Cablivi

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Caplacizumab
Dostupné s:
Ablynx NV
ATC kód:
B01A
INN (Mezinárodní Name):
caplacizumab
Terapeutické skupiny:
Antitrombotické činidla
Terapeutické oblasti:
Purpura, Trombotická Trombocytopenická
Terapeutické indikace:
Cablivi je indikován k léčbě dospělých zažívá epizodu získal trombotická trombocytopenická purpura (aTTP), ve spojení s plazmovou exchange a imunosuprese.
Přehled produktů:
Revision: 4
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004426
Datum autorizace:
2018-08-30
EMEA kód:
EMEA/H/C/004426

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

22-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

20-11-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

20-11-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

22-06-2020

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Cablivi 10 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

caplacizumabum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Cablivi a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cablivi používat

Jak se přípravek Cablivi používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cablivi uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Cablivi a k čemu se používá

Přípravek Cablivi obsahuje léčivou látku kaplacizumab. Používá se k léčbě epizody

získané

trombotické trombocytopenické purpury

u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let a starších,

s tělesnou hmotností alespoň 40 kg. Je to vzácná porucha srážení krve, při které se tvoří sraženiny v

malých krevních cévách. Tyto sraženiny mohou blokovat cévy a poškozovat mozek, srdce, ledviny a

další orgány. Přípravek Cablivi zabraňuje tvorbě těchto krevních sraženin tím, že brání shlukování

krevních destiček v krvi. Přípravek Cablivi tímto způsobem snižuje riziko další epizody získané

trombotické trombocytopenické purpury (aTTP) brzy po první.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Cablivi používat

Nepoužívejte přípravek Cablivi

jestliže jste alergický(á)

na kaplacizumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, pokud:

během léčby nadměrně krvácíte. Váš lékař Vás může požádat o ukončení léčby. Lékař Vám

řekne, kdy můžete léčbu znovu začít.

užíváte antikoagulancia (léky tlumící krevní srážlivost), jako jsou antagonisté vitaminu K,

rivaroxaban, apixaban (k léčbě krevních sraženin). Váš lékař rozhodne, jak máte být léčen(a).

užíváte protidestičková léčiva, jako je kyselina acetylsalicylová nebo nízkomolekulární heparin

(které brání tvorbě krevních sraženin). Váš lékař rozhodne, jak máte být léčen(a).

máte krvácivou poruchu, jako je hemofilie. Váš lékař rozhodne, jak máte být léčen(a).

máte poruchu funkce jater. Váš lékař rozhodne, jak máte být léčen(a).

se chystáte podstoupit operaci nebo stomatologický výkon. Váš lékař rozhodne, zda může být

posunutá nebo zda máte ukončit léčbu přípravkem Cablivi před operací nebo stomatologickým

výkonem.

Děti a dospívající

Přípravek Cablivi se nedoporučuje dětem mladším než 12 let a s tělesnou hmotností menší než 40 kg.

Další léčivé přípravky a přípravek Cablivi

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Rovněž informujte svého lékaře, pokud užíváte antikoagulační lék jako jsou antagonisté vitaminu K,

rivaroxaban nebo apixaban, které se používají k léčbě krevních sraženin nebo protidestičkové léky,

jako je kyselina acetylsalicylová nebo nízkomolekulární heparin, které brání tvorbě krevních sraženin.

Těhotenství a kojení

Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo pokud plánujete otěhotnět. Používání přípravku

Cablivi se během těhotenství nedoporučuje.

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Váš lékař Vám po zvážení přínosu kojení pro dítě a přínosu

léčby přípravkem Cablivi pro Vás poradí, zda máte přerušit kojení nebo nepoužívat přípravek Cablivi.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že přípravek Cablivi bude mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Cablivi obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Cablivi

používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčbu přípravkem Cablivi zahajuje lékař, který má zkušenosti s léčbou krevních onemocnění.

Doporučená

léčba je

první dávka

1 injekční lahvička podaná injekcí do žíly zdravotnickým pracovníkem

lék bude podán před začátkem výměny plazmy

následné dávky:

1 injekční lahvička podaná jednou denně podkožní injekcí podávaná pod kůži v oblasti

břicha

podkožní injekce bude podána každý den po výměně plazmy

po ukončení každodenní výměny plazmy bude Vaše léčba přípravkem Cablivi pokračovat

po dobu nejméně 30 dnů, během kterých bude podávána 1 injekční lahvička jednou denně.

Váš lékař Vás může požádat, abyste pokračoval(a) v léčbě do odeznění příznaků Vašeho

onemocnění

Váš lékař může rozhodnout, že injekce přípravku Cablivi si budete podávat Vy nebo Vám jej podá Váš

pečovatel. V tomto případě lékař nebo zdravotnický odborník proškolí Vás nebo Vašeho ošetřovatele

v tom, jak se přípravek Cablivi aplikuje.

Návod k použití

První injekci přípravku Cablivi Vám do žíly musí podat zdravotnický pracovník. Návod pro

zdravotnické pracovníky týkající se injekční aplikace přípravku Cablivi do žíly je uveden na konci

příbalové informace.

Pro každou injekci použijte novou soupravu pro přípravu injekčního roztoku. Nezkoušejte si aplikovat

injekci přípravku Cablivi, dokud jste nebyl(a) proškolen(a) v jejím podání zdravotnickým

pracovníkem. Nikdy nepoužívejte soupravu pro další injekci.

Krok 1

– čištění

Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou.

Připravte si čistý a rovný povrch, na který si soupravu položíte.

Ujistěte se, že máte po ruce nádobu na odpad.

Krok 2 –

před použitím

Ujistěte se, že je souprava kompletní.

Zkontrolujte datum použitelnosti

. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Nepoužívejte soupravu v případě, že obal nebo její obsah jsou jakkoli poškozené.

Položte všechny součásti soupravy na čistý, rovný povrch.

Pokud nebyla souprava uchovávána při pokojové teplotě, nechte injekční lahvičku a injekční

stříkačku dosáhnout pokojové teploty (15 °C – 25 °C) tak, že je necháte stát několik minut při

pokojové teplotě. Nezahřívejte je žádným jiným způsobem.

Krok 3

– dezinfekce pryžové zátky

Odstraňte plastové odtrhovací víčko z injekční lahvičky. Nepoužívejte injekční lahvičku, pokud

chybí zelený plastový uzávěr.

Očistěte pryžovou zátku jedním z tamponů navlhčených alkoholem a počkejte několik sekund,

dokud zátka neuschne.

Po očištění se nedotýkejte pryžové zátky a zajistěte, aby nedošlo ke kontaktu s žádným jiným

povrchem.

Krok 4

– připojení adaptéru

Vezměte zabalený adaptér injekční lahvičky a odstraňte papírový obal. Nechte adaptér v

otevřeném plastovém obalu. Nedotýkejte se adaptéru.

Nasaďte adaptér, který stále zůstává v plastovém obalu, na injekční lahvičku.

Tlačte pevně na adaptér, dokud nezapadne na své místo a jeho hrot nepronikne zátkou injekční

lahvičky. Ponechte adaptér připojený na injekční lahvičce

stále v jeho vnějším obalu.

Krok 5

– příprava injekční stříkačky

Jednou rukou držte injekční stříkačku a druhou rukou odlomte bílé víčko.

Nepoužívejte injekční stříkačku, pokud bílé víčko chybí, je uvolněné nebo poškozené.

Nedotýkejte se

hrotu injekční stříkačky a zabraňte jeho kontaktu s jakýmikoli jinými povrchy.

Položte injekční stříkačku na čistý, rovný povrch.

Krok 6

– připojení injekční stříkačky k adaptéru a injekční lahvičce

Vezměte injekční lahvičku s připojeným adaptérem.

Odstraňte plastový obal z adaptéru tak, že jednou rukou přidržíte injekční lahvičku, druhou

rukou zatlačíte na strany obalu adaptéru a pak zvednete obal směrem nahoru. Dbejte na to, aby

adaptér zůstal na injekční lahvičce.

Jednou rukou uchopte adaptér s připojenou injekční lahvičkou. Přiložte hrot injekční stříkačky

na konektor adaptéru injekční lahvičky.

Jemně uzamkněte injekční stříkačku do injekční lahvičky jejím otáčením ve směru hodinových

ručiček, dokud nepocítíte zřetelný odpor.

Krok 7

– příprava roztoku

Nechte injekční lahvičku stát svisle na povrchu s injekční stříkačkou směřující dolů.

Pomalu tlačte píst injekční stříkačky dolů, dokud není injekční stříkačka prázdná. Nesundávejte

injekční stříkačku z injekční lahvičky.

Ponechejte injekční stříkačku stále připojenou na adaptér injekční lahvičky a jemně kružte

injekční lahvičkou, dokud není všechen prášek rozpuštěn. Zabraňte tvorbě pěny. S injekční

lahvičkou

netřepejte

Nechte injekční lahvičku s připojenou injekční stříkačkou stát na rovném povrchu

5 minut

při

pokojové teplotě, aby se roztok zcela rozpustil. Píst se může znovu sám zvednout – to je

normální.

Po těchto 5 minutách přejděte ihned ke kroku 8.

Krok 8

– natažení roztoku

Zkontrolujte, zda roztok neobsahuje

částice. Všechen prášek musí být rozpuštěný a roztok

musí být čirý.

Pomalu tlačte píst injekční stříkačky až dolů.

Otočte vše – injekční lahvičku, adaptér a injekční stříkačku – dnem vzhůru.

Držte svisle, pomalu stlačujte píst a natáhněte veškerý roztok do injekční stříkačky. Netřepejte.

Krok 9 – příprava injekční stříkačky k aplikaci

Otočte vše – injekční lahvičku, adaptér a injekční stříkačku – dnem vzhůru (s injekční

stříkačkou nahoře). Odpojte naplněnou injekční stříkačku z adaptéru přidržením adaptéru

jednou rukou a jemným otočením injekční stříkačky proti směru hodinových ručiček.

Vyhoďte injekční lahvičku a připojený adaptér do nádoby na odpad.

Nedotýkejte se

hrotu injekční stříkačky a zabraňte jeho kontaktu s jinými povrchy. Položte

injekční stříkačku na čistý, rovný povrch.

Přejděte ke kroku 10 k aplikaci kaplacizumabu pod kůži v oblasti břicha. Návod pro

zdravotnické pracovníky týkající se injekční aplikace přípravku Cablivi do žíly je uveden na

konci příbalové informace.

Krok 10 –

připojení jehly

Rozbalte jehlu roztržením papírového obalu balení jehly a vyjmutím jehly s ochranným víčkem.

Neodstraňujte kryt jehly a připojte jehlu na injekční stříkačku otáčením po směru hodinových

ručiček, dokud nepocítíte odpor.

Nasaďte zpět bezpečnostní kryt jehly.

Zkontrolujte obsah injekční stříkačky

. Nepoužívejte léčivý přípravek, pokud je zakalený,

obsahuje částice nebo cokoli jiného, co nevypadá normálně. V takovém případě kontaktujte

svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Krok 11

– příprava místa podání injekce pod kůži

Zvolte vhodné místo („místo podání injekce“) v oblasti břicha pro podání injekce pod kůži.

Vyhněte se oblasti kolem pupku. Zvolte jiné místo podání injekce než to, které jste použili

předchozí den, aby se kůže po podání injekce zotavila.

Použijte druhý tampon navlhčený v alkoholu pro očištění vybraného místa podání injekce.

Krok 12

– podání

Opatrně sejměte ochranný kryt jehly a zlikvidujte jej. Ujistěte se, že se jehla se před podáním

injekce ničeho nedotkla.

Držte injekční stříkačku v úrovni očí s jehlou směřující nahoru.

Odstraňte veškeré vzduchové bubliny lehkým poklepáním na injekční stříkačku, aby vzduchové

bubliny vystoupaly hrotem. Poté pomalu stlačujte píst, dokud z jehly nevyteče malé množství

tekutiny.

Vytvořte kožní záhyb jemným zmáčknutím očištěné kůže mezi palcem a ukazovákem.

Tento kožní záhyb držte během celé doby podávání injekce.

Zaveďte jehlu celou délkou do vytvořeného kožního záhybu pod úhlem uvedeným na obrázku.

Stlačte píst až na doraz.

Jehlu vytáhněte pod stejným úhlem, pod jakým jste ji zavedli. Místo podání injekce neotírejte.

Krok 13

– po aplikaci

Okamžitě po aplikaci injekce nasaďte na jehlu ochranný kryt jehly, dokud nezacvakne na své

místo.

Vyhoďte injekční stříkačku s jehlou do nádoby na odpad.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Cablivi, než jste měl(a)

Předávkování není pravděpodobné, protože jedna injekční lahvička obsahuje pouze jednu dávku.

Pokud si myslíte, že došlo k předávkování, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Cablivi

Pokud vynecháte dávku, podejte si ji, jestliže neuplynulo 12 hodin od plánovaného času podání.

Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy jste si měl(a) dávku podat, nepodávejte vynechanou

dávku, ale aplikujte další injekci v obvyklém čase.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Cablivi

Pro získání maximálního přínosu z léčby je důležité používat přípravek Cablivi, jak je předepsáno, a

tak dlouho, jak určí Váš lékař. Poraďte se prosím se svým lékařem dříve, než léčbu ukončíte, protože

předčasné ukončení léčby může způsobit, že se příznaky onemocnění vrátí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Kontaktujte ihned

svého lékaře, pokud si všimnete následujících závažných nežádoucích účinků.

Dlouhodobé nebo nadměrné krvácení.

Váš lékař rozhodne, jestli Vás bude pečlivě sledovat nebo změní způsob léčby.

Nežádoucí účinky v klinické studii byly hlášeny s následujícími frekvencemi:

Velmi časté:

mohou postihovat více než 1 z 10 osob

krvácení z dásní

horečka

únava

bolest hlavy

krvácení z nosu

kopřivka

Časté:

mohou postihovat až 1 z 10 osob

krvácení z oka

zvracení krve

krev ve stolici

černá dehtovitá stolice

krvácení ze žaludku

krvácení z hemoroidů

krvácení z konečníku

reakce v místě podání injekce: vyrážka, svědění a krvácení

mozkové krvácení projevující se rychlým nástupem silné bolesti hlavy, zvracením, sníženým

vědomím, horečkou, někdy křečemi a ztuhlostí krku nebo bolestí krku

bolest svalů

cévní mozková příhoda

krev v moči

nadměrné menstruační krvácení

krvácení z pochvy

vykašlávání krve

dušnost

podlitiny

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Cablivi

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a na

krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Cablivi může být uchováván při teplotě do 25 °C po jedno nepřetržité období nepřesahující

2 měsíce, ale nesmí překročit dobu použitelnosti. Po uchovávání při pokojové teplotě nesmí být

přípravek Cablivi vrácen do chladničky. Nikdy nevystavujte teplotě vyšší než 30 °C.

Nepoužívejte přípravek Cablivi, pokud si před podáním všimnete jakýchkoli částic nebo změny

zbarvení.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Cablivi obsahuje

injekční lahvička s práškem

Léčivou látkou je caplacizumabum.

Jedna injekční lahvička obsahuje caplacizumabum 10 mg.

Dalšími složkami jsou sacharóza, kyselina citronová, dihydrát natrium-citrátu a

polysorbát 80.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cablivi 10 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje caplacizumabum* 10 mg.

Jedna předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem obsahuje 1 ml vody pro injekci.

* Kaplacizumab je humanizovaná bivalentní nanočástice produkovaná bakterií

Escherichia coli

rekombinantní DNA technologií.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Bílý lyofilizovaný prášek.

Rozpouštědlo je čirá, bezbarvá tekutina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Cablivi je indikován k léčbě dospělých a dospívajících ve věku od 12 let a starších

s tělesnou hmotností alespoň 40 kg s epizodou získané trombotické trombocytopenické purpury

(aTTP) ve spojení s výměnou plazmy a imunosupresí.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Cablivi mají zahajovat a sledovat lékaři se zkušenostmi s léčbou pacientů s

trombotickými mikroangiopatiemi.

Dávkování

První dávka

Intravenózní injekce 10 mg kaplacizumabu před výměnou plazmy.

Následné dávky

Každodenní subkutánní podání 10 mg kaplacizumabu vždy po ukončení výměny plazmy po dobu

léčby každodenní výměnou plazmy a následného každodenního subkutánního podání 10 mg

kaplacizumabu po dobu 30 dnů od ukončení léčby každodenní výměnou plazmy.

Pokud na konci tohoto období přetrvávají známky imunologického onemocnění, doporučuje se

optimalizovat imunosupresivní režim a pokračovat v každodenním subkutánním podávání 10 mg

kaplacizumabu až do vymizení známek základního imunologického onemocnění (např. trvalá

normalizace hladiny aktivity ADAMTS13).

V programu klinického vývoje byl podáván kaplacizumab denně po dobu až 65 dní. Nejsou k

dispozici žádné údaje o opakované léčbě kaplacizumabem.

Vynechaná dávka

Pokud dojde k vynechání dávky přípravku Cablivi, může být podána do 12 hodin. Pokud uplynulo

více než 12 hodin od doby, kdy měla být dávka podána, NEMÁ být vynechaná dávka podávána a další

dávka má být podána podle obvyklého dávkovacího schématu.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2). Zvláštní opatření

u pacientů s těžkou poruchou funkce jater viz bod 4.4.

Starší pacienti

I když jsou zkušenosti s používáním kaplacizumabu u starších pacientů omezené, nejsou k dispozici

žádné důkazy o nutnosti úpravy dávky nebo zvláštním opatření u starších pacientů (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost kaplacizumabu u pediatrické populace nebyla v klinických studiích stanovena,

Dávkování přípravku Cablivi u dospívajících ve věku od 12 let a starších s tělesnou hmotností alespoň

40 kg je stejné jako u dospělých (viz bod 5.2). Nelze dát žádná doporučení týkající se dávkování u

pediatrických pacientů s tělesnou hmotností do 40 kg.

Způsob podání

První dávka přípravku Cablivi má být podána formou intravenózní injekce. Následné dávky mají být

podány subkutánně do podkoží břicha.

Injekce nemají být podávány do oblasti kolem pupku a následné injekce nemají být podávány do

stejného kvadrantu břicha.

Pacienti nebo ošetřovatelé mohou podávat injekci s léčivým přípravkem po řádném zaškolení v

technice podávání subkutánní injekce.

Pokyny pro rekonstituci přípravku Cablivi před podáním viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Krvácení

Aktivní klinicky signifikantní krvácení

V případě aktivního klinicky signifikantního krvácení musí být léčba přípravkem Cablivi přerušena.

V případě potřeby se může zvážit použití koncentrátu von Willebrandova faktoru pro úpravu

hemostázy. Léčba přípravkem Cablivi má být znovu zahájena pouze na základě doporučení lékaře,

který má zkušenosti s léčbou trombotických mikroangiopatií.

Zvýšené riziko krvácení

V případě souběžného podávání perorálních antikoagulancií nebo vysoké dávky heparinu

Vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení je nutné před zahájením nebo pokračováním léčby

perorálními antikoagulancii nebo vysokou dávkou heparinu posouzení poměru přínosů a rizik a

pečlivé klinické monitorování.

V případě souběžného podávání antiagregancií a/nebo nízkomolekulárního heparinu (LMWH)

I když v klinických studiích nebylo pozorováno žádné zvýšené riziko, souběžná léčba

antiagregancii

anebo LMWH vyžaduje posouzení poměru přínosů a rizik a pečlivé klinické monitorování.

Pacienti s koagulopatiemi

Vzhledem k možnému zvýšenému riziku krvácení se při podávání přípravku Cablivi u pacientů s již

existujícími koagulopatiemi (např. hemofilie, jiné deficity koagulačních faktorů) doporučuje provádět

pečlivé klinické monitorování.

Pacienti podstupující operaci

Pokud má pacient podstoupit plánovanou operaci nebo stomatologický výkon, má být poučen, aby při

užívání přípravku Cablivi informoval svého lékaře nebo stomatologa, že používá léčivý přípravek

Cablivi a léčba musí být ukončena alespoň 7 dnů před plánovaným výkonem. Pacient má také

informovat lékaře, který vede léčbu přípravkem Cablivi, o plánovaném výkonu.

Je-li nutný neodkladný operační výkon, má se zvážit použití koncentrátu von Willebrandova faktoru

pro úpravu hemostázy.

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Těžká porucha funkce jater

U pacientů s těžkou akutní nebo chronickou poruchou funkce jater nebyly provedeny žádné formální

studie a nejsou k dispozici žádné údaje týkající se použití kaplacizumabu u těchto populací. Použití

přípravku Cablivi u této populace vyžaduje posouzení poměru přínosů a rizik a pečlivé klinické

monitorování.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí hodnotící použití kaplacizumabu s perorálními

antikoagulancii (např. antagonisté vitaminu K, přímí perorální antagonisté [DOAC], jako jsou

inhibitory trombinu nebo faktoru Xa) nebo s vysokými dávkami heparinu (viz bod 4.4

V případě

souběžného podávání perorálních antikoagulancií nebo vysoké dávky heparinu).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání kaplacizumabu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie u morčat neprokázaly

žádný účinek kaplacizumabu na březí samice nebo plody (viz bod 5.3).

Podávání přípravku Cablivi v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Údaje o použití kaplacizumabu u kojících žen nejsou k dispozici. Není známo, zda se kaplacizumab

vylučuje do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit.

Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno

rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání.

Fertilita

Účinky kaplacizumabu na fertilitu u lidí nejsou známy. V toxikologických studiích u zvířat nebyl

pozorován žádný vliv kaplacizumabu na parametry samčí nebo samičí fertility (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Cablivi nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastějšími nežádoucími účinky v klinických studiích byly epistaxe, bolest hlavy a krvácení z dásní.

Nejčastějším závažným nežádoucím účinkem byla epistaxe.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže dle tříd orgánových systémů MedDRA a frekvence. Frekvence

jsou definovány následovně: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až

< 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných

údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Mozkový infarkt

Poruchy oka

Oční krvácení*

Cévní poruchy

Hematom*

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Epistaxe*

Dyspnoe, hemoptýza*

Gastrointestinální poruchy

Krvácení z dásně*

Hemateméza*, hematochezie, melena*,

krvácení v horní části gastrointestinálního

traktu*, krvácení z hemoroidů*, rektální

krvácení*, hematom břišní stěny*

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Kopřivka

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Myalgie

Poruchy ledvin a močových

cest

Hematurie*

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

Menoragie*, vaginální krvácení*

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Pyrexie, únava

Krvácení v místě injekce*, pruritus v místě

injekce, erytém v místě injekce, reakce v

místě injekce

Poranění, otravy a

procedurální komplikace

Subarachnoidální krvácení*

*Krvácivé příhody: viz níže

Popis vybraných nežádoucích účinků

Krvácení

V klinických studiích se krvácivé příhody vyskytly v různých orgánových systémech nezávisle na

době trvání léčby. Ačkoli v některých případech byly tyto příhody závažné a vyžadovaly lékařskou

péči, většina byla dočasná a všechny vymizely. V případě aktivního, klinicky signifikantního krvácení

se mají zvážit aktivity uvedené v bodech 4.4 a 4.9.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V případě předávkování existuje na základě farmakologického účinku kaplacizumabu možnost

zvýšeného rizika krvácení. Je doporučeno pečlivé monitorování příznaků a projevů krvácení (viz bod

4.4.).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná antikoagulancia, antitrombotika, ATC kód: B01AX07.

Mechanismus účinku

Kaplacizumab je humanizovaná bivalentní nanočástice, která obsahuje dva identické humanizované

stavební bloky (PMP12A2hum1), geneticky propojené tri-alaninovým můstkem, zacílená na A1

doménu von Willebrandova faktoru a inhibující interakci von Willebrandova faktoru a trombocytů.

Kaplacizumab takto zabraňuje ultravelké adhezi trombocytů zprostředkované von Willebrandovým

faktorem, která je charakteristická u aTTP. Ovlivňuje také dispozici von Willebrandova faktoru, a tím

způsobuje přechodné snížení celkových hladin antigenů von Willebrandova faktoru a souběžné snížení

hladin faktoru VIII:C během léčby.

Farmakodynamické účinky

Cílová inhibice

Farmakologický účinek kaplacizumabu na cílovou inhibici se hodnotil pomocí dvou biomarkerů

aktivity von Willebrandova faktoru; ristocetinem indukovanou agregací trombocytů (RIPA) a

ristocetinovým kofaktorem (RICO). Úplnou inhibici agregace trombocytů zprostředkovanou von

Willebrandovým faktorem pomocí kaplacizumabu ukazuje 10% pokles hladiny RIPA a 20% pokles

hladiny RICO. Všechny klinické studie s kaplacizumabem prokázaly rychlé snížení hladiny RIPA

a/nebo RICO po zahájení léčby, s obnovením výchozích hladin během 7 dnů od přerušení léčby.

Subkutánní dávka 10 mg u pacientů s aTTP vyvolala úplnou inhibici agregace trombocytů

zprostředkované von Willebrandovým faktorem, což prokazují hladiny RICO <20 % po celou dobu

léčby.

Cílová dispozice

Farmakologický účinek kaplacizumabu na cílovou dispozici se měřil pomocí antigenu von

Willebrandova faktoru a aktivity srážení faktoru VIII (faktor VIII:C) jako biomarkery. Po

opakovaném podávání kaplacizumabu bylo v klinických studiích pozorováno 30–50% snížení hladin

antigenu von Willebrandova faktoru s dosažením maxima během 1–2 dnů léčby. Protože von

Willebrandův faktor působí jako nosič faktoru VIII, vedl pokles hladiny antigenu von Willebrandova

faktoru k podobnému poklesu hladin faktoru VIII:C. Pokles hladiny antigenu von Willebrandova

faktoru a faktoru VIII:C byl přechodný a po ukončení léčby se hladiny vrátily k výchozím hodnotám.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost kaplacizumabu u dospělých s epizodou aTTP byla stanovena ve

2 randomizovaných kontrolovaných studiích: ve studii fáze III ALX0681-C301 „HERCULES“ a ve

studii fáze II ALX-0681-2.1/10 „TITAN“.

Účinnost

Studie ALX0681-C301

V této dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii byli pacienti s epizodou aTTP randomizováni v

poměru 1:1 buď k používání kaplacizumabu nebo placeba s každodenní výměnou plazmy a

imunosupresí. Pacienti dostali buď jednorázovou intravenózní bolusovou injekci 10 mg

kaplacizumabu nebo placebo před první výměnou plazmy ve studii. Následovala každodenní

subkutánní injekce kaplacizumabu 10 mg nebo placebo vždy po ukončení výměny plazmy po dobu

celého období každodenní výměny plazmy a v průběhu následujících 30 dnů. Pokud se na konci

tohoto léčebného období prokázala perzistující aktivita základního onemocnění (ukazující na

bezprostřední riziko rekurence), mohla být léčba každý týden prodloužena na maximálně 4 týdny

společně s optimalizací imunosuprese. Pokud k rekurenci došlo během léčby zkoušeným přípravkem,

byli pacienti převedeni do otevřené fáze léčby kaplacizumabem. Opět byli léčeni po dobu trvání

každodenní výměny plazmy a během následujících 30 dnů. Pokud se na konci tohoto léčebného

období prokázalo pokračující základní onemocnění, mohla být otevřená léčba kaplacizumabem každý

týden prodloužena na maximálně 4 týdny společně s optimalizací imunosuprese. Pacienti byli

sledováni po dobu 1 měsíce po přerušení léčby. V případě rekurence během období následného

sledování (tj. po úplném ukončení hodnocené léčby), nebylo podávání hodnoceného léku obnoveno a

rekurence měla být léčena v souladu se standardní péčí.

V této studii bylo randomizováno 145 pacientů s epizodou aTTP (72 do skupiny s kaplacizumabem a

73 do skupiny s placebem). Věk pacientů se pohyboval v rozmezí od 18 do 79 let, s průměrem 46 let.

Polovina pacientů měla svou první epizodu aTTP. Výchozí charakteristiky onemocnění byly typické

pro aTTP.

Medián délky léčby kaplacizumabem ve dvojitě zaslepené fázi byl 35 dnů.

Léčba kaplacizumabem vedla ke statisticky významnému snížení doby odezvy na počet trombocytů (p

<0,01). Pacienti léčení kaplacizumabem měli 1,55krát vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou odpovědi

na počet trombocytů v jakémkoli časovém bodě v porovnání s pacienty dostávajících placebo.

Léčba kaplacizumabem vedla k 74% snížení cílového kombinovaného parametru počtu pacientů s

úmrtím souvisejícím s aTTP (0/72; placebo 3/73), exacerbací aTTP (3/72; placebo 28/73) nebo

minimálně jednou závažnou tromboembolickou příhodou během léčby hodnoceným léčivem (6/72;

placebo 6/73) (p <0,0001). V průběhu léčby hodnoceným léčivem nedošlo ve skupině s

kaplacizumabem k žádnému úmrtí a ve skupině s placebem došlo ke 3 úmrtím.

Podíl pacientů s rekurencí aTTP (exacerbace nebo relaps) během celkové doby trvání studie (včetně

28denního období následného sledování po přerušení léčby hodnoceným léčivem) byl o 67 % nižší ve

skupině s kaplacizumabem (9/72; relaps: 6/72) v porovnání se skupinou s placebem (28/73; relaps

0/73) (p <0,001).

Žádný pacient léčený kaplacizumabem (0/72) nebyl refrakterní k léčbě (definované jako absence

dvojnásobného počtu trombocytů po 4 dnech standardní léčby a zvýšená hladina LDH) v porovnání se

třemi pacienty dostávajících placebo (3/73).

Léčba kaplacizumabem snížila průměrný počet dnů výměny plazmy, objem použité plazmy,

průměrnou délku pobytu na jednotce intenzivní péče a průměrnou délku hospitalizace během období

léčby hodnoceným lékem.

Placebo

Kaplacizumab

Počet dnů výměny plazmy (dny)

průměr (SE)

9,4 (0,81)

5,8 (0,51)

Celkový objem použité plazmy (litry)

průměr (SE)

35,93 (4,17)

21,33 (1,62)

Délka hospitalizace (dny)

průměr (SE)

14,4 (1,22)

9,9 (0,70)

Počet dnů na JIP

průměr (SE)

9,7 (2,12)

3,4 (0,40)

n: počet hodnocených pacientů; SE: standardní chyba

Imunogenita

V klinických studiích se až u 9 % pacientů vytvořily během léčby protilátky proti léku (ADA). Nebyl

pozorován žádný dopad na klinickou účinnost a nebyly zjištěny žádné závažné nežádoucí účinky

související s těmito ADA.

Pediatrická populace

Informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2 a bod 5.2 pro výsledky modelových a

simulačních studií u pediatrických pacientů. Nejsou dostupné žádné klinické údaje u pediatrických

pacientů.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika kaplacizumabu byla hodnocena u zdravých jedinců po jednorázové intravenózní

infuzi a po jednorázových a opakovaných subkutánních injekcích. Farmakokinetika u pacientů s aTTP

byla hodnocena po jednorázové intravenózní a po opakovaných subkutánních injekcích.

Farmakokinetika kaplacizumabu se jeví jako neúměrná dávce, což je charakterizováno dispozicí podle

cíle. U zdravých dobrovolníků, kterým byla podávána subkutánní dávka kaplacizumabu 10 mg jednou

denně byly maximální koncentrace pozorovány 6–7 hodin po podání dávky a ustáleného stavu bylo

dosaženo po prvním podání, s minimální akumulací.

Absorpce

Po subkutánním podání se kaplacizumab rychle a téměř úplně absorbuje (odhadovaná F>0,901) v

systémové cirkulaci.

Distribuce

Po absorpci se kaplacizumab váže na cíl a distribuuje se do orgánů s dobrou perfuzí. U pacientů s

aTTP byl odhad centrálního objemu distribuce 6,33 litru.

Biotransformace/eliminace

Farmakokinetika kaplacizumabu závisí na expresi cílového von Willebrandova faktoru. Při vyšších

hladinách antigenu von Willebrandova faktoru, např. jako u pacientů s aTTP, se zvyšuje frakce

cílového komplexu léčiva, který zůstává v krevním oběhu. Poločas t

kaplacizumabu proto závisí na

koncentraci a cílové hladině. Předpokládá se, že kaplacizumab vázaný na cíl se katabolizuje v játrech,

zatímco nevázaný kaplacizumab je vylučován ledvinami.

Charakteristiky u specifických skupin

Farmakokinetika kaplacizumabu byla stanovena pomocí populační farmakokinetické analýzy

shromážděných farmakokinetických dat. Do modelu byla alometricky zahrnuta tělesná hmotnost. Byly

hodnoceny rozdíly u různých subpopulací. Farmakokinetiku kaplacizumabu v hodnocených

populacích neovlivnilo pohlaví, věk, krevní skupina a rasa.

Porucha funkce ledvin a jater

Nebyla provedena žádná formální studie hodnotící vliv poruchy funkce jater nebo ledvin na

farmakokinetiku kaplacizumabu. V populačním FK/FD modelu měla renální funkce (CRCL)

statisticky významný účinek vedoucí k omezenému zvýšení predikované rovnovážné expozice

(AUC

) u těžké poruchy funkce ledvin. V klinických studiích u pacientů s TTP se u pacientů s

poruchou funkce ledvin neprokázalo riziko dalších nežádoucích účinků.

Pediatrická populace

Na základě údajů sdružených z klinických studií u dospělých byl vyvinut farmakokineticko-

farmakodynamický (PK/PD) populační model, který popisuje interakci mezi kaplacizumabem a von

Willebrandovým faktorem: antigen (vWF:Ag) u různých skupin dospělé populace po intravenózním a

subkutánním podání kaplacizumabu v různých dávkách. U dětí ve věku od 2 do 18 let byly na základě

tohoto PK/PD modelu provedeny simulace, predikující, že expozice a suprese vWF:Ag se očekávají

podobné jako u dospělých, pokud se u dětí s tělesnou hmotností ≥ 40 kg použije dávka 10 mg/den a u

dětí s tělesnou hmotností < 40 kg se použije dávka 5 mg/den.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V souladu s jeho mechanismem účinku prokázaly toxikologické studie u kaplacizumabu zvýšenou

tendenci ke krvácení u morčat (hemoragická podkožní tkáň v místě vpichu) a u makaků jávských

(hemoragická podkožní tkáň v místě vpichu, krvácení z nosu, nadměrné menstruační krvácení,

hematom v místech manipulace se zvířaty nebo v místech experimentálních postupů, prodloužené

krvácení v místě vpichu). Kromě toho byl u makaků jávských zaznamenán pokles hladiny antigenu

von Willebrandova faktoru a následně faktoru VIII:C související s farmakologií a v menším rozsahu

faktoru VIII:C u morčat.

Ve studii embryo-fetálního vývoje u morčat a nebyly hlášeny žádné známky toxicity. Následná

toxikokinetická studie u březích morčat hodnotila expozici kaplacizumabu u samic a plodů. Výsledky

ukázaly expozici kaplacizumabu u samic a v mnohem menší míře u plodů, přičemž nebyly hlášeny

žádné účinky na vývoj plodu. Expozice kaplacizumabu u plodu u primátů a u člověka zůstává nejistá,

protože proteiny postrádající Fc fragment neprochází placentární bariérou.

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící mutagenní potenciál kaplacizumabu, protože takové testy

nejsou relevantní pro biologické přípravky. Na základě vyhodnocení rizika kancerogenity nebyly

specializované studie považované za nutné.

Nebyly provedeny specializované studie u zvířat hodnotící účinky kaplacizumabu na fertilitu samců a

samic. V testech zaměřených na toxicitu při opakovaných dávkách u makaků jávských nebyl

pozorován žádný vliv kaplacizumabu na parametry fertility u samců (velikost varlat, funkce spermií,

histopatologická analýza varlat a nadvarlat) a u samic (histopatologická analýza reprodukčních

orgánů, periodická vaginální cytologie).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek

Sacharóza

Kyselina citronová

Dihydrát natrium-citrátu

Polysorbát 80

Rozpouštědlo

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být přípravek Cablivi mísen s jinými léčivými

přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Neotevřená injekční lahvička

4 roky.

Rekonstituovaný roztok

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána po dobu 4 hodin při teplotě

25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě, pokud způsob rekonstituce

nevylučuje riziko mikrobiální kontaminace.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v

odpovědnosti uživatele.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Cablivi může být uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až 2 měsíců, ale ne po uplynutí

doby použitelnosti. Po uchovávání při pokojové teplotě nevracejte přípravek Cablivi zpět do

chladničky.

Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Prášek

Injekční lahvička (sklo třídy I) uzavřená brombutylovou pryžovou zátkou, hliníkovým těsněním a

polypropylenovým krytem obsahující 10 mg kaplacizumabu.

Rozpouštědlo

Předplněná injekční stříkačka (zásobní vložka ze skla třídy I uzavřená brombutylovou pryžovou

zátkou) s 1 ml vody pro injekci.

Velikosti balení

Jednotlivé balení obsahující 1 injekční lahvičku s práškem, 1 předplněnou injekční stříkačku

s rozpouštědlem, 1 adaptér injekční lahvičky, 1 hypodermickou jehlu (30 G) a 2 tampony

navlhčené v alkoholu.

Vícečetné balení obsahující 7 jednotlivých balení.

Vícedávkové balení obsahující 7 injekčních lahviček s práškem, 7 předplněných injekčních

stříkaček s rozpouštědlem, 7 adaptérů injekční lahvičky, 7 hypodermických jehel (30 G) a

14 tamponů navlhčených v alkoholu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/244353/2020

EMEA/H/C/004426

Cablivi (caplacizumabum)

Přehled pro přípravek Cablivi a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Cablivi a k čemu se používá?

Cablivi je léčivý přípravek k použití u dospělých a dětí ve věku od 12 let s tělesnou hmotností alespoň

40 kg, kteří mají epizodu získané trombotické trombocytopenické purpury, což je porucha srážlivosti

krve. Během epizody získané trombotické trombocytopenické purpury dochází k tvorbě krevních

sraženin v malých krevních cévách a pacient má nízký počet krevních destiček (složek, které

napomáhají srážení krve).

Přípravek Cablivi se používá společně s výměnou plazmy (postupem, kdy jsou z krve odstraněny určité

protilátky) a léčbou ke snížení aktivity imunitního systému (obranyschopnost těla).

Přípravek Cablivi obsahuje léčivou látku kaplacizumab.

Získaná trombotická trombocytopenická purpura je vzácné onemocnění a přípravek Cablivi byl označen

dne 30. dubna 2009 jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“. Další informace o tomto vzácném

onemocnění naleznete zde: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Jak se přípravek Cablivi používá?

Výdej přípravku Cablivi je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena a prováděna pod

dohledem lékařů se zkušenostmi s léčbou pacientů s poruchami srážlivosti postihujícími malé krevní

cévy.

Podávání přípravku Cablivi se zahajuje 10mg dávkou podanou injekcí do žíly před výměnou plazmy.

Léčba pokračuje dávkou 10 mg podávanou každý den podkožní injekcí do břicha po výměně plazmy

a po ukončení každodenní výměny plazmy pokračuje po dobu 30 dnů. V případě potřeby může léčba

přípravkem Cablivi pokračovat delší dobu. Pacienti také dostávají léčbu ke snížení aktivity imunitního

systému.

Po patřičném zaškolení mohou přípravek Cablivi podávat sami pacienti nebo osoby, které je ošetřují.

Více informací o používání přípravku Cablivi naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Cablivi (caplacizumabum)

EMA/244353/2020

strana 2/3

Jak přípravek Cablivi působí?

Pacienti se získanou trombotickou trombocytopenickou purpurou mají zvýšenou hladinu látky zvané

von Willebrandův faktor. Von Willebrandův faktor působí na krevní destičky a způsobuje, že se slepí

dohromady a vytvoří krevní sraženiny. Kaplacizumab, léčivá látka v přípravku Cablivi, je nanočástice

(malá protilátka), která byla navržena tak, aby se navázala na von Willebrandův faktor a zabránila

jeho působení na krevní destičky. To snižuje počet krevních destiček, které se slepují dohromady

a vytvářejí sraženiny v krevních cévách, v důsledku čehož se zvyšuje hladina krevních destiček v krvi,

protože se již nepodílejí na tvorbě sraženin.

Jaké přínosy přípravku Cablivi byly prokázány v průběhu studií?

Dvě hlavní studie zkoumaly účinnost přípravku Cablivi u pacientů se získanou trombotickou

trombocytopenickou purpurou, kteří pro léčbu svého onemocnění potřebovali výměnu plazmy. Všichni

pacienti podstupovali standardní léčbu.

V první studii, která zahrnovala 75 pacientů, se počty krevních destiček u pacientů léčených

přípravkem Cablivi vrátily do normálního rozmezí v průměru po 3 dnech, zatímco u pacientů užívajících

placebo (neúčinný přípravek) téměř po 5 dnech.

Druhá studie, která zahrnovala 145 pacientů, zjišťovala, jak dlouho trvá, než se počet krevních

destiček vrátí do normálního rozmezí a než je dosaženo dostatečného zlepšení stavu, které umožní

ukončit každodenní výměnu plazmy do 5 dnů. Studie zjistila, že počet krevních destiček u pacientů

léčených přípravkem Cablivi se vrátí do normálního rozmezí rychleji než u pacientů užívajících placebo.

Přestože do hlavních studií byli zařazeni pouze dospělí, společnost poskytla další údaje z modelování,

z nichž vyplynulo, že přípravek bude stejně účinný u dětí ve věku od 12 let s tělesnou hmotností

alespoň 40 kg.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Cablivi?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Cablivi (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou krvácení z nosu, bolest hlavy a krvácení z dásní. Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení

přípravku Cablivi je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Cablivi registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Cablivi převyšují jeho rizika,

a může tak být registrován k použití v EU. Agentura dospěla k závěru, že u pacientů se získanou

trombotickou trombocytopenickou purpurou může kombinace přípravku Cablivi s výměnou plazmy

a imunosupresí zkrátit dobu potřebnou k tomu, aby se počet krevních destiček vrátil do normálního

rozmezí, což je spojeno s kratším trváním léčby výměnou plazmy a kratším pobytem v zařízení

intenzivní péče. Nejdůležitějším nežádoucím účinkem léčby je krvácení, to je ale považováno za

zvládnutelné. Očekává se, že společnost poskytne výsledky studie o bezpečnosti a účinnosti přípravku

Cablivi za delší časové období.

Cablivi (caplacizumabum)

EMA/244353/2020

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Cablivi?

Společnost, která přípravek Cablivi dodává na trh, poskytne materiály, včetně karty pacienta,

upozorňující na riziko závažného krvácení a informující o tom, jak by toto riziko mělo být řešeno.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Cablivi, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Cablivi průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Cablivi jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Cablivi

Přípravku Cablivi bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 31. srpna 2018.

Další informace o přípravku Cablivi jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 05-2020.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace