NUTRAMIN VLI

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ISOLEUCIN (ISOLEUCINUM) ; LEUCIN (LEUCINUM) ; VALIN (VALINUM)
Dostupné s:
Fresenius Kabi s.r.o., Praha
ATC kód:
B05BA01
INN (Mezinárodní Name):
ISOLEUCINE (ISOLEUCINUM) ; LEUCINE (LEUCINUM) ; VALINE (VALINUM)
Léková forma:
Infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1X500ML; 1X100ML; 10X100ML; 10X500ML; 10X250ML; 1X250ML Lahev
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
AMINOKYSELINY
Přehled produktů:
NUTRAMIN VLI
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
76/ 018/00-C
Datum autorizace:
2008-02-05
EAN kód:
8594005116931

sp.zn. sukls238426/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Nutramin VLI

infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Nutramin VLI a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nutramin VLI používat

Jak se přípravek Nutramin VLI používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Nutramin VLI uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek

Nutramin VLI a k

čemu se používá

Přípravek Nutramin VLI je specializovaný roztok podávaný infuzí, jehož složení se omezuje pouze na

3 esenciální rozvětvené aminokyseliny (AK), tj. L-valin, L-leucin a L-isoleucin. Použití samotného

roztoku

určeno

výhradně

k léčbě

encefalopatie

(onemocnění

mozku)

při

jaterním

selhání;

hepatocerebrálního syndromu (vzniká při onemocnění jater) je indikován vitálně. Dále se využívá

především k obohacení jiných aminokyselinových roztoků o rozvětvené AK. Tak je možno docílit

optimálního přísunu rozvětvených AK, požadovaných u řady indikací, jako jsou chronické jaterní

selhávání, septické stavy, popáleninová nemoc, stavy po rozsáhlých operačních výkonech, závažná

polytraumata (poranění postihující řadu orgánů lidského těla), a dosáhnout tak zlepšení dusíkové

bilance. V kombinaci s jinými aminoroztoky je indikován i u ostatních zátěžových a katabolických stavů

(typ přeměny látek spočívající v rozkladu složitějších látek k zisku energie) a u stavů s multiorgánovým

selháváním, jakož i u malnutrice (podvýživa) v průběhu nádorového onemocnění (zejména při léčbě

cytostatiky). Kombinace přípravku Nutramin VLI s orgánově specifickými aminoroztoky je rovněž

indikována u malnutričních stavů v průběhu chronického selhávání ledvin či při akutním selhání ledvin.

Též postižení centrálního nervového systému (CNS) a řízené dýchání vyžaduje zvýšený přísun

rozvětvených AK.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nutramin VLI

používat

Nepoužívejte přípravek Nutramin VLI

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

při vrozených poruchách metabolizmu (přeměny) aminokyselin

při výrazné hyperkalemii (zvýšené hladině draslíku v krevním séru)

Upozornění a opatření

Opatrnosti je třeba při podávání roztoku nemocným s dekompenzovanou kardiální insuficiencí

(srdečním selháváním) a se stavy, kdy je intravenózní (nitrožilní) příjem většího množství tekutiny

nežádoucí. Dále pak u nemocných v oligoanurické fázi selhání ledvin (pokud není pacient dialyzován),

v terminálním stadiu chronického jaterního selhávání, u pacientů se šokovým stavem, s metabolickou

acidózou (možná porucha využití AK) či s hypokalemií (sníženým množstvím draslíku v krevním

séru).

Roztok neobsahuje ionty, potřebné ionty je nutné dodávat individuálně podle bilančního sledování a

koncentrací iontů v plazmě.

Vzhledem k tomu, že přípravek obsahuje disiřičitan sodný, může způsobit alergickou reakci včetně

anafylatické reakce (nevolnost, zčervenání kůže, svědění, kýchání, kopřivka, kašel, obtížné dýchání) a

bronchospasmus (záchvatovité zúžení průdušek), především u pacientů s průduškovým astmatem nebo

s alergií.

Používejte jen čiré roztoky! Obsah lahve musí být spotřebován během jedné aplikace! Hnědé roztoky

se nesmějí aplikovat!

Při použití u novorozenců a dětí mladších 2 let je roztok (ve vacích a setech pro podávání) třeba chránit

před světlem, dokud není podání dokončeno. Vystavení Nutramin VLI okolnímu světlu, zejména po

přidání příměsí se stopovými prvky a/nebo vitaminy, vede k tvorbě peroxidů a dalších produktů

rozkladu, čemuž lze zamezit ochranou před světlem.

Další léčivé přípravky a přípravek Nutramin VLI

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době

používal(a) nebo které možná budete používat.

Interakce s dalšími léky nejsou známy. Aplikace přípravku Nutramin VLI samotného či v kombinaci

s jinými aminoroztoky samostatným žilním vstupem žádný další léčebný farmakologický postup

nevylučuje ani neovlivňuje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem, lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Podávání přípravku Nutramin VLI v doporučených dávkách není kontraindikováno v období

těhotenství a kojení. Parenterální výživa (umělá výživa pomocí infuzí do žíly) u této skupiny

nemocných by však měla být vedena na specializovaných pracovištích.

3.

Jak se přípravek Nutramin VLI používá

Tento přípravek Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra ve formě infuze. O tom, jaké množství

roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne váš lékař podle vašeho klinického stavu

a účelu léčby, dále podle vašeho věku a tělesné hmotnosti. Při izolovaném podávání přípravku

Nutramin VLI činí maximální denní dávka 1 g/kg těl. hm./den. Při kombinaci s jinými aminoroztoky

se maximální dávka rozvětvených AK pohybuje od 0,6 do 1,0 g/kg těl. hm./den, při použití se

specializovanými ledvinnými aminoroztoky by dávka rozvětvených AK neměla přesáhnout 0,65 g/kg

těl. hm./den.

Rychlost aplikace jak při izolovaném podávání přípravku Nutramin VLI, tak při uvedených

kombinacích, je v rozmezí 0,12 – 0,20 g AK/kg těl. hm./hod.

Při podávání v kombinaci s jinými aminoroztoky je třeba vždy přihlížet k tomu, že všeobecně

doporučená celková dávka AK je 1,2 – 2 g AK/kg těl. hm./den, při čemž dávka 2,5 g AK/kg těl.

hm./den by měla být překročena jen výjimečně.

Použití u dětí

Přípravek Nutramin VLI lze podávat již zralým novorozencům s porodní hmotností vyšší než 2 500 g.

Obvyklá celková denní dávka aminokyselin u dětí je 1,5 – 2,5 g/kg těl. hm./den (popř. až do

maximální dávky 3,0 g AK/kg těl. hm./den při jejich dobré toleranci) v závislosti na věku, hmotnosti a

klinickém stavu dítěte. Rychlost podávání nemá překročit 0,1 – 0,15 g AK/kg těl. hm./hod.

Způsob podání

Roztok lze podávat samostatně či v kombinaci s jinými aminoroztoky do periferní či centrální žíly, lze

jej použít i do systémů all-in-one (AIO – všechny složky výživy jsou v jednom vaku). Při podávání do

periferní žíly nemá osmolarita podávaného roztoku překročit u dospělých 850 mosmol/l, u dětí 650

mosmol/l. Do směsí AIO lze těsně před použitím přidat infuzní přípravky obsahující vitaminy či

stopové prvky; nesmí být přidávána žádná jiná farmaka (s výjimkou inzulinu u diabetika ve

stabilizovaném stavu).

Při aplikaci přípravku Nutramin VLI samostatně i v kombinacích s jinými aminoroztoky je třeba

zajistit adekvátní přísun kalia (cca 2 - 3 mmol/g dusíku) a energie (cca 126 kJ/g AK).

Při vzestupu hladiny močoviny v plazmě a normálních hladinách kreatininu během aplikace přípravku

NutraminVLI je vhodné vyšetření plazmatických koncentrací aminokyselin.

Při použití u novorozenců a dětí mladších 2 let je roztok (ve vacích a setech pro podávání) třeba chránit

před světlem, dokud není podání dokončeno (viz bod 2).

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Při dodržování postupů lege artis, tj. při respektování indikací, kontraindikací, dávkování a způsobů

podávání nelze předpokládat žádná rizika a závažnější nežádoucí účinky. Projevy nesnášenlivosti, jako

nauzea (nevolnost), zvracení, zimnice, pyretická reakce (projevuje se třesavkou, zvýšenou teplotou,

nevolností, bolestí hlavy), alergická reakce jsou zcela výjimečné. V těchto případech se doporučuje

snížit rychlost podávání, a jestliže výše uvedené projevy nevymizí, podávání přerušit.

Přípravek může vzácně způsobit těžké alergické reakce a bronchospasmus.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Nutramin VLI uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn

před světlem. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvi za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek musí být použit okamžitě po prvním otevření/rekonstituci/naředění.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete , že je roztok hnědý.

Smí být použit pouze čirý roztok!

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Při použití u novorozenců a dětí mladších 2 let je roztok (ve vacích a setech pro podávání) třeba

chránit před světlem, dokud není podání dokončeno (viz bod 2).

6.

Obsah balení a další inform

ace

Co přípravek Nutramin VLI obsahuje

SLOŽENÍ

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Valinum

10,00 g

Leucinum

12,77 g

Isoleucinum

7,22 g

Disiřičitan sodný

0,10 g

Hydroxid sodný

ad pH

Voda na injekci

ad 1000,00 ml

5,0-7,0

Celkový obsah aminokyselin

30,0 g/l

Celkový obsah dusíku

3,3 g/l

Teoretická osmolarita

cca 242 mosmol/l

Energetická hodnota

523 kJ/l

Jak přípravek

Nutramin VLI

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Nutramin VLI je čirý nažloutlý roztok dodávaný ve skleněných lahvích.

Velikost balení:

1 nebo 10 lahví po 100 ml roztoku

1 nebo 10 lahví po 250 ml roztoku

1 nebo 10 lahví po 500 ml roztoku

Držitel rozhodnutí o registraci

Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce

Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

3. 10. 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Účinky rozvětvených AK mohou být podle velikosti dávek substituční nebo farmakodynamické.

Specifický farmakodynamický účinek vyšších dávek rozvětvených AK (tj. normalizaci spektra ostatních

AK a jejich metabolických cest) lze dobře pozorovat na sérovém aminogramu a dusíkové bilanci u

zátěžových a katabolických stavů. Bez aplikace rozvětvených AK dochází u těchto stavů k mírnému

vzestupu rozvětvených AK, způsobenému proteolýzou svalové hmoty, a dusíková bilance je negativní.

Při podání roztoků se 40 – 50% obsahem rozvětvených AK dochází k vzestupu plazmatické koncentrace

rozvětvených AK, k poklesu aromatických a síru obsahujících AK a dusíková bilance se vyrovnává. Při

dalším zvyšování podílu rozvětvených AK jsou uvedené změny výraznější, dusíková bilance se však

zhoršuje,

neboť

již

projevuje

deficit

ostatních

esenciálních

nezbytných

zahájení

proteosyntézy.

Obdobný příznivý farmakodynamický efekt rozvětvených AK lze pozorovat u akutního jaterního

selhání.

v oblasti

plazmatického

aminogramu

charakterizováno

zvýšenými

hladinami

aromatických AK (fenylalaninu a tyrosinu) a poklesem rozvětvených AK. Protože tyto dvě skupiny AK

spolu kompetují o přestup na hematoencefalické bariéře, dochází k většímu průniku aromatických AK

do mozku, kde se stávají prekurzory falešných neurotransmiterů, které jsou zodpovědné za řadu

příznaků jaterní encefalopatie a kómatu. Po podání rozvětvených AK ve farmakodynamických dávkách

se jejich hladiny zvýší, uzavírají se cesty aberantního metabolizmu a aromatické AK se odbourávají

běžným způsobem. U řady nemocných byla tak nalezena rychlá normalizace symptomů jaterní

encefalopatie.

U chronického poškození jater (např. u jaterní cirhózy) je metabolizmus rozvětvených AK změněn:

dochází ke zvýšení poměru mezi oxidací leucinu a jeho inkorporací do bílkovin, tj. zvyšuje se oxidovaná

frakce

klesá

frakce

inkorporovaná

bílkovin.

Tento

jedním

z mechanizmů

poklesu

plazmatických rozvětvených AK a proteinokatabolizmu u chronického jaterního poškození a jedním

z racionálních důvodů pro zvýšení přísunu rozvětvených AK u pacientů s chronickým onemocněním

jater. Parenterální podání rozvětvených AK má tedy příznivý účinek na rozvoj jaterní regenerace.

U sepsí, popálenin, polytraumat, nádorové kachexie dochází k rozvoji proteokatabolizmu převážně

vlivem prozánětlivých cytokinů (zvláště TNFα). TNFα navodí zvýšení celotělového obratu leucinu.

Leucin se zvýšeně uvolňuje ze tkání v důsledku rozpadu proteinů, zvyšuje se jeho oxidace a využití

v proteosyntéze. Protože rychleji narůstá oxidace leucinu než jeho inkorporace do proteinů, dochází

k vzestupu oxidované frakce leucinu. Tento jev představuje racionální odůvodnění zvýšeného přísunu

rozvětvených AK ve farmakodynamických dávkách u polytraumat, pooperačních stavů, sepsí, popálenin

a dalších stavů se zvýšenou hladinou prozánětlivých cytokinů. Aminokyselinové spektrum se postupně

normalizuje a dusíková bilance zlepšuje.

Způsob podání

Při použití u novorozenců a dětí mladších 2 let je roztok (ve vacích a aplikačních setech) třeba chránit

před světlem, dokud není podání dokončeno.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití:

Vystavení roztoků pro intravenózní parenterální výživu světlu, zejména po přidání příměsi se stopovými

prvky a/nebo vitaminy, může mít v důsledku tvorby peroxidů a dalších produktů rozkladu nežádoucí

účinky na klinické výsledky u novorozenců. Při použití u novorozenců a dětí mladších 2 let je přípravek

Nutramin VLI třeba chránit před okolním světlem, dokud není podání dokončeno.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním:

Při použití u novorozenců a dětí mladších 2 let chraňte před světlem, dokud není podání dokončeno.

Vystavení přípravku Nutramin VLI okolnímu světlu, zejména po přidání příměsí se stopovými prvky

a/nebo vitaminy, vede k tvorbě peroxidů a dalších produktů rozkladu, čemuž lze zamezit ochranou před

světlem.

Farmakokinetické údaje:

Při i.v. podání mizí rozvětvené AK rychle z krevní plazmy, protože jsou rychle vychytávány z oběhu.

Ve tkáních pak (společně s AK, které se uvolnily při endogenní degradaci bílkovin) tvoří tzv. labilní

pool AK, z něhož AK vstupují do metabolických cest (anabolické: syntéza specifických bílkovin,

katabolické: transaminace, dekarboxylace, deaminace). Distribuční prostor rozvětvených AK tvoří

extra- a intracelulární tekutina organizmu.

Metabolizmus rozvětvených AK u člověka je dobře prostudován. Liší se od metabolizmu ostatních

esenciálních AK; rozvětvené AK procházejí játry téměř nezměněné a jsou přednostně vychytávány

svalstvem, CNS, ledvinami a tukovou tkání. Především v těchto orgánech dochází k zabudovávání

rozvětvených AK do proteinů nebo k jejich katabolizmu.

První

reakcí

katabolizmu

rozvětvených

reverzibilní

transaminace

mikrosomech)

s 2- oxoglutarátem jako kosubstrátem. (Vzniklé ketokyseliny mohou opět zpětně tvořit příslušné

esenciální

AK.)

Další

reakcí

oxidační

dekarboxylace

multienzymovým

komplexem

(v mitochondriích) na thioestery acyl-CoA, což je první nezvratná reakce v katabolizmu rozvětvených

AK. Deriváty CoA, které vznikají oxidační dekarboxylací, se pak odbourávají jako při β-oxidaci

mastných kyselin, při níž jsou však pro rozvětvenost řetězce nutné zvláštní reakce. Leucin má

šestistupňovou degradaci a je aminokyselinou ketogenní, valin desetistupňovou a je aminokyselinou

glukogenní.

Isoleucin

část

glykogenní

ketogenní.

citrátového

cyklu,

který

hlavní

metabolickou cestou intermediárního metabolizmu, vstupuje pak leucin přes acetyl-CoA, valin a

isoleucin přes sukcinát. Zde slouží rozvětvené AK jako zdroj energie především v zátěžových situacích

vstupem do glukózového cyklu; za těchto stavů může až 70 % rozvětvených AK vstupovat do

glukózového cyklu. Rozvětvené AK mohou ale sloužit jako energetický substrát i u stavů, kde již vázne

utilizace glukózy a mastných kyselin. Rozvětvené AK jsou jediné, které mohou být ve svalu (kosterním

i srdečním) přímo oxidovány a slouží tedy jako zdroj energie pro sval. Rozvětvené AK tedy brání

proteinovému katabolizmu a stimulují proteosyntézu (částečně snad i přímou vazbou na ribosomální

RNA); účastní se rovněž při syntéze lipidů a při stimulaci sekrece inzulinu. Leucin v játrech stimuluje

tvorbu bílkovin akutní fáze a prokoagulačních proteinů (fibrinogenu); v srdečním svalu pětinásobné

zvýšení koncentrace leucinu zvyšuje proteosyntézu o 50 – 80 % a tlumí proteodegradaci.

Exkrece AK: Všechny AK cirkulující v krvi jsou filtrovány do glomerulů; jejich resorpce z tubulární

tekutiny ve stočené části proximálních tubulů je prakticky úplná, takže za normálních okolností

(normální koncentrace AK v plazmě) se všechny přirozeně se vyskytující AK vrátí do krve a neobjeví

se v definitivní moči. Resorpce se uskutečňuje aktivním přenašečovým systémem. Renální vylučování

AK při jejich i.v. přívodu: rozvětvené AK jsou kompletně reabsorbovány, i když se jejich plazmatická

koncentrace zvýší 5x až 10x. Množství event. do moči vyloučených AK ovšem závisí na jejich obsahu

v infundovaném

roztoku.

V každém

případě

však

celkové

množství

moče

vyloučených

představuje pouze malou část i.v. podaného množství – méně než 4 %. Malnutrice neovlivňuje výrazně

renální clearanci AK; vylučování rozvětvených AK do moče se ovšem může zvýšit, což je způsobeno

změnami jejich obsahu vplazmě, a nikoliv změnami renální clearance.

Nutramin VLI tedy přispívá k normalizaci patologického aminogramu a k úpravě metabolických cest

AK při zátěžových a katabolických stavech.

sp.zn. sukls238426/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Nutramin VLI infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ

A

KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Valinum

10,00 g

Leucinum

12,77 g

Isoleucinum

7,22 g

5,0-7,0

Celkový obsah aminokyselin

30,0 g/l

Celkový obsah dusíku

3,3 g/l

Teoretická osmolarita

cca 242 mosmol/l

Energetická hodnota

523 kJ/l

Pomocná látka se známým účinkem: Obsahuje disiřičitan sodný 0,10 g/1000 ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok

Popis přípravku: čirý nažloutlý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Jedná

specializovaný roztok, jehož

složení se

omezuje

pouze na 3

esenciální rozvětvené

aminokyseliny (AK), tj. L-valin, L-leucin a L-isoleucin. Použití samotného roztoku je určeno výhradně

k léčbě encefalopatie při jaterním selhání; u hepatocerebrálního syndromu je indikován vitálně jako

součást komplexního protokolu. Dále se využívá především k obohacení jiných aminokyselinových

roztoků o rozvětvené AK. Tak je možno docílit optimálního přísunu rozvětvených AK, požadovaných

u řady indikací, jako jsou chronická jaterní insuficience, septické stavy, popáleninová nemoc, stavy po

rozsáhlých operačních výkonech, závažná polytraumata, a dosáhnout tak zlepšení dusíkové bilance. V

kombinaci s jinými aminoroztoky je indikován i u ostatních zátěžových a katabolických stavů a u stavů

s multiorgánovým selháváním, jakož i u malnutrice v průběhu nádorového onemocnění (zejména při

léčbě cytostatiky). Kombinace přípravku Nutramin VLI s orgánově specifickými aminoroztoky je

rovněž indikována u malnutričních stavů v průběhu chronické renální insuficience či při akutním selhání

ledvin. Zvýšený přívod rozvětvených aminokyselin vyžadují i nemocní s postižením CNS a pacienti

indikovaní k umělé plicní ventilaci.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Při izolovaném podávání přípravku Nutramin VLI činí maximální denní dávka AK 1 g/kg těl. hm./den.

Při kombinaci s jinými aminoroztoky se maximální dávka rozvětvených AK pohybuje od 0,6 do 1,0

g/kg těl. hm./den, při použití se specializovanými aminoroztoky, určenými pacientům s renálním

selháním, by dávka rozvětvených AK neměla přesáhnout 0,65 g/kg těl. hm./den.

Rychlost

aplikace

při

izolovaném

podávání

přípravku

Nutramin

VLI,

při

uvedených

kombinacích, je v rozmezí 0,12 – 0,20 g AK/kg těl. hm./hod.

Při podávání v kombinaci s jinými aminoroztoky je třeba vždy přihlížet k tomu, že všeobecně

doporučená celková dávka AK je 1,2 – 2 g AK/kg těl. hm./den, při čemž dávka 2,5 g AK/kg těl. hm.

/den by měla být překročena jen výjimečně.

Pediatrická populace

Přípravek lze podávat již zralým novorozencům s porodní hmotností vyšší než 2 500 g. Obvyklá celková

denní dávka aminokyselin u dětí je 1,5 – 2,5 g/kg těl. hm./den (popř. až do maximální dávky 3,0 AK

g/kg těl. hm./den) v závislosti na věku, hmotnosti a klinickém stavu dítěte. Rychlost podávání nemá

překročit 0,1 – 0,15 g AK/kg těl. hm./hod.

Způsob podání

Při použití u novorozenců a dětí mladších 2 let je roztok (ve vacích a aplikačních setech) třeba chránit

před světlem, dokud není podání dokončeno (viz body 4.4, 6.3 a 6.6).

Roztok lze podávat samostatně či v kombinaci s jinými aminoroztoky do periferní či centrální žíly, lze

jej použít i do systémů all-in-one (AIO). Při podávání do periferní žíly nemá osmolarita podávaného

roztoku překročit u dospělých 850 mosmol/l, u dětí 650 mosmol/l. Do směsí AIO lze těsně před použitím

přidat infuzní přípravky obsahující vitaminy či stopové prvky; nesmí být přidávána žádná jiná farmaka

(s výjimkou inzulinu u diabetika ve stabilizovaném stavu).

Při aplikaci přípravku Nutramin VLI samostatně i v kombinacích s jinými aminoroztoky je třeba zajistit

adekvátní přísun kalia (cca 2 - 3 mmol/g dusíku) a energie (cca 126 kJ/g AK).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Absolutní kontraindikací jsou vrozené poruchy metabolizmu AK, výrazná hyperkalemie.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vystavení roztoků pro intravenózní parenterální výživu světlu, zejména po přidání příměsi se stopovými

prvky a/nebo vitaminy, může mít v důsledku tvorby peroxidů a dalších produktů rozkladu nežádoucí

účinky na klinické výsledky u novorozenců. Při použití u novorozenců a dětí mladších 2 let je přípravek

Nutramin VLI třeba chránit před okolním světlem, dokud není podání dokončeno (viz body 4.2, 6.3 a

6.6).

Opatrnosti je třeba při podávání roztoku nemocným s dekompenzovanou kardiální insuficiencí a se

stavy, kdy je i.v. příjem většího množství tekutiny nežádoucí. Dále pak u nemocných v oligoanurické

fázi

renálního

selhání

(pokud

není pacient

dialyzován),

terminálním

stadiu

chronické

jaterní

insuficience, u pacientů se šokovým stavem, s metabolickou acidózou (možná porucha utilizace AK) či

s hypokalemií.

Roztok neobsahuje ionty, potřebné ionty je nutné dodávat individuálně podle bilančního sledování a

koncentrací iontů v plazmě.

Vzhledem k tomu, že přípravek obsahuje disiřičitan sodný, může způsobit alergickou reakci včetně

anafylatické reakce (nevolnost, zčervenání kůže, svědění, kýchání, kopřivka, kašel, obtížné dýchání) a

bronchospasmus (záchvatovité zúžení průdušek), především u pacientů s průduškovým astmatem nebo

s alergií.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce s dalšími léky nejsou známy. Aplikace přípravku Nutramin VLI samotného či v kombinaci s

jinými

aminoroztoky

samostatným

žilním

vstupem

žádný

další

léčebný

farmakologický

postup

nevylučuje ani neovlivňuje.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Podávání přípravku Nutramin VLI v doporučených dávkách není kontraindikováno v období těhotenství

a kojení. Parenterální výživa u této skupiny nemocných by však měla být vedena na specializovaných

pracovištích.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroj

e

Vzhledem k indikacím a způsobu podávání bezpředmětné.

4.8

Nežádoucí účinky

Při dodržování postupů lege artis, tj. při respektování indikací, kontraindikací, dávkování a způsobů

podávání nelze předpokládat žádná rizika a závažnější nežádoucí účinky. Projevy nesnášenlivosti, jako

nauzea, zvracení, zimnice, pyretická reakce, alergická reakce jsou zcela výjimečné. V těchto případech

se doporučuje snížit rychlost podávání, a jestliže výše uvedené projevy nevymizí, podávání přerušit.

Přípravek může vzácně způsobit těžké alergické reakce a bronchospasmus.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Při dodržení doporučené dávky a maximální rychlosti aplikace roztoku, respektování sérových hodnot

urey a kreatininu a při sledování diurézy by nemělo v klinické praxi k předávkování dojít.

Specifická léčba event. předávkování není známa. Při předávkování tekutinami event. diuretika.

Poznámka: Nadměrné dávky rozvětvených AK mohou navodit deficienci niacinu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Infundibilium

ATC kód: B05BA01

Nutramin VLI je specializovaný aminoroztok složený z L-forem rozvětvených aminokyselin (valinu,

leucinu a isoleucinu).

Účinky rozvětvených AK mohou být podle velikosti dávek substituční nebo farmakodynamické.

Specifický farmakodynamický účinek vyšších dávek rozvětvených AK (tj. normalizaci spektra ostatních

AK a jejich metabolických cest) lze dobře pozorovat na sérovém aminogramu a dusíkové bilanci u

zátěžových a katabolických stavů. Bez aplikace rozvětvených AK dochází u těchto stavů k mírnému

vzestupu rozvětvených AK, způsobenému proteolýzou svalové hmoty, a dusíková bilance je negativní.

Při podání roztoků se 40 – 50% obsahem rozvětvených AK dochází k vzestupu plazmatické koncentrace

rozvětvených AK, k poklesu aromatických a síru obsahujících AK a dusíková bilance se vyrovnává. Při

dalším zvyšování podílu rozvětvených AK jsou uvedené změny výraznější, dusíková bilance se však

zhoršuje,

neboť

již

projevuje

deficit

ostatních

esenciálních

nezbytných

zahájení

proteosyntézy.

Obdobný příznivý farmakodynamický efekt rozvětvených AK lze pozorovat u akutního jaterního

selhání.

oblasti

plazmatického

aminogramu

charakterizováno

zvýšenými

hladinami

aromatických AK (fenylalaninu a tyrosinu) a poklesem rozvětvených AK. Protože tyto dvě skupiny AK

spolu kompetují o přestup na hematoencefalické bariéře, dochází k většímu průniku aromatických AK

do mozku, kde se stávají prekurzory falešných neurotransmiterů, které jsou zodpovědné za řadu

příznaků jaterní encefalopatie a kómatu. Po podání rozvětvených AK ve farmakodynamických dávkách

se jejich hladiny zvýší, uzavírají se cesty aberantního metabolizmu a aromatické AK se odbourávají

běžným způsobem. U řady nemocných byla tak nalezena rychlá normalizace symptomů jaterní

encefalopatie.

U chronického poškození jater (např. u jaterní cirhózy) je metabolizmus rozvětvených AK změněn:

dochází ke zvýšení poměru mezi oxidací leucinu a jeho inkorporací do bílkovin, tj. zvyšuje se oxidovaná

frakce

klesá

frakce

inkorporovaná

bílkovin.

Tento

jedním

z mechanizmů

poklesu

plazmatických rozvětvených AK a proteinokatabolizmu u chronického jaterního poškození a jedním z

racionálních důvodů pro zvýšení přísunu rozvětvených AK u pacientů s chronickým onemocněním jater.

Parenterální podání rozvětvených AK má tedy příznivý účinek na rozvoj jaterní regenerace.

U sepsí, popálenin, polytraumat, nádorové kachexie dochází k rozvoji proteokatabolizmu převážně

vlivem prozánětlivých cytokinů (zvláště TNFα). TNFα navodí zvýšení celotělového obratu leucinu.

Leucin se zvýšeně uvolňuje ze tkání v důsledku rozpadu proteinů, zvyšuje se jeho oxidace a využití v

proteosyntéze. Protože rychleji narůstá oxidace leucinu než jeho inkorporace do proteinů, dochází k

vzestupu oxidované frakce leucinu. Tento jev představuje racionální odůvodnění zvýšeného přísunu

rozvětvených AK ve farmakodynamických dávkách u polytraumat, pooperačních stavů, sepsí, popálenin

a dalších stavů se zvýšenou hladinou prozánětlivých cytokinů. Aminokyselinové spektrum se postupně

normalizuje a dusíková bilance zlepšuje.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a distribuce

Při i.v. podání mizí rozvětvené AK rychle z krevní plazmy, protože jsou rychle vychytávány z oběhu.

Ve tkáních pak (společně s AK, které se uvolnily při endogenní degradaci bílkovin) tvoří tzv. labilní

pool AK, z něhož AK vstupují do metabolických cest (anabolické: syntéza specifických bílkovin,

katabolické: transaminace, dekarboxylace, deaminace). Distribuční prostor rozvětvených AK tvoří

extra- a intracelulární tekutina organizmu.

Biotransformace

Metabolizmus rozvětvených AK u člověka je dobře prostudován. Liší se od metabolizmu ostatních

esenciálních AK; rozvětvené AK procházejí játry téměř nezměněné a jsou přednostně vychytávány

svalstvem, CNS, ledvinami a tukovou tkání. Především v těchto orgánech dochází k zabudovávání

rozvětvených AK do proteinů nebo k jejich katabolizmu.

První

reakcí

katabolizmu

rozvětvených

reverzibilní transaminace

mikrosomech)

oxoglutarátem jako kosubstrátem. (Vzniklé ketokyseliny mohou opět zpětně tvořit příslušné esenciální

AK.) Další reakcí je oxidační dekarboxylace multienzymovým komplexem (v mitochondriích) na

thioestery acyl-CoA, což je první nezvratná reakce v katabolizmu rozvětvených AK. Deriváty CoA,

které vznikají oxidační dekarboxylací, se pak odbourávají jako při β-oxidaci mastných kyselin, při níž

jsou však pro rozvětvenost řetězce nutné zvláštní reakce. Leucin má šestistupňovou degradaci a je

aminokyselinou ketogenní, valin desetistupňovou a je aminokyselinou glukogenní. Isoleucin má část

glykogenní i ketogenní. Do citrátového cyklu, který je hlavní metabolickou cestou intermediárního

metabolizmu, vstupuje pak leucin přes acetyl-CoA, valin a isoleucin přes sukcinát. Zde slouží

rozvětvené AK jako zdroj energie především v zátěžových situacích vstupem do glukózového cyklu; za

těchto stavů může až 70 % rozvětvených AK vstupovat do glukózového cyklu. Rozvětvené AK mohou

ale sloužit jako energetický substrát i u stavů, kde již vázne utilizace glukózy a mastných kyselin.

Rozvětvené AK jsou jediné, které mohou být ve svalu (kosterním i srdečním) přímo oxidovány a slouží

tedy jako zdroj energie pro sval. Rozvětvené AK tedy brání proteinovému katabolizmu a stimulují

proteosyntézu (částečně snad i přímou vazbou na ribosomální RNA); účastní se rovněž při syntéze lipidů

při

stimulaci

sekrece

inzulinu.

Leucin

játrech

stimuluje

tvorbu

bílkovin

akutní

fáze

prokoagulačních proteinů (fibrinogenu); v srdečním svalu pětinásobné zvýšení koncentrace leucinu

zvyšuje proteosyntézu o 50 – 80 % a tlumí proteodegradaci.

Eliminace

Exkrece AK: Všechny AK cirkulující v krvi jsou filtrovány do glomerulů; jejich resorpce z tubulární

tekutiny ve stočené části proximálních tubulů je prakticky úplná, takže za normálních okolností

(normální koncentrace AK v plazmě) se všechny přirozeně se vyskytující AK vrátí do krve a neobjeví

se v definitivní moči. Resorpce se uskutečňuje aktivním přenašečovým systémem. Renální vylučování

AK při jejich i.v. přívodu: rozvětvené AK jsou kompletně reabsorbovány, i když se jejich plazmatická

koncentrace zvýší 5x až 10x. Množství event. do moči vyloučených AK ovšem závisí na jejich obsahu

v infundovaném roztoku. V každém případě však celkové množství do moče vyloučených AK

představuje pouze malou část i.v. podaného množství – méně než 4 %. Malnutrice neovlivňuje výrazně

renální clearanci AK; vylučování rozvětvených AK do moče se ovšem může zvýšit, což je způsobeno

změnami jejich obsahu v plazmě a nikoliv změnami renální clearance.

Nutramin VLI tedy přispívá k normalizaci patologického aminogramu a k úpravě metabolických cest

AK při zátěžových a katabolických stavech.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

hodnocení

biologického

účinku

přípravku

Nutramin

zvolen

test

snášenlivosti

při

jednorázovém podávání myším a morčatům a sledování tříměsíční chronické toxicity na potkanech.

Histologickým vyšetřením odebraných parenchymových orgánů nebyly zjištěny žádné patologické

změny, které by svědčily pro poškození způsobené aplikovaným přípravkem.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Disiřičitan sodný, hydroxid sodný, voda pro injekci.

6.2

Inkompatibility

Při použití ve směsích AIO (tj. aminokyseliny, tukové emulze, glukóza a elektrolyty v poměrech dle

testovaných kompatibilit) nelze do směsi přidávat žádná další léčiva kromě přípravků obsahujících

vitaminy či stopové prvky a inzulin (tyto až bezprostředně před aplikací pacientovi); mohlo by dojít k

fyzikálně-chemickým inkompatibilitám.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti před prvním otevřením: 2 roky

Při použití u novorozenců a dětí mladších 2 let je roztok (ve vacích a aplikačních setech) třeba chránit

před světlem, dokud není podání dokončeno (viz body 4.2, 4.4 a 6.6).

Přípravek musí být použit okamžitě po prvním otevření/rekonstituci/naředění.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn

před světlem. Chraňte před mrazem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci/naředění/prvním otevření jsou

uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Druh obalu: skleněná bezbarvá lahev, pryžová zátka, hliníkový uzávěr, plastový kryt, kartonová

krabice

Velikost balení:

1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml

10 x 100 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Přípravek určen k parenterální výživě. Používat jen čiré roztoky! Obsah láhve musí být spotřebován

během jedné aplikace! Hnědé roztoky se nesmějí aplikovat!

Před použitím se doporučuje protřepat.

Při použití u novorozenců a dětí mladších 2 let chraňte před světlem, dokud není podání dokončeno.

Vystavení přípravku Nutramin VLI okolnímu světlu, zejména po přidání příměsi se stopovými prvky

a/nebo vitaminy, vede k tvorbě peroxidů a dalších produktů rozkladu, čemuž lze zamezit ochranou před

světlem (viz body 4.2, 4.4 a 6.3).

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

76/018/00-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19.1.2000

Datum posledního prodloužení registrace:17.12.2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

3. 10. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace