady s lékařem nebo lékárníkem, protože to může mít za následek nedostatečnou

účinnost nebo zvýšené riziko nežádoucích účinků.

Kolik přípravku se užívá

Obvyklá dávka je 300 mg posakonazolu (tři 100 mg enterosolventní tablety) dvakrát denně první den,

poté 300 mg posakonazolu (tři 100 mg enterosolventní tablety) jednou denně.

Trvání léčby může záviset na typu infekce, kterou máte, a Váš lékař jej může individuálně upravit.

Dávku ani léčebný režim si bez porady s lékařem sám/sama neupravujte.

Jak se přípravek užívá

Tabletu polkněte celou a zapijte ji vodou.

Tabletu nedrťte, nežvýkejte, nelámejte ani nerozpouštějte.

Tablety lze užívat bez ohledu na jídlo.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Posaconazole Teva Pharma, než jste měl(a)

Pokud se myslíte, že jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo

jděte do nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Posaconazole Teva Pharma

Pokud jste vynechal(a) dávku, užijte ji ihned poté, co si vzpomenete.

Pokud však již téměř nastala doba pro další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a vraťte se

k obvyklému schématu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Neprodleně informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, jestliže zaznamenáte

kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků – můžete potřebovat bezodkladnou

lékařskou péči:

pocit na zvracení nebo zvracení, průjem

známky jaterních potíží – zahrnují zežloutnutí kůže nebo bělma očí, neobvykle tmavou moč

nebo světlou stolici, pocit na zvracení bez zjevné příčiny, žaludeční problémy, ztrátu chuti

k jídlu nebo neobvyklou únavu nebo slabost, zvýšení jaterních enzymů prokázané krevními testy

alergická reakce

Další nežádoucí účinky

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, pokud se u Vás objeví kterýkoli

z následujících nežádoucích účinků:

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob

změna hladin solí v krvi, prokázaná v krevních testech – příznaky zahrnují pocit zmatenosti

nebo slabosti

abnormální pocity na kůži, jako je necitlivost, brnění, svědění, mravenčení, píchání nebo pálení

bolest hlavy

nízké hladiny draslíku – prokázané krevními testy

nízké hladiny hořčíku – prokázané krevními testy

vysoký krevní tlak

ztráta chuti k jídlu, bolest žaludku nebo podrážděný žaludek, větry, sucho v ústech, poruchy

vnímání chutí

pálení žáhy (pálivý pocit v hrudníku stoupající do hrdla)

nízké počty „neutrofilů”, což je typ bílých krvinek (neutropenie) – to může zvýšit

pravděpodobnost vzniku infekcí a prokáže se krevními testy

horečka

pocit slabosti, závrati, únavy nebo ospalosti

vyrážka

svědění

zácpa

nepříjemný pocit v konečníku

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob

anemie – příznaky zahrnují bolesti hlavy, pocit únavy nebo závrať, dušnost nebo bledost

a nízkou hladinu hemoglobinu prokázanou krevními testy

nízké počty krevních destiček (trombocytopenie) prokázané krevními testy – což může vést

ke krvácení

nízké počty „leukocytů”, což je typ bílých krvinek (leukopenie), prokázané krevními testy – což

může vést k větší náchylnosti k infekcím

vysoké počty „eosinofilů”, což je typ bílých krvinek (eosinofilie) – k tomu může dojít, pokud

máte zánět

zánět krevních cév

problémy se srdečním rytmem

záchvaty (křeče)

poškození nervů (neuropatie)

abnormální srdeční rytmus – prokáže se na elektrokardiogramu (EKG), bušení srdce, pomalý

nebo zrychlený tep, vysoký nebo nízký krevní tlak

nízký krevní tlak

zánět slinivky břišní (pankreatitida) – což může vyvolat silnou bolest břicha

narušení přísunu kyslíku do sleziny (infarkt sleziny) – což může vyvolat silnou bolest břicha

závažné problémy s ledvinami – příznaky zahrnují větší nebo menší výdej moči, jinou barvu

moči, než je obvyklé

vysoké hladiny kreatininu v krvi – prokážou se krevními testy

kašel, škytavka

krvácení z nosu

silné, ostré bolesti na hrudi při nádechu (pleuritická bolest)

otok lymfatických uzlin (lymfadenopatie)

snížený pocit citlivosti, zvláště na kůži

třes

vysoké nebo nízké hladiny cukru v krvi

rozmazané vidění, citlivost na světlo

vypadávání vlasů (alopecie)

tvorba vředů v dutině ústní

zimnice, celkový pocit nepohody

bolest, bolest zad nebo v šíji, bolest v horních nebo dolních končetinách

zadržování vody (edém)

menstruační problémy (abnormální vaginální krvácení)

nespavost (insomnie)

úplná nebo částečná neschopnost řeči

otok úst

abnormální sny nebo potíže se spánkem

problémy s koordinací pohybů nebo rovnováhou

zánět sliznic

pocit ucpaného nosu

ztížené dýchání

pocit nepohody na hrudi

pocit nadýmání

mírný až silný pocit na zvracení, zvracení, křeče a průjem, obvykle vyvolané virem, bolest břicha

říhání

pocit neklidu

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob

pneumonie – příznaky zahrnují pocit dušnosti a tvorbu zabarveného hlenu

vysoký krevní tlak v plicních cévách (plicní hypertenze), to může vyvolat závažné poškození

plic a srdce

krevní problémy, jako je neobvyklá srážlivost krve nebo prodloužené krvácení

závažné alergické reakce, včetně rozsáhlé puchýřovité vyrážky a olupování kůže

duševní problémy, jako je slyšení hlasů nebo vidění věcí, které neexistují

mdloby

problémy s myšlením nebo mluvením, trhavé pohyby, zvláště rukou, které nemůžete ovládat

cévní mozková příhoda (mrtvice) – příznaky zahrnují bolest, slabost, necitlivost nebo brnění v

končetinách

vznik slepé nebo tmavé skvrny v zorném poli

srdeční selhání nebo srdeční záchvat (infarkt myokardu), které mohou vést k zástavě srdce a úmrtí,

problémy se srdečním rytmem s náhlým úmrtím

krevní sraženiny v dolních končetinách (hluboká žilní trombóza) – příznaky zahrnují intenzivní

bolest nebo otok dolních končetin

krevní sraženiny v plicích (plicní embolie) – příznaky zahrnují pocit dušnosti nebo bolesti při

dýchání

krvácení do žaludku nebo střev – příznaky zahrnují zvracení krve nebo krev ve stolici

blokáda střev (intestinální obstrukce), zvláště v „ileu” (část tenkého střeva). Tato blokáda zabrání

průchodu střevního obsahu do nižších částí střeva – příznaky zahrnují pocit nadmutosti, zvracení,

závažnou zácpu, ztrátu chuti k jídlu a křeče

„hemolyticko-uremický syndrom” při rozpadu červených krvinek (hemolýza), k čemuž může

dojít spolu se selháním ledvin nebo bez něj

„pancytopenie”, což je nízký počet všech krevních buněk (červených krvinek, bílých krvinek a

krevních destiček), prokáže se krevními testy

velké purpurové skvrny na kůži (trombocytická trombocytopenická purpura)

otok obličeje nebo jazyka

deprese

dvojité vidění

bolest prsů

nesprávná funkce nadledvin – to může vyvolat slabost, únavu, ztrátu chuti k jídlu, změny barvy

kůže

nesprávná funkce hypofýzy – to může vyvolat nízké krevní hladiny některých hormonů, které

mají vliv na funkci mužských nebo ženských pohlavních orgánů

potíže se sluchem.

Není známo: frekvenci nelze z dostupných údajů určit:

pseudoaldosteronismus, který se projevuje vysokým krevním tlakem a nízkou hladinou draslíku

(prokázáno krevním testem)

někteří pacienti po užití posaconazolu rovněž hlásili pocit zmatenosti

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků uvedených výše, sdělte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Posaconazole Teva Pharma uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, lahvičce nebo krabičce

za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Posaconazole Teva Pharma obsahuje

Léčivou látkou je posaconazolum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje posaconazolum 100 mg.

Pomocnými látkami jsou: kopolymer kyseliny methakrylové a ethylakrylátu (1:1) (Typ B), triethyl-

citrát, xylitol, hyprolosa, propyl-gallát, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý,

sodná sůl kroskarmelózy, natrium-stearyl-fumarát (viz bod 2 „Přípravek Posaconazole Teva Pharma

obsahuje sodík“), polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, žlutý oxid železitý

(E172).

Jak přípravek Posaconazole Teva Pharma vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Posaconazole Teva Pharma enterosolventní tablety jsou žluté potahované tablety ve tvaru

tobolky

s vyraženým

„100P“

jedné

straně,

druhé

straně

hladká.

Tablety

jsou

balené

v krabičkách po

nebo 96

tabletách

v neperforovaných

blistrech,

24x1

nebo

96x1

tabletě

v perforovaných jednodávkových blistrech nebo v HDPE lahvičkách po 60 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

Výrobce:

Delorbis Pharmaceuticals Ltd, 17

Athinon Street, Ergates Industrial Area

2643 Ergates, Lefkosia

Kypr

Teva Operations Poland Sp. z.o.o,

ul. Mogilska 80

31-546, Krakow

Polsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Posaconazole Teva 100 mg maagsapresistente tabletten /comprimés

gastrorésistants /Magensaftresistente Tabletten

Česká republika

Posaconazole Teva Pharma

Dánsko

Posaconazol Teva

Francie

Posaconazole Teva 100mg comprimé gastro résistant

Chorvatsko

Posakonazol Teva 100 mg želučanootporne tablete

Irsko

Posaconazole Teva 100 mg Gastro-resistant Tablets

Itálie

Posaconazolo Teva

Maďarsko

Posaconazol Teva 100mg gyomornedvellenálló tabletta

Německo

Posaconazol-ratiopharm 100 mg magensaftresistente Tabletten

Nizozemsko

Posaconazol Teva 100 mg, maagsapresistente tabletten

Polsko

Posaconazole Teva

Portugalsko

Posaconazol Teva

Rakousko

Posaconazol ratiopharm 100 mg magensaftresistente Tabletten

Slovensko

Posakonazol Teva 100 mg gastrorezistentné tablety

Slovinsko

Posakonazol Teva 100 mg gastrorezistentne tablete

Španělsko

Posaconazol Teva 100 mg comprimidos gastrorresistentes EFG

Švédsko

Posaconazole Teva

Velká Británie (Severní

Irsko)

Posaconazole Teva 100 mg Gastro-resistant Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

31. 3. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls31281/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Posaconazole Teva Pharma 100 mg enterosolventní tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna enterosolventní tableta obsahuje posaconazolum 100 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Enterosolventní tableta

Žlutá potahovaná tableta ve tvaru tobolky, přibližně 17,5 mm dlouhá a 6,7 mm široká, s vyraženým

„100P“ na jedné straně, na druhé straně hladká.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Posaconazole Teva Pharma je indikován k použití při léčbě následujících mykotických

infekcí u dospělých (viz bod 5.1):

Invazivní aspergilóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B nebo

itrakonazolu, nebo u pacientů, kteří tyto léčivé přípravky netolerují;

Fusarióza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B, nebo u pacientů, kteří

amfotericin B netolerují;

Chromoblastomykóza a mycetom u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k itrakonazolu,

nebo u pacientů, kteří itrakonazol netolerují;

Kokcidioidomykóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B,

itrakonazolu nebo flukonazolu, nebo u pacientů, kteří tyto léčivé přípravky netolerují;

Refrakterita je definována jako progrese infekce nebo nepřítomnost zlepšení po nejméně sedmi dnech

předchozí účinné antimykotické terapie v terapeutických dávkách.

Přípravek Posaconazole Teva Pharma je také indikován jako prevence invazivních mykotických

infekcí u následujících pacientů:

Pacienti dostávající remisi indukující chemoterapii pro akutní myeloidní leukemii (AML) nebo

myelodysplastický syndrom (MDS), u kterých se očekává vyústění v protrahovanou neutropenii a

u kterých je vysoké riziko vzniku invazivních mykotických infekcí;

Příjemci po transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT) podstupující

vysokodávkovou imunosupresivní terapii jako prevenci reakce štěpu proti hostiteli, u kterých je

vysoké riziko vzniku invazivních mykotických infekcí.

Ohledně podávání při orofaryngeální kandidóze viz Souhrn údajů o přípravku obsahujícího

posakonazol ve formě perorální suspenze.

4.2

Dávkování a způsob podání

Nezaměnitelnost mezi posakonazolem tablety a posakonazolem perorální suspenze

Tablety a perorální suspenze se nemají navzájem zaměňovat kvůli rozdílům mezi těmito dvěma

lékovými formami ve frekvenci dávkování, způsobu podávání s jídlem a dosažené plazmatické

koncentraci léčiva. Proto pro dávkování každé lékové formy dodržujte konkrétní doporučení pro

danou lékovou formu.

Léčba má být zahájena lékařem, který má zkušenosti s léčbou mykotických infekcí nebo s podpůrnou

léčbou u vysoce rizikových pacientů, pro které je posakonazol indikován z preventivních důvodů.

Dávkování

Posakonazol je rovněž k dispozici jako perorální suspenze o koncentraci 40 mg/ml a 300mg

koncentrát pro infuzní roztok. Posakonazol ve formě tablet je preferovanou lékovou formou

k optimalizaci plazmatických koncentrací a obecně poskytuje vyšší plazmatické expozice léčivu, než

posakonazol ve formě perorální suspenze.

Doporučené dávkování je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1.

Doporučené dávkování podle jednotlivých indikací

Indikace

Dávkování a délka léčby

(viz bod 5.2)

Refrakterní invazivní mykotické

infekce (IMI)/Pacienti s IMI

s nesnášenlivostí léčby 1. volby

Úvodní nasycovací dávka 300 mg (tři 100mg

tablety) dvakrát denně první den, pak 300 mg (tři

100 mg tablety) jednou denně. Každou dávku lze

užít bez ohledu na příjem potravy. Délka léčby

má být založena na závažnosti primárního

onemocnění, rychlosti úpravy imunosuprese a

klinické odpovědi.

Prevence invazivních

mykotických infekcí

Úvodní nasycovací dávka 300 mg (tři 100mg

tablety) dvakrát denně první den, pak 300 mg (tři

100 mg tablety) jednou denně. Každou dávku lze

užít bez ohledu na příjem potravy. Délka léčby

závisí na rychlosti úpravy neutropenie nebo

imunosuprese. U pacientů s akutní myeloidní

leukemií nebo myelodysplastickým syndromem

má preventivní léčba posakonazolem začít

několik dní před

očekávaným nástupem neutropenie a má

pokračovat ještě 7 dní poté, co počet neutrofilů

vzroste nad 500 buněk v mm

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

Vliv poruchy funkce ledvin na farmakokinetiku posakonazolu se neočekává, není doporučena žádná

úprava dávek (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

Omezené údaje týkající se vlivu poruchy funkce jater (včetně třídy C klasifikace chronického

onemocnění jater dle Childa-Pugha) na farmakokinetiku posakonazolu ukazují zvýšení plazmatické

expozice ve srovnání se subjekty s normální funkcí jater, avšak nesvědčí pro to, že by byla nutná

úprava dávky (viz body 4.4 a 5.2). Doporučuje se postupovat opatrně vzhledem k potenciálně vyšší

plazmatické expozici.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost posakonazolu u dětí ve věku do 18 let nebyla stanovena. V současnosti

dostupná data jsou uvedena v bodech 5.1 a 5.2, ale žádné doporučení pro dávkování nelze stanovit.

Ohledně tablet jako lékové formy nejsou k dispozici žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání.

Enterosolventní tablety lze užívat bez ohledu na jídlo (viz bod 5.2).

Tablety je nutno polykat celé a zapíjet vodou, nesmějí se drtit, žvýkat ani rozlamovat.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné podávání s námelovými alkaloidy (viz bod 4.5).

Současné podávání se substráty CYP3A4, jako jsou terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid,

halofantrin nebo chinidin, protože to může vést ke zvýšeným plazmatickým koncentracím těchto

léčivých přípravků, což může mít za následek prodloužení QTc intervalu a vzácně výskyt torsade de

pointes (viz body 4.4 a 4.5).

Současné podávání s inhibitory HMG-CoA reduktázy simvastatinem, lovastatinem a atorvastatinem

(viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivita

Nejsou k dispozici informace týkající se zkřížené senzitivity mezi posakonazolem a ostatními

azolovými antimykotiky. Při předepisování posakonazolu pacientům s hypersenzitivitou na

ostatní azolová antimykotika se má postupovat se zvýšenou opatrností.

Jaterní toxicita

Během léčby posakonazolem byly hlášeny změny jaterních funkcí (např. mírné až střední zvýšení

ALT, AST, alkalické fosfatázy, celkového bilirubinu a/nebo rozvoj klinických projevů hepatitidy).

Zvýšené hodnoty testů jaterních funkcí se po přerušení terapie obvykle upravily a v některých

případech se tyto hodnoty testů upravily i bez přerušení léčby. Vzácně byly hlášeny závažnější jaterní

reakce s fatálními následky.

Posakonazol má být u pacientů s poruchou funkce jater užíván se zvýšenou opatrností vzhledem

k omezené klinické zkušenosti a možnosti, že plazmatické hladiny posakonazolu mohou být u těchto

pacientů vyšší (viz body 4.2 a 5.2).

Sledování jaterních funkcí

Na začátku a během léčby posakonazolem je nutno vyhodnotit testy jaterních funkcí.

Pacienti, u kterých se během léčby posakonazolem objeví abnormální hodnoty jaterních testů,

musí být rutinně sledováni, zda nedochází k rozvoji závažnějšího jaterního poškození. Léčba pacienta

má zahrnovat laboratorní hodnocení jaterních funkcí (především hodnoty jaterních testů a bilirubinu).

Pokud se objeví klinické známky a příznaky odpovídající rozvoji jaterního onemocnění, má být

zváženo přerušení léčby posakonazolem.

Prodloužení QTc

Některá azolová antimykotika jsou spojována s prodloužením QTc intervalu. Posakonazol nesmí být

podáván současně s léčivými přípravky, které jsou substráty CYP3A4 a o kterých se ví, že prodlužují

QTc interval (viz body 4.3 a 4.5). Posakonazol musí být podáván se zvýšenou opatrností pacientům

s proarytmogenními stavy, jako jsou:

Kongenitální nebo získané prodloužení QTc

Kardiomyopatie, obzvláště se srdečním selháním

Sinusová bradykardie

Existující symptomatické arytmie

Současné užívání léčivých přípravků, o kterých je známo, že prodlužují QTc interval (jiných než

těch, které jsou uvedeny v bodě 4.3).

Poruchy elektrolytové rovnováhy, obzvláště týkající se hladin draslíku, hořčíku nebo vápníku, mají

být sledovány a korigovány dle potřeby před a během léčby posakonazolem.

Lékové interakce

Posakonazol je inhibitorem CYP3A4 a jen ve zvláštních případech má být užíván během léčby jinými

léčivými přípravky, které jsou metabolizovány prostřednictvím CYP3A4 (viz bod 4.5).

Midazolam a další benzodiazepiny

Kvůli riziku prodloužené sedace a případného útlumu dýchání lze o současném podávání

posakonazolu s jakýmkoli benzodiazepinem metabolizovaným CYP3A4 (např. midazolamem,

triazolamem, alprazolamem) uvažovat pouze, pokud je to skutečně nezbytné. Je nutno zvážit úpravu

dávky benzodiazepinů metabolizovaných CYP3A4 (viz bod 4.5).

Vinkristin

Současné podávání azolových antimykotik, včetně posakonazolu, s vinkristinem bylo spojeno

s neurotoxicitou a jinými závažnými nežádoucími účinky včetně záchvatů, periferní neuropatie,

syndromu nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu a paralytického ileu. Azolová antimykotika

včetně posakonazolu mají být u pacientů užívajících vinka alkaloidy včetně vinkristinu, podávána jen

tehdy, když není možná alternativní antimykotická léčba (viz bod 4.5).

Rifamycinová antibiotika (rifampicin, rifabutin), některá antiepileptika (fenytoin, karbamazepin,

fenobarbital, primidon) a efavirenz

V kombinaci mohou být koncentrace posakonazolu významně sníženy; současnému užívání

posakonazolu je proto třeba se vyhnout, pokud přínos pro pacienta nepřeváží riziko (viz bod 4.5).

Plazmatická expozice

Plazmatické koncentrace posakonazolu po podání posakonazolu ve formě tablet jsou obvykle vyšší

než po podání posakonazolu ve formě perorální suspenze. Plazmatické koncentrace posakonazolu

po podání posakonazolu ve formě tablet se mohou v průběhu času u některých pacientů zvyšovat (viz

bod 5.2). Bezpečnostní údaje týkající se expozice vyšším hladinám posakonazolu dosaženým podáním

posakonazolu ve formě tablet jsou v současné době omezené.

Gastrointestinální dysfunkce

K dispozici jsou pouze omezené farmakokinetické údaje o použití přípravku u pacientů se závažnou

gastrointestinální dysfunkcí (jako je například závažné průjmové onemocnění). U pacientů se

závažným průjmovým onemocněním nebo zvracením je třeba pečlivě sledovat, zda u nich nedochází

k propuknutí mykotických infekcí.

Přípravek Posaconazole Teva Pharma obsahuje sodík:

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinek jiných léčivých přípravků na posakonazol

Posakonazol je metabolizován přes UDP glukuronidaci (enzymy 2. fáze) a

in vitro

je substrátem pro

p-glykoprotein (P-gp) eflux. Proto inhibitory (např. verapamil, cyklosporin, chinidin, klarithromycin,

erythromycin, atd.) nebo induktory (např. rifampicin, rifabutin, některá antiepileptika, atd.) těchto

eliminačních cest mohou zvyšovat, respektive snižovat plazmatické koncentrace posakonazolu.

Rifabutin

Rifabutin (300 mg jednou denně) snižoval C

(maximální plazmatickou koncentraci) a AUC (plochu

pod křivkou plazmatických koncentrací) posakonazolu na 57 %, respektive 51 %. Současnému

užívání posakonazolu a rifabutinu nebo podobných induktorů (např. rifampicinu) je třeba se vyhnout,

pokud přínos pro pacienta nepřeváží riziko. Informace týkající se účinku posakonazolu na plazmatické

hladiny rifabutinu viz také níže.

Efavirenz

Efavirenz (400 mg jednou denně) snižoval C

a AUC posakonazolu o 45 %, respektive o 50 %.

Současnému užívání posakonazolu a efavirenzu je třeba se vyhnout, pokud přínos pro pacienta

nepřeváží riziko.

Fosamprenavir

Kombinace fosamprenaviru s posakonazolem může vést ke sníženým plazmatickým koncentracím

posakonazolu. Je-li potřebné současné podávání, doporučuje se pečlivé sledování, zda nedochází

k rozvoji mykotické infekce. Opakované podávání fosamprenaviru (700 mg dvakrát denně x 10 dnů)

snižovalo C

a AUC posakonazolu v perorální suspenzi (200 mg jednou denně 1. den, 200 mg

dvakrát denně 2. den, následně 400 mg dvakrát denně x 8 dnů) o 21 %, respektive o 23 %. Účinek

posakonazolu na hladiny fosamprenaviru, je-li fosamprenavir podáván s ritonavirem, není znám.

Fenytoin

Fenytoin (200 mg jednou denně) snižoval C

a AUC posakonazolu o 41 %, respektive o 50 %.

Současnému užívání posakonazolu s fenytoinem nebo podobnými induktory (např. karbamazepinem,

fenobarbitalem, primidonem) je třeba se vyhnout, pokud přínos pro pacienta nepřeváží riziko.

Antagonisté H

2

receptorů a inhibitory protonové pumpy

Při současném podávání posakonazolu v tabletách s antacidy, antagonisty H

-receptorů a inhibitory

protonové pumpy nebyly pozorovány žádné klinicky relevantní účinky. Pokud se posakonazol

v tabletách podává současně s antacidy, antagonisty H

-receptorů a inhibitory protonové pumpy,

žádná úprava dávkování posakonazolu v tabletách není potřeba.

Účinek posakonazolu na ostatní léčivé přípravky

Posakonazol je silný inhibitor CYP3A4. Podávání posakonazolu současně se substráty CYP3A4 může

vést k výraznému zvýšení expozice těmto substrátům CYP3A4, jak je níže ukázáno na příkladu vlivu

na takrolimus, sirolimus, atazanavir a midazolam. Opatrnost je doporučována během současného

podávání posakonazolu a substrátů CYP3A4 podávaných intravenózně a je možné, že bude zapotřebí

dávku substrátu CYP3A4 snížit. Pokud je posakonazol užíván současně se substráty CYP3A4, které

jsou podávány perorálně a u kterých může vzestup plazmatických koncentrací vést k nepřijatelným

nežádoucím účinkům, mají být pozorně monitorovány plazmatické hladiny substrátu CYP3A4 a/nebo

případné nežádoucí účinky a dávka má být upravena dle potřeby. Několik studií lékových interakcí

bylo provedeno u zdravých dobrovolníků, u kterých dochází k vyšší expozici posakonazolu

v porovnání s pacienty užívajícími stejnou dávku. Účinek posakonazolu na substráty CYP3A4 může

být u pacientů o něco nižší než u zdravých dobrovolníků a bude zřejmě variabilní, vzhledem

k rozdílné expozici posakonazolu u jednotlivých pacientů. Vliv současného podávání posakonazolu na

plazmatické hladiny substrátů CYP3A4 také může být variabilní i u jednotlivého pacienta.

Terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin a chinidin (substráty CYP3A4)

Současné podávání posakonazolu a terfenadinu, astemizolu, cisapridu, pimozidu, halofantrinu nebo

chinidinu je kontraindikováno. Současné podání může vést ke zvýšeným plazmatickým koncentracím

těchto léčivých přípravků vedoucím k prodloužení QTc intervalu a vzácně k výskytu torsade de

pointes (viz bod 4.3).

Námelové alkaloidy

Posakonazol může zvyšovat plazmatické koncentrace námelových alkaloidů (ergotamin

a dihydroergotamin), což může vést k ergotismu. Současné podávání posakonazolu a námelových

alkaloidů je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Inhibitory HMG-CoA reduktázy metabolizované přes CYP3A4 (např. simvastatin, lovastatin a

atorvastatin)

Posakonazol může značně zvyšovat plazmatické hladiny inhibitorů HMG-CoA reduktázy

metabolizovaných prostřednictvím CYP3A4. Léčba těmito inhibitory HMG-CoA reduktázy má být

přerušena během léčby posakonazolem, protože zvýšené hladiny jsou spojovány se vznikem

rhabdomyolýzy (viz bod 4.3).

Vinka alkaloidy

Většina vinka alkaloidů (např. vinkristin a vinblastin), jsou substráty CYP3A4. Současné podávání

azolových antimykotik, včetně posakonazolu, s vinkristinem bylo spojeno se závažnými nežádoucími

účinky (viz bod 4.4). Posakonazol může zvyšovat plazmatické koncentrace vinka alkaloidů, což může

vést k neurotoxicitě a dalším závažným nežádoucím účinkům. U pacientů užívajících vinka alkaloidy

včetně vinkristinu se proto mají podávat azolová antimykotika včetně posakonazolu jen tehdy, když

není možnost alternativní antimykotické léčby.

Rifabutin

Posakonazol zvyšoval C

a AUC rifabutinu o 31 %, respektive o 72 %. Současnému užívání

posakonazolu a rifabutinu je třeba se vyhnout, pokud přínos pro pacienta nepřeváží riziko (viz také

informace výše ohledně účinku rifabutinu na plazmatické hladiny posakonazolu). Pokud se tyto léčivé

přípravky podávají současně, doporučuje se pečlivé sledování krevního obrazu a nežádoucích účinků

spojených se zvýšenými hladinami rifabutinu (např. uveitida).

Sirolimus

Opakované podávání posakonazolu v perorální suspenzi (400 mg dvakrát denně po dobu 16 dní) vedlo

u zdravých subjektů v průměru k 6,7násobnému, respektive 8,9násobnému (rozpětí 3,1 až 17,5)

zvýšení C

a AUC sirolimu (2 mg jednorázové podání). Vliv posakonazolu na sirolimus u pacientů

není známý, ale zřejmě bude variabilní vzhledem k rozdílné expozici pacientů posakonazolu.

Současné podávání posakonazolu a sirolimu se nedoporučuje a je třeba se mu, je-li to možné,

vyhnout. Pokud je společné podávání nevyhnutelné, je doporučeno výrazně snížit dávku sirolimu

v okamžiku zahájení terapie posakonazolem a doporučuje se velmi častý monitoring minimální

koncentrace sirolimu v krvi. Koncentrace sirolimu mají být měřeny při zahájení, během a při ukončení

terapie posakonazolem a dávky sirolimu mají být příslušným způsobem upraveny. Je třeba mít na

paměti, že se u sirolimu při současném podávání posakonazolu mění vztah mezi minimální

koncentrací a AUC. Následkem toho mohou klesnout minimální koncentrace sirolimu, které by jinak

byly v rámci obvyklého terapeutického rozmezí, na subterapeutickou úroveň. Proto se má

u minimálních koncentrací docílit hodnot z horního úseku obvyklého terapeutického rozmezí a má se

věnovat řádná pozornost klinickým známkám a příznakům, laboratorním parametrům a i výsledkům

biopsie tkání.

Cyklosporin

U pacientů po transplantaci srdce na stabilních dávkách cyklosporinu, zvyšoval posakonazol

v perorální suspenzi v dávce 200 mg jednou denně koncentrace cyklosporinu, což vyžadovalo snížení

dávky cyklosporinu. V klinických studiích sledujících účinnost posakonazolu byly hlášeny případy

zvýšených hladin cyklosporinu vedoucí k závažným nežádoucím účinkům včetně nefrotoxicity

a jednoho fatálního případu leukoencefalopatie. Při zahájení léčby posakonazolem má být

u pacientů, kteří jsou již léčeni cyklosporinem, dávka cyklosporinu snížena (např. na přibližně tři

čtvrtiny současné dávky). Plazmatické hladiny cyklosporinu následně mají být během současného

podávání obou přípravků a i po skončení léčby posakonazolem pečlivě monitorovány a dávka

cyklosporinu má být upravena podle potřeby.

Takrolimus

Posakonazol zvyšoval C

a AUC takrolimu (0,05 mg/kg tělesné hmotnosti v jednorázové dávce)

o 121 %, respektive o 358 %. V klinických studiích sledujících účinnost posakonazolu byly hlášeny

případy klinicky významných interakcí vedoucích k hospitalizaci a/nebo k přerušení léčby

posakonazolem. Při zahájení léčby posakonazolem u pacientů, kteří již užívají takrolimus, má být

dávka takrolimu snížena (např. na přibližně třetinu současné dávky). Poté se mají pečlivě sledovat

hladiny takrolimu v krvi během společného podávání obou přípravků a po přerušení podávání

posakonazolu a dávka takrolimu má být podle potřeby upravena.

Inhibitory HIV proteázy

Protože inhibitory HIV proteázy patří mezi substráty CYP3A4, dá se předpokládat, že posakonazol

bude zvyšovat plazmatické hladiny těchto antiretrovirových látek. Současné podávání posakonazolu

v perorální suspenzi (400 mg dvakrát denně) a atazanaviru (300 mg jednou denně) po dobu 7 dní

vedlo u zdravých osob v průměru ke 2,6násobnému, respektive 3,7násobnému (rozpětí 1,2 až 26)

zvýšení C

a AUC atazanaviru. Současné podávání posakonazolu v perorální suspenzi (400 mg

dvakrát denně) spolu s atazanavirem a ritonavirem (300/100 mg jednou denně) po dobu 7 dní vedlo

u zdravých osob v průměru k 1,5násobnému, respektive 2,5násobnému (rozpětí 0,9 až 4,1) zvýšení

a AUC atazanaviru. Přidání posakonazolu k léčbě atazanavirem případně k léčbě atazanavirem

v kombinaci s ritonavirem bylo doprovázeno zvýšením plazmatických hladin bilirubinu. Během

současného podávání s posakonazolem se doporučuje časté sledování nežádoucích účinků a projevů

toxicity spojených s antiretrovirovými přípravky, které jsou substráty CYP3A4.

Midazolam a ostatní benzodiazepiny metabolizované CYP3A4

Během studie na zdravých dobrovolnících zvyšoval posakonazol v perorální suspenzi (200 mg jednou

denně po dobu 10 dní) expozici (AUC) intravenózně podaného midazolamu (0,05 mg/kg) o 83 %.

V jiné studii na zdravých dobrovolnících vedlo opakované podávání posakonazolu v perorální

suspenzi (200 mg dvakrát denně po dobu 7 dní) v průměru k 1,3násobnému, respektive 4,6násobnému

(rozpětí 1,7 až 6,4) zvýšení C

a AUC intravenózně podaného midazolamu (0,4 mg v jednorázové

dávce); podávání posakonazolu v perorální suspenzi 400 mg dvakrát denně po dobu 7 dní vedlo

k 1,6násobnému, respektive 6,2násobnému (rozpětí 1,6 až 7,6) zvýšení C

a AUC intravenózně

podaného midazolamu. Obě dávky posakonazolu zvyšovaly C

a AUC perorálního midazolamu

(2 mg v jednorázové perorální dávce) 2,2 násobně, respektive 4,5 násobně. Navíc vedlo podávání

posakonazolu v perorální suspenzi (200 mg nebo 400 mg) k prodloužení průměrného konečného

poločasu midazolamu z přibližně 3-4 hodin na 8-10 hodin během současného podávání.

Vzhledem k riziku prolongované sedace se doporučuje upravit dávku benzodiazepinu v případě, že je

posakonazol podáván současně s některým z benzodiazepinů metabolizovaných přes CYP3A4 (jako je

midazolam, triazolam, alprazolam) (viz bod 4.4).

Blokátory vápníkových kanálů metabolizované přes CYP3A4 (např. diltiazem, verapamil, nifedipin,

nisoldipin)

Během současného podávání s posakonazolem se doporučuje časté sledování výskytu nežádoucích

účinků a toxicity spojených s blokátory vápníkových kanálů. Může být nutná úprava dávky blokátorů

vápníkových kanálů.

Digoxin

Podávání ostatních azolových antimykotik je spojováno se zvýšenými hladinami digoxinu. Proto

posakonazol může zvyšovat plazmatické koncentrace digoxinu a hladiny digoxinu je třeba při zahájení

nebo přerušení léčby posakonazolem monitorovat.

Deriváty sulfonylmočoviny

Koncentrace glukózy u některých zdravých dobrovolníků klesly, pokud byl glipizid podáván současně

s posakonazolem. U diabetických pacientů se proto doporučuje sledování hladin glukózy.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici dostatečné informace o podávání posakonazolu těhotným ženám. Studie

na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby účinnou antikoncepci. Posakonazol nesmí být

užíván během těhotenství, pokud přínos pro matku jednoznačně nepřeváží možné riziko pro plod.

Kojení

Posakonazol je vylučován do mateřského mléka laktujících potkanů (viz bod 5.3). Vylučování

posakonazolu do lidského mateřského mléka nebylo studováno. Při zahájení léčby posakonazolem je

nutno kojení přerušit.

Fertilita

Posakonazol neovlivňoval fertilitu samců potkanů v dávkách až do 180 mg/kg (3,4násobek

plazmatických koncentrací v ustáleném stavu u pacientů při dávkování 300 mg v tabletách) nebo

samic potkanů v dávce až do 45 mg/kg (2,6násobek plazmatických koncentrací v ustáleném stavu

u pacientů při dávkování 300 mg v tabletách). Nejsou k dispozici klinické zkušenosti hodnotící vliv

posakonazolu na fertilitu u lidí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Je třeba dbát opatrnosti, protože při užívání posakonazolu byly hlášeny určité nežádoucí účinky (např.

závrať, ospalost atd.), které mohou potenciálně ovlivnit řízení/obsluhování strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Údaje o bezpečnosti jsou odvozeny zejména ze studií provedených s perorální suspenzí.

Léková forma tablety byla hodnocena pouze u pacientů s AML a MDS a u pacientů po HSCT s reakcí

štěpu proti hostiteli (GVHD) nebo s jejím rizikem. Maximální trvání expozice tabletové lékové formě

bylo kratší, než u perorální suspenze. Plazmatická expozice po podání tablet byla vyšší, než

plazmatická expozice pozorovaná u perorální suspenze. Vyšší incidenci nežádoucích účinků nelze

vyloučit.

Souhrn bezpečnostního profilu

Posakonazol v tabletách

Bezpečnost posakonazolu v tabletách byla hodnocena u 230 pacientů zařazených do pivotní klinické

studie. Pacienti byli zařazováni do nesrovnávací farmakokinetické a bezpečnostní studie posakonazolu

v tabletách podávaných jako antimykotická profylaxe. Pacienti měli imunitu oslabenou základní

nemocí, včetně hematologické malignity, pochemoterapeutické neutropenie, GVHD a po HSCT.

Léčba posakonazolem byla podávána s mediánem trvání 28 dní

.

Dvacet pacientů dostávalo dávku

200 mg denně a 210 pacientů dostávalo dávku 300 mg denně (po podání dvakrát denně 1. den v každé

kohortě).

Bezpečnost posakonazolu v tabletách a perorální suspenzi

Bezpečnost posakonazolu v perorální suspenzi byla posuzována u > 2 400 pacientů a zdravých

dobrovolníků zapojených do klinických hodnocení a ze zkušeností po uvedení přípravku na trh.

Nejčastěji hlášené závažné nežádoucí účinky ve vztahu k léčbě zahrnovaly nauzeu, zvracení, průjem,

pyrexii a zvýšení bilirubinu.

Bezpečnost posakonazolu v tabletách byla posuzována u 336 pacientů a zdravých dobrovolníků

zapojených do klinických hodnocení. Bezpečnostní profil byl podobný bezpečnostnímu profilu

u perorální suspenze.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky zařazeny do příslušné skupiny četnosti,

s využitím následujících kategorií: velmi časté (

1/10); časté (

1/100 až < 1/10); méně časté

1/1 000 až < 1/100); vzácné (

1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo (z

dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 2.

Nežádoucí účinky hlášené během klinických studií a/nebo během používání po uvedení

přípravku na trh podle tříd orgánových systémů a četnosti

Poruchy krve a lymfatického

systému

Časté:

Méně časté:

Vzácné:

neutropenie

trombocytopenie, leukopenie, anemie, eosinofilie,

lymfadenopatie, infarkt sleziny

hemolyticko-uremický syndrom, trombotická

trombocytopenická purpura, pancytopenie, koagulopatie,

krvácení

Poruchy imunitního systému

Méně časté:

Vzácné:

alergické reakce

hypersenzitivní reakce

Endokrinní poruchy

Vzácné:

Není známo:

insuficience nadledvin, pokles hladin gonadotropinu v krvi

pseudoaldosteronismus

Poruchy metabolismu a výživy

Časté:

porucha rovnováhy elektrolytů, anorexie, snížení chuti k jídlu,

hypokalemie, hypomagnesemie

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace