Elaprase

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
idursulfázou
Dostupné s:
Shire Human Genetic Therapies AB
ATC kód:
A16AB09
INN (Mezinárodní Name):
idursulfase
Terapeutické skupiny:
Jiné zažívací trakt a produkty metabolismu,
Terapeutické oblasti:
Mukopolysacharidóza II
Terapeutické indikace:
Přípravek Elaprase je indikován pro dlouhodobou léčbu pacientů s Hunterovým syndromem (mukopolysacharidóza II, MPS II). V klinických studiích nebyly studovány heterozygotní samice.
Přehled produktů:
Revision: 21
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000700
Datum autorizace:
2007-01-08
EMEA kód:
EMEA/H/C/000700

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

26-10-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

15-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

15-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

24-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

24-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

26-10-2016

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Elaprase 2 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

idursulfasum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Elaprase a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elaprase používat

Jak se přípravek Elaprase používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Elaprase uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Elaprase a k čemu se používá

Elaprase se používá jako náhrada enzymů u dětí a dospělých s Hunterovým syndromem

(mukopolysacharidóza II), u kterých je hladina enzymu iduronát-2-sulfatázy v těle nižší, než je

normální a pomáhá zlepšovat příznaky onemocnění. Jestliže trpíte Hunterovým syndromem, sacharid

zvaný glykosaminoglykan, který je obvykle v těle, štěpen není a pozvolna se hromadí v různých

buňkách Vašeho těla. To vede k jejich abnormální funkci a vyvolává tak problémy v různých

tělesných orgánech, což může vést k poškození tkání a poruchu funkce a selhání orgánů. Typické

orgány, kde se glykosaminoglykan akumuluje, jsou slezina, játra, plíce a pojivová tkáň. U některých

pacientů se glykosaminoglykan akumuluje také v mozku. Elaprase obsahuje léčivou látku zvanou

idursulfáza, která působí tak, že nahrazuje enzym, jehož hladina je nízká, a štěpí tento sacharid

v postižených buňkách.

Enzymová substituční terapie se obvykle podává jako dlouhodobá léčba.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elaprase používat

Nepoužívejte přípravek Elaprase

jestliže se u vás vyskytnou závažné nebo potenciálně život ohrožující reakce alergického typu na

idursulfázu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) a tyto není možné

kontrolovat odpovídající léčbou.

Upozornění a opatření

Před použitím tohoto léku se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Pokud se léčíte Elaprase, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky spojené s podáním infuze, v jejím

průběhu nebo až následně po infuzi (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky). Nejčastějšími příznaky jsou

svědění, vyrážka, kopřivka, horečka, bolesti hlavy, zvýšení krevního tlaku a zrudnutí. Ve většině

případů můžete stále dostávat tento lék, i když se tyto příznaky objeví. Pokud zaznamenáte takovou

reakci po podání tohoto léku, ihned kontaktujte lékaře. Mohou Vám být podána další léčiva, například

antihistaminika a kortikosteroidy, která pomohou reakce alergického typu léčit, či jim předejít.

Pokud se objeví závažné alergické reakce, Váš lékař okamžitě infuzi ukončí a zahájí vhodnou léčbu.

Je možné, že budete muset zůstat v nemocnici.

Charakter Vašeho genotypu (genetické složení všech aktivních genů v lidských buňkách, které určuje

specifické individuální charakteristiky jedince) může ovlivnit léčebnou odpověď na tento lék a také

Vaše riziko vzniku protilátek a nežádoucích účinků souvisejících s podáním infuze. V individuálních

případech může dojít ke vzniku tzv. neutralizačních protilátek, které mohou snižovat aktivitu

přípravku Elaprase a vaší odpovědi na léčbu. Dlouhodobé účinky vzniku protilátek na odpověď na

léčbu nebyly stanoveny. Poraďte se prosím se svým lékařem, pokud potřebujete další informace.

Uchovávání záznamu

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, zdravotnický pracovník má přehledně

zaznamenat název podaného přípravku a číslo šarže. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

zdravotnickým pracovníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Elaprase

Nejsou známy žádné interakce tohoto léku s jinými léky.

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento lék nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Elaprase obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 11,1 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční

lahvičce. To odpovídá 0,6 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro

dospělého.

3.

Jak se přípravek Elaprase používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem.

Tento lék Vám bude podáván pod dohledem lékaře nebo zdravotní sestry, kteří mají znalosti o léčbě

Hunterova syndromu nebo jiných dědičných metabolických poruch.

Doporučená dávka přípravku je infuze 0,5 mg (půl miligramu) na jeden kg Vaší tělesné hmotnosti.

Elaprase se musí před podáním zředit 9 mg/ml (0,9%) roztokem chloridu sodného. Po zředění se tento

lék podává do žíly (infuzí). Infuze normálně trvá 1 až 3 hodiny a bude opakována jednou týdně.

Použití u dětí a dospívajících

Doporučené dávkování u dětí a dospívajících je stejné jako u dospělých.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Elaprase, než jste měl(a)

Poraďte se se svým lékařem, pokud u Vás došlo k předávkování tímto přípravkem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Elaprase

Jestliže jste infuzi Elaprase vynechal(a), kontaktujte, prosím, svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní

sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Většina nežádoucích účinků je mírných až středně těžkých a jsou spojeny s podáním infuze, nicméně

některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Časem se počet těchto reakcí spojených s podáním

infuze snižuje.

Pokud máte potíže s dýcháním, a máte nebo nemáte namodralou kůži, ihned to sdělte svému lékaři

a vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů) jsou:

Bolesti hlavy

Zrudnutí

Dechová nedostatečnost, sípot

Bolest břicha, nevolnost, zvracení, častá a/nebo řídká stolice

Bolesti na hrudi

Kopřivka, vyrážka, svědění, zarudnutí kůže

Horečka

Reakce spojená s infuzí (viz bod „Upozornění a opatření“)

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) jsou:

Závratě, třes

Rychlý srdeční tep, nepravidelný srdeční tep, modravá kůže

Zvýšení krevního tlaku, pokles krevního tlaku

Dušnost, kašel, nízké hladiny kyslíku v krvi

Otok jazyka, zažívací potíže

Bolesti kloubů

Otok v místě infuze, otoky končetin, otok obličeje

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) jsou:

Zrychlené dýchání

Nežádoucí účinky, pro které není frekvence známá (nelze z dostupných údajů určit), jsou:

Závažné alergické reakce

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Elaprase uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Chraňte před mrazem

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je roztok zabarven nebo jsou v něm přítomny cizí

částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Elaprase obsahuje

Léčivou látkou je idursulfasum, což je forma lidského enzymu iduronát-2-sulfatázy. Idursulfáza je

produkována klonem lidských buněk pomocí technologie genového inženýrství (to znamená vpravení

genetické informace do lidských buněk v laboratoři, přičemž tyto buňky pak produkují požadovaný

produkt).

Jedna injekční lahvička obsahuje idursulfasum 6 mg. Jeden ml obsahuje idursulfasum 2 mg.

Pomocnými látkami jsou polysorbát 20, chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného,

monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného a voda pro injekci.

Jak přípravek Elaprase vypadá a co obsahuje toto balení

Tento lék je koncentrát pro infuzní roztok. Je dodáván ve skleněných injekčních lahvičkách jako čirý

až mírně opalescentní, bezbarvý roztok.

Jedna injekční lahvička obsahuje 3 ml koncentrátu pro infuzní roztok.

Elaprase je dodáván v baleních obsahujících 1, 4 a 10 injekčních lahviček v krabičce. Na trhu nemusí

být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Shire Human Genetic Therapies AB

Lindhagensgatan 120

112 51 Stockholm, Švédsko

Tel: +800 66838470

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Výrobce

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována .

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem

k vzácné povaze tohoto onemocnění nebylo možné získat o tomto léčivém přípravku úplné informace.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoliv nové informace týkající se

tohoto léčivého přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace

k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Instrukce pro použití a zacházení s přípravkem a pro jeho likvidaci

Vypočítejte, jak velká dávka má být podána a kolik injekčních lahviček Elaprase je potřeba.

Zřeďte celkové množství Elaprase koncentrátu pro infuzní roztok ve 100 ml 9 mg/ml (0,9%)

roztoku chloridu sodného na infuze. Doporučuje se aplikovat celkový objem infuze pomocí

0,2 µm in-line připojeného filtru. Sterilita připravovaného roztoku musí být pečlivě zajištěna,

protože Elaprase neobsahuje žádné konzervační ani bakteriostatická činidla, musí být dodržen

aseptický postup. Naředěný roztok by měl být promícháván jemně, nesmí se protřepávat.

Před podáním roztok vizuálně zkontrolujte, zda neobsahuje částice nebo není zabarven.

Neprotřepávejte.

Doporučuje se podávat přípravek co nejdříve po naředění. Chemická a fyzikální stabilita

naředěného roztoku byla prokázána po dobu 8 hodin při 25 °C

Nepodávejte infuzi Elaprase současně stejnou intravenózní cestou s jinými léčivými přípravky.

Pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být

zlikvidován v souladu s místními předpisy.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Elaprase 2 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje idursulfasum 6 mg. 1 ml obsahuje idursulfasum 2 mg*.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna lahvička obsahuje 0,482 mmol sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

*Idursulfáza je vyrobena technologií rekombinace DNA v kontinuální linii lidských buněk.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát).

Čirá až mírně opalescentní bezbarvá tekutina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Elaprase je indikován pro dlouhodobou léčbu pacientů s Hunterovým syndromem

(Mukopolysacharidóza II, MPS II).

Do klinických zkoušek nebyly zahrnuty heterozygotní ženy.

4.2

Dávkování a způsob podání

Tato léčba by měla probíhat pod dohledem lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka, který má

zkušenosti s léčbou pacientů s onemocněním MPS II a dalšími dědičnými metabolickými

onemocněními.

Dávkování

Elaprase se podává v dávce 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti 1 x týdně v intravenózní infuzi po dobu

3 hodin. Pokud se nevyskytnou žádné nežádoucí účinky spojené s podáním infuze, může být doba

podávání infuze postupně snížena až na 1 hodinu. (viz bod 4.4).

Návod k použití viz bod 6.6.

Infuze v domácím prostředí může být zvážena u pacientů, kteří již byli léčeni po dobu několika měsíců

na klinice a kteří infuze přípravku snášejí dobře. Infuze v domácím prostředí je třeba provádět pod

dohledem lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u pacientů starších než 65 let.

Pacienti s poruchou ledvin nebo jater

Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u pacientů s insuficiencí ledvin nebo jater (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Dávkování u dětí a mladistvých je stejné jako u dospělých, 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti týdně.

Způsob podání

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Závažná nebo život ohrožující hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1, pokud není hypersenzitivita kontrolovatelná.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Reakce spojené s infuzí

U pacientů léčených idursulfázou se mohou vyskytnout nežádoucí účinky spojené s podáním infuze

(viz bod 4.8). Nejčastější nežádoucí účinky pozorované během klinických zkoušek byly kožní reakce

(vyrážka, svědění, kopřivka), horečka, bolesti hlavy, hypertenze a zrudnutí. Tyto nežádoucí účinky

byly léčeny nebo mírněny zpomalením infuze, přerušením infuze nebo podáním léčivých přípravků

jako jsou antihistaminika, antipyretika, kortikosteroidy v nízké dávce (prednison nebo

metylprednisolon), nebo inhalací betamimetik. Během klinických studií nebyla u žádného pacienta

přerušena léčba kvůli nežádoucím účinkům spojených s podáním infuze.

Zvláštní pozornost by měla být věnována při podávání infuze pacientům trpících závažným

onemocněním dýchacích cest. Tito pacienti by měli být pečlivě sledováni a infuzní terapie by měla

probíhat v odpovídajících klinických podmínkách. Při léčbě těchto pacientů je třeba postupovat

opatrně a je nutné u nich dávku antihistaminik nebo jiných sedativ snížit, případně jejich podávání

pečlivě sledovat. V některých případech může být nezbytné použít přístroje pro řízené dýchání.

Odložení infuze by mělo být zváženo u pacientů s akutní horečnatou respirační chorobou. Pacienti

používající podpůrnou oxygenační terapii by ji měli mít připravenou pro případ nežádoucí reakce na

infuzi.

Anafylaktoidní/anafylaktické reakce

U některých pacientů léčených idursulfázou byly až několik let po zahájení léčby zjištěny

anafylaktoidní/anafylaktické reakce, které mohou být život ohrožující. Pozdní příznaky a známky

anafylaktoidních/anafylaktických reakcí byly zjištěny až 24 hodin po první reakci. Pokud se vyskytne

anafylaktoidní/anafylaktická reakce, je nutné okamžitě přerušit infuzi přípravku a zahájit příslušnou

léčbu a pozorování pacienta. Pro neodkladnou léčbu použijte aktuální standardní lékařské postupy.

Pacienti, u nichž dojde k těžké nebo refrakterní anafylaktoidní/anafylaktické reakci, mohou vyžadovat

delší klinické sledování. Při opakovaném podání idursulfázy pacientům, u nichž došlo

k anafylaktoidní/anafylaktické reakci, je nutné postupovat opatrně. Během infuzí by měl být

k dispozici odpovídajícím způsobem vyškolený personál a vybavení pro nouzovou resuscitaci (včetně

epinefrinu). Závažná a potenciálně život ohrožující hypersenzitivita je kontraindikací opětovného

podání, pokud není hypersenzitivita kontrolovatelná (viz bod 4.3).

Pacienti s kompletní delecí/výrazným přeskupením v genotypu

Pediatričtí pacienti s kompletní delecí/ výrazným přeskupením v genotypu mají vysokou

pravděpodobnost tvorby protilátek, včetně neutralizačních protilátek, jako odpověď na expozici

idursulfáze. Pacienti s tímto genotypem mají vyšší pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků

souvisejících s podáním infuze a tendenci vykazovat utlumenou odpověď při hodnocení dle poklesu

močového výdeje glykosaminoglykanů, velikosti jater a objemu sleziny ve srovnání s pacienty s

missense mutací v genotypu. Léčba pacientů musí být stanovena individuálně (viz bod 4.8).

Sodík

Tento přípravek obsahuje 0,482 mmol sodíku (nebo 11,1 mg) v jedné injekční lahvičce. To odpovídá

0,6 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který

činí 2 g sodíku.

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí léčivých přípravků s idursulfázou nebyly provedeny.

Vzhledem k tomu, že je idursulfáza metabolizována v buněčných lysosomech, není pravděpodobné, že

by byla součástí interakcí zprostředkovaných cytochromem P450.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání idursulfázy těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie

reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3).

Podávání idursulfázy v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se idursulfáza vylučuje do lidského mateřského mléka. Dostupné údaje u zvířat

prokázaly vylučování idursulfázy do mléka (viz bod 5.3). Riziko pro kojené novorozence /děti nelze

vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno

rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání idursulfázy.

Fertilita

V reprodukčních studiích u potkaních samců nebyly zaznamenány žádné účinky na samčí fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Idursulfáza nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky, hlášené během 52týdenní placebem kontrolované studie TKT024 fáze II/III u

32 pacientů léčených dávkou 0,5 mg/kg idursulfázy týdně, byly téměř ve všech případech

klasifikovány jako mírné až středně těžké. Nejčastější byly nežádoucí účinky spojené s podáním

infuze, z nichž 202 případů bylo hlášeno u 22 z 32 pacientů, kterým bylo celkem podáno 1580 infuzí.

U placebem léčené skupiny bylo 128 nežádoucích účinků spojených s podáním infuze hlášeno u 21

z 32 pacientů, kterým bylo celkem podáno 1612 infuzí. Výše uvedená čísla jsou pravděpodobně

nadhodnocena proti skutečnému výskytu nežádoucích účinků spojených s podáním infuze, protože

během jedné infuze mohlo dojít k více než jedné reakci v souvislosti s jejím podáním. Srovnávané

nežádoucí účinky hlášené ve skupině léčené placebem byly podobné v projevech i závažnosti jako ve

skupině léčené Elaprase. Nejčastější nežádoucí účinky spojené s podáním infuze byly kožní projevy

(vyrážka, svědění, kopřivka a erytém), horečka, zrudnutí, sípot, dyspnoe, bolesti hlavy, zvracení,

bolesti břicha, nauzea a bolest na hrudi. Četnost nežádoucích účinků spojených s podáním infuze

klesala s délkou pokračující léčby.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce 1 s informací uvedenou pod třídou orgánových systémů a

frekvencí. Frekvence jsou dány jako velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10) nebo méně časté

1/1000 až <1/100). Výskyt nežádoucího účinku u jednoho pacienta je definován jako častý,

vzhledem k počtu léčených pacientů. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle

klesající závažnosti. V tabulce jsou také uvedeny nežádoucí účinky, které byly hlášené pouze během

období po uvedení přípravku na trh, a to ve skupině četnosti „není známo“ (z dostupných údajů nelze

určit).

Tabulka 1: Nežádoucí reakce z klinických studií a zkušeností po uvedení na trh u pacientů

léčených přípravkem Elaprase

Třídy

orgánových

systémů

Nežádoucí účinky (obvyklé výrazy)

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo

Poruchy imunitního systému

Anafylaktoidní/

anafylaktické

reakce

Poruchy nervového systému

bolesti hlavy

závratě, třes

Srdeční poruchy

cyanóza, arytmie,

tachykardie

Cévní poruchy

zrudnutí

hypertenze,

hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

sípot, dyspnoe

hypoxie,

bronchospasmus,

kašel

tachypnoe

Gastrointestinální poruchy

bolesti břicha,

nauzea, průjem,

zvracení

otok jazyka,

dyspepsie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

kopřivka, vyrážka,

svědění, erytém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

artralgie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

pyrexie, bolest na

hrudi

otok v místě

infuze, edém tváře,

periferní edém

Poranění, otravy a procedurální komplikace

reakce spojená

s infuzí

Popis vybraných nežádoucích účinků

Celkově ve všech klinických studiích byly hlášeny závažné nežádoucí účinky celkem u 5 pacientů,

kteří dostávali 0,5 mg/kg týdně, nebo každý druhý týden. Čtyři pacienti prodělali hypoxickou příhodu

během jedné nebo několika infuzí, která si u tří pacientů se závažným obstrukčním onemocněním

dýchacích cest v anamnéze vynutila kyslíkovou terapii (2 s již existující tracheostomií). Nejtěžší

případ se vyskytl u pacienta s horečnatým respiračním onemocněním a byl spojený s hypoxií během

infuze, což vyvolalo krátký záchvat. U čtvrtého pacienta, který měl méně závažné základní

onemocnění, došlo krátce po přerušení infuze ke spontánnímu zlepšení. Tyto příhody se při dalších

infuzích neopakovaly s tím, že infuze byly podány s menší rychlostí a před infuzemi byla podána

premedikace, obvykle malé dávky kortikoidů, antihistaminik a inhalace betamimetik. U pátého

pacienta, který měl kardiopatii, byly během studie diagnostikovány předčasné ventrikulární komplexy

a plicní embolie.

Po registraci přípravku byly hlášeny anafylaktoidní/anafylaktické reakce (viz bod 4.4).

Pacienti s úplnou delecí/výrazným přeskupením v genotypu mají vyšší pravděpodobnost vzniku

nežádoucích účinků souvisejících s podáním infuze (viz bod 4.4).

Imunogenicita

Celkově ve 4 klinických studiích (TKT008, TKT018, TKT024 a TKT024EXT) došlo někdy během

sledování u 53/107 pacientů (50 %) ke vzniku protilátek IgG proti idursulfáze. Celková četnost nálezu

neutralizujících protilátek byla 26/107 pacientů (24 %).

V post-hoc analýze imunogenity u dat ze studií TKT024/024EXT mělo 51 % (32/63) pacientů

léčených pomocí 0,5 mg/kg idursulfázy týdně alespoň 1 krevní vzorek pozitivní na protilátky proti

idursulfáze a 37 % (23/63) bylo pozitivních na protilátky v minimálně 3 následných studijních

návštěvách. Dvacet jedna procent (13/63) bylo pozitivních na neutralizační protilátky minimálně

jednou a 13 % (8/63) bylo pozitivních na neutralizační protilátky při minimálně 3 následných

studijních návštěvách.

Klinická studie HGT-ELA-038 hodnotila imunogenicitu u dětí ve věku 16 měsíců až 7,5 let. Během

studie trvající 53 týdnů byl 67,9 % (19 z 28) pacientů odebrán alespoň jeden krevní vzorek, který byl

v testu pozitivní na protilátky proti idursulfáze, a 57,1 % (16 z 28) pacientů mělo pozitivní výsledky

na protilátky při alespoň třech po sobě jdoucích návštěvách v rámci studie. Padesát čtyři procent

pacientů mělo pozitivní výsledky testů na neutralizační protilátky alespoň jednou a polovina pacientů

měla pozitivní výsledky testů na neutralizační protilátky v alespoň třech po sobě jdoucích studijních

návštěvách.

U všech pacientů s kompletní delecí/výrazným přeskupením v genotypu došlo k tvorbě protilátek a

většina z nich (7/8) měla pozitivní výsledky na neutralizační protilátky minimálně ve 3 po sobě

jdoucích vyšetřeních. U všech pacientů s genotypem s posunovou mutací/ mutací splice site došlo k

tvorbě protilátek a 4/6 měli pozitivní testy na neutralizační protilátky minimálně ve 3 po sobě jdoucích

studijních návštěvách. Pacienti s negativními protilátkami byli zjištěni výhradně u skupiny

s genotypem missense mutace (viz body 4.4 a 5.1).

Pediatrická populace

Nežádoucí účinky hlášené u pediatrické populace byly všeobecně podobné jako nežádoucí účinky

hlášené u dospělých osob.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

K dispozici jsou pouze omezené informace týkající se předávkování přípravkem Elaprase. Podle

dostupných údajů může u některých pacientů v důsledku předávkování dojít k anafylaktoidní reakci

(viz body 4.3 a 4.4).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiné přípravky pro trávicí trakt a metabolismus – enzymy, ATC kód:

A16AB09.

Mechanismus účinku

Hunterův syndrom je onemocnění s vazbou na X-chromozom, způsobené nedostatečnou hladinou

lysosomálního enzymu iduronát-2-sulfatázy. Funkce iduronát-2-sulfatázy je katabolismus

glykosaminoglykanů (GAG) dermatansulfátu a heparansulfátu odštěpením sulfátu z vazby na

oligosacharidy. V důsledku chybějícího nebo defektního enzymu iduronát-2-sulfatázy u pacientů s

Hunterovým syndromem dochází k progresivní akumulaci glykosaminoglykanů v buňkách, což vede k

buněčnému městnání, organomegálii, poškození tkání a dysfunkci orgánových systémů.

Idursulfáza je čištěná forma lysosomálního enzymu iduronát-2-sulfatázy, produkovaná v linii lidských

buněk, který je analogický přirozeně se vyskytujícímu enzymu, umožňující lidský glykosylační profil.

Idursulfáza je vylučována jako glykoprotein, který je složen z 525 aminokyselin a obsahuje 8 N-

vazebných glykosylačních míst, které jsou obsazeny komplexními, hybridními oligosacharidovými

řetězci bohatými na manózu. Idursulfáza má molekulární hmotnost přibližně 76 kD.

Léčba pacientů s Hunterovým syndromem intravenózním podáním idursulfázy spočívá v dodání

exogenního enzymu, který vstupuje do buněčných lysosomů. Rezidua manóza-6-fosfátu (M6P) na

oligosacharidových řetězcích umožňují specifickou vazbu enzymu na M6P receptory na buněčném

povrchu, což vede k pronikání enzymu do buňky, kde směřuje do intracelulárních lysosomů a následně

katabolizuje nahromaděný GAG.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bezpečnost a účinnost přípravku Elaprase byla prokázána ve třech klinických studiích: dvou

randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích (TKT008 a TKT024) u dospělých a

dětí ve věku starších 5 let a jedné otevřené bezpečnostní studii (HGT-ELA-038) u dětí ve věku od

16 měsíců do 7,5 roku.

Celkem 108 mužských pacientů s Hunterovým syndromem s širokým spektrem příznaků bylo

zařazeno do dvou randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studií, 106 pokračovalo v

léčbě ve dvou otevřených rozšířených studiích.

Studie TKT024

Ve 52týdenní, randomizované, dvojitě slepé a placebem kontrolované klinické studii, dostávalo

96 pacientů ve věku 5 až 31 let buď Elaprase 0,5 mg/kg jedenkrát týdně (n=32) nebo 0,5 mg/kg

jedenkrát za 14 dní (n=32), nebo placebo (n=32). Studie zahrnovala pacienty s dokumentovanou

funkční insuficiencí iduronát-2-sulfatázy, dále s FVC menším než 80 % předpokládané hodnoty a

pacienty se širokým spektrem závažnosti onemocnění.

Základním cílovým parametrem efektivity bylo dvousložkové kombinované skóre, založené na součtu

stupně změn od začátku do konce studie. Měřítkem vytrvalosti byla vzdálenost, kterou lze ujít během

šesti minut (6minutový test chůze neboli 6MWT) a měřítkem funkce plic bylo procento předpokládané

vitální kapacity plic (FVC). Na konci studie byl v tomto cílovém parametru signifikantní rozdíl mezi

pacienty léčenými jedenkrát týdně a mezi pacienty, kterým bylo podáváno placebo (p=0,0049).

Doplňkové analýzy klinické prospěšnosti byly provedeny na jednotlivých komponentách složeného

skóre cílového parametru: na celkových změnách FVC, změnách v hladině GAG v moči, na objemu

jater a sleziny, měření maximálního expiračního objemu za 1 sekundu (FEV

) a změna hmotnosti levé

komory (LVM). Výsledky jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2. Výsledky pivotní klinické studie s dávkou 0,5 mg/kg týdně (studie TKT024)

Cílový parametr

52 týdnů léčby

0,5 mg/kg týdně

Marginálně vážený (ZH: zjištěná

hranice) průměr (Standardní

chyba)

Rozdíl průměrů

léčby ve srovnání

s placebem

(Standardní

chyba)

Hodnota-P

(ve srovnání s

placebem)

Idursulfáza

Placebo

kombinace

(6MWT a %FVC)

74,5 (4,5)

55,5 (4,5)

19,0 (6,5)

0,0049

6MWT (m)

43,3 (9,6)

8,2 (9,6)

35,1 (13,7)

0,0131

% předpokládané

4,2 (1,6)

-0,04 (1,6)

4,3 (2,3)

0,0650

FVC absolutní

objem (l)

0,23 (0,04)

0,05 (0,04)

0,19 (0,06)

0,0011

Hladiny GAG v

moči (μg GAG/mg

kreatininu)

-223,3 (20,7)

52,23 (20,7)

-275,5 (30,1)

<0,0001

% změna objemu

jater

-25,7 (1,5)

-0,5 (1,6)

-25,2 (2,2)

<0,0001

% změna objemu

sleziny

-25,5 (3,3)

7,7 (3,4)

-33,2 (4,8)

<0,0001

Ve skupině pacientů léčených 1 x týdně mělo zvýšení v FEV

o alespoň 0,2 l na konci nebo před

koncem studie celkem 11 pacientů ze 31 (36 %) ve srovnání s 5 pacienty z 31 (16 %) ve skupině

pacientů, kterým bylo podáváno placebo, což prokazuje zlepšení obstrukce dýchacích cest

v souvislosti s podávanou dávkou. Pacienti ve skupině léčené 1 x týdně měli na konci studie průměrné

zlepšení FEV1 o 15 %, což je klinicky signifikantní.

U 50 % pacientů léčených 1 x týdně se hladina GAG v moči normalizovala na hodnoty pod horní

hranicí rozmezí normálních hodnot (tj. 126,6 µg GAG/mg kreatininu).

U 80 % (tj. u 20 pacientů) z 25 pacientů se zvětšením jater na počátku studie, kteří byli léčeni 1x

týdně, došlo ke konci studie ke zmenšení velikosti jater na hodnoty v normálním rozmezí hodnot.

U 3 z 9 pacientů se zvětšením sleziny na počátku léčby, kteří byli léčeni 1 x týdně, bylo na konci

studie dosaženo normalizace objemu sleziny.

Přibližně polovina pacientů ve skupině léčené 1 x týdně (15 ze 32, tj. 47 %) mělo na začátku studie

hypertrofii levé komory, definovanou jako LVM index

103 g/m

Šest těchto pacientů (40 %) na

konci studie dosáhlo normálních hodnot LVM.

V prodloužení této studie (TKT024EXT) byla pacientům idursulfáza podávána jedenkrát týdně až po

dobu 3,2 let.

U pacientů, kteří byli ve studii TKT024 původně randomizováni do skupiny, které byla idursulfáza

podávána jednou týdně, bylo maximálního prodloužení vzdálenosti (střední hodnota), kterou pacienti

byli schopni ujít za šest minut, dosaženo ve 20. měsíci a střední procentní předpokládaná FVC dosáhla

nejvyšší hodnoty v 16. měsíci.

U všech pacientů bylo statisticky významné střední zvýšení vzdálenosti dosažené v šestiminutovém

testu (6MWT) v porovnání se vstupními hodnotami (hodnotami ze začátku léčby ve studii TKT024

pro pacienty dostávající v rámci této studie idursulfázu a hodnotami z 53. týdne pro pacienty

dostávající ve studii TKT024 placebo) zaznamenáno ve většině hodnocených časových bodů. Změny

vzdáleností (měřeno střední hodnotou a procentní změnou) byly významné a střední hodnoty těchto

změn se pohybovaly v rozmezí 13,7m až 41,5m (maximum ve 20. měsíci) a procentní zvýšení mezi

6,4 % resp. 13,3 % (maximum ve 24. měsíci). U pacientů, kteří během původní studie TKT024

dostávali léčbu jedenkrát týdně, se ušlá vzdálenost zvýšila ve větším rozsahu než u pacientů ze

zbývajících 2 léčebných skupin, a to ve většině zkoumaných časových bodů.

Střední procentní předpokládaná FVC se u všech pacientů významně zvýšila v 16. měsíci, i když do

36. měsíce poklesla k hodnotám podobným hodnotám na začátku léčby. Pacienti s nejtěžšími

poruchami plicní funkce začátku studie (měřeno jako procento předpokládané FVC) měli tendenci

k nejmenšímu zlepšení.

Pro každou z předchozích léčebných skupin ze studie TKT024 a pro všechny léčebné skupiny bylo při

většině kontrol zaznamenáno statisticky významné zvýšení absolutního objemu FVC v porovnání

s výchozími hodnotami. Střední změna se pohybovala mezi 0,07 l až 0,31 l a procentní změna mezi

6,3 % až 25,5 % (maximum ve 30. měsíci). Střední a procentní změna oproti výchozím hodnotám byla

největší u skupiny pacientů ze studie TKT024, kteří dostávali dávku jedenkrát týdně, a to ve všech

časových bodech.

Při závěrečné kontrole mělo konečnou normalizovanou hladinu GAG v moči, která se nacházela pod

horní hranicí normálu, 21/31 pacientů ze skupiny studie TKT024 dostávajících idursulfázu jednou

týdně, 24/32 pacientů ze skupiny studie TKT024 dostávajících idursulfázu každý druhý týden a 18/31

pacientů ze studie TKT024 dostávajících placebo. Změna hladiny GAG v moči byla nejčasnějším

projevem klinického zlepšení při léčbě idursulfázou a největší snížení hladiny GAG v moči bylo

zaznamenáno během prvních čtyř měsíců léčby u všech léčebných skupin; změna mezi 4. a 36.

měsícem byla malá. Čím vyšší byla hladina GAG v moči na začátku studie, tím větší bylo snížení

hladin GAG v moči při léčbě idursulfázou.

Zmenšení objemu jater a sleziny zaznamenané na konci studie TKT024 (v 53. týdnu) přetrvalo u všech

pacientů během prodloužené studie (TKT024EXT) bez ohledu na to, do které předchozí léčebné

skupiny byli zařazeni. U 73 % (52 ze 71) pacientů s hepatomegalií na začátku léčby se objem jater

navrátil k normálním hodnotám do 24. měsíce. Navíc se průměrný objem jater snížil do téměř

maximální míry do 8. měsíce u všech dříve léčených pacientů; mírné zvýšení bylo pozorováno v 36.

měsíci. Snížení průměrného objemu jater bylo zaznamenáno bez ohledu na věk, závažnost

onemocnění, stav IgG protilátek nebo stav neutralizujících protilátek. Objem sleziny se navrátil

k normálním hodnotám do 12. a 24. měsíce u 9,7 % pacientů se zvětšenou slezinou, kteří ve studii

TKT024 dostávali idursulfázu jednou týdně.

Střední hodnota indexu hmotnosti levé komory srdeční (LVMI) zůstal u každé léčebné skupiny ze

studie TKT024 stabilní po dobu 36 měsíců léčby idursulfázou.

V post-hoc analýze imunogenity u studií TKT024 a TKT024EXT (viz bod 4.8) bylo prokázáno, že

mají pacienti buď „mis-sense“ mutaci nebo posunovou (frameshift) nebo nonsense mutaci. Po

105 týdnech expozice idursulfáze neovlivnil protilátkový status ani genotyp pokles ve velikosti jater a

sleziny, ani vzdálenost v 6-minutovém testu chůze nebo měření vynucené vitální kapacity. Pacienti, u

nichž byly pozitivní protilátky, vykazovali menší pokles močového výdeje glykosaminoglykanů než

pacienti bez protilátek. Dlouhodobější účinky vzniku protilátek na klinické výsledky nebyly

stanoveny.

Studie HGT-ELA-038

Toto byla otevřená, multicentrická, jednoramenná studie hodnotící podávání infuzí idursulfáze u

chlapců s Hunterovým syndromem ve věku od 16 měsíců do 7,5 roku.

Léčba idursulfázou vedla až k 60% poklesu výdeje glykosaminoglykanů v moči a ke zmenšení

velikosti jater a sleziny: výsledky byly srovnatelné s výsledky ve studii TKT024. Pokles byl zjevný v

18. týdnu a byl udržován do 53. týdne. Pacienti, u nichž došlo k vývoji vysokého titru protilátek, měli

menší odpověď na idursulfázu hodnocený výdejem glykosaminoglykanů v moči a velikostí jater a

sleziny.

Analýzy genotypů pacientů ve studii HGT-ELA-038

Pacienti byli klasifikováni do následujících skupin: missense mutace (13), kompletní delece/výrazné

přeskupení (8) a posunová/splice site mutace (5). Jeden pacient nebyl klasifikován/byl

neklasifikovatelný.

Genotyp s kompletní delecí/výrazným přeskupením byl nejčastěji spojen s vznikem vysokého titru

protilátek a neutralizačních protilátek proti idursulfáze a vykazoval nejpravděpodobněji utlumenou

odpověď na léčivý přípravek. Nebylo však možné přesně předpovědět individuální klinický výsledek

na základě protilátkové odpovědi nebo genotypu.

Žádná klinická data nedokazují zlepšení neurologických projevů onemocnění.

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem

k vzácné povaze onemocnění, pro které je indikován, nebylo možné získat úplné informace o

přínosech a rizicích tohoto léčivého přípravku.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nově dostupné informace a

tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Idursulfáza je vychytávána prostřednictvím vazeb na selektivní receptory, včetně receptorů pro

manózo-6-fosfát. Po proniknutí do buněk je lokalizována do celulárních lysosomů, čímž je distribuce

tohoto proteinu omezena. Idursulfáza je odbourávána pomocí celkem dobře prostudovaného

mechanismu hydrolýzy proteinů, jehož produktem jsou malé peptidy a aminokyseliny. Při

nedostatečnosti funkce ledvin nebo jater se tedy nepředpokládá ovlivnění farmakokinetiky idursulfázy.

Farmakokinetické parametry měřené během první infuse v 1. týdnu studie TKT024 (rameno s

0,5 mg/kg týdně) a HGT-ELA-038 jsou uvedeny v tabulce 3 a tabulce 4 níže jako funkce věku, resp

tělesné hmotnosti.

Tabulka 3. Farmakokinetické parametry v 1. týdnu jako funkce věku ve studiích TKT024 a

HGT-ELA-038

Studie

HGT-ELA-038

TKT024

Věk (roky)

1,4 až 7,5

(n=27)

5 až 11

(n=11)

12 až 18

(n=8)

> 18

(n=9)

(μg/ml)

Průměr ± SD

1,3 ± 0,8

1,6 ± 0,7

1,4 ± 0,3

1,9 ± 0,5

0-∞

(min*μg/ml)

Průměr ± SD

224,3 ± 76,9

238 ± 103,7

196 ± 40,5

262 ± 74,5

(ml/min/kg)

Průměr ± SD

2,4 ± 0,7

2,7 ± 1,3

2,8 ± 0,7

2,2 ± 0,7

(ml/kg)

Průměr ± SD

394 ± 423

217 ± 109

184 ± 38

169 ± 32

Pacienti ve studii TKT024 a HGT-ELA-038 byli také stratifikováni do pěti hmotnostních kategorií,

které jsou uvedené v následující tabulce:

Tabulka 4. Farmakokinetické parametry v 1. týdnu jako funkce tělesné hmotnosti ve studiích

TKT024 a HGT-ELA-038

Tělesná

hmotnost (kg)

<20

(n=17)

≥ 20 a < 30

(n=18)

≥ 30 a < 40

(n=9)

≥ 40 a < 50

(n=5)

≥ 50

(n=6)

(μg/ml)

Průměr ± SD

1,2 ± 0,3

1,5 ± 1,0

1,7 ± 0,4

1,7 ± 0,7

1,7 ± 0,7

Přečtěte si celý dokument

EMA/529536/2016

EMEA/H/C/000700

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Elaprase

idursulfasum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Elaprase.

Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek,

aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o registraci a doporučení ohledně podmínek

používání přípravku Elaprase.

Co je Elaprase?

Elaprase je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku idursulfázu. Je k dispozici ve formě

koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly).

K čemu se přípravek Elaprase používá?

Přípravek Elaprase se používá k léčbě pacientů s Hunterovým syndromem. Je určen k dlouhodobému

užívání.

Hunterův syndrom, který je rovněž znám pod názvem mukopolysacharidóza II, je vzácné dědičné

onemocnění, které primárně postihuje pacienty mužského pohlaví. U pacientů s Hunterovým

syndromem se nevytváří enzym zvaný iduronát-2-sulfatáza. Tento enzym je potřebný ke štěpení látek

v těle nazývaných glykosaminoglykany. Jelikož u pacientů s Hunterovým syndromem neprobíhá

štěpení těchto látek, dochází k jejich hromadění ve většině orgánů v těle a poškození těchto orgánů.

Důsledkem je široká škála příznaků, zejména obtíže s dýcháním a chůzí. Bez léčby se tyto příznaky

postupem času stávají závažnějšími.

Jelikož počet pacientů s Hunterovým syndromem je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se

vyskytující a přípravek Elaprase byl dne 11. prosince 2001 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná

onemocnění“.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak se přípravek Elaprase používá?

Léčba přípravkem Elaprase by měla probíhat pod dohledem lékaře nebo jiného zdravotnického

pracovníka, který má zkušenosti s léčbou pacientů s Hunterovým syndromem nebo jinými dědičnými

metabolickými onemocněními.

Přípravek Elaprase se podává každý týden prostřednictvím infuze do žíly, a to v dávce 0,5 mg na

kilogram tělesné hmotnosti. Infuze by měla být podávána po dobu 3 hodin. Pokud se však u pacienta

neobjeví reakce na infuzi (vyrážka, svědění, horečka, bolest hlavy, vysoký krevní tlak nebo návaly

horka), může být doba podávání infuze zkrácena na jednu hodinu.

Pacientům, kteří infuze dobře snášejí po dobu několika měsíců v prostředí kliniky, mohou být následně

infuze podávány v domácím prostředí. Podávání infuzí v domácím prostředí by mělo probíhat pod

dohledem lékaře nebo zdravotní sestry.

Jak přípravek Elaprase působí?

Léčivá látka v přípravku Elaprase, idursulfáza, je kopie lidského enzymu iduronát-2-sulfatáza.

Nahrazuje uvedený enzym, který u pacientů s Hunterovým syndromem chybí nebo je poškozený.

Přísun tohoto enzymu pacientům usnadní štěpení glykosaminoglykanů a zastaví jejich hromadění v

tkáních, čehož důsledkem je zlepšení příznaků onemocnění.

Jak byl přípravek Elaprase zkoumán?

Do hlavní studie přípravku Elaprase bylo zařazeno 96 mužských pacientů ve věku od 5 do 31 let,

přičemž přípravek byl porovnáván s placebem (léčbou neúčinným přípravkem). Hlavními měřítky

účinnosti byla funkce plic (tzv. vitální kapacita plic, což je maximální množství vzduchu, které pacient

dokáže vydechnout), a vzdálenost, kterou pacienti byli schopni ujít za dobu 6 minut, což je způsob

měření kombinovaných dopadů onemocnění na srdce, plíce, klouby a další orgány. Tato měření byla

provedena na začátku studie a po jednom roce léčby.

Jaký přínos přípravku Elaprase byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Elaprase vedl u pacientů ke zlepšení funkce plic i schopnosti chůze. V okamžiku zahájení

studie byli pacienti v průměru schopni za 6 minut ujít přibližně 395 metrů. Po jednom roce léčby byly

pacienti užívající přípravek Elaprase schopni ujít v průměru o 43 metrů více a pacienti užívající placebo

o 8 metrů více. Léčivý přípravek rovněž vedl ke zlepšení funkce plic, zatímco u pacientů užívajících

placebo bylo v tomto ohledu zaznamenáno nepatrné zhoršení.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Elaprase?

Nejčastější nežádoucí účinky přípravku Elaprase souvisí s podáváním infuze a zahrnují kožní reakce

(vyrážku nebo svědění), horečku, bolest hlavy, vysoký krevní tlak a návaly horka. Dalšími nežádoucími

účinky zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10 jsou sípání, dušnost (potíže s dýcháním), bolest

břicha (bolest žaludku), nauzea (pocit nevolnosti), dyspepsie (pálení žáhy), průjem, otok v místě

infuze a bolest na hrudi. U některých pacientů užívajících přípravek Elaprase se vyskytly závažné

alergické reakce. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Elaprase je

uveden v příbalové informaci.

Přípravek Elaprase nesmějí užívat osoby, které v minulosti prodělali závažnou nebo život ohrožující

alergickou (anafylaktickou) reakci na idursulfázu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku,

pokud není možné tuto alergii kontrolovat příslušnou léčbou. Pokud je přípravek podáván pacientů, u

Elaprase

Error! Unknown document property name.

strana 2/3

kterých se v minulosti objevila závažná alergická reakce, je třeba přípravek Elaprase používat s

opatrností a během infuze by měl být k dispozici vyškolený personál a zařízení potřebné k naléhavé

resuscitaci.

Na základě čeho byl přípravek Elaprase schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že zlepšení prokázaná v rámci studie, ač omezená, představují klinický

přínos v léčbě Hunterova syndromu. Výbor rozhodl, že přínosy přípravku Elaprase převyšují jeho rizika,

a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Přípravek Elaprase byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem ke vzácné

povaze Hunterova syndromu nebylo možné o přípravku Elaprase získat úplné informace. Evropská

agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace a tento souhrn bude podle

potřeby aktualizován.

Jaké informace o přípravku Elaprase nebyly dosud předloženy?

Společnost, která přípravek Elaprase uvádí na trh, bude zkoumat dlouhodobé účinky přípravku, a to

zejména na plíce, srdce a krevní cévy, a dále to, zda tělo produkuje protilátky, které by mohly ovlivnit

bezpečnost a účinnost přípravku.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Elaprase?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Elaprase, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Další informace o přípravku Elaprase

Evropská komise udělila přípravku Elaprase registraci platnou v celé Evropské unii dne 8. ledna 2007.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Elaprase je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Elaprase naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Elaprase vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 09-2016.

Elaprase

Error! Unknown document property name.

strana 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace