Clopidogrel Hexal

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
klopidogrel
Dostupné s:
Acino Pharma GmbH
ATC kód:
B01AC04
INN (Mezinárodní Name):
clopidogrel
Terapeutické skupiny:
Antitrombotické činidla
Terapeutické oblasti:
Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke
Terapeutické indikace:
Klopidogrel je indikován u dospělých k prevenci aterotrombotických příhod u pacientů po infarktu myokardu (proběhlém před několika dny až méně než před 35 dny), po ischemické cévní mozkové příhodě (od 7 dny až méně než před 6 měsíci) nebo prokázaným onemocněním periferních tepen;u pacientů s akutním koronárním syndromem:- Bez ST elevace akutní koronární syndrom (nestabilní angina pectoris nebo non-Q infarkt myokardu), včetně pacientů, kteří podstoupili stentu po perkutánní koronární intervenci, v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (ASA);- Elevace ST segmentu akutní infarkt myokardu, v kombinaci s ASA u medikamentózně léčených pacientů vhodných pro trombolytickou terapii. Pro další informace viz bod 5.
Přehled produktů:
Revision: 2
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/001139
Datum autorizace:
2009-07-28
EMEA kód:
EMEA/H/C/001139

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

26-07-2012

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBA

LOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Clopidogrel HEXAL 75 mg potahované tablety

Klopidogrelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Clopidogrel HEXAL a k čemu se užívá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clopidogrel HEXAL užívat

Jak se Clopidogrel HEXAL užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Clopidogrel HEXAL uchovávat

Další informace

1.

CO JE CLOPIDOGREL HEXAL A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Clopidogrel HEXAL obsahuje léčivou látku klopidogrel, která patří do skupiny léků zvaných

protidestičková léčiva. Krevní destičky (nazývané trombocyty) jsou velmi malá tělíska v krvi, která se

při srážení krve shlukují. Protidestičkové léky brání tomuto shlukování a snižují tak možnost vzniku

krevní sraženiny (procesu, který se nazývá trombóza).

Clopidogrel HEXAL se užívá k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů) tvořících se ve

zkornatělých tepnách (arteriích). Proces vzniku krevních sraženin v tepnách se nazývá aterotrombóza

a může vést k aterotrombotickým příhodám (jako např. mozková mrtvice, srdeční infarkt nebo smrt).

Clopidogrel HEXAL Vám byl předepsán, aby napomohl prevenci vzniku krevních sraženin a snížil

riziko těchto závažných příhod, protože:

-

trpíte kornatěním tepen (také známým jako ateroskleróza), a

-

prodělal(a) jste srdeční infarkt, mrtvici nebo máte onemocnění periferních tepen (špatný

průtok krve v pažích nebo nohou způsobený cévními uzávěry) nebo

-

prodělal(a) silnou bolest na hrudi, nazývanou "nestabilní anginu pectoris" nebo "infarkt

myokardu" (srdeční infarkt), které se projevily jako bolest na hrudi. V rámci léčby tohoto

onemocnění Vám možná byl do uzavřené nebo zúžené tepny umístěn stent (výztuž), aby se

obnovil plynulý tok krve. Váš lékař by Vám také měl předepsat kyselinu acetylsalicylovou

(látku přítomnou v mnoha lécích proti bolesti nebo na snížení horečky, stejně jako k

prevenci srážení krve).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KLOPIDOGREL

HEXAL UŽÍVAT

Neužívejte Clopidogrel HEXAL:

pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klopidogrel nebo některou z pomocných látek

přípravku Clopidogrel HEXAL;

pokud trpíte onemocněním, které je v současné době doprovázeno krvácením, např.

žaludeční vřed nebo krvácení do mozku;

Přípavek již není registrován

pokud trpíte závažnou poruchou jater;

Pokud si myslíte, že se Vás některé z uvedených potíží týkají nebo máte-li jakékoli jiné pochybnosti,

poraďte se, než začnete Clopidogrel HEXAL užívat, se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Clopidogrel HEXAL

je zapotřebí:

Pokud se Vás týká některá z níže uvedených situací, oznamte to svému lékaři předtím, než začnete

užívat Clopidogrel HEXAL:

-

máte zvýšené riziko krvácení např.:

-

onemocnění, při kterém je riziko vzniku vnitřního krvácení (např. žaludeční vřed) - krevní

poruchu, při které je zvýšena pravděpodobnost vzniku vnitřního krvácení (krvácení do

jakýchkoli tkání, orgánů nebo kloubů)

-

nedávné závažné zranění

-

nedávný chirurgický zákrok (včetně zubního)

-

plánovanou operaci (včetně zubní) v příštích 7 dnech.

-

pokud u Vás v uplynulých 7 dnech byla zjištěna krevní sraženina v cévách v mozku

(mozková mrtvice)

-

pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater.

Pokud užíváte Clopidogrel HEXAL:

Informujte svého lékaře v případě plánované operace (včetně zubního zákroku).

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás objeví změny zdravotního stavu

(rovněž známé jako trombotická trombocytopenická purpura nebo TTP) zahrnující

horečku a podkožní podlitiny, které mohou vypadat jako červené drobné tečky současně s

nebo bez nevysvětlitelné výrazné únavy, zmatenosti, žloutnutí kůže nebo očí (žloutenka)

(viz bod 4 MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY).

Pokud se říznete nebo jinak zraníte, může zástava krvácení trvat déle. To souvisí s

mechanismem účinku tohoto léku, který zabraňuje tvorbě krevních sraženin. V případě

lehkého poranění, jako třeba říznutí, poranění při holení, se obvykle není třeba obávat.

Přesto, pokud jste svým krvácením znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého

lékaře (viz bod 4 MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY).

Váš lékař může provést krevní testy.

Děti a dospívající

Clopidogrel HEXAL není určen pro podávání dětem nebo mladistvým.

Vzájem

né působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit užívání přípravku Clopidogrel HEXAL a naopak.

Zvláště byste měl(a) svého lékaře upozornit, pokud užíváte:

perorální antikoagulancia, tj. léčivé přípravky, které snižují srážení krve,

nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky obvykle používané k léčbě bolestivých a/nebo

zánětlivých stavů svalů nebo kloubů,

heparin nebo jakýkoliv další injekčně podávaný léčivý přípravek používaný ke snížení krevní

srážlivosti,

omeprazol, esomeprazol nebo cimetidin, léčivé přípravky používané k léčbě žaludečních obtíží,

flukonazol, vorikonazol, ciprofloxacin nebo chloramfenikol, což jsou léčivé přípravky k léčbě

bakteriálních a mykotických infekcí,

fluoxetin, fl

uvoxamin nebo m

oklobemid k léčbě deprese,

karbamazepin nebo oxkarbazepin, léčivé přípravky k léčbě určitých forem epilepsie,

tiklopidin, další protidestičkový lék.

Přípavek již není registrován

Pokud jste prodělal(a) silnou bolest na hrudi (nestabilní angina, srdeční infarkt), může Vám být

Clopidogrel HEXAL předepsán v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou, látkou přítomnou v mnoha

přípravcích používaných k úlevě od bolesti a snížení horečky. Příležitostné užití acetylsalicylové

kyseliny (ne více než 1000 mg kdykoli během 24 hodin) by většinou nemělo způsobit potíže, ale

dlouhodobé užívání za jiných podmínek byste měl(a) konzultovat s Vaším lékařem.

Užívání přípravku Clopidogrel HEXAL

s jídlem a pitím

Jídlo nemá vliv. Clopidogrel HEXAL může být užíván s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojení

Je vhodnější neužívat tento léčivý přípravek během těhotenství.

Pokud jste těhotná nebo můžete být těhotná, měla byste o tom, než začnete Clopidogrel HEXAL

užívat, říci svému lékaři nebo lékárníkovi. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Clopidogrel

HEXAL, ihned o tom informujte svého lékaře, neboť se užívání klopidogrelu během těhotenství

nedoporučuje.

Pokud užíváte tento léčivý přípravek, neměla byste kojit.

Jestliže kojíte nebo kojení plánujete, poraďte se před zahájení

m užívání tohoto léčivého p

řípravku se

svým lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že Clopidogrel HEXAL ovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla nebo

obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Clopidogrel HEXAL:

Clopidogrel HEXAL obsahuje hydrogenovaný ricinový olej, který může působit žaludeční problémy

nebo průjem.

3.

JAK SE CLOPIDOGREL HEXAL

UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Clopidogrel HEXAL

přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud jste prodělali těžkou bolest na hrudi (nestabilní angina pectoris nebo infarkt myokardu), lékař

Vám může předepsat Clopidogrel HEXAL

v dávce 300 mg (4 tablety po 75 mg) jednou na začátku

léčby. Poté je obvyklá dávka jedna 75 mg tableta Clopidogrel HEXAL

denně; k vnitřním

u užití spolu

s jídlem nebo sa

mostatně a každý den ve stejnou dobu

Měl(a) byste užívat Clopidogrel HEXAL

tak dlouho, dokud Vám jej bude lékař předepisovat.

Pokud užijete více přípravku Clopidogrel HEXAL, než byste měli

Vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovostní službu kvůli zvýšenému riziku

krvácení.

Pokud zapomenete Clopidogrel HEXAL užít

V případě, že zapomenete užít jednu léčebnou dávku a uvědomíte si to během 12 hodin poté, co dávku

běžně užíváte, užijte opomenutou tabletu ihned a další tabletu užijte v obvyklou dobu. V případě, že si

vzpomenete později než 12 hodin poté, co jste měl/a dávku užít, užijte následující dávku v obvyklou

dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Clopidogrel HEXAL

Nepřerušujte léčbu, pokud Vám to lékař nedoporučí.

Před ukončením kontaktujte Vašeho lékaře

nebo lékárníka.

Přípavek již není registrován

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Clopidogrel HEXAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Četnost možných nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následující konvence:

velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10)

časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)

méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)

vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000)

velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 uživatele z 10 000)

není známo (z dostupných údajů nelze frekvenci určit).

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

-

horečka, známky infekce nebo extrémní únava. Tyto stavy mohou být následkem vzácně

se vyskytujícího snížení počtu některých krvinek

-

známky poruchy jater jako je zežloutnutí kůže a/nebo očí (žloutenka), které mohou nebo

nemusí být spojené s krvácením, které může vypadat jako červené drobné tečky pod kůží,

a/nebo zmateností (viz bod 2 „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Clopidogrel

HEXAL je zapotřebí“)

-

otok v ústech, nebo kožní problémy, jako jsou vyrážka nebo svědění, puchýřky na kůži.

Mohou to být příznaky alergické reakce.

Nejčastějším nežádoucím účinkem

hlášeným u klopidogrelu je krvácení. Krvácení se může projevit

jako krvácení do žaludku nebo do střev, podlitiny, krevní výrony (neobvyklé krvácení nebo krevní

podlitiny pod kůží), krvácení z nosu, krev v moči. U malého množství případů bylo také hlášeno

krvácení do očí, v hlavě, plicích nebo do kloubů.

Pokud se Vám prodlouží doba krvácení při užívání přípravku Clopidogrel HEXAL.

Pokud se

sami říznete nebo zraníte, zastavení krvácení může trvat déle než obvykle. Toto je spojeno s

působením léčiva, které zabraňuje tvorbě krevních sraženin. Při malých říznutích a úrazech, např.

říznutí, holení, se obvykle není třeba znepokojovat. Nicméně, pokud jste svým krvácením

znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod 2 „Zvláštní opatrnosti při použití

přípravku Clopidogrel HEXAL je zapotřebí“).

Ostatní nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním Clopidogrel HEXAL jsou:

Časté nežádoucí účinky:

průjem, bolesti břicha, poruchy trávení nebo pálení žáhy.

Méně časté nežádoucí účinky

bolest hlavy, žaludeční vř

ed, zvracení, nevolnost, zácpa, žaludeční nebo střevní plynatost,

vyrážky, svědění, závratě, pocit brnění a necitlivosti.

Vzácné nežádoucí účinky:

vertigo (závratě)

Velmi vzácné nežádoucí účinky:

žloutenka, silná bolest břicha s nebo bez bolesti v zádech; horečka; dýchací potíže někdy

spojené s kašlem; celkové alergické reakce; otoky v ústech; puchýře na pokožce; kožní alergie;

zánět dutiny ústní (stomatitida); snížení krevního tlaku; zmatenost; halucinace; bolest kloubů a

svalů; změny vnímání chuti.

Kromě toho Vám může lékař zjistit změny ve výsledcích vyšetření krve nebo moči.

Přípavek již není registrován

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5.

JAK CLOPIDOGREL HEXAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Clopidogrel HEXAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a

blistru za Číslo šarže/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Clopidogrel HEXAL, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek poškození

blistru nebo potahovaných tablet.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Toto opatření pomáhá chránit životní

prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Clopidogrel HEXAL obsahuje

Léčivou látkou je klopidogrel. Jedna tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu (ve formě besylátu).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

Makrogol 6000

Mikrokrystalická celulosa (E460)

Crospovidon typu A

Hydrogenovaný ricinový olej

Potah:

Makrogol 6000

Ethylcelulosa (E462)

Oxid titaničitý (E171)

Jak Clopidogrel HEXAL vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety přípravku Clopidogrel HEXAL 75 mg jsou bílé až šedobílé, tvrdé, kulaté a

bikonvexní. Jsou dodávány v papírových skládačkách obsahujících 14, 28, 30, 50, 84, 90 nebo 100

tablet v hliníkových blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Acino Pharma GmbH

Windfeld 35

83714 Miesbach

Německo

Přípavek již není registrován

Výrobce:

Acino AG

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Německo

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Sandoz N.V.

Telecom Gardens

Medialaan 40

1800 Vilvoorde

België

Tel: +32 (0)2 722 97 97

Luxembourg/Luxemburg

HEXAL AG

Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: + 49 8024 908 0

България

Representative office Sandoz d.d.

Business Park Sofia, buil. 8B, fl. 6

1766 Sofia

Teл.: + 359 2 970 47 47

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tímár u. 20.

H-1034 Budapest

Tel.: +36 1 430 2890

Email :

info.hungary@sandoz.com

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Jeseniova 30

13000 Praha 3

Tel: +420 221 421 611

Email: office.cz@sandoz.com

Malta

V.J.Salomone Pharma Limited

Marsa HMR 14

Tel: + 356 21220174

Danmark

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

info.sandoz-dk@sandoz.com

Nederland

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

1327 AH Almere

Tel: +31 36 5241600

Email info.sandoz-nl@sandoz.com

Deutschland

HEXAL AG

Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

Tel: + 49 8024 908 0

Email: service@hexal.com

Norge

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

Danmark

info.sandoz-dk@sandoz.com

Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal,

Pärnu mnt 105,

EE-11312 Tallinn,

Tel: +372 6652400

Österreich

HEXAL Pharma GmbH

Carlbergergasse 44

A-1235 Wien

Tel: + 43 (0)53382000

Přípavek již není registrován

Ελλάδα

Sambrook Pharmaceutical

4, KAZANTZAKI & AG. PANTELEIMONOS

GR- 13561 AG. ANARGYROI

Τηλ: + 30 210 8323 372

Polska

Lek Polska Sp.z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

PL - 02-672 Warszawa

Tel: +48 22 549 15 00

España

Bexal Farmaceutica S.A.

Av/Osa Mayor no 4, Area B

E-28023 Aravaca / Madrid

sandoz.responde@sandoz.com

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Alameda da Beloura

Edifício 1, 2º andar - Escritório 15

2710-693 Sintra

Tel: +351 21 0008781

France

Sandoz SAS

49, avenue Georges Pompidou

92593 Levallois-Perret Cedex

Tél: +33 1 4964 4800

România

Sandoz Pharma Services S.R.L.

Victoria Business Park

Soseaua Bucuresti-Ploiesti 73-81

Corp 2, etaj 2, Sector 1

Tel: +40 21 4075183

Ireland

Rowex Ltd.

Newtown

IRL - Bantry Co. Cork

Tel: + 353 27 50077

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovśkova 57

1526 Ljubljana

Tel: +386 1 5802111

info.lek@sandoz.com

Ísland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

Danmörk

info.sandoz-dk@sandoz.com

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Galvaniho 15/C

SK-821 04 Bratislava

Tel: +421 2 48 200 600

Italia

HEXAL S.p.A. c/o Sandoz S.p.A.

Largo Umberto Boccioni 1

I-21040 Origgio / VA

Tel: + 39-02-96 541

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

Tanska/Danmark

info.sandoz-dk@sandoz.com

Κύπρος

Panicos Hadjigeorgiou

For P. T. Hadjigeorgiou co ltd

Postal address: P.O. Box 53158-3301 Limassol,

Cyprus

Office address: Yildiz 31-3042 Limassol Cyprus

Τηλ: 00357 25372425

Fax: 00357 25376400

e-mail: hapanicos@cytanet.com.cy

Sverige

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

Danmark

info.sandoz-dk@sandoz.com

Přípavek již není registrován

Latvija

Sandoz d.d. Representative Office in Latvia

Meza Str. 4

LV-1048 Riga

Tel: +371 67892006

United Kingdom

United Kingdom

Sandoz Ltd

37 Woolmer Way

Bordon GU35 9QE – UK

Tel: +44 1420 478301

uk.drugsafety@sandoz.com

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d.,

Branch Office Lithuania

Seimyniskiu Str. 3A

LT-09312 Vilnius

Tel: +370 5 2636037

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro

léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRA

VKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Clopidogrel HEXAL 75 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg Klopidogrelum (ve formě besylátu)

Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje 3,80 mg hydrogenovaného ricinového oleje.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Bílé až šedobílé, tvrdé, kulaté a bikonvexní potahované tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Klopidogrel je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů:

U pacientů po infarktu myokardu (proběhlém před několika málo až méně než před 35

dny), po ischemické cévní mozkové příhodě (proběhlé před 7 dny až méně než před 6

měsíci) nebo s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin

U pacientů s akutním koronárním syndromem:

-

Akutní koronární syndrom bez ST elevace (nestabilní angina pectoris nebo non-Q infarkt

myokardu), včetně pacientů, kteří po perkutánní koronární intervenci podstupují implantaci

stentu, v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (ASA).

-

Akutní infarkt myokardu s ST elevací v kombinaci s ASA u konzervativně léčených pacientů

vhodných pro trombolytickou léčbu.

Pro další informace viz bod 5.1.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a starší pacienti

Klopidogrel se užívá v jedné denní dávce 75 mg.

U pacientů s akutním koronárním syndromem:

bez ST elevace (nestabilní angina pectoris nebo non-Q infarkt myokardu): léčba klopidogrelem

by měla být zahájena úvodní dávkou 300 mg a potom by měla pokračovat dávkou 75 mg jednou

denně (s acetylsalicylovou kyselinou (ASA) 75 – 325 mg denně). Vzhledem k tomu, že vyšší

dávky ASA byly spojeny s vyšším rizikem krvácení, nedoporučuje se podávat kyselinu

acetylsalicylovou v dávkách vyšších než 100 mg. Optimální délka léčby nebyla formálně

stanovena. Data z klinických studií hovoří pro trvání léčby do 12ti měsíců, maximální účinek

byl pozorován 3 měsíce po zahájení léčby (viz bod 5.1).

akutní infarkt myokardu s ST elevací: klopidogrel by měl být podáván v dávce 75 mg jedenkrát

denně s počáteční nárazovou dávkou 300 mg v kombinaci s ASA a s nebo bez trombolytik.

Léčba pacientů starších 75 let by měla být zahájena bez podání počáteční nárazové dávky.

Kombinovaná terapie by měla být zahájena co nejdříve po nástupu příznaků a měla by

Přípavek již není registrován

V případě zapom

enuté dávky:

V průběhu méně než 12 hodin po pravidelné době: pacient by měl užít dávku okamžitě a další

dávku užije již v pravidelnou dobu.

Po více než 12 hodinách: pacient by měl užít další dávku v pravidelnou dobu a dávku

nezdvojovat.

Pediatrická populace

Klopidogrel nemá být použit u dětí z důvodu obav ohledně účinnosti (viz bod 5.1).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin jsou terapeutické zkušenosti omezené (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

U pacientů se středně těžkým onemocněním jater, kteří mohou mít sklon ke krvácení, jsou

terapeutické zkušenosti omezené (viz bod 4.4).

Způsob podání

Perorální podání

Přípravek může být užit s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

Závažná porucha funkce jater.

Aktivní patologické krvácení jako krvácení při peptickém vředu nebo intrakraniální

hemoragie.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Krvácení a hematologické poruchy

Vzhledem k riziku krvácení a hematologických nežádoucích účinků by v případě, že se objeví během

léčby podezření na krvácení, mělo být neodkladně zváženo vyšetření krevního obrazu a/nebo jiné

vhodné vyšetření (viz bod 4.8). Stejně jako u ostatních antiagregancií by klopidogrel měl být užíván

s opatrností u pacientů s možným rizikem zvýšeného krvácení po traumatu, operaci nebo v důsledku

jiných patologických stavů a v případě současného podání klopidogrelu a ASA, heparinu, inhibitorů

glykoproteinu IIb/IIIa nebo nesteroidních antiflogistik (NSAID) včetně cox-2 inhibitorů. Pacienti by

měli být pečlivě sledováni, zda se u nich neobjeví jakékoli známky krvácení včetně okultního

krvácení, zvláště během

prvních týdnů léčby a/nebo p

o invazívním kardiologickém výkonu nebo

operaci. Současné podávání klopidogrelu s perorálními antikoagulancii se nedoporučuje, neboť může

zvýšit intenzitu krvácení (viz bod 4.5).

Pokud má pacient podstoupit plánovanou operaci a antiagregační účinek není dočasně žádoucí, je

třeba klopidogrel vysadit 7 dní před výkonem. Pacienti by měli před plánováním jakékoli operace

nebo další farmakoterapie upozornit lékaře a zubní lékaře, že užívají klopidogrel. Klopidogrel

prodlužuje dobu krvácivosti a měl by tedy být podáván pacientům s tendencí ke krvácení (zvláště

gastrointestinálnímu a intraokulárnímu) opatrně.

Pacienty je třeba informovat, že pokud užívají klopidogrel (samotný nebo v kombinaci s ASA), mohla

by zástava krvácení trvat déle než obvykle a že by měli o každém nezvyklém krvácení (místě výskytu

nebo délce) informovat svého lékaře.

Přípavek již není registrován

Trombotická trombocytopenická purpura (TTP)

Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) byla po užití klopidogrelu hlášena velmi zřídka,

někdy po krátké expozici. Je charakterizována trombocytopenií a mikroangiopatickou hemolytickou

anémií spojenou buď s neurologickým nálezem, renální dysfunkcí nebo horečkou. TTP je potenciálně

fatální stav vyžadující neodkladnou léčbu včetně plasmaferézy.

Nedávná cévní mozková příhoda

Vzhledem k nedostatku údajů nelze klopidogrel doporučit během prvních 7 dnů po akutní ischemické

cévní mozkové příhodě.

Cytochrom P450 2C19 (CYP2C19)

Farmakogenetika: U pacientů, kteří jsou pomalými metabolizátory CYP2C19, se při podávání

doporučených dávek klopidogrelu tvoří menší množství aktivního metabolitu a podávání klopidogrelu

má tak menší vliv na funkci krevních destiček. Jsou k dispozici testy pro jištění pacientova genotypu

CYP2C19.

Vzhledem k tomu, že klopidogrel je metabolizován na aktivní metabolit částečně cestou CYP2C19, je

možné očekávat, že užití léčivých přípravků inhibujících aktivitu tohoto enzymu by se mohlo projevit

snížením hladiny aktivního metabolitu klopidogrelu. Klinický význam této interakce je nejasný.

Z preventivních důvodů je zapotřebí vyvarovat se současného podávání silných nebo středně silných

inhibitorů CYP2C19 (viz bod 4.5, kde je uveden seznam inhibitorů CYP2C19, a také viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Terapeutická zkušenost s klopidogrelem u pacientů s poruchou renálních funkcí je omezená. Při

podávání příp

ravku těmto pacientům je tedy

nutná zvláštní opatrnost (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater

Zkušenosti jsou omezené i u pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater, kteří mají dispozici ke

krvácení. Při podávání klopidogrelu těmto pacientům je nutno postupovat s opatrností (viz bod 4.2).

Pomocné látky

Clopidogrel HEXAL obsahuje hydrogenovaný ricinový olej, který může vyvolat žaludeční nevolnost a

průjem.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Perorální antikoagulancia:

současné podávání klopidogrelu s perorálními antikoagulancii se

nedoporučuje, neboť může mít za následek zvýšenou intenzitu krvácení (viz bod 4.4). Ačkoliv

podávání klopidogrelu v dávce 75 mg/den pacientům dlouhodobě léčeným warfarinem nezměnilo

farmakogenetiku S-warfarinu ani INR (International Normalised Ratio), současné podávání

klopidogrelu a warfarinu zvyšuje riziko krvácení z důvodu jejich nezávislých účinků na hemostázu.

Inhibitory glykoproteinových receptorů IIb/IIIa

: klopidogrel by měl být užíván s opatrností u pacientů,

kteří současně užívají inhibitory glykoproteinu IIb/IIIa (viz bod 4.4).

Kyselina acetylsalicylová (ASA):

ASA neovlivnila klopidogrelem zprostředkovanou inhibici ADP-

indukované agregace trombocytů, ale klopidogrel zesílil účinek AS

A na agregaci trombocytů

indukovano

u kolagenem. Nicméně současné podání 500 mg ASA 2x denně po dobu jednoho dne dále

významně neprodloužilo prodlouženou dobu krvácivosti navozenou klopidogrelem. Je možná

farmakodynamická interakce mezi klopidogrelem a kyselinou acetylsalicylovou, vedoucí ke

zvýšenému riziku krvácení. Proto je k podávání této kombinace třeba přistupovat opatrně (viz bod

4.4.). Nicméně klopidogrel byl podáván společně s ASA po dobu jednoho roku (viz bod 5.1).

Heparin:

V klinické studii prováděné na zdravých dobrovolnících si současné podání klopidogrelu

nevyžádalo úpravu dávky heparinu ani nijak neovlivnilo účinek heparinu na koagulaci. Současné

podávání heparinu nemělo žádný vliv na inhibici agregace destiček indukovanou klopidogrelem. Je

Přípavek již není registrován

možná farmakodynamická interakce mezi klopidogrelem a heparinem, vedoucí ke zvýšenému riziku

krvácení. Proto je k podávání této kombinace třeba přistupovat opatrně (viz bod 4.4).

Trombolytika:

Bezpečnost současného podávání klopidogrelu, fibrin specifických nebo fibrin

nespecifických trombolytických látek a heparinů byla posuzována u pacientů s akutním infarktem

myokardu. Incidence klinicky významného krvácení byla podobná jako při podávání trombolytických

látek a heparinu současně s ASA (viz bod 4.8).

NSAID:

V klinické studii prováděné na zdravých dobrovolnících zvýšilo současné podávání

klopidogrelu a naproxenu ztráty krve okultním krvácením do gastrointestinálního traktu. Vzhledem

k nedostatku studií týkajících se interakcí s jinými NSAID není v současnosti jasné, dochází-li ke

zvýšení rizika gastrointestinálního krvácení u všech léků této skupiny. Proto je nutno k podávání

kombinace NSAID včetně cox-2 inhibitorů a klopidogrelu přistupovat opatrně (viz bod 4.4).

Jiné kombinace:

Vzhledem k tomu, že klopidogrel je metabolizován na aktivní metabolit částečně cestou CYP2C19, je

možné očekávat, že podávání léčivých přípravků inhibujících aktivitu tohoto enzymu by mohlo vést ke

snížení hladiny aktivního metabolitu klopidogrelu a ke snížení klinické účinnosti klopidogrelu.

Klinický význam této interakce je nejasný. Z preventivních důvodů je zapotřebí vyvarovat se

současného podávání silných nebo středně silných inhibitorů CYP2C19 (viz body 4.4 a 5.2).

Léčivými přípravky, které inhibují CYP2C19 jsou: omeprazol a esomeprazol, fluvoxamin, fluoxetin,

moklobemid, vorikonazol, flukonazol, tiklopidin, ciprofloxacin, cimetidin, karbamazepin,

oxkarbazepin a chloram

fenikol.

Inhibitory

protonové pumpy (PPI):

Omeprazol 80 mg podávaný jednou denně buď ve stejnou dobu jako klopidogrel nebo v odstupu 12

hodin mezi podáními těchto dvou léčivých přípravků, snížil expozici aktivnímu metabolitu o 45 %

(úvodní dávka) a o 40 % (udržovací dávka). Pokles byl spojen s 39% (úvodní dávka) a 21%

(udržovací dávka) snížením inhibice agregace destiček. Očekává se, že podobné interakce vzniknou i

při podávání esomeprazolu s klopidogrelem.

Jak v observačních, tak v klinických studiích byly hlášeny rozporné údaje týkající se klinických

důsledků této farmakokineticko (PK)/farmakodynamické (PD) interakce z hlediska vážných

kardiovaskulárních příhod. Z preventivních důvodů je třeba vyvarovat se současného podávání

omeprazolu nebo esomeprazolu (viz bod 4.4).

Méně výrazné snížení expozice metabolitu bylo pozorováno při podávání pantoprazolu nebo

lansoprazolu.

Při současném podávání pantoprazolu v dávce 80 mg jednou denně byly plazmatické koncentrace

aktivního metabolitu sníženy o 20 % (úvodní dávka) a o 14 % (udržovací dávka). To bylo spojeno se

snížením střední hodnoty inhibice agregace destiček o 15 % resp. o 11 %. Tyto výsledky značí, že

klopidogrel může být s pantoprazolem podáván.

Nejsou žádné důkazy, že ostatní léčivé přípravky, které snižují žaludeční kyselost, jako např.

blokátory H2 (s výjimkou cimetidinu, který je inhibitorem CYP2C19) nebo antacida, interferují

s antiagregační aktivitou klopidogrelu.

Jiné léčivé přípravky: Byla provedena řada klinických studií současného podávání klopidogrelu a

jiných léčivých přípravků za

účelem zjiš

tění potenciálních farmakodynamických a

farmakokinetických interakcí. Žádné klinicky významné farmakodynamické interakce nebyly

pozorovány při současném podávání klopidogrelu s atenololem ani nifedipinem nebo atenololem a

nifedipinem současně. Dále bylo zjištěno, že farmakodynamická aktivita klopidogrelu nebyla

významně ovlivněna současným podáváním fenobarbitalu nebo estrogenu.

Farmakokinetika digoxinu nebo teofylinu se při současném podávání s klopidogrelem neměnila.

Antacida neovlivňují rozsah absorpce klopidogrelu.

Přípavek již není registrován

Údaje ze studie CAPRIE ukazují, že fenytoin a tolbutamid, jež jsou metabolizovány CYP2C9, lze

bezpečně podávat současně s klopidogrelem.

Nehledě na specifické lékové interakce popsané výše, nebyly studie interakcí klopidogrelu a dalších

léčivých přípravků běžně podávaných pacientům s aterotrombotickými onemocněními prováděny.

Nicméně, pacientům účastnícím se klinických studií s klopidogrelem bylo současně podáváno

množství léčivých přípravků včetně diuretik, beta-blokátorů, ACEI, blokátorů vápníkových kanálů,

hypolipidemik, koronárních vazodilatačních látek, antidiabetik (včetně inzulínu), antiepileptik a

inhibitorů GPIIb/IIIa bez výskytu klinicky významných nežádoucích interakcí.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání klopidogrelu během těhotenství, proto se z

preventivních důvodů nedoporučuje klopidogrel v průběhu těhotenství užívat.

Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřím

é škodlivé vlivy vzhledem

k těhotenství, vývoji

embrya/plodu, porodu nebo postnatálnímu vývoji (viz bod 5.3).

Kojení

Není známo, zda je klopidogrel vylučován do lidského mléka. Studie na zvířatech prokázaly

vylučování klopidogrelu do mateřského mléka. Jako preventivní opatření by se nemělo v léčbě

přípravkem Clopidogrel HEXAL během kojení pokračovat.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebylo prokázáno, že klopidogrel ovlivňuje fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Klopidogrel nemá žádný nebo nepatrný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Klopidogrel byl hodnocen z hlediska bezpečnosti na více než 42000 pacientech, kteří se zúčastnili

klinických hodnocení, včetně více než 9000 pacientů, kteří byli léčeni po dobu jednoho roku a déle.

Klinicky významné nežádoucí účinky pozorované ve studiích CAPRIE, CURE, CLARITY a

COMMIT jsou uvedeny níže. Tolerabilita klopidogrelu 75 mg/den ve studii CAPRIE byla celkově

srovnatelná s tolerabilitou ASA 325 mg/den, bez ohledu na věk, pohlaví a rasu. Mimo zkušeností z

klinických hodnocení byly nežádoucí účinky hlášeny spontánně.

Krvácení je nejběžnějším účinkem hlášeným z klinických hodnocení i po uvedení přípravku na trh,

kdy bylo hlášeno nejčastěji

během prvního měsíce léčby.

V CAPRIE b

yla u pacientů léčených buď klopidogrelem nebo ASA celková incidence jakéhokoli

krvácení 9,3 %. Incidence závažných případů byla obdobná u klopidogrelu i ASA.

V CURE nedošlo při užívání klopidogrelu plus ASA k žádnému zvýšení incidence velkých/závažných

krvácení během 7 dnů po operaci koronárního bypassu u pacientů, jimž bylo přerušeno podávání

klopidogrelu více než 5 dní před operací. U pacientů, kterým byl během 5 dnů před operací

klopidogrel podáván, byl počet krvácivých příhod 9,6 % u klopidogrelu plus ASA a 6,3 % u placeba

plus ASA.

V CLARITY došlo k celkovému zvýšení incidence krvácení ve skupině léčené klopidogrelem plus

ASA oproti skupině léčené placebem plus ASA. Incidence závažného/velkého krvácení byla u obou

skupin podobná. Toto bylo patrné ve všech podskupinách pacientů nehledě na rozdělení podle

vstupních charakteristik a typu fibrinolytické nebo heparinové terapie.

Přípavek již není registrován

V COMMIT byl celkový počet velkých/významných mimocerebrálních krvácení a počet krvácení do

mozku nízký a v obou skupinách podobný.

Nežádoucí účinky, které se vyskytly buď během klinických hodnocení nebo byly spontánně hlášeny,

jsou uvedeny v tabulce níže. Jejich frekvence je definována za použití následujících pravidel: časté

(≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1000, <1/100), vzácné (≥1/10000, <1/1000), velmi vzácné

(<1/10000).V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třídy orgánových

systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Trombocytopenie,

leukopenie,

eozinofilie

Neutropenie

včetně závažné

neutropenie

Trombotická

trombocytopenická

purpura (TTP) (viz

bod 4.4), aplastická

anémie, pancytopenie,

agranulocytóza, těžká

trombocytopenie,

granulocytopenie,

anémie

Poruchy

imunitního

systému

Sérová nemoc,

anafylaktoidní reakce

Psychiatrické

poruchy

Halucinace, zmatenost

Poruchy

nervového

systému

Intrakraniální

krvácení (včetně

některých fatálních

případů), bolest

hlavy, parestezie,

závratě

Poruchy chuti

Poruchy oka

Oční krvácení (do

spojivky, oka,

retiny)

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo

Cévní poruchy

Hematomy

Závažné krvácení a

krvácení z operačních

ran, vaskulitida,

hypotenze

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Epistaxe

Krvácení do dýchacího

traktu (hemoptýza,

plicní krvácení),

bronchospasmus,

intersticiální

pneumonie

Gastrointestinální

poruchy

Gastrointestinální

krvácení, průjem,

bolesti břicha a

dyspepsie

Žaludeční a

duodenální vřed,

gastritida, zvracení,

nevolnost, zácpa,

flatulence

Retroperitoneální

krvácení

Gastrointestinální a

retroperitoneální

krvácení s fatálními

následky,

pankreatitida, kolitida

(včetně ulcerózní nebo

lymfocytární kolitidy),

stomatitida

Přípavek již není registrován

Poruchy jater a

žlučových cest

Akutní jaterní selhání,

hepatitida, abnormální

výsledky jaterních

testů

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Podlitiny

Vyrážka, svědění,

krvácení do kůže

(purpura)

Bulózní dermatitida

(toxická epidermální

nekrolýza, Steven-

Johnsonův syndrom,

erythema multiforme),

angioedém,

erythematózní

vyrážka, urtikárie,

ekzém, lichen planus

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Muskuloskeletální

krvácení (haemartros),

artralgie, artritida,

myalgie

Poruchy ledvin a

močových cest

Hematurie

Glomerulonefritida,

zvýšení hladiny

kreatininu v krvi

Laboratorní

vyšetření

Prodloužení doby

krvácivosti,

snížený počet

neutrofilů, snížený

počet destiček

4.9

Předávkování

Předávkování klopidogrelem může vést k prodloužení doby krvácení a následným krvácivým

komplikacím. Pokud se objeví krvácení, měla by být zvážena vhodná terapie.

Nebylo nalezeno žádné antidotum farmakologické aktivity klopidogrelu. Pokud je nutná urychlená

úprava prodloužené doby krvácivosti, lze k potlačení účinku klopidogrelu použít transfúzi trombocytů.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory agregace trombocytů kromě heparinu,

ATC kód: B01AC-04.

Klopidogrel je proléčivo, jedním z jeho metabolitů je inhibitor agregace trombocytů. Klopidogrel musí

být metabolizován enzymy CYP450, aby se vytvořil aktivní metabolit, který inhibuje agregaci

destiček. Aktivní metabolit klopidogrelu selektivně inhibuje vazbu adenozindifosfátu (ADP) na jeho

destičkový receptor P2Y

a následně ADP-zprostředkovanou aktivaci glykoproteinového komplexu

GPIIb/IIIa, čímž je inhibována agregace destiček. Protože vazba je ireverzibilní, ovlivňuje destičky po

celou délku jejich života (přibližně 7 – 10 dní) a k obnově normální agregační funkce dochází se

stejnou rychlostí, s jakou probíhá tvorba nových destiček. Agregace destiček, navozená agonisty

jinými než je ADP, je rovněž inhibována zablokováním amplifikace aktivace destiček uvolněným

ADP.

Vzhledem k tomu, že aktivní metabolit je tvořen enzymy CYP450, z nichž některé jsou polymorfní

nebo mohou být inhibovány jinými léčivými přípravky, nedochází u všech pacientů k adekvátní

inhibici agregace destiček.

Přípavek již není registrován

Opakované dávky 75 mg denně vyvolaly podstatnou inhibici ADP-indukované agregace trombocytů

již od prvního dne; tato inhibice se progresivně zvyšovala a dosáhla rovnovážného stavu mezi 3. a

7. dnem podávání. Průměrná míra inhibice pozorovaná po dosažení rovnovážného stavu činila při

denní dávce 75 mg 40 - 60 %. Agregace destiček a doba krvácivosti se obvykle vrátily k původním

hodnotám během 5 dnů po ukončení terapie.

Bezpečnost a účinnost klopidogrelu byla vyhodnocena ve 4 dvojitě zaslepených studiích, ve kterých

bylo zahrnuto přes 80000 pacientů: studie CAPRIE, porovnávající klopidogrel a ASA a CURE,

CLARITY a COMMIT studie porovnávající klopidogrel a placebo, přičemž byly oba léčivé přípravky

podávány v kombinaci s ASA a jinou standardní terapií.

Nedávný infarkt myokardu (IM), nedávná cévní mozková příhoda nebo prokázané onemocnění

periferních tepen

Do studie CAPRIE bylo zahrnuto 19185 pacientů s aterotrombózou projevující se nedávným

infarktem myokardu (<35 dní), nedávnou cévní mozkovou příhodou (mezi 7 dny a 6 měsíci) nebo

prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin (PAD). Pacienti byli randomizováni do skupin

užívajících buď klopidogrel v dávce 75 mg denně nebo ASA v dávce 325 mg denně a byli sledováni

po dobu 1 až 3 let. V podskupině po prodělaném infarktu myokardu většina pacientů užívala po dobu

prvních několika dnů po infarktu ASA.

Klopidogrel signifikantně snížil incidenci nových ischemických příhod (kombinovaný cílový parametr

zahrnoval: infarkt myokardu, ischemickou cévní mozkovou příhodu nebo vaskulární smrt) ve srovnání

s ASA. V analýze “intention to treat“ bylo 939 příh

od pozorováno ve skupině klopidogrelu a

1020

příhod ve skupině ASA (snížení relativního rizika (RRR) dosáhlo 8,7 %, [95 % interval

spolehlivosti IS: 0,2 - 16,4]; p=0,045), což odpovídá 10 pacientům navíc na každých 1000 léčených po

dobu 2 let [interval spolehlivosti IS : 0 - 20], u kterých se zabránilo vzniku nové ischemické příhody.

Analýza celkové úmrtnosti, jako druhého cílového parametru, nevykázala žádný významný rozdíl

mezi klopidogrelem (5,8 %) a ASA (6,0 %).

V analýze podskupin podle kvalifikujícího onemocnění (infarkt myokardu, ischemická cévní mozková

příhoda a PAD) se ukázalo, že největší přínos (dosahující statistické významnosti, p=0,003) je u

pacientů zahrnutých do studie pro PAD (zvláště pak u těch, kteří měli zároveň v anamnéze infarkt

myokardu) (RRR = 23,7 %; IS: 8,9 - 36,2) a slabší přínos (ne významně odlišný od ASA) pak u

pacientů po cévní mozkové příhodě (RRR = 7,3 %; IS: -5,7 - 18,7 [p=0,258]). U pacientů, kteří byli do

studie zahrnuti výhradně pro nedávný infarkt myokardu, byl klopidogrel numericky méně účinný než

ASA, ale statisticky s ASA shodný (RRR = -4,0 %; IS: -22,5 - 11,7 [p=0,639]). Dále se při analýze

podskupin podle věku ukázalo, že přínos klopidogrelu u pacientů starších 75 let byl menší než u

pacientů ve věku ≤ 75 let.

Vzhledem k tomu, že studie CAPRIE nebyla cílena na hodnocení účinnosti individuálních podskupin,

není jasné, zda rozdíly v hodnotách snížení relativního rizika, které se objevily u jednotlivých

kvalifikujících onemocnění, skutečně existují nebo zda jsou výsledkem náhody.

Akutní koronární syndrom

Do studie CURE bylo zahrnuto 12562 pacientů s akutním

koronárním syndromem bez ST elevace

(nestabilní angina pectoris nebo non-Q infarkt m

yokardu), kteří se dostavili k lékaři do 24 hodin od

počátku poslední epizody bolesti na hrudi nebo obtíží, které odpovídaly ischémii. Pacienti museli mít

buď EKG změny odpovídající nové ischémii nebo zvýšené hodnoty srdečních enzymů nebo troponinu

I nebo troponinu T minimálně na dvojnásobek horní hranice normy. Nemocní byli randomizováni do

skupiny klopidogrelové (úvodní dávka 300 mg následována dávkou 75 mg/den, N=6259) nebo do

skupiny placebové (N=6303). V obou skupinách byla současně podávána ASA (75 - 325 mg jednou

denně) a další standardní léčba. Pacienti byli léčeni po dobu až 1 roku. 823 pacientů ve studii CURE

(6,6 %) bylo léčeno současně blokátory receptorů GPIIb/IIIa. Více než 90 % pacientů bylo léčeno

současně i heparinem a relativní riziko krvácení ve skupině pacientů léčených klopidogrelem a

skupině pacientů léčených placebem nebylo významně ovlivněno současnou léčbou heparinem.

Přípavek již není registrován

Primární cílový parametr [kardiovaskulární (CV) smrt, infarkt myokardu (MI) nebo cévní mozková

příhoda] byl zaznamenán u 582 (9,3%) pacientů ve skupině léčené klopidogrelem a u 719 (11,4%) ve

skupině léčené placebem. Snížení relativního rizika (RRR) bylo ve skupině léčené klopidogrelem

20%, (95% IS 10% - 28%, p=0,00009) ve prospěch léčby klopidogrelem (17% snížení relativního

rizika při konzervativní léčbě, 29% když pacienti podstoupili perkutánní transluminární koronární

angioplastiku (PTCA) s implantací nebo bez implantace stentu a 10% když podstoupili aortokoronární

bypass (CABG)). V následujících časových intervalech 0-1, 1-3, 3-6, 6-9 a 9-12 měsíc, bylo snížení

relativního rizika vzniku nové kardiovaskulární příhody (primární cílový parametr) následující: 22%

(IS 8,6, 33,4), 32% (IS: 12,8, 46,4), 4% (IS: -26,9, 26,7), 6% (IS: -33,5, 34,3) a 14% (IS: -31,6, 44,2).

Po více než třech měsících léčby se prospěch z kombinované léčby klopidogrel + ASA již nadále

nezvyšoval, zatímco riziko krvácivých komplikací přetrvávalo (viz bod 4.4).

Užití klopidogrelu v CURE byla spojena s nižší potřebou podání trombolytické terapie (RRR=43,3%;

IS: 24,3%, 57,5%) a inhibitorů GPIIb/IIIa (RRR=18,2%; IS: 6,5%, 28,3%).

Druhý primární cílový parametr sledování (kardiovaskulární smrt, IM, cévní mozková příhoda nebo

refrakterní ischemie) byl zaznamenán u 1035 (16,5%) pacientů ve skupině léčené klopidogrelem a

1187 (18,8%) pacientů ve skupině léčené placebem, což představuje 14% snížení relativního rizika

(95% IS 6%-21%, p=0,0005) ve skupině s klopidogrelem. Tohoto prospěchu bylo dosaženo především

statisticky významným snížením incidence IM [287 (4,6%) ve skupině léčené klopidogrelem a 363

(5,8%) ve skupině léčené placebem]. Nebyl pozorován účinek na počet rehospitalizací pro nesta

bilní

anginu pectoris.

Výsledky u s

kupin pacientů rozdělených podle různých charakteristik (např.nestabilní angina pectoris

nebo non-Q infarkt myokardu, nízká až vysoká rizikovost, diabetes mellitus, nutnost revaskularizace,

věk, pohlaví atd.) byly konzistentní s výsledky primární analýzy. Zvláště údaje z post-hoc analýzy u

2172 pacientů (17% z celkové CURE populace), kterým byl implantován stent (Stent-CURE),

prokázaly, že výrazně lepších výsledků bylo dosaženo ve skupině s klopidogrelem: snížení relativního

rizika (RRR) pro koprimární cílový parametr (kardiovaskulární úmrtí, infarkt myokardu a CMP)

dosáhlo 26,2% a pro sekundární koprimární cílový parmetr (kardiovaskulární úmrtí, infarkt myokardu,

CMP nebo refraktorní ischémie) dosáhlo RRR 23,9%. Bezpečnostní profil klopidogrelu v této

podskupině pacientů navíc neukázal žádné zvláštní riziko. Proto jsou výsledky z této podskupiny

pacientů ve shodě s celkovými výsledky studie.

Pozorovaný prospěch z léčby klopidogrelem byl nezávislý na jiných akutních či dlouhodobých

terapiích kardiovaskulárními léčivými přípravky (např. heparin/LMWH, inhibitory GPIIb/IIIa,

hypolipidemika, beta-blokátory a ACE inhibitory). Účinek klopidogrelu byl nezávislý na dávce ASA

(75-325 mg 1x denně).

U pacientů s akutním infarktem myokardu s ST elevací byla bezpečnost a účinnost klopidogrelu

ověřena ve 2 randomizovaných, placebem kontrolovaných, dvojitě zaslepených studiích, CLARITY a

COMMIT.

Studie CLARITY zahrnovala 3491 pacientů, kteří se dostavili k lékaři do 12 hodin od

počátku akutního infarktu myokardu s ST elevací, u kterých byla plánována trombolytická léčba.

Pacientům byl podáván klopidogrel (nárazová dávka 300 mg a následně 75 mg/den, n=1752) nebo

placebo (n=1739), oboje v kombinaci s ASA (nárazová dávka 150-325 mg, následované 75-162

mg/den), fibrinolytikum a ve vhodných případech heparin. Pacienti b

yli sledováni 30 d

ní. Primárním

cílovým parametrem sledování byl výskyt uzavřené infarktové tepny prokázaný koronarografií,

provedenou před propuštěním nemocného, nebo úmrtí nebo rekurence infarktu myokardu před

provedením koronarografie. Pro ty pacienty, kterým nebyla provedena koronarografie, bylo primárním

cílovým parametrem sledování úmrtí nebo rekurence infarktu myokardu do 8. dne nebo do propuštění

z nemocnice. V celkové populaci pacientů bylo 19,7 % žen, 29,2% pacientů bylo ve věku 65 a více let.

Celkem 99,7 % pacientů bylo léčeno fibrinolytiky (68,7% fibrin specifickými fibrinolytiky, 31,1%

fibrin nespecifickými fibrinolytiky), 89,5% heparinem, 78,7% betablokátory, 54,7% ACE inhibitory a

63% statiny.

Přípavek již není registrován

Patnáct procent (15%) pacientů v klopidogrelové skupině a 21,7% pacientů v placebové skupině

dosáhlo primárního cílového parametru sledování, což znamená 6,7% snížení absolutního rizika a 36%

snížení relativního rizika ve prospěch klopidogrelu (95% IS: 24, 47%; p<0,001). Tento výsledek byl

dán zejména snížením výskytu uzavřené infarktové tepny. Tento prospěch byl patrný ve všech předem

specifikovaných podskupinách zahrnujících rozdělení pacientů podle věku a pohlaví, lokalizace

infarktu, použitého fibrinolytika a heparinu.

Studie COMMIT měla 2x2 faktoriální design a zahrnovala 45 852 pacientů, kteří se dostavili k lékaři

do 24 hodin od počátku příznaků suspektního infarktu myokardu s abnormálním nálezem na EKG (to

je elevací ST, depresí ST nebo blokem levého raménka Tawarova). Pacientům byl podáván

klopidogrel (75 mg/den, n=22 961) nebo placebo (n=22 891) v kombinaci a ASA (162 mg/den) po

dobu 28 dní nebo do propuštění z nemocnice. Druhým primárním cílovým parametrem sledování bylo

úmrtí z jakékoliv příčiny a první relaps infarktu, cévní mozková příhoda a úmrtí. V celkové populaci

bylo 27,8% žen, 58,4% nemocných bylo ve věku 60 roků a více (26% 70 roků a více) a 54,5%

pacientů bylo léčeno fibrinolytiky.

Klopidogrel významně snížil relativní riziko úmrtí z jakékoli příčiny o 7% (p=0,029) a relativní riziko

kombinovaného výskytu buď relapsu infarktu, cévní mozkové příhody nebo úmrtí o 9% (p=0,002),

což představuje snížení absolutního rizika o 0,5% resp. 0,9 %. Tento prospěch byl konzistentní

nehledě na věk, pohlaví, podání nebo nepodání fibrinolytik a byl patrný již po 24 hodinách.

Pediatrická populace

Ve studii zvyšování dávky, která zahrnovala 86 novorozenců nebo kojenců ve věku d

o 24 měsíců

s rizikem trombózy

(PICOLO), bylo hodnoceno podávání klopidogrelu v následných dávkách 0,01;

0,1 a 0,2 mg/kg u novorozenců a kojenců, a 0,15 mg/kg pouze u novorozenců. Při dávce 0,2 mg/kg

bylo dosaženo průměrné inhibice o 49,3 % (5 µM ADP-indukovaná agregace destiček), což bylo

srovnatelné s podáváním přípravku Plavix v dávce 75 mg/den u dospělých.

V randomizované, dvojitě zaslepené klinické studii s paralelní skupinou (CLARINET), která

zahrnovala 906 pediatrických pacientů (novorozenců a kojenců) s cyanotickými vrozenými srdečními

vadami, kterým byl zaveden systémově-plicnicový shunt, byli pacienti randomizováni k léčbě

klopidogrelem 0,2 mg/kg (n=467) nebo placebem (n=439) při současném podávání základní léčby až

do doby druhé fáze chirurgické léčby. Průměrná doba od zavedení shuntu do prvního podání léčby

v rámci studie byla 20 dní. Přibližně 88 % pacientů dostávalo současně ASA (v rozmezí od 1 do

23 mg/kg/den). Mezi skupinami nebyl zjištěn signifikantní rozdíl z hlediska primárního složeného cíle

studie, tj. úmrtí, trombóza shuntu nebo intervence z důvodu kardiální indikace před dosažením 120

dnů věku, které následovaly po události trombotického původu (89 [19,1%] ve skupině léčené

klopidogrelem a 90 [20,5%] ve skupině s placebem) (viz bod 4.2). Nejčastěji hlášeným nežádoucím

účinkem

ve skupině s klopidogrelem i p

lacebem bylo krvácení, nicméně v četnosti výskytu krvácení

nebyl mezi oběma skupinami statisticky významný rozdíl. V dlouhodobém sledování bezpečnosti

v této studii dostávalo 26 pacientů, kteří měli v jednom roce věku stále zaveden shunt, klopidogrel až

do věku 18 měsíců. Během tohoto dlouhodobého sledování po léčbě nebyla zaznamenána žádná nová

podezření ohledně bezpečnosti přípravku.

Klinické studie CLARINET a PICOLO byly provedeny s rekonstituovaným roztokem klopidogrelu.

Ve studii relativní biologické dostupnosti u dospělých byl při srovnání se schválenými tabletami

prokázán u rekonstituovaného roztoku klopidogrelu obdobný rozsah a mírně vyšší rychlost absorpce

hlavního (inaktivního) metabolitu v oběhovém systému.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po jednorázových a opakovaných perorálních dávkách 75 mg denně je klopidogrel rychle absorbován.

Střední hodnoty maximálních hladin nezměněného klopidogrelu v plazmě (přibližně 2,2 – 2,5 ng/ml

po jednorázovém perorálním podání 75 mg) je dosaženo zhruba 45 minut po podání. Na základě

měření vylučování metabolitů klopidogrelu močí se jeho absorpce odhaduje na alespoň 50 %.

Přípavek již není registrován

Distribuce

Klopidogrel a hlavní (neaktivní) cirkulující metabolit se

in vitro

reverzibilně vážou na plazmatické

proteiny (z 98 % resp. z 94 %). V širokém rozmezí koncentrací není tato vazba

in vitro

saturovatelná.

Metabolismus

Klopidogrel je ve velké míře metabolizován v játrech.

In vitro

in vivo

je klopidogrel metabolizován

dvěma hlavními metabolickými cestami: jedna je zprostředkována esterázami a vede k hydrolýze na

inaktivní derivát kyseliny karboxylové (85 % cirkulujících metabolitů), druhá je zprostředkována

mnoha cytochromy P450. Klopidogrel je nejprve metabolizován na intermediární metabolit 2-oxo-

klopidogrel. Následkem přeměny intermediárního metabolitu 2-oxo-klopidogrelu vzniká aktivní

metabolit, thiolový derivát klopidogrelu.

In vitro

je tato metabolická cesta vedena přes CYP3A4,

CYP2C19, CYP1A2 a CYP2B6. Aktivní thiolový metabolit, který byl izolován

in vitro

, se rychle

a ireverzibilně váže na destičkové receptory, čímž inhibuje agregaci destiček.

aktivního metabolitu po jednorázové úvodní dávce 300 mg klopidogrelu je dvakrát větší, než po

čtyřech dnech podávání 75 mg udržovací dávky. C

je dosažena přibližně 30 až 60 minut po podání.

Eliminace

Po podání perorální dávky klopidogrelu značeného

C se u člověka přibližně 50 % látky vyloučí močí

a přibližně 46 % stolicí během 120 hodin po podání. Po jednorázové perorální dávce 75 mg je poločas

klopidogrelu přibližně 6 hodin. Eliminační poločas hlavního cirkulujícího (neaktivního) metabolitu

činí 8 hodin po jednorázovém i opakovaném podání.

Farmakogenetika

CYP2C19 se podílí na vzniku aktivního metabolitu i intermediárního metabolitu 2-oxo-klopidogrelu.

Farmakokinetika a protisrážlivý účinek aktivního metabolitu klopidogrelu se liší v závislosti na

genotypu CYP2C19, jak bylo měřeno

ex vivo

stanovením agregace destiček.

Alela CYP2C19*1 je spojena s plně funkčním metabolismem, zatímco alely CYP2C19*2 a

CYP2C19*3 jsou nefunkční. Alely CYP2C19*2 a CYP2C19*3 tvoří většinu alel se sníženou funkcí

v kavkazské (85 %) a v asijské (99 %) populaci pomalých metabolizátorů. Ostatní alely spojované

s nepřítomností nebo se sníženým metabolismem jsou méně časté a zahrnují:CYP2C19*4, *5, *6, *7 a

8 acient se statutem pomalého metabolizátora bude mít dvě nefunkční alely. Publikované údaje o

genotypových frekvencích pomalých metabolizátorů CYP2C19 udávají zhruba 2 % v kavkazské

populaci, 4% v černošské populaci a 14 % u Číňanů. Jsou k dispozici testy pro zjištění pacientova

genotypu CYP2C19.

V překřížené studii zahrnující 40 zdravých subjektů, přičemž v každé ze čtyř sk

upin metabolizátorů

CYP2C19 (ultrarychlí, r

ychlí, středně rychlí a pomalí) bylo 10 subjektů, byly hodnoceny

farmakokinetické a protisrážlivé odpovědi při podávání dávky 300 mg a následně 75 mg/den, a

600 mg a následně 150 mg/den, v obou případech celkem po dobu 5 dní (ustálený stav). Mezi

ultrarychlými, rychlými a středně rychlými metabolizátory nebyly pozorovány žádné podstatné rozdíly

v expozici aktivnímu metabolitu a ve střední hodnotě inhibice agregace destiček (IPA). U pomalých

metabolizátorů byla expozice aktivnímu metabolitu snížena o 63-71 % ve srovnání s rychlými

metabolizátory. V dávkovacím režimu 300 mg/75 mg byly u pomalých metabolizátorů se střední

hodnotou IPA (5 μmol ADP) 24 % (24 hodin) a 37 % (den 5) protisrážlivé odpovědi sníženy, ve

srovnání s IPA 39 % (24 hodin) a 58 % (den 5) u rychlých metabolizátorů a 37 % (24 hodin) a 60 %

(den 5) u středně rychlých metabolizátorů. V případě dávkovacího režimu 600 mg/150 mg byla u

pomalých metabolizátorů expozice aktivnímu metabolitu vyšší, než při režimu 300 mg/75 mg. Kromě

toho byly hodnoty IPA 32 % (24 hodin) a 61 % (den 5), což byly hodnoty vyšší než u pomalých

metabolizátorů v režimu 300 mg/75 mg, a byly obdobné jako u jiných skupin metabolizátorů

CYP2C19 dostávajících dávky 300 mg/75 mg. V klinických studiích dosud nebyl pro tuto populaci

pacientů stanoven odpovídající dávkovací režim.

V souladu s výše uvedenými výsledky bylo metaanalýzou 6 studií zahrnujících 335 subjektů léčených

klopidogrelem v ustáleném stavu prokázáno, že expozice aktivnímu metabolitu u středně rychlých

Přípavek již není registrován

metabolizátorů byla snížena o 28 % a u pomalých metabolizátorů o 72 %, zatímco inhibice agregace

destiček (5 μmol ADP) byla snížena, přičemž IPA byla o 5,9 % resp. 21,4 % nižší než u rychlých

metabolizátorů.

Vliv genotypu CYP2C19 na klinický výsledek u pacientů léčených klopidogrelem ještě nebyl

v prospektivních randomizovaných kontrolovaných klinických studiích hodnocen. Pro vyhodnocení

jeho vlivu však byla u pacientů léčených klopidogrelem provedena řada retrospektivních analýz,

z nichž jsou známy výsledky genotypu: CURE (n=2721), CHARISMA (n=2428), CLARITY-TIMI 28

(n=227), TRITON-TIMI 38 (n=1477), and ACTIVE-A (n=601), stejně jako množství publikovaných

kohortních studií.

V TRITON-TIMI 38 a 3 kohortních studiích (Collet, Sibbig, Giusti) byl u kombinované skupiny

pacientů se statutem buď středně rychlých nebo pomalých metabolizátorů vyšší výskyt

kardiovaskulárních příhod (úmrtí, infarkt myokardu a mozková příhoda) nebo trombózy stentu ve

srovnání s rychlými metabolizátory.

V CHARISMA a v jedné kohortní studii (Simon) byl pozorován zvýšený výskyt příhod pouze u

pomalých metabolizátorů ve srovnání s rychlými metabolizátory.

V CURE, CLARITY, ACTIVE-A a v jedné kohortní studii (Trenk) nebyl zjištěn zvýšený výskyt

příhod na základě metabolického statutu.

Žádná z těchto analýz nebyla dostatečná pro zjištění odlišností výsledku u pomalých metabolizátorů.

Zvláštní populace

Farmakokinetika aktivního metabolitu klopidogrelu není známa u těchto populací:

Porucha funkce ledvin

Po opakovaných denních dávkách 75 mg klopidogrelu u jedinců s těžkou poruchou renálních funkcí

(clearance kreatininu 5 -15 ml/min) byla míra inhibice ADP-indukované agregace trombocytů nižší

(25 %) než u zdravých jedinců, nicméně, prodloužení doby krvácivosti bylo podobné jako u zdravých

dobrovolníků užívajících 75 mg klopidogrelu denně. Klinická snášenlivost přípravku byla dobrá u

všech pacientů.

Porucha funkce jater

Po opakovaných denních dávkách 75 mg klopidogrelu po dobu 10 dní u pacientů s těžkou poruchou

funkce jater byla inhibice ADP-indukované agregace trombocytů obdobná jako u zdravých

dobrovolníků. Střední hodnota prodloužení doby krvácivosti byla v obou skupinách rovněž obdobná.

Rasa

Prevalence alel CYP2C19, která má za následek středně rychlý a pomalý metabolismus CYP2C19, se

liší v závislosti na rase/etnické příslušnosti (viz Farmakogenetika). U asijské populace jsou dostupné

omezené údaje pro hodnocení klinických důsledků genotypizace tohoto CYP na klinické příhody.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nejčastěji pozorovanými účinky v neklinických studiích na potkanech a paviánech byly jaterní změny.

Ty se objevily v dávkách odpovídajících alespoň 25ti násobku expozice u člověka, které je dosaženo

při podávání klinických dávek 75 mg/den, a byly důsledkem účinku na jaterní enzymy zúčastněné v

metabolismu klopidogrelu. U člověka neb

yl při terapeutických dáv

kách tento účinek na jaterní

enzymy pozorován.

Při podávání velmi vysokých dávek byly u potkanů a paviánů zaznamenány trávicí

potíže/intolerabilita (gastritis, žaludeční eroze a/nebo zvracení).

Přípavek již není registrován

Nebyl nalezen žádný důkaz kancerogenního účinku klopidogrelu podávaného po dobu 78 týdnů

myším a 104 týdnů potkanům v dávkách až 77 mg/kg denně (což představuje více než 25ti násobek

expozice u člověka při podávání klinických dávek 75 mg/den).

Klopidogrel byl testován v řadě

in vitro

in vivo

studií genotoxicity a nevykazoval žádnou

genotoxickou aktivitu.

Bylo zjištěno, že klopidogrel neovlivňuje fertilitu potkaních samců nebo samic a není teratogenní ani u

potkanů ani u králíků. U kojících potkanů způsobil klopidogrel nevýrazné zpomalení vývoje

potomstva. Zvláštní farmakokinetické studie prováděné s radioaktivně značeným

klopidogrelem ukázaly, že původní látka nebo její metabolity jsou vylučovány do mléka. Nelze proto

vyloučit jejich účinek, přímý (slabá toxicita) nebo nepřímý (nízká palatabilita).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Makrogol 6000

Mikrokrystalická celulosa (E460)

Crospovidon typu A

Hydrogenovaný ricinový olej

Potah:

Makrogol 6000

Ethylcelulosa (E462)

Oxid titaničitý (E171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vl

hkostí.

Přípavek již není registrován

6.5

Druh obalu a velikost balení

Alu/Alu blistry obsahující 14, 28, 30, 50, 84, 90 a 100 potahovaných tablet, balené v papírových

skládačkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Acino Pharma GmbH

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/534/001 – 007

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28.07.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Dok. č.: EMEA/497585/2009

EMEA/H/C/1139

Clopidogrel Hexal

klopidogrel

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Clopidogrel Hexal?

Clopidogrel Hexal je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku klopidogrel. Je dostupný ve formě

bílých kulatých tablet (75 mg).

Přípravek Clopidogrel Hexal je „generikum“. To znamená, že přípravek Clopidogrel Hexal je

obdobou „referenčního přípravku“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravku Plavix.

Více informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

Na co se přípravek Clopidogrel Hexal používá?

Přípravek Clopidogrel Hexal se používá u dospělých k prevenci aterotrombotických příhod (potíží

způsobených krevními sraženinami a ztvrdnutím krevních cév). Přípravek Clopidogrel Hexal může

být podáván následujícím skupinám pacientů:

pacientům, kteří nedávno prodělali infarkt myokardu (srdeční záchvat). Léčbu přípravkem

Clopidogrel Hexal lze zahájit v průběhu několika dnů po záchvatu a až 35 dnů po něm;

pacientům, kteří nedávno prodělali ischemickou cévní mozkovou příhodu (mozkovou příhodu

způsobenou nedostatečným krevním zásobením části mozku). Léčbu přípravkem Clopidogrel

Hexal lze zahájit od 7 dnů do 6 měsíců po mozkové příhodě;

pacientům s onemocněním periferních arterií (s potížemi s průtokem krve v cévách);

pacientům, kteří trpí onemocněním nazývaným „akutní koronární syndrom“, v případech, kdy by

přípravek měl být užíván spolu s aspirinem (dalším léčivým přípravkem zabraňujícím vytváření

krevních sraženin), včetně pacientů, kterým byl zaveden koronární stent (krátká trubička, která se

vkládá do tepny a zabraňuje jejímu uzavírání). Přípravek Clopidogrel Hexal může být užíván

u pacientů s infarktem myokardu s „elevací ST segmentu“ (abnormálními výsledky na

elektrokardiogramu neboli EKG), pokud se lékař domnívá, že by pro ně mohla být léčba tímto

přípravkem prospěšná. Přípravek může být používán rovněž u pacientů, kteří nevykazují

abnormální výsledky na EKG, pokud mají nestabilní anginu pectoris (závažný typ bolesti na hrudi)

nebo prodělali „non-Q“ infarkt myokardu.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Clopidogrel Hexal používá?

Běžná dávka přípravku Clopidogrel Hexal je jedna 75mg tableta jednou denně, užívaná spolu s jídlem

nebo v době mezi jídly. V případě akutního koronárního syndromu se přípravek Clopidogrel Hexal

užívá spolu s aspirinem a léčba se obvykle zahajuje počáteční dávkou čtyř 75mg tablet. Poté následuje

Přípavek již není registrován

užívání běžné dávky 75 mg jednou denně po dobu nejméně 4 týdnů (v případě infarktu myokardu

s elevací ST segmentu) nebo po dobu až 12 měsíců (v případě koronárního syndromu bez elevace ST

segmentu).

Jak přípravek Clopidogrel Hexal působí?

Klopidogrel, léčivá látka v přípravku Clopidogrel Hexal, zabraňuje agregaci krevních destiček. To

znamená, že pomáhá předcházet tvorbě krevních sraženin. Srážení krve probíhá díky agregaci

(shlukování) speciálních buněk přítomných v krvi, které se nazývají krevní destičky. Klopidogrel

brání krevním destičkám v agregaci tím, že znemožňuje navázání látky ADP na určitý receptor na

jejich povrchu. To způsobuje, že destičky ztrácejí schopnost se „spájet“, čímž klopidogrel snižuje

riziko tvorby krevních sraženin a napomáhá prevenci dalšího srdečního záchvatu či mozkové příhody.

Jak byl přípravek Clopidogrel Hexal zkoumán?

Vzhledem k tomu, že přípravek Clopidogrel Hexal je generikum, studie přípravku se omezily pouze

na testy zaměřené na prokázání jeho bioekvivalence s referenčním přípravkem Plavix. Dva léčivé

přípravky jsou bioekvivalentní, pokud produkují stejné hladiny léčivé látky v těle.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Clopidogrel Hexal?

Vzhledem k tomu, že přípravek Clopidogrel Hexal je generikum a je bioekvivalentní s referenčním

léčivým přípravkem, jeho přínosy a rizika jsou považovány za totožné s přínosy a riziky referenčního

léčivého přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Clopidogrel Hexal schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) dospěl k závěru, že v souladu s požadavky Evropské

unie (EU) bylo prokázáno, že přípravek Clopidogrel Hexal je kvalitativně srovnatelný a

bioekvivalentní s přípravkem Plavix. Stanovisko výboru CHMP proto bylo takové, že (stejně jako

u přípravku Plavix) přínosy přípravku Clopidogrel Hexal převyšují zjištěná rizika. Výbor doporučil,

aby přípravku Clopidogrel Hexal bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Clopidogrel Hexal:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Clopidogrel Hexal platné v celé Evropské

unii společnosti Acino Pharma GmbH dne 28. července 2009.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Clopidogrel Hexal je

k dispozici zde

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 06-2009.

Přípavek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace