IMATINIB AUROVITAS

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
IMATINIB-MESILÁT (IMATINIBI MESILAS)
Dostupné s:
Aurovitas, spol. s r.o., Praha
ATC kód:
L01EA01
INN (Mezinárodní Name):
IMATINIB MESILATE (IMATINIB)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60; 120 Obal na tablety
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
IMATINIB
Přehled produktů:
IMATINIB AUROVITAS
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 506/16-C
Datum autorizace:
2020-12-17

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls93811/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Imatinib Aurovitas 100 mg potahované tablety

Imatinib Aurovitas 400 mg potahované tablety

imatinibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Imatinib Aurovitas a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Imatinib Aurovitas užívat

Jak se Imatinib Aurovitas užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Imatinib Aurovitas uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Imatinib Aurovitas a k čemu se používá

Imatinib Aurovitas je lék obsahující léčivou látku imatinib. Tento lék tlumí růst abnormálních buněk

u níže uvedených onemocnění, zahrnujících některé typy nádorových onemocnění.

Imatinib Aurovitas se používá k léčbě dospělých a dětí s:

Chronickou myeloidní leukemií (CML).

Leukemie je nádorové onemocnění bílých krvinek.

Bílé krvinky obvykle pomáhají organismu bojovat proti infekci. Chronická myeloidní leukemie

je forma leukemie, při které určité abnormální bílé krvinky (nazvané myeloidní buňky) začnou

růst nekontrolovaně.

Philadelphia chromozom pozitivní akutní lymfatickou leukemií (Ph-pozitivní ALL).

Leukemie je nádorové onemocnění bílých krvinek. Tyto bílé krvinky obvykle pomáhají tělu

bojovat proti infekci. Akutní lymfatická leukemie je forma leukemie, při které určité

abnormální bílé krvinky (nazvané lymfoblasty) začnou nekontrolovaně růst. Imatinib Aurovitas

tlumí růst těchto buněk.

Imatinib Aurovitas se také používá k léčbě dospělých s:

Myelodysplatickým/myeloproliferativním onemocněním (MDS/MPD).

Jde o skupinu

onemocnění krve, u kterých některé krvinky začnou růst nekontrolovaně. Imatinib Aurovitas

tlumí růst těchto buněk u určitého podtypu těchto onemocnění.

Syndromem hypereozinofilie (HES) a/nebo chronickou eozinofilní leukemií (CEL).

Jsou to

krevní onemocnění, při nichž určité krvinky (nazvané eozinofily) začnou růst nekontrolovaně.

Imatinib Aurovitas tlumí růst těchto buněk u určitého podtypu těchto onemocnění.

Dermatofibrosarkomem protuberans (DFSP).

DFSP je nádorové onemocnění podkožní

tkáně, při kterém některé buňky začnou růst nekontrolovaně. Imatinib Aurovitas tlumí růst

těchto buněk.

V následujícím textu této příbalové informace budeme pro tato onemocnění používat zkratky.

Jestliže máte nějaké dotazy, jak Imatinib Aurovitas působí, nebo proč byl tento lék předepsán právě

Vám, zeptejte se svého lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Imatinib Aurovitas užívat

Imatinib Aurovitas Vám bude předepsán pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou nádorových

onemocnění krve nebo solidních nádorů (pevných ohraničených nádorů).

Dodržujte pečlivě všechna doporučení lékaře, i když se budou lišit od obecných informací

uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte Imatinib Aurovitas:

jestliže jste alergický(á) na imatinib nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Pokud se Vás to týká,

oznamte to svému lékaři, aniž byste Imatinib Aurovitas užíval(a).

Jestliže si myslíte, že můžete být alergický(á), ale nejste si tím jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Imatinib Aurovitas se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) potíže s játry, ledvinami nebo se srdcem.

jestliže užíváte levothyroxin, protože Vám byla odstraněna štítná žláza.

pokud jste někdy měl(a) infekční hepatitidu B (žloutenka typu B) nebo toto onemocnění máte

v současné době. Přípravek Imatinib Aurovitas může hepatitidu B znovu aktivovat, což může

v některých případech vést k úmrtí. Před zahájením léčby lékař pacienty pečlivě vyšetří

s ohledem na možný výskyt známek této infekce.

jestliže se u Vás během léčby přípravkem Imatinib Aurovitas objeví modřiny, krvácení,

horečka, únava a zmatenost, kontaktujte svého lékaře. Může to být známka poškození krevních

cév známá jako trombotická mikroangiopatie (TMA).

Jestliže se Vás cokoliv z výše uvedeného týká,

oznamte to lékaři před užíváním přípravku

Imatinib Aurovitas

Během užívání přípravku Imatinib Aurovitas můžete být citlivější na sluneční záření. Je důležité,

abyste používal(a) ochranný oděv a opalovací krém s vysokým ochranným faktorem proti slunečnímu

záření (OF). Tato bezpečnostní opatření jsou platná i pro děti.

Pokud začnete velmi rychle přibývat na váze

během léčby přípravkem

Imatinib Aurovitas, sdělte

to

ihned

svému

lékaři.

Imatinib

Aurovitas

může

způsobit

zadržování

vody

Vašem

těle

(závažnou

retenci tekutin).

Během užívání přípravku Imatinib Aurovitas bude Váš lékař pravidelně sledovat, zda lék účinkuje.

Také Vám bude pravidelně kontrolován krevní obraz a tělesná hmotnost.

Děti a dospívající

Imatinib Aurovitas je také léčba pro děti s CML. Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u dětí s CML

mladších než 2 roky. Zkušenosti s podáváním u dětí s Ph-pozitivní ALL jsou omezené a u dětí s

MDS/MPD, DFSP a HES/CEL jsou velmi omezené.

U některých dětí a dospívajících, kteří užívají Imatinib Aurovitas, se může projevit pomalejší tělesný

růst, než je běžné. Lékař bude sledovat růst při pravidelných návštěvách.

Další léčivé přípravky a Imatinib Aurovitas

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu

(jako je paracetamol), včetně rostlinných přípravků (jako je třezalka tečkovaná). Některé léky, pokud

jsou užívány společně s přípravkem Imatinib Aurovitas, mohou účinek přípravku Imatinib Aurovitas

ovlivňovat. Mohou zvýšit nebo naopak snížit účinnost přípravku Imatinib Aurovitas, což vede buď

ke zvýšení jeho nežádoucích účinků, nebo ke snížení jeho účinnosti. Stejně tak může Imatinib

Aurovitas ovlivňovat i některé jiné léky.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky zamezující tvorbě krevních sraženin.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete

otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku Imatinib Aurovitas během těhotenství se nedoporučuje, pokud to není

nezbytně nutné, protože může poškodit Vaše dítě. Lékař Vám vysvětlí možná rizika užívání

přípravku Imatinib Aurovitas během těhotenství.

Ženám, které by mohly otěhotnět, se doporučuje během léčby a po dobu 15 dnů po ukončení

léčby účinná antikoncepce.

Během léčby a po dobu 15 dnů po ukončení léčby přípravkem Imatinib Aurovitas nekojte,

protože to může poškodit Vaše dítě.

Pacienti, kteří se obávají o svou plodnost během užívání přípravku Imatinib Aurovitas, by se

měli poradit se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání tohoto léku můžete pociťovat závrať nebo ospalost nebo se objeví rozmazané vidění.

Pokud se to stane, neřiďte nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud se nebudete opět cítit

dobře.

Přípravek Imatinib Aurovitas obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se Imatinib Aurovitas užívá

Lékař Vám předepsal Imatinib Aurovitas, protože máte závažné onemocnění. Imatinib Aurovitas

Vám může pomoci v boji s tímto onemocněním.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Je důležité

pokračovat v léčbě tak dlouho, jak Vám řekl lékař nebo lékárník. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nepřerušujte užívání přípravku Imatinib Aurovitas, dokud Vám to Váš lékař neřekne. Pokud

nemůžete užívat lék podle pokynů svého lékaře nebo si myslíte, že ho již nepotřebujete, kontaktujte

okamžitě svého lékaře.

Pokud jste těhotná nebo byste mohla být těhotná a pokoušíte se otevřít HDPE nádobku, manipulujte

s umělým hedvábím a tabletami s opatrností, abyste se vyhnula kontaktu s kůží či očima nebo inhalaci

(vdechnutí). Umyjte si ruce okamžitě po manipulaci s umělým hedvábím a tabletami.

Kolik přípravku Imatinib Aurovitas máte užívat

Použití u dospělých

Lékař Vám přesně sdělí, kolik tablet přípravku Imatinib Aurovitas máte užívat.

Jestliže jste léčen(a) pro CML:

Podle stavu Vašeho onemocnění je obvyklá počáteční dávka 400 mg nebo 600 mg.

400 mg

jako 4 tablety o síle 100 mg nebo jedna tableta o síle 400 mg

jednou

denně

- 600 mg jako 6 tablet o síle 100 mg nebo 1 tableta o síle 400 mg plus 2 tablety o síle 100 mg

jednou

denně.

Pro CML Vám může lékař podle Vaší odpovědi na léčbu předepsat vyšší nebo nižší dávky. Jestliže je

Vaše denní dávka 800 mg, měl(a) byste užívat 4 tablety o síle 100 mg nebo 1 tabletu o síle 400 mg

ráno a 4 tablety o síle 100 mg nebo 1 tabletu o síle 400 mg večer.

Jestliže jste léčen(a) pro Ph-pozitivní ALL:

Počáteční dávka je 600 mg užitá jako 6 tablet o síle 100 mg nebo 1 tableta o síle 400 mg plus

2 tablety o síle 100 mg

jednou

denně.

Jestliže jste léčen(a) pro MDS/MPD:

Počáteční dávka je 400 mg užitá jako 4 tablety o síle 100 mg nebo 1 tableta o síle 400 mg

jednou

denně.

Jestliže jste léčen(a) pro HES/CEL:

Počáteční dávka je 100 mg užitá jako 1 tableta o síle 100 mg

jednou

denně. Podle Vaší

odpovědi na léčbu může lékař zvážit zvýšení dávky na 400 mg podáním 4 tablet o síle 100 mg

nebo jedné tablety o síle 400 mg

jednou

denně.

Jestliže jste léčen(a) pro DFSP:

Dávka je 800 mg denně (užitá jako 4 tablety o síle 100 mg nebo 1 tableta o síle 400 mg ráno a

4 tablety o síle 100 mg nebo 1 tableta o síle 400 mg večer).

Použití u dětí a dospívajících

Lékař Vám řekne, kolik tablet přípravku Imatinib Aurovitas má být Vašemu dítěti podáno. Množství

podaného přípravku Imatinib Aurovitas závisí na zdravotním stavu Vašeho dítěte, na jeho tělesné

hmotnosti a výšce. Celková podaná denní dávka u dětí nesmí překročit dávku 800 mg pro CML a

600 mg pro Ph-pozitivní ALL. Léčba může být Vašemu dítěti podávána buď jednou denně, nebo

může být dávka rozdělena do dvou podání (polovina dávky ráno a polovina večer).

Kdy a jak užívat Imatinib Aurovitas

Imatinib Aurovitas užívejte s jídlem

. Můžete tak předejít žaludečním potížím při užívání

přípravku Imatinib Aurovitas.

Tablety polykejte celé a zapijte je velkou sklenicí vody

Jestliže nemůžete tablety polykat celé, můžete je rozpustit ve sklenici neperlivé vody nebo

v jablečném džusu.

Použijte přibližně 50 ml pro každou 100mg tabletu nebo 200 ml na jednu 400mg tabletu.

Zamíchejte lžící, dokud se tablety zcela nerozpustí.

Když je tableta rozpuštěná, vypijte ihned celý obsah sklenice. Stopy rozpuštěných tablet mohou

zůstat na sklenici.

Jak dlouho se Imatinib Aurovitas užívá

Imatinib Aurovitas užívejte denně tak dlouho, jak Vám lékař sdělí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Imatinib Aurovitas, než jste měl(a)

Jestliže jste nedopatřením užil(a) příliš mnoho tablet, sdělte to

ihned

svému lékaři. Můžete potřebovat

lékařskou pomoc. Vezměte balení léku s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Imatinib Aurovitas

Jestliže jste zapomněl užít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží

doba další dávky, vynechte zapomenutou dávku.

Poté pokračujte v obvyklém rozvrhu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Jsou obvykle lehké až středně těžké.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u

Vás objeví:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

nebo časté nežádoucí účinky

(mohou

postihnout

až 1 z 10 lidí):

Rychlý nárůst tělesné hmotnosti. Imatinib Aurovitas může způsobit zadržování vody v

těle (závažná retence tekutin).

Příznaky infekce, jako je horečka, silná zimnice, bolest v krku nebo vředy v ústech.

Imatinib Aurovitas může snižovat počet bílých krvinek v krvi, a tak u Vás může snáze dojít

k infekci.

Neočekávané krvácení nebo výskyt modřin (bez toho, abyste se poranil(a)).

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

nebo vzácné nežádoucí účinky

(mohou

postihnout

až 1 z 1000 lidí):

Bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep (známky srdečních potíží).

Kašel, ztížené nebo bolestivé dýchání (známky plicních potíží).

Točení hlavy, závratě nebo mdloby (známky nízkého krevního tlaku).

Nevolnost (pocit na zvracení) se ztrátou chuti k jídlu, tmavě zabarvená moč, žloutnutí

kůže nebo očí (známky jaterních potíží).

Vyrážka, červená kůže s puchýřky na rtech, očích, kůži nebo v ústech, olupování kůže,

horečka, vystouplá červená nebo nachová místa na kůži, svědění, pocit pálení, puchýřkovitá

vyrážka (známky kožních potíží).

Silná bolest břicha, krev ve zvratcích, stolici nebo v moči, černá stolice (známky

potíží zažívacího traktu).

Závažný pokles výdeje moči, pocit žízně (známky potíží ledvin).

Nevolnost (pocit na zvracení) s průjmem a zvracením, bolest břicha nebo horečka (známky

střevních potíží).

Silná bolest hlavy, slabost nebo ochrnutí končetin nebo obličeje, potíže s mluvením,

náhlá ztráta vědomí (známky potíží nervového systému jako je krvácení nebo otoky

uvnitř lebky/mozku).

Bledá kůže, pocit únavy a dušnost a tmavá moč (známky nízkého množství červených krvinek).

Bolest očí nebo zhoršené vidění, krvácení do očí.

Bolest v oblasti kyčlí nebo potíže při chůzi.

Necitlivé nebo studené prsty na rukou i nohou (známky Raynaudova syndromu).

Náhlé otoky a zčervenání kůže (známky kožní infekce zvané celulitida).

Potíže se sluchem.

Svalová slabost a svalové křeče s abnormálním srdečním rytmem (známky změn

hladiny draslíku v krvi).

Podlitiny.

Bolest břicha s nevolností (pocit na zvracení).

Svalové křeče s horečkou, červenohnědou močí, bolestí svalů nebo svalovou

ochablostí (známky svalových potíží).

Bolest v oblasti pánve někdy spojená s pocitem na zvracení a zvracením, s neočekávaným

vaginálním (poševním) krvácením, pocit závrati nebo mdloby z důvodu nízkého krevního

tlaku (známky potíží vaječníků nebo dělohy).

Pocit na zvracení, dušnost, nepravidelný srdeční tep, zakalená moč, únava a/nebo

kloubní potíže spojené s neobvyklými výsledky laboratorních testů (např. vysoká

hladina draslíku, kyseliny močové a vápníku a nízké hladiny fosforu v krvi).

Krevní sraženiny v malých cévách (trombotická mikroangiopatie).

Není známo

(četnost z dostupných údajů nelze určit):

Kombinace závažné rozsáhlé vyrážky, pocitu nevolnosti, horečky, vysokého počtu určitého

typu bílých krvinek či žlutá barva kůže nebo očí (známky žloutenky) s dušností,

bolestí/nepříjemným pocitem na hrudi, výrazným snížením objemu moči a pocitem žízně

atd. (známky alergické reakce spojené s léčbou).

Chronické selhání ledvin.

Recidiva (reaktivace) hepatitidy B, pokud jste v minulosti měl(a) toto onemocnění

(infekce jater).

Pokud se u Vás projeví jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků,

oznamte to okamžitě

svému

lékaři.

Jiné nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

Bolesti hlavy nebo pocit únavy.

Nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, průjem nebo porucha zažívání.

Vyrážka.

Svalové křeče nebo bolesti kloubů, svalů a kostí během užívání přípravku Imatinib Aurovitas

nebo po ukončení léčby.

Otoky, jako např. otoky kolem kotníků nebo oteklé oči.

Zvýšení tělesné hmotnosti.

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě,

oznamte to

okamžitě

svému lékaři.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

Nechutenství, ztráta tělesné hmotnosti nebo porucha chuti k jídlu.

Pocit závratě a slabosti.

Potíže se spánkem (nespavost).

Výtok z očí se svěděním, zarudnutí a otoky (zánět spojivek), zvýšená produkce slz nebo

neostré vidění.

Krvácení z nosu.

Bolest nebo zduření břicha, nadýmání, pálení žáhy nebo zácpa.

Svědění.

Neobvyklá ztráta vlasů nebo jejich prořídnutí.

Znecitlivění rukou nebo nohou.

Vředy v ústech.

Bolest kloubů s otoky.

Sucho v ústech, suchá kůže nebo suché oči.

Snížená nebo zvýšená citlivost kůže.

Návaly horka, zimnice nebo noční pocení.

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě,

oznamte to okamžitě

svému

lékaři.

Není známo

(četnost z dostupných údajů nelze určit):

Zčervenání a/nebo otoky dlaní rukou a chodidel, které mohou být doprovázené pocitem brnění

a pálení.

Bolestivé a/nebo puchýřovité kožní léze.

Zpomalení růstu u dětí a dospívajících.

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě,

oznamte to svému

lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti

tohoto přípravku.

5

Jak Imatinib Aurovitas uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, štítku, krabičce a

lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C

Pro 100 mg:

spotřebujte do

dnů po prvním otevření

HDPE obalu.

Pro 400 mg:

spotřebujte do

dnů po prvním otevření

HDPE obalu.

Po každém podání potahovaných tablet prosím vraťte do obalu těsnění z umělého hedvábí, aby se

zabránilo fyzickému poškození tablet.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Imatinib Aurovitas obsahuje

Léčivou látkou je imatinibi mesilas.

Jedna tableta Imatinib Aurovitas obsahuje imatinibum 100 mg (jako imatinibi mesilas).

Jedna tableta Imatinib Aurovitas obsahuje imatinibum 400 mg (jako imatinibi mesilas).

Dalšími složkami jsou: Natrium-stearyl-fumarát

Potahová vrstva tablety je vyrobena z: Opadry hnědé obsahující hypromelosu, červený oxid

železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), mastek.

Jak Imatinib Aurovitas vypadá a co obsahuje toto balení

Potahovaná tableta

100 mg:

Imatinib Aurovitas 100 mg potahované tablety jsou nahnědlé, kulaté, bikonvexní (přibližně

3,5 mm x 7,3 mm), potahované tablety s vyraženým označením „100“ na jedné straně a s půlicí

rýhou na straně druhé, s vyznačeným „N“ na jedné straně půlicí rýhy a „I“ na druhé straně půlicí

rýhy. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

400 mg:

Imatinib Aurovitas 400 mg potahované tablety jsou nahnědlé, oválné, bikonvexní (přibližně

5,7 mm x 17,3 mm), potahované tablety s vyraženým označením „400“ na jedné straně a „NI“ na

straně druhé.

Imatinib Aurovitas potahované tablety jsou dostupné v:

Blistrovém balení: Al/Al (OPA-Al-PVC / Al) blistr

HDPE obalu: Bílý neprůhledný válcovitý HDPE obal se šroubovacím dětským bezpečnostním

uzávěrem s vloženým umělým hedvábím.

Velikost balení pro Al/Al blistr:

60 a 120 potahovaných tablet (pro 100 mg)

30 potahovaných tablet (pro 400 mg)

Velikost balení pro HDPE obal:

60 a 120 potahovaných tablet (pro 100 mg)

30 potahovaných tablet (pro 400 mg)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Aurovitas, spol. s r.o.

Karlovarská 77/12

161 00 Praha 6

Česká republika

Výrobce:

S.C. POLISANO PHARMACEUTICALS S.A.

Alba Iulia Street 156

550052 Sibiu, Sibiu County

Rumunsko

Pharmacare Premium Ltd.

HHF003 Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Imatinib AB 100 mg/400 mg filmomhulde tabletten

Česká republika

Imatinib Aurovitas

Nizozemsko

Imatinib Aurobindo 100 mg/400 mg, filmomhulde tabletten

Portugalsko

Imatinib Aurobindo

Rumunsko

Imatinib Aurobindo 100 mg/400 mg comprimate filmate

Velká Británie

Imatinib Milpharm 100 mg/400 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 10. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls93811/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Imatinib Aurovitas 100 mg potahované tablety

Imatinib Aurovitas 400 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje imatinibum 100 mg (jako imatinibi mesilas).

Jedna potahovaná tableta obsahuje imatinibum 400 mg (jako imatinibi mesilas).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

100 mg:

Nahnědlé, kulaté, bikonvexní (přibližně 3,5 mm x 7,3 mm), potahované tablety s vyraženým

označením „100“ na jedné straně a s půlicí rýhou na straně druhé, s vyznačeným „N“ na jedné straně

půlicí rýhy a „I“ na druhé straně půlicí rýhy. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

400 mg:

Nahnědlé, oválné, bikonvexní (přibližně 5,7 mm x 17,3 mm), potahované tablety s vyraženým

označením „400“ na jedné straně a „NI“ na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Imatinib Aurovitas je indikován k léčbě

dospělých a pediatrických pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom (bcr-abl)

pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukemií (CML), u kterých není transplantace kostní

dřeně považována za léčbu první volby.

dospělých a pediatrických pacientů s Ph+ CML v chronické fázi onemocnění, u kterých selhala

léčba interferonem-alfa, nebo kteří jsou v akcelerované fázi onemocnění nebo v blastické krizi.

dospělých a pediatrických pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom pozitivní

akutní lymfatickou leukemií (Ph+ ALL) doplněnou chemoterapií.

dospělých pacientů s recidivující nebo refrakterní Ph+ ALL jako monoterapie.

dospělých pacientů s myelodysplastickým/myeloproliferativním onemocněním (MDS/MPD)

spojeným s přeskupením genu receptoru pro růstový faktor trombocytů (PDGFR).

dospělých pacientů s pokročilým hypereozinofilním syndromem (HES) a/nebo chronickou

eozinofilní leukemií (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDGFRα.

Účinek Imatinib Aurovitas na výsledek transplantace kostní dřeně nebyl stanoven.

Imatinib Aurovitas je indikován

k léčbě dospělých pacientů s inoperabilním dermatofibrosarkomem protuberans (DFSP) a

dospělých pacientů s rekurentním a/nebo metastazujícím DFSP, kteří nejsou způsobilí operace.

U dospělých a pediatrických pacientů je účinnost Imatinib hodnocena podle výskytu celkové

hematologické a cytogenetické odpovědi a přežívání bez progrese onemocnění u CML, podle výskytu

hematologické a cytogenetické odpovědi u Ph+ ALL, MDS/MPD, podle výskytu hematologické

odpovědi u HES/CEL a podle výskytu objektivní odpovědi u dospělých pacientů s inoperabilním

a/nebo metastatickým DFSP. Zkušenosti s imatinibem u pacientů s MDS/MPD spojeným

s přeskupením genu receptoru PDGFR jsou velmi omezené (viz bod 5.1). Kromě nově

diagnostikované chronické fáze CML nejsou k dispozici žádné kontrolované studie, které by

prokázaly klinický přínos nebo prodloužené přežití u těchto uvedených onemocnění.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu má zahájit lékař s odpovídajícími zkušenostmi v léčbě pacientů s hematologickými malignitami a

maligními sarkomy.

Pro dávky jiné než 400 mg a 800 mg (viz doporučené dávkování níže) jsou dostupné 100mg dělitelné

tablety.

Pro dávku 400 mg a vyšší (viz doporučené dávkování níže) jsou dostupné 400mg tablety (nedělitelné).

Předepsaná dávka má být podávána perorálně s jídlem a zapíjena velkou sklenicí vody, aby se

minimalizovalo riziko gastrointestinálního podráždění. Dávky 400 mg nebo 600 mg mají být podávány

jednou denně, zatímco dávka 800 mg má být podávána rozděleně jako 400 mg dvakrát denně, ráno a

večer.

Pacientům, kteří nemohou polykat celé potahované tablety je možné tablety rozpustit ve sklenici

neperlivé vody nebo jablečného džusu. Požadovaný počet tablet se vhodí do odpovídajícího množství

nápoje (přibližně 50 ml pro 100mg tabletu a 200 ml pro 400mg tabletu) a zamíchá se lžící. Suspenze musí

být podána neprodleně po kompletním rozpadnutí tablety (tablet). Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu. Potencionální riziko pro lidský plod není známo. Proto se doporučuje ženám ve

fertilním věku, které otevírají HDPE nádobku, aby s umělým hedvábím a tabletami manipulovaly s

opatrností a vyhnuly se kontaktu s kůží či očima nebo inhalaci. Po manipulaci s umělým hedvábím i

tabletami je nutné si okamžitě umýt ruce.

Dávkování u CML u dospělých pacientů

Doporučená dávka přípravku Imatinib Aurovitas je pro dospělé pacienty v chronické fázi CML

400 mg/den. Chronická fáze CML je definována dosažením všech následujících kriterií: blasty v krvi a

kostní dřeni < 15 %, basofily v periferní krvi < 20 %, trombocyty > 100 x 10

U dospělých pacientů s akcelerovanou fází je doporučená dávka přípravku Imatinib Aurovitas

600 mg/den. Akcelerovaná fáze onemocnění je určena přítomností kteréhokoli z následujících projevů:

blasty v krvi nebo kostní dřeni ≥ 15 % ale < 30 %, blasty a promyelocyty v krvi nebo kostní dřeni ≥ 30 %

(za předpokladu < 30 % blastů), basofily v periferní krvi ≥ 20 %, trombocyty < 100 x 10

/l bez vztahu k

léčbě.

U dospělých pacientů v blastické krizi je doporučená dávka přípravku Imatinib Aurovitas 600 mg/den.

Blastická krize je definována počtem blastů v krvi nebo kostní dřeni ≥ 30 % nebo extramedulárním

postižením jiným než hepatosplenomegalií.

Trvání léčby: V klinických studiích pokračovala léčba imatinibem do progrese onemocnění. Vliv

zastavení léčby po dosažení kompletní cytogenetické odpovědi nebyl hodnocen.

U pacientů v chronické fázi onemocnění je možno uvažovat o vzestupu dávky ze 400 mg na 600 mg nebo

800 mg, u pacientů s akcelerovanou fází onemocnění nebo v blastické krizi je možné zvýšit dávku

z 600 mg na maximum 800 mg (podávaných jako 400 mg 2krát denně) při absenci závažných

nežádoucích účinků nebo závažné neutropenie či trombocytopenie nesouvisející s leukemií, za

následujících okolností: při progresi onemocnění (kdykoliv); pokud nebylo alespoň po 3 měsících léčby

dosaženo uspokojivé hematologické odpovědi; pokud nebylo po 12 měsících léčby dosaženo

cytogenetické odpovědi; nebo při ztrátě předtím dosažené hematologické a/nebo cytogenetické odpovědi.

Při zvyšování podávané dávky mají být pacienti pečlivě sledováni pro možnost zvýšeného výskytu

nežádoucích účinků při vyšších dávkách.

Dávkování u CML u dětí

Dávkování pro děti by mělo být stanoveno podle tělesného povrchu (mg/m

). Dávka 340 mg/m

denně se

doporučuje dětem s chronickou fází CML nebo v pokročilé fázi CML (nepřekročit celkovou dávku

800 mg). Léčbu lze podávat jednou denně nebo může být celková denní dávka rozdělena do dvou částí –

jedna se podává ráno a druhá večer. Doporučené dávkování je v současnosti založeno na malém počtu

pediatrických pacientů (viz body 5.1 a 5.2). S léčbou dětí do 2 let věku nejsou zkušenosti.

U dětí je možno uvažovat o zvýšení dávky z 340 mg/m

denně na 570 mg/m

denně (nepřekročit

celkovou dávku 800 mg) při absenci závažných nežádoucích účinků nebo závažné neutropenie či

trombocytopenie nesouvisející s leukemií za následujících okolností: při progresi onemocnění (kdykoliv),

pokud nebylo alespoň po 3 měsících léčby dosaženo uspokojivé hematologické odpovědi, pokud nebylo

po 12 měsících léčby dosaženo cytogenetické odpovědi, nebo při ztrátě před tím dosažené hematologické

a/nebo cytogenetické odpovědi. Při zvyšování podávané dávky mají být pacienti pečlivě sledováni pro

možnost zvýšeného výskytu nežádoucích účinků při vyšších dávkách.

Dávkování u Ph+ ALL u dospělých pacientů

U dospělých pacientů s Ph+ ALL je doporučená dávka přípravku Imatinib Aurovitas 600 mg/den.

Hematologové se specializací na toto onemocnění mají terapii sledovat během všech fází péče.

Léčebný režim: Podle dosavadních údajů byla prokázána účinnost a bezpečnost přípravku Imatinib

Aurovitas u dospělých pacientů s nově diagnostikovanou Ph+ ALL, pokud se podával v dávce

600 mg/den v kombinaci s chemoterapií v indukční fázi, v konsolidační a udržovací fázi po chemoterapii

(viz bod 5.1). Délka léčby přípravkem Imatinib Aurovitas se může lišit s vybraným léčebným

programem, ale obecně delší expozice přípravku Imatinib Aurovitas přináší lepší výsledky.

Pro dospělé pacienty s recidivující nebo refrakterní Ph+ ALL je monoterapie přípravkem Imatinib

Aurovitas při dávce 600 mg/den bezpečná, účinná a lze ji podávat, dokud se neobjeví progrese

onemocnění.

Dávkování u Ph+ ALL u dětí

Dávkování pro děti má být stanoveno podle tělesného povrchu (mg/m

). U dětí s Ph+ ALL se doporučuje

dávka 340 mg/m

denně (nepřekročit celkovou dávku 600 mg).

Dávkování u MDS/MPD

U dospělých pacientů s MDS/MPD je doporučená dávka přípravku Imatinib Aurovitas 400 mg/den.

Trvání léčby: V jediné dosud provedené klinické studii pokračovala léčba imatinibem do progrese

onemocnění (viz bod 5.1). V čase analýzy byl medián trvání léčby 47 měsíců (24 dnů – 60 měsíců).

Dávkování u HES/CEL

U dospělých pacientů s HES/CEL je doporučená dávka přípravku Imatinib Aurovitas 100 mg/den.

Zvýšení dávky ze 100 mg na 400 mg lze zvažovat při absenci nežádoucích účinků léčiva, a jestliže je při

hodnocení léčby prokázána nedostatečná odpověď na léčbu.

Léčba má pokračovat tak dlouho, dokud je pro pacienta přínosná.

Dávkování u DFSP

U dospělých pacientů s DFSP je doporučená dávka přípravku Imatinib Aurovitas 800 mg/den.

Úprava dávkování kvůli nežádoucím účinkům

Nehematologické nežádoucí účinky

Jestliže se při léčbě přípravkem Imatinib Aurovitas vyskytnou závažné nehematologické nežádoucí

účinky, musí být léčba do jejich odeznění přerušena. Potom může být léčba přiměřeně obnovena

v závislosti na počáteční závažnosti příhody.

Při zvýšení hladiny bilirubinu > 3násobek stanoveného horního limitu normálu (IULN) nebo při

zvýšení hladin jaterních transamináz > 5násobek IULN má být léčba přípravkem Imatinib Aurovitas

přerušena, dokud se hladiny bilirubinu nevrátí k < 1,5násobku IULN a hladiny transamináz k <

2,5násobku IULN. Léčba přípravkem Imatinib Aurovitas potom může pokračovat nižšími denními

dávkami. U dospělých má být dávka snížena ze 400 na 300 mg nebo z 600 na 400 mg nebo z 800 mg

na 600 mg a u dětí z 340 na 260 mg/m

/den.

Hematologické nežádoucí účinky

Při závažné neutropenii nebo trombocytopenii se doporučuje snížení dávky nebo přerušení léčby tak,

jak je uvedeno v následující tabulce.

Úprava dávkování při neutropenii nebo trombocytopenii:

HES/CEL (zahajovací

dávka 100 mg)

ANC < 1,0 x 10

/l a/nebo

trombocyty < 50 x 10

1. Přerušte podávání přípravku Imatinib

Aurovitas, dokud není ANC

1,5 x 10

/l a

trombocyty

75 x 10

2. Obnovte léčbu přípravkem Imatinib

Aurovitas na úroveň předchozí dávky

(tj. před závažnými nežádoucími účinky).

Chronická fáze CML,

MDS/MPD

(zahajovací dávka 400

mg) HES/CEL (v

dávce 400 mg)

ANC < 1,0 x 10

/l a/nebo

trombocyty < 50 x 10

1. Přerušte podávání přípravku Imatinib

Aurovitas, dokud není ANC

1,5 x 10

/l a

trombocyty

75 x 10

2. Obnovte léčbu přípravkem Imatinib

Aurovitas na úroveň předchozí dávky (tj.

před závažnými nežádoucími účinky).

3. V případě opakování ANC < 1,0 x 10

a/nebo trombocytů < 50 x 10

/l, opakujte

bod 1 a léčbu přípravkem Imatinib

Aurovitas obnovte sníženou dávkou 300

Chronická fáze CML

u dětí (dávka 340

mg/m

2

)

ANC < 1,0 x 10

/l a/nebo

trombocyty < 50 x 10

1. Přerušte podávání přípravku Imatinib

Aurovitas, dokud není ANC

1,5 x 10

/l a

trombocyty

75 x 10

2. Obnovte léčbu přípravkem Imatinib

Aurovitas na úroveň předchozí dávky (tj.

před závažnými nežádoucími účinky).

3. V případě opakování ANC < 1,0 x10

a/nebo trombocytů < 50 x10

/l, opakujte

bod 1 a léčbu přípravkem Imatinib

Aurovitas obnovte sníženou dávkou

260 mg/m

Akcelerovaná fáze

CML a blastická krize

a Ph+ ALL (počáteční

dávka 600 mg)

ANC < 0,5 x 10

/l a/nebo

trombocyty < 10 x 10

1. Zjistěte, zda cytopenie souvisí s leukemií

(aspirací kostní dřeně nebo biopsií).

2. Pokud cytopenie nesouvisí s leukemií,

snižte dávku přípravku Imatinib Aurovitas

na 400 mg.

3. Pokud cytopenie přetrvává po 2 týdny,

snižte dále dávku na 300 mg.

4. Pokud cytopenie přetrvává po 4 týdny a

stále nesouvisí s leukemií, přerušte

podávání přípravku Imatinib Aurovitas,

dokud není ANC

1 x 10

/l a trombocyty

20 x 10

/l, potom obnovte léčbu dávkou

300 mg.

Akcelerovaná fáze

CML a blastická krize

u dětí (počáteční

dávka 340 mg/m

2

)

ANC < 0,5 x 10

/l a/nebo

trombocyty < 10 x 10

1. Zjistěte, zda cytopenie souvisí s leukemií

(aspirací kostní dřeně nebo biopsií).

2. Pokud cytopenie nesouvisí s leukemií,

snižte dávku přípravku Imatinib Aurovitas

na 260 mg/m

3. Pokud cytopenie přetrvává po 2 týdny,

snižte dále dávku na 200 mg/m

4. Pokud cytopenie přetrvává po 4 týdny a

stále nesouvisí s leukemií, přerušte

podávání přípravku Imatinib Aurovitas,

dokud není ANC

1 x 10

/l a trombocyty

20 x 10

/l, potom obnovte léčbu dávkou

200 mg/m

DFSP (v dávce 800

mg)

ANC < 1,0 x 10

/l a/nebo

trombocyty < 50 x 10

1. Přerušte podávání přípravku Imatinib

Aurovitas, dokud není ANC

1,5 x 10

/l a

trombocyty

75 x 10

2. Obnovte léčbu přípravkem Imatinib

Aurovitas v dávce 600 mg.

3. V případě opakování ANC < 1,0 x 10

a/nebo trombocytů k < 50 x 10

/l, opakujte

krok 1 a léčbu přípravkem Imatinib

Aurovitas obnovte se sníženou dávkou 400

ANC = absolutní počet neutrofilů

výskyt alespoň po 1 měsíci léčby

Zvláštní populace

Použití u dětí

Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u dětí s CML mladších než 2 roky a u dětí s Ph+ ALL mladších

než 1 rok (viz bod 5.1). Zkušenosti u dětí s MDS/MPD, DFSP a HES/CEL jsou velmi omezené.

Bezpečnost a účinnost imatinibu u dětí mladších než 18 let s MDS/MPD, DFSP a HES/CEL nebyla v

klinických studiích stanovena. V současnosti dostupné publikované údaje jsou shrnuty v bodě 5.1, ale

na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Porucha funkce jater

Imatinib je metabolizován především játry. Pacientům s lehkou, středně těžkou nebo těžkou dysfunkcí

jater má být podávána minimální doporučená dávka 400 mg denně. Dávka může být snížena, pokud

není tolerována (viz body 4.4, 4.8 a 5.2).

Klasifikace dysfunkce jater:

Dysfunkce jater

Vyšetření jaterních funkcí

Lehká

Celkový bilirubin: = 1,5 ULN AST: > ULN (může být

normální nebo < ULN, pokud celkový bilirubin je > ULN)

Středně těžká

Celkový bilirubin: > 1,5–3,0 ULN AST: jakákoliv

Těžká

Celkový bilirubin: > 3–10 ULN AST: jakákoliv

ULN = horní hranice normy

AST = aspartátaminotransferáza

Porucha funkce ledvin

U pacientů s dysfunkcí ledvin nebo u dialyzovaných pacientů má být použita počáteční minimální

dávka 400 mg denně. U těchto pacientů se však doporučuje opatrnost. Pokud dávka není tolerována,

může být snížena. Pokud je tolerována, může být v případě nedostatečné účinnosti zvýšena (viz body

4.4 a 5.2).

Starší pacienti

U starších pacientů nebyla farmakokinetika imatinibu cíleně studována. V klinických studiích, které

zahrnovaly 20 % pacientů ve věku 65 let a starších, nebyly u dospělých pacientů pozorovány

významné rozdíly ve farmakokinetice v závislosti na věku. U starších pacientů není nutné

doporučovat zvláštní dávkování.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pokud je Imatinib podáván společně s jinými léčivými přípravky, je možné očekávat lékové interakce.

Při užívání imatinibu s inhibitory proteáz, azolovými antimykotiky, některými makrolidy (viz bod

4.5), substráty CYP3A4 s úzkým terapeutickým oknem (např. cyklosporin, pimozid, takrolimus,

sirolimus, ergotamin, diergotamin, fentanyl, alfentanil, terfenadin, bortezomib, docetaxel, chinidin)

nebo warfarinem a jinými deriváty kumarinu je nutné dbát opatrnosti (viz bod 4.5).

Souběžné užívání imatinibu a léčivých přípravků, které indukují CYP3A4 (např. dexamethason,

fenytoin, karbamazepin, rifampicin, fenobarbital nebo Hypericum perforatum, také známé jako

třezalka tečkovaná) mohou významně snižovat hladinu Imatinib a potenciálně zvyšovat riziko selhání

léčby Proto se má zabránit souběžnému užívání silných induktorů CYP3A4 a imatinibu (viz bod 4.5).

Hypotyreóza

Během léčby imatinibem byly hlášeny klinické případy hypotyreózy u pacientů, kterým byla

provedena tyreoidektomie a kteří byli substitučně léčeni levothyroxinem (viz bod 4.5). U těchto

pacientů je třeba důkladně kontrolovat hladiny tyreotropního hormonu (TSH).

Hepatotoxicita

Imatinib je metabolizován převážně játry a pouze 13% je vylučováno ledvinami. U pacientů

s dysfunkcí jater (lehkou, středně těžkou nebo těžkou) má být pečlivě sledován počet krevních

elementů v periferní krvi a jaterní enzymy (viz body 4.2, 4.8 a 5.2). Je nutné si uvědomit, že pacienti

s jinými zde neuvedenými stavy mohou mít jaterní metastázy, které mohou vést ke zhoršení jaterních

funkcí.

Při léčbě imatinibem byly pozorovány případy jaterního poškození včetně jaterního selhání a jaterní

nekrózy. Pokud bylo podávání imatinibu kombinováno s vysokodávkovými chemoterapeutickými

režimy, byl zjištěn nárůst závažných jaterních reakcí. Jaterní funkce mají být pečlivě monitorovány,

jestliže se imatinib kombinuje s chemoterapeutickými režimy, o kterých je také známo, že bývají

spojeny s poruchou jaterních funkcí (viz body 4.5 a 4.8).

Retence tekutin

Výskyt závažné retence tekutin (pleurální výpotek, edém, plicní edém, ascites, povrchový edém) byl

hlášen přibližně u 2,5% nově diagnostikovaných pacientů s CML užívajících Imatinib. Proto se velice

doporučuje pravidelné vážení pacientů. Neočekávaný, rychlý nárůst tělesné hmotnosti má být pečlivě

vyšetřen, a pokud je to nezbytné, mají být zavedena příslušná podpůrná a léčebná opatření.

V klinických studiích byl zvýšený výskyt těchto příhod u starších pacientů a u pacientů se srdečním

onemocněním v anamnéze. Proto je nutné pacientům se srdeční dysfunkcí věnovat zvýšenou

pozornost.

Pacienti se srdečním onemocněním

Pacienti se srdečním onemocněním, s rizikovými faktory vzniku srdečního selhání nebo renálním

selháním v anamnéze mají být pečlivě sledováni, a každý pacient se známkami nebo příznaky

shodnými s příznaky srdečního nebo renálního selhání má být vyšetřen a léčen.

U pacientů s hypereosinofilním syndromem (HES) s okultní infiltrací HES buněk do myokardu byly

ojedinělé případy kardiogenního šoku či dysfunkce levé komory spojeny s degranulací HES buněk po

zahájení léčby imatinibem. Dle hlášení byl stav reverzibilní při podávání systémových

kortikosteroidů, zavedení opatření k podpoře cirkulace a dočasném vysazení imatinibu. Protože byly

hlášeny méně časté kardiální nežádoucí účinky při podávání imatinibu, má být před zahájením léčby

pečlivě zváženo stanovení prospěchu/rizika léčby imatinibem u pacientů s HES/CEL.

Myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění s přeskupením genu receptoru PDGFR by mohlo

být spojeno s vysokými hladinami eosinofilů. Proto se má před podáním Imatinib pacientům

s HES/CEL a pacientům s MDS/MPD spojeným s vysokými hladinami eosinofilů zvážit vyšetření

kardiologem, provedení echokardiogramu a stanovení troponinu v séru. Pokud je výsledek kteréhokoli

vyšetření abnormální, má být zváženo sledování kardiologem a profylaktické podávání systémových

kortikosteroidů (1-2 mg/kg) po dobu jednoho až dvou týdnů souběžně se zahájením léčby imatinibem.

Gastrointestinální krvácení

Ve studii u pacientů s jinými zde neuvedenými stavy bylo hlášeno jak gastrointestinální, tak i

intratumorózní krvácení (viz bod 4.8). Na základě dostupných údajů nebyly identifikovány žádné

predispoziční faktory (např. velikost nádoru, lokalizace nádoru, poruchy koagulace), které by zařadily

pacienty s jinými zde neuvedenými stavy do skupiny s vyšším rizikem kteréhokoli typu krvácení.

Protože je zvýšená vaskularizace a sklon ke krvácivosti součástí povahy a klinického průběhu jiných

zde neuvedených stavů, má být u všech pacientů použit standardní postup pro monitorování a

zvládání krvácení.

V postmarketingovém období byla u pacientů s CML, ALL a jinými onemocněními hlášena také

gastrická antrální vaskulární ektázie (GAVE), vzácný typ gastrointestinálního krvácení (viz bod 4.8).

V případě potřeby může být léčba imatinibem ukončena.

Syndrom nádorového rozpadu

Před zahájením léčby imatinibem je doporučená úprava klinicky významné dehydratace a léčba

vysokých hladin kyseliny močové z důvodu možného výskytu syndromu nádorového rozpadu (TLS)

(viz bod 4.8).

Reaktivace hepatitidy B

U pacientů, kteří jsou chronickými nosiči hepatitidy B, dochází k reaktivaci po zahájení léčby

inhibitory tyrosinkinázy bcr-abl. Některé případy vyústily v akutní selhání jater nebo ve fulminantní

hepatitidu vedoucí k transplantaci jater nebo došlo k úmrtí pacienta.

Před zahájením léčby přípravkem Imatinib Aurovitas mají být pacienti vyšetřeni na infekci HBV. Před

zahájením léčby u pacientů s pozitivní sérologií hepatitidy B (včetně těch s aktivním onemocněním) a

u pacientů, u kterých v průběhu léčby vyjde pozitivní test infekce HBV, je třeba se obrátit na

odborníky na onemocnění jater a léčbu hepatitidy B. Nosiči HBV, kteří potřebují léčbu přípravkem

Imatinib Aurovitas, mají být po celou dobu léčby a několik měsíců po jejím ukončení pečlivě

sledováni s ohledem na možný výskyt známek a příznaků aktivní infekce HBV (viz bod 4.8).

Fototoxicita

Z důvodu možného rizika fototoxicity spojeného s léčbou imatinibem je třeba se vyhnout nebo

minimalizovat přímou expozici slunečnímu záření. Pacienti mají být o tomto riziku poučeni a mají

používat ochranný oděv a opalovací krém s vysokým ochranným faktorem proti slunečnímu záření

(OF).

Trombotická mikroangiopatie

Inhibitory tyrosinkinázy BCR-ABL, včetně případů souvisejících s užíváním přípravku Imatinib

Aurovitas, jsou spojovány s výskytem trombotické mikroangiopatie (TMA) (viz bod 4.8). Pokud se u

pacienta, který užívá Imatinib Aurovitas, vyskytnou laboratorní nebo klinické nálezy spojené s TMA,

má se léčba přerušit a mají se důkladně vyhodnotit příznaky TMA včetně aktivity ADAMTS13 a

stanovení anti-ADAMTS13 protilátek. Pokud je protilátka proti ADAMTS13 zvýšená ve spojení s

nízkou aktivitou ADAMTS13, léčba přípravkem Imatinib Aurovitas nemá být obnovena.

Laboratorní testy

Během léčby imatinibem musí být pravidelně vyšetřován kompletní krevní obraz. Léčba imatinibem u

pacientů s CML byla doprovázena výskytem neutropenie nebo trombocytopenie. Avšak výskyt těchto

cytopenií pravděpodobně souvisí se stadiem léčeného onemocnění a byl častější u pacientů s

akcelerovanou fází CML nebo v blastické krizi než u pacientů s chronickou fází CML. Léčba

imatinibem může být přerušena nebo dávky mohou být sníženy, jak je doporučeno v bodě 4.2.

U pacientů užívajících imatinib mají být pravidelně monitorovány jaterní funkce (transaminázy,

bilirubin, alkalická fosfatáza).

U pacientů s poruchou renálních funkcí je expozice imatinibem v plazmě patrně vyšší, než u pacientů

s normální funkcí ledvin, pravděpodobně v důsledku zvýšené hladiny alfa-kyselého glykoproteinu

(AGP) a vazby imatinibu na proteiny u těchto pacientů. Pacientům s renální nedostatečností se má

podávat minimální zahajovací dávka. Pacienti s těžkou renální nedostatečností mají být léčeni s

opatrností. Pokud není dávka imatinibu tolerována, může být snížena (viz body 4.2 a 5.2).

Dlouhodobá léčba imatinibem může být spojená s klinicky významným omezením renálních funkcí.

Proto mají být renální funkce před zahájením léčby imatinibem vyhodnoceny a během léčby pečlivě

sledovány, pozornost má být věnována pacientům, u nichž se projevují rizikové faktory pro renální

dysfunkci. Pokud je zjištěna renální dysfunkce, musí být předepsána vhodná opatření a léčba, která je

v souladu se standardními léčebnými doporučeními.

Pediatrická populace

U dětí a jedinců v prepubertálním věku (preadolescentů) užívajících imatinib byly hlášené případy

retardace růstu. V observační studii provedené u pediatrických pacientů s CML byl ve dvou malých

podskupinách bez ohledu na stupeň pubertálního vývoje a pohlaví po 12 a 24 měsících léčby hlášen

statisticky významný pokles (ale s nejistým klinickým významem) skóre směrodatné odchylky střední

výšky. Doporučuje se pečlivé sledování růstu dětí léčených imatinibem (viz bod 4.8).

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léčivé látky, které mohou zvyšovat koncentraci imatinibu v plazmě:

Látky, které inhibují aktivitu izoenzymu CYP3A4 cytochromu P450 (např. inhibitory proteáz jako je

indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, sachinavir, telaprevir, nelfinavir, boceprevir; azolová

antimykotika zahrnující ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol; některé makrolidy jako

je erythromycin, klarithromycin a telithromycin) by mohly snižovat metabolismus a zvyšovat

koncentraci imatinibu. Při souběžné jednotlivé dávce ketokonazolu (inhibitoru CYP3A4) zdravým

jedincům bylo pozorováno významné zvýšení účinku imatinibu (průměrná C

imatinibu vzrostla o

26% a AUC o 40%). Při podávání imatinibu s inhibitory skupiny CYP3A4 je nutná opatrnost.

Léčivé látky, které mohou snižovat koncentraci imatinibu v plazmě:

Látky, které indukují aktivitu CYP3A4 (např. dexamethason, fenytoin, karbamazepin, rifampicin,

fenobarbital, fosfenytoin, primidon nebo

Hypericum perforatum

, známé také jako třezalka tečkovaná)

mohou významně snižovat expozici imatinibu a potenciálně zvyšovat riziko selhání léčby. Předchozí

léčba opakovanými dávkami rifampicinu 600 mg následovaná jednorázovou dávkou 400 mg Imatinib

měla za následek snížení C

nejméně o 54 % a AUC

(0-∞)

o 74 % ve srovnání s hodnotami bez

předchozí léčby rifampicinem. Podobné výsledky byly pozorovány u pacientů s maligními gliomy,

kteří byli léčeni imatinibem a užívali antiepileptika (EIAED) jako např. karbamazepin, oxkarbazepin a

fenytoin, které indukovaly příslušné jaterní enzymy. Došlo ke snížení AUC imatinibu v plazmě o

73 % oproti pacientům, kteří neužívali EIAED. Má se zabránit souběžnému užívání rifampicinu nebo

jiných silných induktorů CYP3A4 a imatinibu.

Léčivé látky, jejichž koncentrace v plazmě by mohla být ovlivněna imatinibem

Imatinib zvyšuje průměrnou C

simvastatinu 2krát a AUC simvastatinu (CYP3A4 substrát) 3,5krát,

což znamená, že je CYP3A4 inhibován imatinibem. Při podávání imatinibu se substráty CYP3A4

s úzkým terapeutickým oknem se proto doporučuje opatrnost (např. cyklosporin, pimozid, takrolimus,

sirolimus, ergotamin, diergotamin, fentanyl, alfentanil, terfenadin, bortezomib, docetaxel a chinidin).

Imatinib může zvyšovat plazmatickou koncentraci jiných léků metabolizovaných CYP3A4 (např.

triazolo-benzodiazepinů, dihydropyridinových blokátorů kalciových kanálů, některých inhibitorů

HMG-CoA reduktázy, tj. statinů, atd.).

Vzhledem ke známému zvýšenému riziku krvácení spojenému s užíváním imatinibu (např.

hemoragie) mají pacienti vyžadující antikoagulační léčbu místo kumarinových derivátů, jako je

warfarin, dostávat nízkomolekulární nebo standardní heparin.

In vitro

imatinib inhibuje aktivitu izoenzymu CYP2D6 cytochromu P450 v koncentraci podobné té,

která ovlivňuje aktivitu CYP3A4. Imatinib v dávce 400 mg dvakrát denně působil inhibičně na

metabolismus metoprololu zprostředkovaný CYP2D6; došlo ke zvýšení C

a AUC metoprololu o

přibližně 23% (90% CI [1,16-1,30]). Zdá se, že při souběžném podávání imatinibu se substráty

CYP2D6 není nutno upravovat dávkování, doporučuje se však věnovat zvýšenou pozornost

substrátům CYP2D6 s úzkým terapeutickým oknem, jako je např. metoprolol. U pacientů léčených

metoprololem je nutno zvážit klinické monitorování.

In vitro

imatinib inhibuje O-glukuronidaci paracetamolu s Ki hodnotou 58,5 mikromol/l. Tato inhibice

nebyla zjištěna po podání imatinibu 400 mg a paracetamolu 1000 mg

in vivo

. Vyšší dávky imatinibu a

paracetamolu nebyly studovány.

Obezřetnost proto má být uplatněna při souběžném užívání vyšších dávek imatinibu a paracetamolu.

U pacientů s tyreoidektomií léčených levothyroxinem, může být plazmatická expozice levothyroxinu

snížena, pokud se podává spolu s imatinibem (viz bod 4.4). Proto se doporučuje opatrnost. Nicméně

mechanismus pozorované interakce v současnosti není znám.

U pacientů s Ph+ ALL existují klinické zkušenosti souběžného podávání Imatinib a chemoterapie (viz

bod 5.1), avšak lékové interakce mezi imatinibem a chemoterapeutickými režimy nejsou dobře

známy. Nežádoucí účinky imatinibu jako jaterní toxicita, myelosuprese a další se mohou zvyšovat,

protože bylo hlášeno, že souběžné užívání s L-asparaginázou by mohlo být spojeno se zvýšením

jaterní toxicity (viz bod 4.8). Proto je třeba zvláštní opatrnosti, pokud se imatinib užívá v kombinaci.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženám ve fertilním věku musí být doporučeno užívání účinné antikoncepce během léčby a po dobu

nejméně 15 dnů po ukončení léčby imatinibem.

Těhotenství

K dispozici jsou omezené údaje o podávání imatinibu těhotným ženám. Po uvedení přípravku na trh

byly u žen užívajících Imatinib hlášeny případy spontánních potratů a vrozených vad u narozených

dětí. Studie na zvířatech však prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro plod

není známé. Imatinib lze v těhotenství použít pouze, pokud je to nezbytně nutné. Pokud je během

těhotenství užíván, pacientka musí být informována o možném riziku pro plod.

Kojení

O vylučování imatinibu do mateřského mléka jsou jen omezené informace. Studie u dvou kojících žen

ukázaly, že jak imatinib, tak jeho aktivní metabolit může být vylučován do mateřského mléka.

Koeficient mléko/plazma imatinibu a jeho metabolitu hodnocený u jedné pacientky byl stanoven

0,5 pro imatinib a 0,9 pro jeho metabolit, což nasvědčuje zvýšenému vylučování metabolitu do mléka.

Zvážíme-li kombinovanou koncentraci imatinibu a jeho metabolitu a maximální denní příjem mléka

kojenci, byla by očekávaná celková expozice nízká (přibližně 10% terapeutické dávky). Nicméně

jelikož účinky expozice nízké dávce imatinibu u kojenců nejsou známé, nemají ženy kojit během

léčby a po dobu nejméně 15 dnů po ukončení léčby přípravkem Imatinib Aurovitas.

Fertilita

Fertilita u samců a samic potkanů nebyla v neklinických studiích ovlivněna, byly však pozorovány

účinky na reprodukční parametry (viz bod 5.3). Studie u pacientů užívajících imatinib zabývající se

jeho účinky na fertilitu a spermatogenezi nebyly provedeny. Pacienti, kteří se obávají o svou fertilitu

během léčby imatinibem, by se měli poradit se svým lékařem.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti mají být upozorněni, že se u nich mohou během léčby imatinibem vyskytnout nežádoucí

účinky, jako jsou závratě, rozmazané vidění nebo somnolence. Proto se při řízení nebo obsluze strojů

doporučuje zvýšená opatrnost.

4.8

Nežádoucí účinky

U pacientů s pokročilým stadiem malignit se může vyskytovat řada matoucích zdravotních potíží

vyvolaných různorodými příznaky souvisejícími se základním onemocněním, jeho progresí nebo

množstvím souběžně užívaných léčivých přípravků, což ztěžuje stanovení příčinné souvislosti

výskytu nežádoucích účinků.

Během klinického hodnocení léku u CML musela být z důvodu nežádoucích účinků, které byly

v příčinné souvislosti s podáváním léku, léčba přerušena pouze u 2,4 % nově diagnostikovaných

pacientů, u 4 % pacientů v pozdní chronické fázi po selhání léčby interferonem, u 4% pacientů

v akcelerované fázi po selhání léčby interferonem a u 5 % pacientů v blastické krizi po selhání léčby

interferonem. U pacientů s jinými zde neuvedenými stavy bylo podávání hodnoceného léku přerušeno

pro nežádoucí reakce související s lékem u 4 % pacientů.

Nežádoucí účinky byly ve všech indikacích podobné, s výjimkou dvou reakcí. U pacientů s CML byla

častěji pozorována myelosuprese než u pacientů s jinými zde neuvedenými stavy, pravděpodobně

způsobené základním onemocněním. Ve studii u pacientů s jinými zde neuvedenými stavy se u

7 (5%) pacientů vyskytl CTC stupeň 3/4 gastrointestinální krvácení (3 pacienti), krvácení do nádoru

(3 pacienti) nebo obojí (1 pacient). Lokalizace GI nádorů může být zdrojem krvácení do

gastrointestinálního traktu (viz bod 4.4). Krvácení do gastrointestinálního traktu nebo z nádoru může

být někdy velmi vážné, v některých případech až fatální. Nejčastěji hlášené (

10%) nežádoucí reakce

vyvolané lékem v obou souborech byly lehká nauzea, zvracení, průjem, bolest břicha, únava, svalová

bolest, svalové křeče a vyrážka. Povrchové otoky byly společným nálezem ve všech studiích a byly

popisovány hlavně jako otoky kolem očí nebo otoky dolních končetin. Tyto otoky však byly jen

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace