Noxafil

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
posakonazol
Dostupné s:
Merck Sharp and Dohme B.V
ATC kód:
J02AC04
INN (Mezinárodní Name):
posaconazole
Terapeutické skupiny:
Antimykotika pro systémové použití
Terapeutické oblasti:
Candidiasis; Mycoses; Coccidioidomycosis; Aspergillosis
Terapeutické indikace:
Noxafil gastro-resistant tablets are indicated for use in the treatment of the following fungal infections in adults (see sections 4. 2 a 5. 1):- Invasive aspergillosisNoxafil gastro-resistant tablets are indicated for use in the treatment of the following fungal infections in paediatric patients from 2 years of age weighing more than 40 kg and adults (see sections  4. 2 a 5. 1):- Invasive aspergillosis in patients with disease that is refractory to amphotericin B or itraconazole or in patients who are intolerant of these medicinal products;- Fusariosis in patients with disease that is refractory to amphotericin B or in patients who are intolerant of amphotericin B;- Chromoblastomycosis and mycetoma in patients with disease that is refractory to itraconazole or in patients who are intolerant of itraconazole;- Coccidioidomycosis in patients with disease that is refractory to amphotericin B, itraconazole or fluconazole or in patients who are intolerant of these medicinal products. Refrakterita je definována jak
Přehled produktů:
Revision: 34
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000610
Datum autorizace:
2005-10-25
EMEA kód:
EMEA/H/C/000610

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 26-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 28-11-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 28-11-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 28-11-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 28-11-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 26-01-2022

Přečtěte si celý dokument

B.

PŘÍBAL

OVÁ INFORMACE

Příbalov

á informace: informa

ce pro uživat

ele

Noxafil 40 mg/ml perorální suspenze

posaconazolum

Přečtět

e si

pozorně

celou pří

balovou informa

ci dříve, než začnete tento příprave

k u

žíva

t,

protože obsahu

je pro Vás

důležité údaj

e.

Ponechte si p

říbalo

vou informaci pro

pří

, že

si ji bu

dete potřebovat přečíst zno

Máte-li jakékoli dal

ší ot

ázky, zeptejte se svého l

ékaře

, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento

přípravek byl předepsá

n výhradn

Vám. Nedávejt

e jej žádné

alší osobě.

Mohl by jí

ublí

žit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onem

ocnění

jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z

nežá

doucích

úč

ků, sděl

te to svému

lékaři, lé

kárníkovi

nebo

zdravotní sest

ře. Stejně postupujte

řípadě

jakýchkoli nežádoucích úč

ků, které n

ejsou

uvedeny v této p

íbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové in

formaci

Co je

ípravek Noxafil a k

čemu se p

ívá

mu musíte v

ěnovat

pozorn

ost, než začnet

ípravek Noxafil u

ívat

Jak se

přípravek

Noxafil u

žív

Možné

nežád

í účink

pří

pravek Noxafil uchovávat

Obsah balení a d

alší informace

1.

Co je

pří

pravek Noxafil

a k čemu

se

používá

Noxafil obs

ahuje léč

ivou látku nazývanou posakonazol.

Patří do skupiny

éků

zvaných

„antimykotika“. Použív

á se k prevenci a lé

čbě mnoha

různý

ch plí

ových infekcí.

Tento lék ú

inkuje

tak, že

usmrcuje nebo zastavuje

růst

něk

terýc

h typů

plísní, které mohou

obovat infekce.

Příprav

ek Nox

afil lze použí

t u d

ospělých

léčbě

následujíc

ích typů plísňo

vých infekcí, pokud jiná

antimykotika nezabírala nebo pokud jste je musel(a)

estat

užívat

fekce způsoben

é pl

ísněmi

rodu Aspergillus, které se nez

lepšily bě

léčby a

ntimykotickými

pří

pravky amfotericin B nebo

itrakonazol, neb

o pokud mu

sela být léčba těmito pří

pravky

nčena

infe

kce způ

sobené plísn

i rodu Fusarium, které se nez

lepšily během

léčby amf

otericinem B,

nebo pokud musela bý

t léčba

amfotericinem B

ukončena

infekc

e způsobe

plísněmi

, kt

eré způsob

jí nemoci známé j

ako chrom

oblastomykóza

mycetom,

které se nezl

epšily

během léč

by itrakonazolem, nebo pokud musela být lé

itrakonazolem

ukončena

infekce zp

ůsob

ené pl

ísněmi

zvanými Coccidioides, které se nez

lepš

ily b

ěhem léčb

y jedním

nebo více z násl

edujících přípravků:

amfotericin B, itrakonazol nebo flukonazol, nebo pokud

musela být lé

čba tě

to přípr

avky uko

nčena

infekce v oblast

i úst nebo hrdla

(známé také jako

„moučniv

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Noxafil 40

mg/ml perorální suspenze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml perorální suspenze obsahuje posaconazolum

40 mg.

Pomocné látky

se známým účinkem

Tento

léčivý přípravek obsahuje přibližně 1,75

g glukózy v 5

ml suspenze.

ento léčivý přípravek obsahuje

10 mg natrium-benzoátu (E211) v 5

ml suspenze.

Tento léčivý přípravek obsahuje

až 1,25

mg benzyla

lkoholu v 5

ml suspenze.

Tento léčivý pří

pravek obsahuj

e až 24,75

mg propylen

glykolu (E1520)

v 5 ml suspenze.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální suspenze

Bílá suspenze

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek

Noxafil

ve formě

perorální suspenze je indikován k

použití při léčbě následujících

mykotických infekcí u dospělých (viz bod 5.1):

Invazivní aspergilóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B nebo

itrakonazolu, nebo u pacientů, kteří tyto léčivé přípravky netole

rují;

Fusarió

za u pacientů s

onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B

nebo u pacientů,

kteří amfotericin B netolerují;

Chromoblastomykóza a mycetom u pacientů s

onemocněním, které je refrakterní

k itrakonazolu,

nebo u pacientů, kteří itrakon

azol netolerují;

Kokcidioidomykóza u pacientů s

onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B,

itrakonazolu nebo flukonazolu, nebo u pacientů, kteří tyto léčivé přípravky netolerují;

Orofaryngeální kandidóza: léčba první volby u pacientů, kteří mají závažné

onem

ocnění

imunokompr

omit

ovaných pacientů, u nichž se předpokládá špatná odezva na lokální léčbu.

Refrakterita je definována jako progrese infekce nebo nepřítomnost zlepšení po nejméně sedmi dnech

předchozí

činné antimykotické

terapie v terapeutických dávkách.

Přípravek

Noxafil

perorální suspenze

je také indikován jako

profylaxe

invazivních mykotických

infekcí u

následujících pacientů:

Pacienti dostávající remisi indukující chemoterapii pro akutní myelo

idní leuke

mii (AML) nebo

myelodys

plastický syndr

om (MDS), u kterých

se očekává vyústění v

protrahovanou

neutropenii

a u kterých je vysoké riziko vzniku invazivních mykotických infekcí;

Příjemci po transplantaci hematopoetických kmenových buně

k (HSCT) podstupující

vysokodávkovou imunosupr

esivní terapii

kvůli

reakci

štěpu proti hostiteli

u kterých je vysoké

riziko vzniku invazivních mykotických infekcí.

použití

pro primární

léčb

invazivní aspergilózy

si, prosím,

přečtěte s

ouhrny ú

dajů o

příprav

cích

Noxafil koncentrát pro inf

uzní roztok a enterosol

ventní tablety.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba

být zahájena lékařem, který má zkušenosti s

léčbou myko

tických infekcí nebo s

podpůrnou

léčbou

vysoce rizikov

ých pacient

, pro kt

eré je posakonaz

ol indikován z

profylaktických

Nez

amě

nitelnost mezi

přípravkem

Noxafil perorální suspenze

a

příprav

kem Noxafil tab

lety

nebo

příprav

kem Noxafil

enterosolventní

prášek

a

rozpouštědl

o pro perorální suspenzi

Přípravek Noxafil perorální suspenze je in

dikován pouze pro

dospělou populaci (≥

let věku)

. Pro

pediatri

cké pacienty ve věku od 2

let do mén

ě než 18

let věku je d

ostupná jiná léková forma

(přípra

vek Noxafil

enterosolventní

prášek

a rozpo

uštědlo pro per

orální suspenzi).

Perorální suspenze se nesmí navzá

jem zaměňovat

s tabletou nebo enterosolventním

práškem a

rozpouštědlem pro pero

rální suspenzi

kvůli rozdílům

mezi

mito dv

ěma

lékovými formami ve

frekvenci

dávkování

způsob

u podávání s jídlem a dos

ažené plaz

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2022. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/709842/2021

EMEA/H/C/000610

Noxafil (posaconazolum)

Přehled pro přípravek Noxafil a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Noxafil a k čemu se používá?

Přípravek Noxafil je antimykotikum. Používá se k léčbě dospělých a dětí ve věku od 2 let s těmito

mykotickými (plísňovými) onemocněními, pokud u nich léčba jinými antimykotiky (amfotericinem B,

itrakonazolem nebo flukonazolem) nezabrala nebo není vhodná:

invazivní aspergilóza (mykotická infekce způsobená plísněmi rodu Aspergillus),

fusarióza (plísňová infekce způsobená plísněmi rodu Fusarium),

chromoblastomykóza a mycetom (dlouhodobé plísňové infekce kůže nebo podkožní tkáně obvykle

vyvolané spory plísní, které infikují rány způsobené trny či třískami),

kokcidioidomykóza (plísňová infekce plic způsobená vdechnutím spor).

U dospělých se přípravek Noxafil používá také jako první léčba invazivní aspergilózy a plísňových infekcí

dutiny ústní a hrdla způsobených kvasinkou Candida (moučnivky). Používá se u pacientů, jejichž infekce

moučnivkou je závažného charakteru nebo kteří mají oslabený imunitní systém, v případech, kdy by

léčivé přípravky aplikované lokálně (přímo na moučnivku) pravděpodobně nezabraly.

Přípravek Noxafil se používá rovněž k prevenci invazivních mykotických infekcí u pacientů ve věku od

2 let, jejichž imunitní systém je oslaben v důsledku léčby nádorového onemocnění krve nebo kostní

dřeně nebo v důsledku užívání léčivých přípravků používaných v souvislosti s transplantací

hematopoetických kmenových buněk (transplantaci buněk, které tvoří krevní buňky).

Přípravek Noxafil obsahuje léčivou látku posakonazol.

Jak se přípravek Noxafil používá?

Výdej přípravku Noxafil je vázán na lékařský předpis. Léčba má být zahájena lékařem, který má

zkušenosti s léčbou mykotických infekcí nebo s léčbou pacientů, u nichž existuje vysoké riziko rozvoje

invazivních mykotických infekcí.

Přípravek Noxafil je dostupný ve formě perorální suspenze (tekutiny určené k užití ústy), koncentrátu

pro infuzní roztok (kapání) do žíly, enterosolventních tablet a enterosolventního prášku a rozpouštědla

pro perorální suspenzi. „Enterosolventní“ znamená, že přípravek projde žaludkem beze změny a k jeho

rozložení dojde až ve střevech.

Volba lékové formy, dávka a doba trvání léčby závisí na léčeném onemocnění a na věku a hmotnosti

pacienta a jeho odpovědi na léčbu. Dávkování přípravku Noxafil ve formě perorální suspenze, tablet

a prášku a rozpouštědla pro perorální suspenzi se liší a tyto lékové formy se nemají navzájem

zaměňovat.

Pacienti, kterým je podáván infuzní roztok, by měli být převedeni na přípravek Noxafil ve formě tablet,

perorální suspenze nebo prášku a rozpouštědla pro perorální suspenzi, jakmile to jejich stav dovolí.

Více informací naleznete v příbalové informaci.

Jak přípravek Noxafil působí?

Léčivá látka v přípravku Noxafil, posakonazol, je antimykotikum, které patří do skupiny triazolů. Působí

tak, že zamezuje tvorbě ergosterolu, což je důležitá součást buněčné stěny plísní. Bez ergosterolu

plíseň odumírá nebo se nemůže šířit. Seznam plísní, proti nimž přípravek Noxafil účinkuje, je uveden

v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).

Jaké přínosy přípravku Noxafil byly prokázány v průběhu studií?

Léčba infekce

Do jedné hlavní studie bylo zařazeno 238 pacientů s invazivními mykotickými infekcemi, kteří nereagovali

na standardní antimykotickou léčbu a kteří byli léčeni přípravkem Noxafil ve formě perorální suspenze.

Výsledky dosažené s přípravkem Noxafil byly porovnány s výsledky jiných antimykotik získanými ze

zdravotnických záznamů 218 pacientů. V této studii byla úspěšná odpověď pozorována u 42 % pacientů

s invazivní aspergilózou užívajících přípravek Noxafil ve formě perorální suspenze ve srovnání s 26 %

pacientů užívajících jiná antimykotika. Přípravek Noxafil také úspěšně vyléčil 11 z 18 (61 %) pacientů

s prokázanou nebo předpokládanou fusariózou, 9 z 11 (82 %) pacientů s chromoblastomykózou nebo

mycetomem a 11 z 16 (69 %) pacientů s kokcidioidomykózou.

Ve druhé hlavní studii, do které bylo zařazeno 350 HIV pozitivních pacientů s orofaryngeální kandidózou,

byl přípravek Noxafil ve formě perorální suspenze stejně účinný jako antimykotikum flukonazol. V případě

obou léčivých přípravků došlo po 14 dnech léčby buď ke zlepšení, nebo k úspěšnému vyléčení

orofaryngeální kandidózy u 92 % pacientů.

Ve třetí studii, do které bylo zařazeno 575 pacientů s prokázanou, pravděpodobnou nebo možnou

invazivní aspergilózou, bylo zjištěno, že přípravek Noxafil podávaný formou infuze do žíly nebo ve formě

tablet byl při snižování rizika úmrtí přinejmenším stejně účinný jako antimykotikum vorikonazol.

Z výsledků vyplynulo, že během 42 dnů od zahájení léčby zemřelo 44 z 288 (15 %) pacientů, kteří byli

léčeni nejprve přípravkem Noxafil, ve srovnání s 59 z 287 (21 %) pacientů léčených nejprve

vorikonazolem.

Prevence infekce

Dvě další hlavní studie zkoumaly účinnost přípravku Noxafil ve formě perorální suspenze v rámci

prevence infekcí. V jedné ze studií, do které bylo zařazeno 600 pacientů po transplantaci kmenových

buněk, byl přípravek Noxafil ve formě perorální suspenze v rámci prevence invazivní mykotické infekce

stejně účinný jako flukonazol. K rozvoji infekce došlo u 5 % pacientů, kteří užívali přípravek Noxafil, ve

srovnání s 9 % pacientů léčených flukonazolem nebo itrakonazolem.

Ve druhé studii, do které bylo zařazeno 602 pacientů s nádorovým onemocněním, byl přípravek Noxafil

účinnější než flukonazol nebo itrakonazol. K rozvoji infekce došlo u 2 % pacientů léčených přípravkem

Noxafil a u 8 % pacientů léčených flukonazolem nebo itrakonazolem.

Děti

Účinnost přípravku Noxafil u dětí je založena na studii prokazující, zda se přípravek zpracovává

podobně jako u dospělých (farmakokinetická interpolace). Studie se zúčastnilo 115 dětí ve věku od

2 let s oslabeným imunitním systémem, kterým byl podáván přípravek Noxafil ve formě tablet, nebo

prášku. U těchto dětí byla hladina přípravku Noxafil v krvi podobná hladině považované za bezpečnou

a účinnou u dospělých.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Noxafil?

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Noxafil, zaznamenaným u více než 1 osoby z 10, je

nauzea (pocit na zvracení). Mezi nejčastější závažné nežádoucí účinky patří zvracení, průjem, pyrexie

(horečka) a zvýšení hladiny bilirubinu v krvi (známka problémů s játry).

Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Noxafil je uveden v příbalové

informaci.

Přípravek Noxafil se nesmí používat u pacientů, kteří užívají některý z těchto léčivých přípravků:

ergotamin nebo dihydroergotamin (používané k léčbě migrén),

terfenadin, astemizol (používané k léčbě alergií),

cisaprid (používaný k léčbě žaludečních problémů),

pimozid (používaný k léčbě duševních poruch),

chinidin (používaný k léčbě nepravidelné tepové frekvence),

halofantrin (používaný k léčbě malárie),

simvastatin, lovastatin nebo atorvastatin (používané ke snížení hladiny cholesterolu).

Opatrnosti je zapotřebí také při užívání přípravku Noxafil souběžně s některými dalšími léčivými

přípravky. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Noxafil registrován v EU?

Přípravek Noxafil je účinný při léčbě mykotických infekcí u pacientů, u nichž jsou terapeutické možnosti

omezené. Může také zabránit určitým infekcím u pacientů s oslabeným imunitním systémem. Lze ho

použít k léčbě nebo prevenci infekcí, které mohou mít vážné následky, včetně úmrtí. Jeho nežádoucí

účinky se považují za zvladatelné. Evropská agentura pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy

přípravku Noxafil převyšují jeho rizika, a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Noxafil?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Noxafil, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace