PIOGLITAZON STADA 15 MG TABLETY, POR TBL NOB 28X15MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PIOGLITAZON-HYDROCHLORID (PIOGLITAZONI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel
ATC kód:
A10BG03
Dávkování:
15MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
18/ 067/13-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls 201718/2010, sukls201720/2010,

sukls201722/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Pioglitazon Stada 15 mg tablety

Pioglitazon Stada 30 mg tablety

Pioglitazon Stada 45 mg tablety

Pioglitazonum

Přečtěte si pozorněcelou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékařenebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

-Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co jepřípravekPioglitazon Stada a kčemu se používá

2.Čemumusíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PioglitazonStada užívat

3. Jak se přípravek Pioglitazon Stada užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Pioglitazon Stada uchovávat

6. Další informace

1. CO JEPŘÍPRAVEKPIOGLITAZON STADA A KČEMU SE POUŽÍVÁ

PřípravekPioglitazonStadaobsahujepioglitazon.Jetoantidiabetickýlék,kterýsepoužívákléčbě

diabetesmellitus2.typu(cukrovkanevyžadujícípodáváníinzulinu).Tentotypcukrovkyseobvykle

objevuje v dospělosti.

Trpíte-licukrovkou2.typu,pomáhápřípravekPioglitazonStadaupravovatVašihladinucukruvkrvi

tím, žepomáhá tělu lépe využívatvlastníinzulin. Váš lékař po 3 až 6 měsících léčby zkontroluje, jestli

u Vás lék účinkuje správně.

PřípravekPioglitazonStadamůžebýtpoužívánsamostatněnebovkombinacismetforminema/nebo

sulfonylureou, což jsou rovněžperorálnípřípravky užívané k léčběcukrovky.

Přípravek Pioglitazon Stada může být používán také v kombinaci sinzulinem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

PIOGLITAZON STADA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Pioglitazon Stada

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)napioglitazonnebonakteroukolidalšísložku

přípravku Pioglitazon Stada.

jestliže máte srdeční selhání nebo jste ho měl/a v minulosti.

jestliže máte jaterní onemocnění.

jestližejsteměl/adiabetickouketoacidózu(komplikacecukrovky,způsobujícírychlýpokles

hmotnosti, nevolnost nebo zvracení).

jestliže máte nebo jste někdy měl/a rakovinu močového měchýře.

jestliže máte krev vmoči aještějstenebyli lékařemvyšetřeni.

Zvláštní opatrnosti připoužití přípravku Pioglitazon Stada je zapotřebí

Před zahájením léčby tímto léčivým přípravkem informujte lékaře jestliže:

Vášorganismuszadržujevodu(retencetekutin)nebomáteproblémyseselhávánímsrdce,

zvláštěpokud jste starší 75 let.

mátezvláštnítypdiabetickéhoonemocněníokanazývanýmakulárníedém(otokzadníčásti

oka).

mátecystynavaječnících(syndrompolycystickýchovárií).Vzhledemkúčinkupřípravkuje

zdezvýšenámožnost,žeotěhotníte,protožeseVámmůženavrátitovulace.Užívejte

příslušnou antikoncepci tak, abyste se vyhnula neplánovanémuotěhotnění.

máteonemocněníjaternebosrdce.PředzačátkemužívánípřípravkuPioglitazonStadaVám

budeodebránakrev,abybylazkontrolovánafunkcejater.Tytokontrolysemohoupravidelně

opakovat.

Uněkterýchpacientůsdlouhotrvajícímdiabetemmellitus2.typuaonemocněnímsrdcenebo

pocévnímozkovépříhodě,kterýmbylpodávánpřípravekPioglitazonStadaspolus

inzulinem,došlokrozvojisrdečníhoselhání.Informujteconejdřívesvéholékařepokud

zaznamenátepříznakysrdečníhoselhávání,jakojenezvykládušnost,neborychlézvýšení

tělesné hmotnosti nebomístníotok (lokalizovanýedém).

PokudužívátepřípravekPioglitazonStadaspolečněsdalšímiantidiabetickýmiléky,je

pravděpodobnější,žehladinaVašehokrevníhocukrubymohlaklesatpodnormálníhodnoty

(hypoglykémie).

Mohou se objevit změny ve Vašem krevním obrazu (anémie).

Zlomeniny kostí

Užen(neumužů)užívajícíchpioglitazonseobjevilavyššíčetnostzlomeninkostí.Tutoskutečnost

vezme při léčběcukrovky Váš lékařv úvahu.

Děti

Použití u dětí do 18 let věku se nedoporučuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval/av

nedávnédobě, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

VevětšiněpřípadůmůžetespoluspřípravkemPioglitazonStadaužívatidalšíléky.Přestojeu

určitých léků zvýšená pravděpodobnost, že ovlivní hladinu cukruveVaší krvi:

-gemfibrozil (užívá se na snížení hladiny cholesterolu)

-rifampicin (užívá se na léčbu tuberkulózy a jiných infekcí)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte některý z těchto léků. Bude Vámzkontrolována

hladina cukru v krvi a Vaše dávka přípravku Pioglitazon Stada bude dle potřeby upravena.

Užívání přípravku Pioglitazon Stada s jídlem a pitím

Tablety můžete užívat nezávisle na jídle. Tabletysemajízapíjetsklenicí vody.

Těhotenství a kojení

Sdělte svému lékaři

pokudjste těhotná,domníváte se, žemůžete býttěhotná,nebo plánujete otěhotnět.

pokudkojíte nebo zamýšlíte kojit své dítě.

LékařVámdoporučí přerušit léčbu tímto přípravkem.

Řízení dopravních prostředkůa obsluha strojů

PřípravekPioglitazonStadaneovlivníVašischopnostříditdopravníprostředkyneboobsluhovat

stroje, buďte však opatrní, pokud se u Vás objeví poruchy zraku.

Důležité informace o některých složkách přípravku Pioglitazon Stada

Tentoléčivý přípravek obsahujemonohydrát laktózy.PokudVámVáš lékař řekl, ženesnášíteněkteré

cukry, poraďte sesesvým lékařem dříve, než začnetepřípravek Pioglitazon Stadaužívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PIOGLITAZON STADA UŽÍVÁ

UžívásejednatabletapřípravkuPioglitazonStadadenně.VpřípaděpotřebyVámmůželékař

doporučit jiné dávkování.

Budete-li mít pocit, že je účinek přípravku Pioglitazon Stada příliš slabý,řekněteto svému lékaři.

JelikožsepřípravekPioglitazonStadapoužívávkombinacisjinýmilékykléčběcukrovky(např.

inzulin,chlorpropamid,glibenklamid,gliklazid,tolbutamid),VášlékařVámřekne,zdamáteužívat

nižší dávky těchto léků.

LékařVásvprůběhuléčbypřípravkemPioglitazonStadabudepravidelnězvátkodběrůmkrve

zdůvodůkontroly funkceVašich jater.

Držíte-li při cukrovce dietu, pokračujte v ní i při léčběpřípravkem Pioglitazon Stada.

Pravidelněbyste měl/asledovatsvoji hmotnost, v případějejího zvýšení to sdělte lékaři.

Jestliže jste užil/a více přípravku Pioglitazon Stada, než jste měl/a

Pokudomylemužijetevícetabletpřípravkunebopřípravekužijedítěneboněkdojiný,sdělteto

okamžitělékařinebolékárníkovi.Vašehladina cukruvkrvi by semohla snížitpodnormálníhodnotu

a tuto hladinu lze zvýšit požitím cukru. Je doporučováno nosit s sebou kostku cukru, sladkost, sušenku

nebo slazený ovocný džus.

Jestliže jste zapomněl/a užítpřípravekPioglitazon Stada

UžívejtepřípravekPioglitazonStadakaždýden,jakVámbylopředepsáno.Zapomenete-lisivšak

dávkuvzít,vezmětesinásledujícídávkujakoobvykle.Nezdvojujtenásledujícídávku,abyste

nahradil/avynechanoutabletu.

Jestliže jste přestal/a užívatpřípravekPioglitazon Stada

Abybylodosaženo správnéholéčebného účinku,másepřípravekPioglitazon Stada užívat každýden.

Pokudjstepřestal/aužívatpřípravekPioglitazonStada,můžesezvýšitVašehladinacukruvkrvi.

Informujte svého lékaředříve,než přestanetetentolék užívat.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekPioglitazonStadanežádoucíúčinky,kteréseale

nemusí vyskytnout u každého.

UpacientůužívajícíchpřípravekPioglitazonStadasevyskytlyzejménatytozávažnénežádoucí

účinky:

Srdečníselhánísevyskytločasto(u1až10pacientůze100)upacientůužívajícíchpřípravek

PioglitazonStadavkombinacisinzulinem.Příznakyjsouneobvykládušnostneborychlézvýšení

tělesnéhmotnostinebomístníotok(lokalizovanýedém).PokudsekterýkoliztěchtopříznakůuVás

objeví, zvláštěpokud je Vám vícenež 65 let, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

UpacientůužívajícíchpřípravekPioglitazonStadasevyskytlarakovinamočovéhoměchýřes

frekvencíméněčasto(u1až10pacientůz1000).Příznakyzahrnujíkrevvmoči,bolestpřimočení

nebonaléhavénucenínamočení.PokudsekterýkoliztěchtopříznakůuVásobjeví,informujteco

nejdříve svého lékaře.

Místníotoky(lokalizovanéedémy)sevyskytlyvelmičastoupacientůužívajícíchpřípravek

Pioglitazon Stada vkombinaci sinzulinem.Pokud se u Vástentonežádoucí účinekobjeví, informujte

conejdříve svého lékaře.

Zlomeninykostíbylyhlášenyčasto(u1až10pacientůze100)uženužívajícíchpřípravek

PioglitazonStada.PokuduVásktomutonežádoucímuúčinkudojde,informujteconejdřívesvého

lékaře.

UpacientůužívajícíchpřípravekPioglitazonStadabylohlášenotakérozmazanéviděnízpůsobené

otokem(nebo tekutinou) v zadní části oka (četnostvýskytuneníznámá). Pokud se u Vás tento příznak

vyskytl poprvé nebojste měl/a rozmazanévidění již dříve, ale tento příznak senyní zhoršil, informujte

conejdříve svého lékaře.

U některých pacientů užívajících přípravek Pioglitazon Stada se vyskytly další nežádoucí účinky:

Časté(postihují1 až 10 pacientůze 100)

zvýšení tělesné hmotnosti

infekce dýchacích cest

pocit necitlivosti

porucha zraku

Méně časté (postihují1 až 10 pacientůz1 000)

zánět vedlejších dutin nosních

poruchy spánku (nespavost)

Není známo (z dostupných údajůnelzečetnost výskytu určit)

zvýšení hladin jaterních enzymů

Následujícínežádoucíúčinkysevyskytlyuněkterýchpacientů,kteříužívalipřípravekPioglitazon

Stada v kombinaci s dalšími antidiabetickými léky

Velmičasté(postihujívíce než u 1 pacienta z 10)

snížení hladiny krevního cukru (hypoglykémie)

Časté (postihují1 až 10 pacientůze 100)

bolest hlavy

závratě

nadýmání

bolest kloubů

impotence

krevvmoči

malésnížení počtučervených krvinek

bolest zad

dušnost

Méněčasté (postihují1 až 10 pacientůz1 000)

pocittočení hlavy(vertigo)

pocení

únava

cukr v moči, bílkovinyvmoči

zvýšená chuťk jídlu

zvýšeníhodnotenzymů

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinkůvyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK PIOGLITAZON STADA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

PřípravekPioglitazon Stadanepoužívejtepo uplynutí doby použitelnosti, uvedenéna krabičce a blistru

za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Pioglitazon Stada obsahuje

Léčivou látkou přípravku Pioglitazon Stada je pioglitazon.

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum15 mg(ve forměhydrochloridu).

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum30 mg(ve forměhydrochloridu).

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum45 mg(ve forměhydrochloridu).

Pomocné látky jsouvápenatásůl karmelosy,hyprolosa,monohydrát laktosy, magnesium-stearát.

Jak přípravek Pioglitazon Stada vypadá a co obsahuje toto balení

PřípravekPioglitazonStada15mgtabletyjsoubílékulaté,plochétabletysezkosenýmihranami

svyraženýmznačením„TZ 15“na jedné straně.

PřípravekPioglitazonStada30mgtabletyjsoubílékulaté,plochétabletysezkosenýmihranami

svyraženýmznačením„TZ 30“ na jedné straně.

PřípravekPioglitazonStada45mgtabletyjsoubílékulaté,plochétabletysezkosenýmihranami

svyraženýmznačením„TZ 45“ na jedné straně.

PioglitazonStada15mga 30mgtabletyjsoudodáványvblistrech,vbaleníchpo10,14,28,30,50,

56, 84, 90, 98 a 100 tabletách.

PioglitazonStada45mgtabletyjsoudodáványvblistrech,vbaleníchpo10,14,28,30,50,56,98a

100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

611 18 Bad Vilbel

Německo

Výrobci

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36, 1190 Wien, Rakousko

Actavis Ltd., BLB 016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta

LAMP SAN PROSPERO S.P.A., Via della Pace, 25/A, 41030 San Prospero (Modena), Itálie

TentoléčivýpřípravekjeregistrovánvčlenskýchstátechEvropskéhohospodářskéhoprostoru

pod těmito názvy:

Rakousko: Pioglitazon STADA 15/30/45 mg Tabletten

Česká republika: Pioglitazon STADA 15/30/45 mg tablety

Francie: PioglitazoneEG 15/30 mg comprimé

Německo: Pioglitazone STADA 15/30/45 mg Tabletten

Itálie: Pioglitazone EG 15/30/45 mg compresse

Portugalsko: Pioglitazona Ciclum

Slovenská republika:Pioglitazon Stada 15/30/45 mg tablet

Španělsko: Pioglitazona STADA 15/30/45 mg comprimidos EFG

Nizozemsko: Pioglitazon CF 30/45 mg tabletten

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30.1.2013

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls 201718/2010, sukls201720/2010,

sukls201722/2010

SOUHRN ÚDAJŮO PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Pioglitazon Stada 15 mg tablety

Pioglitazon Stada 30 mg tablety

Pioglitazon Stada 45 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum15 mg(ve forměhydrochloridu).

Pomocné látky:Jedna tableta obsahuje 37,77 mg monohydrátu laktózy (viz bod 4.4).

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum30 mg(ve forměhydrochloridu).

Pomocné látky:Jedna tableta obsahuje 75,54 mg monohydrátu laktózy (viz bod 4.4).

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum45 mg(ve forměhydrochloridu).

Pomocné látky:Jedna tableta obsahuje 113,31 mg monohydrátu laktózy (viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety.

PioglitazonStada15mgtablety:bílékulaté,plochétabletysezkosenýmihranamisvyraženým

značením„TZ 15“ na jedné straně.

PioglitazonStada30mgtablety:bílékulaté,plochétabletysezkosenýmihranamisvyraženým

značením„TZ 30“ na jedné straně.

PioglitazonStada45mgtablety:bílékulaté,plochétabletysezkosenýmihranamisvyraženým

značením„TZ 45“ na jedné straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Pioglitazon je indikován k léčbědiabetes mellitus II. typu:

v monoterapii

udospělýchpacientů(předevšímsnadváhou)snedostatečnoukompenzacídietouafyzickou

aktivitou, kterým nelze podávat metforminzdůvodu kontraindikace nebo intolerance.

v perorální terapii v dvojkombinaci

smetforminem,atoudospělýchpacientů(předevšímsnadváhou)snedostatečněupravenou

glykémiíi přespodávání maximálních tolerovaných dávekmetforminu v monoterapii

sesulfonylureou,atopouzeudospělýchpacientů,ukterýchbylaprokázánaintolerance

metforminuneboukterýchjepodávánímetforminukontraindikováno,ajejichžglykémieje

nedostatečněupravenaipřespodávánímaximálníchtolerovanýchdáveksulfonylurey

vmonoterapii.

v perorální terapii v trojkombinaci

smetforminema sulfonylureou,udospělýchpacientů(předevšímsnadváhou)snedostatečně

upravenouglykémiípři perorální terapii dvojkombinací léčivých přípravků

PioglitazonjetakéindikovánvkombinacisinzulinemudospělýchpacientůsdiabetesmellitusII.

typusnedostatečněupravenouglykémiípřipodáváníinzulinu,ukterýchnenímožnépoužít

metformin zdůvodu kontraindikace nebo intolerance (viz bod 4.4).

Po zahájení léčby pioglitazonemmábýt u pacientů po3 až 6 měsících zhodnocenaodpověďna léčbu

(např.sníženíHBA

).Upacientů,unichžnenídosaženoadekvátníodpovědi,mábýtléčba

pioglitazonemukončena.Vzhledemkmožnýmrizikůmprodlouženéléčbymálékařnáslednými

rutinními kontrolnímivyšetřeními potvrdit, že léčba pioglitazonem jeinadálepřínosná (viz bod 4.4.).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Léčbupioglitazonemlzezahájitúvodnídávkou15mgnebo30mgjednoudenně.Dávkamůžebýt

postupnězvyšována až na 45 mg jednou denně.

Vkombinacisinzulinemjemožnépodávatdosavadnídávkyinzulinuipozahájeníléčby

pioglitazonem. V případěhypoglykémie je třeba dávkuinzulinusnížit.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Ustaršíchpacientůneníúpravadávkynutná(vizbod5.2).Lékařibymělizahájitléčbunejnižší

možnoudávkouajejízvyšováníbymělobýtpostupné,zvláštěpokudjepioglitazonpodáván

vkombinaci sinzulinem(viz bod 4.4.Retence tekutin a srdeční selhání).

Porucha funkce ledvin

Upacientůsporuchoufunkceledvin(clearancekreatininu>4ml/min)neníúpravadávkynutná(viz

bod5.2).Opodávánípioglitazonudialyzovanýmpacientůmnejsoužádnéúdaje,protosepioglitazon

nemáu těchto pacientůpoužívat.

Porucha funkce jater

U pacientůs poruchou funkce jater sepioglitazon nesmí používat (viz bod 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnosta účinnost pioglitazonu u dětí adospívajícíchdo 18 let nebyla stanovena. Nejsoudostupné

žádné údaje.

Způsob podání

Tabletypioglitazonuseužívajíperorálnějednoudenněnezávislenajídle.Tabletysemajízapíjet

sklenicí vody.

4.3 Kontraindikace

Pioglitazon je kontraindikován u pacientů:

-s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látkutohoto přípravku

-se srdečním selháním nebo anamnézou srdečního selhání (NYHA funkční třída I až IV)

-s poruchou funkce jater

-s diabetickou ketoacidózou

-skarcinomemmočového měchýře nebo s karcinomem močového měchýře vanamnéze

-s nevyšetřenou makroskopickouhematurií

4.4 Zvláštní upozorněnía opatření pro použití

Retence tekutina srdeční selhání

Pioglitazonmůževyvolatretencitekutin,kterámůževéstkexacerbacineboprecipitacisrdečního

selhání.Přiléčběpacientůsalespoňjednímrizikovýmfaktoremprorozvojměstnavéhosrdečního

selhání(např.předchozíinfarktmyokardunebosymptomatickáischemickáchorobasrdečnínebo

staršípacienti)bylékařimělizahájitléčbunejnižšímožnoudávkouajejízvyšováníbymělobýt

postupné.Pacienti, zvláště ti, kteřímají sníženou srdeční rezervu, byměli být sledováni, zda se u nich

nerozvíjíznámkyapříznakysrdečníhoselhání,zvýšeníhmotnostineboedémy.Pouvedenípřípravku

natrhbylyhlášenypřípadysrdečníhoselháníupacientůléčenýchpioglitazonemvkombinacis

inzulinemneboupacientůsesrdečnímselhánímvanamnéze.Pokudjepioglitazonpodávánspolečně

sinzulinem,mělyby býtu pacientůsledoványmožnésymptomysrdečníhoselhávání,přírůstekváhy

nebo edémy. Vzhledem k tomu, žeinzulinipioglitazon mohou způsobovat retenci tekutin, může jejich

současnépodávánízvyšovatrizikoedémů.Vpřípadězhoršenísrdečníchfunkcíjetřebaléčbu

pioglitazonem přerušit.

Upacientůdo75letsdiabetesmellitusII.typuapre-existujícímmakrovaskulárnímonemocněním

bylaprovedenastudiezaměřenánahodnoceníkardiovaskulárníchvýsledkůléčbypioglitazonem.Ke

stávajícíantidiabetickéakardiovaskulárníterapiibylažpodobu3,5letpřidánpioglitazonnebo

placebo. Tato studie ukázala zvýšený počethlášení srdečního selhání, nicménětato skutečnost nevedla

ke zvýšení mortality ve studii.

Starší pacienti

Kombinovanépoužitísinzulinemmábýtustaršíchpacientůpečlivězváženokvůlizvýšenémuriziku

závažného srdečního selhání.

Vzhledemkrizikůmsouvisejícímsvěkem(zejménakarcinommočovéhoměchýře,zlomeninya

srdečníselhání)mábýtpečlivězhodnocenpřínosarizikaléčby,atopředzahájenímiběhemléčby

starších pacientů.

Karcinom močového měchýře

Případykarcinomumočovéhoměchýře bylyhlášenyčastějivmetaanalýzekontrolovaných klinických

studiíspioglitazonem(19případůz12506pacientů,0,15%)nežvkontrolníchskupinách(7případů

z10212 pacientů, 0,07%) HR=2,64 (95% CI 1,11–6,31, P=0,029). Po vyloučení pacientů,u kterých

bylaexpozicetestovanélátcekratšínež1rok,zbylo7případů(0,06%)veskupiněpioglitazonua2

případy (0,02%) vkontrolních skupinách. Dostupná epidemiologická data také naznačují malé zvýšení

rizikakarcinomumočovéhoměchýřeudiabetikůléčenýchpioglitazonem,zejménaupacientů

léčenýchnejdéleasnejvyššímikumulativnímidávkami.Možnérizikopokrátkodobéléčběnemůže

být vyloučeno.

Rizikovéfaktorykarcinomumočovéhoměchýřemusejíbýtzhodnocenypředzahájenímléčby

pioglitazonem(rizikazahrnujívěk,kouřenívanamnéze,expoziciněkterýmprofesnímnebo

chemoterapeutickýmlátkám,např.cyklofosfamidu,nebopředchozíradiačníléčbuvoblastipánve).

Před zahájením léčby pioglitazonem mábýt vyšetřena každá makroskopická hematurie.

Pacienti mají být poučeni, abypři výskytu makroskopické hematurie a jiných příznaků, jako jedysurie

nebo naléhavénucení namočení, které se objevíběhem léčby,neprodleněvyhledali lékařskou pomoc.

Sledování jaterních funkcí

Připostmarketingovémsledováníbylyvzácněhlášenyhepatocelulárnídysfunkce(vizbod4.8).Proto

seupacientůléčenýchpioglitazonemdoporučujepravidelnákontrolajaterníchtestů.Kontrola

jaterníchenzymů byměla být provedena u všech pacientůpředzahájenímléčby. Léčbapioglitazonem

senesmízahajovatupacientůsezvýšenouhladinoujaterníchenzymů(ALT>2,5násobekhorní

hranice normy) nebo s jinýmiprojevyonemocnění jater.

Pozahájeníléčbypioglitazonemjedoporučenokontrolovathladinyjaterníchenzymůvpravidelných

intervalech dleklinického zvážení. Dojde-li během léčby ke zvýšení hodnot ALT na trojnásobek horní

hranicenormálníhorozmezíhodnot,jetřebajaternítestyconejdřívezopakovat.Pokudjeinadále

hodnotaALTtrojnásobněvyššíoprotinormě,musíbýtléčbapioglitazonempřerušena.Přivýskytu

příznakůonemocněníjater,jakojsounapř.nevysvětlitelnánevolnost,zvracení,bolestibřicha,únava,

nechutenství a/nebo tmavá moč, majíbýt jaterní testy rovněž vyšetřeny. Rozhodnutí, zda pokračovat v

léčběpioglitazonem,mábýtpodloženoklinickýmzhodnocenímstavupacientaavýsledky

laboratorních testů. Objeví-li sežloutenka, musí býtléčbatímtoléčivýmpřípravkemukončena.

Zvýšení tělesné hmotnosti

Vklinických studiích spioglitazonem bylo prokázáno zvýšení tělesné hmotnosti v závislosti na dávce,

kterémůžebýtzpůsobenohromaděnímtukuavněkterýchpřípadechspojenosretencítekutin.V

některýchpřípadechmůžebýtzvýšeníhmotnostiznámkousrdečníhoselháníaprotobymělabýt

hmotnostpečlivěkontrolována.Součástíléčbycukrovkyjeidieta.Pacientimajíbýtpoučenio

nutnosti dodržovat dietu se sníženýmpřísunem kalorií.

Hematologie

Vprůběhuléčbypioglitazonemdošlokmírnémusníženíprůměrnýchhodnothemoglobinu(relativní

sníženío4%)a hematokritu(relativnísníženío4,1%), kteréodpovídalohemodiluci. Podobnézměny

bylyvkomparativníchkontrolovanýchstudiíchspioglitazonempozoroványiupacientů,kterýmbyl

podávánmetformin(relativnísníženíhemoglobinuo3-4%ahematokrituo3,6-4,1%)avmenším

rozsahu i upacientů, kterým byla podávánasulfonylurea ainzulin(relativní sníženíhemoglobinuo1-

2% a hematokritu o 1-3,2%).

Hypoglykémie

Jakodůsledekzvýšenésenzitivitykinzulinumůžebýtupacientů,kterýmjepodávánpioglitazonv

dvojkombinacinebo trojkombinaci se sulfonylureounebo vdvojkombinaci sinzulinem,rizikovzniku

hypoglykémie, závislé na dávce.Vtěchto případech může být nutné dávkusulfonylurey neboinzulinu

snížit.

Oční poruchy

Přiléčběthiazolidindiony,včetněpioglitazonu,bylypouvedenínatrhhlášenynověvzniklépřípady

diabetického makulárního edému, případně jeho zhoršeníse snížením zrakové ostrosti. Mnozí z těchto

pacientůhlásilisoučasnývýskytperiferníchotoků.Neníjasné,zdaexistujepřímásouvislostmezi

pioglitazonemamakulárnímedémem,předepisujícílékařibysivšakmělibýtvědomimožnosti

vznikumakulárníhoedému,pokudpacientiudávajíporuchyzrakovéostrosti.Vtěchtopřípadechby

měla být zváženapříslušnáoftalmologickápéče.

Ostatní

Zvýšenáincidencezlomeninuženbylapozorovánavsouhrnnéanalýzehlášenízlomeninjako

nežádoucíchúčinkůzrandomizovaných,kontrolovanýchdvojitězaslepenýchklinickýchstudií,které

zahrnovalyvícenež8100pacientůléčenýchpioglitazonema7400pacientůléčenýchkomparátorem

po dobu až 3,5 let.

Zlomeninybylypozoroványu2,6%ženléčenýchpioglitazonemvesrovnánís1,7%ženléčených

komparátorem.Zvýšeníčetnostivýskytuzlomeninnebylopozorovánoumužůléčených

pioglitazonem (1,3%) oproti komparátoru (1,5%).

Vypočítanáincidencezlomeninbyla1,9frakturna100pacientorokůuženléčenýchpioglitazonem

oproti1,1frakturna100pacientorokůuženléčenýchkomparátorem.Pozorovanénavýšenírizika

zlomenin u žen léčených pioglitazonem v tomto souboru je tedy 0,8 fraktur na 100 pacientoroků.

V3,5letéstudiikardiovaskulárníhorizikaPROactivedošlokezlomeninámu44z870pacientek

léčenýchpioglitazonem(5,1%,1frakturana100pacientoroků)vesrovnánís23pacientkamise

zlomeninamiz905pacientekléčenýchkomparátorem(2,5%,0,5frakturna100pacientoroků).U

mužůléčenýchpioglitazonemnebylopozorovánozvýšeníčetnostivýskytuzlomenin(1,7%)oproti

komparátoru (2,1%).

Riziko zlomenin by mělo být vzato do úvahy při dlouhodobé léčběžen pioglitazonem.

Vdůsledku zvýšeného účinkuinzulinu může vést léčba pioglitazonem k obnovení ovulace u pacientek

sesyndromem polycystickýchovárií. Tyto pacientkymohouotěhotnět. Měly by si toho být vědomy a

přejí-li si otěhotnět nebo otěhotní, léčba pioglitazonem mábýt přerušena (viz bod 4.6).

Pioglitazonmábýtpoužívánsezvýšenouopatrnostívpřípaděsoučasnéhopodáváníinhibitorů(např.

gemfibrozil)neboinduktorů(např.rifampicin)cytochromuP4502C8.Jetřebapečlivěkontrolovat

glykémii.Mělabybýttakézváženaúpravadávkyvdoporučenémrozmezídávkovánínebozměna

antidiabetické léčby (viz bod 4.5).

PřípravekPioglitazonStadaobsahujemonohydrátlaktózyaprotonemábýtpodávánpacientůmse

vzácnýmidědičnýmiproblémysintolerancígalaktózy,vrozenýmdeficitemlaktázynebomalabsorpcí

glukózyagalaktózy.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vestudiíchinterakcíseukázalo,žepioglitazonvýznamněneovlivňujefarmakokinetikunebo

farmakodynamikudigoxinu,warfarinu,fenprokumonuanimetforminu.Nezdáse,žebysoučasné

podánípioglitazonuasulfonylureyovlivnilofarmakokinetikusulfonylurey.Vestudiíchulidínebyla

zjištěnaindukcehlavníchindukovatelnýchizoenzymůcytochromu P450, 1A, 2C8/9 a 3A4. Vin vitro

studiíchnebylazjištěnainhibicežádnéhopodtypucytochromuP450.Nepředpokládajísežádné

interakcesléčivy,kteréjsoutěmitoenzymymetabolizovány,jakojenapř.perorálníantikoncepce,

cyklosporin, blokátory vápníkového kanáluneboinhibitory HMGCoA reduktázy.

Současnépodávánípioglitazonusgemfibrozilem(inhibitorcytochromuP4502C8)mázanásledek

trojnásobnézvýšeníAUCpioglitazonu.Vzhledemkmožnémuzvýšenívýskytunežádoucíchúčinků

souvisejíchsvelikostípodanédávky,můžebýtzapotřebídávkupioglitazonu,pokudjepodáván

současněsgemfibrozilem,snížit.Jetřebazvážitpečlivémonitorováníglykémie.(vizbod4.4).

Současnépodávánípioglitazonusrifampicinem(induktorcytochromuP4502C8)mázanásledek

sníženíAUCpioglitazonuo54%.Pokudjepodávánpioglitazonspolečněsrifampicinem,dávku

pioglitazonumůže být nutné zvýšit.Jetřeba zvážitpečlivémonitorováníglykémie(viz bod 4.4).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Obezpečnostipioglitazonuvtěhotenstvínejsoukdispozicižádnéodpovídajícíúdaje.Vestudiíchna

zvířatechbylopozorovánoomezenírůstuplodu,cožlzepřisuzovatsníženíhyperinzulinémieumatky

azvýšeníinzulinovérezistencevtěhotenství,čímžjesníženadostupnostmetabolickýchsubstrátů

potřebnýchprorůstplodu.Relevancetohotomechanizmuučlověkaneníznáma, protosepioglitazon

v těhotenství nemápodávat.

Kojení

Bylozjištěno,žesepioglitazonvylučujedomlékakojícíchpotkanů. Neníznámo,zdasevylučujedo

mateřského mléka učlověka. Z tohoto důvodu se pioglitazon nemákojícím ženám podávat.

Fertilita

Studie fertility na zvířatech neukázaly žádný vliv na kopulaci, oplodnění nebo index fertility.

4.7 Účinky na schopnostřídit a obsluhovat stroje

Pioglitazon nemá žádnýnebomázanedbatelnývlivna schopnostříditmotorová vozidlačiobsluhovat

stroje.Nicméněpacienti,ukterýchseobjevíporuchyzraku,byměliříditaobsluhovatstrojes

opatrností.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucíúčinky,kterébylyhlášenyčastějinežuplaceba(>0,5%)akterénebylyojediněléu

pacientůužívajícíchpioglitazonvedvojitězaslepenýchklinickýchstudiích,jsouuvedenyvtabulce

níže dle MedDRAtřídorgánových systémůa absolutní frekvence. Frekvence nežádoucích účinkůjsou

definovány:velmičasté (≥1/10);časté (≥1/100 až<1/10); méněčasté(≥1/1 000 až<1/100); vzácné

(≥1/10 000 až<1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajůnelzeurčit). V

každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí

účinky Frekvence výskytu nežádoucích účinkůpři léčběpioglitazonemv

léčebných režimech

Monoterapie Léčba v kombinaci

s

metforminem se

sulfonylureou s

metforminem

a

sulfonylureou sinzulinem

Infekce a

infestace

infekce horních

cest dýchacích časté časté časté časté časté

bronchitida časté

sinusitida méně časté méně časté méně časté méně časté méně časté

Poruchy krve a

lymfatického

systému

anémie časté

Poruchy

metabolismu a

výživy

hypoglykémie méně časté velmi časté časté

zvýšenáchuťk

jídlu méně časté

Poruchy

nervového

systému

hypestézie časté časté časté časté časté

bolest hlavy časté méně časté

závrať časté

nespavost méně časté méně časté méně časté méně časté méně časté

Poruchy oka

poruchy zraku 1 časté časté méně časté

makulární edém 2 není známo není známo není známo není známo není známo

Poruchy ucha a

labyrintu

vertigo méně časté

Srdeční

poruchy

srdeční selhání 3 časté

Novotvary

benigní,maligní

ablíženeurčené

(zahrnující

cysty a polypy)

karcinom

močového

měchýře méně časté méně časté méně časté méně časté méně časté

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

dyspnoe časté

Gastrointestinál

ní poruchy

flatulence méně časté časté

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

pocení méně časté

Poruchy svalové

akosterní

soustavy a

pojivové tkáně

zlomeniny kostí 4 časté časté časté časté časté

bolesti kloubů časté časté časté

bolesti v zádech časté

Poruchyledvin

amočových cest

hematurie časté

glykosurie méně časté

proteinurie méně časté

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

poruchy erekce časté

Celkové

poruchy a

reakce v místě

aplikace

edém velmi časté

únava méně časté

Vyšetření

zvýšení tělesné

hmotnosti 5 časté časté časté časté časté

zvýšení hladiny

kreatinfosfo-

kinázy v krvi časté

zvýšení

laktátdehy-

drogenázy méně časté

zvýšení

alaninamino-

transferázy 6 není známo není známo není známo není známo není známo

1 Poruchyzrakubylyhlášenypředevšímvpočátkuléčbya souviselyspřechodnýmizměnamiturgoru

aindexulomuočníčočkypřizměnáchhladinkrevníhocukru,jakbývápatrnouléčbyjinými

antidiabetiky.

2 Otokybylyhlášenyu6-9%pacientůléčenýchpioglitazonemvkontrolovanýchklinickýchstudiích

po dobujednoho roku. Výskyt otokůve srovnávacích skupinách (sulfonylurea, metformin)činil 2-5%.

Otoky byly mírné až střednětěžkéa obvykle nevyžadovaly ukončení léčby.

3 Vkontrolovanýchklinickýchstudiíchbyla incidencesrdečníhoselhánístejnáupioglitazonujakove

skupináchléčenýchmetforminem,sulfonylureoustejnějakopřipodáváníplaceba,alebylavyššípři

kombinovanéléčběsinzulinem.Ve studii u pacientůs preexistujícímvýznamnýmmakrovaskulárním

onemocněnímbylvýskytzávažnéhosrdečníhoselhánípopřidánípioglitazonukdosavadníterapii

zahrnujícíinzulinvyšší o 1,6% oproti placebu. Tato skutečnost ovšem nevedla v této studii ke zvýšení

mortality. Srdeční selhánípři podávání pioglitazonu po uvedení přípravku bylo hlášenovzácně,častěji

všakvpřípadech, kdy byl pioglitazon podávánvkombinaci sinzulinemnebo u pacientůs anamnézou

srdečního selhání

4 Bylaprovedenasouhrnnáanalýzazlomeninhlášenýchjakonežádoucíúčinekvrandomizovaných,

dvojitězaslepenýchklinickýchstudiíchkontrolovanýchkomparátorem,kterézahrnovaly8100

pacientůléčenýchpioglitazonema7400pacientůléčenýchkomparátorempodobuaž3,5let.Byl

pozorován zvýšený výskyt zlomenin u žen užívajících pioglitazon (2,6%) ve srovnání s komparátorem

(1,7%). Zvýšeníčetnosti výskytu zlomenin nebylo pozorováno u mužůléčených pioglitazonem (1,3%)

oprotikomparátoru(1,5%).V3,5letéstudiiPROactivedošlokezlomeninámu44z870(5,1%)

pacientekléčenýchpioglitazonemvesrovnánísezlomeninamiu 23 z 905 (2,5%) pacientekléčených

komparátorem.Umužůléčenýchpioglitazonem(1,7%)nebylopozorovánozvýšenírizikazlomenin

oproti komparátoru (2,1%).

5 Vaktivníchkomparátoremkontrolovanýchstudiíchbyloupacientůsmonoterapiípioglitazonem

průměrnézvýšenítělesnéhmotnosti2-3kgzarok.Totozvýšeníhmotnostibyloobdobnéjako

vaktivníkomparátorovéskupiněsesulfonylureou.Vestudiispodávánímkombinacepioglitazonus

metforminemčiniloprůměrnézvýšení1,5kgzarokavestudiispodávánímkombinacese

sulfonylureoubyloprůměrnézvýšeníhmotnostio2,8 kgzarok. Vkomparátorovýchskupináchdošlo

popřidánísulfonylureykmetforminukezvýšenítělesnéhmotnostiprůměrněo1,3kgzarokapři

přidání metforminu k sulfonylureesetělesná hmotnost snížila průměrněo1,0 kgza rok.

6 Vklinických studiích s pioglitazonem byla incidencevícenež trojnásobnéhozvýšeníALT nadhorní

hranicinormystejnájakouplaceba,alemenšínežvesrovnávacíchskupináchumetforminunebo

sulfonylurey.Průměrnéhladinyjaterníchenzymůsepřipodávánípioglitazonusnížily.Při

postmarketingovémsledováníbylyvzácněhlášenypřípadyzvýšeníhladinjaterníchenzymůa

hepatocelulárnídysfunkce.Velmivzácněbylyhlášenyifatálnípřípady,vztahkpioglitazonuvšak

nebyl potvrzen.

4.9 Předávkování

Pacientůmbylvklinickýchstudiíchpodávánpioglitazonvdávkáchvyššíchnežjedoporučená

maximální dávka 45 mg/den. Maximální uváděná dávka byla 120 mg/denpodobučtyřdnůa poté 180

mg/den podobusedmidní,aniž by došlo kvýskytu jakýchkoli příznaků.

Přikombinovanéléčběsesulfonylureouneboinzulinemmůžedojítkhypoglykémii.Vpřípadě

předávkováníjetřeba zahájit symptomatickou léčbu a všeobecnápodpůrná opatření.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Léčiva kterapii diabetu,antidiabetika,kroměinzulinů;

ATC kód A10BG03.

Účinkypioglitazonujsoupravděpodobnězprostředkoványsníženíminzulinovérezistence.Zdáse,že

pioglitazonúčinkujeprostřednictvímaktivacespecifickýchjadernýchreceptorů(gamareceptor

aktivovanýperoxizomovýmproliferátorem),kterávedekezvýšenícitlivostinainzulinvbuňkách

jater,tukovétkáněakosterníhosvalstvauzvířat.Zjistilose,želéčbapioglitazonemsnižujetvorbu

glukózyvjátrecha zvyšuje periferní eliminaci glukózy v případěinzulinové rezistence.

UpacientůsdiabetesmellitusII.typusezlepšilyhodnotyglykémienalačnoipojídle.Zlepšení

kontrolyglykémiejespojenosesníženouplazmatickoukoncentracíinzulinunalačnoipojídle.Za

účelemstanovenídoby,pokterédocházíkselháníléčby(definovanéjakopřítomnostHbA

≥8,0%

poprvníchšestiměsícíchléčby),bylaklinickástudiesrovnávajícímonoterapiipioglitazonemvs.

gliklazidemprodlouženanadvaroky.Kaplan-Meierovaanalýzaprokázalakratšídobudoselhání

léčbyupacientůléčenýchgliklazidemnežupacientů,kterýmbylpodávánpioglitazon.Podvou

letechpřetrvávalakompenzacediabetu(definovanájakoHbA

<8,0%)u69%pacientůléčených

pioglitazonemvesrovnánís50%pacientůléčenýchgliklazidem.Vedvouletéstudiisrovnávající

podáváníkombinacemetforminuspolečněspioglitazonemnebogliklazidem,bylaúpravaglykémie,

měřenájakoprůměrnázměnaHbA

odvýchozíhodnoty,vprvnímroceléčbypodobnávobou

skupinách. Ve druhém roce bylo zhoršení HbA

menší upioglitazonu ve srovnání s gliklazidem.

Vplacebemkontrolované studii byli pacienti, u kterých přes tříměsíčníoptimalizační léčbuinzulinem

nedošlokdostatečnéúpravěglykémie,randomizovánidoskupinyspodávánímpioglitazonunebo

placebapodobu12měsíců.Upacientůveskupiněspioglitazonemdošlokprůměrnémusnížení

o0,45%vesrovnáníspacientyléčenýmipouzeinzulinemaveskupiněspioglitazonembyly

mohly být také dávky inzulinu sníženy.

AnalýzaHOMA(homeostasismodelassessment)uvádí,žepodávánípioglitazonuvedekezlepšení

funkce beta-buněka také zvyšujecitlivost na inzulin.Dvouleté klinické studie ukázaly, že tento účinek

přetrvává.

Vjednoletýchklinickýchstudiíchpioglitazonkonzistentněstatistickyvýznamněsnižovalpoměr

albumin/kreatinin ve srovnání s počátečním stavem.

Účinekpioglitazonu(45mgvmonoterapiiversusplacebo)bylstudovánvmalé18-titýdennístudiiu

diabetikůII.typu.Podávánípioglitazonuvedloksignifikantnímuzvýšenítělesnéhmotnosti,přičemž

množstvíviscerálníhotukubylovýznamněnižší,zatímcoobjemextraabdominálníhotukuvzrostl.

Změny distribuce tělesného tuku připodávánípioglitazonu provázelo zlepšení citlivostinainzulin. Ve

většiněklinickýchstudiíbylovporovnánísplacebempozorovánosníženícelkovéplazmatické

hladinytriglyceridůavolnýchmastnýchkyselinazvýšeníhladinyHDLcholesteroluamalé,ale

klinicky nevýznamné zvýšení hladiny LDL cholesterolu.

Přisrovnánísplacebem,metforminemnebogliklazidemvklinickýchstudiíchtrvajícíchaždvaroky

pioglitazonsnižovalcelkové plazmatické hladiny triglycedridůa volných mastných kyselin a zvyšoval

hladinu HDLcholesterolu. Ve srovnání s placebem pioglitazonnezvýšil statistickyvýznamněhladinu

LDLcholesterolu,zatímcoumetforminuagliklazidubylopozorovánojejísnížení.Ve20-titýdenní

studiipioglitazonsnižovaljakhladinutriglyceridůnalačno, tak ipostprandiálníhypertriglyceridémii,

cožje způsobenojehoúčinkemna absorbované triglyceridya zároveňnatriglyceridy syntetizovanév

játrech.Tytoúčinkybylynezávislénaúčinkupioglitazonunaglykémiiabylystatistickyvýznamně

odlišné od účinkůglibenklamidu.

Vklinické studii PROactive, placebem kontrolované studii zaměřenéna hodnocení kardiovaskulárních

výsledkůléčbybylo5238pacientůsdiabetesmellitusII.typuapreexistujícímvýznamným

makrovaskulárnímonemocněnímrandomizovánokpřidánípioglitazonuneboplacebakestávající

antidiabetickéakardiovaskulárníterapiipodobuaž3,5let.Průměrnývěkstudijníhosouborubyl62

let,průměrnétrvánídiabetubylo9,5let.Přibližnějednatřetinapacientůbylaléčenainzulinemv

kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou. Kritériem pro zařazení pacientůdo studie byl alespoň

jeden znásledujících nálezů:infarktmyokardu, cévnímozková příhoda, perkutánní srdeční intervence

nebobypasskoronárníartérie,akutníkoronárnísyndrom,ischemickáchorobasrdečnínebo

obstruktivní onemocnění periferních artérií. Téměřpolovina pacientůmělasrdečníinfarktvanamnéze

a přibližně20%pacientůmělovanamnézecévnímozkovoupříhodu.Upřibližněpolovinystudijního

souboru byla přítomna nejménědvězvýše uvedených kardiovaskulárníchvstupníchkritérií.Téměřu

všechsubjektů(95%)bylypodáványkardiovaskulárníléčivépřípravky(betablokátory,ACE

inhibitory,antagonistéangiotensinu II,blokátorykalciovýchkanálů,nitráty,diuretika,

acetylsalicylovákyselina (aspirin), statiny, fibráty).

Ačkolistudienebylaúspěšnásohledemnaprimárnícílovýparametr,kterýzahrnovalmortalitu

zjakéhokoli důvodu, nefatální infarkt myokardu,cévní mozkovou příhodu, akutní koronární syndrom,

závažnouamputacinohy,koronárnírevaskularizaciarevaskularizacidolníchkončetin,výsledky

naznačují,žedlouhodobépodávánípioglitazonuneníspojenoskardiovaskulárnímiriziky.Nicméně

došlokezvýšeníincidenceedémů,incidencezvýšeníhmotnostiasrdečníhoselhání.Nebylo

pozorováno zvýšení mortality z důvodu srdečního selhání.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Pioglitazonsepoperorálnímpodánírychlevstřebává,maximálníplazmatickékoncentrace

nezměněnéhopioglitazonujeobvykledosaženo2hodinypopodání.Vrozmezídávky2-60mgbylo

zjištěnolineárnízvyšováníplazmatickékoncentracezávislénavelikostidávky.Ustálenéhostavuje

dosaženopo4-7dnechpodávánídávek.Opakovanépodávánínevedekekumulacilátkyanijejích

metabolitů.Příjempotravyneovlivňujevstřebávání.Absolutníbiologickádostupnostpioglitazonuje

vyšší než 80%.

Distribuce

Odhadovaný distribuční objem pioglitazonu učlověka je 0,25 l/kg.

Pioglitazon a všechny jeho aktivní metabolity se výrazněvážou na plazmatické bílkoviny (>99%).

Biotransformace

Pioglitazonjevýznamněmetabolizovánvjátrechprostřednictvímhydroxylacealifatických

methylénovýchskupin,kčemuždocházípřevážněprostřednictvímcytochromuP4502C8,ikdyžse

nametabolizmumohoumenšíměroupodíletijinéizoformy.Třizešestiidentifikovanýchmetabolitů

jsou aktivní(M-II, M-III a M-IV).Zváží-li se aktivita, koncentrace a vazbana plazmatické bílkoviny,

pioglitazonimetabolitM-IIImajístejnouúčinnost.MetabolitM-IVjeasi3xúčinnějšínež

pioglitazon, zatímco relativní účinek M-II je minimální.

Vinvitrostudiíchnebylozjištěno,žebypioglitazoninhibovalněkterýpodtypcytochromuP450.U

člověka nebylaprokázána indukce hlavních indukovatelných izoenzymůcytochromu P450, 1A, 2C8/9

a 3A4.

Vinterakčníchstudiíchseukázalo,žepioglitazonnemávýznamnývlivnafarmakokinetikuani

farmakodynamikudigoxinu,warfarinu,fenprokumonunebometforminu.Současnépodávání

pioglitazonusgemfibrozilem(inhibitorcytochromuP4502C8)neborifampicinem(induktor

cytochromuP4502C8)mázanásledekzvýšení,resp.sníženíplazmatickékoncentracepioglitazonu

(viz bod 4.5).

Eliminace

Poperorálnímpodáníradioaktivněznačenéhopioglitazonuučlověkabylovětšímnožstvízachyceno

vestolici(55%)amenšímnožstvívmoči(45%).Uzvířatjemožnovmočia stolicidetekovatpouze

malémnožstvínezměněnéhopioglitazonu.Učlověkajeprůměrnáhodnotapoločasueliminace

nezměněného pioglitazonu 5-6 hodin, jeho aktivních metabolitů16-23 hodin.

Staršíosoby

Uosobvevěku65letavícejefarmakokinetikapioglitazonuvustálenémstavupodobná

farmakokinetice u mladších osob.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientůs poruchou funkce ledvinjsouplazmatické hladiny pioglitazonu a jeho metabolitůnižšínež

uosobsnormálnífunkcíledvin,ikdyžhodnotaclearancevýchozínemetabolizovanélátkypo

perorálnímpodáníjepodobnáuobouskupin.Ztohotodůvoduseneměníanikoncentracevolného

(nevázaného) pioglitazonu.

Pacienti s poruchou funkce jater

Celkováplazmatickákoncentracepioglitazonuseměnípouzepřizvětšenídistribučníhoobjemu.Z

tohoto důvodu jevlastníclearance snížena, přičemž zároveňje podílvolné frakce pioglitazonuvyšší.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Vtoxikologickýchstudiíchbylopoopakovanémpodávánípioglitazonumyším,potkanům,psůma

opicímpravidelněpozorovánozvýšeníobjemuplazmyspojenéshemodilucí,anémiíareverzibilní

excentrickouhypertrofiísrdce.Kromětohobylozjištěnozmnoženítukovétkáněazvýšeníinfiltrace.

Tytonálezy byly pozorovány uvšechdruhůpřiplazmatickýchkoncentracíchčtyřnásobných anižších

nežpřipodáváníklinickydoporučenýchdávek.Vestudiíchnazvířatechbylozjištěnoomezenírůstu

plodu,kteréjemožnopřičístúčinkupioglitazonunasníženíhyperinzulinémieumatkyazvýšení

inzulinovérezistencevtěhotenství,čímžsesnižujedostupnostmetabolickýchsubstrátůpotřebných

pro růst plodu.

Vpočetnýchinvitroainvivostudiíchzkoumajícíchgenotoxickýpotenciálsetatovlastnostu

pioglitazonunepotvrdila.Upotkanů,kterýmbylpodávánpioglitazonažpodobu2let,byla

pozorovánazvýšenáicnidencehyperplazie(samciisamice)anádorů(samci)epitelumočového

měchýře.

Tvorbaavýskytmočovýchkamenůsnáslednýmpodrážděnímahyperplaziíbylastanovenajako

mechanickýzákladpropozorovanoutumorigenníodpověďupotkanníchsamců.24-měsíčnístudie

těchtomechanických příčin u potkanních samcůprokázala, že podávání pioglitazonuvedeke zvýšené

incidencihyperplastickýchzměnvmočovémměchýři.Okyselenídietouvýskytnádorůvýznamně

snižovalo, avšakneeliminovalojejichvýskyt.Výskytmikrokrystalůzhoršilhyperplastickouodpověď,

alenebyl považovánza primární příčinuhypeplastickýchzměn.Významtěchto tumorigenníchnálezů

pro člověkanelze vyloučit.

Umyšíoboupohlavínebylpřipodávánípioglitazonuzaznamenánvýskytnádorů.Hyperplazie

močovéhoměchýřenebylazjištěnaupsůaniopic,kterýmbylpodávánpioglitazonpodobuaž12

měsíců.

Nazvířecímmodelufamiliárníadenomatóznípolypózy(FAP)vedlaléčbadalšímidvěma

thiazolidindiony ke zvýšenému výskytu nádorův tlustém střevě. Významtohoto nálezu není znám.

Zhodnocenírizikaproživotníprostředí:nepředpokládásežádnývlivnaživotníprostředízpůsobený

klinickým použitím pioglitazonu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Vápenatá sůl karmelosy

Hyprolosa

Monohydrát laktosy

Magnesium-stearát

6.2 Inkompatibility

Neuplatňujese.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření prouchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Al/Al blistr, krabička.

Pioglitazon Stada 15 mg a 30 mg tablety: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 a 100 tablet

Pioglitazon Stada 45 mg tablety: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍO REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

611 18 Bad Vilbel

Německo

8. REGISTRAČNÍČÍSLO(A)

Pioglitazon Stada 15 mg tablety:18/067/13-C

Pioglitazon Stada 30 mg tablety:18/068/13-C

Pioglitazon Stada 45 mg tablety:18/069/13-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

30.1.2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

30.1.2013

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace