GLEZISIM

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM) ; EZETIMIB (EZETIMIBUM)
Dostupné s:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha
ATC kód:
C10BA02
INN (Mezinárodní Name):
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM) ; EZETIMIBE (EZETIMIBUM)
Dávkování:
10MG/10MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
300X1; 100X1; 50X1; 30X1; 392; 300; 196; 100; 98(2X49); 98; 90; 84; 56; 50; 30; 28; 14; 10; 7
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
SIMVASTATIN A EZETIMIB
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 251/17-C
Datum autorizace:
2019-06-25

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls1441/2021

Příbalová informace: informace pro uživatele

Glezisim 10 mg/10 mg tablety

Glezisim 10 mg/20 mg tablety

Glezisim 10 mg/40 mg tablety

ezetimibum a simvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Glezisim a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glezisim užívat

Jak se Glezisim užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Glezisim uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Glezisim

a k čemu se používá

Glezisim obsahuje léčivé látky ezetimib a simvastatin.

Glezisim je lék užívaný ke snižování hladin celkového cholesterolu, „špatného“ (LDL) cholesterolu a

tukových látek nazývaných triglyceridy v krvi. Glezisim navíc zvyšuje hladiny „dobrého“ (HDL)

cholesterolu.

Glezisim

snižuje

hladiny

cholesterolu

dvěma

způsoby.

Léčivá

látka

ezetimib

snižuje

množství

cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu. Léčivá látka simvastatin patřící do skupiny „statinů“

blokuje tvorbu cholesterolu, který si tělo samo vytváří.

Cholesterol je jednou z několika tukových látek nacházejících se v krevním řečišti. Celkový cholesterol

se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může hromadit ve stěnách tepen, kde

vytvoří plát. Takovéto nahromadění v plátu může případně vést k zúžení tepen. Toto zúžení může poté

zpomalit nebo zablokovat průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek. Toto

zablokování krevního průtoku může vést k srdečnímu infarktu nebo cévní mozkové příhodě.

HDL cholesterol se často nazývá „dobrý“ cholesterol, protože napomáhá bránit špatnému cholesterolu

v hromadění se v tepnách a chrání tak proti onemocněním srdce.

Triglyceridy jsou jinou formou tuku v krvi, která může zvyšovat riziko onemocnění srdce.

Glezisim se používá u pacientů, kteří nedokážou regulovat hladiny cholesterolu samotnou dietou.

Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat dietu na snižování hladin cholesterolu.

Glezisim se používá jako doplněk k cholesterol snižující dietě, pokud trpíte:

zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemií [heterozygotní familiární i

nefamiliární]) nebo zvýšenými hladinami tuku v krvi (smíšenou hyperlipidemií):

pokud je léčba samotným statinem nedostatečná,

pokud se již léčíte statinem a ezetimibem v samostatných tabletách.

dědičným onemocněním (homozygotní familiární hypercholesterolemie), které zvyšuje hladinu

cholesterolu v krvi. Můžete být také léčeni jiným způsobem.

srdečním onemocněním. Glezisim snižuje riziko srdečního infarktu, cévní mozkové příhody,

nutnosti operace zvyšující průtok krve srdcem nebo hospitalizace kvůli bolesti na hrudi.

Glezisim Vám nepomůže zhubnout.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Glezisim

užívat

Neužívejte

Glezisim:

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na ezetimib, simvastatin nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6: Obsah balení a další informace).

v současnosti trpíte aktivním onemocněním jater,

jste těhotná nebo kojíte,

užíváte lék(y) s jednou nebo více z následujících léčivých látek:

itrakonazol, ketokonazol, posakonazol nebo vorikonazol (používané k léčbě

plísňových infekcí),

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (používané k léčbě infekcí),

inhibitory HIV proteázy jako indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir

(inhibitory HIV proteázy používané k léčbě HIV infekcí),

boceprevir, telaprevir (používané k léčbě infekce virem hepatitidy C),

nefazodon (používaný k léčbě depresí),

kobicistat,

gemfibrozil (používaný ke snížení cholesterolu),

cyklosporin (často používaný u pacientů po transplantaci orgánu),

danazol (syntetický hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy

sliznice dělohy vyrůstá mimo dělohu).

užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu fusidovou

(k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace kyseliny fusidové

a přípravku Glezisim může vést k závažným svalovým obtížím (rhabdomyolýza).

Neužívejte vyšší dávku přípravku Glezisim než 10/40 mg, pokud užíváte lomitapid (používá

se k léčbě závažných a vzácných genetických poruch souvisejících s cholesterolem).

Pokud si nejste jistý(á), zda je Váš lék uveden v seznamu výše, zeptejte se svého lékaře.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře před užitím přípravku Glezisim:

všech svých onemocněních včetně alergií,

pokud

konzumujete

větší

množství

alkoholu,

nebo

pokud

jste

minulosti

prodělal(a)

onemocnění jater. Přípravek Glezisim nemusí být pro Vás tím správným lékem,

pokud máte podstoupit operaci. Může být nutné, abyste na krátký čas přestal(a) užívat přípravek

Glezisim,

pokud jste asijského původu, protože pro Vás může být vhodná jiná dávka.

Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat Glezisim, a pokud máte během

užívání přípravku Glezisim jakékoli příznaky problémů s játry. Tím se zkontroluje, jak dobře pracují

Vaše játra.

Váš lékař může také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra fungují

poté, co jste začal(a) užívat Glezisim.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude Váš lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo

riziko vzniku cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu

nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem vzniku cukrovky.

Informujte svého lékaře, pokud máte závažné plicní onemocnění.

Je třeba se vyvarovat kombinovaného užívání přípravku Glezisim s fibráty (určitý typ léků snižující

hladinu cholesterolu), protože kombinované užívání přípravku Glezisim a fibrátů nebylo dosud

studováno.

Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou bolest, citlivost nebo

slabost ve

svalech. To proto, že ve vzácných případech mohou být svalové potíže závažné, mohou

zahrnovat

rozpad svalů vedoucí k poškození ledvin a ve velmi vzácných případech i smrt.

Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku Glezisim, zejména pak v dávce 10/80 mg.

Riziko rozpadu svalů je rovněž větší u některých pacientů. Proberte se svým lékařem, pokud pro Vás

platí cokoli z následujícího:

máte problémy s ledvinami,

máte problémy se štítnou žlázou,

je Vám 65 let nebo více,

jste žena,

měl(a) jste již někdy svalové potíže během léčby léky snižujícími cholesterol, kterým

se říká „statiny“ (jako simvastatin, atorvastatin a rosuvastatin) nebo fibráty (jako

gemfibrozil a bezafibrát),

Vy nebo Vaši blízcí příbuzní trpí dědičným svalovým onemocněním.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro

diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Děti a dospívající

Glezisim není určen pro děti ve věku méně než 10 let.

Další léčivé přípravky a

Glezisim

Informujte svého lékaře o všech lécích s některou z následujících léčivých látek, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Užívání přípravku Glezisim spolu s kterýmkoli z následujících léků může zvýšit riziko svalových potíží

(některé z nich byly již uvedeny ve výše zmíněném bodu „Neužívejte Glezisim“):

Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální

infekce,

budete muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám

sdělí, kdy bude

bezpečné v léčbě přípravkem Glezisim znovu pokračovat. Užívání

přípravku Glezisim s kyselinou

fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, b

olesti

nebo citlivosti svalů (příznaky tzv.

rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze viz

bod 4.

cyklosporin (často používaný u pacientů po transplantaci orgánu),

danazol (syntetický hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice dělohy

vyrůstá mimo dělohu),

léky s léčivými látkami jako je itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol nebo

vorikonazol (používané k léčbě plísňových infekcí),

fibráty s léčivými látkami jako jsou gemfibrozil a bezafibrát (používané ke snižování

cholesterolu),

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (používané k léčbě bakteriálních infekcí),

inhibitory HIV proteázy jako indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (používané k léčbě

AIDS),

antivirotika na hepatitidu typu C, jako jsou boceprevir, telaprevir, elbasvir nebo grazoprevir

(používané k léčbě infekce virem hepatitidy C),

nefazodon (používaný k léčbě depresí),

léčivé přípravky obsahující léčivou látku kobicistat,

amiodaron (používaný k léčbě nepravidelné srdeční činnosti),

verapamil, diltiazem nebo amlodipin (používané k léčbě vysokého krevního tlaku, bolesti na

hrudi spojené se srdečním onemocněním, nebo s jiným srdečním stavem),

lomitapid (používaný k léčbě závažných a vzácných genetických poruch souvisejících s

cholesterolem),

daptomycin (používaný k léčbě komplikovaných infekcí kůže a podkoží a bakteriémie

(přítomnost bakterií v krvi). Je možné, že nežádoucí účinky, které mohou mít vliv na svaly,

mohou

být

výraznější,

když

tato

látka

užívána

během

léčby simvastatinem

(např.

Glezisim). Váš lékař může rozhodnout o dočasném přerušení léčby přípravkem Glezisim,

vysoké dávky (1 g nebo více za den) niacinu nebo kyseliny nikotinové (rovněž používané ke

snižování cholesterolu),

kolchicin (používaný k léčbě dny).

Stejně jako u léků uvedených výše, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte

nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména

informujte svého lékaře, pokud užíváte cokoli z následujícího:

léky s léčivými látkami, které brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fluindion,

fenprokumon nebo acenokumarol (antikoagulancia),

cholestyramin

(rovněž používaný

ke snižování cholesterolu),

protože ovlivňuje

účinek

přípravku Glezisim,

fenofibrát (rovněž používaný ke snižování cholesterolu),

rifampicin (používaný k léčbě tuberkulózy)

tikagrelor (protidestičkový lék).

Rovněž musíte říci každému lékaři, který Vám bude předepisovat nový lék, že užíváte Glezisim

Glezisim s

jídlem a pitím

Grapefruitová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které ovlivňují metabolismus některých léků

včetně přípravku Glezisim. Je třeba se vyvarovat konzumace grapefruitové šťávy, protože může zvýšit

riziko svalových potíží.

Těhotenství

a

kojení

Neužívejte Glezisim, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte, že jste těhotná. Pokud

byste v průběhu léčby přípravkem Glezisim otěhotněla, přestaňte jej okamžitě užívat a vyhledejte svého

lékaře. Pokud kojíte, neužívejte přípravek Glezisim, protože není známo, zda jsou léčivé látky

vylučovány do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Glezisim ovlivňoval Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Je však třeba mít na paměti, že někteří lidé mají po užití přípravku Glezisim závratě.

Glezisim obsahuje

laktózu

Glezisim obsahuje cukr zvaný laktóza.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Glezisim

obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se Glezisim

užívá

Váš lékař určí, jaká síla tablety je pro Vás vhodná, podle Vaší současné léčby a stupně Vašeho osobního

rizika.

Tablety nemají půlicí rýhu a nesmí se dělit.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dříve než začnete Glezisim užívat, musíte již držet dietu na snížení hladiny cholesterolu.

V této cholesterol snižující dietě musíte při užívání přípravku Glezisim pokračovat.

Dospělí: Dávka je 1 tableta přípravku Glezisim užívaná ústy jednou denně.

Použití u dětí a dospívajících

(ve věku 10 až 17 let): Dávka je 1 tableta přípravku Glezisim užívaná

ústy jednou denně (maximální dávka 10 mg/40 mg jednou denně nesmí být překročena).

Glezisim v dávce 10 mg/80 mg je doporučen pouze dospělým pacientům s velmi vysokou hladinou

cholesterolu

vysokým

rizikem

onemocnění

srdce,

kterých

nedosáhlo

cílových

hladin

cholesterolu nižšími dávkami.

Glezisim užívejte večer. Můžete jej užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Pokud Vám lékař předepsal přípravek Glezisim spolu s jiným lékem na snížení cholesterolu, který

obsahuje léčivou látku cholestyramin nebo jiný sekvestrant žlučových kyselin, musíte přípravek

Glezisim užívat minimálně 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Glezisim, než jste měl(a)

Vyhledejte prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

Glezisim

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, stačí užít normální

dávku přípravku Glezisim v obvyklý čas následující den.

Jestliže

jste přestal(a) užívat

Glezisim

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, protože Váš cholesterol se může znovu zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého (viz bod 2, Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glezisim užívat).

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

bolest svalů,

zvýšení hodnot laboratorních krevních testů jaterních funkcí (transamináz) a/nebo svalových

funkcí (kreatinkinázy).

Byly hlášeny následující méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

zvýšení hodnot krevních testů jaterních funkcí; zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi;

prodloužení doby srážení krve; bílkovina v moči; snížení tělesné hmotnosti,

závrať; bolest hlavy; pocit brnění,

bolest břicha; poruchy trávení; plynatost; pocit nevolnosti; zvracení; nadýmání; průjem; sucho

v ústech; pálení žáhy,

vyrážka; svědění; kopřivka,

bolest kloubů; bolest, citlivost, slabost nebo křeče svalů; bolest šíje; bolest v pažích a nohou;

bolest zad,

neobvyklá únava nebo slabost; pocit únavy; bolest na hrudi; otok, obzvláště rukou a nohou,

poruchy spánku; problémy se spaním.

Navíc byly u lidí, kteří užívali buď Glezisim nebo léky obsahující léčivé látky ezetimib nebo simvastatin,

hlášeny následující nežádoucí účinky:

snížení počtu červených krvinek (anemie), snížení počtu krevních buněk, které může způsobovat

podlitiny/krvácení (trombocytopenie),

necitlivost nebo slabost v pažích a nohou; špatná paměť, ztráta paměti, zmatenost,

dýchací problémy včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky,

zácpa,

zánět slinivky břišní, často se silnými bolestmi břicha,

zánět jater s následujícími příznaky: zežloutnutí kůže a bělma očí, svědění, tmavě zbarvená moč

nebo světle zbarvená stolice, pocit únavy nebo slabosti, ztráta chuti k jídlu; selhání jater; žlučové

kameny nebo zánět žlučníku (což může vést k bolestem břicha, pocitu nevolnosti, zvracení),

vypadávání

vlasů,

vystouplá

červená

vyrážka,

někdy

terčíkovitými

lézemi

(erythema

multiforme),

rozmazané vidění a postižení zraku (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů),

vyrážka, která se může objevit na kůži nebo boláky v ústech (lichenoidní lékový výsev) (mohou

postihnout až 1 z 10 000 pacientů),

hypersenzitivní reakce včetně některé z následujících: alergické reakce včetně otoku obličeje,

rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou působit potíže při dýchání nebo polykání a vyžadují

okamžitou léčbu (angioedém), bolest nebo zánět kloubů, zánět cév, neobvyklé podlitiny, kožní

vyrážky a otok, kopřivka, citlivost kůže na slunce, horečka, zčervenání, dušnost a pocit

nepohody, obraz onemocnění podobný lupusu (včetně vyrážky, onemocnění kloubů a ovlivnění

bílých krvinek). Velmi vzácně (může postihnout až 1 z 10 000 pacientů) se může objevit závažná

alergická reakce, která způsobuje potíže s dýcháním nebo závrať a vyžaduje okamžitou

lékařskou pomoc (anafylaxe).

bolest,

citlivost,

slabost svalů

nebo

svalové

křeče;

rozpad

svalů;

přetržení svalu

(může

postihnout

10 000

pacientů);

problémy se

šlachami,

někdy

komplikované jejich

přetržením,

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů) (může postihnout až 1 z 10 000 pacientů),

snížení chuti k jídlu,

návaly horka; vysoký krevní tlak,

bolest,

erektilní dysfunkce,

deprese,

změny v některých laboratorních krevních testech jaterních funkcí.

Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:

poruchy spánku, včetně nočních můr,

potíže v sexuální oblasti,

cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu

nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby,

bolest, citlivost svalů nebo svalová slabost, která přetrvává a která nemusí přestat ani po

ukončení užívání přípravku Glezisim (četnost není známa).

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví nevysvětlitelná bolest, citlivost nebo slabost

svalů. Ve vzácných případech mohou být svalové problémy závažné, včetně rozpadu svalů s

následným poškozením ledvin; a velmi vzácně mohou být i příčinou úmrtí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Glezisim

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo lahvičce

za EXP:.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Blistry: Blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Lahvička: Lahvičku uchovávejte pevně uzavřenou a v krabičce, aby byla chráněna před

vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Glezisim obsahuje

Léčivými látkami jsou ezetimibum a simvastatinum. Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg a

simvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg .

Dalšími složkami jsou: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza (E 460), hypromelóza, sodná sůl

kroskarmelózy (E 468), propyl-gallát (E 310), butylhydroxyanisol (E 320), monohydrát kyseliny

citronové (E 330), natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát (E 470b).

Viz také bod 2. „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glezisim užívat“

Jak Glezisim

vypadá a co obsahuje toto balení

10mg/10mg:

Bílé až téměř bílé tablety ve tvaru tobolky s označením „G“ na jedné straně a „321“ na druhé straně,

přibližně 8,5 mm dlouhé a 4,25 mm široké.

10mg/20mg:

Bílé až téměř bílé tablety ve tvaru tobolky s označením „G“ na jedné straně a „322“ na druhé straně,

přibližně 10,7 mm dlouhé a 5,3 mm široké.

10mg/40mg:

Bílé až téměř bílé tablety ve tvaru tobolky s označením „G“ na jedné straně a „323“ na druhé straně,

přibližně 14,0 mm dlouhé a 6,0 mm široké.

Glezisim 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg a 10 mg/40 mg

HDPE lahvička s polypropylenovým uzávěrem a těsnící vložkou. Lahvička obsahuje 2g nádobku jako

vysoušecí prostředek.

Velikost balení: 100 tablet

Glezisim 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg je dostupný v PVC-Al-OPA / Al blistrech o 7, 10,

14, 28, 30, 49, 50, 56, 84, 90, 98 tabletách, vícečetné balení obsahující 98 (2 balení po 49), 100, 196,

300 nebo 392 tabletách a HDPE lahvičce se 100 tabletami. Tablety balené v HDPE lahvičkách obsahují

vysoušedlo, které chrání tablety před vlhkostí. Vysoušedlo nesmí být spolknuto.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Česká republika

Výrobce

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Building 2, Marlins Meadow, Croxley Green Business Park

Watrord, Hertfordshire, WD18 8YA

Velká Británie

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143

56617 Vysoké Mýto

Česká republika

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola PLA3000,

Malta

Tento léčivý

přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko

Ezetimibe/Simvastatine

Glenmark

mg/10

tabletten

Ezetimibe/Simvastatine

Glenmark

mg/20

tabletten

Ezetimibe/Simvastatine Glenmark 10 mg/40 mg tabletten

Německo

Ezetimibe/Simvastatine

Glenmark

mg/10

tabletten

Ezetimibe/Simvastatine

Glenmark

mg/20

tabletten

Ezetimibe/Simvastatine Glenmark 10 mg/40 mg tabletten

Španělsko

Ezetimiba/Simvastatina Viso Farmacéutica 10 mg/10 mg

comprimidos EFG

Ezetimiba/Simvastatina Viso Farmacéutica 10 mg/20 mg

comprimidos EFG

Ezetimiba/Simvastatina Viso Farmacéutica 10 mg/40 mg

comprimidos EFG

Česká republika

Glezisim

Slovenská republika

Glezisim

mg/10

tablety

Glezisim

mg/20

tablety

Glezisim 10 mg/40 mg tablety

Norsko

Ezetimib/Simvastatin Glenmark 10 mg/20 mg tabletter

Ezetimib/Simvastatin Glenmark 10 mg/40 mg tabletter

Dánsko

Ezetimib/Simvastatin Glenmark

Švédsko

Ezetimib/Simvastatin

Glenmark

mg/10

tabletter

Ezetimib/Simvastatin

Glenmark

mg/20

tabletter

Ezetimib/Simvastatin Glenmark 10 mg/40 mg tabletter

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

28. 2. 2021.

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls1441/2021

SOUHR

Ú

DAJ

Ů

O P

ŘÍ

PRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Glezisim 10 mg/10 mg tablety

Glezisim 10 mg/20 mg tablety

Glezisim 10 mg/40 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg a simvastatinum 10, 20, 40 mg

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna tableta 10/10 mg obsahuje 51 mg monohydrátu laktózy.

Jedna tableta 10/20 mg obsahuje 113 mg monohydrátu laktózy.

Jedna tableta 10/40 mg obsahuje 236 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

10mg/10mg:

Bílé až téměř bílé tablety ve tvaru tobolky s označením „G“ na jedné straně a „321“ na druhé straně,

přibližně 8,5 mm dlouhé a 4,25 mm široké.

10mg/20mg:

Bílé až téměř bílé tablety ve tvaru tobolky s označením „G“ na jedné straně a „322“ na druhé straně,

přibližně 10,7 mm dlouhé a 5,3 mm široké.

10mg/40mg:

Bílé až téměř bílé tablety ve tvaru tobolky s označením „G“ na jedné straně a „323“ na druhé straně,

přibližně 14,0 mm dlouhé a 6,0 mm široké.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Prevence kardiovaskulárních příhod

Glezisim je

indikován

snížení rizika

kardiovaskulárních

příhod

(viz

5.1)

pacientů

ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a s anamnézou akutního koronárního syndromu (AKS), bez

ohledu na to, zda předtím byli léčeni statinem.

Hypercholesterolemie

Glezisim je indikován jako přídatná terapie k dietě u pacientů s primární (heterozygotní familiární a

nefamiliární)

hypercholesterolemií

nebo

smíšenou

hyperlipidemií,

vhodné

použití

kombinovaného přípravku:

u pacientů, kteří nejsou samotným statinem dostatečně kontrolováni

u pacientů, kteří se již léčí statinem a ezetimibem

Homozygotní familiární hypercholesterolemie (HoFH)

Glezisim je indikován jako přídatná terapie k dietě u pacientů s HoFH. Pacienti mohou dostávat i další

přídatnou terapii (např. aferézu nízkodenzitního lipoproteinu [LDL]).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Hypercholesterolemie

Pacient musí být na odpovídající hypolipidemické dietě a v průběhu léčby přípravkem Glezisim musí v

dietě pokračovat.

Přípravek se podává perorálně. Dávkovací rozmezí přípravku Glezisim je od 10 mg/10 mg/den až po

10 mg/80 mg/den večer. Všechny velikosti dávky nemusí být k dispozici ve všech členských státech.

Běžná dávka je 10 mg/20 mg/den nebo 10 mg/40 mg/den podaná jednorázově večer. Dávka 10 mg/80

doporučuje

pouze

pacientů

závažnou

hypercholesterolemií

vysokým

rizikem

kardiovaskulárních komplikací, u kterých se při nižších dávkách nedosáhlo léčebných cílů a pokud se

očekává, že přínosy převáží nad potenciálními riziky (viz body 4.4 a 5.1). Při zahajování léčby nebo

úpravě dávky je třeba vzít v úvahu koncentraci cholesterolu nízkodenzitního lipoproteinu (low-density

lipoprotein cholesterol, LDL-C), riziko ischemické choroby srdeční a odpověď na aktuální cholesterol

snižující léčbu.

Dávku přípravku Glezisim je nutno individuálně upravit podle známé účinnosti různých sil dávek

přípravku Glezisim (viz bod 5.1, Tabulka 2) a podle odpovědi na aktuální cholesterol snižující léčbu.

Úprava dávky, pokud je zapotřebí, se musí provádět s odstupem minimálně 4 týdnů. Glezisim lze

podávat s jídlem nebo bez něj. Tableta nemá být rozdělena.

Pacienti s ischemickou chorobou srdeční a akutním koronárním syndromem v anamnéze

Ve studii zaměřené na snížení rizika kardiovaskulárních příhod (IMPROVE-IT) byla počáteční dávka

10 mg/40 mg jednou denně večer. Dávka 10 mg/80 mg se doporučuje, pouze pokud se předpokládá, že

přínosy převáží nad potenciálními riziky.

Homozygotní familiární hypercholesterolemie

Doporučená dávka přípravku Glezisim pro pacienty s homozygotní familiární hypercholesterolemií je

10 mg/40 mg/den večer. Dávka 10 mg/80 mg se doporučuje, pouze pokud se předpokládá, že přínosy

převáží nad potenciálními riziky (viz dále; body 4.3 a 4.4). Glezisim lze použít jako přídatný přípravek

k dalším formám hypolipidemické léčby (např. LDL aferéza) u těchto pacientů, nebo pokud není taková

léčba k dispozici.

U pacientů užívajících lomitapid současně s přípravkem Glezisim nesmí dávka přípravku Glezisim

překročit množství 10 mg/40 mg denně (viz body 4.3, 4.4 a 4.5).

Současné podávání s jinými léčivými přípravky

Glezisim je nutno podávat ≥ 2 hodiny před nebo ≥ 4 hodiny po podání sekvestrantu žlučových kyselin.

U pacientů užívajících amiodaron, amlodipin, verapamil, diltiazem nebo přípravky obsahující elbasvir

nebo grazoprevir současně s přípravkem Glezisim nesmí dávka přípravku Glezisim překročit hodnotu

10 mg/20 mg/den (viz body 4.4 a 4.5).

U pacientů, kteří užívají hypolipidemické dávky niacinu (≥ 1 g/denně) současně s přípravkem Glezisim,

nesmí dávka přípravku Glezisim překročit hodnotu 10 mg/20 mg/den (viz body 4.4 a 4.5).

Starší pacienti

U starších pacientů není nutno dávku upravovat (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Léčba musí být zahájena pod dohledem specialisty.

Dospívající ≥ 10 let věku (pubertální status: chlapci Tannerův stupeň II a vyšší a dívky, které již alespoň

jeden rok menstruují): klinické zkušenosti u pediatrických a dospívajících pacientů (ve věku 10 až 17

let) jsou omezené. Obvyklá doporučená zahajovací dávka je 10 mg/10 mg jednou denně večer.

Doporučené dávkové rozmezí je 10 mg/10 mg až maximálně 10 mg/40 mg/den (viz body 4.4 a 5.2).

Děti < 10 let: Glezisim se u dětí mladších 10 let kvůli nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti

nedoporučuje (viz bod 5.2). Zkušenosti s dětmi před pubertou jsou omezené.

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pughovo skóre 5 až 6) není nutno dávkování

upravovat. Nedoporučuje se podávat přípravek Glezisim pacientům se středně závažnou (Child-

Pughovo skóre 7 až 9) nebo závažnou dysfunkcí jater (Child-Pughovo skóre > 9). (Viz body 4.4 a 5.2.)

Pacienti s poruchou funkce ledvin

pacientů

s mírnou poruchou funkce

ledvin

(odhadovaná

rychlost glomerulární filtrace

ml/min/1,73 m

) není vyžadována úprava dávkování. U pacientů s chronickým onemocněním ledvin a

odhadovanou rychlostí glomerulární filtrace < 60 ml/min/1,73 m

je doporučená dávka přípravku

Glezisim 10 mg/20 mg jednou denně večer (viz body 4.4, 5.1 a 5.2). Vyšší dávky je nutno podávat

opatrně.

Způsob podání

Glezisim je určen k perorálnímu podání. Glezisim může být podáván jedenkrát denně večer.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

Aktivní onemocnění jater nebo nevysvětlené přetrvávající zvýšení sérových transamináz.

Současné podávání účinných inhibitorů CYP3A4 (látky, které zvyšují AUC přibližně pěti- nebo

vícenásobně)

(např.

itrakonazolu,

ketokonazolu,

posakonazolu,

vorikonazolu,

erythromycinu,

klarithromycinu, telithromycinu, inhibitorů HIV-proteázy (např. nelfinaviru), bocepreviru, telapreviru,

nefazodonu a léčiv obsahujících kobicistat) (viz body 4.4 a 4.5).

Současné podávání gemfibrozilu, cyklosporinu nebo danazolu (viz body 4.4 a 4.5).

Současné podávání lomitapidu s přípravkem Glezisim v dávce > 10 mg/40 mg u pacientů s HoFH (viz

body 4.2, 4.4 a 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Myopatie/Rhabdomyolýza

Po uvedení ezetimibu na trh byly popsány případy myopatie a rhabdomyolýzy. Většina pacientů, u nichž

došlo k rozvoji rhabdomyolýzy, užívala statiny současně s ezetimibem. Rhabdomyolýza však byla velmi

vzácně popsána při monoterapii ezetimibem a velmi vzácně po přidání ezetimibu k jiným látkám, o

nichž je známo, že mohou vyvolat zvýšené riziko rozvoje rhabdomyolýzy.

Glezisim obsahuje simvastatin. Simvastatin, podobně jako jiné inhibitory HMG-CoA reduktázy,

ojediněle vyvolává myopatii projevující se svalovou bolestí, citlivostí nebo slabostí při hodnotách

kreatinkinázy (CK) vyšších než 10násobek horní hranice normálu (upper limit of normal, ULN). Někdy

myopatie

podobu

rhabdomyolýzy

akutního

selhání

ledvin

nebo

ním

podkladě

myoglobinurie a velmi vzácně se vyskytly případy úmrtí. Riziko myopatie se zvyšuje s vysokým

stupněm aktivity inhibitorů HMG-CoA reduktázy v plazmě (tj. zvýšením hladiny simvastatinu a

kyseliny simvastatinové v plazmě), což může být částečně způsobeno interakcí léčiv, která interferují s

metabolismem simvastatinu a/nebo transportními dráhami (viz bod 4.5).

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy závisí riziko myopatie/rhabdomyolýzy na dávce

simvastatinu. V databázi klinické studie, ve které bylo léčeno 41 413 pacientů simvastatinem, z nichž

24 747 (přibližně 60 %) bylo zařazeno do studií s mediánem doby pozorování alespoň 4 roky, byl výskyt

myopatie přibližně 0,03 %, 0,08 % a 0,61 % při dávkách 20, 40 a 80 mg/den v uvedeném pořadí. V

těchto studiích byli pacienti pečlivě sledováni a některé léčivé přípravky, u kterých dochází k interakci,

byly vyloučeny.

V klinické studii, kde byli pacienti s infarktem myokardu v anamnéze léčeni simvastatinem v dávce 80

mg/den (střední hodnota doby pozorování 6,7 roku), byla incidence myopatie přibližně 1,0 % v

porovnání s 0,02 % u pacientů léčených dávkou 20 mg/den.

Přibližně polovina těchto případů myopatie se objevila během prvního roku léčby. Incidence myopatie

během každého následujícího roku léčby byla přibližně 0,1 %. (Viz body 4.8 a 5.1.)

Riziko myopatie je v porovnání s jinými terapiemi založenými na statinech u pacientů léčených

Glezisimem v dávce 10 mg/80 mg vyšší, přičemž účinnost ohledně snížení LDL-C je podobná. Proto se

Glezisim v dávce 10 mg/80 mg smí používat pouze u pacientů s těžkou hypercholesterolemií a s

vysokým rizikem kardiovaskulárních komplikací, u kterých nebylo léčebných cílů dosaženo při nižších

dávkách a tam, kde se předpokládá, že přínosy převáží nad potenciálními riziky. U pacientů užívajících

Glezisim v dávce 10/80 mg, u nichž je potřebné interagující léčivo, se musí použít nižší dávka přípravku

Glezisim nebo alternativní režim založený na statinech s nižším potenciálem k lékovým interakcím (viz

dále

Opatření ke snížení rizika myopatie způsobeného interakcemi léčivých přípravků

a body 4.2, 4.3 a

4.5).

Ve studii IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial (IMPROVE-IT) bylo

randomizováno 18 144 pacientů s ischemickou chorobou srdeční a akutním koronárním syndromem v

anamnéze do skupiny léčené kombinací ezetimibu a simvastatinu 10 mg/40 mg denně (n = 9 067) nebo

40 mg simvastatinu denně (n = 9 077). Během mediánu sledování 6,0 roku byla incidence myopatie u

pacientů s kombinací ezetimibu a simvastatinu 0,2 % a u pacientů se simvastatinem 0,1 %, přičemž

myopatie byla definována jako nevysvětlená svalová slabost nebo bolest s hladinou sérové kreatinkinázy

(CK) ≥ 10násobek ULN nebo s koncentrací CK ≥ 5násobek a zároveň < 10násobek ULN ve dvou

následných měřeních. Incidence rhabdomyolýzy byla u pacientů s kombinací ezetimib a simvastatin 0,1

% a u pacientů se simvastatinem 0,2 %, přičemž rhabdomyolýza byla definována jako nevysvětlená

svalová slabost nebo bolest s hladinou sérové CK ≥ 10násobek ULN s prokázaným renálním

poškozením, ≥ 5násobek a zároveň < 10násobek ULN ve dvou následných měřeních s prokázaným

renálním poškozením nebo ≥ 10 000 IU/l bez prokázaného renálního poškození. (Viz bod 4.8.)

V klinické studii, ve které bylo randomizováno více než 9 000 pacientů s chronickým onemocněním

ledvin do skupiny léčené kombinací ezetimibu a simvastatinu 10 mg/20 mg denně (n = 4 650) nebo

placebem (n = 4 620) (medián doby pozorování 4,9 roku), byla incidence myopatie 0,2 % u kombinace

ezetimibu a simvastatinu a 0,1 % u placeba. (Viz bod 4.8.)

V klinické studii, ve které byli pacienti s vysokým rizikem kardiovaskulárního onemocnění léčeni

simvastatinem v dávce 40 mg/den (medián doby sledování 3,9 roku), byla incidence myopatie přibližně

0,05 % u pacientů jiného než čínského původu (n = 7 367) v porovnání s 0,24 % u pacientů čínského

původu (n = 5 468). Protože jediná asijská populace hodnocená v této klinické studii byla čínská, je

třeba být opatrný při předepisování přípravku Glezisim asijským pacientům a musí být použita nejnižší

možná dávka.

Snížení funkce transportních proteinů

Snížení

funkce

jaterních

OATP

transportních

proteinů

může

zvyšovat

systémovou

expozici

simvastatinu a zvyšovat riziko myopatie a rhabdomyolýzy. Snížení jejich funkce se může vyskytovat

jako důsledek inhibice interagujícími přípravky (např. cyklosporin) nebo u pacientů, kteří jsou nosiči

genotypu SLCO1B1 c.521T>C.

Pacienti, kteří jsou nosiči alely genu SLCO1B1 (c.521T>C) kódující méně aktivní OATP1B1 protein,

mají zvýšenou systémovou expozici simvastatinu a zvýšené riziko myopatie. Riziko myopatie spojené

s užíváním vysokých dávek simvastatinu (80 mg) je obecně, bez genetického testování, asi 1 %. Na

základě výsledků studie SEARCH mají homozygotní nosiči alely C (nazýváni také CC), kteří jsou léčeni

mg simvastatinu, v průběhu jednoho

roku léčby

riziko

vzniku myopatie

%, zatímco

heterozygotních nosičů alely C (CT) je riziko 1,5 %. U nosičů nejčastějšího genotypu (TT) (viz bod 5.2)

je odpovídající riziko 0,3 %. Tam, kde je to možné, má být v rámci posouzení individuálních přínosů a

rizik léčby před předepsáním simvastatinu v dávce 80 mg zváženo genetické vyšetření na přítomnost

alely C a u nosičů genotypu CC se má od předepsání vysoké dávky upustit. Nepřítomnost tohoto genu

při genetickém vyšetření ovšem nevylučuje, že se myopatie může vyskytnout.

Měření kreatinkinázy

Koncentrace kreatinkinázy (CK) se nesmí měřit po namáhavém fyzickém zatížení nebo při jakékoli jiné

věrohodné příčině zvýšení CK, protože se tak ztěžuje interpretace hodnot. Pokud jsou koncentrace CK

statisticky zvýšené při výchozím vyšetření (> 5násobek ULN), je nutno k potvrzení výsledků stanovit

koncentrace znovu za 5 až 7 dní.

Před léč

bou

Všechny pacienty, u nichž se zahajuje léčba přípravkem Glezisim nebo se dávka přípravku Glezisim

zvyšuje, je nutno poučit o riziku myopatie a upozornit je na nutnost okamžitě ohlásit jakoukoli

nevysvětlenou svalovou bolest, bolestivost nebo slabost.

Pozornost je třeba věnovat pacientům s faktory predispozice k rhabdomyolýze. Aby byla stanovena

základní referenční hodnota, je nutno změřit koncentraci CK ještě před zahájením léčby v následujících

případech:

starší pacienti (věk ≥ 65 let)

ženské pohlaví

porucha renální funkce

nekontrolovaná hypotyreóza

dědičné onemocnění svalů v osobní nebo rodinné anamnéze

svalová toxicita při použití statinu nebo fibrátu v anamnéze

závislost na alkoholu

V takových případech je nutno zvážit riziko léčby v poměru k možnému přínosu a doporučuje se klinické

sledování. Pokud již pacient dříve trpěl poruchou svalové funkce při užívání fibrátu nebo statinu, je

nutno zahajovat léčbu jakýmkoli přípravkem obsahujícím statin (jako je Glezisim) s opatrností. Pokud

jsou koncentrace CK při výchozím vyšetření statisticky významně zvýšeny (> 5násobek ULN), nelze

léčbu zahájit.

Během léčby

Jestliže během léčby přípravkem Glezisim pociťuje pacient svalovou bolest, slabost nebo křeče, je nutno

mu změřit hodnotu CK. Pokud se zjistí, že hodnoty jsou i bez zvýšené tělesné námahy statisticky

významně zvýšené (> 5násobek ULN), je třeba léčbu ukončit. Pokud jsou svalové příznaky závažné a

způsobují každodenní nepříjemné pocity, a to i pokud jsou hodnoty CK < 5násobek ULN, je nutno zvážit

vysazení léčby. Při podezření na myopatii z jiných příčin je nutno léčbu přerušit.

Velmi vzácně byl hlášen výskyt imunitně zprostředkované nekrotizující myopatie (IMNM) v průběhu

nebo po ukončení léčby některými statiny. Klinicky je IMNM charakterizována perzistentní proximální

svalovou slabostí a zvýšením sérové kreatinkinázy, které přetrvává navzdory přerušení léčby statiny (viz

bod 4.8).

Jestliže příznaky odezní a hodnota CK se vrátí k normálu, lze zvážit možnost obnovení léčby přípravkem

Glezisim nebo jiným přípravkem obsahujícím statin v nejnižší dávce a při důsledném sledování

pacienta.

Vyšší míra myopatie byla pozorována u pacientů titrovaných na dávku simvastatinu 80 mg (viz bod

5.1). Doporučuje se pravidelné měření kreatinkinázy, protože může být užitečné při identifikaci

subklinických případů myopatie. Takové monitorování však nezaručuje, že se myopatii zabrání.

Léčbu přípravkem Glezisim je třeba dočasně vysadit několik dní před plánovaným chirurgickým

zákrokem a pokud nastane vážný zdravotní nebo chirurgický stav.

Opatření ke snížení rizika myopatie způsobeného interakcemi léčivých přípravků (viz také bod 4.5)

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy se významně zvyšuje současným podáváním přípravku Glezisim a

účinných

inhibitorů

CYP3A4

(jako

jsou

itrakonazol,

ketokonazol,

posakonazol,

vorikonazol,

erythromycin, klarithromycin, telithromycin, inhibitory HIV-proteázy (např. nelfinavir), boceprevir,

telaprevir, nefazodon, léčivé přípravky obsahující kobicistat), stejně jako cyklosporinu, danazolu a

gemfibrozilu. Podávání těchto léčivých přípravků je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Kvůli simvastatinu jako složce přípravku Glezisim se riziko myopatie a rhabdomyolýzy zvyšuje také

při současném podávání dalších fibrátů, hypolipidemických dávek (≥ 1 g/den) niacinu nebo při

současném užívání amiodaronu, amlodipinu, verapamilu nebo diltiazemu s určitými dávkami přípravku

Glezisim (viz body 4.2 a 4.5). Riziko myopatie včetně rhabdomyolýzy se může zvyšovat při současném

podávání kyseliny fusidové s přípravkem Glezisim. U pacientů s HoFH může být toto riziko zvýšeno

užíváním lomitapidu současně s přípravkem Glezisim (viz bod 4.5).

Proto, pokud se týče inhibitorů CYP3A4, je současné užívání přípravku Glezisim s itrakonazolem,

ketokonazolem,

posakonazolem,

vorikonazolem,

inhibitory

HIV-proteázy

(např.

nelfinavirem),

boceprevirem, telaprevirem, erythromycinem, klarithromycinem, telithromycinem, nefazodonem a

léčivými přípravky obsahujícími kobicistat kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.5). Pokud je léčba

silnými inhibitory CYP3A4 (látkami, které zvyšují AUC přibližně pěti- nebo vícenásobně) nezbytná,

musí se po dobu léčby terapie přípravkem Glezisim přerušit (a zvážit podávání jiného statinu). Navíc je

nutná opatrnost při současném užívání přípravku Glezisim s některými dalšími méně účinnými

inhibitory CYP3A4: flukonazolem, verapamilem, diltiazemem (viz body 4.2 a 4.5).

Je nutno se vyvarovat současného požívání grapefruitové šťávy a Glezisim.

Simvastatin se nesmí podávat současně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou nebo během 7 dnů

po ukončení léčby kyselinou fusidovou. U pacientů, u kterých je systémová léčba kyselinou fusidovou

nezbytná, se musí po dobu léčby kyselinou fusidovou přerušit léčba statinem. U pacientů léčených

současně kyselinu fusidovou a statiny byla hlášena rhabdomyolýza (včetně několika případů úmrtí) (viz

bod 4.5). Pacienta je nutno poučit, aby ihned vyhledal lékařskou pomoc, pokud se objeví jakékoli

příznaky slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů.

Léčbu statiny lze znovu zahájit sedm dní po podání poslední dávky kyseliny fusidové. Za výjimečných

okolností, kdy je potřebné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové, např. při závažných

infekcích, je možno o potřebě současného podávání přípravku Glezisim a kyseliny fusidové uvažovat

pouze případ od případu pod pečlivým lékařským dohledem.

Podávání

kombinace

přípravku

Glezisim

dávkách

mg/20

denně

současně

hypolipidemickými dávkami niacinu (≥ 1 g/den) je třeba se vyhnout, pokud není pravděpodobné, že

klinický přínos pro pacienta převáží nad zvýšeným rizikem myopatie (viz body 4.2 a 4.5.)

Současné

podávání

inhibitorů

reduktázy

HMG-CoA

niacinu

(kyseliny

nikotinové)

v lipidy

modifikujících dávkách (≥ 1 g/den) bylo spojeno se vzácnými případy myopatie/rhabdomyolýzy,

přičemž každá z těchto látek může myopatii způsobit sama.

klinické

studii

(medián

doby

sledování

roku)

zahrnující

pacienty

vysokým

rizikem

kardiovaskulárního onemocnění a s dobře kontrolovanými hladinami LDL cholesterolu při dávce

simvastatinu 40 mg/den s nebo bez ezetimibu v dávce 10 mg nebyl při přídavku lipidy modifikujících

dávek (≥ 1 g/den) niacinu (kyseliny nikotinové) u kardiovaskulárních výsledků žádný přidaný benefit.

Proto lékaři zvažující kombinovanou léčbu simvastatinem a niacinem (kyselinou nikotinovou) v lipidy

modifikujících dávkách (≥ 1 g/den) nebo přípravky s obsahem niacinu musí pečlivě zvážit možné

přínosy a rizika a pacienty pečlivě sledovat s ohledem na jakékoli projevy a symptomy bolesti, citlivosti

nebo slabosti svalů, zejména během prvních měsíců léčby a při zvyšování dávky kteréhokoli z léčivých

přípravků.

Kromě toho byla v této studii incidence myopatie přibližně 0,24 % u pacientů čínského původu

užívajících simvastatin v dávce 40 mg nebo kombinaci ezetimib/simvastatin v dávce 10 mg/40 mg v

porovnání s 1,24 % u pacientů čínského původu užívajících simvastatin v dávce 40 mg nebo kombinaci

ezetimib/simvastatin v dávce 10 mg/40 mg s kombinací kyselina nikotinová/laropiprant v dávce 2000

mg/40 mg s řízeným uvolňováním. Protože jediná asijská populace hodnocená v této studii byla čínská,

a protože incidence myopatie je vyšší u pacientů čínského původu než u pacientů jiného původu,

současné podávání přípravku Glezisim s lipidy modifikujícími dávkami (≥ 1 g/den) niacinu (kyseliny

nikotinové) se u asijských pacientů nedoporučuje.

Acipimox je strukturně příbuzný s niacinem. Ačkoliv acipimox nebyl studován, riziko toxických účinků

na svaly může být podobné jako u niacinu.

Kombinovaného

užívání

přípravku

Glezisim

dávkách

mg/20

denně

současně

amiodaronem, amlodipinem, verapamilem nebo diltiazemem je nutno se vyvarovat. U pacientů s HoFH

je třeba se vyvarovat současného užívání přípravku Glezisim v dávkách vyšších než 10 mg/40 mg denně

s lomitapidem. (Viz body 4.2, 4.3 a 4.5.)

Pacienti užívající spolu s přípravkem Glezisim, zejména s přípravkem Glezisim obsahujícím vyšší

dávky, jiné léčivé přípravky, u nichž je uvedeno, že v terapeutických dávkách mají středně silný

inhibiční účinek na CYP3A4, mohou být vystaveni vyššímu riziku myopatie. Pokud se Glezisim podává

současně se středně silnými inhibitory CYP3A4 (látky, které zvyšují AUC přibližně 2- až 5násobně),

může být nutná úprava dávky. U některých středně silných inhibitorů CYP3A4, např. diltiazemu, se

doporučuje maximální dávka přípravku Glezisim 10 mg/20 mg (viz bod 4.2).

Simvastatin je substrát efluxního transportéru BCRP (Breast Cancer Resistant Protein). Současné

podávání přípravků, které jsou inhibitory BCRP (např. elbasvir a grazoprevir), může vést ke zvýšení

plazmatické koncentrace simvastatinu a zvýšenému riziku myopatie; proto se má v závislosti na

předepsané dávce zvážit úprava dávky simvastatinu. Současné podávání elbasviru a grazopreviru se

simvastatinem nebylo studováno, nicméně u pacientů se současnou léčbou přípravky obsahujícími

elbasvir nebo grazoprevir nemá dávka přípravku Glezisim přesáhnout 10/20 mg denně (viz bod 4.5).

Bezpečnost a účinnost přípravku Glezisim podávaného současně s fibráty nebyly sledovány. Existuje

zvýšené riziko myopatie, jestliže je simvastatin užíván současně s fibráty (zejména s gemfibrozilem).

Proto je současné užívání přípravku Glezisim s gemfibrozilem kontraindikováno (viz bod 4.3) a

současné užívání s jinými fibráty se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Daptomycin

Při podávání inhibitorů HMG-CoA reduktázy (např. simvastatin a ezetimib/simvastatin) současně s

daptomycinem

byly

hlášeny

případy

myopatie

a/nebo

rabdomyolýzy.

třeba

opatrnosti

při

předepisování inhibitorů HMG-CoA reduktázy s daptomycinem, protože obě dvě tyto látky mohou

způsobit myopatii a/nebo rabdomyolýzu, i když jsou podávané samostatně. Je třeba zvážit dočasné

přerušení podávání přípravku Glezisim u pacientů užívajících daptomycin s výjimkou případů, kdy

přínosy souběžné léčby převáží nad potenciálními riziky. Pro bližší informace o možných interakcích s

inhibitory HMG-CoA reduktázy (např. simvastatinu a ezetimib/simvastatinu) a pro další pokyny týkající

se sledování si přečtěte informace o předepisování daptomycinu. (Viz bod 4.5)

Jaterní enzymy

V kontrolovaných studiích současného podávání ezetimibu se simvastatinem bylo pozorováno postupné

zvyšování koncentrací transamináz (≥ 3násobek ULN) (viz bod 4.8).

Ve studii IMPROVE-IT bylo randomizováno 18 144 pacientů s ischemickou chorobou srdeční a

akutním koronárním syndromem v anamnéze do skupiny léčené kombinací ezetimib a simvastatin 10

mg/40 mg denně (n = 9 067) nebo 40 mg simvastatinu denně (n = 9 077). Během mediánu sledování 6,0

roku byla incidence následných zvýšení hladin transamináz (≥ 3 X ULN) 2,5 % u kombinace ezetimib

a simvastatin a 2,3 % u simvastatinu. (Viz bod 4.8.)

V klinické studii, ve které bylo randomizováno více než 9 000 pacientů s chronickým onemocněním

ledvin do skupiny léčené kombinací ezetimib a simvastatin 10 mg/20 mg denně (n = 4 650) nebo

placebem (n = 4 620) (medián doby pozorování 4,9 roku), byla incidence následných zvýšení

transamináz (≥ 3 X ULN) 0,7 % u kombinace ezetimib a simvastatin a 0,6 % u placeba (viz bod 4.8).

Doporučuje se provést vyšetření jaterní funkce ještě před zahájením léčby přípravkem Glezisim a dále

kdykoli je to z klinického hlediska indikováno. U pacientů titrovaných na 10/80mg dávku je vždy nutno

provést další vyšetření před titrací, 3 měsíce po titraci na 10 mg/80mg dávku a dále pravidelně (např.

každého půl roku) po dobu prvního roku léčby. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům se

zvýšenými sérovými koncentracemi transamináz a u těchto pacientů je nutno měření brzy opakovat a

pak provádět častěji. Při zjištění progrese zvyšování koncentrací transamináz, zvláště pokud se zvýší na

trojnásobek ULN a zvýšení přetrvává, je nutno přípravek vysadit. Mějte na paměti, že ALT se může

uvolňovat

svalů,

proto

vzestup

může

ukazovat

myopatii

(viz

výše

Myopatie/rhabdomyolýza).

U pacientů užívajících statiny, včetně simvastatinu, existují vzácná poregistrační hlášení fatálního a

nefatálního selhání jater. Pokud se během léčby přípravkem Glezisim objeví závažné poškození jater s

klinickými symptomy a/nebo hyperbilirubinemií nebo žloutenkou, léčbu je nutno ihned přerušit. Pokud

se nezjistí žádná jiná etiologie, přípravek Glezisim znovu nenasazujte.

Glezisim je nutno podávat opatrně pacientům konzumujícím alkohol ve větším množství.

Porucha funkce jater

Vzhledem k neznámým účinkům zvýšené expozice ezetimibu u pacientů se středně těžkou nebo těžkou

poruchou funkce jater se nedoporučuje těmto jedincům Glezisim podávat (viz bod 5.2).

Diabetes mellitus Některé důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózy v krvi a u některých

pacientů s rizikem vzniku diabetu, mohou vyvolat hyperglykemii, která již vyžaduje diabetologickou

péči. Toto riziko však nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny - redukcí kardiovaskulárního rizika a

není proto důvod pro ukončení léčby statiny. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik diabetu (glukóza

nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m

, zvýšení triglyceridů v krvi, hypertenze) mají být klinicky a

biochemicky monitorováni v souladu s národními doporučeními.

Pediatrická populace

Účinnost a bezpečnost ezetimibu podávaného současně se simvastatinem pacientům ve věku 10 až 17

let s heterozygotní familiární hypercholesterolemií byla hodnocena v kontrolované klinické studii u

dospívajících chlapců (Tannerův stupeň II nebo vyšší) a dívek, které již alespoň rok menstruovaly.

V této omezené kontrolované studii obecně nebyl u dospívajících chlapců nebo dívek prokázán žádný

detekovatelný účinek na růst a pohlavní zrání, ani žádný účinek na menstruační cyklus u dívek. Nicméně

účinky ezetimibu na růst a pohlavní zrání při trvání léčby > 33 týdnů nebyly hodnoceny (viz body 4.2 a

4.8).

Bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného současně s dávkami simvastatinu vyššími než 40 mg

denně nebyly u pediatrických pacientů ve věku 10 až 17 let hodnoceny.

Ezetimib nebyl u pacientů mladších 10 let nebo dívek před první menstruací hodnocen. (Viz body 4.2 a

4.8.)

Dlouhodobá účinnost léčby ezetimibem u pacientů mladších 17 let s ohledem na snížení morbidity a

mortality v dospělosti nebyla hodnocena.

Fibráty

Bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného společně s fibráty nebyly zkoumány (viz výše a body 4.3

a 4.5).

Antikoagulancia

Pokud se přidá Glezisim k warfarinu, jiným kumarinovým antikoagulanciím nebo fluindionu, je nutno

řádně sledovat hodnotu International Normalised Ratio (INR) (viz bod 4.5).

Intersticiální plicní choroba

U některých statinů, včetně simvastatinu, byly hlášeny případy intersticiální plicní choroby, zvláště při

dlouhodobé léčbě (viz bod 4.8). Příznaky mohou zahrnovat dušnost, neproduktivní kašel a celkové

zhoršení zdravotního stavu (únava, úbytek tělesné hmotnosti a horečka). V případě podezření, že se u

pacienta vyvinula intersticiální plicní choroba, musí být léčba přípravkem Glezisim vysazena.

Pomocná látka

Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami nesnášenlivosti galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy-galaktózy nemají tento přípravek užívat

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

K potenciálním interakcím inhibitorů HMG-CoA reduktázy může přispět více mechanismů. Léčivé

nebo rostlinné přípravky, které inhibují některé enzymy (např. CYP3A4) a/nebo transportní dráhy (např.

OATP1B) mohou zvyšovat plazmatickou koncentraci simvastatinu a kyseliny simvastatinové, což může

vést ke zvýšenému riziku myopatie/rhabdomyolýzy.

Konzultujte informace

o předepisování všech souběžně užívaných léčivých přípravků pro bližší

informace o možných interakcích se simvastatinem a/nebo o jejich potenciálu ovlivnit enzymy či

transportéry a o možných úpravách dávky a režimů.

Farmakodynamické interakce

Interakce

s hypolipidemiky, které mohou při samostatném podávání vyvolat myopatii

Riziko myopatie včetně rhabdomyolýzy se zvyšuje při současném podávání simvastatinu s fibráty.

Navíc dochází k farmakokinetické interakci simvastatinu s gemfibrozilem, která vede ke zvýšení

plazmatických koncentrací simvastatinu (viz dále

Farmakokinetické interakce

a body 4.3 a 4.4).

Vzácné případy myopatie/rhabdomyolýzy se vyskytly při současném podávání simvastatinu s niacinem

v lipidy modifikujících dávkách (≥ 1 g/den) (viz bod 4.4).

Fibráty

mohou

zvýšit

vylučování

cholesterolu

žluči

následným

rozvojem

cholelitiázy.

V preklinické studii se psy zvýšil ezetimib cholesterol ve žlučníkové žluči (viz bod 5.3). I když význam

tohoto preklinického zjištění pro člověka není znám, současné podávání přípravku Glezisim a fibrátů se

nedoporučuje (viz bod 4.4).

Farmakokinetické interakce

Doporučení pro

předepisování pro vzájemně reagující látky

jsou

shrnuty

v tabulce

níže (další

podrobnosti jsou uvedeny v textu; viz také body 4.2, 4.3 a 4.4).

Lékové interakce související se zvýšeným rizikem myopatie/rhabdomyolýzy

Reagující látky

Předepsaná doporučení

Silné inhibitory CYP3A4, např:

Itrakonazol

Ketokonazol

Kontraindikováno s

přípravkem

Glezisim

Posakonazol

Vorikonazol

Erythromycin

Klarithromycin

Telithromycin

Inhibitory HIV-proteázy (např.

nelfinavir)

Boceprevir

Telaprevir

Nefazodon

Kobicistat

Cyklosporin

Danazol

Gemfibrozil

Jiné fibráty

Kyselina fusidová

Nedoporučuje se podávat s přípravkem Glezisim

Niacin (kyselina nikotinová) (

1 g/den)

Nedoporučuje se podávat s přípravkem Glezisim u

asijských

pacientů

Amiodaron

Amlodipin

Verapamil

Diltiazem

Niacin (

1 g/den)

Elbasvir

Grazoprevir

Nesmí být překročena dávka 10/20 mg přípravku

Glezisim denně.

Lomitapid

U pacientů s HoFH nesmí být překročena dávka

10/40 mg přípravku Glezisim denně.

Daptomycin

Je třeba zvážit dočasné přerušení podávání přípravku

Glezisim u pacientů užívajících daptomycin s

výjimkou případů, kdy přínosy souběžné léčby

převáží nad potenciálními riziky (viz bod 4.4).

Tikagrelor

Nedoporučuje se podávat dávky vyšší než 10/40 mg

přípravku Glezisim denně.

Grapefruitová šťáva

Je třeba se vyvarovat použití grapefruitové šťávy

během podávání přípravku Glezisim

Působení jiných léčivých přípravků na Glezisim

Glezisim

Niacin: ve studii na 15 zdravých dospělých způsobilo souběžné podávání přípravku Glezisim (10 mg/20

mg denně po dobu 7 dní) mírný vzestup středních hodnot plochy pod křivkou AUC niacinu (22 %) a

nikotinylglycinu (19 %) podávaných v přípravku NIASPAN tablety s prodlouženým uvolňováním (1

000 mg po dobu 2 dní a 2 000 mg po dobu 5 dní po nízkotučné snídani). Ve stejné studii současně

podávaný přípravek NIASPAN lehce zvyšoval střední hodnoty plochy pod křivkou AUC ezetimibu (9

%), celkového ezetimibu (26 %), simvastatinu (20 %) a kyseliny simvastatinové (35 %). (Viz bod 4.2 a

4.4.)

Studie lékových interakcí s vyššími dávkami simvastatinu nebyly provedeny.

Ezetimib

Antacida: Současné podávání antacid snížilo rychlost absorpce ezetimibu, nemělo však žádný vliv na

biologickou dostupnost ezetimibu. Tato snížená rychlost absorpce se nepovažuje za klinicky

významnou.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace