ROMETAR 20 mg/ml Injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Xylazinu
Dostupné s:
Bioveta, a.s.
ATC kód:
QN05CM
INN (Mezinárodní Name):
Xylazine (Xylazinum)
Dávkování:
20mg/ml
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
kočky, koně, skot, psi, daňci, jeleni, srnci
Terapeutické oblasti:
Jiná hypnotika a sedativa
Přehled produktů:
Kódy balení: 9938314 - 1 x 50 ml - injekční lahvička
Registrační číslo:
99/192/85-C
Datum autorizace:
1985-09-17

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ROMETAR 20 mg/ml injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ROMETAR 20 mg/ml injekční roztok

Xylazinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého bezbarvého injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Xylazinum (ut Xylazini hydrochloridum) 20 mg

Pomocné látky:

Methylparaben (E218)

0,7 mg

4.

INDIKACE

Sedace pro vyšetření a méně bolestivé úkony (např. k zklidnění před přesuny, vážením,

rentgenováním, ošetřením paznehtů i odstraněním cizích těles z jícnu u velkých zvířat atd.).

Pro bolestivé zákroky v kombinaci s lokálními anestetiky (na př. odrohování, ošetření panaricia,

císařský řez). U skotu se používá samotný ve vyšším dávkování, pro střední a náročnější úkony, u

ostatních zvířat v kombinaci s analgetiky, hypnotiky, injekčními anestetiky a myorelaxanciemi. Při

kombinaci se dávky xylazinu a použitého anestetika redukují.

5.

KONTRAINDIKACE

Vysoký stupeň březosti, rozšíření a torze (zkroucení) žaludku, ucpání jícnu. Obezřetnost u pacientů s

poruchami oběhu, dýchání, jaterní a ledvinové funkce. U psů a koček cukrovka a onemocnění

provázena zvracením.

Ochranná lhůta pro potravinová zvířata se vztahuje pouze na použití xylazinu bez dalších kombinací

léčiv.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při nitrožilním podání přechodné snížení krevního tlaku a pokles výměny kyslíku a kysličníku

uhličitého se zevním prostředím, zpomalení srdeční činnosti, zpomalení dechové frekvence

(způsobené pomalým vedením vzruchu), potlačení řízení tělesné teploty s poklesem teploty.

U koní a skotu při vyšším dávkování se snižuje napětí a pohyblivost trávicího ústrojí. U březích zvířat

se zvyšuje stažlivost dělohy. V době působení xylazinu dochází u skotu a kočky (zřídka u psa) ke

zvýšenému slinění, močení a kálení, u psů a koček v době nástupu účinku ke zvracení. Přechodně se

vyskytuje zvýšená hladina krevního cukru.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, psi, kočky, zoo zvířata (jelen, srnec a daněk).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Závisí na druhu zvířete, způsobu podání a na požadované hloubce účinku. Působení xylazinu lze

prolongovat reaplikací 1/3 až 1/2 výchozí dávky.

Kůň: Samotný Rometar se aplikuje v dávkách 0,6 - 1 mg xylazinu/kg ž.hm. (tj.3-5 ml Rometaru/100

kg ž.hm.) pomalu i.v. Rychlé nitrožilní podání může přechodně vyvolat hypotenzi a excitaci. V době

maximálního účinku za 2-5 min. po injekčním podání je vyjádřena individuálně rozdílná sedace, při

dávkování u horní hranice rozmezí myorelaxace projevující se ataxií a jen nevýraznou analgézií. U

neklidných, rozrušených a nervózních koní bývá zklidnění někdy nedostatečné.

Účinek přípravku trvá 20-30 min. a odeznívá za 60 min.

Při i.m. podání xylazinu v dávkách 7,5-10 ml/100 kg. ž.hm. bývá účinek slabý.

Pro bolestivá vyšetřování, ošetření a chirurgické výkony na stojícím nebo ležícím pacientovi se

přípravek podává v kombinaci s analgetiky, hypnotiky, injekčními a inhalačními anestetiky.

Nejužívanější kombinace pro krátké výkony na ležícím pacientovi: xylazin 1,1 mg/kg ž.hm. pomalu

i.v., za 2-3 min ketamin 2,2 mg/kg ž.hm. rychle i.v. Ke spontánnímu ulehnutí dochází za 45 sekund až

3 min. Trvání anestézie je individuálně značně rozdílné od 4 do 30 minut. Anestézii je možno

prolongovat podáním 1/3 až 1/2 výchozích dávek v okamžiku známek probuzení.

Při kombinaci s chloralhydrátem se aplikuje 3-4 ml Rometaru/100 kg ž.hm. a 4-6

chloralhydrátu/100 kg ž.hm. Pro navození celkové injekční anestézie ke krátkodobým výkonům nebo

k úvodu do inhalační anestézie se aplikuje 0,5-0,8 mg xylazinu/kg ž.hm. i.v., za 3-5 min. guaifenesin

8-10 g/100 kg ž.hm. rychle a přísně i.v. a ihned thiopental 4-6 mg/kg ž.hm. i.v.

Skot: Dává se přednost nitrosvalovému podání. Při i.v. podání se redukuje i.m. dávka o 1/3 až 1/2 a

aplikuje se pomalu. Velikost nitrosvalové dávky se řídí stupněm požadovaného účinku.

Dávka I. - 0,25 ml Rometaru/100 kg ž.hm. i.m.: sedace pro uklidnění a malé zákroky v lokální

anestézii.

Dávka II. - 0,5 ml Rometaru/100 kg ž.hm. i.m.: středně silná sedace, slabší relaxace a analgézie.

Pacient může již ulehnout.

Dávka III. - 1 ml Rometaru/100 kg ž.hm. i.m. : velmi silná sedace s výraznou depresí CNS,

déletrvající svalová relaxace a středně silná analgézie, vhodná pro většinu chirurgických zákroků na

ležícím pacientovi (podle potřeby se doplní lokální anestézii).

Dávka IV. - 1,5 ml Rometaru/100 kg ž.hm. i.m.: navozuje stav celkové anestézie s výraznými

vedlejšími projevy (bradypnoe, bradykardie, tympanie, salivace). Používá se jen výjimečně.

Sedativní účinek Rometaru u skotu podle velikosti dávky a způsobu aplikace nastupuje po i.m.

podáníza 5-10 min., při i.v. podání za 1-3 min., trvá od 30 min. až do několika hodin.

Analgézie a myorelaxace trvá 45 až 90 minut.

Pes: Pro sedaci 1-3 mg xylazinu/kg ž.hm. (tj. 0,05-0,15 ml Rometaru/kg ž.hm.) i.m. po 24 hod.

hladovce a premedikaci atropinem 0,05 mg/kg ž.hm. s.c. nebo i.m. Dávkování u spodní hranice

rozmezí se volí pro pacienty staré, obézní, s vyšší hmotností a se zhoršeným zdravotním stavem. U

velkých plemen psů (doga, baset) se může příležitostně vyskytnout tympatie. V kombinaci s lokálními,

celkovými injekčními a inhalačními anestetiky pro bolestivá vyšetření, ošetření a operační výkony. V

kombinaci se dávky Rometaru i použitého anestetika redukují na jednu polovinu až třetinu.

Kočka: K sedaci 1-2 mg xylazinu/kg. ž.hm. (tj. 0,05-0,1 ml Rometaru/kg ž.hm.) s.c. nebo i.m. (dávka u

horní hranice rozmezí vyvolává depresi dechu) po nutné 24 až 36 hod. hladovce a premedikaci

atropinem. V době nástupu účinku dochází často k vomitu nebo dávivým nápinkám.

V kombinaci s injekčními anestetiky (nejčastěji s ketaminem) pro navození celkové anestézie k

provedení většiny chirurgických zákroků.

Jelen evropský: Xylazin po i.m. aplikaci dávky 1-2 mg/kg ž.hm. (tj .0.05-0,1 ml Rometaru/kg ž.hm.)

vyvolává silnou sedaci za 10-15 minut po podání. Dávka 3-4 mg xylazinu/kg ž.hm. i.m. působí

imobilizaci zvířat po dobu 40-60 minut.

Srnec: Srnec je na působení xylazinu velmi sensitivní. Dávky 0,5-1 mg xylazinu/kg ž.hm.(tj. 0,025-

0,05 ml Rometaru/kg ž.hm.) i.m. vyvolávají hlubokou sedaci, nezřídka již i imoblizaci, které lze

spolehlivě dosáhnout dávkou 1,5-2 mg xylazinu/kg ž.hm. i.m.

Daněk, muflon: Daněk evropský vykazuje vyšší rezistenci na působení xylazinu a je pro dosažení

znehybnění potřeba použít dávku v rozmezí 6-10 mg xylazinu/kg ž.hm. (tj. 0,3 - 0,5 ml Rometaru/kg

ž.hm.) i.m. Způsob použití: podkožně (s.c.), nitrosvalově (i.m.) a nitrožilně (i.v.).

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

V případě předávkování a tím spojené výrazné bradypnoe (snížení dechové frekvence) nebo až apnoe

(zástavě dechu) použít antagonisty xylazinu a to yohimbin v doporučované dávce 0,1 - 0,2 mg na kg

ž.hm. a tolazolin (Divascol Spofa inj.) v dávkování 1,5 mg na kg ž.hm.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso skotu a koní: 1 den.

Mléko skotu: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívat u dalších druhů zvířat, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení 28 dní.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Během nástupu účinku nesmí být zvířata rušena hlukem nebo jinými podněty. U ležícího skotu lze

předejít zdutí udržením zvířete v leže na sternu.

Při operaci v boční nebo hřbetní poloze je nutno udržovat hlavu níže, aby nedošlo k vdechnutí slin. V

průběhu znecitlivění nesmí být zvířata vystavena nízké nebo vysoké teplotě prostředí, která by mohla

působit jako přídatný stresový faktor. Udržování normální tělesné teploty je nezbytné zejména u

dlouhodobého znecitlivění. U koček a psů lze zvracení zabránit hladovkou trvající nejméně 12 hodin.

Přípravek nekombinovat s neuroleptiky.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Xylazin je agonista alpha-2 adrenergních receptorů a v závislosti na dávce vytváří sedativně-

hypnotický stav podobný spánku.

V případě náhodného pozření či sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k útlumu (sedaci) a změnám krevního tlaku.

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Po natažení požadovaného množství přípravku

z lahvičky do injekční stříkačky chraňte jehlu až do vlastní aplikace. V případě zasažení pokožky nebo

sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte

kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte

zasažené oko velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Podráždění, senzibilizace, kontaktní dermatitis a systémové účinky není možné po styku s kůží

vyloučit.

Pokud s přípravkem manipuluje těhotná žena, je třeba, aby dodržovala zvýšenou obezřetnost,

aby nedošlo k sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, protože by mohlo po náhodné

systémové expozici dojít ke kontrakci dělohy a poklesu krevního tlaku plodu.

Informace pro lékaře:

Xylazin je agonista alpha-2 adrenergních receptorů, jehož toxicita může způsobovat klinické účinky

zahrnující sedaci, útlum dýchání a koma, bradykardii, hypotenzi, suchost úst a hyperglykémii. Byly

hlášeny rovněž komorové arytmie. Respirační a hemodynamické příznaky by měly být léčeny

symtomaticky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Nejvnímavější vůči xylazinu jsou přežvýkavci. Koně, psi a kočky jsou ve srovnání s přežvýkavci 10x

méně citliví. Skot toleruje trojnásobek doporučované dávky, koně a psi až desetinásobek. Existují i

značné rozdíly v citlivosti uvnitř druhu. Přípravek je neúčinný u prasat.

Při použití přípravku v období laktace nebylo prokázáno přímé negativní ovlivnění mláďat.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ROMETAR 20 mg/ml injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Xylazinum (ut Xylazini hydrochloridum) 20 mg

Pomocné látky:

Methylparaben (E218)

0,7 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý bezbarvý roztok, bez viditelných částic.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Koně, skot, psi, kočky, zoo zvířata (jelen, srnec, daněk).

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Sedace pro vyšetření a méně bolestivé úkony (např. k zklidnění před přesuny, vážením,

rentgenováním, ošetřením paznehtů i odstraněním cizích těles z jícnu u velkých zvířat atd.).

Pro bolestivé zákroky v kombinaci s lokálními anestetiky (na př. odrohování, ošetření panaricia,

císařský řez). U skotu se používá samotný ve vyšším dávkování, pro střední a náročnější úkony, u

ostatních zvířat v kombinaci s analgetiky, hypnotiky, injekčními anestetiky a myorelaxanciemi. Při

kombinaci se dávky xylazinu a použitého anestetika redukují.

4.3

Kontraindikace

Vysoký stupeň březosti, dilatace a torze žaludku, obturace jícnu. Obezřetnost u pacientů s poruchami

oběhu, dýchání, jaterní a ledvinové funkce. U psů a koček diabetes mellitus a onemocnění provázené

zvracením.

Ochranná lhůta pro potravinová zvířata se vztahuje pouze na použití xylazinu bez dalších kombinací

léčiv.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejvnímavější vůči xylazinu jsou přežvýkavci. Koně, psi a kočky jsou ve srovnání s přežvýkavci 10x

méně citliví. Skot toleruje trojnásobek doporučované dávky, koně a psi až desetinásobek. Existují i

značné rozdíly v citlivosti uvnitř druhu. Přípravek je neúčinný u prasat.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Během nástupu účinku nesmí být zvířata rušena hlukem nebo jinými podněty. U ležícího skotu lze

předejít tympanii udržením zvířete v leže na sternu

Při operaci v laterální nebo dorsální poloze je nutno udržovat hlavu níže, aby nedošlo k vdechnutí slin.

V průběhu anestézie nesmí být zvířata vystavena nízké nebo vysoké teplotě prostředí, která by mohla

působit jako přídatný stresový faktor. Udržování normální tělesné teploty je nezbytné zejména u

dlouhodobé anestezie. U koček a psů lze zvracení zabránit hladovkou trvající nejméně 12 hodin.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Xylazin je agonista alpha-2 adrenergních receptorů a v závislosti na dávce vytváří sedativně-

hypnotický stav podobný spánku.

V případě náhodného pozření či sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k útlumu (sedaci) a změnám krevního tlaku.

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Po natažení požadovaného množství přípravku

z lahvičky do injekční stříkačky chraňte jehlu až do vlastní aplikace. V případě zasažení pokožky nebo

sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte

kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte

zasažené oko velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Podráždění, senzibilizace, kontaktní dermatitis a systémové účinky není možné po styku s kůží

vyloučit.

Pokud s přípravkem manipuluje těhotná žena, je třeba, aby dodržovala zvýšenou obezřetnost,

aby nedošlo k sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, protože by mohlo po náhodné

systémové expozici dojít ke kontrakci dělohy a poklesu krevního tlaku plodu.

Informace pro lékaře:

Xylazin je agonista alpha-2 adrenergních receptorů, jehož toxicita může způsobovat klinické účinky

zahrnující sedaci, útlum dýchání a koma, bradykardii, hypotenzi, suchost úst a hyperglykémii. Byly

hlášeny rovněž komorové arytmie. Respirační a hemodynamické příznaky by měly být léčeny

symtomaticky.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Po intravenózní aplikaci přechodné snížení krevního tlaku a pokles respirace, bradykardie a bradypnoe

(způsobená pomalým vedením vzruchu), potlačení termoregulace s poklesem teploty. U koní a skotu

při vyšším dávkování se snižuje tonus a motilita trávicího ústrojí. U březích zvířat se zvyšuje

kontraktilita dělohy. V době působení xylazinu dochází u skotu a kočky (zřídka u psa) ke zvýšené

salivaci, mikci a defekaci, u psů a koček v době nástupu účinku ke zvracení. Přechodně se vyskytuje

hyperglykemie.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Přípravek se nesmí používat ve vysokém stupni březosti (poslední trimestr).

V období laktace nebylo prokázáno přímé negativní ovlivnění mláďat.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Přípravek nekombinovat s neuroleptiky.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Závisí na druhu zvířete, způsobu podání a na požadované hloubce účinku. Působení xylazinu lze

prolongovat reaplikací 1/3 až 1/2 výchozí dávky.

Kůň: Samotný Rometar se aplikuje v dávkách 0,6 - 1 mg xylazinu/kg ž.hm. (tj.3-5 ml Rometaru/100

kg ž.hm.) pomalu i.v. Rychlé nitrožilní podání může přechodně vyvolat hypotenzi a excitaci. V době

maximálního účinku za 2-5 min. po injekčním podání je vyjádřena individuálně rozdílná sedace, při

dávkování u horní hranice rozmezí myorelaxace projevující se ataxií a jen nevýraznou analgézií. U

neklidných, rozrušených a nervózních koní bývá zklidnění někdy nedostatečné.

Účinek přípravku trvá 20-30 min. a odeznívá za 60 min.

Při i.m. podání xylazinu v dávkách 7,5-10 ml/100 kg. ž.hm. bývá účinek slabý.

Pro bolestivá vyšetřování, ošetření a chirurgické výkony na stojícím nebo ležícím pacientovi se

přípravek podává v kombinaci s analgetiky, hypnotiky, injekčními a inhalačními anestetiky.

Nejužívanější kombinace pro krátké výkony na ležícím pacientovi: xylazin 1,1 mg/kg ž.hm. pomalu

i.v., za 2-3 min ketamin 2,2 mg/kg ž.hm. rychle i.v. Ke spontánnímu ulehnutí dochází za 45 sekund až

3 min. Trvání anestézie je individuálně značně rozdílné od 4 do 30 minut. Anestézii je možno

prolongovat podáním 1/3 až 1/2 výchozích dávek v okamžiku známek probuzení.

Při kombinaci s chloralhydrátem se aplikuje 3-4 ml Rometaru/100 kg ž.hm. a 4-6

chloralhydrátu/100 kg ž.hm. Pro navození celkové injekční anestézie ke krátkodobým výkonům nebo

k úvodu do inhalační anestézie se aplikuje 0,5-0,8 mg xylazinu/kg ž.hm. i.v., za 3-5 min. guaifenesin

8-10 g/100 kg ž.hm. rychle a přísně i.v. a ihned thiopental 4-6 mg/kg ž.hm. i.v.

Skot: Dává se přednost nitrosvalovému podání. Při i.v. podání se redukuje i.m. dávka o 1/3 až 1/2 a

aplikuje se pomalu. Velikost nitrosvalové dávky se řídí stupněm požadovaného účinku.

Dávka I. - 0,25 ml Rometaru/100 kg ž.hm. i.m.: sedace pro uklidnění a malé zákroky v lokální

anestézii.

Dávka II. - 0,5 ml Rometaru/100 kg ž.hm. i.m.: středně silná sedace, slabší relaxace a analgézie.

Pacient může již ulehnout.

Dávka III. - 1 ml Rometaru/100 kg ž.hm. i.m. : velmi silná sedace s výraznou depresí CNS,

déletrvající svalová relaxace a středně silná analgézie, vhodná pro většinu chirurgických zákroků na

ležícím pacientovi (podle potřeby se doplní lokální anestézii).

Dávka IV. - 1,5 ml Rometaru/100 kg ž.hm. i.m.: navozuje stav celkové anestézie s výraznými

vedlejšími projevy (bradypnoe, bradykardie, tympanie, salivace). Používá se jen výjimečně.

Sedativní účinek Rometaru u skotu podle velikosti dávky a způsobu aplikace nastupuje po i.m.

podáníza 5-10 min., při i.v. podání za 1-3 min., trvá od 30 min. až do několika hodin.

Analgézie a myorelaxace trvá 45 až 90 minut.

Pes: Pro sedaci 1-3 mg xylazinu/kg ž.hm. (tj. 0,05-0,15 ml Rometaru/kg ž.hm.) i.m. po 24 hod.

hladovce a premedikaci atropinem 0,05 mg/kg ž.hm. s.c. nebo i.m. Dávkování u spodní hranice

rozmezí se volí pro pacienty staré, obézní, s vyšší hmotností a se zhoršeným zdravotním stavem. U

velkých plemen psů (doga, baset) se může příležitostně vyskytnout tympatie. V kombinaci s lokálními,

celkovými injekčními a inhalačními anestetiky pro bolestivá vyšetření, ošetření a operační výkony. V

kombinaci se dávky Rometaru i použitého anestetika redukují na jednu polovinu až třetinu.

Kočka: K sedaci 1-2 mg xylazinu/kg. ž.hm. (tj. 0,05-0,1 ml Rometaru/kg ž.hm.) s.c. nebo i.m. (dávka u

horní hranice rozmezí vyvolává depresi dechu) po nutné 24 až 36 hod. hladovce a premedikaci

atropinem. V době nástupu účinku dochází často k vomitu nebo dávivým nápinkám.

V kombinaci s injekčními anestetiky (nejčastěji s ketaminem) pro navození celkové anestézie k

provedení většiny chirurgických zákroků.

Jelen evropský: Xylazin po i.m. aplikaci dávky 1-2 mg/kg ž.hm. (tj .0.05-0,1 ml Rometaru/kg ž.hm.)

vyvolává silnou sedaci za 10-15 minut po podání. Dávka 3-4 mg xylazinu/kg ž.hm. i.m. působí

imobilizaci zvířat po dobu 40-60 minut.

Srnec: Srnec je na působení xylazinu velmi sensitivní. Dávky 0,5-1 mg xylazinu/kg ž.hm.(tj. 0,025-

0,05 ml Rometaru/kg ž.hm.) i.m. vyvolávají hlubokou sedaci, nezřídka již i imoblizaci, které lze

spolehlivě dosáhnout dávkou 1,5-2 mg xylazinu/kg ž.hm. i.m.

Daněk, muflon: Daněk evropský vykazuje vyšší rezistenci na působení xylazinu a je pro dosažení

znehybnění potřeba použít dávku v rozmezí 6-10 mg xylazinu/kg ž.hm. (tj. 0,3 - 0,5 ml Rometaru/kg

ž.hm.) i.m. Způsob použití: Subkutánně, intramuskulárně, intravenózně.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V případě předávkování a tím spojené výrazné bradypnoe až apnoe použít antagonisty xylazinu a to

yohimbin v doporučované dávce 0,1 - 0,2 mg/kg ž.hm. a tolazolin v dávkování 1,5 mg/kg ž.hm.

4.11

Ochranné lhůty

Maso skotu a koní: 1 den.

Mléko skotu: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívat u dalších druhů zvířat, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Jiná hypnotika a sedativa ATCvet kód: QN05CM92

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Podle

velikosti

dávky,

způsobu

podání

druhu

zvířete

přípravek

různě

vyjádřené

sedativní,

analgetické,

anestetické

myorelaxační

působení.

Xylazin

výrazně

stimuluje

parasympatikus.

Vyvolává bradykardii s AV blokádou a zvyšuje citlivost myokardu ke

katecholaminům a tím napomáhá výskytu arytmií. Krevní tlak je zpočátku zvýšen, později dochází k

hypotenzi, která je výraznější po i. v. aplikaci. Ovlivnění dechu je jak druhově, tak individuálně

rozdílné. K poklesu dechové frekvence a minutového dechového objemu dochází u psa a kočky.

Následkem útlumu termoregulačních mechanismů se snižuje vnitřní tělesná teplota.

5.2

Farmakokinetické údaje

Resorpce xylazinu je rychlá, nástup účinku po intramaskulárním podání je do 5 - 10 minut a po

intravenózním nastupuje sedace za 1 - 5 minut. Vylučování se děje ze 70% trusem a ze 30% močí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Methylparaben

Chlorid sodný

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu 28 dní.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Skleněná injekční lahvička s propichovací zátkou o obsahu 50 ml, pertlovaná s kovovým uzávěrem.

Vloženo do kartonové skládačky.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

comm@bioveta.cz

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

99/192/85-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.9.1985, 2.9.1992, 30.12.1997, 3.4.2001, 10.10.2006

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace